Stenografischer Bericht

über die

XIX. Sitzung der vierten Jahres-Session des böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am 20. Jänner 1866.

Stenografická zpráva

XIX. sezení čtvrtého ročního zasedání sněmu českého od roku 1861, dne 20. ledna 1866.

Vorsitzender: Oberstlandmarschall Karl Graf Rothkirch-Panthen.

Gegenwärtig: Oberstlandmarschall-Stellver. treter Dr. W. Bělsky und die beschlußfähige Anzahl Abgeordneter.

Am Regierungstische: Der k. k. Statthaltereirath Wilh. Ritter V. Bach.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 45 Min.

Předseda: Nejvyšší maršálek zemský Karel hrabě Rothkirch-Panthen.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. pr. V. Bělský a poslanci v počtu k platnému uzavírání dastatečném.

Zástupce vlády: C. k. místodržitelský rada Vilém rytíř z Bachů.

Počátek sezení o 10 hod. 45 min.

Oberstlandmarschall: Die Versammlung ist beschlußfähig, ich eröffne die Sitzung; die Geschäftsprotokolle der 17. Sitzung von 15. Jänner sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegen; ich stelle die Umfrage, ob irgend eine Bemerkung zu diesen Protokollen gemacht wird ?

Da dieß nicht der Fall ist, erkläre ich die Protokolle für agnoszirt.

Die Landtagseingabe Nr. Exh. 203 :

"Bericht des Landesausschusses, betreffend die Aquirirung eines geeigneten Bauplatzes für das polytechnische Landesinstitut" — ist der ständigem Kommission für die Angelegenheiten des polytechnischen Institutes zugewiesen worden.

Ich bitte dieß zur Kenntniß zu nehmen.

Von Seite des Rektorats des polyt. Institutes sind gedruckte Exemplare in beiden Landessprachen des Jahresberichtes über die Gebahrung am polyt. Institute im Studienjahre 1864—65 eingelangt, und erliegen zum beliebigen Gebrauche der Herren Abgeordneten auf dem Tische des Hauses.

Der Herr Abg. Dr. Trojan hat eine Vertrauens- und Dankadresse der Gemeindevertretung von Příbram an den Landtag aus Anlaß der Adresse des Landtages an Seine Majestät überreicht.

Ich bitte dieses zur Kenntniß zu nehmen. Die Adresse selbst wird in dem stenographischen Protokolle ihrem Wortlaute nach aufgenommen werden.

Čís. 150.

Vysoký zemský sněme království Českého

v Praze!

S nelíčenou radostí potkalo se uzavření Vysokého zemského sněmu Českého na podání adresy díků Jeho Veličenství císaři a králi, za vydání manifestu z dne 20. září 1865.

Pozdravujíce veledůležité toto usnesení většiny Vysokého zemského sněmu co utěšitedlný zjev, co novou aeru ústavního života v Rakousku, osvědčujeme tímto Vysokému sněmu Českému za toto usnesení, na základě jednohlasného uzavření obecního zastupitelstva král. horn. města Příbrami z dne 28. prosince 1865 — nejen srdečný náš souhlas, nýbrž i vřelý náš dík.

Zastupitelstvo král. horn. města Příbrami, dne 16. ledna 1866.

Dr. z Alemanů m/p.

měšťanosta.

Josef Wimmer,

radní.

Josef Procházka m/p.

obecní starší.

Vertheilt wurde: Der Bericht des Landesausschusses über die Thätigkeit der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

Ich ersuche die eingelangten Petitionen vorzulesen.

Petice.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte):

547) Posl. p. Macháček: žádost školních učitelů vikariátu zbraslavského za změnu zákona o školním patronátu.

Oberstlandmarschall: An die Schulkommission.

Sn. sekr. Schmidt (čte):

549) Týž pan posl : žádost obecního zastupitelstva zbraslavského za změnu §§. 11—13 zákona o školním patronátu.

Nejv. maršálek zemský: Školní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

550) Posl. pan Zátka: žádost Fr. Čalouna, mlynáře v purkarci spolu s. několika jinými mly-

1


2

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

náři za osvobození od příspěvků k nákladu na udržování jezů a průplavů, dolů Vltavou mezi Humwaldem a Prahou se nacházejících.

Nejv. maršálek zemský: Komisi pro správu silnic.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

551) Posl. pan J. Kratochvíle: žádost Josefa Šimka, mlynáře v Kardašově Řečici zavymožení zákona o právu užívání vody z rybníků.

Nejv. maršálek zemský: Petiční komisi.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

552) Posl. pan Wenzig: žádost školního výboru v České Třebové za změnu zákona o školním patronátu.

Nejv. maršálek zemský: Školní komisi.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

554) Abg. Herr Dwořák: Gesuch des taborer Bürgermeisters Jakob Zeis um Uibernahme des St. Dreifaltigkeits- und St. Antoni-Silberbergbaues in Landes-Schutz und Verwaltung oder um eine anderweitige Unterstützung desselben.

Oberstlandmarschall: An die Petitionskommission.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

555) Posl. pan Macháček: žádost okr. výboru zbraslavského s podáním obce Mníšku za povolení k vybírání pivního krejcaru.

Nejv. maršálek zemský: Výboru zemskému.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

556) Posl. pan Havelka: žádost školních učitelův píseckých za upravení národního školství. —

Nejv. maršálek zemský: Školní komisi.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

557) Abg. Herr Dr. Forster: Gesuch des Landes-Kassa-Assistenien Max. Kühn um eine Remuneration für die Besorgung der auswärtigen Geldgeschäfte.

Oberstlandmarschall: An die Budgetkommission.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

570) Posl. pan dr. Svatek: žádost gruntovníkův obce Podolí v okr. píseckém za náhradu pozemkův, postoupených roku 1837 ku stavbě moravsko-bavorské silnice.

Nejv. maršálek zemský: Petiční komisi.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

571) Týž pan posl.: žádost gruntovníkův obcí Podolí a Podolska v okresu píseckém za vyplacení jim kapitálů i s úroky, jichž mají požadovati za válečné dávky v letech 1805 a 1811.

Nejv. maršálek zemský: Petiční komisi.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

572) Posl. pan dr. Kodym: žádost okresn. výboru v Černém Kostelci za příspěvek 8000 zl. ku vystavění jedné části skalické silnice.

Nejv. maršálek zemský: Komisi pro stavbu silnic.

Sněm sekr. Schmidt (čte):

573) Posl. pan P. Matoušovský: žádost učitelstva vikariátu Lukavického, aby platy učitelův vyměřeny byly aspoň dle nejnižší dietní třídy státního úřednictva, pak aby se jim vyplácely u okr. zastupitelstev.

Nejvyšší maršálek zemský: Školní komisi.

Oberstlandmarschall: Es sind an mich zwei Interpellationen gerichtet worden, ich werde dieselben vorlesen lassen.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

Interpelace poslance Zeithammra a soudruhů k Jeho Exc. nejvyššímu maršálku.

V 34tém sezení českého sněmu dne 19. března roku 1863 povoleno bylo 6000 zl. r. čís. vlastenecko-hospodářské společnosti v Praze, aby další trvání výboru statistického se pojistilo.

Budgetní komise navrhovala v onom sezení, přihlížejíc k tomu, že, co se týče výloh ústředního výboru pro hospodářství a lesnictví, v Čechách zapravovala jich vlastenecko-hospodářská jednota v roce 1862, 1/7 země ale 6/7 atd. činí budgetní komise návrh:

Sl. sněme račiž zemskému výboru uložiti, aby u vážnou poradu vzal otázku, zdali by nebylo lze ústav tento organizovati spůsobem, čímž by se větčích výloh uspořilo a při tom předce těchže, aneb ještě lepších úspěchů docílilo, i aby o tom v nejblíže příštím zasedání sněmu podal zprávu, Sl. sněm pak k tomu návrhu přistoupil.

Koku 1864 zemský výbor nepodal žádné zprávy a Jeho Exc. pan nejvyšší maršálek zodpovídal interpelaci poslance pana Zeithammrc v ten smysl, že jednání stranu organizaci, vyhledávající rozsáhlých vyšetřování, hlavně s ohledem k zařízení cís. kr. místodržitelstvím navrženého ústředního statistického bureau pro království české není ještě ukončeno, že však zpráva předložena bude, jak mile jednání ukončen dojde. —

Vzhledem k tomu, že z doby prvního usnešení sněmu uplynuly již tři léta a dosud zpráva žádná předložena není, obracejí se podepsaní k Jeho Excelenci nejvyššímu maršálkovi s dotazem:

1. Nejsou-li po třech letech jednání a vyšetřování v zmíněné záležitosti dokončeny?

2. Kdy zemský výbor bude s to, aby po dal sl. sněmu o tom zprávu, jemu již v sezen Českého sněmu z 19. března 1863 uloženou?

V Praze, dne 18. ledna 1866.

O. Zeithammer.

Dr. Králert,

Dr. Gabriel,

Ant. Schmidt,

Šembera,


36

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Voitl,

Klaudy,

Dr. Josef Frič,

Alois Oliva,

Dr. K. Tomíček,

M. Havelka.

Jos. Macháček,

Dr. Prachenský,

Dvořák,

Řezáč,

Dr. Škarda,

Daneš,

Zelený,

Jos. Zikmund,

Jak. Jindra,

Ant. Majer,

Pour,

Jos. Gotzel,

Seidl,

Dr. Šícha,

Jos. Kratochvíle,

Jiránek Jos.

K. Sladkovský,

Mayersbach,

Urbánek,

Dr. Kodym,

Dr. Podlipský,

Jílek,

Vojta Fingerhut,

Wojáček,

Em. Tonner,

Dr. Schovánek,

Platzer,

K. Faber,

Krouský,

Slavík,

Kratochvíl,

Zátka,

Dr. Čížek,

W. W. Tomek.

Nejv. zemsk. maršálek: Budu míti čest odpovědít k této interpelaci v některém příštím sezení.

(Eine zweite Interpellation.

Zemsk. sekretář (čte): Interpelace k Jeho Exc. nejvyššímu maršálkovi zemskému:

Na sněmu předešlém usnesl se sl. sněm dne 13. dubna na tom, aby sepsána byla hospodářská, čítanka, která by k poučení venkovské mládeže ve věcech hospodářských sloužiti mohla.

K sepsání čítanky té měli býti spisovatelé veřejně vyzváni, i aby vyzvání to učinil i vůbec aby usnešení to provedl, k tomu byl sl. výbor zemský zmocněn.

Než od té doby minulo přes 21 měsíců, a posud není ještě ani konkurs na sepsání čítanky té vypsán, kdežto čas byl dosti dlouhý, že by nejenom sepsaná nýbrž již i vytištěna býti mohla. Dovolujeme si tázati se 1. Hodlá-li slavný zemský výbor usnesení sněmu od 15. dubna 1864 provésti; a 2. jaké byly k tomu příčiny, že posud se to nestalo?

Kratochvil, dr. Podlipský, dr. Kodým, dr. Čížek, Tonner, Kratochvíle, Platzer, Krouský, Šícha, Dvořák, Škarda, Zelený, Pour, Jindra, dr. Švestka, dr. Svatek, Sladkovský, Krejčí, Klimeš, Fingerhut, Zeithammer, Urbánek, dr. Gabriel, Götzl.

Nejv. zemsk. maršálek: Mám čest k této interpelaci odpovědí ti takto:

Za 1. Zemský výbor ujal se provedení sněmovních usnesení, o nichž v interpelaci řeč je, ihned po skončení zasedání sl. sněmu.

Jak vůbec známo, bylo toto uzavřeno dne 31. května 1864, a již 28. června téhož roku žádal zemský výbor, proskoumav mezi tím návrhy v příčině té učiněné od komitétu, jež svého času při zemském výboru porady konalo o zvelebení hospodářské vzdělanosti vůbec, a seznav ve všem nedostatečnost těchto návrhů vlasteneckou hospodářskou společnost, aby podala dobré zdání o tom, kterak by se měl sdělati program čítanky, kterak by se mělo státi veřejné rozepsání konkursu, kterak proskoumání prací, jež by se podaly, a konečně, kterak by se měla uděliti neb rozděliti cena těm, jichž práce by toho hodný byly uznány.

C. k. vlasten. společnost hospodářská byla pak mezi tím taktéž vyzvána, aby propůjčila působnost svou při vyjednávání a zařízení a pojištění dvou vyšších hospodářských škol zemských; ježto pak v příčině té konati se musely přípravy rozsáhlé, jež skutečné s úspěchem provedeny byly, podala společnost, ačkoli podání dobrého zdání na ní častěji vymáháno bylo, teprv 23. října loňského roku obšírný elaborát zdělaný od komitétu, od společnosti v příčině té svolaného, v němž účastenství měli věhlasní znalcové a spisovatelé obou národností.

Předlohu tuto vyřídil zemský výbor již 16. listopadu min. roku, upraviv do podrobná program čítanky a ustanoviv definitivně spůsob, jakým se díti má rozepsání konkursu, skoumání spisů, jež budou zaslány — a udělení neb rozdělení ceny.

Zemský výbor vyzval spolu vlasteneckou společnost hospodářskou, aby jmenovala 3 znalce hospodářské, jež by se měli ustanoviti za rozhodce; společnost odpověděla k tomuto vyzvání právě před několika dny, a tudíž lze očekávati, že skutečné rozepsání konkursu, jež se uložilo ústřední hospodářské společnosti, stane se v dnech nejblíže příštích.

Z toho všeho vysvítá za druhé: že příčiny, proč se propravy tak prodloužily, hledati sluší především v neobyčejné obtíži, jež se vůbec vyškytá při rozlušťování složitých otázek technických.

Obtíže tyto zajisté množily se v případě, o kterém řeč jest, měrou nevšední: neb nehleděno pouze k tomu, aby se rozepsání ceny odbylo spůsobem ledabylým, ve formách jinak sice obvyklých, často však již marně užívaných: než pilně přihlíženo k tomu, aby se vše upravilo tak, jak toho vymáhají skutečné potřeby a zvláštní poměry vlasti naší a aby opatření učiněná neminula se úspěchu a zdaru.

Nejméně tudy výboru zemskému přikládati lze vinu, jakoby — plně povinnost svou a bedlivě skoumaje předlohy jemu učiněné — nad míru byl prodloužil neb protahoval vyjednávání jemu uložené.

Zbývá jen, abych slavnému sněmu ještě sdělil, že zemský výbor podal do podrobna zprávu, kterak vykonal všechna nařízení sněmovním usnesením ze dne 13. dubna 1864 v příčině zvelebení hospodářské vzdělanosti jemu uložená. Zprávu tuto přikázal jsem budgetní komisi za tou příčinou, že v ní obsaženy jsou

1*


4

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

návrhy, jejichž vyřízení se vůbec státi má při poradách o rozpočtu zemském, neb týkají se přirážek peněžních, jmenovitě pak zvýšení dotace v příčině konkursu na vzdělání čítanky hospodářské.

Dal jsem také do tisku tuto zprávu a jak mile tištěna bude, bude také slavnému sněmu předložena.

Die Budgetkommission wird auf heute 5 Uhr Nachmittags zu einer Sitzung eingeladen.

Tagesordnung: Vortrag des Hauptberichtes. — Die Grundbuchsordnungs-Kommission wird zu einer Sitzung eingeladen für Morgen Sonntag 10 Uhr Vormittags.

Abgeordneter H. Náhlowský, dessen Wahl in der letzten Sitzung genehmigt wurde, ist eingetroffen und ich ersuche Ihn zur Ablegung des Gelöbnisses vorzutreten.

(Geschieht. — Die Abgeordneten erheben sich.)

Oberstlandmarschall: Wenn Sie geloben, sagen Sie: "ich gelobe!" Slibujete-li, řekněte: "slibuji!"

Sekr. sněmu zemsk. Schmidt (čte):

Činíte co poslanec slib na místě přísahy v ruce Jeho Exc. nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenství císaři pánu věren a poslušen býti, zákony zachovávati a své povinnosti věrně plniti.

Náhlovský: Slibuji.

Oberstlandmarschall: Wir übergehen zur Tagesordnung, nämlich zur Fortsetzung der Berathung über den Gesetzentwurf, die Dienstbotenordnung betreffend.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter sich herauf zu bemühen.

(Geschieht).

Wir sind bis zum §. 17 gelangt.

Landtagssecretär Schmidt: (liest): §. 17. Der Dienstherr darf dem Dienstboten nicht mehrere und schwerere Arbeiten aufbürden, als derselbe nach seinen Kräften zu leisten vermag.

§. 17. Hospodař nemá na čeledína více a těžších uvalovati prací, než čeledín dle sil svých zastati může.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Da dieß nicht der Fall ist, bitte ich abzustimmen. Diejenigen Herren, welche diesem Paragraphe zustimmen, wollen die Hände aufheben.

(Geschieht).

§. 17 ist angenommen.

Sněmovní sekretář Schmidt (čte:) §. 18.

Smluvenou mzdu má hospodář čeledínovi v určitý čas vyplatiti. Nebylo-li určitě umluveno, jaká a jak veliká mzda se platiti má, má se zaplatiti čeledínovi taková mzda, která se obyčejně dává v tom místě tétéž třídě čeledínův. Dary a zpropitné, jichž hospodář při zvláštních příležitostech a ze zvláštních příčin jednou, neb vícekráte čeledínovi z dobré vůle poskytnul, nesvědčí povinnosti, aby je hospodář čeledínovi i budoucně dával. Nestala-li se jiná úmluva, má se mzda platiti na konec každého měsíce, čeledínům však přijatým ku práci hospodářské každého čtvrtletí spůsobem tímto:

za měsíce leden, únor a březen

po 18 kr.

" " duben, květen a červen

"21 "

" " červenec, srpen a září

" 36 "

" " říjen, listopad a prosinec

"25 "

z každého zlatého roční mzdy.

§. 18. Der Dienstherr hat den bedungenen Lohn zur bestimmten Zeit zu verabfolgen.

Ist über die Art und Größe des Lohnes keine bestimmte Verabredung getroffen worden, so ist der, für dieselbe Klasse von Dienstboten ortsübliche Lohn zu verabreichen. Geschenke und Trinkgelder, die der Dienstherr zu besonderen Zwecken oder aus besonderen Anlässen aus freiem Willen ein oder mehrmale gegeben hat, begründen keine Verpflichtung, dieselben fernerhin zu geben.

Bei Abgang eines anderweitigen Uebereinkommens ist der Lohn mit Schluß eines jeden Monates, und an Dienstboten für landwirthschaftliche Arbeiten einvierteljährlich in nachstehender Weise zu entrichten:

für die Monate: Jänner Feber u. März

mit 18 kr.

" " April. Mai u. Juni

" 21 "

" " Juli. August u. Septem.

" 36 "

" " Oktob. Novem. u. Dezem.

" 25 "

von jedem Gulden des jährlichen Dienstlohnes.

Zpravodaj Dr. Žák: K tomuto §. vyslovila se krajská jednota Mladoboleslavská následovně:

(čte:) Veledůležité jest zajisté ustanovení ohledně mzdy. V ohledu tom stanoví však §. 19 toliko to, že není-li ve smlouvě o mzdě ničeho ustanoveno, má se mzda taková dávati, jaká v místě obyčejem jest.

V celku nedá se o ustanovení takovém ničeho měniti, avšak co se rozvržení mzdy na jednotlivé roční časy neb měsíce týká, tuť pohřešujeme přiměřeného předpisu, který přece tím důležitější je, čím rozdílnější je povaha práce hospodářské v jednotlivých částkách roku.

Téžší zajisté a usilovnější práci naložiti jest třeba v půlletí od měsíce května až do října, snadnější práce zbývá pak v půlletí druhém od měsíce listopadu až do měsíce dubna, a jelikož již dle písma svatého mzda má býti přiměřena práci, mělo by se se strany hospodářův k spravedlivému rozvržení roční mzdy již proto přihlížeti, an zhusta čeládka v měsících méně pracných v službu nastoupí a dříve než nastane práce tužší službu vypoví. Arci by se bez zákonního ustanovení pouhým srozuměním hospodářův totéž docíliti dalo. Než, aby snadněji ve zvyk vešlo, co v zájmu celého stavu jest, měl by zákon naříditi, že mzda roční, ač není-li něco jiného výslovně ustanoveno, dle jednotlivých měsícův v té míře se zapravuje, že na měsíc květen až říjen


5

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

tři pětiny a na měsíc listopad až duben dvě pětiny vypadají.

Der landwirthschaftliche Kreisverein zu JungBunzlau hat bei § 19 der provisorischen Dienstbotenordnung bemerkt, daß die Gintheilung des ganzjährigen Lohnes den Dienstboten bei der landwirtschaftlichen Arbeit nach einem gleichen Maßstabe in den einzelnen Monaten keine gerechte fei, indem es sehr häufig vorkömmt, daß die Dienstboten in denjenigen Monaten, in welchen weniger zu thun ist, in den Dienst eintreten, dagegen in den Monaten, in welchen mehr zu thun ist, austreten.

Es wäre daher dringend nothwendig, daß für die Monate, welche bei der Landwirtschaft wichtiger erscheinen, weil in denselben mehr Arbeit bevorsteht, ein größerer Lohn ausgemessen werde, als für diejenigen Monate, wo eine geringere Arbeit bevorsteht. Der landwirthschaftliche Kreisverein von Jungbunzlau trägt daher an, daß für die Monate Mai bis Oktober vom ganzen Lohne 3/5, dagegen für die Monate November bis April bloß zwei Fünftel des ganzjährigen Lohnes entrichtet werden.

Nejvyšší maršálek: K tomuto § se hlásili páni poslanci: pan Dr. Lambl a pan poslanec Krouský.

Also ich bitte, Her Doktor Lambl.

Dr. Lambl: Já nechci, pánové, nikterak proti §. 18. vystupovat, nalézám v něm vše, co do něho patří; avšak měl bych přece jeden dodatek. Myslím že si ...

Oberstlandmarschall: Ich bitte Herr Doktor, etwas lauter.

Dr. Lambl: Já chci pouze k §. 18. malý dodatek navrhovat, poněvadž myslím, že tento §. ve srozumění a v souhlasu s §. 2. stojí. V §.' 2. bylo totiž: ustanoveno, že se oběma stranám dává na vůli, o výminky smlouvy o službu se umluviti. Výminky, které se nesrovnávají s dobrou kázní domácí, aneb které odporují určitým zákonům, jsou neplatné. V tomto §. jest obsaženo patrně, že mohou býti takové výminky přijaty ve smlouvu při najímání službných neb čeledínů, které se s dobrou kázní domácí srovnávají. Jedna z těch výminek, které se s dobrou kázní domácí srovnávají, záleží v tom, že se čeledínovi , když se najímá, řekne, že pakli bude neposlušný, nedbalý aneb nesprávný ve službě, pakli nějakou škodu hospodářovi učiní, na mzdě něco srazí, tedy má-li pokuta míti místa, že se mu srazí na mzdě. Myslím, že v §. 18., kde se jedná o mzdě a kde ze jména stojí, že smluvenou mzdu má pán čeledínovi v určitý čas platiti, že by bylo v pořádku, kdyby byla přidána věta toho smyslu, že hospodář má právo pro takové případy, kde mu čeledín patrné škodu svou nepozorností neb nesprávností spůsobí, pokutu peněžitou určit a od mzdy mu srazit. Pakli by se ale stalo, že by čeledín srážku tu nalezl co velikou a nespravedlivou, mohlo by čeledínovi býti volno k představenstvu obecnímu se odvolat.

Myslím, že se návrh ten shoduje se zněním zákona paragrafu 2. a dle mého mínění §. 18. takový dodatek také snese. Dovoluji si ješté jenom podotknouti, že, když takový článek tomuto paragrafu přidáme, když pánovi anebo hospodářovi právo dáme, aby pro případ neposlušnosti neb nesprávnosti svého čeledína, tohoto jiným spůsobem kárat nemohl, že to není nic jiného než kázeň domácí, a sice tak lidská, že se státi může, když se čeledín po prvním pokárání polepší, že mu hospodář odpustit může a když to přijde k výplatě mzdy, že mu ničeho nesrazí.

V spůsobu tomto leží výhoda, že má čeledín možnost, trestu se zbavit, pakli se polepší a spokojenost pánovu opět si vydobude.

Navrhuji tedy následující dodatek:

Utrpěl-li hospodář anebo pán, z neposlušnosti aneb z nesprávnosti čeledína patrnou škodu, má právo předepsati čeledínovi v každém případě přiměřenou pokutu peněžní a odraziti od umluvené mzdy.

Čeledínu jest volno, odvolati se proti výšce pokuty k obecnímu představenstvu.

Mein Zusatzantrag zum §. 18 würde lauten:

"Hat der Dienstherr durch Ungehorsam oder Liederlichkeit des Dienstboten einen Schaden erlitten, so kann er von Fall zu Fall dem Dienstboten eine angemessene Geldstrafe vorschreiben, und diese von dem bedungenen Lohne abziehen. Dem Dienstboten steht frei, sich gegen die Höhe der Geldstrafe an den Gemeindevorstand zu berufen.

Dovoluji si ku podpoře tohoto návrhu toliko poznamenati, že vlastně v praktickém životě se to tak dělá, jen že to v žádném zákoně není výslovně postaveno, a jmenovité, že to nestojí v čeledním řádě; také myslím, že se to srovnává se zákonem, poněvadž taková výminka, jest-li položena, nepříčí se nikterak zákonu a může tedy zůstat.

Nejvyšší zemský maršálek: Pan Krouský má slovo:

Krouský: Hospodář vyplácí čeledínovi mzdu (hlasy: na hlas, laut!) obyčejně tenkráte, když čeledín odchází zo služby. Ku př. Když měl 40 zl. služby a pak ze služby vystoupí, rozdělí si plat na ten čas poměrně jak dlouho sloužil. To ale není zajisté spravedlivým.

Vezmeme ku př., že by čeledín odešel přede žněmi.

Jak známo, jest v tento čas plat mnohem vyšší, než jindy, protože jest mnoho práce a o pracovníky jest tedy nouze. V mnohých místech a zejména v mojim kraji jest nouze o dělníky v čas žní tak veliká, že jest těžko dostati dělníka; tak by se stalo, že by hospodář tím utrpěl velikou škodu, kdyby mu Čeledín odešel, a on si musil za drahé peníze zjednati dělníka.

S návrhem o rozdělení mzdy, jak komise


6

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

se usnesla i já v zásadě úplně souhlasím; jen některé odchylky dovoluji si navrhnouti.

A sice mám za to, že v dubnu, květnu a červnu počítaných 21 kr. a v říjnu, listopadu a prosinci počítaných 25 nestojí v poměru ku konané práci, a mél bych také za to, že by to bylo pro hospodáře těžko, počítati, pakliby krejcary přebývaly a číslice nebyly zaokrouhleny. Důvod můj proto jest, že v dubnu, květnu a červnu jest práce mnoho, zvláště na poli ku př. sečení jetele atd., kdežto naproti v listopadu a prosinci jest již práce více neb méně domácí a tudíž se také méně může pracovat, kdežto v dubnu, květnu, červnu a červenci jesti práce nejvíce.

Dovoluji si tedy učiniti opravný návrh, aby totiž v lednu, únoru a března na místo 18 kr. bylo vzato 20 kr., pak v dubnu, v květnu a červnu na místo 21 kr. 25 kr. a v červenci, srpnu a září by na místo 36 30 kr. a konečně v říjnu, listopadu a prosinci by oněch 25 kr. zůstalo.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Da dieß nicht der Fall ist, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

(Rufe: "Laufberger!")

Laufberger: Ich bitte ums Wort.

Ich stelle einen Antrag zur 2. Alinea des Paragraphes. —

Dieselbe soll nämlich dahin lauten, daß es nach dem Worte "ferner hin" heißen sollte.- "können aber bei Auflösung des Dienstvertrages in den Lohn nicht eingerechnet werden."

Ich begründe diesen Antrag dadurch, weil es mir aus Anlaß abgeführter Verhandlungen über Dienstbotenstreitigkeiten bekannt ist, daß, wenn das Dienstverhältniß aufgelöst wird, der Dienstherr sehr Häufig das Bestreben an den Tag legt, alles das, was der Dienstbote während der Dienstzeit aus besonderer Auszeichnung von dem Dienstherrn an Geschenken u. s. w. bekommen hat, in Abrechnung zu bringen.

Ich glaube nun der größeren Deutlichkeit wegen und zur Verhinderung von derlei Streitigkeiten diesen Antrag stellen zu sollen.

Ich habe den Antrag bereits überreicht, und er geht dahin, daß bei Auflösung des Dienstverhältnisses dieß nicht in Abrechnung kommen soll.

Oberstlandmaischall: Der Herr Abgeordnete trägt an, daß im §. 18 nach den Schlußworten der 2. Alinea "ferner hin zu geben" zu setzen ist: "können aber bei Auflösung des Dienstvertrages in den Lohn nicht eingerechnet werden."

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Es geschieht.)

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt noch Jemand das Wort?

(Es meldet sich Niemand.)

Da dieß nicht der Fall ist, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Ich werde nun bezüglich des Antrages des H. Dr. Lambl die Unterstützungsfrage stellen. Er lautet: Zusatz zum §. 18: Hat der Dienstherr durch Ungehorsam oder Liederlichkeit des Dienstboten Schaden erlitten, kann er von Fall zu Fall dem Dienstboten angemessene Geldstrafen vorschreiben und diese von dem bedungenen Lohne abziehen. Dem Dienstboten steht es frei, sich wegen der Höhe der Geldstrafen an den Gemeindevorstand zu berufen.

Utrpě-li hospodář nebo pán z neposlušnosti aneb nesprávnosti čeledína škodu, má právo předepsati čeledínu v každém případu přiměřenou pokutu peněžitou, a odraziti ji od umluvené mzdy. Čeledínu jest volno, odvolati se proti výšce pokuty k obecnému představenstvu.

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Es geschieht.)

Er ist hinreichend unterstützt.

Abgeordneter Krouský trägt eine Veränderung der Zifferbeträge für die vierteljährigen Termine an, und zwar: Für den Jänner, Feber, März, za měsíc leden, únor a březen místo 18 krejcarů dvacet; anstatt 18 Kreuzer zwanzig; za měsíc duben, kveten a červen místo 21 krejcarů 25 kr., für den April, Mai und Juni anstatt 21 Kreuzer 25 kr.; für den dritten Termin anstatt 36 kr. místo 36 kr. navrhuje 30 kr., 30 kr. und für den vierten Termin vereinigt er sich mit dem Antrage der Kommission.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Zpravodaj Dr. Žak : Návrh pana poslance dra. Lambla je buď zbytečný aneb se připustiti nemůže. Zbytečný jest ten návrh v tom pádu, když on myslí, že hospodář je oprávněn žádati od čeledína náhradu za, škodu, kterou on mu svým proviněním spůsobil, neb to jest již vysloveno v 3. odstavci §. 13., kde výslovné jest řečeno: "Čeledín jest dle toho, co v obecném zákonníku občanském vyměřeno, povinen k náhradě z každé škody vzniklé vinou jeho." Dle tohoto odstavce §. 13. obdrží tedy hospodář dle obecného občanského zákonníka od čeledína náhrady.

Návrh pana poslance dra. Lambla by mohl mít snad ten smysl, že by čeledín přinucen byl za každé nesprávné jednání jakousi pokutu mimo tuto náhradu dát. Proti tomu bych se patrně vysloviti musel, neb nenahlížím příčinu, aby který čeledín, když náhradu dal, ještě měl býti trestán.

Pak-li pan poslanec Lambl svému návrhu ten smysl podkládá, že by se dala jakási volnost, aby mezi hospodářem a čeledínem ustanovení umluveno býti mohlo, že se za každé nedopatření jistá částka, ať je to již náhrada, aneb pokuta dáti má, tedy je to také zbytečné, poněvadž něco takového dle §. 2. naší předlohy


7

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

zapovězeno není, a mimo to také by v tom pádu to ustanovení obecního občanského zákonníka nastoupilo, které mluví o tak zvaném konvencionalním trestu.

Konvencionalní trest dle našeho obč. zákonníka není zapovězen, a my jsme jen ty výminky dle §. 2. za nepříslušné prohlásili, které se nesrovnávají s domácí kázní, aneb které jsou jistým nařízením zapovězeny. Poněvadž ale konvencionalní trest není žádným zvláštním zákonem zapovězen, nýbrž připuštěn, tedy tomu nestojí nic více v ce3tě, aby se dobrovolnou úmluvou mezi hospodářem a čeledínem něco takového ustanovilo. Musím tedy opravdu na tom zůstat, že ten návrh je buď zbytečným, aneb že se odůvodniti nedá.

Co se týče návrhu pana Krouského, tedy srovnává se v celku s tím, co krajská hospodářská jednota Mladoboleslavská sobě byla přála. Pan Krouský nahlíží také, že zajisté nutno jest, aby se jisté rozdělení stalo pro tak zvané kvartály, aby první kvartál jistou menší část, druhý větší část, třetí největší, a poslední kvartál každého roku přiměřenou část obdržel. On se odchyluje od návrhu komise jedině ohledně třech terminů.

Co se této záležitosti týče, musím se vysloviti takto: Náš návrh, jak zde jest, má tu přednost, že za ty dva poslední kvartály od měsíce července až do konce prosince hospodářovi větší díl mzdy za rukou zůstane; dle našeho návrhu mu zůstane 61 krejcarů, dle návrhu p. Krouského by mu zůstala částka 55 krejcarů, tedy jenom 5 kr. víc, nežli opravdu by dle pravidelného počtu na to půlletí vypadlo. Náš účel šel k tomu, aby hospodář, který je v čas žní opuštěn od svého čeledína, měl jakýsi fond, odkud by svou náhradu vzíti mohl; a proto jsme ustanovili pro tyto poslední dva kvartály roku větší částku. Bylo by to pro hospodáře zajisté mnohem výhodnější, kdyby on větší částku krejcarů, větší částku mzdy za sebou měl; avšak nelze upříti s druhé strany, že se mohou opravdu pády stát, kde čeledín jest jistými okolnostmi přinucen vystoupiti právě přede žněmi, a žeby tedy tím utrpěl větší škodu.

Já pro svou osobu o těch poměrech velmi malou známost mám a nemohu se tedy proti návrhu pana Krouského vyslovit. Jedině bych pro svou osobu na návrhu pana Krouského to za přednost uznával, že má jisté okrouhlené částky, tak, že by počet byl mnohem lehčí.

Kde totiž v návrhu komise jest 18, 21, 36, 25, jest v návrhu pana Krouského číslo mnohem okrouhlejší, obsahuje totiž 20, 25, 30, 25.

Musím ale vyznati, že ten důvod, který pan Krouský přivedl, totiž, že v měsíci listopadu a prosinci málo se pracuje; dle mé zkušenosti aspoň všude pravdivý není; neb v měsíci listopadu bývá ještě v hospodářství dosti práce, mlácení a jiné práce, a když měsíc listopad dovoluje, aby se práce polní vykonávaly, také se zajisté vyrovnávají. Ohledem k té věci musím upřímně vyznati, že ani pro ani proti návrhu pana Krouského býti nemohu, poněvadž mé zkušenosti v tom nedostačují.

Was den Antrag des Herrn Abg. Laufberger betrifft, so ist derselbe ganz und gar überflüssig, denn es versteht sich wohl von selbst, daß Geschenke und Trinkgelder nicht widerrufen werden können. Es ist ein allgemeiner Grundsatz des allg. bürgl. Gesetzbuches, daß man Geschenke mit Ausnahme jener Fälle, welche durch das bürgert. Gesetzbuch geboten sind, nicht widerrufen kann.

Ist einmal ein Geschenk oder ein Trinkgeld gegeben worden, so versteht es sich von selbst, daß es bei Auflösung des Vertrages nicht wieder in Aufrechnung gebracht werden kann. Geschenk und Trinkgeld sind einmal Geschenk, und können nicht widerrufen werden.

Oberstlandmarschall: Ich werde zuerst über die zwei ersten Alinea des §. 18 nach dem Antrage der Kommission abstimmen lassen, weil der Antrag des Herrn Abg. Laufberger lediglich ein Zusatz des 2. Alinea ist, sodann beim 4. Alinea den Antrag des Herrn Abg. Krouský zur Abstimmung bringen, und schließlich den Zusatz des Herrn Abg. Lambl.

Bitte die 2 Absätze des Kommissionsantrages vorzulesen.

Schmidt: Der Dienstherr Hat den bedungenen Lohn zur bestimmten Zeit zu verabfolgen. Ist über die Art und Größe des Lohnes keine bestimmte Verabredung getroffen worden, so ist der für dieselbe Klasse von Dienstboten ortsübliche Lohn zu verabreichen.

Geschenke und Trinkgelder, die der Dienstherr zu besonderen Zeiten oder aus besonderen Anlässen aus freiem Willen ein- oder mehreremale gegeben hat, begründen keine Verpflichtung, dieselben fernerhin zu geben.

Smluvenou mzdu má pán čeledínovi v určitý čas vyplatit.

Nebylo-li určitě umluveno, jaká a jak veliká mzda se platiti má, má se zaplatiti čeledínovi taková mzda, která se obyčejně dává v tom místě tétéž třídě čeledínův.

Dary a zpropitné, jichž pán při zvláštních příležitostech a ze zvláštních příčin jednou nebo vícekráte čeledínovi z dobré vůle poskytnul, nesvědčí povinnosti, aby je pán Čeledínovi i budoucně dával.

Oberstlandmarschall: Bitte über diesen Antrag abzustimmen.

Diejenigen Herren, die diesem Antrage zustimmen, wollen die Hand aufheben.

Der Antrag ist angenommen.

Zusatzantrag des Herrn Abg. Laufberger nach dem Worte "zu geben," können aber bei Auflösung


8

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

des Dienstvertrages in den Lohn nicht eingerechnet werden.

Také dary a zpropitné nemají ale do mzdy vpočtěny býti tenkrát, když smlouva o službě se zruší.

Bitte diejenigen Herren, die diesem Antrag zustimmen, die Hand aufzuheben.

Ich muß bitten aufzustehen.

Der Antrag ist angenommen.

Nun käme die 3. Alinea des Kommissionsantrages.

Schmidt: Nestala-li se jiná úmluva, má se mzda platiti na konec každého měsíce, čeledínům však přijatým ku práci hospodářské každého čtvrtletí spůsobem tímto:

za měsíc leden, únor a březen po

18 kr.

" " duben, květen a červen po

21 "

" " červenec, srpen a září po

36 "

" " říjen, listopad a prosinec po

25 "

z každého zlatého celoroční mzdy.

Oberstlandmarschall: Ich werde bloß über die 3. Alinea abstimmen lassen.

Schmidt: Bei Abgang eines anderweitigen Uebereinkommens ist der Lohn mit Schluß eines jeden Monates und an Dienstboten für landwirthschaftliche Arbeiten einvierteljährig in nachstehender Weise zu entrichten.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Angenommen.

Durch diese Abstimmung ist der Grundsatz angenommen, daß die einvierteljährige Vertheilung des Lohnes stattfinden kann.

Ich werde daher lediglich über die Ziffern abstimmen lassen.

Der Herr Abg. Krouský trägt an, daß für die Monate Jänner Feber. März statt

18, 20 kr.

für April. Mai, Juni

25 "

" Juli, August, September

30 "

" Oktober, November, Dezember

25 " fortgesetzt werden.

pro leden, únor, březen

20 kr

" duben, květen, červen

25 "

" červenec, srpen, září

30 "

" říjen, listopad, prosinec

25 "

Ich bitte diejenigen Herren, die für diesen Antrag des Herrn Abg. Krouský sind, die Hand aufzuheben.

Ich muß wieder bitten aufzustehen.

Der Antrag ist angenommen.

Nun kommt der Zusahantrag des Herrn Abg. Lambl.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Hat der Dienstherr durch Ungehorsam oder Liederlichkeit des Dienstboten Schaden erlitten, so kann er von Fall zu Fall dem Dienstboten eine angemessene Geldstrafe vorschreiben und diese vom bedungenen Lohn abziehen.

Dem Dienstboten steht es frei, sich bezüglich der Höhe der Geldstrafe an den Gemeindevorstand zu berufen.

Utrpěl-li pán neposlušností, neb nedbalostí čeledínovou škody nějaké, má právo, předepsat čeledínovi v každém případu přiměřenou pokutu a odrazit ji od umluvené mzdy.

Čeledínovi je volno, odvolati se proti výšce pokuty k obecnímu představenstvu.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Zusatzantrage zustimmen, aufzustehen.

(Ein Theil der Rechten erhebt sich.)

Der Antrag ist in der Minorität.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

§. 19. Die Kost, wo sie gebührt, muß gesund und Hinreichend sein. Besondere Bedingungen über die Art und Menge der Kost sind untersagt.

Kleidungs- und Wäschstücke, wenn solche bedungen sind, müssen den Bedürfnissen der dienenden Klasse Angemessen verabfolgt werden.

§. 19. Kde se čeledínovi dávati má strava, musí zdravá býti a dostatečná. Zvláštní činiti výminky, jaká má strava býti a jak mnoho se jí dávati má, zapovídá se.

Oděv a prádlo, bylo-li o ně umluveno, mají býti poměrům služební třídy přiměřené.

Oberstlandmarschall: Ich eröffne die Debatte.

Se. Exc. Graf Albert Nostitz: Ich würde mir nur erlauben, an den Herrn Referenten die Anfrage zu stellen, welche besondere Gründe die Kommission bewogen haben, hier ausdrücklich den Beisatz aufzustellen, daß besondere Bedingungen, rücksichtlich der Art und Menge der Kost untersagt sind.

Referent Dr. Žák: Diese Frage erlaube ich mir nachstehend zu beantworten.

Nachdem die Kommission sich dahin geeinigt Hat, daß ausgesprochen werden solle, "die Kost, wo sie gebührt, müsse gesund und hinreichend sein," — würden eine besondere Verabredung und besondere Bedingungen jedenfalls den Anschein haben, als wenn man einen oder den andern Dienstherrn verpflichten würde sich zu überbieten.

Es würde da eine förmliche Lizitation eintreten, und dieß ist die Ursache, warum wir jede nähere Bestimmung ausgeschlossen haben. Für den Dienstboten ist hinreichend gesorgt, wenn vorgeschrieben wird, daß die Kost hinreichend und gesund sein soll.

Se. Exc. Graf Alb. Nostitz: Ich erlaube mir noch zu bemerken, daß z. B. mit dem Dienstboten ein Vertrag abgeschlossen werden könnte, wo es heißt: du bekommst so viel und solche Kost, und ich glaube, daß solche Verträge abgeschlossen werden, wo es heißt, daß der Dienstbote zum Beispiel zweimal der Woche Fleisch zu bekommen hat. Man sagt ihm: Du bekommst weniger Lohn, dafür aber zum Frühstück das und jenes, du bekommst eine Mittags- und Abendkost.

Nach diesem Absatz ist aber jedes solche Uiber-


9

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

einkommen untersagt und darf auch nicht im Vertrag stipulirt werden. Und ich denke doch, daß solche Uibereinkommen häufig stipulirt werden, wo der Dienstherr sagt: du bekommst am Sonntage Fleisch, oder zweimal der Woche Fleisch. Durch diesen Absatz, wie er hier angeführt ist, ist es gesetzlich untersagt und wenn es auch ausgemacht ist, so hat es keine Giltigkeit; wenn der Dienstherr den Vertrag nicht einhalten will, so kann er dazu nicht gezwungen werden, — weil es eben in der Dienstbotenordnung untersagt ist. —

Oberstlandmarschall: Herr Prof. Höfler hat das Wort.

Prof. Höfler: Ich möchte mir die Freiheit nehmen geradezu den Antrag zu stellen, daß in Bezug auf §. 19 der Satz: "besondere Bestimmungen über die Art und Menge der Kost sind untersagt" weggelassen werde.

Ich erlaube mir den Antrag schriftlich zu übergeben, da mir dieß durchaus nothwendig scheint. —

Oberstlandmarschall: Ich bitte, dieß ist nicht nothwendig.

Ich werde den Absatz theilen und die erste Alinea in zwei Absätzen zur Abstimmung bringen.

Verlangt noch Jemand das Wort?

Da dieß nicht der Fall ist, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Professor Höfler: Ich glaube, es ist unmittelbar. . . .

Oberstlandmarschall: Ich habe die Debatte geschlossen.

Ich habe nicht gewußt, daß Hr. Professor noch fortsetzen wollen.

Prof. Höfler: Bitte um Entschuldigung, ich habe das nicht gehört.

Oberstlandmarschall: Also bitte ich über den ersten Absatz der ersten Alinea abzustimmen; ich bitte ihn noch einmal zu lesen.

Aktuar Kuchynka: Die Kost, wo sie gebührt, muß gesund und hinreichend sein.

Kde se čeledínovi dávati má strava, musí zdravá, býti a dostatečná.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem zustimmen, die Hände aufzuheben. (Majorität).

Der Absatz ist angenommen.

Nun kömmt der zweite Absatz.

Aktuar Kuchynka: Besondere Bedingungen über die Art und Menge der Kost sind untersagt.

Zvláštní činiti výminky, jaká má strava býti a jak mnoho se ji dávati má, zapovídá se.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Zusätze beistimmen, die Hände aufzuheben. (Minorität). —Der Zusah ist gefallen.

Aktuar Kuchynka: Kleidungs- und Wäschstücke, wenn solche bedungen sind, müssen den Bedürfnissen der dienenden Klasse angemessen verabfolgt werden.

Oděv a prádlo, bylo-li o ně umluveno, mají býti poměrům služební třídy přiměřené.

Oberstlandmarschall: Ich bitte durch Handaufheben abzustimmen. (Majorität).

Der Absah ist angenommen. —

Aktuar Kuchynka liest den §, 20.

§. 20. Erkrankt der Dienstbote, so hat der Dienstherr für Pflege und Heilung desselben zu sorgen, und es können die aufgewendeten Kosten vom Lohne nur dann abgezogen werden, wenn erwiesen wird, daß der Dienstbote durch sein eigenes Verschulden erkrankt ist.

Dauert die Krankheit länger als vier Wochen, so ist der Dienstbote nach Ablauf dieser Zeit, wenn er aus dem Dienste entlassen wird (§. 27 8ub 11) und wenn er vermögenslos ist, wie ein anderer in keinem Dienstverhältnisse stehender Arme zu behandeln, und es ist daher der Gemeindevorsteher hievon rechtzeitig zu verständigen.

§. 20. Onemocní-li čeledín, má se starati hospodář o jeho ošetřování a léčení; výlohy za ošetřování a léčení mohou se však zapraviti ze mzdy čeledínovy jen tehdy, když dokázáno jest, že čeledín svou vlastní vinou onemocněl.

Trvá-li nemoc déle čtyř neděl, má se projití toho času s čeledínem, je-li ze služby propuštěn (§. 27 pod č. 11), a nemá-li žádného jmění, nakládati tak jako s jiným chudým nemocným, jenž jest prost všelikého svazku služebního, a má se o tom v pravý čas učiniti oznámení starostovi obce.

Referent Žák: Im deutschen Texte muß es heißen: "Gekränkter Armer."

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Da dieß nicht der Fall ist, so schreite ich zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, welche diesem §. zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Angenommen.

Aktuar Kuchynka: (liest §. 21.)

§. 21. Ist die Erkrankung des Dienstboten erwiesener Massen aus einem Verschulden des Dienstherrn erfolgt, so hat dieser unbeschadet der dem Dienstboten sonst zustehenden Entschädigungsansprüche ausschließlich für Pflege und Heilung zu sorgen, ohne daß ein Abzug am Lohne stattfinden darf.

§. 21. Dokázalo-li se, že nemocí čeledínovou jest vinen hospodář, tedy má on výhradně a bez ujmy jiné náhrady, za niž žádati čeledín právo má, o to dbáti, aby čeledín ošetřován a léčen byl, při Čemž se ale nesmí dopustiti, aby se výlohy za to od mzdy čeledínovy odpočítaly.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Ich bitte abzustimmen.

Ich bitte diejenigen Herren, die diesem §. zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Angenommen.

2


10

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Aktuar Kuchynka (liest): §. 22. Der Dienst. Herr kann den Kranken im eigenen Hause verpflegen, er kann ihn aber auch in einer öffentlichen Anstalt oder an einem anderen Orte unterbringen, wenn dieß ohne Gefahr für den Kranken möglich ist.

§. 22. Hospodář má toho vůli, ve vlastním domě čeledína ošetřovati, může jej však také, pokud to pro nemocného není nebezpečné, odevzdati do některé veřejné nemocnice nebo do jiného místa k ošetřování.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort:

(Niemand meldet sich.)

Ich bitte abzustimmen.

Majorität.)

Der Antrag ist angenommen.

Aktuar Kuchynka (liest): §. 23. Der Dienst, vertrag kann durch beiderseitiges Einverständniß zu jeder Zeit aufgelöst werden.

§. 23. Smlouva o službu může se každého času zrušti, když se obě strany o to sjednají.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort verlangt, so schreite ich zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Angenommen.

Aktuar Kuchynka (liest): §. 24. Durch den Tod des Dienstherrn erlischt der Dienstvertrag nur insoferne, als die Erben denselben nicht fortsetzen wollen. In diesem Falle haben sie aber dem abziehenden Dienstboten, falls der Dienstvertrag auf ein Jahr oder auf längere Zeit geschlossen war und noch mindestens ein Vierteljahr zu dauern hätte, den Lohn und die bedungene Kost für drei Monate, sonst aber für einen Monat zu vergüten.

§. 24. Zemřeli hospodář, u něhož jest čeledín ve službě, jest smlouva o službu jen tehdy zrušena, když při ní dědicové hospodářovi nechtějí zůstati.

Avšak v tomto případě mají dědicové, byla-li smlouva o službu na rok neb na delší čas učiněna a měla-li by nejméně ještě čtvrt léta trvati, nahraditi čeledínovi ze služby vystupujícímu mzdu a stravu, o níž bylo umluveno, za tři měsíce, v případech jiných ale za jeden měsíc.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(ES meldet sich Niemand).

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hände aufzuheben.

(Majorität).

Angenommen.

Aktuar Kuchynka (liest): §.25 Diese Bestimmung hat auch in dem Falle, wo die Wirthschaft durch Kauf, Tausch, Pachtung oder sonstige Verträge an eine andere Person übergebt, rücksichtlich des für die Wirthschaft bestellten Gesindes zu gelten.

§. 25. Co tuto ustanoveno, má také platnost pro čeleď k hospodářství určenou, kdyby hospodářství prodejem, směněním, pronájmem aneb jinými smlouvami přešlo do rukou jiné osoby.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort verlangt, so bitte ich abzustimmen, und bitte diejenigen Herren, welche für den Kommissionsantrag sind, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Er ist angenommen.

Kuchynka (liest): §. 26. Insoferne nicht ausdrücklich verabredet wird, daß nach Ablauf der bedungenen Zeit der Dienstvertrag nicht weiter fortgesetzt werden soll, bewirkt der Ablauf der Zeit die Aufhebung des Dienstvertrages nur nach vorgängiger Aufkündigung.

Die Aufkündigung hat bei ganzjährigen Diensten spätestens 4 Wochen, sonst aber spätestens 14 Tage vor Ablauf der Dienstzeit zu geschehen.

Geschieht von keinem Theile rechtzeitig eine Aufkündigung, so ist der Dienstvertrag auf diejenige Zeit stillschweigend erneuert, welche vorher durch denselben bestimmt war.

Nebylo-li výslovně umluveno, že po projití času k službě zamluveného nebude se ve smlouvě o službu dále pokračovati, jest smlouva o službu zrušena jen tehdy, když se vypovědělo ze služby dříve než čas k službě ustanovený prošel.

Byla-li služba zamluvena na celý rok, má se z ní vypověditi nejdéle na 4 neděle, v případě jiném na 14 dní před projitím času služebního.

Nevypoví-li se ani s jedné ani s druhé strany v pravý čas ze služby, jest smlouva o službu mlčky obnovena na ten čas, o který bylo k službě právě prošlé umluveno.

Zpravodaj Dr. Žák: Petice hosp. Mlado-Boleslavské jednoty, o které jsem se již několikkráte byl zmínil, vyslovuje se o tomto §. následovně :

§. 27. stanoví, že pouhé uplynutí času, na který smlouva o službu byla uzavřena, jen tenkráte smlouvu ruší, když dříve výpověď byla dána. Nedala-li se výpověď při službě najeden rok převzaté aspoň 6 neděl před uplynutím času, tedy zákon pokládá, že smlouva mlčky je obnovena na týž čas, na nějž před tím byla uzavřena.

Ustanovení toto příčí se však obyčejům a zvyklostem našim, ačkoliv nelze neuznati, že ve shodě jest s principiemi podobnými o jiných odvětvích našeho zákonodárství.

U nás — míněny však toliko poměry služebné mimo město a především čeleď k práci hospodářské najatá, — u nás najímá se čeledín na dobu jednoho roku a před uplynutím tohoto času vyzve ho hospodář, chce-li déle zůstati v službě. Je-li tomu tak, tedy se nová smlouva na dobu jednoho roku uzavře. Neučiní-li se výslovně obnovení této smlouvy před uplynutím


11

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

času, tedy se beze všeho pokládá smlouva za zrušenou uplynutím času.

Protož má odbor za to, aby se nežádala zákonem výpověď při smlouvě na jistý určitý čas uzavřené, a aby se neuznávala smlouva mlčky obnovená.

Spory, jež z nynějšího ustanovení vzejít mohou, skoro na prosto budou odstraněny přijme-li se zásada odborem vyřknutá.

Nejv. maršálek: Pan Krouský má slovo.

Krouský: §. 26 ustanovuje, že se má služba i mlčky obnovit. Já se dotknu, pánové, jen služeb u hospodářů vesnických.

Aby služba mlčky dále potrvala, to se nestává nikdy. Jakmile první anebo druhá strana se neumluví pro další trvání, tedy služba sama sebou přestává. Bylo by také pro obě strany škodlivé, pakliby se mněl §. tento ponechati a služby mlčky se obnovovati. Z následujících příčin měl bych tedy za to, že by to bylo škodlivé.

Předně: vezmeme případ, že by hospodář nevypověděl služby, a že by byl rád, že čeledína jen dodrží do vánoc. Čeledín by byl k. př. rozpustilý a dělal by hospodáři obtíží, tento by byl ale vypovědět zapoměl. Čeledín by pak řekl: Hospodáři! má služba trvá dále, já jsem i na dále v službě. Tu by hospodář lehce upadl do škody, kterou §. 7 určuje; musil by totiž čeledínu dát odbytného jednu dvanáctinu, a dle případu i 1/4 ze mzdy. Tu by měl hospodář velikou škodu, pakliby se služba mlčky měla obnovit.

A ohledem na čeledína by to také nebylo v pořádku, čeledín by se domýšlel, že služba netrvá dále po novém roku, ale hospodář by řekl: Ty čeledíne! jsi dle §. 26 povinen u mne i na dále zůstati. Čeledín by ale měl k. př. již od jinud závdavek a třeba i jiné příčiny by ho vedly, aby službu opustil. Ten by se podivně na to koukal, kdyby ho pán nutil, aby zůstal.

A myslím také, že by nebylo ani možná, ho udržeti ve službě, že by neuznal takové smlouvy a řekl: "Vy jste mne nenajal, já tedy v službě u Vás nebudu." Mám za to, že by to byla opravdu mrtvá písmena v tomto zákonu, pak-li by jsme ho přijmuli, a navrhuji aby §. 26. aspoň co se týká smluv služebných pro obce vesnické se úplně vynechal.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Posl. Havelka: Já bych také schvaloval tu zásadu, za kterou se přimlouvala přečtená petice, i také poněkud souhlasím s návrhem pana posl. Krouského. V tomto §. 26 držela se komise obecného pravidla, které při najímání dosud panuje, a služební smlouva není nic jiného, nežli nájem, nájem prací, nájem služeb a při nájmu vůbec platí skutečně zásada, že nedala-li se výpověď, obnoví se smlouva na týž čas, na který byla dříve uzavřena. Ale nehodí se vždy každá zásada právní na každý právní poměr; já myslím, že by to bylo nedobré dávání zákonů, kdyby k vůli jakési již napřed ustanovené zázadě, činilo se násilí právním poměrům; neb zákon nesmí si dovoliti žádného poručníkování právních poměrů, nýbrž má dle faktických jejich známek povahu jejich uvážit, to co v nich panujícího odvozovat a co v tom moudrého pak ustanovovat za pravidlo.

Zákon totiž nemá býti jakýsi výmysl, nýbrž souhrn těch náhledů, které se během času zvykem, mravem a obyčejem vyvinuly.

Co se týče §. 26, on tedy stanoví vlastně ten případ, co má býti za právo, když vyšel čas služebný, zdali a pod jakými výminkami se může obnovit a nebo-li pomíjí smlouva služební. Sněm přijal v §. 9 trojí spůsob času, který může býti ustanoven pro služby: při službách čeledínů k pracím hospodářským předpokládá se, že, není-li jiného ustanovení smluvního, služba má trvat rok; a při ostatních čeledínech 3 měsíce.

Třetí spůsob pak je v tomto §. 9 naznačen v ten smysl, že zvláštní úmluva z toho ustanovení času může se státi, že totiž písemnou úmluvou neb u přítomnosti starosty obecního mohou sobě strany jinou dobu, jiný čas, jak dlouho služba trvat má, ustanovit. Zdá se mi, že to, co petice přečtená podporovala, a zač se přimlouval také p. poslanec Krouský, že by to slušelo jenom vztahovat na ty smlouvy, které se na rok uzavírají, totiž při čeledínech pro hospodářské práce. Pokud mi známo ze skušenosti, je to skutečně v obyčeji, že se čeledín pro hospodářské práce, ať jsou to mužské aneb Ženské, vždy najímá na rok; a zdá se mi, že nikde není takového obyčeje, aby někomu napadlo na konci roku čeledínovi říci: Ty jsi nedal výpověď na příští rok, jsi tu ve službě opět, aneb aby čeledín řekl: Pane, vy jste mi nedal výpověď, tedy zde zůstanu na rok zase. —

V celých Čechách jest obyčejem, že se čeledínu na konci roku, a sice velmi časně, zvláště, když běží o hodného čeledína, o kterého se více čeledních pánů uchází, o sv. Vácslavě, aneb o všech Svatých zase znova řekne, chce-li zůstati ve službě, a tu uzavře se nová služební smlouva a dá se na novo opět závdavek, — právě tak, jak sl. sněm v §. 1 uzavřel, že smlouva má platnost, když se dá závdavek.

Tento obyčej bych si dovolil hájit a 8. 26. tedy změnit tak dalece, aby výpověd, a pak obnovováni smlouvy mlčky neměly místa při smlouvách na rok učiněných. Co se týče služeb, které dle §. 9. mají se uzavříti na 3 měsíce, tu se mi zdá, že skutečně je to tak obyčejem, jak naše komise navrhuje, že skutečně se dává dle obyčeje 14denní výpověd na takovou službu, a

2*


12

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

nedá-li se, čeledín slouží dále mlčky, poněvadž právě se nedala výpověd. Tedy se přimlouvám, abychom přijali zásadu, kterou ustanovila komise.

Co se týče pak třetího spůsobu smlouvy, kde vedle §. 9. stranám na vůli zůstaveno jest, ustanoviti si dobu služební na zvláštní čas, totiž ani na 3 měsíce, ani na rok, tu je známá zásada, že smlouvy se mají plniti tak, jak byly smluveny. Tak totiž velí občanský zákon v §. 902, pročež se mi zdá, že na tom se nedá nic měnit. Z těchto důvodů tedy bych si dovolil, navrhovati, aby §. 26. takto zněl:

"Byl-li čas služby zvláštní úmluvou výslovně ustanoven; — toto jsou slova z §. 9. — pomíjí smlouva o službě, když tento čas projde. Smlouvu o službě dle §. 9. na 3 měsíce uzavřenou mohou obě strany vypovědíti; nebyla-li však nejdéle 14 dní před projitím času služebného výpověd dána, pokládá se smlouva za mlčky obnovenou na tentýž čas, na který byla učiněna prvé. Smluv služebných na rok učiněných kromě případů v §. 29. položených, ani vypovídat, ani mlčky obnovovat nelze."

Ich trage an: Der hohe Landtag wolle beschließen, der §. 26 soll lauten: "Ist die Dienstzeit durch besondere Verabredung ausdrücklich bestimmt, so erlischt der Dienstvertrag durch Ablauf derselben. Einen nach §. 9 dieses Gesetzes geschlossenen Dienstvertrag können beide Theile aufkündigen; wurde jedoch die Aufkündigung längstens 14 Tage vor Ablauf der Dienstzeit nicht gegeben, so ist der Vertrag auf dieselbe Zeit stillschweigend erneuert, auf welche er ursprünglich geschlossen war. Bei Dienstverträgen auf 1 Jahr findet außer den im §. 29 angeführten Fällen weder eine Aufkündigung noch eine stillschweigende Erneuerung statt."

Při tom musím si dovoliti poznámku, proč pravím: krom případů v §. 29. položených. V §. 29. je ku prospěchu sloužících ustanoveno, že někdy i takou službu se své strany mohou vypovědíti, když se stane náhoda nějaká v jejich osobě, při které jim není možno dále ve službě zůstati, neb aspoň není snadno možno ve službě zůstati; kdež by bylo příkré a nespravedlivé, aby se jim v tom překáželo, kdyby chtěli službu opustiti. — To ovšem taká výminka připouští se v §. 29. To zde nevadí, poněvadž je výminkou; aby to ale jen výminkou bylo, dovolím si právě ve svém návrhu podotknouti, že při smlouvě na rok učiněné krom případů v §. 29. položených službu ani vypovědíti ani mlčky obnoviti nelze.

Oberstlandmarschall: Ich werde den Antrag des Herrn Abgeordneten Hawelka noch einmal vorlesen und ihn dann zur Unterstützungsfrage bringen. Das Hohe Haus wolle beschließen. §. 26 soll lauten: Ist die Dienstzeit durch bloße Verabredung ausdrücklich bestimmt, so erlischt der Vertrag durch Ablauf derselben. Einen nach §. 9 dieses Gesetzes auf drei Monate geschlossenen Dienstvertrag können beide Theile nach Belieben aufkündigen. Wurde jedoch die Aufkündigung längstens 14 Tage vor Ablauf der Dienstzeit nicht gegeben, so ist der Vertrag auf die Zeit stillschweigend erneuert, auf welche er früher geschlossen war. Bei Dienstverträgen auf 1 Jahr findet außer den im § 29 angeführten Fällen weder eine Aufkündigung noch eine stillschweigende Erneuerung statt.

§. 26. má zníti: "Byl-li čas služby zvláštní úmlovou výslovně ustanoven, pomíjí smlouva o službu, když tento čas projde. Smlouvu o službu dle §. 9. na 3 měsíce uzavřenou mohou obě strany vypovědíti; nebyla-li nejdéle 14 dní před projitím času služebného výpověd dána, pokládá se smlouva za mlčky obnovenou na týž čas, na který byla učiněna prvé. Smluv služebných na rok učiněných, kromě případů v §. 29. položených ani vypovědíti ani mlčky obnoviti nelze.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt Jemand das Wort?

(Es meldet sich Niemand.)

Da dieß nicht der Fall ist, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Zpravodaj Dr. Žák: Pan poslanec Krouský se zmínil hned ze začátku své řeči, že se dotýká jen služby hospodářské. Jest podivné tedy, když ku konci řeči navrhuje, aby celý § 26. vynechán byl. Jest to tím podivnější, když pan Krouský vezme na to ohled, že máme zde služby nejen pro hospodáře potřebné, nýbrž také pro jiné. Nastává otázka, jestli snad u těch jiných čeledínů není zapotřebí, aby byla mlčky obnovena smlouva. A v tom ohledu myslím zajisté, že je věc velmi nutná. To samé uznal pan rada Havelka, když povídá, že u těch služeb, které se dle §. 9. na 3 měsíce uzavírají, t. j. u čeledínů pro práce, jež nejsou hospodářské, má býti mlčky obnovena smlouva. To je arci jen všeobecně nejvíce ve městech ten pád. Jedná se o to, jestli opravdu ve městech má býti mlčením obnovena smlouva neb ne. Tu se musím pro to vysloviti, poněvadž ve městech bývá zvyk, že se čeledín nebere na jistý určitý čas, nýbrž bere se jen do služby beze všeho ustanovení. Zákon arci praví: Když není nic jiného ustanoveno, předpokládá se na 3 měsíce, ale jsem přesvědčen, že ani čeledínovi, ani hospodáři nenapadne, po 8 nedělích novou smlouvu s ním na čtvrt léta uzavírati. Museli by každé 3 měsíce novou smlouvu uzavírat, a bylo by to velmi zbytečná věc. — Mlčenlivé obnovení služebné smlouvy v městě, aneb vlastně u čeledínů, jenž nejsou pro hospodářskou práci najati, jest nutné. Nastává ještě otázka, jestli je mlčenlivé obnovení nutné, co se týče čeledínů pro hospodářskou práci najatých. Lituji, že v tom ohledu tak velikých známostí nemám, abych se vysloviti o tom mohl, zdali se to tak vynachází či


13

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

ne. Bylo mi ale z více stran řečeno, že se najímá čeled! pro hospodářské práce pouze na jeden rok a když před uplynutím toho roku hospodář čeledínovi neřekne, že ho zase podrží, tu že se s jedné strany rozumí, že ho nepodrží a s druhé strany, že čeledín vystoupiti může. Jest-li se věc tak skutečně má, musím litovat, že nám tyto skušenosti nebyly podány.

Námitka, kterou pan Krouský učinil, že kdyžby hospodář zapoměl čeledínovi vypovědít, že by mu zůstal nepořádný čeledín zase na celý rok — ta námitka, pravím, je patrně nedůvodná, neb proč zapomíná hospodář, když čeledína nechce podržeti déle?

Pan Krouský dále povídá, že bychom čeledínovi nepomohli, poněvadž, kdyby nevypověděl a závdavek vzal, po novém roce zase zůstat musel. Tu by byl vinen čeledín, neb může pánu svému oznámit, že ze služby vystupuje a musím se tedy proti návrhu pana Krouského vyslovit, pakli jsem jemu dobře rozuměl a pakli jde tam, aby se §. 26. vynechal.

Návrh pana Havelky činí patrný rozdíl, který já uznávám; on totiž činí rozdíl mezi čeledíny pro hospodářské práce a práce ostatní, i připouští mlčenlivé obnovení smlouvy při poslednějších.

Mám za to, že pro svou osobu, byť bych i nebyl oprávněn ve jménu celé komise to učinit, k návrhu jeho přistoupiti mohu.

Krouský: Jelikož k 26. §. pan Havelka podal návrh jiný, tedy s ním úplně souhlasím a přidávám se k němu.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete Krouský vereinigt sich mit dem Antrage des H. Abgeordneten Hawelka, übrigens ist der Antrag des Herrn Krouský ganz ablehnend gewesen, der seine Geltung gefunden hätte, eben durch Verwerfung des §. 26. Ich werde also zur Abstimmung schreiten u. zuerst den Antrag des Herrn Hawelka, der den ersten Absatz des §. 26 umfaßt, zur Abstimmung bringen. Ich bitte ihn nochmals vorzulesen.

Sekr. sněmu zemsk. Schmidt (čte): "Byla-li v čas služby zvláštní úmluva výslovně ustanovena — toto jsou slova z §. 9. — pomíjí smlouva o službě, když tento čas projde. Smlouvu o službě dle §. 9 na 3 měsíce uzavřenou, mohou obě strany vypovědíti; nebyla-li však nejdéle 14 dní před projitím času služebného výpověd dána, pokládá se smlouva za mlčky obnovenou na tentýž čas, na který byla učiněna prvé.

Smluv služebných na rok učiněných kromě případů v §. 29 položených, ani vypovídat, ani mlčky obnovovat nelze."

"Ist die Dienstzeit durch besondere Verabredung ausdrücklich bestimmt, so erlischt der Dienstvertrag durch Ablauf derselben nur nach §. 9 dieses Gesetzes. Einen nach §. 9 dieses Gesetzes geschlossenen Dienstvertrag können beide Theile nach Belieben aufkündigen, wurde jedoch die Aufkündigung höchstens 14 Tage vor Ablauf der Dienstzeit nicht gegeben, so ist der Vertrag auf dieselbe Zeit stillschweigend erneuert, auf welche er geschloffen war.

Bei Dienstverträgen auf 1 Jahr findet außer dem im §. 29 angeführten Fall weder eine Aufkündigung noch eine stillschweigende Erneuerung statt."

Oberstlandmarschall.- Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage des H. Abgeordneten Hawelka zustimmen, aufzustehen. (Majorität). Der Antrag ist angenommen.

Sn. sekr. Schmidt (čte):

§. 27. Hospodář může čeledína, ze služby jemu nevypověděv ihned propustiti:

1. když jest čeledín docela neschopen vykonávati práce, ku kterým do služby přijat byl, nechť jest toho příčina kterákoliv;

2. když čeledín své čelední povinnosti hrubě poruší, zvláště ale když rozkazům pána neb toho, kdo jej zastupuje, ustavičným neposlušenstvím neb urputností odporuje;

3. když hospodáře, u něhož jest ve službě, aneb ty, jenž přináležejí k rodině jeho, anebo zástupce hospodáře urazí skutkem, hanlivými a potupnými slovy aneb utrhačnými pomluvami, když spolučeleď na hospodáře poštívá, aneb ji mezi sebou dráždí, aneb když vůbec domácí pokoj ustavičně rušiti usiluje;

4. když se dopustí krádeže, podvodu neb zpronevěření, aneb spolučeledínů k tomu svádí, aneb když o podvodu, zpronevěření a krádeži, jež byl u spolučeledi spozoroval, hospodáři oznámení neučiní;

5. když čeledín, nedbaje na dané mu výstrahy, s ohněm a světlem neopatrně zachází, když dobytek jemu svěřený za příčinou špatného hlídání hynouti nechá aneb jej trýzní, aneb když zlomyslně a svévolně nebo-li z hrubé nedbalosti uškodí majetnosti hospodáře, u něhož jest ve službě;

6. když čeledín na hospodářův účet a bez hospodářova vědomí peníze neb zboží se dluží;

7. když déle než osm dní u vazbě jest držán;

8. když čeledín oddá se opilství, hře neb jiným prostopášnostem a nemravnostem, zvláště ale když k tomu ještě dětí neb příbuzných hospodáře, u něhož jest ve službě, svésti se snaží;

9. když čeledín bez hospodářova dovolení mimo dům přenocuje, cize osoby přes noc přechovává, aneb jiným spůsobem domácí pořádek hrubě poruší;

10. když si uhoní čeledín vlastní vinou nemoc nakažlivou aneb ošklivost vzbuzující, a

11. když jest čeledín déle čtyř neděl nemocen, anižby nemocí tou vinen byl hospodář, u něhož jest čeledín ve službě.

O každém tomto případě má hospodář ihned starostovi obce oznámení učiniti.

V případech tuto položených může čeledín


14

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

žádati, aby mu mzda a strava dána byla do té doby, kdy ze služby byl propuštěn, nemá to ale býti na ujmu náhradě, jížto by snad mohl žádati pán, u něhož takový čeledín byl ve službě.

Der Dienstherr kann den Dienstboten ohne Aufkündigung und sofort entlassen:

1. Wenn der Dienstbote zur Verrichtung des Dienstes, für welchen er aufgenommen wurde, aus was immer für einer Ursache völlig unbrauchbar ist;

2. wenn er seine Dienstpflichten gröblich verletzt, insbesondere den Befehlen des Dienstherrn oder dessen Stellvertreters beharrlichen Ungehorsam oder Widerspänstigkeit entgegensetzt;

3. wenn er den Dienstherrn oder dessen Angehörige oder den Stellvertreter des Dienstherrn durch Thätlichkeiten, durch Schimpfť und Schmähworte oder ehrenrührige Nachreden beleidigt, die Mitdienenden gegen den Dienstherrn oder gegen einander aufhetzt oder überhaupt den Hausfrieden beharrlich zu stören sucht;

4. wenn er sich des Diebstahls, des Betruges oder der Veruntreuung schuldig macht, oder die Mitť dienenden hiezu verleitet, oder die wahrgenommenen Betrügereien, Veruntreuungen oder Entwendungen der Mitdienenden dem Herrn nicht anzeigt;

5. wenn er ungeachtet vorausgegangener Warnung mit Feuer und Licht unvorsichtig umgeht, das ihm vertraute Vieh durch schlechte Wartung Schaden nehmen läßt, oder mißhandelt oder aus Bosheit, Muthwillen oder grober Nachläßigkeit das Eigenthum des Dienstherrn beschädigt;

6. wenn er auf Rechnung des Dienstherrn ohne dessen Vorwissen Geld oder Waaren borgt;

7. wenn er auf länger als 8 Tage gefänglich eingezogen wird;

8. wenn er der Trunkenheit, dem Spiele oder anderen Ausschweifungen und Unsittlichkeiten sich ergibt, insbesondere wenn er die Kinder oder Verwandten des Dienstherrn hiezu zu verleiten sucht;

9. wenn er ohne Erlaubniß des DienstherrŤ über Nacht ausbleibt, oder Fremde übernachten läßt, oder sonst die häusliche Ordnung gröblich verletzt;

10. wenn er sich durch sein Verschulden eine ansteckende oder Eckel erregende Krankheit zuzieht und

11. wenn er ohne Verschulden des Dienstherrn über 4 Wochen krank ist.

In allen diesen Fällen hat der Dienstherr sogleich die Anzeige dem Gemeindevorsteher zu machen.

Der Dienstbote hat in diesen Fällen nur Lohn und Kost bis zum Zeitpunkte seiner Entlassung zu fordern, unbeschadet der dem Dienstherrn etwa zustehenden Entschädigungsansprüche.

Berichterst. Abg. Dr. Žák: In dem 1. Absatze des §. 27 möchte ich in Gemäßheit mit dem böhmischen Texte letzen statt "unbrauchbar" das Wort "unfähig"; dann in dem Absätze 6. desselben §. 27 statt "wenn er auf Rechnung des Dienstherrn ohne dessen Vorwissen Geld oder Waaren borgt," möchte ich der Deutlichkeit wegen sagen: "entlehnt"; es könnte sonst so verstanden werden, daß er auf Rechnung des Dienstherrn ohne sein Vorwissen Geld, welches dem Dienstherrn gehört, verborgt.

Freiherr v. Wucherer: "erborgt!"

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich).

Da dieß nicht der Fall ist, so schreite ich zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, welche dem §. 27 mit den beiden vom Herrn Berichterstatter eben bemerkten Verbesserungen des Textes, nämlich in dem 2. Alinea des deutschen Textes in Uebereinstimmung mit dem böhmischen Texte statt "unbrauchbar" "unfähig" zu setzen, und im Absätze 6 statt "borgt" "entlehnt" zu sagen, zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Sekretář zem. sněmu Schmidt čte §. 28.

Čeledín může před časem a beze vší výpovědi ze služby vystoupiti:

1. Když nemůže práci déle konati, leč na škodu zdraví svému. Těhotenství o sobě nedává čeledi právo opustiti službu;

2. když hospodář, u něhož čeledín jest ve službě, vykročí z meze domácí kázně, jemu přináležející, a když život a zdraví čeledínovo z téže příčiny jest v nebezpečenství;

3. když hospodář čeledína svádí k činům nemravným a protizákonním, aneb aby ho k nim svedl se pokouší, aneb když jej nebéře v ochranu proti lidem domácím a osobám, dům hospodářův často navštěvujícím, kdyby se věcí podobných na čeledínu domýšleli;

4. když hospodář, u něhož čeledín jest ve službě, po delší čas, nežli onen jest ve službě zamluvený, cestu konati zamýšlí, anebo když se na jiném, přes gest mil vzdáleném místě ubytuje a v obou těchto případech čeledína proti jeho vůli s sebou vzíti chce.

O příčinách tuto vytčených má se ale starostovi obce učiniti oznámení, a pakli by jim hospodář, u něhož čeledín jest ve službě, odpíral, mají se hodnověrně dokázati.

Pokud tomu starosta obce nepřivolí, nesmí čeledín služby opustiti, vyjímajíc okolnost, kdyby tu bylo patrného nebezpečenství života neb nějakého jiného poškození.

V případech pod č. 2 a 3 položených má se nahraditi čeledínovi mzda a strava za ten čas, po který měl ještě sloužiti, a měl-li čas k službě zamluvený přes čtvrt léta trvati, má se mu nahraditi mzda i strava nejméně za čtvrt léta.

V případech jmenovaných pod č. 1 a 4 může čeledín žádati za stravu a mzdu jen do té doby, kdy ze služby vystupuje.

Der Dienstbote kann den Dienst vor der Zeit ohne Aufkündigung verlassen:

1. wenn er ohne Schaden für seine Gesundheit dem Dienste nicht weiter vorzustehen vermag.


15

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Die Schwangerschaft allein berechtigt den Dienstboten nicht, den Dienst zu verlassen;

2. wenn der Dienstherr die Grenzen der ihm zustehenden häuslichen Zucht überschreitet und dadurch das Leben oder die Gesundheit des Dienstboten Gefahr lauft;

3. wenn der Dienstherr den Dienstboten zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen verleitet, oder zu verleiten versucht, oder ihn vor solchen Zumuthungen gegen Hausgenossen oder Personen, die im Hause ein- und ausgehen, nicht schützt;

4. wenn der Dienstherr auf länger, als die Dienstzeit dauert, eine Reise zu unternehmen im Begriffe steht, oder seinen Wohnsitz in einem andern über 6 Meilen entfernten Orte aufschlägt und in diesen Fällen den Dienstboten gegen seinen Willen mitnehmen will.

Diese Gründe müssen jedoch dem Gemeindevorsteher angezeigt, und falls sie vom Dienstherrn widersprochen würden, glaubwürdig dargethan werden.

Ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers darf der Dienstbote den Dienst nicht verlassen, den Fall einer augenscheinlichen Gefahr des Lebens oder einer Beschädigung ausgenommen.

In den Fällen ad 2 und 3 ist dem Dienstboten Lohn und Kost für die noch übrige Dienstzeit und wenn diese länger als ein Vierteljahr dauert, wenigstens für ein Vierteljahr zu vergüten.

In den Fällen ad 1 und 4 kann Kost und Lohn nur bis zum Dienstaustritte gefordert werden.

Zpravodaj Žák: Ohledné §. 28ho vyjádřila se hospodářská jednota mladoboleslavská ve své petici následovně:

"V důležitých předpisech §§. 28. a 29., jež určují případy, v nichž hospodař čeledína bez výpovědi propustiti a tento bez výpovědi službu opustiti může, nevidělo se odboru něčeho připomenouti, leč že z ohledů humanitních byl by pro to, aby ustanovení §. 29. odstavec 1., jež dí: "Těhotenství samo v sobě neopravňuje k opuštění služby", ze zákona bylo vypuštěno, poněvadž to zajisté jest stav, v němž bez ublížení sobě těžké práce konati nelze a tudíž do oné kategorie náleží, jíž tentýž odstavec všeobecně uvádí.

Lépe snad by ještě bylo, aby se zcela zřejmě vytknulo, že těhotenství — ač je-li ho skutečně — k opuštění služby oprávňuje."

Der landwirthschaftliche Kreisverein von Jungbunzlau macht in seiner Petition zum §. 28. Z. 1 die Bemerkung, daß der Punkt:

"Die Schwangerschaft allein berechtigt den Dienstboten nicht, den Dienst zu verlassen" geradezu ausgelassen werden möge.

Abg. Tedesco: Es ist mir sehr lieb, daß der Herr Berichterstatter soeben den Antrag des landwirthschaftlichen Kreisvereins vorgelesen hat: denn auch ich beabsichtige einen ähnlichen Antrag zu stellen.

Ich halte diesen Absatz:

Die Schwangerschaft allein berechtigt den Dienstboten nicht den Dienst zu verlassen, für vollkommen unnöthig und überflüssig, indem das Wesentliche davon bereits im 1. Theile des Satzes enthalten ist.

Der erste Theil des Satzes lautet:

"Wenn er ohne Schaden für seine Gesundheit dem Dienste nicht weiter vorzustehen vermag"

Es ist im Falle der Schwangerschaft nur zweierlei möglich; entweder ist die Schwangerschaft eine solche, und das Befinden der betreffenden Person ein solches, daß sie dem Dienste ohne Schaden für ihre Gesundheit nicht vorzustehen vermag: — dann ist dieß schon im I. Theile des Satzes enthalten, und berechtigt den Dienstboten, den Dienst zu verlassen.

Wäre dieß nicht der Fall und wäre, wie dieß namentlich im Anfange der Schwangerschaft ist, die Person im Stande die Dienstleistungen zu verrichten, so ist sie eo ipso nicht berechtigt, den Dienst zu verlassen, wenn auch bloß der 1. Theil des Satzes stehen bleibt.

Es ist aber auch in anderer Beziehung vollkommen überflüssig der Schwangerschaft zu erwähnen, weil die Fälle nicht vorkommen, daß der Dienstbote in Folge der Schwangerschaft den Dienst zu verlassen wünscht, sondern viel mehr der umgekehrte Fall, daß der Dienstherr in der Lage ist, den Dienstboten zu entlassen, weil dieser nicht im Stande ist, die Dienstverrichtungen zu erfüllen, und weil der Dienstherr nicht die Gefahr haben will, daß die betreffende Person in seinem Hause das Wochenbett hatte.

In der Regel findet gerade das umgekehrte Verhältniß statt, daß die betreffende Person ihre Schwangerschaft geradezu verheimlicht, um nur länger im Dienste zu bleiben.

Es hat aber das Stehenbleiben dieses Satzes außerdem, daß es vollkommen überflüssig ist, noch wirklich einen positiven Nachtheil.

Dieser würde darin bestehen, daß ein oder der andere Gemeindevorsteher, wenn der Satz: "Die Schwangerschaft allein berechtigt den Dienstboten nicht, den Dienst zu verlassen," stehen bleibt, verleitet werden könnte, selbst, wenn ein Dienstbote sich im 9ten Monate der Schwangerschaft befände, und also ohne Gefahr für seine Gesundheit den Dienst nicht verrichten könnte, zu sagen: Ja! es ist wohl wahr, aber du bist nicht kram, du bist also nicht berechtigt den Dienst zu verlassen; und offenbar wird es in einem so hohen Grade der Schwangerschaft, wenn die betreffende Person es wünscht, angezeigt sein, daß man ihr den Austritt aus dem Dienste nicht erschwert, sondern erleichtert.

Ich stelle daher den Antrag, daß der 2te Theil des eisten Punktes weggelassen werde.

Se. Eminenz der Hr. Kardinal-Erzbischof:

In der langwierigen Debatte über den §.16 habe ich der Textirung der Kommission zugestimmt. Wäre diese Textirung angenommen worden, so hätte ich zum §. 17 ein Amendement gestellt, um den Dienenden eine anständige und liebevolle Behand-


16

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

lung von Seite der Dienstherren auch im Gesetze zu sichern.

Da §. 16 nach jener Textirung gefallen ist, so habe ich es für überflüssig gefunden, bei §17 einen Beisatz zu beantragen. Dennoch halte ich es für räthlich zu Gunsten der anständigen, liebevollen und würdigen Behandlung der Dienstleute im Gesetze Etwas zu beantragen und glaube hiezu im §. 28. der eben in Debatte ist, die beste Veranlassung zu finden.

Ich möchte hier zu Punkt 1 dieses §. beifügen: ,,Wenn der Dienstbote ohne Schaden für seine Ehre oder Gesundheit usw." Es ist hiemit nicht nur das Recht auf die körperliche Gesundheit dem Dienstboten gesichert, sondern es ist auch das Recht auf eine moralisch anständige und würdevolle Behandlung gewahrt; es sind nicht nur die vergänzlichen und unbedeutenderen Güter, sondern auch die höheren Güter des Dienstboten gewahrt. So manche werden im Sprachgebrauche und im Gesetze auch in die Kategorie der Dienstboten gerechnet, die sich einer höheren und seineren Bildung erfreuen.

Diese verlangen nicht bloß in einer Weise behandelt zu werden, daß ihre körperliche Gesundheit gesichert ist; sie wollen auch anständig behandelt werden, damit ihre Ehre keinen Schaden leide.

Daher eben mein Antrag.

Man wird mir einwenden, daß das Wort meines Amendements "wenn er ohne Schaden für seine Ehre" etwas zu vag sei. Es ist wohl wahr: der Begriff der Ehre ist ein ziemlich vager, zarter und darum in juridischen Diskussionen immer schwierig zu bestimmen.

Aber ich glaube, es gibt gar manche Dinge und gerade hier, die nicht brauchen genauer und konkreter genannt zu werden. Man wird mich verstehen, was ich unter dem Worte "Ehre" verstehe.

Wenn dieses Amendement angenommen wird im Gesetze, so ist, glaube ich, kein Schaden für den Dienstherrn damit zu besorgen. Wenn ein Dienstbote in seinem Begriffe für Ehre etwas zu ängstlich und zu empfindlich wäre und den Dienst verläßt und sagt, er verlasse ihn darum, weil er gerade seine Ehre nicht gehörig gewahrt findet, so wird, glaube ich. wenn ein zu empfindlicher Dienstbote aus dem Dienste geht, dem Dienstherrn kein großes Leid geschehen.

Hätte er dagegen Grund den Dienst zu verlassen, um seine Ehre zu retten, so glaube ich, wird der Dienstherr nicht klagen, nicht selber die Klage stellen und es wird zu weiteren unangenehmen Erörterungen kein Anlaß sein.

Ich empfehle diesen Antrag der Annahme des Hauses und erkläre mich unter Einem für den Antrag des Hr. Dr. Tedesco.

Krouský: Já jen krátkými slovy bych odporučil slavnému sněmu, aby návrh, který učinila jednota Mladoboleslavská byl přijat, by odpadlo v prvním odstavci: "Těhotenství o sobě nedává čeledi právo opustiti službu" a dodávám jen k tomu, že by pán měl v mnohém případu velikou z toho odpovědnost: na příklad, kdyby se uškodilo těhotné na zdraví a že by měl z toho u soudu opletanice a zlé následky. Byl bych proto, aby odpadl odstavec ten zcela pryč a podporuju návrh p. Dr. Tedesca.

Nejv. maršálek: Jen ten poslední odstavec ?

Krouský: Aby odpadla slova "Těhotenství samo o sobě atd." jak navrhuje pan Tedesco.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Dr. Hanisch: Ich habe beabsichtigt den Punkt 2 zu amendiren, das heißt anstatt des Punktes 2 einen anderen Punkt zu beantragen. Nachdem jedoch Se. Eminenz in den Punkt 1 das Wort "Ehre" hineingenommen haben, — und ich glaube, daß diesem Antrage zweifelsohne der Beifall des Hauses folgen wird, — so enthalte ich mich bezüglich des 2. Punktes einen Antrag zu stellen.

Jedenfalls aber spreche ich mich gegen den 2. Punkt aus und halte es für selbstverständlich, daß nachdem das Prinzip, von welchem der zweite Punkt abermals ausgeht, bereits im §. 16 gefallen ist, auf diesen 2. Punkt nicht mehr reflektirt werden kann. Ich werde mich daher angesichts des Antrages Sr. Eminenz enthalten, dießbezüglich einen Antrag zu stellen, respective ich müßte den Antrag stellen, der Absatz sei nunmehr zu streichen, —- wegzulassen.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Görner.

(Dr. Schubert, einfallend: Ich habe nicht gewußt, daß man . . .)

Ich bitte, Hr. Dr. Gömer hat sich früher zum Worte gemeldet.

Dr. Görner: Ich will nur ein par Worte in Bezug auf den 4. Absah des §. 28 sagen; hier heißt es nämlich: "wenn der Dienstherr seinen Wohnsitz in einem anderen, über 6 Meilen entfernten Ort aufschlägt."

Ich begreife nicht, warum gerade das Maß von sechs Meilen angenommen worden ist; es scheint mir ebenso, wenn er über 5 Meilen feinen Wohnort ändert, weil die Verhältnisse des Dienstboten dadurch ebensosehr irritirt werden können, als wenn er über 6 Meilen seinen Wohnort ändert. Z. B. nehmen wir an, wenn ein Dienstherr nach Krč übersiedelt und es zufällig bloß 6 Meilen sind von dem Orte. wo er früher war, so muß der Dienstbote mitgehen wider seinen Willen; wenn aber der Dienstherr nach Pankraz. welches doch nur 1/3 Stunde von Krč entfernt ist, übersiedelt, und es über sechs Meilen ist, so braucht er nicht mitzugehen. Nun kann die Uibersiedelung nach Pankraz die Verhältnisse des Dienstboten gerade so irritiren, wie diejenige nach Krč, weil er aus seinen ganzen Familienbeziehungen und sonstigen Verhältnissen herauskommt.

Es scheint mir daher der Gintheilungsgrund "über und unter sechs Meilen" keine logische Be-


17

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

gründung zu haben, und ich würde mir daher den Antrag erlauben, der Artikel möge dahin stylisirt werden, daß man die Worte "über sechs Meilen entfernt" auslasse und überhaupt sage "und überhaupt seinen Wohnsitz in einem andern Orte aufschlägt." -

Dr. Stamm: Bitte ums Wort.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Schubert hat jetzt das Wort.

Dr. Schubert: Ich habe geglaubt, daß die Besprechung und die Debatte ganz nach der Reihe vorgenommen wird, wie die Punkte im Komiteantrag aufgeführt sind, und darum glaube ich, nach dem nun der Punkt 2. an die Reihe kommt, einen Anlaß zu finden, darüber mich auszusprechen.

Dieser Punkt 2. enthält eine Bezugnahme auf eine Anordnung, die in der letzten Sitzung sehr viele Anfeindungen und wenig Vertheidigung gefunden hat, wohl deswegen, weil überhaupt der Begriff der häuslichen Zucht oder körperlichen Züchtigung an und für sich zu unbestimmt, zu unausgetragen ist, und weil die einzige ihm gezogene Grenze, nämlich daß diese Züchtigung nicht das Leben und die Gesundheit gefährden oder in Mißhandlung ausarten soll, eine zu weit gestellte war.

Der h. Landtag hat sich nicht veranlaßt gefunden, irgend einem Vorgange die Kraft gesetzlicher Autorität zu gewähren, nach welchem alles erlaubt sein soll, was nicht gerade ein Verbrechen ist.

Derselbe hat es demnach für gerathener angesehen, in dieser Beziehung sich nur negativ zu verhalten, — gar keine positive Bestimmung zuzulassen und sich über dieselbe um soweniger auszusprechen, als ja gerade eine genau formulirte positive Bestimmung dießfalls nicht vorlag und als bisher noch Niemand gefunden wurde, der in dieser Beziehung eine solche Bestimmung zu allgemeiner Befriedigung zu liefern im Stande gewesen ist.

Nichts destoweniger aber ist denn doch die Bestimmung von der häuslichen Zucht abgelehnt worden, und da es nun, wenn man dieselbe hier im Punkt 2 wieder aufnehmen würde, auf jeden Fall eine Inkonsequenz wäre, und vielleicht dazu beitragen würde, in das Gesetz selbst eine noch größere Undeutlichkeit und Verwirrung hinein zu tragen, so erlaube ich mir den Antrag zu stellen, den Absatz: "Die Grenzen der ihm zustehenden häuslichen Zucht überschreitet" auszulassen, und dagegen den Absatz so zu stellen:

"Wenn der Dienstherr den Dienstboten auf eine Weise behandelt, daß dadurch Leben oder die Gesundheit des Dienstboten Gefahr lauft," — also ist das ein Grund, daß der Dienstbote deshalb den Dienst verlassen könne.

Ich werde mir erlauben, diesen Antrag schriftlich einzubringen.

Posl. Dr. Škarda: Žadám za slovo!

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Stamm hat das Wort.

Dr. Stamm: Auch ich konnte mir nicht erklären, woher die 6 Meilen hier kommen, warum nicht 4 Meilen, warum nicht 10 Meilen bestimmt werden? —

Bezüglich dessen, was mein Herr Vorredner gesagt hat, habe ich mir erlaubt, die früheren Dienstbotenordnungen aus anderen Ländern nachzuschlagen, und glaube endlich auf die Quelle dieser 6 Meilen gekommen zu sein.

Sie liegt in einer Gesindeordnung von 1810, welche in Preußen erlassen worden ist. und da mag sie dann einer ganzen Reihe von Dienstbotenordnungen zum Vorbild oder vielleicht zum bequemen Schimmel gedient haben.

Damals schienen mir diese 6 Meilen eine volle Begründung in den damaligen Kommunikationsverhältnissen zu haben, es ist das nämlich eine angestrengte Tagreise diese 6 Meilen, die man zu Fuß machen kann, oder eigentlich auch in einem Tag zurücklegen kann mit einer Gelegenheit, um seine Habseligkeiten wieder mit zurückzunehmen.

Eine Tagreise ist daher damit gemeint; allem das Gesetz, aus welchem diese Bestimmung genommen ist, hat damit auch etwas anderes noch in Verbindung gebracht, nämlich daß der Dienstherr für den Fall, wenn er den Dienstboten über eine Tagreise weit mit sich nimmt, die Verpflichtung eingehe, ihn kostenfrei zurückzuschicken, und das ist, glaube ich, der wesentliche Theil in diesem Punkte; der Dienstbote soll ruhige Aussicht haben, daß für den Fall, als er zurückkehrt, er kostenfrei zurückkehren kann; für den Fall wäre eigentlich der Austritt aus dem Dienste mehr eine Willkührlichkeit; nun haben sich die Kommunikationsverhältnisse vollständig geändert, und eine Tagreise ist jetzt eine Entfernung bis zu 60 Meilen, ja man kann sagen bis zu 100 Meilen.

Ich erlaube mir dieß zur Aufklärung über diesen Punkt zu sagen; vielleicht würde der Herr Berichterstatter, wenn nicht ein anderer Grund über die 6 Meilen vorliegt, darauf eingeben, und vielleicht diesen Weg benutzen, um den §. in dieser Art zu verbessern.

Dr. Škarda: Chci se zmíniti jenom o jedné věci, řeklo se zde, že při §. 16. se hlasovalo a jednalo o principu, že prý se zavrhla domácí kázeň, poněvadž ten pojem jest velmi neurčitý. Mně se zdá, že se ani o principu nejednalo ani nehlasovalo, ani domácí kázeň se nezavrhla. Hlasovalo se jenom o tom, má-li se to do čeledního řádu vzít a neb ne. Že se to tam nevzalo, tím nezměnilo se na věci nic, poněvadž trestní zákon, který domácí kázeň ustanovuje, pořád je v platnosti.

Dr. Hanisch: Ich muß dem direkt widersprechen, was nun mehr gesagt wurde, und das veranlaßt mich, mich doch auch noch in einer Richtung zu korrigiren.

Ich habe mich vielleicht etwas übereilt, als ich, — Sr. Eminenz, unbedingt zustimmend, — geradezu erachtete, es sei eine andere Stylisirung oder eine andere Bestimmung in Punkt 2 nicht mehr noth-

3


18

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

wendig. Die unmittelbar vorhergegangene Rede belehrt mich jetzt, daß ich mich etwas übereilt habe. Ich muß auch gestehen, daß mir der Antrag des Herrn Abgeordneten Schubert allerdings noch nicht ganz genügt. Ich werde für ihn stimmen, aber erst dann, wenn mein Antrag, den ich jetzt zu stellen beabsichtige, gefallen sein sollte.

Wir haben über das Prinzip im §. 16 abgestimmt; das Prinzip: daß die häusliche Zucht durch häusliche Züchtigung ausgeübt werde, ist definitiv gefallen. Dieses Prinzip haben wir verworfen, und ich glaube, es ist Ehrensache des Landtages, ,nun mehr auch in Konsequenz desselben jeden weiteren Versuch, soweit seine Wirkung reicht, auszuschließen. Das Strafgesetz allerdings ist aufrecht geblieben, das habe ich auch in meiner Rede angeführt, daß wir dem vorläufig nicht derogiren können, allein wir können einen Schritt weiter gehen, wir können die Auflösung des Dienstvertrages als Folge eines Schlages normiren. In Konsequenz mit dem Prinzip beantrage ich:

Im §. 28 ist als Punkt 2 zu setzen:

"2., wenn der Dienstherr den Dienstboten thätlich beleidigt."

Ich erkläre in vorhinein, daß, da mein Antrag weiter geht, ich ersuchen würde, daß über meinen Antrag vor dem des Herrn Abgeordneten Dr. Schubert abgestimmt werde; sollte aber mein Antrag fallen, so würde ich dann unbedingt beitreten dem vom Abgeordneten Dr. Schubert gestellten Antrage, und mir vorbehalten, meinen Antrag beim §. 29, also an einer anderen Stelle und unter anderen Umständen zu wiederholen. —

Dr. Schubert: Ich habe durchaus keinen neuen Antrag, kein Amendement stellen wollen, ich wollte nur konstatiren, was der Beschluß der letzten Session gewesen ist, und da, wenn ich mich noch recht erinnere, ist der Antrag, jede körperliche Züchtigung bei Seite zu setzen, in der Minorität geblieben, und es ist nur dahin ein Beschluß gefaßt worden, daß die Bestimmung über die Art und Weise, über die Grenzen der körperlichen Züchtigung fallen gelassen werden soll.

Es ist also in dieser Beziehung nichts anderes beschlossen worden, als eine Negative. Auf Dieses hin habe ich nun den Antrag zu Punkt 2 zurecht gesetzt, in Konsequenz damit.

Wenn aber einige der Herren glauben, daß im Prinzip in der letzten Landtagssitzung beschlossen worden ist, daß die körperliche Züchtigung, wenn auch noch so mässig, und wenn auch noch so mild angewendet, — ausgeschlossen worden sei, so muß ich bekennen, daß ich von solchen Beschlüssen keine Nostitz genommen habe. Als Prinzip glaube ich, ist der Beschluß gefaßt.

Dr. Hanisch: E. Exc. ich bitte ums Wort zu einer faktischen Berichtigung. Ich höre eben, ich sei mißverstanden worden. Man hat tödtlich statt thatlich verstanden; tödtlich von Tod, thätlich von That.

Das ist ein Unterschied. Ich meine thätlich von That. (Heiterkeit.)

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort? Da dich nicht der Fall ist, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Fürst Georg Lobkowic: Es ist der Schluß der Debatte beantragt. Wenn der Schluß angenommen wird, so verzichte ich auf das Wort. Ich bitte über den Schluß der Debatte abstimmen zu lassen.

Oberstlandmarschall: Ich habe gefragt, ob sich Jemand zum Worte meldet; da sich Niemand gemeldet hat, so habe ich die Debatte für geschlossen erklärt.

Dr. Žák: Herr Dr. Tedesco hat sich gegen den 1. Absatz des §. 28 in dem Sinne ausgesprochen, daß weggelassen werden soll: Die Schwangerschaft allein berechtigt den Dienstboten nicht den Dienst zu verlassen. Er meint, dieser Ablaß sei vollständig überflüssig.

Er führt an: Entweder sei der Zustand, von dem gesprochen wird, der Art, daß der Dienstbote ohne Schaden für seine Gesundheit den Dienst nicht weiter zu versehen vermag; dann wäre allerdings der Antrag überflüssig. Es kann aber der Zustand noch ein derartiger sein, daß dieß nicht der Fall ist, und hier würde die Frage entstehen, ob der Dienstbote das Recht hat auszutreten.

Ich mache nur auf eins aufmerksam, worauf in der Petition des landwirthschaftlichen Kreisvereins hingewiesen wurde. Es heißt hier: Ač je-Ii toho skutečně, d. h. wenn dieser Zustand in der That besteht. Ich nehme den Fall an, daß dieser Zustand simulirt wäre, und der Dienstbote sagt, ich werde den Dienst ohne Weiters verlassen. Zu dem möchte ich dem Herrn Dr. Tedesco das zu bedenken geben, daß in diesem Zustande die Frau selbst mitunter weit mehr arbeitet, als der Dienstbote, daß ihm in seiner medizinischen Praxis sehr häufig vorgekommen sein wird, daß eine mäßige Arbeit der Gesundheit der Schwangern durchaus nicht schadet. —

Sr. Eminenz, dem Herrn Kardinal, trete ich aus voller Ueberzeugung bei.

Der Herr Abg. Krouský hat den Antrag des Dr. Tedesco unterstützt. Ich habe mir bereits erlaubt das nöthige zu sagen.

Herr Dr. Görner hat die Frage gestellt, warum die Kommission sich gerade bewogen hat, 6 Meilen anzunehmen, warum nicht mehr und nicht weniger.

Darauf möchte ich erwiedern, daß dieselben Gründe, welche Dr. Stamm hier vorgetragen hat, es gewesen sein mögen, welche die Kommissionen, die die provisorische Dienstbotenordnung berathen haben, aber auch zu dieser Bestimmung veranlaßt, haben. Es ist ganz richtig bemerkt worden: 6 Meilen wäre eine Tagreise. Herr Dr. Stamm hat dagegen gemeint, allerdings seien heutigen Tages 6 Meilen nicht unter allen Umständen eine Tagreise. Dagegen möchte ich bemerken, daß 6 Meilen unter gewöhnlichen Verhältnissen, wo keine Eisenbahn und keine


19

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Dampfschiffe bestehen, noch immer eine Tagreife bilden.

Es ist, glaube ich, darauf Rücksicht genommen worden, daß man gesagt hat, wenn der Dienstherr in einen Ort übersiedelt, der über 6 Meilen entfernt ist, so sei der Dienstbote jedenfalls berechtigt, den Dienst ohne Aufkündigung zu verlassen, weil der Dienstbote in eine solche Entfernung gebracht würde, wo er seinen bisherigen Verhältnissen geradezu entzogen, und es ihm nicht so leicht möglich wird in die Gegend zu kommen, wo er gewohnt hat und vielleicht zu Hause ist.

Wenn man darauf Rücksicht nimmt, daß heute die Kommunikationsmittel häufig sind und daß sie Jedermann zu Gebote stehen, so ist doch nicht zu übersehen, daß der Dienstbote schwerlich in der Lage sein wird einen Besuch per Eisenbahn oder Dampfschiff zu machen. Ich glaube also, daß dieser Beisatz beibehalten werden könnte.

Das, was heute zur Debatte über den §. 16 nachgetragen worden ist, glaube ich ganz unerörtert lassen zu müssen, weil ich glaube, daß die Debatte über den §. 16 hinreichend war und daß, wenn man über diesen §., beziehungsweise über das Prinzip, welches dort ausgesprochen und welches in der letzten Landtagssitzung vorgebracht worden sein soll, noch länger sprechen wollte, die Parteien auch noch dann nicht gegenseitig überzeugt würden. Ich enthalte mich also jeder weiteren Bemerkung darüber und beantrage, daß der §. 28 mit dem Amendement Sr. Eminenz des H. Kardinal-Erzbischofes angenommen werde.

Oberstlandmarschall: Ich werde absatzweise abstimmen lassen und zwar über die 1. Alinea.

Se. Emin. Kardinal-Erzbischof: Ueber die erste Alinea in 2 Absätzen?

Oberstlandmarschall (liest): "Der Dienstbote kann den Dienst vor der Zeit ohne Aufkündigung verlassen."

"Čeledín může před časem a beze vší výpovědi ze služby vystoupiti."

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem zustimmen, aufzustehen.

(Majorität.)

Der Absatz ist angenommen.

Nun wäre über den ersten Absatz der zweiten Alinea und zwar mit dem Amendement Sr. Emz, des Herrn Kardinal-Erzbischofs abzustimmen, er lautet: "Wenn er ohne Schaden für seine Ehre oder Gesundheit dem Dienste nicht weiter vorzustehen vermag."

"Když nemůže práci dále konat, leč by utrpěl ujmu na své cti, neb na svém zdraví."

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Amendement zustimmen, die Hand aufzuheben.

Das Amendement ist angenommen.

Es käme nun der zweite Absatz zur Abstimmung, ich bitte ihn Vorzulesen.

Landtagssek. Schmidt (liest): Die Schwangerschaft allein berechtigt den Dienstboten nicht, den Dienst zu verlassen.

"Těhotenství o sobě nedává čeledi právo opustiti službu."

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage der Kommission zustimmen, die Hände aufzuheben.

Der Antrag ist in der Minorität.

Zum Absätze 2 liegen zwei Anträge vor und zwar ein Antrag des Herrn Abgd. Dr. Hanisch. es solle der Absatz 2 lauten: ..Wenn der Dienstherr den. Dienstboten thätlich beleidigt."

"Když pán čeledínovi, kterýž u něho v službě stojí, skutkem ublíží."

Ich muH jedoch vorher die Unterstützungsfrage stellen. —

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Herr Dr. Schubert hat den Antrag gestellt, es möge der 2. Absatz lauten:

"Wenn der Dienstherr den Dienstboten auf eine Weise behandelt, daß dadurch das Leben oder die Gesundheit des Dienstboten Gefahr läuft." —

"Když pán, u něhož čeledín jest v službě, nakládá s čeledínem tak, že život a zdraví čeledínovo z té příčiny jest v nebezpečenství."

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Ich werde zuerst den Antrag des Herrn Dr. Hanisch, welcher so eben verlesen wurde, zur Abstimmung bringen.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hände zu erheben.

(Geschieht.)

Es ist die Minorität.

Ich schreite nun zur Abstimmung über den Antrag des Hrn. Dr. Schubert, und bitte die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hände zu erheben.

(Die Stimmenmehrheit ist zweifelhaft.)

Ich bitte aufzustehen.

Es ist die Majorität.

Ich bitte nun den 3. Absatz vorzulesen.

Sekretář zemského sněmu Schmidt (čte odstavec 3): když hospodář čeledína svádí k činům nemravným a protizákonním, aneb aby ho k nim svedl se pokouší, aneb, když jej nebéře v ochranu proti lidem domácím a osobám, dům hospodářův často navštěvujícím, kdyby se věcí podobných na čeledínu domýšleli;

Alinea 3., wenn der Dienstherr den Dienstboten zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen verleitet oder zu verleiten versucht oder ihn vor solchen Zumuthungen hegen Hausgenossen oder Personen, die im Hause einť und ausgehen, nicht schützt.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Kommissions-Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Der Antrag ist angenommen.

Zum Absätze 4. hat Hr. Dr. Görner den An-

2*


20

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

trag gestellt, es möge das Wort: "über 6 Meilen entfernt" weggelassen werden. Er lautet nach dem Antrage des Hrn. Dr. Görner folgendermassen:

"Wenn der Dienstherr auf länger, als die Dienstzeit dauert, eine Reife zu unternehmen im Begriffe steht, oder seinen Wohnsitz in einem anderen Orte aufschlägt und in diesen Fällen den Dienstboten gegen dessen Willen mitnehmen will."

Sekretář Schmidt čte: "4. Když hospodář, u něhož čeledín jest ve službě, po delší čas, nežli jest onen k službě zamluvený, cestu konati zamýšlí, aneb když se na jiném místě ubytuje a v obou těchto případech čeledína proti jeho vůli s sebou vzíti chce."

Oberstlandmarschall: Ich stelle die Unterstützungsfrage.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage des Herrn Dr. Görner zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Er ist angenommen.

Landtagssekretär Schmidt (liest): "Diese Gründe müssen jedoch dem Gemeindevorsteher angezeigt und falls sie vom Dienstherrn widersprochen würden, glaubwürdig dargethan werden. Ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers darf der Dienstbote den Dienst nicht verlassen, den Fall einer augenscheinlichen Gefahr des Lebens oder einer Beschädigung ausgenommen."

"O příčinách tuto vytčených má se ale starostovi obce učiniti oznámení, a pakli by jim hospodář, u něhož čeledín jest ve službě, odpíral, mají se hodnověrně dokázati. Pokud tomu starosta obce nepřivolí, nesmí čeledín služby opustiti, vyjímajíc okolnost, kdyby tu bylo patrného nebezpečenství života neb nějakého jiného poškození."

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Kommissionsantrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Angenommen.

Sekretář sněm. Schmidt (čte:) "V případech pod č. 2. a 3. položených má se nahraditi čeledínovi mzda a strava za ten čas, po který měl ještě sloužiti, a měl-li čas k službě zamluvený přes čtvrt leta trvati, má se mu nahraditi mzda a strava nejméně za čtvrt leta. V případech jmenovaných pod č. 1. a 4. může čeledín žádati za stravu a mzdu jen do té doby, kdy ze služby vystupuje."

"In den Fällen ad 2. und 3. ist dem Dienstť boten Lohn und Kost für die noch übrige Dienstzeit und wenn diese länger als ein Vierteljahr dauert, wenigstens für ein Vierteljahr zu vergüten.

In den Fällen ad 1. und 4. kann Kost und Lohn nur bis zum Dienstaustritte gefordert werden."

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Angenommen.

Ich bitte den §. 29 vorzulesen.

Landtagssekretär Schmidt (liest) §. 29. Der Dienstbote kann den Dienst vor der Zeit, jedoch bei ganzjährigen Diensten nur nach vorangegangener vierwöchentlichen, sonst aber nur nach vorangegangener vierzehntägigen Aufkündigung verlassen:

1. wenn der weibliche Dienstbote zur Verehelichung und der männliche zum Antritte einer eigenen Wirthschaft oder eines eigenen Gewerbes vortheilhafte Gelegenheit erhält, welche durch Aushaltung der Dienstzeit versäumt werden würde;

2. wenn die Ueberkommung einer Erbschaft oder eine andere wichtige Angelegenheit die längere Anwesenheit des Dienstboten an einem anderen Orte nothwendig macht;

3. wenn die Eltern des Dienstboten wegen einer erst nach Antritt des Dienstes vorgefallenen Veränderung ihrer Umstände denselben zur Führung ihrer Wirthschaft oder ihres Gewerbes oder zur Pflege benöthigen und mit der Abberufung desselben bis zum Ausgange der Dienstzeit nicht zuwarten können.

Auch diese Gründe muffen dem Gemeindevorsteher angezeigt und beim Widersprüche des Dienstherrn glaubwürdig dargethan werden.

Ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers darf sich der Dienstbote nicht entfernen.

Unter Beobachtung dieser Vorschrift kann der Dienstbote im Falle der Dringlichkeit die Entlassung selbst vor Ausgang der vierwöchentlichen und bezüglich vierzehntägigen Aufkündigungsfrist verlangen, wenn er statt seiner einen andern tauglichen Dienstboten stellt und sich mit demselben wegen Kost und Lohn für diese Zeit ohne Schaden des Dienstherrn abfindet.

Čeledín může před časem ze služby vystoupiti, vypověděv z ní, byla-li na rok zamluvena, na čtyry neděle, v případě jiném ale na čtrnáct dní napřed:

1. Když je tu výhodná příležitost, aby služka v manželství vešla a čeledín buď ve vlastní hospodářství se uvázal aneb vlastní živnost provozoval, kterážto příležitost by se promeškala, kdyby služka neb čeledín měli po celý čas k službě umluvený sloužiti;

2. kdyby buď v příčině nabytí nějakého dědictví neb jiné důležité záležitosti bylo zapotřebí, aby čeledín po delší čas na některém jiném místě byl přítomen;

3. když rodiče čeledínovi následkem okolností, ježto se změnily, když byl čeledín do nějaké služby vstoupil, mají zapotřebí, aby čeledín hospodářství jejich vedl, jejich živnost provozoval, aneb jich samých ošetřoval, a když nemohou na čeledína tak dlouho čekati, až mu čas k službě zamluvený projde.


21

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Také o těchto příčinách má se učiniti starostovi obce oznámení, a pakli by jim pán, u něhož čeledín jest ve službě, odpíral, mají se hodnověrně prokázati.

Pokud k tomu starosta obce nepřivolí, nesmí čeledín ze služby odejíti.

Je-li toho pilná potřeba, může čeledín, šetře tuto položeného předpisu, žádati, aby ze služby propuštěn byl dříve, nežli čtyřnedělní a pokud se do týče, čtrnáctidenní lhůta k výpovědi určená projde, když totiž za sebe dá jiného čeledína schopného a když se s ním o mzdu a stravu za ten čas, po který měl sloužiti, smluví, aniž by tím učinil hospodáři nějakou škodu.

Oberstlandmarschall: Ich eröffne die Debatte.

Verlangt Jemand das Wort?

Dr. Hanisch: Ich habe mir bereits erlaubt, bei §. 28 anzukündigen, daß, wenn mein Antrag fallen und der des H. Abgeordneten Dr. Schubert angenommen werden sollte, ich mir vorbehalte, meinen Antrag bei §. 29 zu wiederholen. Der Unterschied liegt darin, daß nach §. 28 normirt ist: "der Dienstbote kann den Dienst vor der Zeit ohne Aufkündigung verlassen," während es im §. 29 heißt: "der Dienstbote kann den Dienst vor der Zeit, jedoch bei ganzjährigen Diensten nur nach vorangegangener vierwöchentlicher, sonst aber nur nach vorangegangener vierzehntägiger Aufkündigung verlassen." Es ist also der Antrag, wenn auch wörtlich derselbe, nach den Umständen allerdings nicht mehr derselbe, u. z. wenigstens nicht nach den Folgen.

Ich habe es, — ich muß es gestehen, mit Vergnügen vernommen, es hat mir Vergnügen gemacht, daß der Antrag Seiner Eminenz durchgegangen ist, daß das Wort "Ehre" in den 1. Absatz des §. 28 aufgenommen wurde. Ich kann es ferner nicht als Inkonsequenz bezeichnen, wenn an die Stelle des 2. Punktes der Antrag des H. Abgeordneten Dr. Schubert gesetzt wird.

Es ist nämlich allerdings ein Unterschied zwischen Beleidigungen, welche Folgen für die Gesundheit und das Leben nach sich ziehen, und zwischen thätlicher Beleidigung, welche diese Folgen allenfalls nicht nach sich zieht. Ich kann es also nicht als Inkonsequenz bezeichnen, wenn der Hohe Landtag, ich möchte sagen, die auflösende Bedingung an eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben geknüpft hat. Aber gerade in der Konsequenz dieser Bedingung glaube ich, liegt es, daß nunmehr auch für diejenigen thätlichen Beleidigungen eine Art Sanktion ertheilt wird, welche eine solche Gefahr nicht nach sich ziehen, welche aber doch, möchte ich sagen, die Unhaltbarkeit des Dienstverhältnisses zweifellos nachť weifen, und deßhalb erlaube ich mir zu beantragen, daß im §. 29. und zwar als 4. Punkt gesetzt werde mein bereits zu §. 28 gestellter Antrag: "wenn der Dienstherr den Dienstboten thätlich beleidigt."

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist Hinreichend unterstützt. —

Verlangt noch Jemand das Wort?

Prof. Brinz: Ich bitte ums Wort.

Oberstlandmarschall: Prof. Brinz hat das Wort.

Prof. Brinz: Ich erlaube mir auf eine Unterscheidung aufmerksam zu machen, die im Hinblick auf Handlungen der häuslichen Zucht meines Wissens noch nicht gemacht worden ist. (Rechts Rufe: laut ! laut!)

Es ist nämlich denkbar, daß diejenigen Handť lungen, welche man unter dem Worte der häuslichen Zucht zu begreifen pflegt, außerhalb der häuslichen Zucht vorkommen, oder mit anderen Worten, daß thätliche Angriffe von Seite des Dienstherrn auf die Person des Dienstböten vorkommen können, ohne daß ein Fall der Häuslichen Zucht begründet ist.

Aus dieser Unterscheidung muß ich eine Konsequenz ableiten selbst für den Standpunkt derjenigen, welche nach der gestrigen Abstimmung für eine häusliche Zucht des Dienstherrn, für ein ausdrückliches Aussprechen derselben votirt haben. Selbst von diesem Standpunkte aus, muß man ja doch die Möglichkeit von thätlichen Beleidigungen anerkennen; selbst wenn man eine häusliche Zucht garantirt wünscht, muß man doch zugeben, daß Handlungen von Seite des Dienstherrn gegen den Dienstboten möglich sind, die Niemand in diesem H. Hause konzediren zu können in der Lage ist. Also in Hinblick auf solches Vorkommen, auf Handlungen, die zwar Häusliche Zucht sein könnten, es aber in concreto nicht sind, die lediglich den nackten Charakter der Beleidigung und des Uebermuthes haben, für solche Fälle, meine Herren! dürften wir doch eine Bestimmung in dem Gesetze anbringen und dafür schiene mir der Antrag des H. Dr. Hanisch ganz recht und gerecht zu sein.

In Folge dieses Antrages würde der Fall ausgezeichnet, wo die Herrschaft gegen den Dienstboten lediglich beleidigend, ohne Grund sich vergreifend vorgeht.

Exe. Graf Leo Thun: Es will mir scheinen, daß der Herr Vorredner die wesentliche Verschiedenheit der Zwecke des §. 28 und §. 29 übersehen hat.

Ich glaube der §. 28 war derjenige Ort, wo solche Fälle, wie sie eben vom Herrn Vorredner angedeutet worden sind, Berücksichtigung verdienten; in Folge solcher Fälle, welche das Zusammenleben der Dienstboten nicht möglich machen, ist es ganz in der Ordnung, daß dem Dienstboten das Recht eingeräumt werde, sogleich aus dem Dienste auszutreten.

Ich glaube, dafür ist auch durch die Abstimmung über §. 28 vorgesorgt worden, der Absatz 2 jenes Paragraphs enthält schon die Berücksichtigung der Fälle von thätlicher Beleidigung. Der §. 29 glaube ich, hat nicht die Bestimmung, solche Fälle im Auge zu behalten.

Die Fälle, die hier angegeben sind, wo der Vertrag gelöst werden soll nach einer kürzeren als der vertragsmäßigen Kündigungszeit, sind solche Fälle,


22

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

wo nicht wegen solcher persönlicher Alternationen das Zusammenleben der Dienstboten mit den Dienstherren verhindert wird, sondern die sich auf solche unerwartete Umstände beziehen, daß die schnelle Lösung des Verhältnisses als zweckmässig und ersprießlich erscheint.

Die Fälle, die jetzt von dem Herrn Vorredner berührt worden sind, gehören meines Erachtens nicht in den §. 29, für solche ist eine vielwöchentliche Kündigung nicht angezeigt, sondern wie weit man in dieser Beziehung zu gehen hat. ist, glaube ich, durch die Abstimmung über den §. 28 bereits festgestellt.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Prof. Dr. Brinz: Ich muß mir erlauben in aller Kürze zu repliziren, daß zwar die Distinktion, welche Se. Exc. der Herr Vorredner machen, an und für sich, und vom systematischen Standpunkte ganz und gar gerechtfertigt ist; aber die Frage ist die, ob sie es auch vom praktischen, ob sie es auch vom humanen Standpunkte aus sei.

Es kann nicht geläugnet werden, daß der §. 29 ein anderes Gebiet von Fällen begreift, daß ferner im §. 28 wieder eine Gruppe von Fällen enthalten ist, in welchen das Dienstverhältniß gewisser Massen zur Strafe des Dienstherrn gelöst werden soll. Allein es ist eben in diesem Paragraph für die Aufnahme dieses Falles nicht gesorgt, für dessen Aufnahme meines Erachtens gesorgt werden zu müssen scheint. Dort ist die Rede von dem Falle, wo die Funktion des Strafgesetzes sogar einzutreten hat und in Folge dessen die sofortige Lösung des Verhältnisses indizirt ist. -

Damit in Parallele und ganz in Konsequenz wäre die Bestimmung der Dienstbotenordnung, welche für gelindere Fälle von Injurien eine gelindere Konsequenz, nämlich das Recht zu einer 14tägigen oder 4 wöchentlichen Kündigung statuirt, das bloß systematische Bedenken, daß in §. 28 der Kreis jener Fälle überhaupt abgeschlossen worden ist, oder daß im §. 29 im Uebrigen von anderen die Rede ist, dieses bloß systematische Bedenken kann mich für meine Person nicht bewegen, von der Bestimmung der Dienstbotenordnung abzustehen, wenn sie praktischer und humaner Weise geboten ist.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Prof. Dr. Schrott: Ich will nur einer minder wichtigen stylistischen Berichtigung das Wort sprechen.

Auf Seite 14. Al. 2 heißt es: "Ohne Bewilligung des Gemeinde-Vorstehers darf sich der Dienstbote nicht entkernen."

Ich glaube das hat für sich keinen abgeschlossenen Sinn. Ich glaube, der Herr Berichterstatter wird selbst einverstanden sein, wenn das Alinea so stylisirt wird: "Auch in diesem Falle darf der Dienstbote ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers den Dienst nicht verlassen."

Oberstlandmarschall: Der böhmische Text enthält eigentlich den Sinn, den Herr Prof. Schrott damit verbindet.

Pokud k tomu starosta obce nep`rivolí, nesmí čeledín ze služby odejíti.

Herr Prof. Schrott stellt den Antrag:

Es solle diese Alinea lauten:

"Auch in diesen Fällen darf der Dienstbote ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers den Dienst nicht verlassen."

Prof. Šembera: Česky je to dobře!

Nejvyšší maršálek zemský: Ano.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt Jemand noch das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Da das nicht der Fall ist, so werde ich zur Abstimmung schreiten, und erkläre die Debatte für geschlossen.

Berichterstatter Dr. Žák: Den Antrag des Hr. Dr. Hanisch, es möchte als Zahl 4 zum §. 29 gesagt werden, "wenn der Dienstherr den Dienstboten thätlich beleidigt" halte ich für ganz überflüssig, weil dieser Beisatz, wie ich ihn ansehe, jedenfalls nicht im Interesse des Dienstboten ist.

Durch die Annahme der Zahl 1 und 2 beim §. 28 wird der Dienstbote berechtigt, den Dienst ohne alle Aufkündigung zu verlassen.

Herr Dr. Hanisch trägt aber an, daß er in gewissen Fällen doch nicht ohne alle Aufkündigung weggehen dürfe, er müsse vorerst eine Aufkündigung, wenn auch auf kurze Frist geben.

Es frägt sich, wem ist damit gedient?

Nicht dem Dienstherrn, der einen Dienstboten hat, der ihn verklagt hatte, und dem Dienstboten auch nicht.

Und darum glaube ich, wird es im Interesse beider liegen, ein solches unglückliches Verhältniß so schnell als möglich zu lösen, und dafür ist durch §. 38. vorgesorgt.

Was den Antrag des Herrn Prof. Schrott betrifft, so trete ich ihm bei.

Da es schon im §. 28 heißt: "ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers darf der Dienstbote den Dienst nicht verlassen" so hat man geglaubt, man könne sich im §. 29 kürzer fassen und sagen: "ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers darf sich der Dienstbote nicht entfernen" selbstverständlich aus dem Dienste.

Oberstlandmarschall: Ich werde zur Abstimmung schreiten und da dagegen keine Einwendung erhoben worden ist, werde ich vielleicht den Eingang und die Absähe I, 2 und 3 des Kommissionantrages vorlesen lassen.

Landtagssekretär Schmidt (liest): §. 29.

Der Dienstbote kann den Dienst vor der Zeit, jedoch bei ganzjährigen Diensten nur nach vorangegangener vierwöchentlichen, sonst aber nur nach vorangegangener vierzehntägigen Aufkündigung verlassen :


23

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

1. Wenn der weibliche Dienstbote zur Verehelichung und der männliche zum Antritte einer eigenen Wirthschaft oder eines eigenen Gewerbes vortheilhafte Gelegenheit erhält, welche durch Aushaltung der Dienstzeit versäumt werden würde;

2. wenn die Uebereinkommung eine Erbschaft oder eine andere wichtige Angelegenheit die längere Anwesenheit des Dienstboten an einem anderen Orte nothwendig macht;

3. wenn die Eltern des Dienstboten wegen einer erst nach Antritt des Dienstes vorgefallenen Veränderung ihrer Umstände denselben zur Führung ihrer Wirthschaft oder ihres Gewerbes, oder zur Pflege benöthigen und mit der Abberufung desselben bis zum Ausgange der Dienstzeit nicht zuwarten können.

§. 29. Čeledín muže před časem ze služby vystoupiti, vypověděv z ní, byla-Ii na rok zamluvena, na čtyry neděle, v případě jiném ale na čtrnácte dní napřed:

1. Když je tu výhodná příležitost, aby služka v manželství vesla a čeledín buď ve vlastní hospodářství se uvázal, aneb vlastní živnost provozoval, kterážto příležitost by se promeškala, kdyby služka neb čeledín měly po celý čas k službě umluvený sloužiti;

2. kdyby buď v příčině nabytí nějakého dědictví neb jiné důležité záležitosti bylo potřebí, aby čeledín po delší čas na některém jiném místě byl přítomen;

3. když rodiče čeledínovi následkem okolností, ježto se změnily, když byl čeledín do nějaké služby vstoupil, mají za potřebí, aby čeledín hospodářství jejich vedl, jejich živnost provozoval, aneb jich samých ošetřoval a když nemohou na čeledína tak dlouho čekati, až mu čas k službě zamluvený projde.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Der Antrag ist angenommen.

Nun käme der Antrag des Herrn Dr. Hanisch zur Abstimmung, der als Absatz 4 beantragt: "wenn der Dienstherr den Dienstboten thätlich beleidigt.

Za 4té, když pán čeledínovi, který u něho v službě jest, skutkem ublíží."

Ich bitte diejenigen Herren, die diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Es geschieht.)

Der Antrag ist in der Minorität.

Der Berichterstatter hat sich mit der Verbesserung im Texte des Herrn Abg. Dr. Prof. Schrott einverstanden erklärt.

Ich werde daher die 3 letzten Absätze mit dieser Verbesserung vorlesen lassen.

Landtagsekretär Schmidt (liest):

Auch diese Gründe müssen dem Gemeindevorsteher angezeigt und beim Widersprüche des Dienst-Herrn glaubwürdig dargethan werden.

Auch in diesen Fällen darf der Dienstbote ohne Bewilligung des Gemeindevorstehers den Dienst nicht verlassen.

Unter Beobachtung dieser Vorschrift kann der Dienstbote im Falle der Dringlichkeit die Entlassung selbst vor Ausgang der vierwöchentlichen und bezüglich vierzehntägigen Aufkündigungsfrist verlangen, wenn er statt seiner einen anderen tauglichen Dienstboten stellt und sich mit demselben wegen Kost und Lobn für diese Zeit ohne Schaden des Dienstherrn abfindet.

Také v těchto příčinách má se učiniti starostovi obce oznámení, a pak-li by jim hospodář u něhož čeledín jest ve službě, odpíral, mají se hodnověrně prokázati.

Pokud k tomu starosta obce nepřivolí, nesmí čeledín ze služby odejíti.

Je-li toho pilná potřeba, může čeledín, šetře tuto položeného předpisu, žádati, aby ze služby propuštěn byl dříve, než-li čtyřnedělní a pokud se dotýče, čtrnáctidenní lhůta k výpovědi určená projde, když totiž za sebe dá jiného čeledína schopného a když se s ním o mzdu a stravu za ten Čas, po který měl sloužiti, smluví, aniž by sám učinil hospodáři nějakou škodu.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Zustimmenden, die Hand aufzuheben.

(Majorität.)

Der Antrag ist angenommen.

Sněm. sekř. pan Schmidt (čte):

§. 30. Hospodář nemůže býti nucen, aby proti své vůli opět přijal čeledína, kterého byl ze služby propustil dříve, nežli čas k službě zamluvený prošel, zákonní příčiny k tomu nemaje (§. 27); naproti tomu jest povinen, čeledínovi mzdu a stravu nahraditi.

Náhradu tuto, která nesmí činiti více než čtvrtý díl celoročních požitků, ustanoví starosta obce.

Der Dienstherr, der ohne gesetzmäßigen Grund (§. 27) einen Dienstboten vor Ablauf der Dienstzeit entläßt, kann zwar nicht genöthigt werden, denselben gegen seinen Willen wieder aufzunehmen, er ist abverpflichtet, demselben Lohn und Kost zu vergüten. Diese Vergütung ist vom Gemeindevorsteher zu bestimmen, darf jedoch den vierten Theil der ganzjährigen Bezüge nicht übersteigen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Abgeordneter Laufberger: Ich glaube, daß ehe wir zur Berathung über diesen §. gelangen, noch ein §. eingeschaltet werden sollte und zwar über einen Fall, wo der Dienstbote den Dienst wirklich verlassen muß, ohne sein Verschulden und auch ohne Verschulden des Dienstherrn. Ich weiß nicht, ob die Kommission diesen Fall in Berathung gezogen, oder vielleicht absichtlich ausgelassen hat; es ist das Verhältniß, wenn der Dienstbote Soldat ist und einrücken muß; es entsteht dann die Frage, welchen Einfluß dieses Verhältniß auf daß Vertragsverhältniß


24

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

hat? Hat dann der Dienstherr die Verpflichtung, ihm dennoch den ganzen Dienstlohn bis zum Austritte zu geben, oder hat der Soldat das Recht, wenn er nach kurzer Zeit zurückkehrt, in den Dienst wieder einzutreten oder nicht. Ich weiß nicht, ob der Herr Berichterstatter im Stande ist zu erklären, warum die Kommission dieses Verhältniß gar nicht in Erwägung gezogen hat,; und für den Fall, wenn er keine genügende Erklärung abgibt, erlaube ich mir den Antrag zu stellen, daß ein eigener §. eingeschaltet werde und zwar folgenden Inhaltes: Wenn der Dienstbote, welcher Soldat ist, vom Urlaube einrücken muß, erlischt das Dienstverhältniß, und gebührt dem Dienstboten der Lohn bis zum Dienstaustritt.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Dr. Roth!

Dr. Karel Roth: Já myslím, že návrh tento je docela zbytečný, neb když v občanském zákonníku je nařízeno, že když se nemůže smlouva vykonati, se samo sebou rozumí, pomíjí smlouva. Voják, když jest povolán, nemůže déle ve službě býti, poněvadž musí nastoupit službu vojenskou. Smlouva služební se stane sama sebou neplatnou; a tudíž jest pro tento případ v zákonu občanském postaráno. Jsem tedy proti tomu návrhu.

Herr Laufberger: Diese Einwendung des Herrn Dr. Roth glaube ich nicht gelten lassen zu können, denn wir haben in die Dienstbotenordnung gar sehr viel aufgenommen, was im bürgerlichen Gesetzbuche normirt ist. Ich sehe daher nicht ein, warum auch dieses Verhältniß zur Vervollständigung des Gesetzes nicht aufzunehmen wäre.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Dr. Hanisch: Ich möchte dem noch hinzufügen, daß §. 1172 des a. b. G. B. ausdrücklich auf die Dienstbotenordnung hinweist, durch welche das Verhältniß des Dienstboten zum Dienstherrn geregelt ist, daher es wohl nicht überflüssig sein dürfte, wenn dieser Paragraph gerade aufgenommen würde.

Oberstlandmaischall: Da Niemand mehr das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Berichterstatter Dr. Žák: Ich halte in der That dafür, daß der Antrag des Herrn Laufberger überflüssig ist. Die Kommission hat diesen Fall nicht vor Augen gehabt und wenn sie ihn auch vor Augen gehabt hätte, so wäre sie ganz einfach zu dem Resultate gekommen, daß derjenige, der einen Soldaten in den Dienst aufgenommen hat, sich wohl darauf gefaßt machen muß, daß der Soldat möglicherweise von dem Urlaub wieder einrücken muß; von dem aber, was der Herr Laufberger meint, von der Frage, ob der Soldat, wenn er wieder auf einige Zeit beurlaubt wird, in den früheren Dienst eintreten könne oder nicht, davon kann füglich keine Rede sein., Ich erkläre mich daher gegen den Antrag des Hrn. Laufberger.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeord. Laufberger hat eigentlich den Antrag gestellt, es möge ein eigener §. in dieser Richtung — — oder soll er in den §. 30 noch aufgenommen werden?

Herr Laufberger: Vor den §.30. als §. 30, denn dann kommen andere Bestimmungen. Es bleibt meiner Ansicht nach nichts anderes übrig,, nachdem die Fälle in dem §. 29 angeführt sind, wann der Dienstvertrag erlischt; daher glaube ich, muß dieser §. vor diesem da kommen.

Oberstlandmarschall: Also der Hr. Abgd. Laufberger trägt an, es sei nach dem §. 29 ein neuer §. 30 einzuschalten, lautend: Wenn der Dienstbote, welcher Soldat ist, vom Urlaube einrücken muß, so erlischt der Dienstvertrag und gebührt dem Dienstboten der Lohn bis zur Zeit des Austrittes.

Zemský sekretář Schmidt (čte): Poslanec Laufberger navrhuje, aby se po §. 29 vřadil co §. 30 tento §.: Když čeledín, který je vojákem, z dovolené navrátit se musí do služby vojenské, jest tím smlouva o službě zrušena, a přináleží mu mzda, až do vystoupení ze služby.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Ich werde also zur Abstimmung schreiten. Ich bitte diejenigen Herren, welche dem eben verlesenen Antrage zustimmen, aufzustehen.

Der Antrag ist in der Minorität.

Zum §. 30, wie ihn die Kommission angetragen hat, sind keine Amendements.

Herr Miesel v. Zeileisen: Die Bestimmung, daß ein Dienstherr, der einen Dienstboten vor Ablauf der Zeit entläßt, höchstens mit dem 4. Theile des ganzjährigen Bezuges zur Vergütung verhalten werden kann, erscheint entsprechend dem §. 26 wohl gerechtfertigt bei dem ganzjährigen Dienste. Eine Unterscheidung zwischen dem ganzjährigen und 1/4 jährigen Dienste scheint mir aber eben so angezeigt, wie bei §. 24, denn während der Dienstherr einem Dienstboten gegenüber, den er zu dem ganzjährigen Dienste braucht, durch die Bestimmung, daß er demselben im Falle er ihm außer der Zeit ohne gesetzlichen Grund kündigt, einen 1/4 jährigen Bezug gewähren muß. nicht härter getroffen wird, als die Erben, welche nach dem Tode eines Dienstherrn den Dienstboten entlassen, scheint es mir, daß der Dienstherr einem Dienstboten gegenüber, der zu 1/4 übrigen Dienst gedungen ist, doch zu hart getroffen ist. wenn er ihm 1/4 Jahr vergüten soll; in Konsequenz mit dem §. 24, der die Bestimmung enthält, daß im Falle, als der Dienstbote vom Dienstherrn entlassen wird, falls der Vertrag auf 1 Jahr oder längere Zeit geschlossen war, und noch mindestens 1/4 Jahr zu dauern hätte, ihm der Lohn und die Kost für 3 Monate oder 1/4 Jahr. sonst für ein Monat zu vergüten ist.

Ich möchte mir den Antrag erlauben, die 2. Alinea des §. 30 habe zu lauten: Die Vergütung


25

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

ist von den Gemeindevorstehern zu bestimmen, die jedoch in dem Falle, daß ein ganzjähriger Dienstvertrag bestand, den 4ten Theil der ganzjährigen Bezüge, und in dem Falle als der Dienstbote auf 1/4 Jahr bedungen war, die einmonatlichen Bezüge nicht überschreiten darf, wobei die etwa zu besonderen Zeiten oder Anlässen bedungenen Geschenke außer Acht zu lassen sind.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Es ist dieß nicht der Fall und ich erkläre die Debatte für geschlossen.

Dr. Žák: Herr von Zeileisen hat übersehen, daß wir durch die Bestimmung: Diese Vergütung sei vom Gemeindevorsteher zu bestimmen, dürfe jeť doch den 4. Theil der ganzjährigen Bezüge nicht übersteigen, nur das Maximum fixirt haben.

Innerhalb dieser Grenze kann der Gemeindevorsteher die Vergütung bestimmen, und den Umständen Rechnung tragen.

Es ist nicht zu verkennen, daß die Bestimmung des §. 30 mit jener des §. 24 nicht identisch ist.

§. 30 hat den Fall vor Augen, wo der Dienstbote ohne gesetzlichen Grund vom Dienstherrn, ich möchte sagen böswillig, vor Ablauf der Zeit entlassen wird.

Im §. 24 handelt es sich um einen wesentlich andern Fall.

Hier erfolgt die Auflösung des Dienstvertrages durch den Tod des Dienstherrn.

Es steht allerdings den Erben in solchem Falle frei, den Vertrag fortzusetzen.

Allein sie können sich in solchen Verhältnissen befinden, daß es ihnen geradezu unmöglich ist den Dienstvertrag fortzusetzen, und in diesem Falle hat man Rücksicht darauf nehmen müssen, daß bei einem ganzjährigen Dienstvertrage eine höhere Abfertigung gegeben werde, als bei dem, wo die Verdingung bloß auf 1/4Jahr geschieht.

Wir haben absichtlich, trotzdem die provisorische Dienstordnung hier einen Unterschied gemacht hat, ein für allemal bestimmt, die Vergütung sei vom Gemeindevorsteher zu bestimmen, und wir haben nur das Maximum bestimmt, indem wir gedacht, daß allen vorkommenden Fällen Gerechtigkeit wiederfahren werde.

Oberstlandmarschall: Ich werde die Unterstützungsfrage bezüglich des vom Abg. v. Zeileisen gestellten Amendements stellen.

Bitte diejenigen Herren, die den Antrag unterstützen, die Hand aufzuheben.

Er ist hinreichend unterstützt.

Es ist zum 1. Absatz des Kommissionsentwurfes kein Antrag gestellt worden, ich bitte ihn vorzulesen.

Landtagsaktuar Kuchynka: Der Dienstherr, der ohne gesetzmäßigen Grund einen Dienstboten vor Ablauf der Dienstzeit entläßt, kann zwar nicht genöthigt werden, denselben gegen seinen Willen aufzunehmen, er ist aber verpflichtet demselben Lohn und Kost zu vergüten.

Hospodář nemůže býti nucen, aby proti své vůli opět přijal čeledína, kterého byl ze služby propustil dříve, nežli čas k službě zamluvený prošel, zákonní příčiny k tomu nemaje.

Naproti tomu jest povinen čeledínovi mzdu a stravu nahraditi.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Majorität).

Angenommen.

Anstatt der 2. Alinea hat der Abg. V. Zeileisen folgendes Amendement gestellt.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Die 2. Alinea §. 30 habe zu lauten:

Die Vergütung ist von dem Gemeindevorsteher zu bestimmen, der jedoch in dem Falle, daß ein ganzjähriger Dienstvertrag bestand, den 4ten Theil der ganzjährigen Bezüge und in dem Falle, als der Dienstbote auf 1/4 Jahr bedungen war, die einmonatlichen Bezüge nicht überschreiten darf, wobei die etwa zu besonderen Zeiten oder Anlässen bedungenen Geschenke außer Acht zu lassen sind.

Náhradu tuto ustanovuje starosta obecní, ta sama ale nesmí v pádu, když stává smlouva na celý rok, činiti více, než čtvrtý díl celoročního požitku, a v pádu, když čeledín jen na 1/4 roku najat jest, více než mzdu měsíční.

Nemá se ale vzíti ohled na dary neb zpropitné, které se ze zvláštní příčiny čeledínu podaly. —

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Es geschieht).

Die Majorität ist unentschieden.

Ich bitte um die Gegenprobe.

(Geschieht.)

Es ist ein. Unterschied von einer oder zwei Stimmen und ich muß daher die namentliche Abstimmung einleiten. (Unruhe.) (Oberstlandmarschall läutet zweimal.)

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Anť trag des Herrn von Zeileisen sind, mit "Ja," welche gegen denselben sind, mit "Nein" zu stimmen.

Pro návrh bude se hlasovat slovem "ano," proti slovem ,,ne."

Hofrath Taschek: Ich bitte den Antrag nochmals vorlesen zu lassen.

Oberstlandmarschall: Ich werde den Antrag vorlesen.

Die zweite Alinea des §. 30 hat zu lauten: (liest) Diese Vergütung ist von dem Gemeindevorsteher zu bestimmen, darf jedoch in dem Falle, daß ein ganzjähriges Dienstverhältniß besteht, den vierten Theil der ganzjährigen Bezüge, und im Falle, daß die Dienstboten nur auf ein viertel Jahr gedungen

4


26

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

waren, die einmonatlichen Bezüge nicht überschreiten; wobei die zu besonderen Anlässen bedungenen Geschenke außer Acht zu lassen sind.

Ich werde noch einmal abstimmen lassen. Ich bitte die Herren, welche für den Antrag sind, aufzustehen.

(Geschieht.)

Die Majorität ist bedeutend größer geworden. Ich bitte um die Gegenprobe.

Es ist entschiedene Majorität für den Antrag.

Der Antrag ist angenommen.

Nun kommt §. 31.

Ldtg. Sekr. Schmidt: (liest) §. 31.

Dienstboten, die vor Ablauf der Dienstzeit ohne gesetzmäßigen Grund den Dienst eigenmächtig verlassen, sind dem Gemeindevorsteher anzuzeigen, von diesem zu verfolgen und auf Verlangen des Dienstherrn selbst durch Zwang zur Rückkehr in den Dienst anzuhalten. Sie sind überdieß einer angemessenen Strafe zu unterziehen und sind verpflichtet, den aus der unerlaubten Dienstesverlassung entstandenen Schaden zu ersetzen.

Will aber der Dienstherr den entlaufenen Dienstboten nicht wieder aufnehmen, so kann er statt desselben einen anderen Dienstboten aufdingen und von dem entlaufenen die Vergütung der dadurch verursachten mehreren Kosten verlangen.

Čeledínové, kteří o své ujmě ze služby odejdou dříve, než-li Čas služby jejich projde, zákonní příčiny k tomu nemajíce, buďtež starostovi obce oznámeni, od něho stíháni a k žádosti hospodáře, od něhož ze služby odešli, přinuceni, do služby nazpět se vrátiti.

Krom toho mají se takoví čeledínové přiměřeně potrestati a jsou povinni, nahraditi škodu vzniklou z toho, že spůsobem nedovoleným ze služby odešli. Nechce-li ale hospodář přijmouti čeledína, jenž ze služby jeho prchl, může si na jeho místě čeledína jiného zjednati a na čeledínovi uprchlém žádati, aby spůsobený tím větší náklad nahradil.

Oberstlandmarschall: Ich eröffne die Debatte. Da sich Niemand zum Worte meldet, so schreite ich zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche dem zustimmen, aufzustehen.

(Majorität.)

Der Antrag ist angenommen. §. 32.

Sněmovní sekr. Schmidt (čte:) §. 32.

Kdo čeledína, o němžto věděl aneb dle okolnosti domýšleti se musil, že ze služby prchl, do služby přijme, jej přechovává neb mu obydlí dá, má se přiměřeně potrestati a jest s uprchlým čeledínem rukou společnou a nerozdílnou zavázán, nahraditi výlohy se stíháním čeledína spojené a škodu, vzešlou hospodáři z toho, že čeledín z jeho služby prchl. '

Wer einen Dienstboten, von dem er weiß oder doch aus den Umständen vermuthen mußte, daß Ť entlaufen sei, in Dienst nimmt, Unterkommen oder Aufenthalt gestattet, ist angemessen zu bestrafen und zum Ersatze des dem Dienstherrn durch die Flucht des Dienstboten erwachsenen Schadens, so wie der Kosten der Verfolgung zur ungetheilten Hand mit dem entlaufenen Dienstboten verpflichtet.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Da dieß nicht der Fall ist schreite ich zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, welche dem zustimmen, die Hände aufzuheben. (Geschieht.)

Majorität. Ist angenommen.

Landtagssekretär Schmidt (liest): §. 33. Jeder Dienstbote Hat sich mit einem nach dem beiliegenden Formulare ./. ausgestellten Dienstbotenbuche zu versehen, welches von dem Gemeindevorsteher der Heimatsgemeinde gegen Zahlung des Stempels und der Gestehungskosten ausgefolgt wird.

Knížka čelední.

dle řádu čeledního, daného dne

pro království České kromě hl. města Prahy,

vydána na základě

dne

od

L. S. Podpis.

Knížka čelední.

obsahující listů

opatřených číslem pořád jdoucím

pro

rodem z

v obci

okresu

země

příslušné(ho) do obce

okresu

země

Podpis majitele (majitelkyně.)

Popis osoby.

Rok narození

náboženství

velikost

obličej má

oči

obočí

nos

ústa

zuby

vlas

vous

zvláštní znamení


27

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Jméno stav a bydliště hospodáře který služba dáva

Den, kterého čeledín do služby vstoupil Jaká jest služba

Den, kterého čeledín ze služby vystoupil

Vysvědčení

věrnosti

obratnosti

pilnosti

mravnosti

Dienstbotenbuch.

in Folge der Dienstbotenordnung für das Königreich Böhmen mit Ausschluß der Hauptstadt Prag vom

ausgefertigt auf Grundlage

am

von dem

L. S. Unterschrift.

Dienstbotenbuch,

enthaltend

mit der fortlaufenden Zahl versehene Blätter

für

gebürtig aus

Gemeinde

Bezirk

Kronland

zuständig zur Gemeinde

Bezirk

Kronland

Unterschrift des Inhabers

Personsbeschreibung.

Geburtsjahr

Religion

Größe

Gesicht

Augen

Augenbrauen

Nase

Mund

Zähne

Haare

Bart

Besondere Kennzeichen.

Name, Charakter und Wohnort der Dienstherrn Tag des Eintrittes in den Dienst Eigenschaft des Dienstes Tag des Austrittes aus dem Dienste Dienstzeugniß über Treue Geschicklichkeit Fleiß Sittlichkeit

Ist dieser nicht zugleich der Gemeindevorsteher des Aufenthaltes, so hat sich letzterer über Ansuchen des Dienstboten an den erstern um die Ermächtigung zur Ausfertigung des Dienstbotenbuches zu wenden.

Dienstboten, die aus Ländern zureisen, wo Dienstbotenbücher nicht bestehen, werden solche von dem Gemeindevorsteher ihres Aufenthaltes auf Grund ihrer Reiselegitimationen ausgefertigt.

Über die ausgestellten Dienstbotenbücher ist eine genaue Vormerkung zu führen.

Každý čeledín se má opatřiti knížkou, dle připojeného vzoru shotovenou, kterouž mu vydá starosta obce, do níž čeledín přísluší, když zaplatil čeledín kolek a náklad za knížku.

Není-li starosta obce, do níž čeledín přísluší zároveň starostou obce, v níž se čeledín zdržuje, má se obrátiti starosta obce na požádání čeledínovo k starostovi obce, do níž čeledín přísluší, v té přičíně, aby mu dána byla moc čeledínovi vydati knížku čelední.

Čeledínům, kteří přijdou ze zemí, v nichž se knížek čeledních neužívá, vydá starosta obce, v níž se zdržují, takové knížky čelední, na základě jejich listin pocestných.

Na vydané čelední knížky vésti se má důkladný rejstřík.

Oberstlandmarschall: Es ist eine Beilage hier u. z. das Formular des Dienstbotenbuches.

Ich glaube die H. Versammlung wird nicht verlangen, daß dieses Formular vorgelesen werde.

(Rufe! Nein!)

Ďr. Čupr: Co se toho formuláře týče musím ponavrhnout malou opravu stylistickou v českém textu totiž. —

Stalo se jednou, že jakýs úředník vyplnil čeledínovi knížku, kde stálo: Obličej má — má, obočí má — má, nos má — má.

(Veselost,)

Stalo se, že tam připsal všady ještě jednou "má."

To by se mohlo stát i v českém textu a navrhuji tedy, aby se všady slovíčko "má" vy-

4*


28

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

nechalo, poněvadž v německém textu také není.

Prof. Šembera: In dem deutschen Texte sind einige Inkorrektheiten unterlaufen.

Im 2 und 3 Absatz heißt es "der Gemeindevorsteher des Aufenthaltes" dieser Terminus klingt beinahe so, wie die Aufschrift auf dem Laden eines Bindermeisters in der Josephsstadt zu Wien, wo es heißt: Alter und neuer Verkauf von Verkauf von Faffern.

(Heiterkeit.)

Es sollte eigentlich heißen "Vorsteher der Aufenthaltsgemeinde" als Oppositum von der Heimatsgemeinde, da aber dieser Ausdruck nicht üblich ist, so erübrigt nichts anderes, als ihn zu umschreiben.

Weiter scheint mir am Anfange des 3 Absatzes:

Dienstboten, die aus Ländern zu reisen, der Ausdruck "zureifen" unpassend, der zwar bei Handwerksgesellen angewendet werden könnte, aber nicht bei Mägden und Knechten.

Im ersten Absätze ist der Ausdruck "Gemeindevorsteher der Heimatsgemeinde" ein Pleonasmus, es soll nur heißen "Vorsteher der Heimatsgemeinde."

Ich erlaube mir daher nachstehende Fassung des 2. und 3. Absatzes anzutragen: Ist der Vorsteher der Heimatsgemeinde nicht zugleich Vorsteher jener Gemeinde, in welcher der Dienstbote sich aufhält, so hat er sich über Ansuchen des letzteren an den Vorsteher der Heimatsgemeinde um Ermächtigung zur Ausfertigung des Dienstbotenbuches zu wenden.

Jenen Dienstboten, die aus Ländern kommen, wo keine Dienstbotenbücher bestehen, werden diese von dem Vorsteher ihres Aufenthaltsortes auf Grund ihrer Reife-Legitimation ausgefertigt u. s. w.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Hr. Dr. Schubert!

Dr. Schubert: Das heißt, ich habe überhört, daß der H. 32 schon zur Behandlung und Abstimmung gekommen ist.

Da mir nun dieses versichert wird (Heiterkeit) so kann ich gegen denselben nichts mehr vorbringen.

Oberstlandmarschall: Herr Prof. Höfler.

Höfler: Ich muß nur bemerken, daß in Bezug auf die deutsche Textirung in dem ganzen Gesetze sonderbare Dinge vorkommen, so um nur einiges zu erwähnen gleich im §. 19 das Wort "gebührt" das sagt man ja im Deutschen nicht.

Auch im §. 31 die Worte: "Sind dem Gemeindevorsteher anzuzeigen, von diesem zu verfolgen u. s. w. das klingt ganz sonderbar, daß vielleicht das Dienstmädchen vom Bürgermeister oder Gemeindevorsteher verfolgt wird.

(Heiterkeit.)

Weiter sagt man nicht Gestehungskosten, das ist absolut undeutsch, man kann sagen "Ausfertigungskosten," aber "Gestehungskosten" heißt in der deutschen Sprache nichts.

"Gestehung" heißt soviel wie Geständniß.

Man sagt auch nicht, obwohl ich es häufig höre und daher weiß, woher es kommt: Ueber Ansuchen des Dienstboten, sondern "auf Ansuchen" auch nicht bei sonstiger Strafe, wie es im §. 34 und an vielen anderen Orten steht, womit ich den Wunsch verbinde, daß künftighin auf die Stylisirung mehr Rücksicht genommen werde.

Benoni: Mně se také zdá, že stylisace odstavce druhého jest hrubá a drsnatá, pro sprostého člověka nesrozumitelná.

Myslím, že bude tím, co komise navrhovala, vyhověno, když zde v odstavci druhém bude státi: "náleží-li čeledín do jiné obce než v které se zdržuje," "gehört der Dienstbote einer anderen Gemeinde an als der seines Aufenthaltes."

Oberstlandmarschall: Ich bitte, mir den Antrag schriftlich zu geben.

Pour: Prosím o slovo.

Nejv. maršálek: Herr Abgeordnete Pour hat has Wort.

Pour: V těch sloupcích myslím, že by se mohla knížka čelední změnit a sice tak:

Mám za to, že ctnosti čeledína jsou především mravy, a co se druhého týče, tu myslím, že by mravy měly předcházet.

Jiné ctnosti jsou: obratnost, ta se ale nenechá časem, vychováním čeledě docílit, a v tom ohledu myslím, že, co příroda Člověku odepřela, za to aby trestán nebyl, a mám za to, že každý rozumný a lidumilný hospodář přestane na ctnostech věrnosti, pilnosti, pozornosti a poslušnosti Myslím, aby po sloupci "mravy" se vřadily "věrnost, pracovitost a poslušnost."

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Dr. Čupr: Pánové! v čeledních knížkách, které nyní máme, stojí též slova věrnost, obratnost, pilnost, mravnost, ale jak se můžete přesvědčiti, napíše se obyčejně do takové knížky vždycky jen věrný, mravný, pilný, spůsobilý. Pánové! zdá se mi, že tím je vysvědčení nedostatečné, protože je vždycky stejné. Pánové! nahlédněte do knížek čeledních, vždy tam naleznete jen ona slova a jen málo kdy se tato pilnost, věrnost, mravnost naznačí určitěji k. př. slovy "chvalitebná, vzorná, výborná."

Myslím, že by se mělo vysvědčení takto vystavit a nikterak tím, že se pouze slovo již vytisknuté opakuje.

Přeji si tedy, aby se k tomuto §. dodalo, že se mají vyznačiti slova věrnost, obratnost, pilnost, poslušnost dle stupňů chvalitebná, výborná, vzorná anebo dostatečná.

Oberstlandmarschall: Ich bitte mir den Antrag schriftlich zu übergeben.

Es ist Niemand mehr zum Worte vorgemerkt..

Wenn daher Niemand mehr das Wort verlangt, so erkläre ich daher die Debatte für geschlossen.

Wünscht vielleicht der Herr Berichterstatter das Wort?

Dr. Žák: Mit den von Herrn Dr. Čupr und Prof. Šembera beantragten stylistischen Abänderungen bin ich vollkommen einverstanden. Ich erkläre ein


29

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

für allemal, daß ich jeder stylistischen Abänderung mich immerhin gefügt habe. Wenn Herr Prof. Höfler es der Mühe Werth gefunden hat, eine Masse von Sachen ausfindig zu machen,auch bezüglich solcher Paragraphe, über welche bereits schon die Abstimmung erfolgt ist, so bemerke ich nur, daß es Aufgabe der Kommission war, die provisorische Dienstbotenordnung zu revidiren. Man hat sich bei den einzelnen Paragraphen mehr an die Sache gehalten und hat darüber beschlossen, ob hie und da eine Abänderung einzutreten habe oder nicht.

Ist diese Abänderung nicht beliebt worden, so hat man den Text der provisorischen Dienstbotenordnung beibehalten.

Das ist die einfache Erklärung. Der Text der provisorischen Dienstbotenordnung ist wohl hie und da holperig, aber das ist Sache der dritten Lesung ohne daß man überhaupt Jemandem einen Vorwurf zu machen braucht.

Ich habe also bereits erklärt, daß ich mich dem Antrage des Herrn Dr. Čupr und Prof. Šembera vollkommen konformire, was dagegen den Antrag des Abgeordneten Benoni betrifft, so ist es eben auch nur eine stylistische Abänderung, welche nach Zulaß der erst zu fassenden Beschlüsse bei der dritten Lesung Berücksichtigung finden wird.

Benoni: Já se úplně spokojuji a beru svůj návrh po druhém čtení nazpět.

Dr. Žák: Der Abgeordnete Hr. Pour hat beantragt, daß in den Formularien für die Dienstbotenbücher die Rubrik .Geschicklichkeit" ausgelassen werde. Er meint, was die Natur einem nicht gegeben hat, dafür könne er nicht verantwortlich gemacht werden.

Das ist wohl richtig, aber wenn die Natur es eben einem gegeben hat,' so ist es namentlich bei einem Dienstboten viel werth und es ist für den Dienstherrn angezeigt, daß er den Dienstboten von dieser Seite kennen lerne, wenn er ihn aufnehmen will. Wenn ich auch zugebe, daß Treue, Fleiß und Sittlichkeit in erster Linie stehen, so würde ich doch auf die Ausfüllung aller Rubriken Gewicht legen, und beharre daher beim Kommissionsantrage.

Oberstlandmarschall: Es liegt, noch zu §. 33 ein Antrag des Abgd. Herrn Dr. Čupr vor, über den die Unterstützungsfrage zu stellen wäre:

Slavný sněm račiž uzavříti: Stupně věrnosti, obratnosti, pilnosti a mravnosti naznačují se v knížkách čeledních: dostatečně, chvalitebně, velmi chvalitebně, výborně a vzorně."

Es soll beigesetzt werden: Genügend, lobenswerth, sehr lobenswerth, ausgezeichnet, musterhaft.

Ich kann aber den Antrag, wie er gestellt ist, nicht recht einfügen und kann ihn nicht zur Abstimmung bringen, denn es kann unmöglich in den betreffenden Rubriken....

Dr. Čupr (einfallend): Ich werde den Antrag zu §. 35 stellen.

Oberstlandmarschall: Zu §. 35 ? vielleicht

werden ihn Herr Abgeordneter in anderer Weise stylisiren?

Dr. Čupr: Ja.

Oberstlandmarschall: Herr Abgeordneter Pour trägt an, daß im Arbeitsbuche die Rubriken "Dienstzeugniß über" "vysvědčení'' geändert werden, und statt der des Kommissionsantrages sollen die Bezeichnungen sein: mravnosti, věrnosti, pracovitosti, poslušnosti; Sittlichkeit, Treue, Arbeitsamkeit und Folgsamkeit.

Wird der Antrag unterstützt?

Er ist nicht hinreichend unterstützt.

Ich bitte nun den §. 33 so vorzulesen, wie er vom H. Abgd. Prof. Šembera angetragen ist, und wie sich der Herr Berichterstatter denselben konformirt hat.

Landtagssekretär Schmidt (liest): §. 33. Jeder Dienstbote hat sich mit einem nach dem beiliegenden Formulare ausgestellten ťDienstbotenbuche zu versehen, welches von dem Gemeindevorsteher der Heimatsgemeinde gegen Zahlung des Stempels und der Gestehungskosten ausgefolgt wird.

Ist der Vorsteher der Heimatsgemeinde nicht zugleich Vorsteher der Gemeinde, in der sich der Dienstbote aufhält, so hat sich letzterer über Ansuchen des Dienstboten an den ersteren um die Ermächtigung zur Ausfertigung des Dienstbotenbuches zu wenden. Jenen Dienstboten, welche aus Ländern kommen, wo keine Dienstbotenbücher bestehen, werden diese von dem Vorsteher jener Gemeinde, in welcher sie sich aufhalten, auf Grund ihrer Reiselegitimationen ausgefertigt.

Ueber die ausgestellten Dienstbotenbücher ist eine genaue Vormerkung zu führen.

§. 33. Každý čeledín se má opatřiti knížkou, dle připojeného vzoru zhotovenou, kterouž mu vydá starosta obce, do níž čeledín přísluší, když zaplatil čeledín kolek a náklad za knížku.

Není-li starosta obce, do níž Čeledín přísluší, zároveň starostou obce, v níž se čeledín zdržuje, tedy se má obrátiti starosta obce, v níž se Čeledín zdržuje, na požádání čeledínovo k starostovi obce, do níž čeledín přísluší, v té příčině, aby mu dána byla moc, čeledínovi vydati knížku čelední.

Čeledínům, kteří přijdou ze zemí, v nichž se knížek čeledních neužívá, vydá starosta obce, v níž se zdržuje, takové knížky čelední, na základě jejich listin pocestních.

Na vydané čelední knížky vésti se má důkladný rejstřík.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

Bezüglich des Formulars hat sich der H. Berichterstatter mit dem Antrage des Herrn Dr. Čupr einverstanden erklärt, daß im böhmischen Texte nach den Worten "popis osob" das Wörtchen ,,má" ausgelassen werde.


30

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Pour wurde nicht hinreichend unterstützt.

Ich bitte also diejenigen Herren, welche dem Formulare in der rektifizirten Weise zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Ist angenommen.

§. 34!

Sněmovní tajemník Schmidt (čte) §. 34.

Hospodář nesmí pod trestem do služby přijmouti čeledína, jenž knížky čelední v rukou nemá.

Když hospodář čeledína přijme, má nejdéle ve třech dnech jeho knížku čelední starostovi obce odevzdati, kterýž mu to písemně potvrdí a knížku u sebe uschová.

Starosta obce má veškeré knížky čelední u něho uložené do seznamu zapsati.

Kein Dienstherr darf einen Dienstboten, der kein Dienstbotenbuch besitzt, bei sonstiger Strafe aufnehmen.

Dasselbe ist vom Dienstherrn längstens binnen 3 Tagen nach der Aufnahme des Dienstboten bei dem Gemeindevorsteher gegen Empfangsbestätigung zu hinterlegen und daselbst aufzubewahren.

Der Gemeindevorsteher hat über sämmtliche Dienstbotenbücher ein Verzeichniß zu führen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort? (Niemand meldet sich). Ich werde also zur Abstimmung schreiten und bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Ist angenommen

Landtagssekretär Schmidt (liest:) §.35.

Beim Dienstaustritte hat der Gemeindevorsteher auf Grund des mündlichen oder schriftlichen Zeugnisses des Dienstherrn die Rubriken des Dienstbotenbuches auszufüllen, seine Namensfertigung beizusetzen, das Gemeindesiegel beizudrücken und das beigebrachte schriftliche Zeugniß des Dienstherrn zurückzubehalten, und ist das Dienstbotenbuch gegen Rückstellung des Empfangscheines zurückzustellen. Das Zeugniß über Treue, Geschicklichkeit. Fleiß und Sittlichkeit ist nur insoweit aufzunehmen als es für den Dienstboten günstig lautet. Lautet es aber hinsichtlich der einen oder der anderen Eigenschaft ungünstig, so ist die bezügliche Rubrik bloß mit Strichen auszufüllen. Gründet sich das ungünstige Zeugniß des Dienstherrn auf Beschuldigungen und Verdachtsgründe, die nach der Vom Dienstboten verlangten Untersuchung der Gemeindevorsteher unbegründet findet, so hat Letzterer nach dem Ergebnisse dieser Untersuchung jedoch unter der ausdrücklichen Anmerkung, "nach gepflogener Untersuchung" die Rubrik auszufüllen.

Der Dienstherr, welcher einem Dienstboten ein wahrheitswidriges Zeugniß wissentlich ertheilt, ist unbeschadet seiner Haftung für den hieraus entspringenden Nachtheil mit einer angemessenen Strafe zu ahnden.

§. 35. Když čeledín ze služby vystoupí, má starosta obce na základě vysvědčení, ústně neb písemně od pána daného, rubriky knížky čelední vyplniti, podpisem jména svého opatřiti, obecní pečeť přitisknouti a vysvědčení od pána písemně vydané u sebe podržeti, knížku čelední pak vydati, když se mu vrátil odevzdací list na ni.

Vysvědčení věrnosti, obratnosti, pilnosti a mravnosti náleží jenom potud do knížky čelední zaznamenati, pokud prospěchu čeledínovu svědčí. Kdyby ale vysvědčení v příčině některé tuto položených vlastností nebylo dobré, mají se rubriky k těmto vlastnostem se vztahující, toliko čárkami vyplniti.

Zakládá-li se nepříznivé vysvědčení od hospodáře vydané v obvinění nebo na příčinách podezřelosti, o nichž starosta obce k žádosti čeledínově je vyšetřiv nalezne, že jsou bezdůvodné, tedy může starosta obce v následku takového vyšetřování rubriky knížky čelední vyplniti, výslovně tam ale poznamenav "po předsevzatém vyšetřování."

Hospodář, jenž čeledínovi vědomě vydá nepravdivé vysvědčení, má býti přiměřeně potrestán a jest mimo to práv ze škody, která z toho vzejde.

Oberstlandmaischall: Herr Dr. Čupr, glaube ich, hat sich zum Worte gemeldet. (Dr. Čupr übergibt dem Oberstlandmarschall seinen Antrag).

Herr Dr. Čupr hat zu diesem §. einen Zusatzantrag gestellt, also lautend:

"Stupně obratnosti, mravnosti a pilnosti naznačují se ve vysvědčeních a knížkách čeledních výrazy: "dostatečná, chvalitebná, velmi chvalitebná, výborná a vzorná." Rubrika věrnosti naznačuje se vždy jen slovem "věrný" nebo "věrná."

Als Zusatz zum §. 35 soll gesetzt werden: "die verschiedenen Grade der Sittlichkeit, Geschicklichkeit und des Fleißes werden im Zeugnisse, sowie im Dienstbotenbuche bezeichnet durch die Ausdrücke: "genügend, lobenswert, sehr lobenswert, ausgezeichnet und musterhaft."

Die Rubrik "Treue" werde bloß mit dem Worte "treu" bezeichnet.

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Es geschieht.)

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt noch Jemand das Wort? Es ist das nicht der Fall, ich schreite, zur Abstimmung.

Berichterstatter Dr. Žák.- Ich würde mir nur erlauben, die letzten Worte des §. 35, die eben auch in der prov. Dienstbotenordnung so vorkommen, entsprechend dem böhmischen Texte abzuändern, nämlich: "angemessen zu bestrafen." Was den Antrag des H. Dr. Čupr betrifft, so glaube ich, daß es jedenfalls eine solche Klassifikation ist, auf die man sich, wenn sie angenommen würde, mehr verlassen könnte, die aber in der ersten Zeit nur zu Beirrungen Anlaß geben würde.


31

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Oberstlandmarschall: Der Antrag des Abg. Čupr wäre eigentlich ein Zwischensatz zu Alinea 2 und 3 des Gesetzes und muffte dahin locirt werden.

In der letzten Alinea hat der Berichterstatter eine stylistische Aenderung angebracht, dahin lautend, daß im deutschen Texte es heiße: "der Dienstherr, welcher einem Dienstboten ein wahrheitswidriges Zeugniß wissentlich ertheilt, ist unbeschadet seiner Haftung für den hieraus entspringenden Nachtheil angemessen zu bestrafen." Ich werde zunächst über den Antrag der Kommission abstimmen lassen, dann über den Zusatzantrag des H. Abg. Čupr und dessen Einreihung für den Fall, daß er angenommen würde in diesem §.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Der Antrag ist angenommen.

Es käme der Zusahantrag des H. Abg. Čupr. Verlangt das h. Haus, daß er nochmals vorgelesen würde. (Rufe: nein!)

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Der Antrag ist in der Minorität.

Sněm. sekretář Schmidt (čte:) Knížky čelední jsou listiny veřejné. Kdo jich napodobuje neb falšuje, aneb kdo cizé knížky čelední k svému prospěchu užívá, aneb kdo své knížky čelední jinému z tétéž příčiny postoupí, budiž podle trestního zákona potrestán.

Die Dienstbotenbücher sind öffentliche Urkunden. Wer solche nachmacht oder verfälscht, oder wer sich zu seinem Fortkommen eines fremden Dienstbotenbuches, bedient oder sein Dienstbotenbuch zu diesem Zwecke einem anderen überläßt, wird nach dem Strafgesetzbuche behandelt.

Oberstlandmarschall:Verlangt Jemand das Wort? Es ist nicht der Fall. ich schreite zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, bitte ich die Hand aufzuheben. (Es geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

Landtagssek. Schmidt liest: §. 37. Geht ein Dienstbotenbuch verloren, so ist hievon bei dem Gemeindeamte, in dessen Bezirke der Dienstbote sich aufhält, die Anzeige zu machen.

Dasselbe Hat die obwaltenden Umstände sorgfältig zu erheben und in soferne diese Erhebung den Verlust nicht bezweifeln läßt. ein neues Dienstbotenbuch auszufertigen oder dessen Ausfertigung zu veranlassen.

In dem neuen Dienstbotenbuche ist ausdrücklich zu bemerken, daß es ein Duplikat sei.

Ztratí-li se knížka čelední, budiž to oznámeno obecnímu úřadu, v jehož okršku se čeledín zdržuje.

Úřad ten má okolnosti ztráty knížky bedlivě proskoumati a není-li tu následkem toho proskoumání pochybnosti, že se knížka ztratila, má týž úřad novou knížku čelední vydati aneb opatření učiniti, aby se vydala.

V nové čelední knížce budiž výslovně podotknuto, že jest to duplikát.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Dť dieß nicht der Fall ist, schreite ich zur Abstimmung.

Prof. Šembera: Já si dovoluju návrh, aby se v 1. odstavci na místě slova: "obecnímu úřadu'' v jehož okrsku se čeledín zdržuje" položil "obecnímu starostovi," poněvadž dle nového obecního zřízení úřadů obecních již není, a toho slova vůbec v tomto zákoně se neužívá.

Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, statt dem Worte "Gemeindeamt, in dessen Bezirke der Dienstbote sich aufhält" zu setzen,, dem Gemeindevorsteher," weil nach der neuen Gemeindeordnung keine Gemeindeämter mehr bestehen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Berichterstatter Dr. Žak: Ich glaube wohl, daß hier die Worte stehen bleiben können "bei dem Gemeindeamte, in dessen Bezirke sich der Dienstbote aufhält." Freilich ist der Gemeindevorsteher derjenige, der für das Amt selbst verantwortlich ist; das ist eine selbstverständliche Sache. Es geht aber recht gut zu sagen, daß der Wirkungskreis des Gemeinde- Vorstehers auch ein Amt sei, und in diesem Sinne kann man vom Gemeindeamte sprechen.

Es ist besser, als wenn wir sagen würden, bei dem Gemeindevorsteher, in dessen Bezirk der Dienstbote sich aufhält.

Ich bitte um den Antrag.

iWird ihm übergeben).

Herr Prof. Šembera trägt an:

Der erste Absatz soll dahin lauten: "Geht das Dienstbuch verloren, so ist bei dem Gemeindevorsteher davon Anzeige zu machen."

Ja! bei welchem Vorstande? Das ist nothwendig zusagen. Wir haben gemeint, daß das dort zu geschehen hat, wo der Dienstbote sich aufhält. Das ist aber hier in dem Antrage nicht enthalten. Nachdem es in der That nicht so auffallend ist, daß man vom Gemeindeamt spricht, so glaube ich, man solle sich für die Beibehaltung desselben entscheiden.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete Šembera trägt an, es hätte der Absatz 1 zu lauten:

Geht das Dienstbotenbuch verloren, so ist hievon bei dem Gemeindevorsteher Anzeige zu machen.

Zemský sekretář Schmidt (čte.):

Ztratila-li se knižka čelední, budiž to oznámeno obecnímu starostovi.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist Hinreichend unterstützt.

Ich werde solgleich zur Abstimmung dieses Anť träges schreiten, nämlich des Antrages, bezüglich des §. 37.

1. Alinea. Diejenigen Herren, welche der 1. Alinea des §. 37 wie sie Prof. Sembera stylisirt


32

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

haben wünscht, zustimmen, wollen die Hand aufheben.

Es ist in der Minorität.

Bitte nun über die Anträge der Kommission abzustimmen, zu denen weiter keine Amendements gestellt worden sind, und die bereits vorgelesen wurden, sämmtliche 3 Alinea des §. 37.

Bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Zemský sekretář Schmidt (čte): §. 38. Starosta obecní přihlíží k záležitostem čeledním a vykonává řád čelední tuto položený (§. 38 zřízení obecného),

Der Gemeindevorsteher überwacht das Gesindewesen und volzieht die gegenwärtige Dienstbotenordnung (§. 28 ber Gemeindeordnung.)

Dr. Žák: Zu dem §. 38 hat der landwirtschaftliche Kreis-Verein von Jungbunzlau hier ein Gutachten abgegeben, (čte): Co se týká bdění nad řádem Čeledním, a tedy vydávání knížek čelednícn, vykonávání moci trestní vzhledem k přestupkům tohoto řádu a rozhodování sporů, jež povstanou mezi hospodáři a čeledíny z poměrů služby, neb ze smlouvy o službu, má se, jak vskutku z části se již ve shodě s novým zákonem obecním stalo, přenésti zcela s úřadů politických na úřady obecní, jenže by se při sporech naznačených ustanoviti mělo, že hospodáři i čeledínovi je na vůli, aby sobě každý jednoho důvěrníka přibral, jenž by co svědek řádného a nestranného Souzení celému přelíčení byl přítomen.

Es wird hier das Ersuchen gestellt, es möchte die Handhabung der Dienstbotenordnung in die Hand der Gemeindevorsteher gelegt werden, so wie es durch die neue Gemeindeordnung bereits in Aussicht gestellt ist; und es möchte bei allfälligen Streitigkeiten dem Herrn und dem Dienstboten überlassen werben, einen Vertrauensmann beizuziehen, damit er der ganzen Verhandlung beiwohne.

Oberstlandmarschall: Se. Durchlaucht der Herr Fürst Georg Lobkowic.

Fürst Georg Lobkowic: Der §. 28 des Kommissionsantrages normirt die Kompetenz in der Dienstbotenordnung, indem er sagt: der Gemeindevorsteher überwacht das Gesindewesen und vollzieht gegenwärtig die Dienstbotenordnung.

Es ist dieses ganz im Einklänge mit dem Gemeindegesetze, nach welchem die Dienstbotenordnung unter den selbständigen Wirkungskreis des Gemeindevorstehers gehört. Ich glaube aber, daß in dem Kommissionsentwurfe vielleicht eine Lücke insofern besteht, als nicht ausdrücklich gesagt ist, an wen die Beschwerde gegen die Verfügung des Gemeindevorstehers gerichtet werden muH. Insofern in diesem Gesetzentwurf so vielerlei und so umständliche Bestimmungen enthalten sind, glaube ich, daß es ganz angezeigt wäre, auch hierüber eine Belehrung beizufügen, damit der Dienstbote einerseits, der Dienstherr andererseits, der natürlich mit den verschiedenen Gesetzen, aus welchen sich die Kompetenz in der Beschwerdeführung ableiten läßt, weniger vertraut ist, hierüber vollkommene Beruhigung finde.

Nach §. 40 der Gemeindeordnung stehen Beschwerden gegen Verfügungen des Gemeindevorstehers insofern sie im selbständigen Wirkungskreise erlassen worden sind, dem Gemeindeausschuß zu, und ich glaube, daß dieses auch im Vorliegenden nicht nur durch Gesetz, sondern auch durch die Praxis vollkommen gerechtfertigt sein dürfte; andererseits gehen Beschwerden gegen den Gemeindeausschuß im selbständigen Wirkungskreise an den Bezirksausschuß. Auch dieses, kommt mir vor, ist eine ganz gute Bestimmung, in Bezug auf die Dienstbotenordnung; indem der Bezirksausschuß das nächst stehende lokale Organ ist, welches Hierüber zu entscheiden vollkommen geeignet ist.

Nun aber Handelt es sich darum, ob nicht auch noch eine Beschwerde von dem Bezirksausschuß weiter möglich ist, und hierüber belehrt uns der §. 77 des Gesetzes über Bezirksvertretung. Dieser §. sagt nun: Der Landtag entscheidet über Berufungen gegen die Beschlüsse des Bezirksausschusses, insofern nicht der Fall des §. 79 eintritt. Ich glaube nicht, daß es angezeigt sein dürfte, den Landtag als das entscheidende Organ in Dienstbotenangelegenheiten zu betrachten, er ist es, aber nach dem gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung. Ich glaube, daß dieses um so weniger nothwendig ist, als nach dem Kommissionsentwurfe der §. 40 für einen solchen Fall hinlänglich Sorge getroffen hat; ich muß mir schon erlauben auf den §. 40 vorzugreifen, und bitte um die Erlaubniß ihn vorzulesen.:

"Streitigkeiten zwischen Dienstgebern und Dienstboten, welche aus dem Dienstverhältnisse oder Lohnvertrage hergeleitet werden, und während des Bestandes des Dienstverhältnisses oder wenigstens vor Ablauf von 30 Tagen vom Tage als das Dienstverhältniß aufgehört hat, angebracht werden, sind von dem Gemeindevorsteher summarisch zu verhandeln und zu entscheiden.

Jene Streitigkeiten dagegen, welche nach Verlauf dieser Frist erhoben werden, gehören zur ordentlichen Amtshandlung der Gerichtsbehörden." Nun ick glaube, wenn der Fall eintreten sollte, daß gegen die Entscheidung einer Bezirksvertretung in Dienstbotenangelegenheiten noch eine Beschwerde nöthig wäre, dürfte die Sache länger als 30 Tage dauern, und ich glaube überdieß, es dürfte vollkommen ausreichen, wenn wir mit Rücksicht darauf, daß der Landtag mit vielen andern viel wichtigeren Geschäften zu thun hat, den Beschwerbenzug bei den Bezirksvertretungen abschneiden.

Es kann die Sache des Einzelnen bleiben, wenn er sich durch die Entscheidung des Bezirksausschusses beschwert findet, im Rechtswege beim ordentlichen Gericht die Sache anzubringen. Ich erlaube mir daher folgenden Zusahantrag zu §. 38 zu stellen:

Beschwerden gegen Verfügungen des Gemeindevorstehers gehen an den Gemeindeausschuß, (§. 40


33

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

der Gemeindeordnung) und von diesem an den Bezirksausschuß (§. 99 der Gemeindeordnung). gegen dessen Entscheidung, keine Berufung stattfindet.

K §. 38 budiž přidán následující odstavec: Stížnosti na opatření starosty obecního učiněné jdou na obecní výbor (§. 40 obec. řádu), od toho na okr. výbor (§. 99 obec. zák.) proti jehož usnesení není odvolání.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Anť trag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Dr. Wiener: Ich hätte einen andern Antrag zu stellen, der folgender Massen lautet: Die Berufung wider Verfügungen und Erkenntnisse des Gemeindevorstehers sind binnen der vom Tage der Kundmachung des Beschlusses oder der Verständigung laufenden 8tägigm Fallfrist beim Gemeindevorsteher einzubringen.

Gegen Entscheidungen der Statthalterei und des Bezirksausschusses, durch welche Verfügungen und Erkenntnisse der unteren Instanzen bestättigt werden, findet eine weitere Berufung nicht statt. Berufungen wider die Erkenntniß der Instanz gegen den Eintritt in, oder Austritt aus dem Dienst, Haben keine Hemmende Kraft.

In erster Beziehung erlaube ich mir außer dem, was der Abg. Fürst Lobkowic gesprochen hat noch zu erwähnen, daß in der Gemeindeordnung keine Fallfrist bestimmt ist für die Berufungen gegen die Entscheidungen des Gemeindevorstehers. Es ist aber unumgänglich nothwendig, daß eine solche Rekursť frist gegeben wird, weil sonst die betreffenden Entscheidungen nie Rechtskraft erlangen, und nie exekutionsfähig werden.

Es muß also, weil eben in der Gemeindeordnung diese Lücke ist, dieselbe in der Dienstbotenordnung ausgefüllt werden; da glaube ich, daß dazu eine 8 tägige Frist vollkommen hinreicht.

Was den 2. Fall betrifft, nämlich, daß abgegrenzt werde auf einen bestimmten Instanzzug, so glaube ich, daß bei den wichtigsten juristischen und Verwaltungsangelegenheiten ein dreifacher Instanzzug vollkommen hinreicht, daß es also in Dienstbotenangelegenheiten nicht angezeigt erscheint, eine 4fache Instanz zu bilden.

Aber anders ist es in anderen Ausnahmsfällen, wenn nämlich die Statthalterei beide Entscheidungen abändert, sowohl die Entscheidung des Gemeindevorstehers als auch des Bezirksamtes oder wenn der Bezirksausschuß ebenfalls zwei gleichlautende Beschlüsse, Bezirkserkenntnisse abändert. In diesen beiden Fällen scheint es mir angezeigt zu sein, daß ausnahmsweise, wenn die dritte Instanz anders entscheidet als die zwei anderen Instanzen, allerdings ein weiterer Rekurs zulässig und möglich sein soll und zwar im übertragenen Wirkungskreise an das Staatsministerium und in dem selbständigen Wirkungskreise an den Landesausschuß.

Der dritte Punkt aber scheint mir ebenfalls wichtig zu sein, daß nämlich gewisse Berufungen eine Suspensivkraft nicht haben dürfen. Das ist besonders in dem Falle, wo es sich um den Ein- und Austritt der Dienstboten handelt.

Nehmen wir an, daß der Dienstbote verhalten wird, in den Dienst einzutreten; er tritt aber nicht ein, sondern rekurirt gegen diese Verfügung, die Folge davon, wenn der Suspension Kraft gegeben würde, wird sein, daß der Dienstbote vielleicht Monate lang nicht eintritt, weil möglicher Weise durch die Entscheidung des Bezirksausschusses und Gemeindeausschusses vielleicht Wochen verstreichen, ehe eine solche Entscheidung herablangt.

Ich glaube also, daß es erforderlich ist, einen Paragraph aufzunehmen, daß die Berufung gegen eine solche Entscheidung eine hemmende Kraft nicht haben muß.

Ich möchte aber dennoch in Beziehung auf die Stellung dieses Paragraphen nicht wünschen, daß er nach dem §. 38 gestellt werde, denn da würde es sich fragen, wie denn gegen die Erkenntnisse nach dem §. 40 das Beschwerderecht auszuüben sei? und gerade der §. 40 enthält die hochwichtigen Bestimmungen civilrechtlicher Natur, er enthält die Judikatur, welche dem Gemeindevorstand übergeben wird und ich glaube daher, daß dieser Zusatzartikel erst nach dem §. 40 kommen soll, zwischen §. 40 und 41, damit sich diese Normirung auch auf die Streitigkeiten zwischen dem Dienstboten und dem Dienstherrn erstreckt.

Oberstlandmarschall: Dr. Trojan Hat das Wort.

Dr. Trojan: Oba pánové přede mnou snaží se doplniti článek, který má v souhlas uvesti čelední řád s obecním zřízením.

Také já chci poukázati v tomtéž směru k ustanovení obecního zřízení, kterému zcela nevyhoví návrhy ani jednoho, ani druhého pána z předešlých řečníkův. Obecní starosta je v čeledním řádu často jmenován i tam, kde se o pokutách mluví, neb o trestech a donucování. A přece ještě §. 38. tohoto návrhu čeledního řádu skoro jen opakuje něco z obecního zákona, co ale v takovéto krátkosti zadalo by snad jen příležitost k omylným výkladům. Já připomínám čl. 62 obecního zřízení, kde se jedná o trestní moci obecního přednostenstva a tam ustanoveno jest jakési rukojemství nestrannosti, obezřetnosti větší, ježto zní takto:

"Když je v zákonech a nařízeních, vztahujících se k odvětvím policie místní, k působnosti obce (§. 28) náležejícím trest nějaký vyměřen, a když není na přestoupení těchto zákonů nějaká pokuta uložena zákonem trestním; přísluší starostovi společně s dvěma staršími obecními v přestupcích takových právo trestní vykonávati."

Odvoláni se z takových výroků nejde k okresnímu výboru, nýbrž k politickému úřadu. Neboť zní dále článek 65, obecního zřízení:

"Stížnosti na rozhodnutí učiněné dle §. 62

5


34

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

a 64 podávány buďtež k politickému úřadu okresnímu."

Zdá se mi tedy zapotřebí, abychom, zde také na onu část působnosti starosty ukázali, která v obecním zřízení zvláště jest opatřena.

Zdá se mi zároveň v zákonu tak prostonárodním pro nejnižší třídy naší společnosti určeném zapotřebí, abychom neopomenuli upozorniti také ještě na jinou opatrnost, která právě ohledně starosty není přímo ani v obecním zřízení dosti jasně vyslovena, ačkoliv je tam všeobecně o zastupitelstvu naznačena, totiž co se má stát, jestli starosta sám nebo jeho nejbližší příbuzenstvo účastníkem nějaké rozepře s čeledí. Já tedy navrhuji, aby třeba jako další dodatek za návrh pana poslance knížete z Lobkovic dodalo se následující:

"Kdykoliv tu jde o tresty nějaké, zachovej se starosta dle čl. 62. obecního zákona. On může, a týká-li se rozepře jeho samého neb rodiny jeho aneb osob příbuzných neb sešvakřených až do druhého kolena, musí (§. 46 obecního zřízení) se dáti při tom zastupovat svým náměstkem, (v závorce §. 59 a 52 obecního zřízení.)"

Ich schlage vor als Zusatz zu dem §. 38:

"Wo es sich um eine Strafverfügung handelt. Hat der Gemeindevorsteher die Anordnung des §. 62 des Gemeindegesetzes zu beobachten. Derselbe kann und wenn er selbst oder ein Glied seiner Familie oder sonst eine innerhalb des zweiten Grades verwandte oder verschwägerte Person dabei betheiligt ist, muß sich dabei nach Vorschrift des Gemeindegesetzes §. 59 und 52 vertreten lassen." Die Einbeziehung des §. 28 in die Parenthese zu §. 38 ist nicht vollständig, denn der §. 28 bestimmt, daß die Handhabung der Ortspolizei überhaupt und der Gesindeordnung insbesondere eine Angelegenheit der Gemeinde sei. Aber der §. 59 der Gemeindeordnung ist derjenige, welcher die Polizeihandhabung dem Ortsvorsteher zunächst zuweist. Mit meinem Antrage wäre übrigens ....

Oberstlandmarschall: Herr Abgeordnete Šembera. (Heiterkeit.)

Trojan (geht gegen den Präsidenten hin, um einen Antrag schriftlich zu überreichen, u. spricht noch:) Mit meinem Antrage wäre zugleich der §. 43 erledigt.

Šembera: Já se vzdávám řeči. Chtěl jsem jenom připomenouti, že by se měly §§. 38 a 43 spojiti. Pan Dr. Trojan ale již tentýž návrh učinil, a pravil, aby se §. 43 vynechal, pročež netřeba mi dále o tom slov šířiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Herr Landesgerichtsrath Hawelka.

Dr. Hawelka: Mir scheint, daß durch die gestellten Verbesserungsantrage (Rufe rechts: laut) die Sache erst jetzt dunkel geworden ist. Man hat wohl bei dem einfachen §. eine Lücke wahrgenommen, aber es sind solche Fragen aufgestellt worden, daß es mir doch nicht scheint, auf diese bloß wenigen Worte, die jeder Herr Antragsteller gesprochen hat, die Sache für spruchreif zu halten.

Ich möchte glauben, es wäre angemessen, und der guten Sache würde damit ein guter Dienst erwiesen, wenn wir diese gestellten Anträge wegen ihrer Wichtigkeit, an die Kommission zurückweisen. Die Kommission wird in der Lage sein, in der kürzesten Frist darüber Bericht zu erstatten, und wir werden in der Lage sein, darüber mit vollem Verständniß zu entscheiden. (Rufe: Ja, ja! Allerdings!)

Es handelt sich hier um wichtige Sachen, um die Kompetenz der autonomen Organe, der landesfürstlichen Organe, es soll die Rekursfrist bestimmt werden, es handelt sich um die aufschiebende Wirkung und um sonstige wichtige Vorsichten.

Ich möchte mir daher den Antrag erlauben, das H. Haus möge beschließen, diese jetzt hier gestellten Amendements an die Kommission zurückzuweisen. (Bravo!)

Ich will keine Weisung an die Kommission beifügen, sie möge es in der nächsten Sitzung thun, weil ich glaube, das der Gegenstand an sich so dringend ist, daß die Kommission selbst ihre Pflicht darin suchen und finden wird, so schnell als möglich mit der Berathung fertig zu werden, und den dießfälligen Bericht zu erstatten.

Nejv. zemsk. maršálek: Pan poslanec Havelka navrhuje, aby dodatečné návrhy k tomuto §. byly odkázány komisi, aby tato o nich zprávu podala.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Ich bitte diejenigen Herren, welche ihn unterstützen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Er ist hinreichend unterstützt.

Bei der bereits vorgeschrittenen Zeit dürfte das hohe Haus auf diesen Antrag eingehen. (Heiterkeit.)

Fürst K. Schwarzenberg: Ich bitte ums Wort.

Oberstlandmarschall: Ich werde erst die Unterstützungsfrage stellen.

Fürst. K. Schwarzenberg: Ich dachte, die Unterstützungsfrage ist schon gestellt worden.

Oberstlandmarschall: Ja wohl. Ich bitte zu sprechen.

Fürst K. Schwarzenberg: Es ist mir ganz unbegreiflich, aus welcher Ursache dieser §. mit den Zusahanträgen, die seitens des Fürsten Lobkowic und Dr. Wiener gestellt wurden, noch einmal an eine Kommission zur Berathung überwiesen werden sollten. Diese Anträge schaffen ja gar nichts Neues; sie basiren sich auf gesetzliche Bestimmungen, auf Bestimmungen des Gemeinde-Gesetzes, auf Bestimmungen des Gesetzes über die Bezirksvertretungen.

Der einzige Abänderungsantrag, den Fürst Lobkowic gestellt hat, geht darauf hin, den Instanzenzug für diese Fälle bei dem Bezirksausschüsse aufhören zu lassen und nicht noch eine 4. Instanz, nämlich


35

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

den Landtag hier in Betracht zu ziehen. Das ist die einzige Frage, um die es sich handelt: ob es oportun erscheint in diesem Falle den Instanzenzug bei dem Bezirksausschusse aufhören zu lassen, oder noch eine 4. Instanz, nämlich den Landtag für diesen Fall gelten zu lassen.

Ich begreife es nicht, warum eine spezielle Kommissionsberathung nothwendig ist. Die Sache ist ganz klar. Ich finde, daß die 3 Instanzen, die durch das Gesetz vorgeschrieben sind, nämlich der Gemeindevorstand, der Gem.-Ausschuß und der Bezirksausschuß auf Grund der betreffenden Gesetze, nämlich des Gemeinde-Gesetzes und des Gesetzes über die Bezirksvertretung ganz ausreichend sind. Oder will man, daß auch in diesem Falle das Gesetz für die Bezirksvertretung in voller Wirksamkeit bleibe, daß als 4. Instanz der Landtag zu entscheiden hat?

Ich würde mich gegen die Verweisung an die Kommission aussprechen, weil die Frage in dem Gesetze vollkommen entschieden ist.

Oberstlandmarschall: Ich werde die Unterstützungsfrage bezüglich dieser Amendements stellen.

Dr. Wiener trägt an, es hätte noch §. 40 oder 38 (Dr. Wiener: zwischen 40 und 41) . . ; aber doch aus Anlaß des §. 38 stellen Sie diesen Antrag; was die Einreihung betrifft, dürfte das vielleicht später bestimmt werden; (liest): "Berufungen wider Verfügungen und Erkenntnisse des Gemeindevorstandes sind binnen der vom Tage der Kundmachung des Beschlusses oder der Verständigung laufenden achttägigen Fallfrist beim Gemeindevorstand anzubringen; gegen Entscheidungen der Statthalterei und des Bezirksausschusses, durch welche die Verfügungen und Erkenntnisse einer unteren Instanz bestättigt werden, findet eine weitere Berufung nicht statt; die Berufung wider Erkenntnisse, deren Gegenstand der Diensteintritt oder Dienstaustritt ist, haben keine hemmende Kraft.

Odvolání proti opatřením a nálezům představeného, má se zadati u starosty ve lhůtě osmidenní, počítajíc ode dne, když se rozhodnutí vyhlásilo neb vyrozumění o něm dalo; proti rozhodnutím místodržitelstva a okresního výboru, kterými opatření a nálezy nižších instancí potvrzeny byly, nelze se dále odvolati; odvoláním proti nálezům, jež za předmět mají nastoupení do služby, neb vystoupení ze služby, nepřísluší moc odročující."

Wird dieser Antrag unterstützt? (Es geschieht). Er ist hinreichend unterstützt.

Dr. Trojan hat zum §. 38 einen Zusatzantrag gemacht.

K §. 38 navrhuje pan Dr. Trojan dodatek:

Kdykoliv jde o tresty nějaké, zachová se starosta dle §. 62 obecního zákona; on může, a týká-li se rozepře jej samého neb rodiny jeho, aneb osob příbuzných nebo sešvakřených až do druhého kolena (§. 46 obecního zákona), musí dát se při tom zastupovat svým náměstníkem §. 52—59.

Zusatz zum §. 38:

Wo es um eine Strafamtshandlung zu thun ist, hat der Gemeindevorsteher die Anordnung des §. 62 Gemeindegesetzes zu beobachten; derselbe kann, und wenn er selbst oder ein Glied seiner Familie oder sonst eine innerhalb des zweiten Grades mit ihm verwandte oder verschwägerte Person betheiligt ist, muß er sich dabei nach Vorschrift des Gemeindegesetzes vertreten lassen. (§. 46—52, 59).

Die Citate stimmen nicht mit dem böhmischen Texte überein.

(Dr. Trojan: ja, sie sind nur verschieden eingefügt).

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Es geschieht).

Er ist gleichfalls Hinreichend unterstützt.

Ich bitte Herr Dr. Schmeykal.

Abgeordneter Dr. Schmeykal: Wenn Se. Durchlaucht Herr Fürst Schwarzenberg behauptet, daß eine Wiederaufname der Kommission über die gestellten Amendements deßhalb nicht nöthig sei, weil diese Amendements eben nichts anderes sind als ein Zurückgehen auf schon geläufige Bestimmungen des Gemeindegesetzes, so hat das allerdings seine Richtigkeit.

Allein ich glaube, daß dessen ungeachtet eine kommissionelle Berathung korrekt und oportun sei, und zwar aus dem Grunde, weil gerade die Bestimmungen des Gemeindegesetzes auf dem Gebiete der Kompetenz und des Instanzenzuges wirklich etwas unklar und unverständlich sind, so daß man sie in der That etwas näher unter die Luppe nehmen muß; und mir scheint eine Verdeutlichung Alles dessen in der Dienstbotenordnung um so angezeigter, als dieselbe zunächst vom Gemeindevorsteher zu handhaben sein wird, und man bei diesen Persönlichkeiten und dann weiter bei den Dienstboten ein eingehendes Studium der Kompetenzbestimmungen und des Instanzenzuges des Gemeindegesetzes wohl nicht voraussetzen darf.

Schließlich bemerke ich noch, daß es sich bei den gestellten Amendements allerdings um einige Nova Handelt, und zwar, um die Neuerung der Festsetzung einer Fallfrist, um Abscheidung des Instanzenzuges, und endlich um die Neuerung, daß in gewissen Fällen eine Suspensivkraft des Rekurses nicht eintreten solle. Aus allen diesen Gründen würde, glaube ich, der Antrag des Herrn Abg. Hawelka ganz am Platze sein (bravo links).

(Rufe: Schluß).

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Da dieß nicht der Fall ist, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Berichterstatter Dr. Žák: Se. Durchlaucht Fürst Lobkowic hat gemeint, daß in dem Kommissionsantrage bezüglich der Rekurse eine Lücke bestehe. Das ist allerdings richtig, aber, nachdem wir die Dienstbotenordnung als einen Theil der Gemeindeordnung angesehen haben, waren wir der

5*


36

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Ansicht, daß der Instanzenzug jedenfalls in Gemäßheit der bereits bestehenden Gemeindeordnung gehe.

Das ist aber am Ende gar nicht. Die Veranlassung, warum beide Anträge gestellt worden sind; die Veranlassung ist eine andere.

Es will nämlich damit einerseits der Instanzenzug abgegrenzt, beziehungsweise abgeschnitten, andererseits eine Lücke, welche im Gemeindegesetze besteht, ausgefüllt und schließlich ausgesprochen werť den, in welchen Fällen ein Rekurs keine Suspensivkraft hat. Das alles sind Sachen, die allerdings leicht erwogen werden können. Es fragt sich nämlich darum, ob es wirklich nothwendig oder auch nur räthlich sei, daß für diese Angelegenheiten eine 4. Instanz bestehe.

Wie diese Instanzen beschaffen sind, darüber ist kein Zweifel. Es ist aber die Frage, ob man nicht in einem gewissen Stadium aufhören soll. Beschwerden zuzulassen.

Vorerst bin ich mit dem Antrage, daß der Instanzenzug abgeschnitten werde, vollkommen einverstanden. Es bedarf keiner besonderen Erwägung und keines besonderen Studiums, ob man außer 3 noch eine weitere Instanz schaffen soll oder nicht. Etwas neues kömmt allerdings dort vor, wo es heißt, daß die Berufungsfrist eine achttägige Fallsfrist sein soll, das ist in der Gemeindeordnung nicht ausgesprochen und das also kann man dort nicht entnehmen, aber dem stehet gar nichts im Wege. Es wird jedenfalls eine Verbesserung sein, wenn in der Dienstbotenordnung das gesagt wird, was in der Gemeindeordnung leider fehlt.

Mit dem Antrage endlich, daß in gewissen Fällen die Berufung keine Suspensivkraft habe, erkläre ich mich eben auch vollkommen einverstanden.

Wenn Herr I)r. Schmeykal diese Anträge nova nennt, so sind das allerdings nova, aber solche nova,, daß sie Jemandem, der sich den Instanzenzug und die Beschwerden vergegenwärtigen kann, ganz geläufig sein müssen, und wobei es am Ende darauf hinaus kommt, ob man wünscht, daß eine Fallsfrist bestimmt, ob man wünscht, daß eine 4. Instanz da sei und ob man endlich wünscht, daß in gewissen Fällen die Suspensivkraft aufgehoben werde.

Ich glaube, daß am Ende keine Veranlassung da ist, die Meinung der Kommission einzuholen und bitte über die gestellten Anträge abzustimmen. Ich muß schon gestehen, daß ich aus der Ursache, weil in dem Antrage Sr. Durchlaucht des Fürsten von Lobkowic eben manches nicht vorkömmt, was im Antrage des Dr. Wiener vorkömmt, dem letztern Antrage Vorzug gebe, einerseits schon, weil die Rekursfrist bestimmt und dann gesagt ist, daß die Suspensivkraft in gewissen Fällen aufgehoben ist.

Ich schließe mich also dem Antrage des Dr. Wiener an.

Oberstlandmarschall: Herr Regierungsvertreter!

Ritter von Bach: Ich erlaube mir dem hohen Hause von der Abstimmung noch einige faktische Aufklärungen zu geben.

Es hat sich zuerst die Frage erhoben, wem die Handhabung der Dienstbotenordnung zusteht.

Diese Frage ist in dem Gemeindegesetze gelöst und wie Se. Durchlaucht Fürst von Lobkowic richtig ausgesprochen hat, praktisch der Art eingeführt, daß bereits vor etwa einem Jahre die böhmische Statthalterei sich veranlaßt gefunden hat, um Zweifel zu beheben und eine übereinstimmende Praxis zu sichern, die Bezirksämter darauf aufmerksam zu machen, daß in jenen Gemeinden, wo die neuen Organe nach der Gemeindeordnung vom Jahre 1863 konstituirt sind, in diesem Augenblicke auch die Handhabung der Dienstbotenordnung in die Hand der Gemeinde übergegangen sei: also in dieser Beziehung ist die Praxis richtig so, wie sie der Herr Vorredner als bestehend vorausgesetzt hat.

Es handelt sich nur auch darum, über das einige Worte beizufügen, was Dr. Wiener in Bezug auf jene Angelegenheiten erwähnt hat, welche etwa im Instanzzuge an die Statthalterei zu gehen haben.

Darunter dürfte der Herr Antragsteller wahrscheinlich jene Fälle verstanden haben, wo der Gemeindevorstand mit zwei Gemeinderäthen ein Straferkenntniß gefällt hat.

Mir ist die Sache nicht so klar. deßwegen will ich mir erst eine Aufklärung erbitten, aber wenn die Voraussetzung richtig ist, daß Dr. Wiener die Strafgewalt verstanden hat. nämlich jene Fälle, wo der Gemeindevorsteher in der Ausübung des ihm durch die Gemeindeordnung zugewiesenen Rechtes, ein Straferkenntniß wegen Üebertretung der Dienstbotenordnung gefällt hat, wo dann das Bezirksamt im Rekurswege, und weiter die Statthalterei entschieden hat, so besteht diese Bestimmung ohne dieß zu recht. —

Gegen solche Erkenntnisse, wenn sie gleichlautend sind, findet keine weitere Berufung statt.

Mit Beziehung auf den Strafzug, bei polizeilichen und politischen Uebertretungen haben wir das Gesetz vom 3. April 1855, das ist unsere Strafprozeßordnung, und ich glaube innerhalb dieses Gesetzes müssen wir uns auch in dieser Angelegenheit bewegen.

In welchem Falle sonst eine Berufung gegen Verfügungen des Gemeindevorstandes und der anderen autonomen Organe noch an die Statthalterei zu gehen hätte, ist mir im Augenblicke wirklich nicht klar; ich kann also in Beziehung auf diesen Punkt des Dr. Wiener keine Bemerkung machen.

Dr. Wiener: Ich bitte, eine thatsächliche Aufklärung dahin, daß ich unmöglich das Strafgesetz verstanden haben konnte; denn diese Bestimmungen kommen ja erst im spätern §., nämlich 41 der Dienstbotenordnung vor.

Dort wird gesprochen von Strafgewalt.

Dieser §. 41 kann mit dem Gemeindegesehe nie in Kollision treten.


37

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Der Gemeindevorsteher kann nach dem Gemeindegesehe nie die Strafgewalt allein ausüben. Das bestimmt der §. 62 des Gemeindegesetzes, daß er nur in Gemeinschaft mit 2 Gemeinderäthen die Strafgewalt ausüben kann, und die Mini!terialverordnung regelt das Verfahren und die Frist.

Also von diesem bin ich nicht ausgegangen, sondern habe nur §. 103 des Gemeindegesetzes im Auge gehabt, daß nämlich die Staatsbehörden dann entscheiden, wenn es sich um Verletzung oder fehlerhafte Anwendung des Gesetzes handelt.

Diesen Fall habe ich einzig und allein vor Augen gehabt.

Regierungsvertreter Statth. Rath Ritter von Bach: Dann habe ich nichts weiter zu bemerken.

Oberstlandmarschall: Ich werde zuerst den Vertagungsantrag des Herrn Abg. Hawelka zur Abstimmung bringen, der dahin geht, daß die gestellten Anträge der Kommission überwiesen werden, welche dieselbe in möglichster Beschleunigung zur Berathung nehmen und hierüber Anträge zu stellen hätte. —

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Es geschieht.)

Es ist die entscheidende Majorität.

Vielleicht dürfte der Herr Obmann der Kommission für diese Berathung sogleich einen Tag bestimmen; nachdem Montag wieder Sitzung ist, so könnte vielleicht Morgen die Kommission zusammentreten.

Freiherr von Mallowetz: Morgen um 10 Uhr. -

Oberstlandmarschall: Ich werde daher mit der Fortsetzung der Berathung des Gesetzentwurfes einhalten und sie auf nächste Sitzung bestimmen.

Die Kommission zur Revision der Wahlordnung wird zur Sitzung eingeladen Montag 5 Uhr Nachmittag.

Die Kommission für die Dienstbotenordnung ladet der Herr Obmann ein zu einer Sitzung Morgen 10 Uhr Vorm.

Nächste Sitzung ist Montag 10 Uhr.

Tagesordnung: Fortsetzung der Berathung über die Dienstbotenordnung; Landesausschußbericht über die Adresse an Se. Majestät bezüglich der Restaurirung der Burg Karlstein.

Erste Lesung des Antrages des Dr. Hamernik.

Die erste Lesung des Antrages des Dr. Rieger bezüglich der Prager Universität, beide Berichte der Budgetkommission über die Staatsschuld an den Grundentlastungsfond und Grundentlastungspräliminare und eventuell der Landesausschußbericht bezüglich des Schuhes der Mäuse und Infekten vertilgenden Thierarten.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen. (3 Uhr 1b Minuten).

Petitionen.

546) Abg. H. Macháček: Gesuch der Gemeindevertretungen Sobin, Hostiwic, Litowic, Brzwe und Klein-Jentsch um Zutheilung zum prager Bezirke.

546) Posl. p. Macháček: žádost zastupitelstev obci Sobína, Hostivic, Litovic, Brzví a Malého Jenče za, přidělení k okresu pražskému.

548) Abg. Hr. Dr. Šícha - Gesuch des P. Franz Alf. Illem, Pfarrers in Zbraslawic, im Vereine mit den Insassen der Gemeinde Hranic um Zutheilung der letzteren Gemeinde zum Kuttenberger Bezirke.

548) Posl. p. Dr. Sícha: žádost P. Frant. Alf. Illema, faráře v Zbraslavicích, zároveň s osadníky obce hranické, za přidělení této obce k okr. kutnohorskému.

553) Abg. Herr Dr. Jeřábek: Gesuch von 8. zur Petrowicer Gemeinde gehörigen Ortschaften, Bez. Selčan, um Zutheilung zum Bez. Mühlhausen.

553) Posl. p. Dr. Jeřábek: žádost 8 osad, k obci petrovické náležejících, v okr. sedlčanském, za přidělení k okr. milevskému.

558) Mg. Hr. Leeder: Gesuch der Gemeinde Kleinbocken um Bestimmung der Stadt Böhm. Kamnitz zum Sitze einer pol. Bezirksbehörde und um Zutheilung zu derselben.

558) Posl. p. Leeder: žádost Male Bukoviny, aby město česká Kamenice ustanoveno bylo za sídlo pol. okr. úřadu i aby obec ta byla k němu přidělena.

559) Derselbe: Gesuch der Gemeinde Kreiditz um Bestimmung der Stadt Böhm. Kamnitz zum Sitz eines pol. Bezirks-Amtes und um Zutheilung dieser Gemeinde sammt Neu-Nieder und Ober-Kreiditz, dann Schönfeld zu demselben.

559) Tyž p. posl.: žádost obce Chřibské, aby město Česká Kamenice ustanoveno bylo za sídlo pol. okr. úřadu i aby obec tato spolu s Novou, Dolní a Horní Chřibskou a s Schönfeldem byly k němu přivtěleny.

560) Ab. Hr. Sembera: Gesuch der Gemeinde Krauna, Bez. Skuč, um Zutheilung zum Bezirke Hlinsko für den Fall, als Skuč nicht der Sitz eines pol. Bezirksamtes werden sollte.

560) Posl. p. Šembera: žádost obce Krovny v okr. skutčském za pŕidělení k okr. hlinskému v tom případu, kdyby se město Skutče nemělo státi sídlem pol. okr. úřadu.

561) Abg. Herr Franz Graf Dessours-Walderode: Gesuch der Gemeinde Molchenstern um Bestimmung dieses Ortes zum Sitze einer pol. Bezirksť Behörde.

561) Posl. p. Fr. hrabě Desfours-Walderode: žádost obce Smržovky, aby byla ustanovena za sídlo nového pol. okresu.

562) Abg. Hr. Stangler: Gesuch der Gemeindevertretung von Wichstadtl, Bez. Grulich, um Bestimmung dieses Ortes zum Sitze einer pol. Bezirks-Behörde.


38

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

562) Posl. p. Stangler: žádost zastupitelstva obce Mladkova v okr. králickém, aby obec tato stala se sídlem nového pol. okresu.

563) Abg. Hr. Dr. Trojan: Gesuch der Gem. Wrančic um Zutheilung zu jenem pol Bezirke, dessen Amtssitz die Stadt Přibram sein wird.

563) Posl. p. Dr. Trojan: žádost obce Vrančic za přidělení k tomu pol. okresu, jehož úředním sídlem bude město Příbram.

564) Derselbe: Gesuch ber Gemeinde Čim und Chotilko um Zutheilung zum Königssaaler pol. Bezirke.

564) Týž p. posl.: žádost obcí Čimi a Chotilska za přidělení k pol. okresu Zbraslavskému.

565) Abg. Hr. Dr. Kral: Gesuch der Gemeinde Přeschin, Tischkau und Eisenaujezd um Zutheilung zum Bezirke Nepomuk.

565) Posl. p. Dr. Král: žádost obcí Přešína, čížkova a Železného Újezda za přidělení k okr. nepomuckému.

566) Landesausschuß übergibt drei Gesuche, und zwar:

a) der Gem. Pömmerle um Belassung im aussiger Bez.

b) der Gem. Wrbitz um Belassung im leitmeritzer Bezirke.

c) der Stadtgemeinde Neustabt a. b. Mettau um Bestimmung dieser Stadt zum Amtssitze der pol. Bezirks-Behörde.

566) Zemský výbor podává tré žádostí, a to:

a) obce Povrly za ponechání v okresu ústském nad Labem;

b) obce Vrbické za ponechání v okresu litoměřickém;

c) městské obce Nového Města n. Metují, aby zůstalo sídlem nového pol. okresu.

567) Abg. Hr. Steffens: Gesuch der Gemeinde Přisnitz mit Dumrawitz, Srnin und Pleschowitz, ber Gemeinde Mirkowic mit Kabschowitz und Zahrádka, dann der Gemeinde Goldenkron um Belassung bei dem Amtsbezirke Krumau.

567) Posl. p. Steffens: žádost obce Přísečny s Tuberovicemi, Srnínem a Plešovicemi, obce Mírkovic s Chabičovicemi a Zahrádkou, pak Zlaté Koruny za ponechání jich v pol. okresu krumlovském.

568) Abg. Hr. Dr. Grünwald: Gesuch der Gemeindevorstände be3 Bez. Hohenfurth um Belassung des pol. Bezirksamtes in Hohenfurth.

568) Posl. p. Dr. Grünwald: žádost obecních přednostenstev okr. vyšebrodského, aby pol. okr. úřad ponechán byl ve Vyšším Brodě.

569) Abg. Herr Dr. Ernst Mayer: Gesuch der Gemeindevertretung Johannesthal um Trennung von der Gemeinde Berlau und Zutheilung zum Bezirk Kalschink, eventuell zum Bezirk Krumau.

569) Posl. p. Dr. Arn. Mayer: žádost zastupitelstva obce Johannesthalu za odloučení od obce brlohské a za přidělení k okr. chvalčinskému, případně k okr. krumlovskému.

574) Abg. Herr I. Kratochvile: Gesuch der Stadt Soběslau um Bestimmung derselben zum Amtssitze eines neuen pol. Bezirkes.

574) Posl. p. J. Kratochvíle: žádost města Soběslavi, aby bylo ustanoveno za sídlo nového pol. okresu.


39

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

Einlauf

vom 17. Jänner 1866.

Nr. 190. Bericht des Landesausschusses mit dem Akte über die Wahl des Bürgermeisters Hr. Joh. Jílek zum Landtags-Abg. im Landgemeinden Wahlbezirke Hořowic-Zbirov.

vom 18. Jänner:

Nr. 191. Bericht des Landesausschusses wegen Gründung von Stipendien und Preisen zur Unterť stützung dürftiger Hörer des Landespolytechnikums.

Nr. 192. Landesausschuß legt vor die Berufung des Johann Procházka und Wenzel Pernička aus Mischkovic gegen die Entscheidung des kuttenberger Bezirksausschusses vom 20. Nov. 1865 Z. 189 wegen Rückerstattung eines Säe-Äpparates.

Nr. 193. Landesausschußbericht zu dem Wahlakte des Städte-Wahlbezirkes Königgrätz - Jaromir Josefstadt (Abg. Hr. Joh. Náhlovský).

Nr. 194. Landesausschuß legt vor die Berufung des Lorenz Laibl aus Miřevic gegen den Bescheid der Staaber Bez.-Vertretung vom 23. Sept. 1865 Z. 62 wegen Leistung des Hirtenlohnes.

Nr. 195. Landesausschuß legt vor die Berufung des Wenzl Plutz und Georg Klima aus Blattnic gegen den Bescheid der Staaber Bez.-Vertretung vom 2. Okt. 1865 Z. 26 wegen gesetzwidriger Gemeindevermögens-Gebarung und reihenweisen Gänsehütens.

Rr. 196. Landesausschuß legt vor die Berufung des Karl Rademacher aus Karolinenthal gegen den Beschluß der Bezirksvertretung vom 10. Okt. 1865 wegen Abverkaufes des Gemeindehauses NE. 143.

Nr. 197. Landesausschuß legt vor die Berufung des Hr. Heder aus Dobrau gegen den Bescheid des staaber Bez.-Ausschusses vom 23. Sept. 1865, Z. 77 wegen Entziehung der Wäschereinigung und Bedienung.

Nr. 198. Landesausschuß legt vor den Rekurs der Häufler von Zebau gegen den Beschluß des Weseritzer Bez.-Ausschusses, betreffend die Regelung der Gemeindevermögensverhältnisse.

Nr. 199. Landesausschuß legt vor den Rekurs mehrer Graupener Bürger gegen die Entscheidung des Teplitzer Bez.-Ausschusses, womit sie mit ihrer An-

Spisy došlé

dne 17. ledna 1866.

Číslo 190. Zpráva zemského výboru o zvolení purkmistra p. Jana Jílka za poslance do sněmu ve volicím okresu obcí venkovských hořovicko-zbirovském.

dne 18 ledna 1866.

Číslo 191. Zpráva zemského výboru o založení stipendií a cen ku podpoře chudobných posluchačů na polytechnickém ústavu zemském.

Číslo 192. Zemský výbor podává odvolání se Jana Procházky a Václava Perníčky z Miškovic z rozhodnutí okr. výboru kutnohorského ze dne 20. listopadu 1865 čís. 189 v příčině vrácení rozsévacího stroje.

Čís. 193. Zpráva zemského výboru o volbě p. Jana Náhlovského za poslance do sněmu ve volicím okresu měst Král. Hradce — Jaroměře — Josefova.

Čís. 194. Zemský výbor podává odvolání-se Vavřince Laibla v Miřevicích z výnosu okr. zastupitelstva stodského ze dne 23. září 1865 čís. 62 v příčině zapravování platu pastýřského.

Čís. 195. Zemský výbor podává odvolání-se Václ. Plutze a Jiřího Klimy v Blatnici z výnosu okr. zastupitelstva stodského ze dne 2. října 1865 čís. 26. v příčině nezákonního hospodaření s jměním obecním a v příčině pořadního hlídání hus.

Čís. 196. Zemský výbor podává odvolání-se Karla Rademachra v Karlině z usnešení okr. zastupitelstva ze dne 10. října 1865, týkajícího se odprodaje obecního domu čís. pop. 143.

Čís. 197. Zemský výbor podává odvolání se Fr. Hedra v Dobravě z výnosu okresního výboru stodského, daného dne 23. září 1865 čís. 77 v příčině odejmutí čištění prádla a posluhování.

Čís. 198. Zemský výbor podává rekurs domkářův čebivských proti usnešení okresního výboru bezdružického, co se týče upravení poměrů jmění obecního.

Čís. 199. Zemský výbor podává rekurs několika měšťanův z Krupky proti rozhodnutí okr. výboru teplického, jímž se svou obžalobou kru-


40

XIX. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

XIX. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

zeige gegen den Graupener Bürgermeister wegen angeblichen Eigenmächtigkeiten abgewiesen wurden.

Nr. 200. Landesausschuß übergibt den Rekurs des Karl Grafen Kokořowa gegen das von der Luditzer Bezirksvertretung festgesetzte Präliminare der Bezirksauslagen.

Nr. 201. Geschäftsprotokoll der 16. Landtagssitzung vom 13. Jänner 1866.

Vom 19. Jänner 1866.

Rr. 202. Regierungsvorlage: Entwurf eines Gesetzes, wodurch im Nachhange zur Bauordnung vom 11. Mai 1864 den Bauten für Zwecke der Industrie einige Erleichterungen zugestanden werden.

peckého purkmistra ze svémocného jednání byli odmrštěni.

Čís. 200. Zemský výbor podává rekurs Karla hraběte Kokořovy proti rozpočtu okresních výloh, okresním zastupitelstvem žlutickým ustanovenému.

Čís. 201. Jednací protokol 16. sezení sněmu dne 13. ledna 1866.

dne 19. ledna:

Čís. 202. Vládní předloha: Zákon, jímžto se dovoluje dodatkem k stavebnímu řádu, vydanému dne 11. května 1864, aby stavby k potřebám průmyslním některých usnadnění užívaly.

Josef Graf Wratislaw.

Verifikator.

W. Seidl.

Verifikator.

Dr. Emanuel Forster.

Verifikator.

Aus der Statthalterei-Buchdruckerei in Prag.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP