Stenografická zpráva

o

XXXVIII. sezení čtvrtého roč. zasedání sněmu českého od roku 1861, dne 1. března 1866.

Stenografischer Bericht

über die

XXXVIII.Sitzung der vierten Jahres-Session des böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am 1. März 1866.

Předseda: Nejvyšší maršálek zemský Karel hrabě Rothkirch-Panthen.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. v. pr. V. Bělský a poslancové v počtu dastatečném k uzavírání platnému.

Zástupce vlády: C. k. místodržitelští radové Vilém rytíř z Bachů a Klinger.

Počátek sezení o 10 hod. 30 min.

Vorsitzender: Oberstlandmarschall Karl Graf Rothkirch-Panthen.

Gegenwärtig: Oberstlandmarschall-Stellvertreter J. U. Dr. W. Bělský und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Die k. k. Statt haltereiräthe Wilhelm Ritter von Bach und Klinger.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 30 Min.

Oberstlandmarschall: Die Versammlung ist beschlußfähig, ich eröffne die Sitzung.

Die Geschäftsprotokolle der 35. Sitzung vom 27. Feber sind durch die vorgeschriebene Zeit in der Landtagskanzlei zur Einsicht aufgelegen; ich stelle die Umfrage, ob zu diesen Protokollen eine Bemerkung gemacht wird. Da dieß nicht der Fall ist, erkläre ich die Protokolle für agnoszirt.

In die Kommission für Rekursangelegenheiten wurden gewählt: von der Kurie der Großgrundbesitzer die Herren Abgeordneten Graf Kinský mit 46, Graf Černín mit 44, Graf Taasse mit 43, Herr Fürstl mit 42 und Graf Waldstein mit 33 Stimmen; von der Kurie der Städte bei Abgabe von 39 Stimmzetteln Herr Klier, Ritter von Waidele, Herr Fleischer, Herr Krause mit 35 Stimmen und Herr Leeder mit 34 Stimmen; von der Kurie der Landgemeinden bei Abgabe von 45 Stimmzetteln die Herren Abgeordneten Dr. Grünwald, Dr. Trojan, Dr. Reichert, Krouský, Jílek mit je 42 Stimmen.

Ich ersuche die gewählten Herren, sich nach Schluß der heutigen Sitzung im Lokale des Herrn Ritter von Peche zu versammeln und zu konstituiren.

Die Kommission für den Antrag des Herrn Ritter von Kopec hat sich noch nicht konstituirt; ich ersuche die Herren daher, die in diese Kommission gewählt wurden, sich gleichfalls nach Schluß der heutigen Sitzung zu versammeln und zu konstituiren und zwar im Bureau des Herrn Dr. Brauner.

Vertheilt wurde heute:

Kommissionsbericht betreffend die Schonung jener Thiergattungen. welche Mäuse und Insekten vertilgen;

Landesausschußbericht, betreffend die Regelung der dem Lande gehörigen Grundkomplexe; dabei bemerke ich, daß dieser Bericht der Budgetkommission zur Behandlung zugewiesen wurde;

Landesausschußbericht, betreffend die Neuwahl des Herrn Dr. Grégr zum Landtagsabgeordneten;

ferner die Geschäftsprotokolle der 24., 25., 26. Sitzung und

die stenographischen Berichte der 32. und 33. Sitzung.

Ich ersuche die eingelangten Petitionen vorzulesen.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

855) Posl. pan Krouský: žádost obce býčinské za spravedlivé provedení katastru, roztřídění pozemků a daně gruntovní v této obci.

Nejv. maršálek zemský: Petiční komisi.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

856) Abg. Herr Franz Graf Thun: Vorstellung der Stadt Bensner Gastwirthe gegen das Gesuch der Stadtgemeinde Bensen um Einführung des Bierkreuzers.

Oberstlandmarschall: An den Landesausschuß.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

857) Posl. pan Jiránek: žádost obce daliměřické společně se zástupcem velkostatkáře v Hrubém Rohozci za zrušení přirážky 1251/2 proc. na stavbu školy turnovské a za přiřknutí jistého podílu z výnosu pivního krejcaru ve prospěch této školy.

Nejv. maršálek zemský: Zemskému výboru.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

858) Posl. pan Tomek: žádost okr. výboru v Blatné, podávajícího prosbu města Sedlice za výpůjčku 3000 zl. r. č. z fondu zemského.

Nejv. maršálek zemský: Budžetní komisi.

1


2

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Sněm. sekretář Schmidt (čte:)

859) Týž posl.: žádost téhož okr. výboru za vymožení zákona k usnadnění dobrovolné výměny pozemků.

Nejv. maršálek zemský: Petiční komisi.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

861) Abg. Herr Oliwa: Gesuch der Generaldirektion des "Vereines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen" im Namen der böhmischen Berg- und Hüttenvereine in Angelegenheit der Hebung und Förderung der böhmischen Montan-Industrie.

Oberstlandmarschall: An die Petitionskommission.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

862) Posl. pan dr. Rieger: žádost obce Vranova v okr. železnobrodském za povolení k vybírání mýta 1/2 krejcaru od každé osoby jdoucí po lávce nad řekou Jizerou ve Vranově.

Nejv. maršálek zemský: Zemskému výboru.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

863) Okresní výbor Ledečský žádá za schválení vládní předlohy, co se týče ponavržení města Ledče za budoucí sídlo spojených pol. okresů Ledečského a Dolno-Kralovického.

Nejv. maršálek zemský: Komisi pro rozdělení okresní.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

864) Posl. pan dr. Škarda: žádost okresního výboru plzeňského za upravení placení daně z pozemků, české západní dráze v okr. plzeňském postoupených.

Nejv. maršálek zemský: Petiční komisi.

Unter der Zahl 860 ist eine Eingabe des H. Johann Ferdinand Schmied von Beigenhold, jubilirten k. k. Appellationsrath übergeben worden, mit welcher er sein Werk über die Geschichte der Privatrechtsgesetzgebung und Gerichtsverfassung im Königreiche Böhmen von den ältesten Zeiten bis zum 21. Sept. 1865 mit dem Ersuchen überreicht, diese gelinge Gabe als ein Zeichen der Hochachtung für die hohe Versammlung der Landesvertreter des Königreiches Böhmen anerkennen zu wollen.

Zugleich findet er sich veranlasst, seinem Vorsah die Erklärung beizufügen, daß er bereit wäre, eine Uebersetzung derselben in unsere Muttersprache zu veranlassen; wenn er zu der Ueberzeugung gelange, daß dessen Inhalt Anklang finde und wenn nur die Abnahme von 300 Exemplaren auf irgend eine Weise gesichert würde oder das Uebersetzungsrecht demjenigen zu überlassen, welcher dasselbe von ihm um den Betrag von 500 fl. abzulösen erbötig wäre.

Ich werde diese Eingabe an den Landesausschuß zur weiteren Behandlung leiten.

Die Gemeindevertretung von Chrudím hat eine Dankadresse an den hohen Landtag eingebracht aus Anlaß der bewilligten Subvention für die Unterstützung der dortigen Gewerbeschule.

Ich bitte diese Adresse vorzulesen.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

Vysoký sněme zemský!

Když v letech 1861—62 obecní zastupitelstvo chrudimské v lůně svého města první hospodářskou školu s vyučovací řečí českou zřídilo, nadšeno patriotickou myšlenkou zaraziti ústav, jenž by vznešen daleko nad úzký kruh zájmů obecných co mravná páka k buzení a zvelebování hospodářství k prospěchu celé naší vlasti napomahal — tenkráte v radostném sebezapření ani obětí ani namahání nešetřilo, by se jen s krásným, vysoko vztyčeným neminulo cílem.

A v skutku za čas poměrně krátký těšíc se okolnostem místním, vzniku a zdaru takové školy velepříznivým, těšíc se darům z rukou štědrých přátel a základním příspěvkům z fondů zemských i okresních, těšíc se konečně společné úsilovné snaze všech k jeho zvelebení povolaných živlů, skvělou vzalo zastupitelstvo obecní odměnu, vidouc utěšeného díla zárodek na onom stupni vývoje, kterýž k nadějím na bezpečné trvání v té míře oprávňoval, že nejen opětovně pochvalnými přípisy vysoké c. k. místodržitelství uznán byl, nýbrž i zřetel širších kruhů učilišti chrudimskému obracel ano dle výroku věrohodných znalců jakož i dle uznání vysokého výboru zemského jemu při ucházení se o vyšší hospodářskou školu druhé místo mezi všemi ucházeči pojistil.

Když ale poslední pro veškeré větve hospodářství nešťastná leta též na materielní stav naší školy neblaze působiti se jala, tak že samo vydržování její na obci vyžadovalo prostředků síly obecní přesahujících a když pak nad to ještě zřízením vyšší hospodářské školy v Táboře trvání zdejšího ústavu ve zřejmou uvedeno bylo pochybnost, tu se osmělilo zastupitelstvo obecní s nadějí plnou důvěrou pro stísněný ústav hledati pomoc a záštitu v síních vysokého zastu pitestva zemského.

Pocitem nevýslovné radosti a vřelých díků naplněná jsou srdce obyvatelstva našeho města při přemilé zprávě o usnešení, kterýmžto vysoký sněm zemský k veledůležitým zájmům vlasteneckého hospodářství tak opatrně jak velikomyslně přihlížeje, hospodářské škole chrudimské, roční subvencí 4000 zl. r. č. povoliti ráčil, čímž mnohoslibné mladé učiliště před hrozící jemu záhubou zachráněno a k dalšímu blahodárnému působení zachováno jest.

Kladouce na vrchol svých nejsvětějších povinností vřelé ty pocity, jež se zajistě v nejdálších končinách drahé naší vlasti s vroucím ohlasem potkávají a k vytrvalosti na dráze pokroku povzbuzujíce zejmena všechny třídy zdejšího měšťanstva novou silou prochvívají, chtějí vys. sněmu u vědomí uvesti zakonití zastupitelé města Chrudimi touto dle jednohlasného usnešení v hluboké


3

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

úctě předloženou poděkovací adresou, radostným pocitům obyvatelstva průchodu zjednati, a spolu čestnou přípověď učiniti, že povznešeni vědomím vyšších závazků i na dále neochabnou učilišti v trvání jeho již pojištěnému onu píli a starostlivost obětovati, kterážto by byla nejspolehlivějším rukojemstvím, že ústav ten vzkvěte a bohaté ovoce přinese nejen našemu městu, nýbrž celé vlasti.

V Chrudimi dne 24. února 1866.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diese Dankadresse zur Kenntniß zu nehmen.

In der letzten Sitzung ist mir eine Interpellation des Hrn. Dr. Porák übergeben worden. Ich bitte diese vorzulesen.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

Euere Excellenz!

Am 12. Jänner dieses Jahres habe ich als Obmann der Trautenauer Bezirksvertretung auf Grund des §. 52 des Gesetzes über die Bezirksvertretungen dem hohen Landtage den Entwurf einer Strassenpolizei-Ordnung für das Königreich Böhmen vorgelegt und dieselbe wurde mit Verfügung Ew. Excll. vom 15. Jänner Zahl 182 der Kommission für Administration der Strassen zur Vorberathung zugewiesen. Mittlerweile sind bereits anderthalb Monate verstrichen, ohne daß die Kommission den Bericht über diese Gesetzvorlage erstattet hätte. Nachdem die Dauer der dießjährigen Landtagssession gemäß der vom Herrn Regierungsvertreter in der heutigen Sitzung gemachten Eröffnung nunmehr bloß aus 14 Tage eingeschränkt wurde und ich also die gegründete Besorgniß hege, daß dieses für die Erhaltung der Strassen so wichtige und dringend nothwendige Gesetz in der dießjährigen Session nicht mehr zum Beschlusse erhoben werden dürfte, so erlaube ich mir die Bitte:

Ew. Excellenz geruhe den Herrn Obmann der Kommission für Administration der Strassen zu ersuchen, er möge dem h. Hause berichten, wie weit die Borberathung über den fraglichen Entwurf einer Strassenpolizei-Ordnung gediehen sei, und ob nicht noch im Laufe der dießjährigen Landtagssession der Bericht hierüber dem hohen Hause vorgelegt werden wird. —

Prag, 27. Feber 1866.

Josef Zikmund.

Em. Tonner.

Jan Hödl.

Dr. Kodym.

Fr. J. Klawík.

Jan Náhlowský.

Ant. Maier.

Zátka.

Dr. Ant. Porák.

Dr. Reichert.

Dr. Hamerník.

Jos. Slawík.

Dr. Prachenský.

W. Tomek.

P. J. Řezáč.

Karel Ptačowský.

P. Fr. Daneš.

Josef Benoni.

Jiránek Josef.

Dr. Kordina.

Dr. Karel Roth.

Oberstlandmarschall: Nachdem diese Interpellation zunächst den Hrn. Obmann der Strassen-Kommission betrifft, so ersuche ich den H. Dr. Rieger als Stellvertreter allenfällige Aufklärungen geben zu wollen.

Dr. Rieger: Nachdem Seine Durchlaucht der Fürst von Fürstenberg diese Tage abwesend war und ich als Obmannstellvertreter seine Stelle versehen habe, so kann ich dem Hrn. Interpellanten die beruhigende Aufklärung geben, daß diese Angelegenheit in der Strassenkommission bereits in Verhandlung gekommen ist und in der nächsten Sitzung wohl ihren Abschluß finden dürfte, indem heute bereits der Paragraph über die Radfelgen in der Sitzung angenommen wurde.

Oberstlandmarschall: Wir übergehen zur Tagesordnung.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfes, betreffend die Behandlung der Rekursangelegenheiten. Ich bitte den H. Berichterstatter sich auf die Tribune zu verfügen.

Zpravodaj posl. Havelka (čte):

Zákon

daný dne .... pro království České, jímž se mění § 77 zákona o okresním zastupitelstvu daného dne 25. července 1864 (čís. 27 zákonníka zemského).

Gesetz

vom.... wirksam für das Königreich Böhmen, womit §. 77 des Gesetzes betreffend die Bezirksvertretung vom 25. Juli 1864 L. G. Blatt Nr. 27 abgeändert wird.

K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mi naříditi takto: § 77 zákona o okres. zastupitelstvu daného dne 25. července 1864 změňuje se takto:

Ueber Antrag des Landtages Meines Königreiches finde ich anzuordnen wie folgt: Der §. 77 des Gesetzes vom 25. Juli 1864 betreffend die Bezirksvertretung wild in nachfolgender Weise abgeändert:

"Pokud §. 79 místa nemá, rozhodovati přísluší o odvoláních z usnešení zastupitelstva a výboru okresního výboru zemskému."

"Der Landesausschuß entscheidet über Berufungen gegen Beschlüsse der Bezirksvertretung und des Bezirksausschusses, insofern nicht der Fall des §. 79 eintritt."

"Každé odvolání v 14ti denní lhůtě nepřestupné, počítajíc ode dne, kdy usnešení prohlášeno neb dodáno bylo, budiž podáno okresnímu výboru k dalšímu předložení."

"Die Berufung ist binnen der vom Tage der Kundmachung des Beschlusses oder der Verständigung hievon laufenden 14tägigen Fallfrist bei dem Bezirksausschusse zur weiteren Vorlage einzubringen."

"Jednání zemského výboru za příčinou těchto záležitostí budiž veřejné."

1*


4

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

"Die Verhandlungen des Landesausschusses in dieser Angelegenheit find öffentlich."

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche den so eben verlesenen Gesetzentwurf in dritter Lesung als Ganzes annehmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Derselbe wird angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Kommissionsbericht über den Antrag des H. Dr. Rieger und 72 Genossen in Betreff der Durchführung der Gleichberechtigung beider Nationalitäten an der Prager Universität. Ich ersuche den H. Berichterstatter.

Prof. Tomek: Jedná se v přítomné věci o dovršení jednoho z nejvyšších přání národa českého, na domácí půdě jeho, o dovršení totiž rovného práva jazyka českého s německým ve školách; když již rovnému právu tomuto za dost učiněno je uzavřením tohoto slavného sněmu stranu zřízení našeho polytechnického ústavu, a když rozhodnutím J. Veličenstva zaručeno je budoucí provedení jeho na středních a obecních školách našich.

Komise, od které jest mi mluviti o tomto předmětu, jakž přede vším osvědčiti musím, aspoň v té věci se srovnává se smýšlením všechněch členů jejích, že rovné právo takové uznáváno býti musí; menšina komise jen protivila se tomu, aby se prý rovné toto právo bralo v abstraktním pojmu svém, totiž aby se rovné právo vykonávalo bez ohledu všechněch stávajících poměrů, tak řka dle rovné cifry pro oba dva nárady našeho království.

S tímto náhledem menšiny komisí se většina dokonale srovnávala, a sice o všem zcela ve smyslu návrhu, o kterém se v přítomné věci jedná, poněvadž návrh ten jak patrno je, nežádá do konce žádné abstraktní rovnoprávnosti, nýbrž žádá jen toliko jisté minimum práva národnosti české na universitě zemské.

Ale jak medle učiníme krok s toho stanoviště dále, tu již rozchází se mínění komisi na dvě strany.

Proti rozjímání o rovném právu obou národností klade se rozjímání o potřebě a prospěšnosti zavedení českého jazyka na universitě, a že i toto stanoviště oprávněno je, toto sice obě strany uznávají, ale kdežto většina komisí ovšem tvrdí, že stává netoliko práva národnosti české nýbrž i také potřeba provedení jeho a sice ovšem ve srovnalosti s oněmi 73 poslanci zastupujícími právě města a venkovské okresy národnosti české v tomto království; kteří podepsali při tom návrh menšiny komise skládající se ve směs ze členů, kteří zastupují města a okresy národnosti německé v zemi, nechtějí uznati takovéto potřeby než ve spůsobu velmi obmezeném a předstírají takové škodlivé následky z většího provedení toho co tato potřeba žádá, že ve zdání menšiny, které slav. sněmu předloženo jest až i do konce za loupež na statku prý již nabytém celému obyvatelstvu země této drahém pokládá se takovéto splnění našich žádostí.

Musím se hned z prvu ohradit jak ve jmenu svém tak i ve jmenu navrhovatelů proti tomuto výrazu, který i kdyby od jednotlivého řečníka v tomto shromáždění pronešen byl, nemohlby zůstat bez výtky, že se protivuje parlamentárním zvyklostem.

(Výborně v centrum.)

Mně a několika jiným členům komise spůsobilo objevení-se tohoto výrazu ve zprávě menšiny, tím větší podivení, že nikdo z nás nepamatuje se, aby byl stával v prvotním textu této zprávy menšiny, jak nám v komisi samé čtena byla.

Já nemíním nyní hned pouštěti se v rozvedení důvodů, na kterých se zakládá zdaní většiny komise, že by slavný sněm měl přijmout návrh dr. Riegra a 73 společníků jeho beze vší proměny a nemíním čísti zprávu tištěnou, ve které odůvodnění toto bez toho obsaženo jest, abych neukrátil drahého času tohoto slavného shromáždění.

Slavný sněm rozhodne po uvážení důvodů jedné i druhé strany jistě moudře a nestranně o této záležitosti, ve které rozhodnutí takového očekává veliká většina obyvatelstva tohoto království, jak s velikým napnutím mysli, tak zajisté se vší důvěrnou nadějí.

Oberstlandmarschall: Der Herr Berichterstatter der Minorität.

Berichterstatter der Minorität Dr. Hasner: Als Berichterstatter der Minorität behalte ich mir vor späterhin, wenn mir das Wort zu Theil wird gegen das vorgebrachte zu erwiedern und beschränke mich vorläufig auf die Erfüllung meiner Pflicht das Votum der Minorität vorzutragen. Es lautet:

(Liest):

Die in dem Berichte der Majorität bereits angeführte Ansicht der Minorität, daß über die in Verhandlung stehende Frage vor Allem die prager Universität zu vernehmen wäre, stützt sich auf folgende Gründe: Schon die Bedeutung der Korporation überhaupt, um deren künftige Gestaltung es sich handelt, ließ nach der Ansicht der Minorität ein solches Vorgehen als ziemlich erscheinen. Aber es schien ihr auch geboten, über eine so wichtige Frage die principielle Anschauung und die Erfahrungen der Universität umsoweniger zu umgehen, als die Regierung doch unzweifelhaft eine Entscheidung nicht fällen wird, ohne dieselbe zu vernehmen, in welchem Falle aber es wohl der Regierung ebenso erwünscht sein muß, als dem Landtage selbst, daß letzterer nicht erst, nachdem er seine Entscheidung gefällt hat, gleichsam unter das Superarbitrium der Universität gestellt werde.

Dieser Antrag ist mit 5 gegen 4 Stimmen abgelehnt worden. Die Minorität hält indeß ihre An-


5

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

schauung auch dem h. Landtage gegenüber aufrecht und stellt sonach den Antrag:

Der h. Landtag wolle beschließen;

Es sei der Antrag des Hrn. Dr. Rieger, betreffend die Durchführung der sprachlichen Gleichberechtigung an der prager Universiät vorläufig an den akademischen Senat der letzteren mit dem Ersuchen um Abgabe seines nach Einvernahme sämmtlicher Fakultäten zu erstattenden Gutachtens zu leiten.

Für den Fall jedoch, als der h. Landtag diesem Antrage nicht zustimmen sollte, sieht sich die Minorität des Ausschusses veranlasst, die Gründe, aus welchen sie sich in den Verhandlungen des Letzteren gegen den Antrag des Hrn. Dr. Rieger ausgesprochen und aus welchen sie gegen denselben gestimmt hat, in Folgendem darzulegen:

Aus dem Gesichtspunkte einer abstrakten Gleichberechtigung kann demselben nicht beigestimmt werden, weil dieser, insofern er ohne Rücksicht auf besondere Verhältnisse eine absolute Gleichstellung beider Nationalitäten im Lande fordert, selbst als unberechtigt abgelehnt werden müsste. Die Gleichberechtigung in richtiger Auffassung ihres Wesens, kann nur fordern, daß jeder Nationalität in gleichem Maaße zu Theil werde, was ihren Bedürfnissen entspricht.

Von diesem Standpunkte ausgehend, hat die Minorität den vorliegenden Antrag nach der doppelten Rücksicht des behaupteten praktischen und wissenschaftlichen Bedürfnisses in's Auge gefasst.

Was das erstere anbelangt, so soll nicht in Abrede gestellt werden, daß die Aufgaben der Universität zu den praktischen Anforderungen des Lebens nicht ohne Beziehung sind, wenn gleich auch in diesem Betrachte ihre eigentliche Aufgabe nur die fein kann, ihren Schülern jene wissenschaftliche Tüchtigkeit zu verleihen, welche es ihnen ermöglicht, sich dereinst im praktischen Leben leicht und sicher zurecht zu finden, so zwar, daß auch in dieser Hinsicht der streng wissenschaftliche Charakter ihres Unterrichts erste und unbedingte Forderung bleibt.

Sofern nun dieses praktische Bedürfniß Vorträge in beiden Landessprachen erforderlich machen soll, scheint der Minorität dieser Forderung durch das bisherige Vorgehen der Regierung und durch die principielle Anerkennung des Grundsatzes, daß, sofern die erforderlichen Kräfte sich vorfinden, und im gesetzlich vorgeschriebenen Wege als solche legitimiren, Professoren für Vorträge in böhmischer Sprache berufen werden sollen, vollkommen in einem Maaße entsprochen zu sein, wie es wohl an keinem Beispiele der Vergangenheit oder der Gegenwart anderwärts nachgewiesen oder auch nur in konsequenter Durchführung zu gewähren möglich wäre. Denn es lehrt die Geschichte, daß bis in unser Jahrhundert hinein selbst praktische Disziplinen an allen Universitäten lateinisch vorgetragen worden sind, ohne daß Jemand hieraus gefolgert hätte, daß die Praxis des Priesters, des Richters oder des Arztes dadurch Schaden gelitten hätte. In der Gegenwart aber kennt man wohl kaum irgendwo eine zweisprachige Universität, und die Konsequenz des behaupteten praktischen Bedürfnisses würde in manchen Kronländern der Monarchie, wie in Ungarn, wo eine weit größere Zahl von verschiedenen Landessprachen vorhanden ist, den Universitäten eine Gestalt geben, welche selbst die Vertreter des entgegengesetzten Standpunktes als mindestens seltsam bezeichnen müssten.

In Rücksicht auf den strengwissenschaftlichen Charakter aber, welcher der Universität unter allen Umständen vindizirt werden muß, darf sogar die bisher an der Prager Universität Seitens der Regierung geübte Praxis als eine sehr laxe bezeichnet werden, insoferne von dem Umstande ganz Umgang genommen wurde, daß selbst in den meisten praktischen Disziplinen der Vortrag in böhmischer Sprache von fast jeder Literatur in derselben vollständig isolirt dasteht.

Wenn nun aber auch die Minorität hieraus keine Einwendung gegen den derzeit bestehenden Zustand erheben will, so muß sie doch auf das Bestimmteste die Ueberzeugung aussprechen, daß in den streng theoretischen Disziplinen ein Vortrag in einer Sprache, in welcher die Basis einer Literatur fehlt, in welcher der Lehrer und Schüler daher lediglich über ein geschriebenes Kollegienheft verfügen, und jede Verweisung auf das weite Gebiet der Literatur nothwendig auf ein fremdsprachiges Feld führen muß, vollkommen zu einer bloßen Schrachübung herabsinkt. Diese ist nicht Zweck der Universität und es ist mit Bestimmtheit vorauszusetzen, daß das Gefühl, Organ einer solchen zu sein, früher oder später weder auf Lehrer noch auf Schüler erhebend zu wirken vermögend sein wird. Die hierin begründete für jeden mit dem innersten Wesen der Universitätsvertrauten einleuchtende schiefe Stellung des Einzelnen wird im kollegialen Verkehr äußerlich nicht zu Tage treten; ihre sachliche Bedeutung auch in ihrer innerlich gefühlten Nachwirkung auszulöschen, wird schwerlich jemals hier möglich sein, da sie selbst neben der vollkommensten Achtung, welche dem einzelnen Gelehrten als solchem gebührt, ihre Bedeutung behält. Will alldem gegenüber eingewendet werden, daß ja die Universität eben bestimmt sei, der Nation als ein Mittel zu dienen, eine Wissenschaft oder vielmehr deren Verkörperung in der Literatur zu schaffen, so ist zu entgegnen, daß wohl die Aufgabe der Universität, die Wissenschaft fortzubilden, nicht aber die Aufgabe, ohne dieselbe ihren Lauf zu beginnen, zugestanden werden könne; daß historisch alle Universitäten erst nach Schaffung eines gediegenen wenn auch nicht abgeschlossenen Kapitals von Nationalliteratur die lateinische Sprache mit der nationalen vertauscht haben; und daß endlich, selbst wenn man von der Strenge dieser Forderung absehen wollte, mindestens die Zusammenschweißung eines sich erst aus den elementaren Bedingungen einer Universität herausarbeitenden Unterrichtes mit einem in sich fest geschlossenen und organisirten Universitätskörper alle Bedenken einer Verbindung zweier


6

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

in ihrer innersten Natur heterogener Elemente gegen sich hat.

Es hieße aber ferner sich von einem sehr ge fährlichen Idealismus leiten lassen, wollte man über sehen, daß es sich hiebei noch dazu um national differente Elemente handelt; es hieße die Augen ver schließen gegenüber der Natur der Sache und nahe liegenden Erfahrungen, wollte man den Einfluß, welchen diese, wie leicht und gerne sie auch von je dem Gebildeten im socialen Leben außer Frage ge lassen werden wird, bei der Entscheidung praktischer Belange voraussehen lassen, als unbedenklich betrach ten; vollends, wenn etwa der neu hinzutretende Theil der Lehrenden durch ein numerisches Ueber gewicht dem eine alte und gediegene Geschichte der Wissenschaft repräsentirenden Theile derselben die bis herige Richtung ihres Seins und Wirkens zu stören und neue Bahnen im eigenen Sinne vorzuschreiben vermögend werden sollte.

Doch entzieht sich die Minorität gerne der wei tern Ausführung dieses Punktes und sie kann es umsomehr, als ein über alle persönlichen Momente an Bedeutung weit hinausreichendes sachliches Mo ment es ist, auf welches sie schon in Rücksicht auf den ersten Theil des Dr. Rieger'schen Antrages das entschiedenste Gewicht legen muß.

Das Grundprinzip der heutigen Lehreinrichtun gen an der Universität ist das der wissenschaftlichen Konkurrenz ihrer Lehrkräfte, begründet auf der Ver schiedenheit der wissenschaftlichen Standpunkte und Methoden der Darstellung; durch die Festhaltung dieses Prinzips ist ein reges, energisches, sich fortge setzt auffrischendes wissenschaftliches Leben an der Universität wesentlich bedingt. Indeß hat dasselbe seine Grenzen. Es gibt Gegenstände, bei welchen schon eine doppelte Besetzung überflüssig oder un thunlich erscheint; aber nur in den wenigsten Fällen wohl kann, ohne allzu große finanzielle Opfer, mehr als eine doppelte Vertretung eines und desselben Faches angestrebt werden. Soll gleichwohl jeder Gegenstand in beiden Landessprachen gelehrt werden, dann tritt an die Stelle der wissenschaftlichen Kon kurrenz die sprachliche; möglicher Weise ein Element des Zwiespaltes mehr, aber kein Element der wissen schaftlichen Belebung, vielmehr Tod des letzteren. Denn im Grunde tritt dann an die Stelle der Kon kurrenz nur ein nach Sprachen getheiltes Monopol der beiden Lehrer, dessen sich jeder derselben vielleicht weniger, aber jedenfalls bequemer erfreuen wird, als des schwer zu erkämpfenden wissenschaftlichen Sieges.

Die Besorgnisse, welche aus den angeführten Gesichtspunkten sich schon der Durchführung des er sten Theiles des Dr. Rieger'schen Antrages entgegen stellen, treten aber in noch verstärkterem Maasse dem zweiten Theile desselben entgegen.

In diesem wird gefordert, daß jede Prüfung nach Wahl des Kandidaten je in einer der beiden Landessprachen soll abgelegt werden können. Um die Tragweite dieser Forderung zu beurtheilen, muß der derzeitig giltige und für immer fest zuhaltende

Grundsatz ins Auge gefasst werden, daß das Resul tat einer jeden kommissionellen Prüfung durch das Urtheil sämmtlicher Prüfungs-Kommissäre festgestellt werden muß. Hieraus geht mit Nothwendigkeit her vor, daß, wenn dem vorliegenden Antrage entsprochen werden soll, jeder Universitätsprofessor, welcher beru fen ist, eventuell an diesen Prüfungen Antheil zu nehmen, beider Landessprachen mächtig sein müsste. Hiedurch aber wird der wissenschaftliche Markt, auf welchen die Universität zur Ergänzung ihrer Kräfte angewiesen ist, in der bedenklichsten Weise einge schränkt, nämlich wesentlich auf den Kreis derjenigen, welche aus dem slavischen Theile Böhmens oder Mährens stammen. Wie nachtheilig eine solche Ein schränkung auf den durch ein freieres wissenschaftli ches Leben kaum wieder begonnenen Aufschwung unserer altehrwürdigen Universität wirken müsste, ist einleuchtend. Die mächtige Blüthe der Universitäten Deutschlands erwächst ganz wesentlich dem weiten Gebiete wissenschaftlicher Kräfte, aus welchem selbst die Universitäten der kleinsten Länder ihren Lehran stalten fortgesetzt hrrvorragende Männer zuführen, sowie auf dem lebendigen Wechselverkehr, in welchem dieselben hiedurch auf einem weiten Felde wissen schaftlicher Thätigkeit gleichsam zu einem geistigen Konkretalstatus verbunden werden. Eine gleiche Blüthe muß Universitäten der größten Staaten in solange versagt bleiben, als sie auf eine beschränkte Zahl über ihr Gebiet verstreuter und wissenschaftlich isolirter Gelehrten beschränkt sind. Wo sie sich die sem Zustande aber entwunden haben, sie wieder in denselben zurückversetzen zu wollen, scheine der Mi norität ein Raub an einem Gute, auf dessen Er haltung die gesammte Bevölkerung des Landes ein Werth legen, und das sie als ein erworbenes be wahren muß.

Zu diesen Anschauungen lediglich aus der Er wägung dessen gelangend, was von einer Universität gefordert werden muß, wenn ihr Wesen ihres Na mens würdig sein soll, hat die Minorität absichtlich die Einmischung jeder rein nationalen Erwägung möglichst bei Seite gelassen. Den berechtigten An sprüchen der slavischen Bevölkerung Böhmens auf die Mittel ihrer geistigen Entwicklung hat sie sich deßhalb keineswegs verschlossen. Mit Bestimmtheit aber mußte sie sich sagen, daß, falls von der An schauung ausgegangen wird, eine Universitätseinrich tung auf Grundlage der böhmischen Sprache sei ein solches bereits heute mögliches und nothwendiges Mittel für diese Entwicklung, die Trennung der Universität in zwei sprachliche gesonderte Hälften, die einzig zulässige Art sein könnte, diese, in ihren Grundlagen jedenfalls verschiedenen und schwer zu vereini genden Theile, jeden auf seinem Wege sein Ziel anstreben zu lassen.

Prag, am 9. Februar 1866.

Hasner,

Berichterstatter der Minorität.


7

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Oberstlandmarschall: Ich eröffne die Debatte.

Für den Antrag der Majorität haben sich als Redner einschreiben lassen:

Herren: Abg. Tonner, Dr. Brauner, Abg. Pat. Jindra, Dr. Hamerník, Dr. Trojan, Dr. Čupr, Abg. Sadil, Dr. Rieger, Seine Excellenz Gras Thun und Seine Eminenz Herr Kardinal Fürst Erzbischof. -

Gegen den Antrag:

Die Herren: Abg. Prof. Wolf, Abg. Grohmann, und Pros Brinz.

Nachdem soeben der Herr Berichterstatter der Minorität gegen den Majoritätsantrag gesprochen hat, ertheile ich dem Herrn Abgeordneten Tonner das Wort.

Tonner: Prosil jsem za za slovo, abych směl mluviti proti votum minoritnímu a sice učiním to, seč síly mé jsou, ne snad proto, jako bych nesnášel jiného mínění než to, jakého já jsem sám; ale proto, poněvadž se zde na několika místech vyskytuje výraz takový, který se hluboce dotkl mého citu pro čest a slávu národa, citu takového, který sdílejí pánové, do jejichž řad patřiti já za čest sobě pokládám.

Stalo se to ve zprávě menšiny spůsobem takovým, že myslím, kdyby se spůsob tento vůbec zachovával, že by se tím velmi málo prospělo žádoucímu smíření a svornosti obou kmenů v Čechách.

Já, pánové, sám také nejsem žádný Elihu Burrit, kterýž by všady chtěl jen v míru povívati palmou pokoje a míru ; já vím dle toho, čemu nás učí dějepis a přírodní vědy, že kdekoli dva živlové vedle sebe se nacházejí, kteří žádným spůsobem nedají se přivesti v souhlas, musí vypuknouti boj mezi nimi na život a na smrt, v kterémžto boji slabší živel podlehne, silnější pak zvítězí.

Ač k tomuto naučení také se přiznávám, předce nikdy ještě mne nenapadlo, abych oba kmeny v Čechách vedle sebe bydlící považoval za takové prvky, které se nedají nikdy sloučit v přátelský mír.

A proč tak smýšlím, nemusím daleko chodit pro doklady a důvody.

Poukazuji k tomu, že kmenové tito drahná století vedle sebe bydleli, aniž by se byli vraždili jako divochové indiánští.

A co v tom hlavně vidí se mi býti rozhodným, jest, že právě tam, kde se ti kmenové bezprostředně stýkají, největší svornost mezi nimi panuje.

Pánové, račte se jen podívat do okresů na hranicích bavorských v naší Šumavě, do okresů prachatického, vimperského, horského, sušického, domažlického atd. a na druhé straně do poličského a landškronského atd.

Tu shledáte, pánové, že právě tam lid, český i německý bratrsky a přátelsky se srovnají a musím skoro říci, že není žádného kraje, kde by v tom ohledu méně vzdělané vrstvy lidu inteligenci dávala příklad dobrý jako u nás v Čechách.

Také budoucnosti se nebojím a jsem přesvědčen, že to příště ještě krásněji vypadati bude, poněvadž novější doba učinila oba kmeny stejně oprávněnými, a jest známo, že páska, která pouta stejně oprávněné, mnohem pevněji váže, mnohem lépe poutá než páska, která má objímati oprávněného a takového, jenž snášeti musí křivdu.

Pánové s jedné i s druhé strany zachovejme potřebný stupeň snášelivosti, slušnosti a spravedlnosti a jsem přesvědčen, že jak živo nebude mezi námi nijakého sporu, nýbrž jen bratrská svornost a bratrské přátelství.

Novější doba nás, již sedíme na té straně slavného sněmu, učinila rovně oprávněnými s německými krajany našimi a musím vděčně uznati, že v posledních letech stalo se opravdu velmi mnoho, a kdyby ti, kteřížto před 30. lety ve vlasti naší pro naši věc účinkovali, mohli vstáti opět z hrobu, nepoznaliť by naší vlasti a poměrův nynějších.

Avšak, jakož vděčně uznávám všecko, což se stalo ve směru tom, předce musím říci, že vymoženosti dosavadní nepostačují ještě, aby ukonejšily přání i nejskromnějších mezi námi; a jsem přesvědčen, že spravedliví naši krajané němečtí sami přiznají, že až posud bohužel nedostalo se nám onoho stupně práva, onoho stupně rovného práva, jako nám náleží podle práva božského i lidského.

Vyučování, pánové! jest jeden z oněch oborův, kde ještě doposud cítíme těžké břemeno nerovnosti.

Německý jinoch v naší vlasti jest velice šťasten (a já mu skutečně tohoto štěstí od srdce přeju), že ve svém vlastním jazyku může býti vzdělán na všech učilištích, která ve vlasti naší se nalezají.

Ale jeho český vrstevník ještě doposud tak šťasten není.

Ať o jiných učilištích pomlčím (jako máme akademii hornickou v Příbrami), zmíním se jenom o naší universitě, onom nejskvělejším pomníku, kterýmžto se zvěčnil otec naší vlasti Karel IV.

Tam ještě mnoho toho jest, v čemž jinoch náš musí mít pia desideria.

Slavný sněm získal sobě nesmrtelné zásluhy, že uklidil překážky rovnoprávnosti na školách středních a že také technické vyučování českému jinochu otevřel a právě návrh mého váženého přítele pana dra Riegra čelí k tomu, aby se nám dostalo, čeho se nám na universitě ještě nedostává.

Byl bych býval velešťasten, kdyby celá slav-


8

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4 Jahres-Session 1866.

ná komise, jíž návrh dra Riegra byl odkázán, byla řekla:

Ano, staniž se tak, jakž dr. Rieger navrhuje.

Avšak menšina 4 neb 3 pánů nechtěla se tomu podrobit a učinila návrh jiný, totiž návrh, aby přede vším slyšána byla universita a tudíž aby návrh pana dra Riegra odkázán byl nejprve akademickému senátu se žádostí, aby vyslyšev veškeré fakultety podal dobré zdání své. —

Pánové, račte býti přesvědčeni, že mluvím upřímně a že nevidím v návrhu tomto nic než okolnost, že členové menšiny, kteří jsou členy university pražské, anebo jimi dříve byli, v té hodnosti své hájiti chtěli autonomii čili samosprávu university pražské — a tu skutečně nemám jiného přání, než aby v celé vlasti naší byla všude autonomie tak řádně zastávána a aby se jí všude tak řádně hájilo jako tady.

Byl bych si přál také (když o autonomii je řeč), aby se ti páni byli ráčili všimnout petice pražských studentů, kteráž k návrhu pana dra Riegra první podnět podala, jelikož v petiční komisi nebylo by se jí dostalo žádoucího povšimnutí.

Pánové! já vážím si autonomie každé tudíž i autonomie university a byl bych zajisté poslední, který by se opovážil dotknouti se autonomie tak slavného tělesa, jako jest universita pražská a to sice proto, že k republice učených mám největší úctu a vím, že nejlépe ona dovede sama se spravovati; konečně také z ohledu vděčnosti, neboť nezapomenu já nikdy, že vyššího vzdělání svého nabyl jsem na universitě pražské a s radostí přiznávám se, že mnohých členův akademického senátu vždy si vážiti budu co vděčný jich žák.

Přes to přese všechno ale nelze mi, abych přistoupil k návrhu minority, ale snažiti se budu, abych jej porážel.

Pan zpravodaj minority návrh svůj na odkázání k akademickému senátu podporoval nejprvé důvodem slušnosti a praví: poněvadž se o universitu jedná, jest slušno, aby byla slyšána.

Já myslím, že důvod ten není dost silný, aby postačil.

My chceme jenom vládu žádati, my se udáváme k slavné vládě se žádostí, aby se stalo to a ono a tu právě nenahlížím, proč by bylo neslušné, kdyby slavný sněm podal vládě prosbu a neptal se university.

Ještě slabší jest ale druhý důvod, kde se praví, že, poněvadž vláda neučiní rozhodnutí, netázavši se university, i vládě i sněmu nebude to příjemno, aby sl. sněm učiniv rozhodnutí, dán byl pod superarbitrium university.

Pánové! to se mi zdá důvodem ještě méně nepodstatným; neboť když sněm má se vystří hat toho, aby nebyl postaven pod superarbitrium, učiniv rozhodnutí, nerozumím tomu, jak by to hodnosti slavného sněmu mělo ublížiti méně, když by se sám stavěl pod to samé superarbi trium, a to by zajisté bylo, kdybychom, než o celé té věci rozhodneme, university se ptali, co by tomu ona řekla, zdali slavný sněm smí, může, aneb zdali má vládu žádat o to neb ono.

S tím důvodem bych byl tedy hotov, avšak vážený pan zpravodaj menšiny přichází také na meritorní uvážení celého návrhu Riegerova a tu s větší nelítostí než jsem očekával, uráží nás, což se mne zde i onde bolestně dotýká.

Tomu chci odpovídati nyní a tu hned na první stránce stojí:

"S hlediště abstraktní rovnoprávnosti nelze k návrhu tomu přistoupiti, poněvadž by se musil co neoprávněný zamítnout, pokud žádá absolutní rovnost obou národností bez ohledu na zvláštní dané poměry.

Rovnoprávnost může dle pravého pojmu podstaty její žádati jenom tolik, aby každé národnosti dalo se v rovné míře, co potřebám jejím přiměřeno jest."

Tomu jest těžko rozuměti v jazyku našem a v německém není to také jasné; musel jsem si to, abych tak řekl, z transcendentalního jazyka přeložit v jazyk srozumitelný, a tu se mi vyskytlo zkrátka, že jde z toho smysl, že prý my Čechové ještě university ani nepotřebujeme.

Velevážený pan zpravodaj menšiny mě račiž dovolit, že mu řeknu, že jsem podobného úsudku skutečně neočekával.

Je to reminiscence na onu otřepanou písničku o jakési nedospělé národnosti a jakémsi národu, k životu a vzdělanosti neschopném, reminiscence na písničku, kteréž jsme uvykli již v novinách, brožůrkách pochybné ceny, o které ale myslím, že oprávněni jsme, netrpěti jí ve zprávách, které se celému sněmu podávají od komise.

Jak slavný sněm vidí, držíme se úplně v mezích slušnosti.

V našem věku, kde staletým helotům, černochům v Americe odpadla poslední pouta, kde otroci stali se rovni svým bývalým pánům, v tom věku, myslím, je to nejméně řečeno velmi neslušné, když národu, který v zemi může se vykázati skvělými dějinami a nejedním výtečným a utěšeným rozkvětem vzdělanosti ovšem záhy udušeným, když pravím, tomu národu, v jeho zemi na žádost, aby se mu otevřelo vyšší učiliště, řekne se: Ty toho ještě ani nepotřebuješ.

Že národ náš přečkal bouře, jež každý jiný národ byly by smetly s dějiště světového, pánové, tím tuším, dokázal, že není spukřelým dřevem, nýbrž že má zdravé jádro, kořen zdravý; a že v posledním desítiletí učinili jsme pokrok tak značný, že tomu někdy sami ani nevěříme, tím dali jsme na jevo, že skutečně jsme


9

XXXVIII sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

také zralí a schopní k nějaké vzdělanosti a osvětě.

Čeho je nám zapotřebí, my sami nejlépe budeme cítit a není nám zapotřebí v tom ohledu ničího superarbitria ani parere.

Když přispíváme k všem potřebám veřejným naší vlasti, aspoň v stejné míře, jako krajané němečtí, pánové, neračte nám upírati také práva ke všem potřebám duševním i tělesným.

Pánové, když tak bude, zůstaneme dobrými přáteli.

Pan zpravodaj menšiny dále praví, že menšina návrh dr. Riegra vzala na zřetel z obojího ohledu na tvrzenou potřebu praktickou a vědeckou, ale tu hned nám povídá, že pokud praktické potřeby se týká, dosavadním chováním vlády již se vyhovělo požadavkům těm v takové míře, jak ničeho podobného se neshledá nikdež ani v minulosti ani v přítomnosti; dále praví pan zpravodaj menšiny, že mu není známa nějaká universita, kde by se učilo ve dvou jazycích.

Konečně hrozí nám p. zpravodaj menšiny, že kdybychom ve své zásadě důsledně chtěli pokračovati dále, v Uhrách, kde je tolik národností, přišli bychom ad absurdum.

Nejprvé k tomu odpovím, že v tom vidím zase výčitku, neboť, když to, co vláda již nyní nám dává, v ouplné míře nám vyhovuje, pak pánové, jsme my nespokojenci a nevděčníky, že žádáme ještě více.

Avšak dovoluji si poukázat k tomu, že dosavadním zachováním se vlády není nám vyhoveno. —

Račte se podívat na universitu.

O theologii nemluvím, poněvadž se tam vyučuje latinsky; ostatně jenom na fakultě filosofické odbor historický a jazykozpytný a v nejnovějším čase také filosofický je obsazen profesory, kteří vykládají česky, ale hned na té samé filosofické fakultě ani slova se nevykládá o přírodních vědách ještě méně o mathematice v jazyku našem.

Na právnické vypadá to ještě chatrněji, co se výkladův českých týče; na medicínské totéž.

Pánové, není možná, aby se řeklo, že našim požadavkům se úplně vyhovuje.

Co se týká toho, že mohou býti docenti ustanoveni, že se čeští docenti mohou habilitovat, to je svatá pravda, ale docenty se ještě nevyhovuje všemu, neboť jestli je pravda: Wissenschaft ist Selbstzweck, k čemuž se i já také přiznávám, tedy mimo to od vědy aspoň může se žádat, aby toho, kdo se jí úplně posvětil a oddal, také jej aspoň jaksi taksi vyživovala; neb kdyby ten, kdo nemá vlastního jmění a chtěl by se oddat vědě, věděl napřed, že, až bude mít ctihodné šediny, bude pořád ještě sedět na docentském křesle, a nikoli na profesorském, že dává se dobrovolně smrti samovražedné hladem, to bychom těch docentů na universitě a pěstovatelů vědy náramně málo měli.

Docenty se tedy nevyhoví, když se neustanoví také místa řádná profesorská.

Do minulosti nebudu chodit pro důkazy.

Vážím si naučení historie velice, ale ne všechno co v historii je, je proto již dobré, jako zase všechno, co v historii není, není proto špatné. —

Pánové, snášelivost národní je pokrok doby nejnovější, tak jak doba před námi vymohla snášelivostí náboženskou.

Před dvěma sty lety nikdo by byl neřekl, že bude možná, aby v jedné zemi bydleli obyvatelé rozdílné víry aneb aby v jedné zemi byly university jedna katolická a jedna protestantská; a ejhle nyní v Badensku to tak máme.

Proč by také naše Praha neměla býti oprávněna, aby dala první příklad university s takovou snášelivostí národní.

Že, jak se namítá, dosaváde není nikde university dvoujazykové, pochází odtud, že není aneb aspoň nás nyní nenapadá žádná země, kde by dvě národnosti stejné síly vedle sebe žily jako u nás, z nichž jedna druhé se nedá a tudíž nejmoudřejší pro obě jest, aby přátelsky se snášely. —

Do Uher, pánové, pro důkaz ad absurdum nepůjdu, na Uhry se nebudu ohlížeti, neboť podle všeho, co z Uher slyšíme, myslím Že je pravda, že Uhři sami se postarají, aby otázka o zařízení jejich university nebo snad universit nikomu mimo Uhry nedělala velkých starostí a nespůsobila bezesných nocí.

Myslím tedy, abychom Uher nechali na pokoji. —

Avšak nejen sněm, nýbrž i slavná vláda dostává ve zprávě menšiny důtku, neboť se jí praví, že vzhledem na povahu přísně vědeckou, která se pro všechen případ universitě zachovati musí, praxe, které až posud vláda při universitě pražské šetřila, naznačiti se musí co příliš volnou (sehr lax) pokud prý k tomu se nepřihlíželo, že české přednášky o největší části praktických disciplin skoro vší literatury v téže řeči postrádají.

Pánové! Já vítám veleváženého pana zpravodaje menšiny na poli bádání o literatuře české, jen že bych jej poprosil, až se tam bude chtít udati po druhé, aby se dříve lépe poohlédnul aneb lépe dal se poučiti, aby se mu nemusilo připomenouti přísloví latinského, jehož zde ani uvesti nechci.

Jak v soukromém životě, tak i v národním myslím, že skromnost musí míti své místo a vypínavost že škodí — tedy také přes všecku lásku k národu svému a ku všemu tomu, co s ním souvisí, musím říci, že mne nenapadlo, abych přeceňoval, co máme a nechtěl pohřešovati, čeho nemáme.

2


10

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Proto ale předce také myslím, že se musíme ohraditi proti takovému soudci, který tím spůsobem rhadamantickým, jen chladným škrtnutím chtěl by zničiti všechno, co se po staletí na poli literatury u nás událo a chtěl vykázati nám postavení jaké asi v Irsku nešťastní Irčané májí vedle Angličanů.

Když velevážený pan zpravodaj menšiny praví a obává se, že jisté výklady čili přednášky české, kde není literatury a kde žák a profesor budou odkázáni na pouhé psané sešity kolejní, že výklady ty nebudou než suchopárným cvičením v řeči a že následkem toho profesor na universitě, kde takové jen holé cvičení v řeči odbývati se bude místo vědeckého bádání, přijde do nepříjemného postavení.

I tu také veleváženého p. zpravodaje minority mohu upokojit.

Nejprvé myslím, že každý profesor, byť i literatura jeho národa nevědět jak byla velká, pak-li chce státi na výši časové, musí se ohlédnouti po literatuře jiných jazyků — německý profesor po tom, co Francouzové a Angličané napsali, Italián zase se bude ohlížeti po literatuře anglické, německé, atd. —

A tak také každý žák čili student, který chce trochu výše ve vědě postoupit, nepřestane na tom, co mu pan profesor pověděl neb diktoval, nýbrž musí se také ohlížeti v učených spisech jiných.

Tudíž jsem také přesvědčen, že náš profesor český, kdyby již na universitě byl, i žákové jeho nebudou jen pouhými přetřepavateli transgressiv a gramatikálních forem, nýbrž že si budou hleděti vědecké důkladnosti.

A ostatně, když mluvíme o sešitech kolejních, tu musím říci, že znám universitu, která není příliš daleko od nás a že tam i páni rigorosanti jdou ku zkoušce, aniž by při studování daleko byli překročili sešity profesora a ejhle výsledek jest, že se jim brzy zatroubí na znamení hodnosti doktora.

Co se pak týče tak zvaného nepříjemného postavení profesora, upokojuji také pana zpravodaje tím, že myslím, že žádné university ve světě nestává, kde by všickni profesoři jeden jak druhý výteční byli každý ve svém a že na každé universitě vedle hvězd první velikosti jsou také hvězdy sedmé velikosti (veselost), kterých už ani lidským okem nelze dozříti. Ale prosím, pánové, rcete, kdo koho uvádí v postavení nepříjemné, zdali do něho se dostávají velikáni pro zásluhy pidimužíkův aneb zdali vedle hvězd první velkosti nehasnou světýlka nepatrná. Ostatně nikdo z nás, kteří jsme podepsali návrh Dr. Riegra, neřekl, že bychom si přáli na české universitě, na českých katedrách, jen leda bylých, leda jakých učencův, kteří znají jen výminky gramatikální. Já bych tam volil viděti muže, kteří se znají výtečně ve vědě své, třeba by nepsali tak krásně jako Blahoslav.

Bude to, pánové, naše hanba, naše ponížení a třeba i naše záhuba, když se tam na těch katedrách českých usadí mužové vědomostí slabých. Pánové, to by nás pochovalo a tudíž jest to naše starost a račte pánové dovolit, abychom se sami hájili před hanbou a ponížením a prosím neračte se tak tůze starat o nás (veselost).

Také se přálo, že nemáme žádné literatury. Tu zdá se příhodno, abychom se podívali do dějepisu. Myslím, že Karel čtvrtý nezaložil ani Českou ani německou universitu, on založil universitu vůbec, jaká tehdáž byla v Bononii a v Paříži a vyučovalo se tenkráte latinsky, teprv v předešlém století začalo se učiti německy a sice nejprvé v roku 1764 prof. Karel Jindřich Seibt začal vykládat o krásných naukách v německém jazyku, roku 1768 prof. Buček o politických védách, roku 1774 zase dva profesoři Johann von Mayern o tak zvaných kreisämtlichen Wissenschaften (veselost) a pak prof. Mader o tak zvaných Statistische Wissenschaften, roku 1780 prof. Ritter v. Riegger o deutsches Staatsrecht, ale toho samého roku bylo mu to zase zapovězeno a teprv o 4 leta později, r. 1784, tedy tomu nyní asi 82 let, všech 26 na universitě pražské usazených profesorů dostalo nařízení, aby po německu učili. Tenkráte se také tomu lidé vzpouzeli jako nyní, nechci poukázat na to; že brzy potom i slavní stavové čeští u Leopolda II. o záležitosti té se přimlouvali, ale když r. 1784 začalo se učiti německy na pražské universitě, stěžovali si mnozí řkouce: Už nemáme žádné university v Praze, neboť pro německé výklady sem již nemohou Vlaši, Uhři, Poláci a Irčané. Vidíte pánové, když se má něco nového stát, není možná, aby se proti tomu nereptalo.

Já si neosobuji velkých známostí v literární historii německé a abych nedostal takového napomenutí, jaké jsem sám uděliti musil před chvilkou, pomlčím o tom. Já vím, že tehdáž národ německý měl již básníky, jako jsou Klopstock, Wieland a Lessing a že již r. 1784 začali v úplné mohutnosti pučeti velicí geniové jako Schiller a Göthe. Ale zdali onen vědecký kapitál, kterého potřebovalo těch 26 profesorů na universitě pro své výklady vědecké, byl již hotov, tu pánové, musím se přiznat, že ne. — Kdyby tehdáž byla bývala usazena komise, která by se byla měla vyslovit, zdali se má v Praze vyučovati po německu čili nic a kdyby, pravím posito, byl zasedal v komisi té jeden z největších toho času Němcův, na nějž si Němci mnoho zakládají, Bedřich II., král pruský, tu jsem přesvědčen , že, ač byl Němec, zcela ve spůsobu pana zpravodaje menšiny byl by vyřknul: "Po německu se nemůže vyučovati, vždyť nestává


11

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

žádné literatury," neb jak známo psal on sám po francouzsku a měl francouzské spisovatele okolo sebe, kteří národu německému málo posloužili.

Než podívejme se dále a tuť přichází pan zpravodaj k tomu, že kdybyckom všickni na svém návrhu stáli, a tedy ten sbor nových českých a stávající sbor německých profesorů se museli dohromady sletovat (jak tam stojí zusammenschweißen) že by to bylo sletování živlův Čili prvkův proti sobě stojících čili různorodých — po německu "Bedenken einer Verbindung zweier in ihrer innersten Natur heterogener Elemente." Prosím, pánové, já jsem přemýšlel o tom, a jak jsem již na začátku řekl, že bych nikdy nebyl pro to, by se nuceně spojovalo, co nepatří k sobě. Ale při sám Bůh, nemohl jsem heterogeních neb různorodých živlův najíti. Kdyby, pánové, se řeklo neb myslelo, že čeští profesoři na universitě pražské budou učiti opak toho, co němečtí, kdyby němečtí profesoři hájili pravdy a Češi lže a podvodu, neb naopak, kdyby páni profesoři němečtí vštěpovali cit pro právo, mravnost, čest atd., čeští pak pro sotročilost, nemravnost a bezpráví, to pánové, byliby heterogení, různorodní živlové, ne ale když předpokládáme, že naší čeští profesoři právě tak pravdě, vznešenosti, mravnosti a cti učiti budou jako němečtí. Tak tedy myslím, že tu nemůže býti řeči o žádné různorodnosti, a myslím, že profesoři čeští vedle německých budou vypadati jako u. př. vojsko podle sebe, třeba jeden pluk měl výložky červené a druhý černé. (Veselost.)

Nyní přecházím k tomu, kde vážený pan zpravodaj praví, že tato věc nabývá ještě více povážlivosti, poněvadž se zde jedná o vrstvy, kteréž jsou rozdílné národnosti, a dále praví, že to zvláště vzbuzuje obavu — já to raději přečtu po německy, poněvadž český překlad nepodává to v ouplné věrnosti:

"Wenn etwa der neuhinzutretende Theil, der Lehrenden durch ein numerisches Uebergewicht dem, eine alte und gediegene Geschichte der Wissenschaft repräsentirenden Theile derselben, die bisherige Richtung ihrer Sein's und Wirkens zu stören und neue Bahnen im eigenen Sinne vorzuschreiben vermögend werden sollte."

Mně se zdá, pánové, že tady na tom spočívá zvláštní důraz, a že to, jakož i jiné druhé místo, které přijde později, jsou hlavním jádrem celého vota minority.

Budu se snažiti upokojiti veleváž. pana zpravodaje minority.

Kdož pak z nás, kteříž jsme podepsali návrh dra. Riegra, mluvil o nějaké číselné převaze! Zajisté že nikdo. Nikdo nepomyslil na to, aby naši profesoři, kteří by tam byli dosazeni, měli snad nějakou majoritu nad německými. Ubezpečuji Vás, pánové! že alespoň mně to ani dosti málo nenapadlo a doufám, že ani jednoho z těch pánů, kteří podepsali návrh dra. Riegra,

My chceme jen to, aby byl pro každý předmět profesor náš, aby náš český student ve svém jazyku mohl se vzdělávati. Ano co se týkalo mne, já bych se Vás skutečně nebál a dovolil bych, aby německých profesorů bylo o 1 neb o 2 více (pohnutí a veselost na levici).

Ale zpravodaj menšiny sám sebou přichází do sporu, řka, že by naši profesoři, o kterýchžto předce se byl obával, že když není literatury, budou státi na tak nízkém stupni, mohli spůsobiti, aby "der eine alte und gediegene Geschichte ber Wissenschaft repräsentirende Theil" ze své dráhy a svého působení dal se vyšinouti takovými nepatrnými učenci, jako prý budou čeští profesoři. Kterak pak se to shoduje?

Já, pánové myslím, že, čeho se p. zpravodaj menšiny bojí, nepotřebujem nikterak se toho báti nyní, a zvláště nebojím se o ty nové dráhy našich českých profesorů; budouť oni pravdě i právu vyučovati, jako profesoři nemečtí a tudíž nebude strkati strana stranu na jiné dráhy, kam nepatří.

Pan zpravodaj menšiny praví dále, že základní zásada nynějšího zřízení na universitě jest vědecká konkurence sil vědeckých, a potom hned povídá, že to má ale také své meze a že již při některých předmětech není možná, aby bylo dvojí obsazení a že kdyby zvláště na každý předmět měli býti dva profesoři ustanoveni, vyžadovalo by to mnoho nákladu, mnoho peněz.

Pánové, já mám všechnu šetrnost k měšci našeho ubohého občana, který je beztoho platy dosti přetížen a nerad bych, aby platil, kde to nemusí býti; ale myslím, pánové, že kde se to týká vyučování, nemá se šetřiti, peníz tak vydaný přináší velmi bohaté ouroky.

Ostatně kdyby poměry byly u nás jako jsou v Bavorsku a v jiných částech Německa, kde lid blahobytem oplývá, (a při bohatosti země naší lid náš by třeba ještě více oplýval) pak pánové, mohli bychom míti tři, čtyry university, jako v Badensku, které nemá ani třetí díl rozsáhlosti Čech, a které má své university dvě, v Heidelberce a ve Freiberku, a i malé Hessensko, které má jenom 150 quad. mil, má svou universitu a tak mnohé malé země, i to vykřičené Hessen-Kasselsko, mající jen asi 210 quad. mil, má svou universitu.

Já tedy myslím, že ten finanční moment nás v zřízení a zlepšování university a škol vůbec neměl by zdržovati. Ale hned dále v následujícím odstavci zpravodaj menšiny dokázal, že se mu nejedná o měšec a že co mu leží na srdci, jest právě jen národní ohled, neboť praví, že, kdyby přece pro každý předmět byli dva profesoři, jeden, který by přednášel v jazyku českém a druhý v jazyku německém, že by místo

2*


12

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

vědecké konkurence nastala konkurence řeči, a může prý býti, že by z toho povstal nový prvek nesvornosti a žádné oživení vědy ale spíše umrtvení, monopol podle řečí.

Pánové, já se toho zase nebojím a doufám, že se mi podaří, že to vyvrátím.

Kdybychom řekli také, že mají býti ustanoveni profesoři čeští a němečtí, a že se všem studentům českým nařídí:

"Ty budeš vždycky chodit jen k profesoru českému" a zas německým studentům : "Vy budete chodit jen k německému profesorovi," pak může býti, že by povstal monopol dle jazyka; avšak my toho nežádáme, my chceme jen, aby byly katedry české a aby studentům bylo ponecháno, by se dali zapsati u toho neb onoho profesora, podle toho, jak myslí, že by ve vědeckém ohledu více získali; to bude ta pravá konkurence, a zdravější než nyní, kde spíše možno mluviti o monopolu.

Já myslím, že potom každý český student, bude-li míti volbu, dejme tomu dáti se zapsati do výkladův z lučby u německého nějakého muže a la Fresenius aneb u českého profesora, který by sice uměl výtečně české transgressivy ale v lučbě samé se neznal, pak jsem přesvědčen, že dá se zapsati k německému profesoru a že chatrnému profesoru českému o překot všichni čeští studenti utekou, a půjdou k německému profesoru Freseniovi, a naopak myslím, že kdyby němečtí studenti měli voliti mezi nepatrným učencem, dejme tomu ku př. z pathologické anatomie a mezi česky přednášejícím Rokytanským, pánové, tu jsem přesvědčen, že by zajisté ten pan německý profesor vykládal před prázdnými lavicemi a Rokytanský že by měl i české i německé posluchače.

Tudíž povstalo by ono plodonosné souzávodění, ona vědecká konkurence, že by český profesor nechtěl zůstat zajisté za německým a německý ne za českým, toť se rozumí.

Jest-li že již první část návrhu pana dra Riegra vzbudila obavy váženého pana zpravodaje menšiny, ještě více to učinila část druhá a to hned tam, kdež se týká zkoušek, aby totiž studentu, který se učí nějakémn předmětu, bylo dovoleno skládati zkoušky v témž jazyku, v kterém předmět začal.

Já myslím, pánové, že to jest slušné, a že ten požadavek plyne z prvního.

Kdyby pánové ku př. ve Štrasburku německému obyvatelstvu dána byla německá universita, ale s nařízením, že studenti zkoušky skládati nesmějí v jazyku, v kterém poslouchali předmět, nýbrž v jazyku francouzském, myslím, že by celý německý národ řekl: "To jest bezpráví, to nemůže být."

Už to jest znamenité obtížení, když student nemůže dělat zkoušku, byť v té samé řeči, ale u jiného profesora, než u kterého byl předmět slyšel.

Jakéž to teprvé obtížení při zkoušce, kde nastane najednou změna i profesora i jazyka; to je potom někdy skutečně holá nemožnost, aby se ve zkoušce obstálo.

To, čeho pan zprávodaj se obává, že poněvadž při takových zkouškách, které se skládají před celou komisí, kdež výsledek a výrok závisí od zdání všech členů komise, dle toho by potom všickni profesoři na universitě pražské česky a německy museli uměti, a že tedy by trh vědecký nepřiměřeně byl súžen, a nemohli by býti dosazováni na pražskou universitu mužové, kteří se nenarodili v té části Moravy a Čech, kde se mluví česky.

Pánové, my jsme všichni, kteří jsme návrh pana dra Riegra podepsali, na takové sužování a obmezování nemysleli.

Dále ptám se, bylo-li by to tak velikým neštěstím nebo nemožností, aby profesoři na universitě pražské uměli dva jazyky, třeba jeden z nich ne v tak dokonalé míře, jako ten, v kterém vykládají.

Ale hned uvidíme, kam věc vlastně bije.

Vážený pan zpravodaj menšiny myslí totiž, že návrh pana dra Riegra zejména druhá jeho část čelí k tomu, aby na universitu pražskou nemohl býti povolán žádný profesor z ciziny, zejména z Němec.

Toto, jak se mi zdá, jest druhý hlavní moment vota minoritního a to velmi snadno ukáži, že vážený pan zpravodaj menšiny bez potřeby se obává.

Pánové, kteří jsou poněkud starší, než já, zajisté se pamatují na jednu dobu university pražské, kdežto ona nejenom v celém rakouském mocnářství, ale daleko za hranicemi slynula tak, že i v Paříži s velkou pochvalou mluvilo se o pražské "Sorbonne."

Abych o jiných fakultách pomlčel, poukáži jen na fakultu právnickou, kde byli mužové ku př. Kopec, Heffert, Schuster a onen velikán Fischer. —

Mužové ti razili skvělou cestu a oni hlavně pomohli také k tomu, že potom rakouští a zvláště čeští právníci požívali slávy nevyrovnané.

O medicínské fakultě nebudu ani mluviti.

To je svatá pravda, to nikdo neupře, že ti tvůrcové slávy Vídeňské školy lékařské vyšli z našeho Karolina.

A vidíte, pánové, mohl bych jíti též na filosofickou fakultu, ano i na gymnasiích bylo mnoho mužů, kteří každou chvíli byli by mohli zasednouti na universitní katédře. Uvedu ku př. Svobodu, Navarovského, Jungmanna, a ejhle, pánové, všichni ti mužové, jaké jsem vyjmenoval, narodili se v té nepatrné zemi mezi Šumavou, krušnými a krkonošskými horami, a ani jeden nebyl povolán z ciziny.


13

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Avšak, věřte mi pánové, proti povolávání z ciziny, z Němec, nikdo z nás nebude, když slavná, skutečně vynikající síla se vynajde, kteréž bychom nenašli v naší vlasti.

Věřte mi pánové, že ku př. já s radostí bych povolal nějakého učence z prostředku Německa, kdyby za to stál, i na katedru s výkladovým jazykem českým; i z toho bych si nic nedělal, kdyby k. př. pan prof. Schleicher chtěl se k nám vrátit.

Já bych s největší radostí ho povolal i na stolici, kde by byl jazyk výkladový český.

Pánové, mně se zdá, že jsem snad trpělivosti slavného sněmu příliš dlouho nadužíval a proto prosím za odpuštění, je mi toho hrozně líto. —

Já doufám, pánové, že poctivým spůsobem porážel jsem námitky a odrazil bolestnou pro nás urážku minoritního vota.

Nebylo věru potřeba, proti upřímným našim srdcím, nebylo potřeba, pánové, tak ozbrojeného aparátu, nebylo potřeba takých strašáků a obav, a zvláště nebylo potřeba slov takých, jako na př. loupež na statku, Raub an einem Gute.

Ponechávám to veleváženému p. zpravodaji minority samému, kterého znám jako výtečného presidenta ze sněmovních porad rady říšské, a jsem přesvědčen, že kdyby některý poslanec tam byl řekl cosi podobného, že by se byl chopil onoho nástroje, kterým se řečníci k pořádku napomínají.

A však řekl jsem, že jsem smířlivý, a uchopil jsem se slova, ne abych plamen rozdmychoval, ale abych přispěl k bratrské svornosti, a nebudu dělat žádných dalších výčitek, a prosím tedy Vás, pánové, abyste přistoupili k našemu návrhu.

Konečně ještě to musím podotknouti, že nenahlížím žádné potřeby, aby, kdyby vláda povolila české profesury, musila universita se trhati na dvé.

Toho nenahlížím, to by nastoupil potom onen monopol, ono umrtvení, o kterém p. zpravodaj menšiny ve své zprávě pravil.

Pánové, srovnejme se, nedejme těm, kteří nás sem poslali, a dobře se snášejí, Čechové a Němci, špatného příkladu, a nepřipouštějme, aby o nás směl někdo pronesti ono paradoxon, které někdo pověděl o jistém sňatku: Diese Eheleute werden sich erst dann vertragen, nachdem sie sich getrennt haben. Manželé ti snášeti se budou teprv až se rozvedou.

Pánové, když jednáme o ústavě tom nejskvělejším dědictví našeho Karla IV., nedělejme žádných rozbrojů, nýbrž spojme se, aby skutečně rozkvétalo ono regnum Bohemiae, o kterém Karel v zakládací listině této university pražské pravil: Regnum, quod prae ceteris heriditariis aut omnis fortunae acquisitionibus honoribus et possessionibus praerogativa mentis affectione complectimur. (Výborně! v centrum.)

Professor Wolf: Ich werde als ein Neuling im parlamentarischen Leben mich nicht in eine längere Auseinandersetzung einlassen, sondern mich bloß auf wenige Bemerkungen beschränken, die ich am Herzen trage, und welche hier auszusprechen, ich für meine Pflicht halte.

Die Frage, in deren Beurtheilung das hohe Haus eben eingetreten ist, ist von der Majorität der Kommission dahin definirt worden, daß es sich hier vor allem um ein bisher nicht in erforderlichem Maße beachtetes Recht des einen der beiden Volksstämme dieses Königreiches handle, um das Recht auf die Pflege der Wissenschaft in seiner Sprache. Die Majorität der Kommission hat überdieß die Beurtheilung dieses Bedürfnisses auf eine derartige Pflege der Wissenschaft sowie auch die Beurtheilung der Möglichkeit einer solchen Pflege für diejenigen in Anspruch genommen, um deren Rechte es sich hier handelt.

Nun meinetwegen, ich gehe darauf ein, ich will nicht im entferntesten das Recht der böhmisch - slavischen Nation auf die Pflege der Wissenschaft in ihrer Sprache bestreiten — ich will auch dem nicht widersprechen, daß diesem Rechte bisher vielleicht nicht im gewünschten Maße Rechnung getragen wurde, ich lasse mich endlich auch gern bescheiden, daß die Umstände ganz und gar darnach angethan, und daß die erforderlichen Kräfte vorhanden sind, die da verlangt werden zur Realisirung der dießfalls vorgebrachten Wünsche.

Allein, meine Herren, ich muß darauf aufmerksam machen, daß es sich hier nicht bloß um ein Recht des einen der beiden Volksstämme in Böhmen handelt, sondern daß es sich hier auch noch um ein Recht des anderen der beiden Volksstämme Böhmens handelt.

Es handelt sich hier auch um das Recht des deutschen Volksstammes in Böhmen auf die Pflege der Wissenschaft, nicht allein in feiner Sprache, sondern auch, was für mich wenigstens noch mehr bedeuten will, in seiner Art und Weise, in seinem Geiste; und, meine Herren, die Beurtheilung dessen, in wiefern durch das Votum der Majorität, diesem Rechte der deutschen Nation Rechnung getragen wird, wird die Majorität der Kommission hoffentlich gleichfalls denjenigen überlassen, um deren Rechte es sich hier handelt.

Ich bedauere nun aber, es sofort aussprechen zu müssen, daß durch den Majoritätsantrag, so wenig ich seine Forderungen sonst als übertrieben bezeichnen möchte, diesem Rechte des deutschen Stammes nahe getreten wird, indem ich mir die Ausführung dieser Forderungen durchaus nicht denken kann, ohne daß den Deutschen in Böhmen der Besitz eines ihrer wethvollsten Güter verkümmert werde, der Besitz einer deutschen Hochschule im Lande.

Ich bitte mich nicht mißzuverstehen. Wenn ich von einer deutschen Hochschule spreche, so meine


14

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ich damit nicht eine Hochschule deutscher Nationalität, nicht eine Hochschule mit lauter deutschen Studenten und deutschen Professoren, das fällt mir durchaus nicht bei.

Ich weiß sehr wohl, daß es dem erhabenen Gründer dieser Universität nicht beigefallen ist, eine derartige deutsche Hochschule stiften zu wollen, es ist aber auch dem Kaiser nicht beigefallen, eine Universität stiften zu wollen, eigens für das Land Böhmen, wie es in der dem Landtage vorliegenden Petition der böhmischen Studenten angedeutet wird.

Wenn es auch in der kaiserlichen Gründungsurkunde heißt, der Kaiser gründe die Universität, damit die treuen Bewohner des Königreiches Böhmen nicht nothwendig hätten, bei anderen Nationen um das Brod der Wissenschaft betteln zu gehen und, daß der Tisch der Wissenschaft den Böhmen gewissermassen in ihrem eigenen Lande gedeckt sei, wenn es auch so in der Gründungsurkunde heißt, so weiß doch andererseits Jedermann, glaube ich, daß Karl IV. die Universität in Nationen theilte, die sammt und sonders gleichberechtigt waren, und daß er die Professoren der Universität nicht bloß aus Böhmen, sondern aus Frankreich, Italien ja sogar aus Sachsen und Westphalen nahm.

Eine Universität als Landesuniversität im beschränkten Sinne dieses Wortes hat Karl der IV. mithin nicht gestiftet, er stiftete vielmehr eine wahre Universität, eine universale Bildungsanstalt, eine Pflegestätte der Wissenschaft nicht in dieser und jener Sprache, sondern der Wissenschaft als solcher.

Ich nenne, nun aber diese Universität, — meine Herren eine deutsche und ich muß sie von meinem Standpunkte aus, als eine solche anerkennen, weil sie mir als Mutter aller anderen deutschen Universitäten erscheint, und weil sie sowohl ihrer historischen Entwickelung, als auch ihrer gegenwärtigen Einrichtung nach doch nur ein Theil ist jenes geistigen Ganzen, welches, wie die Minorität der Kommission hervorhebt, die deutschen Universitäten mitsammen bilden.

Daß der Majorität der Kommission mit einer solchen Universität nicht gedient ist, geht aus dem Berichte hervor, und ich begreife es auch sehr gut, daß dem, was die Majorität der Kommission unter den Rechten eines Volkes auf die Pflege der Wissenschaft in seiner Sprache versteht, daß dem durch eine solche Universität nicht entsprochen wird. Andererseits ist es aber sicher, daß dem Rechte des deutschen Stammes in Böhmen auf Pflege der Wissenschaft wiederum gerade nur durch eine solche Uni versität entsprochen werden kann.

Nun ist aber das Eine sicher, daß, wenn der Antrag der Majorität durchdringt, die Prager Universität aufgehört hat für die Deutschen das zu sein, was sie ihnen bisher gewesen ist, (Bewegung links) dann meine Herren, alsdann wird jede Nation eine Anzahl von Dozenten und Examinanten haben, welche qualifizirt und befugt sind in dieser und jener Sprache Vorträge zu halten und zu prüfen, und staatsgiltige Zeugnisse auszustellen; das mag ein Ideal der Sprachengleichberechtigung sein, allein eine Universität ist es dann nicht mehr. (Bewegung).

Ich lasse dabei ganz außer Betracht, weil es meiner Natur und meinem Gefühle wiederstrebt, näher darauf einzugehen, welche Einbuße die Pflege der Wissenschaft erleiden muß durch den nationalen Gegensatz, welchen man trotzt warnender Exempel auf diese Weise in das Universitätsleben und in die Universität hineinträgt.

Ich kann es auch Berufeneren überlassen, zu prüfen und zu beurtheilen, ob oder in wiefern sich die Durchführung des Majoritätsvotums vertragen würde mit den Rechten und Freiheiten, mit denen die Prager Universität ausgestattet ist. Ich frage schließlich nur, was wird mit der Durchführung des Majoritätsvotums denn thatsächlich gewonnen sein. Daß die deutsche Bevölkerung in Böhmen damit nicht zufrieden gestellt ist, habe ich schon ausgeführt, ich bezweifle aber auch, daß mit dem, was die Majorität verlangt, der slavischen Bevölkerung Böhmens auf die Dauer und durchaus gedient sein wird.

Ist bezweifle, daß man dieses für viel mehr als für eine Abschlagszahlung aufnehmen werde auf die dießfalls andererseits ziemlich laut und ziemlich verständlich bereits angedeuteten weiter gehenden Forderungen.

Ich kann mir auch nicht denken, daß der böhmisch-slavischen Nation nicht früher oder später der Ehrgeiz beifallen sollte, eine čechisch-slavische Universität zu besitzen, wie um eine ähnliche gegenwärtig ein anderer süd-slavischer Stamm petitionirt. Ich habe schon, meine Herren, verlauten lassen, daß ich weit entfernt davon bin, ein solches Streben zu perhorresziren. Aber je weniger ich hiezu geneigt bin, je rückhaltloser ich das Recht der böhmisch-slavischen Nation auf die Pflege der Wissenschaft in ihrer Sprache anerkenne, und je aufrichtiger ich den Betheiligten zum Gelingen dieses Strebens Glück wünsche, um so unumwundener muß ich gegen das Majoritätsvotum mich dahin aussprechen: Auf diesem Wege nicht! Ich bin befugt, mich hiebei auf das allenthalben unbestrittene Prinzip der Gleichberechtigung zu berufen.

Diesem zufolge kann doch unmöglich zugegeben werden, daß zu Gunsten des einen Theiles der Bevölkerung des Landes dem anderen geschmälert werde, was dieser seit Jahrhunderten besessen und nicht aufgehört hat, bis jetzt zu besitzen, was ihm also nach gutem, nach menschlichem und nach historischem Rechte zusteht.

Ich gebe in dieser Beziehung dem Antragsteller das Wort aus seiner früheren Rede zurück. Gönnen sie uns, was uns gehört, versuchen sie nicht, die Wahrung ihres Rechtes auf Unkosten des unseren. (Bravo! bravo! links).

Dr. Brauner: Hoher Landtag!

Schon in der zweiten und dritten Session der gegenwärtigen Landtagsperiode ist mir als Referenten des Landesausschusses die Ehre zu Theil geworden,


15

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

für das Prinzip der Gleichberechtigung beider Landessprachen an den Mittelschulen Böhmens einzustehen. Heute handelt es sich um dasselbe Interesse in einer höhern Gradation, und ich sehe mich daher veranlasst, schon der Konsequenz wegen auch heute dafür das Wort zu ergreifen.

Ich ergreife das Wort in der Richtung gegen das Minoritätsvotum. Das Minoritätsvotum bekämpft die Anträge der Kommission in dreifacher Richtung.

Es stellt zunächst den Antrag auf eine Vertagung des Gegenstandes; es bekämpft die Anträge der Majorität in merito und directe; und für den Fall, als eines und das andere fehlschlagen sollte, schlägt es zur Ausführung der beschlossenen Maßregel einen Modus vor, welcher dieselbe nicht nur wesentlich erschwert, sondern meiner Ueberzeugung nach unter den gegenwärtigen Verhältnissen ganz unmöglichrmachen soll.

Ich will mir erlauben, auf die Minoritätsanträge in dieser dreifachen Richtung einzugehen.

Der Antrag der Minorität: es möchte vorerst das Gutachten des akademischen Senates und der vier Fakultäten über den Gegenstand eingeholt werden, erscheint mir als Nichts anderes, als ein Antrag auf Vertagung und vis a vis dem baldigen Ende unserer Session ein Uebergang zur Tagesordnung.

Wenn auch die Anträge der Kommission die Form einer Bitte an die Regierung erhalten haben, so tritt denn doch die Rechtsfrage dabei zuoberst hervor und es frägt sich, ob denn darin ein berechtigter Anspruch der böhmischen Nation ausgesprochen werde.

Wenn ich von dem allgemeinen Standpunkte bei der Rechtsfrage zuerst ausgehe, muß ich mich im Vorhinein gegen die Zumuthung verwahren, als sei es mir um eine abstrakte Gleichberechtigung, um eine absolute Gleichstellung der Nationalitäten zu thun, wie es das Minoritätsvotum in seinem Eingange besagt.

Ich will zwar, und finde es nothwendig in meiner Argumentation zunächst von einem allgemeinen Rechtsstandpunkte auszugehen, werde mir aber doch auch erlauben, die besonderen Momente der Berechtigung auf Grundlage bestehender faktischer Verhältnisse hervorzuheben.

Vom allgemeinen Rechtsstandpunkte aufgefasst, berechtigt schon der Begriff eines Volkes im eigenen Lande, der Begriff der Menschennatur zur Forderung der Gleichberechtigung seiner Sprache an allen Anstalten des Landes, die zur Pflege der Wissenschaft bestimmt sind, auch bis zu ihrer höchsten Höhe, bis'zur Universität.

Die Sprache ist das dem Menschen angeborene Medium, welches seinen Verkehr und Geltung in beiden Welten vermittelt, welchen der Mensch seiner doppelten Natur nach angehört, in der fysischen sowohl als in der geistigen Welt.

Dieses Medium bedingt das Bestehen und die Geltung des Menschen in der Gesellschaft, in und mit welcher er lebt, in und mit welcher er seiner Bestimmung unendlicher Vervollkommnung entgegen geht. —

Schon dieses Moment, abgesehen von der Form, abgesehen von der Entwicklung und Fähigkeit der Sprache, berechtigt jedes Volk dazu, es von vorne herein zu fordern, daß das Feld der Wissenschaftspflege der Sprache des Volkes zumal im eigenen Lande in keiner Weise beringert, in keiner Weise verkürzt oder verkümmert werde.

An dieser Berechtigung zu zweifeln, wäre, ich will es gerade heraussagen, Barbarei, eine Barbarei, wie sie einem Volke etwa nach der Hautfarbe oder der Schädelbildung das Recht nach größerem oder geringerem Maße zuerkennt.

Es gibt eine doppelte Barbarei, eine rohe und eine verfeinerte.

Die rohe Barbarei macht sich auf dem Sklavenmarkte geltend, die verfeinerte Barbarei leider auch auf dem Felde der Literatur und selbst der Kunst.

Ich will in letzterer Beziehung nur darauf hinweisen, daß erst in neuester Zeit die deutsche Literatur von Bedienten-Völkern gesprochen hat, welche ihr struppiges Karyatiden-Haupt schütteln, und damit wollte man nichts anderes bezeichnen, als das Streben uns nahe liegender Völker nach Gleichberechtigung, am politischen und auf dem Felde der Literatur und Wissenschaft.

Selbst die edlen Formen der Poesie wurden zu diesem schnöden Dienste gebraucht, und ich will nur auf ein Produkt aufmerksam machen, welches leider in diesen Tagen erst von dem Prager Buchhandel kolportirt wurde, das vom "Verschneiden der Kämme der jungčechischen Hähne" spricht.

(Einzelne: "Výborně.")

Alle solche Barbarei, mag es nun die rohe oder verfeinerte Barbarei sein, sie wird von der Weltgeschichte mit dem ewigen Fluche gerichtet werden.

("Výborně" im Centrum.)

Solchen traurigen Erscheinungen aus älteren und aus neuerer Zeit gegenüber möchte ich höhere Beispiele der Anerkennung der Gleichberechtigung erwähnen, die der Geschichte des Christenthums angehören.

Es ist die Geschichte der Aussendung der heil. Apostel durch den Heiland in alle Welt zu allen Völkern, um sie in und mittelst ihrer Sprache die Erkenntniß der ewigen Wahrheit zu lehren, wobei insbesondere der Aneignung der Sprachen der Völker zu diesem Behufe als einer besonderen Gabe des heil. Geistes gedacht wird.

Ein neueres Beispiel in der Geschichte der Christenheit, wenn auch schon dem Alterthum angehörig, ist das heilige Bruderpaar aus Salonichi, die griechischen Philosophen und slavischen Apostel Cyrill und Methodius.

Auch diese haben ihre hohe Mission der Ver-


16

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

breitung der Lehre des Heils und der Gesittung, vor allen anderen so aufgefasst, daß sie sich mit der vollen Kenntniß der Sprache der Völker zu denen sie ausgegangen, in dem Maße ausgerüstet haben, daß sie sogar den Grund zu ihrer späteren Literatur gelegt haben.

Uebergehend vom allgemeinen Standpunkte der Berechtigung will ich nun einige Momente hervorheben, welche insbesondere unläugbar die böhmische Nation berechtigen, sich die Gleichberechtigung an der Prager Universität nicht bloß zu erbitten, sondern sie von Rechtswegen zu fordern.

In dem Ländergebiete der böhm. Krone, welches vor 300 Jahren durch Selbstbestimmung ihrer Repräsentanz den Grund zur Großmachtstellung der österreichischen Monarchie gelegt hatte, und bis heutzutage einen wesentlichen Schwer- und Stützpunkt für dieselbe bildet, lebt die böhm. Nation slavischer Zunge in einer Anzahl von 5 Millionen, diese Nation hat eine mehr als tausendjährige Geschichte, reich an Thaten und Kulturmomenten, einflußreich auf die Geschichte der Monarchie und auch größerer Nachbarländer. Diese Nation besitzt eine Sprache, welche vor Jahrhunderten schon unter den gebildeten Spruchen eine ebenbürtige war, welche die Anforderungen der Neuzeit nicht unbeachtet über sich hinweggehen ließ, sondern sich in einer Weise entwickelte und herausbildete, daß sie auch am heutigen Tage keiner Kultursprache bezüglich der Fähigkeit zur Pflege der Wissenschaft nachsteht. Auch ein weiteres Moment dürfte hier, wo es sich um das Interesse der Wissenschaftspflege handelt, nicht zu übersehen sein. daß noch ein anderer Volksstamm innerhalb der Gränzen der Monarchie angeschlossen an dem böhmisch slavischen und eben auch eine Anzahl von mindestens 2 Millionen bildend, sich der böhmischen Sprache als Verkehrsmittel und Literatursprache bedient.

Also die böhmische Sprache ist innerhalb der österreichischen Monarchie gegenwärtig ein Medium für die Ausbildung und Wissenschaftspflege einer Menschenmasse von 7 Millionen eigen.

Dieses sind die Momente, welche sowohl vom allgemeinen als wie vom besonderen Standpunkte zu dem Ausspruche berechtigen, daß die böhmische Nation berechtigt sei, im gegenwärtigen Momente die Gleichstellung ihrer Sprache zu fordern, und daß sie glaubt, die Bitte an die hohe Regierung in der Richtung zu thun, daß nicht etwa die Gleichstellung selbst ausgesprochen, sondern, daß ihr faktisch volle Rechnung getragen werde.

Indem ich, was die Literatur in der böhm. Sprache betrifft, mir es vorbehalte, einige nähere Andeutungen darüber später anzuführen, will ich bloß konstatirt haben, daß die Frage der Berechtigung eine ausgemachte, eine sonnenklare sei.

Es hat allerdings Zeiten gegeben, und sie sind nicht ferne, denn wir haben sie durchgelebt, wo nicht bloß Unwissenheit. Befangenheit mit Vorurtheilen, engherziger Egoismus Einzelner, sondern wo sogar Organe, welche maßgebenden Kreisen angehört haben, es wagen durften, diese unseren sonnenklaren Rechte zu bezweifeln, daran zu rütteln, denselben sogar Hohn zu sprechen; aber diese Tage schwerer Prüfung, hoffen wir, sind für immer vorüber.

Wir haben solche Angriffe heutzutage und namentlich hier nicht zu gewärtigen, und es wäre daher auch nicht am rechten Orte hier die Art und Weise zu erwägen, wie derlei Angriffe, wenn sie sich etwa wiederholen sollten, abzuweisen wären.

Nachdem ich über die Frage der Berechtigung genug gesagt zu haben glaube, übergehe ich, was den ersten Antrag der Minorität betrifft, zu der Frage: Wer soll über die Durchführung vor allem absprechen? Es ist fern von mir, dem akademischen Senat der Prager Universität und den Repräsentanten der Fakultäten eine Auffassung zuzumuthen, wie ich sie eben dem Rechte gegenüber geschildert habe. Wenigstens versehen wir uns einer solchen Auffassung vom akademischen Senate nicht in seiner Majorität. Nichts destoweniger aber, kann ich die Berechtigung des akademischen Senates im Vorhinein darüber abzusprechen nicht anerkennen; wenn die Anträge der Kommission auch nur in der Form einer Bitte an die hohe Regierung vorliegen.

Die vorliegende Frage der von ihrer rechtlichen Seite ist nicht vor eine Frage wissenschaftlicher Natur, auch nicht eine Frage der akademischen Disziplin, und über derlei Rechtsfragen sich in der Richtung auszusprechen, wie das Votum und die Anträge der Kommission dahin lauten, dürfte denn doch die Kompetenz nur einem legislativen Körper zu vindiciren sein, weil es eben eine Frage des Konkreten, öffentlichen Rechtes ist; und daher der akademische Senat jedenfalls nicht in Vorhinein, sondern erst Hintennach durch die Negierung als oberste Exekutive zu vernehmen sein dürfte.

Gin solcher Weg wird ja überall bei wichtigen und namentlich bei staatsrechtlichen Reformen eingeschlagen. Wenn es sich irgendwo z. B. um die Frage der Gleichstellung von Konzessionen handelt, wird man füglich nicht wohl daran thun, und man thut es auch nicht, früher die Repräsentanten der Konfession darüber zubefragen. Wenn es sich z.B. darum handelt, die allgemeine bürgerliche Wehrpflicht zu regeln, wird man nicht in Vorhinein Militärautoritäten darüber fragen. Handelt es sich darum, aus der Wirksamkeit der Regierung einen Theil an autonome Organe zu übertragen, so wird man nicht die Bureaus und die Bureauchefs darüber zu befragen, sondern wenn die Frage ihrer konkreten Weise durch die Legislatur gelöst ist, wird es an der Zeit sein, solche Organe innerhalb der Grenze der bereits gelösten Frage um ihr Gutachten bezüglich der Detailausführung der Maßregeln zu befragen.

Dieß, glaube ich, gehört zur Widerlegung des 1. Punktes des Minoritäts-Votums, der mir darnach als nichts weiter angethan erscheint, denn als eine Vertagung und ein Uebergang zur Tagesordnung.

Was den 2. Theil der Argumente der Minori-


17

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

tät betrifft, so enthalten sie eine direkte Bekämpfung der Anträge der Majorität. In dieser Beziehung geht das Minoritätsvotum vor Allem von dem Bedürfnisse aus, von dem es zwar sagt, es wolle das Bedürfniß nicht bestreiten und ihm in einer Weise Rechnung tragen; allerdings in einer Weise, welche für uns eine höchst unbefriedigende, ich möchte sagen, eine das Bedürfniß eludirende wäre. Es wird zuvörderst im Minoritätsvotum das praktische Bedürfniß hervorgehoben, und die Bestimmung der Universität in dieser Richtung dahin aufgefasst, daß sie dem Zöglinge die Tüchtigkeit geben soll, sich künftig hin in praktischer Wirksamkeit im Leben sicher und leicht zurecht zu finden.

Wenn auch dieser Zweck sich nicht darin wesentlich zu konzentriren vermag, daß dem Jünger der Wissenschaft die Lehre in jener Sprache vorgetragen werde, welche den Kreisen eigen ist, in denen er seine praktische Thätigkeit auszuüben haben wird, so kann denn doch nicht geleugnet werden, daß eine Mitbetheiligung dieser Sprache an der Anstalt die Gelegenheit, in dieser Sprache sich auszubilden, jedenfalls eine solche praktische Tüchtigkeit wesentlich bedingt.

Der bisherige Vorgang der Regierung, um nämlich dem praktischen Bedürfnisse Rechnung zu tragen, wird uns vom Minoritätsvotum, wie mein Vorredner auf dieser Seite sehr gut hervorgehoben hat, als eine besondere Begünstigung, ja als ein SuperPlus des Guten zu gut geschrieben.

Nachdem der Redner vor mir dieses Superplus des Guten näher beleuchtet hat, fühle ich mich weiterer Ausführung dessen enthoben und möchte nur bemerken, daß der Vorgang der Regierung bis zum Jahre 1848 ein solcher war, der uns die Berechtigung ganz abgesprochen hat; seit dem Jahre 1848 war er ein etwas günstigerer, aber in seiner Weise ein sehr wechselnder und in den Resultaten ist er von dem Mehr zu dem Mindern, ich möchte sagen zum geringsten Maße zurückgegangen.

Auch das hat ein Redner vor mir hervorgehoben, daß namentlich das Mittel, die Katheder an der Universität durch böhmische Docenten, zu versehen ein höchst unzureichendes ist, und durchaus nicht geeignet, um auf dasselbe als eine Konzession hinzuweisen.

GZ wundert mich, wenn die Minorität schon darauf verwiesen hat, und das uns Zugestandene ein Superplus nennt, daß sie nicht am Ende auch des Umstandes erwähnt hat, daß an der medizinischen Fakultät auch ein böhmischer Hebammen-Kurs besteht, oder daß die gerichtliche Medizin dermalen auch in böhmischer Sprache vorgetragen wird.

Dem praktischen Bedürfnisse ist also in keiner Weise entsprochen, aber es ist auch dem Bedürfnisse der theoretischen Doktrinen nicht entsprochen.

Das Minoritätsvotum weist darauf hin, daß es bisher keine zweisprächige Universität gibt, daß ein solches Institut ein seltsames wäre.

Nun wir haben seit 2 Jahren eine zweisprachige, nämlich die polytechnische Hochschule im Lande, sie ist auch eine Universität, und die naturhistorischen und mathematischen Wissenschaften weiden an derselben in einer Art gepflegt, die am Ende an Ausdehnung und Intensität selbst diejenige an der Universität überragt, daß eine solche zweisprachige Hochschule, wenn sie auch eine seltsame Erscheinung sein mag, sich praktisch immer bewähren kann, daß sie dem Bedürfnisse entspricht, das zeigt eben nur von der Eigenthümlichkeit des bestehenden Bedürfnisses, von der Eigenthümlichkeit des Landes und Volkes, für welches diese Anstalt, ebenso auch wie die Universität bestimmt ist.

Daß eine Erscheinung eine seltsame ist, ist noch keine Folge, daß sie auch eine unzweckmässige, oder eine minder gute wäre; denn nicht immer ist das Seltsame besser als das Gewöhnliche, im Gegentheil, man geht im Fortschritte der Verbesserung vom Gewohnlichen zum Ungewöhnlichen also zum Seltsamen über, und entspricht es dem Bedürfnisse, so vindicirt sich auch das Seltsame den Anspruch auf allgemeine Geltung und wird zu einem Gewöhnlichen. Namentlich ist aber Oesterreich als ein Völkerstaat geeignet und berufen, derlei Seltsamkeiten ins Leben treten zu lassen; mit derlei Selsamkeiten seine eigentliche Mission zu eröffnen und an sich selbst zu zeigen, daß nicht Hegemonie sondern Gleichberechtigung der Völker sowohl in bürgerlichem Leben, als auch auf dem Felde der Wissenschaft zu gedeihlichem Erfolge führt.

Was nun das streng wissenschaftliche Bedürfniß betrifft, so hat der Antragsteller selbst erst unlängst dieses Bedürfniß mit so beredten Worten vertreten und ihm Ausdruck gegeben, daß ich nicht glaube vor dem hohen Hause in nähere Ausführung desselben eingehen zu müssen. Ich will mich nur auf weniges beschränken, um der böhm. Literatur zu erwähnen, daß sie denn doch nicht so geringfügig ist, um über dieselbe mit einem solchen negatorischen Ausspruche hinweggehen zu können, wie es das Minoritätsvotum thut. Die Literatur in böhmischer Sprache als Vorbedingung zu den Vorträgen an der Universität ist im Fache der Naturwissenschaften und in den mathematischen Doktorien bereits herangereift zur vollkommenen Fähigkeit zu Lehrvorträgen an Hochschulen nämlich am Polytechnikum und zwar mit gutem Erfolge. Auch die böhmische Rechtswissenschaft hat schon aus dem Alterthume Schätze an uns überliefert, welche auch bei der Pflege der neuen Rechtswissenschaft nicht genug Berücksichtigung finden können, und selbe leider in letzter Zeit nicht gefunden haben.

Selbst das Bereich der filosofischen und theologischen Literatur ist denn doch nicht so blutarm, daß man dabei eben nur auf Hefte der Professoren beschränkt wäre, die Heute entstanden sind und Gestern noch nicht da waren.

Zu einem solchen Abspruche berechtigt der Stand unserer Literatur nicht, aber ich weise auch noch darauf hin, (was auch das Majoritätsvotum hervorhebt) daß eben in der wissenschaftlichen Thätigkeit an der

3


18

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Universität der eigentliche Befruchtungsprozeß für die Literatur auch außerhalb der Hörsale liegt und daß ein soscher Befruchtungsprozeß uns nicht entzogen werden sollte.

Mit Recht hat der Herr Vorredner auf dieser Seite auf den Stand der deutschen Literatur hingewiesen, als sich eben die ehemalige lateinische Präger Universität in das damals auch seltsame deutsche Institut umgestaltet hat.

Jenem Areopag, welcher bisher über unsere Kulturinteressen abgesprochen und selbe gerichtet hat, kann ich kein kompetentes Urtheil über unsere geistigen Bedürfnisse zuerkennen, denn leider sitzen in diesem Areopag und saßen stets Männer, welche entweder unsere geistigen und literarischen Bedürfnisse nicht gekannt haben oder nicht gewillt waren, sie kennen zu lernen, welche immer mit einer stolzen Negation darüber hinweggegangen sind. Mit vollem Rechte hat das Votum der Majorität darauf hingewiesen, und ich glaube die Ausführung in Betreff des Bedürfnisses, was die Literatur betrifft, dem H. Berichterstatter der Majorität, welcher eben ein Mann der Prager Hochschule und ein Mann der Wissenschaft ist, überlassen zu dürfen.

Die weiteren Argumente des Minoritätsvotum über die Anträge der Kommission basiren sich hauptsächlich auf die Besorgnisse und auf derlei Besorgnisse gebauten Prophezeiungen von eintretender Übelständen.

Vor Allen wird das Bedenken hervorgehoben, betreffend die soziale Stellung der Lehrkräfte an der Prager Universität, wenn sie im Sinne der Kommissionsanträge reorganisirt werden sollte, nämlich im Sinne der Gleichberechtigung. Auch dieses Moment ist indirekter Weise schon vor mir hervorgehoben worden, und ich möchte solchen Befürchtungen, die da glauben, wenn sich die national verschiedenen Elemente an der Prager Universität begegnen, daß daraus allerlei Uibelstände sogar Gefahren hervorgehen werden, denn doch mit der Anführung des Grundsatzes begegnen, daß das Weltbürgerthum seit Jahrhunderten allein aufrecht erhalten hat: Quilibet habetur bonus, donec probatur esse malus.

Wenn sich die Minorität nur an diesen Grundsatz gehalten hätte, so hätte sie keinen Anlaß gehabt, eine solche Befürchtung aus der sozialen Begegnung dieser heterogenen Elemente, (wie sie sagt) zu erschließen, und sie in Aussicht zu stellen.

Das Minoritätsvotum spricht weiter in seiner Besorgniß schon im Vorhinein von dem numerischen Uibergewicht und der daraus für die Pflege der Wissenschaft und den ganzen Organismus der Universität hervorgehenden Gefahr, wenn es nämlich dahin kommen sollte, daß die böhmischen Lehrkräfte ein nunmerisches Uibergewicht erhalten sollten über die Deutschen.

Nun, meine Herren, zu einer solchen Besorgniß ist es durchaus nicht an der Zeit.

Wir streben da erst Anfänge der Gleichberechtigung an, aber auch in ihrem Verfolge, wenn die Prager Universität eine völlig zweisprachige werden sollte, ist hierdurch dann das deutsche Element benachtheiligt? ist es etwa gar ausgeschlossen? Ich glaube, nein!

Würde sich die Prager Universität zu einer zweisprachigen gestalten, so wird sie unstreitig eine Universität sein, wie vielleicht Oesterreich damit in Böhmen den Anfang macht, und wie Oesterreich solcher Universitäten bedarf.

Auf die Rivalität legt selbst das Minoritätsvotum ein Gewicht, sofern es. sich nämlich um die Rivalität von Kräften im deutschen Lehrkörper handelt.

Warum also die gewichtige Befürchtung, wenn es sich um eine Rivalität heterogener Elemente handelt?

Eine solche Rivalität in diesem gespensterartigen Lichte zu sehen, ist, meine Herren, auch einer Minorität der Kommission, ich möchte sagen, gar nicht würdig.

Thatsachen werden uns für diese gespensterartige Auffassung nicht vorgeführt, und die Gespenster nur, zumalen ohne dazu veranlasst zu sein, erscheinen mir als ein Zeugniß für den Mangel des Rechts im eigenen Bewusstsein.

Selbst wenn es also dahin kommen sollte, daß der literarische Markt, ich bitte, mir den Ausdruck zu vergeben, es ist der Ausdruck der Minorität — selbst wenn der literarische Markt, von welchem die Lehrkräfte für die Prager Universität hergeholt werden sollen, durch die Zweisprachigkeit ein minder ausgiebiger werden sollte an der Zahl, so glaube ich, wird er dadurch nur ein intensiverer werden.

(Bewegung Links.)

Wenn die Mission Oesterreichs, wenn die Natur unseres Landes, wenn die Aufgabe der Prager Universität richtig und konsequent aufgefasst wird, meine Herren, so kann ich mich jetzt dem nicht verschließen, daß auch gediegene Lehrkräfte aus Deutschland, welche ihre Kulturmission in der Prager Universität werden geltend machen wollen, sich befleissen werden, sich die Sprache anzueignen (Bewegung und Heiterkeit Links), mit welcher an der Prager Universität ihnen ein ebenbürtiges Kollegium der anderen Nationalität gegenüber stehen wird.

(Bewegung und Heiterkeit Links.)

Wir haben, meine Herren, Beispiele, daß die Mission der Wissenschaftspflege auf der Prager Universität von deutschen Männern aufgefasst wurde. Wir haben solche Beispiele, es hat ihrer der Redner auf dieser Seite vor mir erwähnt.

Nun, meine Herren, wenn einmal ein deutscher Professor, der sich an der Prager Universität in einer Doktrin wird vorzüglich geltend machen wollen, wenn er sich im Vornhinein oder Hintenher die Kenntniß der böhmischen Sprache aneignet, wird er deßwegen weniger deutsch weiden oder bleiben?

Ich glaube nicht.

Also nicht ein sprachliches, nicht ein formelles, sondern ein moralisches, politisches und sehr reales


19

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Interesse ist es, dahin zu streben, daß man sich unter solchen Umständen die Kenntniß der anderen Landessprache aneigne.

Gegenüber einer so ängstlichen Auffassung dieses Moments, wie es uns das Minoritätsvotum darstellt, möchte ich mir erlauben, auf schöne Worte eines großen deutschen Geistes hinzuweisen, auf die Worte von Friedrich Rückert, dessen Verlust die deutsche Muse eben jetzt betrauert: sie lauten: "Mit jeder Sprache mehr, die du erlernst, befreist du einen dis daher in dir gebundenen Geist, der jetzo thätig wird mit eig'ner Denkverbindung, dir ausschließt unbekannt gewesene Weltempfindung, Empfindung, wie ein Volk sich in der Welt empfunden, und diese Menschheitsform hast du in dir gefunden."

Das ist, meine Herren, eine deutsche Auffassung, von der wir nur wünschen können, daß sie überall in der ganzen Welt und namentlich auch uns gegenüber Anklang und Nachahmung finde.

(Lebhaftes "Bravo!" Rechts und im Centrum.)

Nach den bereits geschilderten Bedenken übergeht das Minoritätsvotum auf die Schwierigkeit des Kostenpunktes, welche eine doppelte Besetzung der Lehrkanzeln zur Folge haben wird.

Nun, was den Kostenpunkt betrifft, meine Herren, so dürfte er einer solchen Aufgabe, einem solchen Zwecke gegenüber kaum zu berücksichtigen sein. Wenn auch der Universitäts- und der böhmische Studienfond nicht hinreichen sollten, diese Mehrauslage zu decken, so wird die Belastung des Landesbudgetes uns in keiner Weise eine schwere werden, wenn es übrigens einer vernünftigen Sparsamkeit nicht gelingen sollte, auch in dem zur Dotirung der Universität besonders bestimmten Fonde Ersparnisse einzuführen.

Der Kostenpunkt also ist in dieser Beziehung soviel wie kein Hinderniß.

Auf die Schwierigkeiten bezüglich der Prüfungen hat bereits ein Redner vor mir geantwortet, und es bleibt mir nichts weiteres'übrig, als noch des Umstandes zu erwähnen, den ich als die dritte Schlachtordnung der Argumente der Minorität gegen den Kommissionsantrag angeführt habe, nämlich, daß eine Trennung der Universität in zwei Universitäten die Anträge nothwendig zur Folge haben müssten.

Diesen Punkt zu erörtern, scheint es mir vor der Hand gar nicht an der Zeit zu sein.

Ehe wir meine Herren dahin kommen, daß sich das Bedürfniß nach zwei Universitäten herausstellen wird, wird eine Zeit vergehen, die keiner von uns, auch nicht der jüngste, mag ihm das längste Leben beschieden sein, wohl erleben wird, und daher überlassen wir das, meine Herren, getrost der Zukunft. Uebrigens wird der hohe Landtag Gelegenheit haben, eine Frage zu erörtern, welche in dieser Beziehung als eine vorzeitige an denselben gelangen wird. Es ist eine von einer Seite gewünschte Trennung unseres noch jungen polytechnischen Landesinstitutes. Dabei wird sich die Gelegenheit ergeben, darüber klar zu werden und zu sprechen, ob überhaupt eine solche Eventualität nothwendig sei. Das wird auch gelten bezüglich der prager Universität.

Sollte aber wirklich die Katastrophe aller Befürchtungen, seiner Zeit eintreten, daß in Böhmen eine doppelte Universität, eine böhmische und deutsche werden sollte und werden müsste, nun meine Herren! Böhmen ist groß genug, Böhmen ist auch reich genug, um seiner Zeit auch zwei Universitäten zu haben und zu erhalten. (Rufe links: Bravo! Ganz gut!) Aber meine Herren, ein solches Bedürfniß muß ganz andere Momente und ganz andere Argumente geltend machen, als das Minoritätsvotum und auch sonst jeder von uns es heut zu Tage für dasselbe geltend zu machen vermöchte. (Lebhaftes Bravo und Výborně im Centrum).

Oberstlandmarschall: Herr Prof. Grohmann hat seine Stelle in der Reihe der Redner dem später gemeldeten Herrn Prof. Dr. Höfler abgetreten.

Herr Prof. Höfler! (läutet).

Prof. Höfler: Der hohe Landtag ist denn, wenn ich den Herrn Redner verstanden habe, der eben schloß, auf dem Punkte sich in ein literarisches Tribunal umzuwandeln und Gegenstände zu erörtern, die unmittelbar von wissenschaftlichen Korporationen erörtert zu werden pflegen.

Es ist zu gleicher Zeit daneben auch der Versuch gemacht worden, diejenigen Fragen in Erörterung zu ziehen, die meiner Uiberzeugung nach, nur dem akademischen Senate zukommen würden, wenn eben dieser befragt werden sollte.

Was das letztere betrifft und welche Rechte demselben zukommen, welche Rechte überhaupt hier in dem hohen Hause von dem Standpunkte der Universität aus vertreten werden sollen, das ziemt mir zunächst nicht zu erörtern, dazu sind andere Personen in dem hohen Landtage da, von denen der eine das Recht, von denen der andere die Pflicht hat es zu thun. Wie ich gewöhnt bin, keine andere Freiheit für mich in Anspruch zu nehmen, als diejenige, welche ich auch Anderen zu gönnen bereit bin, werde ich mich ebensowenig in die Rechte, wie in die Pflichten eines anderen hineinmischen.

Nun muß ich aber sagen, daß, wenn von Seiten des Herrn Antragstellers der vorliegende Antrag, der nun so vielfach erörtert worden ist, gestellt wurde, mich wenigstens das nicht im mindesten wundert, daß die Universitätsfrage m irgend einer Weise an den hohen Landtag gekommen ist, und würde ich früher die Ehre gehabt haben, Deputirter zu sein, ich glaube, ich hätte selbst unmittelbar mich an das hohe Haus gewendet, freilich nicht in der Form, wie es von Seiten des Herrn Antragstellers geschehen ist, von welcher ich sagen muß, sie scheine mir darauf hinauszugehen, ein Gebäude, den Bau eines Hauses bei den Giebeln zu beginnen und nicht bei den Fundamenten; wohl aber hätte ich mir die Freiheit genommen, in einer dringenden Angelegen-

3*


20

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

heit der Universität vielleicht dem hohen Hause beschwerlich zu fallen. Es ist keine Frage, daß Korporationen, wie die Universitäten und so viele andere sind, nie und nimmer so geradezu als stabil zu betrachten sind, daß nichts an ihnen gebessert, nichts an ihnen verändert werden dürfte. Wehe derjenigen Korporation, die die Meinung von sich hegen würde, sie sei bereits auf dem höchsten Grade der Vollkommenheit gelangt; es wäre gewiß diese Meinung der Anfang vom Ende.

Ich hätte mir die Freiheit genommen, das h. Haus auf etwas aufmerksam zu machen, was mir in der Lage, in den Bedürfnissen des Landes tief gegründet zu sein scheint, und zwar hätte ich auf 2 Momente vorzugsweise, die in der That auch zu dieser obschwebenden Frage gehören dürften, das h. Haus aufmerksam gemacht.

Die eine Frage, oder besser gesagt Thatsache, ist die des höchst unglücklichen Zustandes, eines großen Theiles unserer Studierenden von der einen, wie von der anderen Nationalität.

Ich bin in den 15 Jahren, die ich nun an der Universität zu wirken die Ehre habe, gerade mit diesem Kapitel im hohen Grade vertraut worden. Ich weih, in welcher Weise die besten Naturen verkümmern, ich weiß, wie unter Sorge und Elend, von welcher man sich vielleicht im hohen Hause keine Vorstellung macht, diejenigen, die die besten Anlagen haben, die auf der Universität den größten und bedeutendsten Fleiß gezeigt haben, zu Grunde gehen, weil sie ermatten, ermüden unter dem Drange, unter der Noth des Lebens, und in dem Augenblicke scheitern, in welchem sie ihre Studien zurückgelegt haben, da sie nach dem nächsten Besten, ich möchte sagen, nach dem Strohhalm haschen, diesen ergreifen, wo ihnen kein Tau zugeworfen ist, um aus dem Schiffbruche ihres Lebens sich herauszureißen.

Das zweite ist, meine Herren! und da gehe ich unmittelbar auf die Universitätsfrage ein. Die zweite Frage ist, in welcher Art und Weise unsere jungen Leute, die Prager Studentenschaft, die böhmische Studentenschaft im weitesten, vollsten Sinne des Wortes dahin gelangen kann, daß sie sich auch mit vollem Erfolge der Wissenschaft widmet, wie dieses nöthig ist, um der Universitätskarriere sich widmen, und jene Erfordernisse erfüllen zu können, die eben an alle ohne Ausnahme gestellt werden müssen, die sich der Universität als Lehrer zuwenden wollen.

Da hat man das Institut der Privatdozenten an den verschiedenen Universitäten nicht erfunden, wohl aber aus einem sehr nahe liegenden Bedürfnisse eingeführt, daß der junge Mann sich zuerst ausweise, ob er erstens Kenntnisse, zweitens ob er Lehrfähigkelt hat; denn darüber ist denn doch kein Zweifel vorhanden, daß man ein sehr gelehrter Mann ein kann, und doch nichts weniger als die Fähigkeit zum Professor hat, da der beste Professor selbst in der Regel, denn doch nur so darin sich zeigt, daß der hauptsächlichste, Punkt seiner Wirksamkeit in der Anregung Anderer zum Selbststudium besteht. -

Dieses setzt ein Talent nicht bloß des Vortrages im allgemeinen, denn das haben auch Schauspieler, sondern volle Ergreifung des Gegenstandes und der Gemüther voraus. Er muß im Stande sein, gerade auf den Punkt hin die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu lenken, auf den es vor Allem ankömmt.

Nun hat man bei der neuen Organisation der kaiserlichen Universitäten, die ich unbedingt als unsterblichen Akt Sr. Majestät unsers Königs und Kaisers bezeichne und für welche ich demjenigen Manne öffentlich Dank zu sagen mich verpflichtet fühle, der dazu in so hohem Grade die Hand angelegt hat.

(Bravo links).

Man hat bei dieser Gelegenheit meine Herren auch auf dieses Institut der Privatdozente und mit vollem Recht Nachdruck gelegt.

Allein, da muß ich gleich von Vornherein auf die Verschiedenheit der Zustände bei eigentlichen Deutschen und bei der Prager und den österreichischen Universitäten überhaupt aufmerksam machen.

Es ist bei weitem viel leichter an deutschen Universitäten die Mittel zur Erhaltung einer ehrenvollen Existenz zu gewinnen, als dieß bei uns zu Lande der Fall ist.

Ich möchte mir erlauben, ein einziges Beispiel anzuführen, was zwar nicht unmittelbar auf Privatdozentschaft geht, aber sehr wohl dasselbe beweist, wie es sich auch auf eine Professur bezieht.

Meine erste Anstellung, nachdem ich Privatdozent an der Münchener Universität gewesen war, war die eines außerordentlichen Professors. Ich habe diese Anstellung bekommen nach der alten Art und Weise, wie das in Baiern der Fall war, mit einer Besoldung von 600 fl., und stand nun, was übrigens auch schon als Privatdozent möglich gewesen wäre, wenn ich längere Zeit Privatdozent geblieben wäre, abgesehen von den 600 fl. auf ungefähr 2000 fl., und noch mehr durch dasjenige, was ich durch schriftstellerische Arbeiten zu verdienen im Stande war. —

Das ist eine Möglichkeit, welches uns hier zu Lande beinahe vollkommen fehlt. Es fehlen uns aber 2 Dinge.

Es fehlen für unsere Studirene jene Konvikte, jene sorgenfreie Existenz für unsere jungen Leute, für diejenigen, welche zum Theil aus dem niedrigsten Stande sich emporarbeiten müssen zu jener Höhe und Freiheit der Anschauungen, die die Wissenschaft von den Ihrigen verlangt.

Mit Noth, Elend, mit der paupertas meretrix kämpfend entwickelt sich selten ein freier wahrhaft wissenschaftlicher Geist.

Ebenso wie diese Anstalt dringend nothwendig wäre, und das hätte ich so gern in Vorschlag gebracht, ebenso wie dieses, wäre auch nothwendig dar-


21

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

an zu denken, in welcher Art und Weise man unseren jungen Männern, die das Examen gemacht haben, sich der Universität widmen wollen unter die Arme zu greifen vermögen, damit sie in dieser allerwichtigsten Zeit des Lebens ungetheilt sich der Wissenschaft widmen und eine richtige Vorbereitung für die Universitätskarriere gewinnen können.

Erlauben sie mir nun, hochgeehrte Herren, daß ich auf den Gegenstand selbst eingehe. (Bravo im Centrum). Wenn ich den H. Vorredner recht verstanden habe und wenn ich recht verstanden habe, was auch in der Motivirung des Antrages gesagt worden ist, so handelt es sich vorzugsweise bei dieser Frage vom Standpunkte der Majorität aus um 2 Dinge, das eine, was vielfältig betont worden ist, ist das Recht der slavischen Nation nicht bloß auf die Wissenschaft, sondern auch auf die Universität unmittelbar.

Und das andere, wenn ich es recht verstanden habe, und ich glaube, ich drücke damit aus, was in der Motivirung des Herrn Antragstellers gelegen war, so handelt es sich um die Erringung oder um die Förderung, denn das eine, denn das andere ist gesagt worden, um die Erringung oder Förderung der einheimischen, der slavischen Literatur.

Gestatten sie mir, meine Herren, das ganz aufrichtige Geständniß mir als Mann der Wissenschaft, daß, wo ich Wissenschaft sehe, und wäre es bei den Samojeden, oder wo immer, mein Herz immer auf gehen und sich erfreuen wird, und wo ich Wissenschaft finde und wo ich Wissenschaft fördern kann, da ist mein "Esse" (Brinz: so ist's.) und da ist meine Existenz und da fühle ich mich zu Hause. (Sehr gut! links.)

Was aber nun die Literatur betrifft, und die slavische Literatur insbesondere, so erkläre ich wieder, meine Herren, ich mische mich in nichts ein, was das Recht einer anderen Nation betrifft, ich werde für mich keine andere Freiheit in Anspruch nehmen, als die ich auch anderen gönne. Da ich aber denn nun doch mich bemühte und zwar unter der Anleitung eines Mannes, den ich nur honoris causa, wie natürlich nennen kann und nennen werde, unter der Anleitung des zu früh der Wissenschaft entrissenen Šafařík mit der slavischen Literatur, so weit es mir möglich ist, mich bekannt zu machen, darf ich doch mir einige Berechtigung in dieser Sache zuerkennen. Ich darf von mir sagen, ich habe, ehe ich in diese Lande kam, manches für die böhmische Geschichte gearbeitet, vielleicht vieles Neue gesunden. Ich habe mit Šafařík die glagolitischen Fragmente herausgegeben, und die älteste Urkunde, die jetzt als jene angesehen wird, über welche hinaus keine böhmische weiterhin existirt, aufgefunden, neben so vielen anderen; da dürfte ich vielleicht ein Urtheil auch in Bezug auf slavische Dinge mir zuschreiben. Ich thue es aber nicht, weil ich die Gebiete trennen will.

Aber das eine erlaube ich mir zu sagen, es gibt gewisse allgemeine Grundsätze, gewisse Vitalbedingungen, unter welchen in allen Zeiten, bei allen Völkern ohne Ausnahme eine Literatur entstanden ist und unter welchen allein eine Literatur entstehen konnte.

Gestatten sie mir, es gehört zum Gegenstande, dieß mit ein Paar Worten auszuführen und fürchten sie nicht, daß ich zu tief greife, wie das im Majoritäts-Gutachten, betreffs eine derartige Befürchtung, ausgesprochen worden ist; aber ich weiß nun doch, daß, wenn ich mich zu demjenigen Volke wende, welches in der Literatur bis zum heutigsten Tage unübertroffen dasteht, zu dem hellenischen Volke, zwei Vitalbedingungen vorhanden waren, zwei Wurzeln, die stattfinden mußten, auf daß der große Baum der hellenischen Literatur entstehen konnte, der eine halbe, ja mehr als eine halbe Welt bedeckt, das war einerseits die Solonische Verfassung, zuerst die Feststellung des öffentlichen Rechtes wie der Sicherheit der eigenen Rechte anderen gegenüber. Die zweite Wurzel war jenes große und gewaltige Ereigniß, das alle Seelen in Hellas unwiderstehlich ergriffen hat, die Befreiung vom persischen Joche.

Unter diesen beiden gewaltigen und großen Ereignissen ist der Lebensbaum der hellenischen Literatur emporgesprossen.

Aber gehen sie, meine Herren, zu den Modeliteraturen anderer Literaturen hin, immerwährend werden sie ähnliche Lebensbedingungen finden; wo eine Literatur wirklich aus dem Volke gewachsen ist. Der erste Grund dieses Entstehens war stets ein strenges Gefühl für die Rechte der anderen, ein strenges Festhalten an demjenigen, was das eigene Recht in sich schloß, war ein tiefes Gefühl für die Sittlichkeit, für die Freiheit wissenschaftlicher Korporationen, eine vollständige Anerkennung (mit gehobener Stimme) der Rechte freier Erörterung und die Fernhaltung aller Gewalt und pöbelhaften Eingreifens in die Angelegenheiten der Wissenschaft, in welcher Form es immer gewesen wäre. (Sehr gut! links)

Sehen sie, meine Herren, auf die spanische Literatur, die trotz der Inquisition und des Absolutismus sich entwickeln konnte, gehen sie zu der französischen und englischen Literatur über, überall und immer muß man sagen, es sind dieß gleichartige Vorbedingungen. Die gleichzeitigen Vorbedingungen liegen nicht bloß in diesen allgemeinen Grundsätzen; die allgemeinen Grundsätze schwanken hin und her, wenn sie nicht zur festen, äußern Gestaltung gelangen können. Damit sie aber dazu gelangen, müssen die Schulen gehoben und muß der Unterbau festgestellt werden; nicht von oben muß man anfangen und nicht von oben an den Baum beschneiden, sondern von unten muß man es anfangen und da solide Unterlagen legen. (Bewegung, Bravo! links).

Was hat denn in England im 16. Jahrhunderte in der Reformationszeit, das Aufkommen eines Shakespeare und anderer bedeutenden Literaten jener Tage, ermöglicht, als echte Gelehrtenschulen; daß man in der Schule nicht rechts und nicht links blickte, aber sich anschloß an die großen Muster der


22

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Alten und Weisen; d. h., daß das Studium in einer anderen Art und Weise geschehe, als es heutzutage geschieht, wo der Studirende, wenn er auf die Universität kommt, sein griechisches Buch in einen Winkel verwirft und das latinische in einen anderen und sich selbst fragen muß, was habe ich in den 8 Jahren gelernt und gethan und was wird daraus werden. (Sehr recht!)

Man muß sich fest anschließen im allgemeinen an jene allgemeine Grundbedingungen der Literatur, die für alle Völker, ob Slaven, Romanen oder Deutsche immer und überall dieselben bleiben werden. Nur auf dem Boden der klassischen Literatur ist es möglich, daß eine wahre nationale Literatur sich entwickelt. (Ganz recht! links,)

Gastatten sie mir, meine Herren, zu einem anderen Punkte überzugehen. (Präsident läutet.)

Es ist von dem Rechte der slavischen Nation gesprochen worden; ich für meine Person werde nach in dieser Beziehung demjenigen, was ich zu sagen die Ehre hatte, nach demjenigen was ich in 15 Jahren gegenüber meinen Zuhörern that, nicht ein Jota wegnehmen, tüpfeln oder deuteln; es handelt sich, meine hochgeehrten Herren, ganz und gar nicht um dasjenige, was in den Reden der vorhergehenden Herrn Redner hervorgetreten ist, oder wenigstens so aufgefasst werden konnte, als wenn dieses Recht in einer Weise beanständet worden wäre, daß damit eine Verkümmerung oder gar eine absichtliche Verkümmerung verbunden gewesen wäre.

Gestatten sie mir, über diesen Punkt nur nach dem Kreise meiner Erfahrung zu sprechen. Ich werde mich gern belehren lassen, in Bezug auf jenen Kreis, der mir nicht bekannt ist. —

Erlauben sie mir, meine Herren, anzuführen, was ich als ehemaliger Professoren- und Doktoren-Dekan, als Präses der Prüfungskommission für Lehramtskandidaten usw. in dieser Beziehung an Erfahrungen gesammelt habe. Die Herren werden sich erinnern, daß unter denjenigen slavischen Gelehrten, die auch noch jetzt im hohen Grade von ihren Landsleuten gefeiert werden, Čelakowský in der That einer der bedeutendsten gewesen ist, Čelakowský war mein Kollega an der philosophischen Fakultät in Prag. Ich habe mich gefreut, mit diesem Manne an einer und derselben Universität wirken zu können. Gin anderer, der mir nicht weniger bekannt ist, der aber gleich diesem auch professor ordinarius an der philosophischen Fakultär war, ist Prof. Koubek.

Als ich hieher an die hiesige Universität kam, berufen ohne mein Zuthun — ich habe keinen Schritt weder direkt noch indirekt in dieser Beziehung gemacht — da war auch Prof. Hanuš an der Universität und wirkte als Professor der Philosophie.

Ich freue mich, daß mein Kollega Tomek wie ich ordinarius ist; ich freue mich darüber, daß Wocel mein Kollega ist, ich freue mich, daß Gindely mein Kollega ist, und wünsche nichts so sehr, als daß wir ihn auch sehr bald als ordinarius begrüßen können, denn seine Verdienste sind groß genug, daß ihm dieses zu Theil werde.

Es ist ferner Professor Hattala, der gleichfalls nach den Anschauungen von gelehrten Männern als Zierde unserer philosophischen Fakultät zu erwähnen ist ein Slave.

Es ist von den Philologen Kvíčala da, ich freue mich im hohen Grade, Kollega dieses talentvollen, fleißigen, jungen Mannes zu sein, wie ich mich freue, daß Dr. Dastich Professor an der Universität geworden ist. Gestatten sie mir zuzufügen, nach meiner Erfahrung und soweit ich an der Universität wirke, und darüber Aufschluß zu geben vermag, soweit ist niemals irgend ein Gesuch eines böhmischen Bewerbers um eine Stelle an der philosophischen Fakultät der Prager Universität zurückgewiesen worden, und wäre es zurückgewiesen worden — es fällt mir aber im gegenwärtigen Augenblick durchaus kein solches Beispiel ein, so müsste ich meinen böhmischen und deutschen Kollegen unverhohlen vor dem h. Hause das Zeugniß geben, daß es gewiß nur nach der sorgfältigsten Erwägung aller Gründe geschehen ist.

Noch mehr. Wer kann leugnen, und ich glaube, es sind in diesem h. Hause Zeugen dessen vorhanden, was ich sogleich auszusprechen, die Ehre haben werde — wer kann leugnen, daß sowohl ich, wie andere d. h. — wie man sie zu nennen pflegt, vorzugsweise nicht deutsche Professoren eine gewisse Ehre hineinlegen, auf junge Leute der einen und der andern Nationalität so einzuwirken, daß sie sich allmählich für die akademische Laufbahn bestimmten?

Mehr wie Einer wurde von mir dringendst aufgefordert, er möge nach seinen bedeutenden Talenten sich der akademischen Laufbahn widmen. Hat er es nicht gethan, dann sind wir außer Schuld (sehr richtig) wir haben ihm den Weg nicht versperrt.

Noch mehr. Wenn irgend eine Gelegenheit war, um in Bezug auf Heranbildung künftiger akadem. Dozenten zu wirken, wer kann leugnen, daß wir nicht gern die Mühe auf uns genommen haben, uns an Se. Exc. den früheren Unterrichts minister zu wenden, oder in späterer Zeit als leider das Ministerium, das bis jetzt noch nicht hergestellt ist, aufgehoben wurde, die möglichen Anstalten zu treffen, um jungen Männern ohne Unterschied der Nationalität Stipendien zu verschaffen, daß sie im Auslande neue Methoden kennen leinten und nach diesen neuen Methoden die Wissenschaft in ihrem Kreise zu fördern suchen.

Meine Aufzeichnungen können etwas irrig sein, soviel mir aber bekannt ist, sind es wenigstens 7 Slaven gewesen auf 2 Deutsche, die Reisestipendien erhielten, und was das letztere betrifft, so muß ich ausdrücklich erwähnen, daß ich einem höchst talentvollen jungen Mann ein Reisestipendium nur dadurch verschaffen konnte, daß ich schrieb, man möchte doch auch endlich einmal ein solches Stipendium einem Deutschen gewahren.

Nun, meine Herren, ich frage weiter: Haben wir nicht wählend dieser Zeit an der Universität


23

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

und an der philosophischen Fakultät zumal, was die Nationalitätenfrage, die so leicht geeignet ist, den Brunnen des Daseins zu vergiften, wenn sie von ungeschickten Händen angeregt wird, haben wir in diesen Zeiten irgend ein größeres und bedeutenderes Zerwürfniß gehabt? Es versteht sich von selbst, in jeder Fakultät, in jeder Korporation, bei jeder Akademie, in jedem wissenschaftlichen Zusammenleben werden Streitigkeiten sein, sind immer gewesen und werden auch immer sein, sie werden je nach der Person, von welcher sie ausgehen, sei es einen gemessenen, sei es einen ungemessenen Charakter annehmen.

Wenn aber je solche Dinge vorgekommen wären, wie die erwähnten, diese Abgeschmacktheiten und Anzüglichkeiten gegen die böhm. Nation, wie sie vorher angefühlt wurden, wir hätten wie alle Gebildeten ohne Ausnahme, davon bin ich fest überzeugt, sie so zurückgewiesen, wie sie der Herr Redner zurückgewiesen hat.

Es konnte über diesen Ausdruck, den ein Dichter gebraucht hat — und einem Dichter muß man vieles verzeihen, mehr als einem andern Sterblichen — nun eine allgemeine Indignation vorhanden sein, ich folgere aber ganz einfach das, was denn nur auch, wie mir scheint, von selbst daraus gefolgert werden muß, daß das bis zum gegenwärtigen Augenblicke herrschende System, ich rede von der philosophischen Fakultät, hat uns einerseits in nationaler Beziehung den kostbaren Frieden möglichst bewahrt, und hat dadurch es auch möglich gemacht, daß in Bezug auf wissenschaftliche Dinge eine freie Meinung, ein freier Austausch der Ideeen stattgefunden hat, ich leugne gar nicht, daß ich in meinen historischen Anschauungen mit vielen Personen in Zwiespalt bin, wird mich das hindern, die Verdienste anderer Männer zu ehren? Ich glaube im Gegentheil, wer die Verdienste anderer nicht ehrt, ist selbst keiner Ehre werth, noch mehr, ich muß sagen: Es ist alles geschehen, was hat geschehen können von unserer Seite und in der Art, daß mich mein Gewissen vollständig freispricht.

Es ist niemals irgend Jemand gedrückt worden, im Gegentheil, es sind alle nur dankbare Wege geebnet worden. Aber man sagt — ich spreche mit Fleiß von diesem Gegenstand, den ich noch weiter ausführen könnte, nicht mehr — aber man sagt, es gilt das Recht der slawischen Nation an der Universität und man sagt es in einer Weise, daß man meinen sollte, es sei denn nun also dieses Recht in einer Art verkümmert worden, daß etwa der gute Wille der einzelnen bei dieser oder jener Fakultät anerkannt werden dürfte; es gäbe aber die gegenwärtige Lage denn doch für einen glücklichen Bestand keine Garantie.

Gestatten Sie mir, hochgeehrte Herren, ein paar Worte aus ein paar Reskripten ihnen mitzutheilen. Das erste bezieht sich nun nicht auf uns, d. h. auf die philosophische Fakultät, es bezieht sich aber auf eine andere Fakultät derselben Universität und bezieht sich auf denselben Gegenstand; es handelte sich darum, ob bei der rechts- und staatswirthschaftlichen Fakultät einige systemisirte Lehrkanzeln in böhmischer Sprache begründet werden sollen oder nicht, bei dieser Gelegenheit — es war die allerhöchste Entschließung vom 2. März 1861, die Veröffentlichung erfolgte am 27. März desselben Jahres — bei dieser Gelegenheit wurde hiebei der Grundsatz ausgesprochen, der allerhöchsten Entschließung liege die allergnädigste Absicht zu Grunde, der böhmischen Sprache an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der prager Universität einen angemessenen Spielraum der wissenschaftlichen Entwicklung zu gewähren und andererseits dem vorhandenen praktischen Bedürfniß entgegen zu kommen.

Es erfolgte dann am 6. Juli 1861 ein anderer allerhöchster Erlaß, in dem nämlich eine Antwort auf eine Petition mehrerer Mitglieder der erwähnten Fakultät erfolgte, und bei dieser Gelegenheit noch weiter gesagt worden ist, nach welchen Normen die Fakultät als solche in dieser Angelegenheit voranzugehen habe.

"Der Umstand, daß die kais. Regierung in dieser Angelegenheit vor dem Einlangen irgend einer Petition die Initiative ergriffen, dürfte als der thatsächlichste Beweis angesehen werden, daß sie die Berechtigung der böhm. Sprache anerkenne, jenes Momentes ihrer Entwickelung und Fortbildung theilhaftig zu werden, welches in dem Gebrauche derselben bei Universitätsvorträgen gelegen ist.

Sowie es der Regierung zur Befriedigung gereichen muß. daß sie bei der Ergreifung der dießfälligen Initiative von vornherein selbst in mehreren Details den Ansichten und Wünschen des Professorenkollegiums und der Unterzeichner der Petition entgegengekommen ist, wird sie auch fernerhin bedacht und bereit sein, die sich weiterhin kundgebenden Bedürfnisse sorgsam ins Auge zu fassen, in dieser Richtung einlangende Anträge zu würdigen und sie, so weit es einerseits die Lage der Fragen, andererseits die Vereinbarkeit mit den Anforderungen der Pflege der wahren Wissenschaft, als des höchsten Prinzipes einer Hochschule gestatten, zu realisiren."

Ich muß aber um Ermächtigung bitten, noch ein anderes Reskript, sei es im Auszuge, sei es ganz dem h. Hause vortragen zu dürfen, welches sich unmittelbar auf die philosophische Fakultät bezieht und den thatsächlichen Stand der Dinge erweisen dürfte. Es ist vom 24. Oktb. des Jahres 1864. "Aus dem im Wege der k. k. Statthalterei hierher geleiteten Berichte vom 16. Oktober ec und dessen Beilagen wurde mit Befriedigung vernommen, daß das k. k. philosophische Professorenkollegium bei Beurtheilung der durch eine Eingabe der čechisch-slawischen Hörer der Philosophie angeregten Frage wegen Abhaltung böhmischer Vorträge in den Hauptfächern und Errichtung eigener Lehrkanzeln für diesen Zweck jenen Standpunkt festzuhalten wußte, welcher, indem er der Bestimmung der Universität überhaupt entspricht, zugleich auch den berechtigten Wünschen, den althergebrachten Ruhm der dortigen Universität noch ferner-


24

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

hin zu wahren, Rechnung trägt bei Anerkennung des übrigens selbstverständlichen Grundsatzes, daß bei Universitätsprofessuren die wissenschaftliche Befähigung allein maßgebend zu sein habe, und daß die Fähigkeit zum böhmischen Vortrage nur bei gleicher Qualifikation einen Vorzug zu begründen vermöge."

Ich bitte, es handelt sich im gegenwärtigen Augenblicke um das Prinzip der Gleichberechtigung bei Anerkennung des übrigens selbstverständlichen Grundsatzes, daß bei Universitätsprofessoren die wissenschaftliche Befähigung allein maßgebend zu sein hat und die Fähigkeit zu einem böhmischen Vortrage nur bei einer gleichen Qualifikation einen Vorzug zu begründen vermögen kann. Demnach kann die sogleiche Errichtung von paralellen Lehrkanzeln für beide Vortragssprachen, auch abgesehen davon, daß unter dermaligen Verhältnissen schon wegen der Beschränktheit der vorhandenen Mittel sich die rasche Vermehrung der betreffenden Lehrkanzel voraussichtlich unübersteigliche Hindernisse in den Weg stellen würden, und abgesehen von den weiteren Schwierigkeiten sich die gewünschten čechischen Lehrkräfte sofort zu beschaffen, in Aussicht gestellt werden.

Das geschah an einer Fakultät, bei welcher, um nur eines zu erwähnen z. B. die Geschichte in der Art vertreten ist, daß 2 deutsche und 3 nicht deutsche Professoren das Fach der Geschichte vortragen. (Hört!)

Nun erlaube ich mir aber zu einer anderen Sache zu kommen, es ist nämlich noch ganz besonders in dem erwähnten Reskripte, das ich eben vorgetragen habe, gegen den Schluß zu ein sehr merkwürdiger Passus, welcher manchen von der verehrten Seite angeregten Zweifel, nämlich die Kompetenzfrage lösen dürfte, wie es mir scheint, "das Staatsministerium ist andererseits weit entfernt, sich dem Erkenntnisse zu verschliessen, daß bei der beste henden Einrichtung der Mittelschulen Böhmens die Abhaltung der böhmischen Vorträge über die Gegenstände in den Mittelschulen wünschenswert erscheint." —

Seitdem ist das allerhöchste Reskript vom 18. Jänner 1866 erfolgt — es glaubt aber, insofern es sich um die Befriedigung dieser Bedürfnisse handelt, sich bei dem Umstande, "als den im böhmischen Vortrag der Sprache mächtigen Mitgliedern des philosophischen Lehrkörpers ohnehin unverwehrt ist, auf dieses Bedürfniß bei ihrem Vortrage Bedacht zu nehmen" — wenn es nicht geschehen ist — wenn nicht von allen Seiten, die es thun konnten, an das Recht der böhmischen Sprache gedacht wurde, so ist das gewiß nicht Schuld der Deutschen. —

Es glaubt sich das hohe Ministerium um so mehr beruhigen zu dürfen, als dem Professorenkollegium nach §. 15 Absatz 2 des Gesetzes über die Organisation der akademischen Behörden publizirt im Reichsgesetzblatte 1849 Nr. 401 als nach §. 15 Absah 2 des Gesetzes über die Organisation der akademischen Behörden dem Professorenkollegium das Recht zusteht, darauf zu achten, daß die Lehrfächer seiner Fakultät genügend vertreten seien, und nach Fall Anträge über Ausfüllung vorhandener Lücken an das Staatsministerium zu stellen (Mit erhöhter Stimme): Das ist das Recht der einzelnen Fakultäten und bei diesem Rechte haben wir, die wir Professoren sind. und unsere Gide abgelegt haben, wie ich glaube, zu beharren.

Es ist unsere Pflicht und nichts anderes ist es. Ich bleibe bei demjenigen stehen, was meine Pflicht ist und weiter gehe ich nicht. Wenn nun aber gesagt morden ist, man habe bei dieser wichtigen Angelegenheit, wo es sich um Organisation handelt, die den gegenwärtigen rechtlichen Bestand den ganz geschlichen Bestand der Universität beinahe mit Vernichtung bedroht, man habe da wo es sich um nichts Geringes handelt — ja man muß an der Universität leben, um die Sachen zu kennen, dann wird man gewiß nicht mit dem Kopf schütteln, man wird zugeben, daß die Sachen so sind, — man habe mit nichts anderem zu thun im gegenwärtigen Augenblick, als mit einer Organisation, die so weitgreifend ist, daß ich sagen muß: Sie betrifft das Verhältniß der Dekane zu den Kollegien, der Kollegien selbst, sie betrifft die Professur sowie die Professoren selbst, sie betrifft eine Reihe von Gesehen, die nothwendiger Weise sammt und sonders umgestossen werden, in dem Augenblicke, in welchem der Antrag des Herrn Antragstellers angenommen worden ist, man habe die Universität nicht zu hören, während doch. wie ich glaube, ist an der ganzen Universität mit sehr weniger Ausnahme vielleicht lein Zweifel über diese Tragweite der Sache vorhanden. Und warum brauche man die Universität nicht zu befragen? Weil vielleicht und wissen es denn die Herren so genau, weil vielleicht das Ministerium die Universität hinterdrein befragen wird? Ja, wenn das Ministerium das thut, wozu es berechtigt oder vielleicht auch verpflichtet ist, ist darum das h. Haus dispensirt, dasjenige zu thun, was ihm zukömmt in einer so wichtigen und bedeutenden Sache, wo es sich um die ganze Organisation der Universität, um die Autonomie derselben, um die Autonomie handelt, meine Herren, die ich sehr gerne betone, und für die ich in meinem Leben manche Lanze eingelegt habe. Nun, man sagt aber, es sei das Alles nicht nothwendig, denn selbst wenn es vielleicht nothwendig wäre, so würde es sich hiebei um eine Verschleppung handeln; es wäre nichts anderes als Uebergang zur Tagesordnung. In dieser Beziehung können Sie ganz unbesorgt sein.

Hochgeehrte Herren! die Universität hat jetzt keine andere Aufgabe, und so weit, wie ich meine Kollegen kenne, herrscht kein anderes Bedürfniß vor, als die brennende Frage, ein für allemal abzuthun, auf dem Wege, auf welchem allein die Möglichkeit eines Verständnisses ist des Rechtes und der Freiheit. Wenn aber in dem Antrage auch nicht ein Wörtchen von wohlerworbenen Rechten vorhanden ist, wenn man da nur soweit gegangen


25

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ist, auf die Bitte, die wir stellen, zu sagen: nichts, die Universität soll nicht befragt werden, nun, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Bitte an den hohen Landtag zu stellen. Ich abstrahire von dem Rechte der Autonomie, ich abstrahire von dem Rechte einer Korporation, ich abstrahire von der Pflicht, welche alle die Herren, wie sie hier sind, haben, dem Andenken Kaiser Karl IV. und seiner großen Schöpfung gegenüber, ich abstrahire von allem diesem, ich sage nur das eine; wir haben gebeten um Billigkeit und haben von diesem Standpunkte aus unsere Bitte befürwortet, wir haben um dasselbe gebeten vom Standpunkte der Schicklichkeit.

Da wird im Majoritätsgutachten gesagt, es sei nicht schicklich oder zweckmässig die Universität zu befragen, indem es sich bei der allgemeinen Fassung, des Antrages sowie der Schlußbitte der Petition keineswegs um einen Gegenstand handelt, zu dessen Erledigung schon im Voruhinein all zu tiefe ins einzelne eingehende Erhebungen nöthig wären.

Nun, man hat wirklich nicht zu befürchten, daß diese Erhebungen, von denen man sagt, sie brauchen nicht allzu tief zu sein, daß sie die Aufmerksamkeit der Universität wochenlange in Anspruch nehmen werden.

Ich wäre im Stande, über diesen Punkt, ich glaube in einer Stunde und noch früher fertig zu werden.

Was aber hier schicklich ist oder nicht, schicklich oder nicht schicklich, nun darüber, meine Herren, wage ich weiter kein Wort auszusprechen. Meiner Uiberzeugung nach, ist es im höchsten Grade schicklich, daß man in solchen Dingen nicht verfahren soll nach dem Wesen absolutistischer Fürsten, die da sagten: Tel est mon plaisir, welche Gesandte hinschicken konnten zu den Holländern, um zu sagen: Nous traitons de Vous chez Vous, sans Vous.

Ich enthebe mich gerne jeder weiteren Erörterung in Bezug auf die Schicklichkeit. Es ist weiter vorausgesagt worden, wir halten es für eine Sache der Pflicht, daß die Universität vernommen werde. Ich befinde mich noch auf diesem Standpunkte, nicht bloß deßhalb, weil ich, wie jeder Doktor, den Eid geschworen habe, die Rechte der Universität zu wahren, den Eid, der zuerst geschworen werden muß, ehe man Doktor wird.

Ich halte es für meine Pflicht, meinen Kollegen, wie der Anstalt gegenüber, einer der ältesten Anstalten überhaupt, und jedenfalls der ältesten Universität auf dieser Seite von Europa.

Wir haben noch mehr gesagt, wir haben die Pflicht betont in hohem Grade, wir haben aber auch betont, daß es eine Ehrenschuld des hohen Landtages sein dürfte, nicht an der Universität vorüber zu gehen und sie zu behandeln in einer Weise, daß vielleicht das kleinste böhmische Dorf nicht so behandelt werden würde, (Bravo! links) wenn es sich um seine Organisation handeln würde.

Eine Frage, die so tief in alle Verhältnisse der Universität hineinreicht und von der man sagen muß Friede und Wissenschaft, ja die Existenz der Universität hängt davon ab, die Frage, die einmal angeregt worden ist in möglichst billiger, in möglichst gerechter, in möglichst schonender, in möglichst freier Weise zu lösen, damit ein für allemal alles dasjenige abgeschnitten werde, was sonst unausbleiblich sein wird.

Man sagt ferner, daß ja Professoren in die Kommission vom hohen Landtage gewählt worden sind, in dieser Sache, die dem Zwecke erforderliche Kenntnisse über die Universitäts-Einrichtung in hinreichendem Maße besitzen.

Gestatten sie mir, meine Herren, diejenigen, welche in die Kommission gewählt worden, es waren 9 Herren; von diesen da haben wenigsten 8 von ihnen kein Mandat von der Universität gehabt. Fürs Zweite ist es sicher, daß die erste Regel in der Behandlung der Universitätsangelegenheiten die ist, sich nicht in fremde Verhältnisse einzumischen.

Es wird z. B. bei der philosophischen Fakultät, die mehr ein Kollegium artium liberum ist, eine Fakultät im gewöhnlichen Sinne des Wortes, dieser oberste Grundsatz für die Erhaltung des Friedens und der Wissenschaft derselben so festgehalten, daß sich um das, was z. B. die naturhistorische Abtheilung, die eine eigene Welt bildet, der Filologen, Philosoph u. Historiker sich in den Organismus dieser Disziplin absolut nicht einmischen, sondern die Naturhistoriker haben das Recht, sie haben die Freiheit, ich möchte sagen, innerhalb der eigenen Korporationen, die eigenen Angelegenheiten nach ihren wissenschaftlichen Interessen, nach ihren wissenschaftlichen Berechtigungen, nach ihren Pflichten und nach ihrem Gewissen zu handhaben und in Ordnung zu bringen.

Nie und nimmer wird es mir einfallen, mich in die Angelegenheiten der Gesammt-Universität ohne Autorisation zu besitzen, einzumischen. Ich bescheide mich stets mich in etwas Fremdes, nicht bloß in eine andere Fakultät, sondern auch in eine andere Wissenschaft einzumischen.

Ich bescheide mich etwas wenigstens in dem Fache gelernt zu haben, das ich zu vertreten die Ehre habe, aber weiter reicht meine Kenntniß nicht, und ich bin zufrieden, wenn ich mit der Wissenschaft halbwegs auskomme, die so gewaltig ist, daß kein Mensch sie vollkommen zu begreifen und zu umfassen vermag. Ist sie ja doch so alt, wie die Erde und das Menschengeschlecht. Es heißt ferner in dem Majoritätsgutachten, solange kein eigentliches Bedürfniß vorliegt, quod erat demonstrandum, eines Gutachtens vorliegt, die Schicklichkeit durch vorläufige Nichteinholung desselben unmöglich verletzt werden kann.

Wir kommen hier wieder in das Gebiet der Schicklichkeit hinein, mir scheint diese Argumentation ein circulus vitiosus und nichts anderes zu sein. Unter diesen Verhältnissen gibt es, wie mir scheint, keinen anderen Ausweg, als die Frage mit Hinzuziehung derjenigen, die vor allem in die Mitleidenschaft gezogen werden, und die man denn nun doch

4


26

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4 Jahres-Session 1866.

auch hören wird, und hören muß zu lösen; als sich einfach mit dem Gedanken zu verständigen, daß sich denn doch im Schooße der Männer, die S. k. k. Apostolische Majestät an die Universität berufen hat, Inländer und Ausländer, und beiden letzteren hat man meine Herren große Recherchen gemacht, ehe man sich entschlossen hat sie zu berufen; daß man in Bezug auf dieses denken, es sei bei ihnen so viel Rechtsgefühl, so viel Billigkeitsgefühl, so viel Gefühl der Ehre, ihres Standes vorhanden ist, um zu wissen, was sie auch anderen gegenüber schuldig sind, und daß diese Männer nicht die Aufgabe haben können, im Agesichte der höchsten Versammlung des Königreiches Böhmen, die Schuld auf sich zu laden, gleichsam illusorisch mit ihnen zu verfahren.

Meine Herren, Sie dürfen die Universität nicht senken lassen! Nun ich hätte noch viel zu sagen (Heiterkeit im Centrum). Ich sin meine Person begnüge mich mit dem, was ich gesagt habe, und schließe, indem ich erkläre: "mag die Abstimmung ausfallen wie immer, ich habe die Gründe auseinandergesetzt, warum ich als ein Mann der Wissenschaft, warum ich als Professor, warum ich als derjenige, der keine Freiheit für sich in Anspruch nimmt, als die, die er auch anderen vergönnt, — nun und immer dafür sein werde, daß man in dieser wichtigen, vitalen Frage der Universität, an ihr vorübergehen, daß man sie um ihre Ansicht nicht befragt. Sie wird gewiß in gebührender Weise antworten, wie es sich für eine wissenschaftliche, rechtliche Korporation ziemt. Setzen sie in dieser Beziehung, hochgeehrte Herren, keine Zweifel. (Bravo! Sehr gut! links.)

Oberstlandmarschall: P. Jindra verzichtet auf's Wort.

Es käme nun Herr Dr. Hamrník —

(Rufe: Er verzichtet auch!)

Se. Exc. Graf Leo Thun.

Exc. Graf Leo Thun: Nach dem Vortrage, den wir so eben zu hören die Ehre gehabt haben, muß ich offen gestehen, daß ich mich beiläufig in dem Zustande befinde, welchen das Sprichwort ausdrückt: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. —

Der Herr Vorredner hat von Vielem gesprochen und es bedarf einer Rekolektion, wenigstens mir geht es so, um sich klar zu machen, um was es sich eigentlich handelt.

(Heiterkeit im Centrum.)

Das beste Mittel dazu zu gelangen, ist meines Erachtens der Vergleich zwischen der eben gehaltenen Rede und dem Berichte der Minorität. —

Es handelt sich meines Erachtens wesentlich um die Frage, ob es Recht und zulässig ist und ob ein Bedürfniß darnach besteht, der böhmischen Sprache in ihrer Anwendung auf den Universitäts-Unterricht eine größere Ausdehnung zu geben, als bisher, eine Ausdehnung, die nicht ihre Grenze findet in bloß unmittelbar praktischen Rücksichten und der Beschränkung auf gewisse Gegenstände, denen man eine solche unmittelbar praktische Bedeutung beimisst.

Das Minoritätsvotum hat sich offen und ehrlich darüber ausgesprochen, wenigstens verstehe ich es so, und hat erklärt, daß nach der Ansicht der Minorität ein solches Bedürfniß nicht begründet sei und daß eine solche Ausdehnung aus den dargestellten Gründen nicht zulässig sei.

Das scheint mir, ist die erste und die Hauptfrage, um die es sich heute handelt.

Allerdings aus dem Vortrage, der soeben gehalten worden ist, hätte ich nicht bemerkt, daß es sich hier um diese Frage handelt, vielmehr hat es geschienen, daß der Herr Vorredner mit der Thesis des Majoritäts-Antrages vollkommen einverstanden sein müsse, und daß es sich lediglich um eine Vorfrage handelt, um die Einvernehmung der Universität. —

Wie gesagt, ich sehe die Hauptfrage in dem, was ich vorhin angedeutet habe.

Bei der Diskussion über diesen Gegenstand erübrigt nichts anderes, als alle die Gründe sich gegenwärtig zu halten, welche überhaupt gegen den Majoritäts-Antrag vorgebracht worden sind, theils hier im hohen Hause selbst, theils außer dem Hause.

Diese Gründe sind, wie ich sie auffasse, hauptsächlich zweierlei, die einen wissenschaftlicher Natur erhoben vom Stadpunkte der Wissenschaft oder vielleicht noch richtiger vom Standpunkte der Wahrung des wissenschaftlichen Lebens an der Universität.

Und diese Gründe sind es, die namentlich in dem Minoritätsvotum dargestellt werden, dargestellt in jener Art, in jener geistreichen Art und anständiger Weise, die ich an dem Herrn Berichterstatter immer zu ehren weiß, wenn ich auch sehr häufig mit seinen Ansichten nicht übereinstimme. Sie sind meines Erachtens sehr beachtenswerth, und ich werde mir erlauben, darauf noch zurückzukommen.

Die zweite Gattung von Einwendungen sind ganz anderer Art, sie gehen aus von rein national deutschem Standpunkte.

Es hat seine Schwierigkeiten für die Diskussion der vorliegenden Frage, daß die Einwendungen von zweierlei verschiedener Art sind.

Es hat namentlich seine große Schwierigkeit deßhalb, weil der erste Standpunkt eine sehr besonnene und ruhige Erörterung erheischt, während die zweite Art der Einwendungen in hohem Grade geeignet ist, die Gemüther aufzuregen und die Besonnenheit, die erforderlich ist, zu trüben.

Meine Herren! die heutige Debatte hat es bisher nicht gezeigt und ich freue mich dessen zur Ehre des böhmischen Landtages, daß es sich nicht gezeigt hat, wie aufregend die Frage wirkt.

Allein die Thatsache, daß sie aufregend wirke, können wir uns nicht verschließen, wir müssen deßhalb auch die Argumente in Erwägung ziehen, die in dieser Beziehung vorgebracht worden sind von einem Mitgliede dieses hohen Hauses in öffentlicher Weise und zwar in einer Art, von der ich nicht umhin kann offen zu gestehen, daß sie sehr schmerzhafte Gefühle in mir erregt hat.


27

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Diese Art, den Gegenstand zu behandeln, erfordert auch die deutsch-nationale Seite der Frage in ernstliche Behandlung zu nehmen.

Nicht Rekriminationen können in einem solchen Falle maßgebend sein, es handelt sich nicht darum, den Gegner durch Rekriminationen des Unrechts zu überweisen, sondern es handelt sich darum, selbst in der Darstellung des Gegners dasjenige herauszufinden, was eine Beachtung verdient und über seine Fehler wo möglich den Mantel in christlicher Liebe zu breiten, (Sehr gut! links.)

Gin anderer Vorgang kann zum Siege verhelfen, zum momentanen Siege, das Unheil aber, das aus einer solchen Kampfmethode hervorgeht, ist unberechenbar, denn in einer leidenschaftlichen Darstellung wirken Argumente, die nicht die richtigsten sind, gerade am tiefsten. Es wird nun von diesem Deutschnationalstandpunkte aus behauptet, der Antrag, der uns vorliegt, enthalte Rechtsverletzungen, ja es ist sogar daraus hingewiesen worden, er bewege sich in der Analogie einer Zeit der böhm. Geschichte, die jeder redliche Mann mit Bedauern betrachtet (Zustimmung im Hause), und die wiederkehren zu lassen, Niemand beabsichtigen kann, dem um das Wohl des Vaterlandes zu thun ist.

Ich glaube die beiden erwähnten Andeutungen sind so ungerecht und unbegründet als möglich. Ich wenigstens kann von einer Rechtsverletzung der deutschen Bevölkerung Böhmens in dem, was der Gegenstand unserer Verhandlung ist, keine Spuren entdecken.

Die deutsche Sprache ist an der prager Universität eingeführt worden nicht in Folge eines der deutschen Nation ertheilten Rechtsanspruches, sie ist bekanntlich an die Stelle der lateinischen Sprache getreten; aus reinen Zweckmässigkeitsgründen hat man es für zweckmässig erachtet unter den allmälig veränderten Verhältnissen sich nicht einer todten Sprache zu bedienen, sondern einer lebenden, in Prag namentlich der deutschen Sprache, die in dem Augenblicke dazu allein geeignet war.

Ich kann also nicht sehen, wie es ein Recht verletzt, wenn geänderte Verhältnisse dazu führen, daß man es für zweckmässig erachtet neben dieser Vortragssprache auch die böhmische Sprache zur Vortragssprache zu machen.

Deutsche Professoren sind an die Universitätberufen worden, aber niemals ist irgend Jemand mit der Bedingung an die Universität berufen worden, daß man nicht auch andere Männer berufen und anstellen werde.

Weder Inländer sind je mit der Bedingung angestellt worden, daß es nicht zulässig sein soll auch Ausländer ihnen an die Seite zu stellen, noch sind jemals deutsche Professoren an die Universität berufen worden mit der Bedingung, daß ihnen nicht auch Böhmen an die Seite gestellt werden dürften.

Auch in dieser Beziehung also kann man eine Rechtsverletzung nicht erblicken; in einem und anderem Falle können die Interessen Einzelner durch neue Anstellungen leiden.

Aber eben dieser Fall ist kein neuer, und so oft er sich ereignet hat. ist niemals behauptet worden, daß dabei eine Rechtsfrage im Spiele sei.

Es können Billigkeitsfragen eintreten, und diejenigen, welche überhaupt über die Universität zu verfügen haben, werden auch Billigkeitsrücksichten zu beachten haben, aber von einer Rechtsverletzung kann meines Erachtens keine Rede sein.

Es ist uns nun allerdings von einem Herrn Vorredner noch ein anderer Rechtsstandpunkt vorgefühlt worden.

Es ist davon gesprochen worden, daß seit Jahrhunderten die Deutschen in Böhmen eine Universität, besessen, an der die Wissenschaft nicht nur in ihrer Sprache, sondern nach ihrem Geiste gelehrt wird, und daß es deshalb eine Verletzung der Rechte der deutschen Bevölkerung wäre, wenn der Antrag, der uns vorliegt, angenommen würde.

Ich möchte mir daher erlauben vorerst darauf hinzuweisen, daß davon, daß seit Jahrhunderten die deutsche Nation eine solche Universität in Prag besitze, doch wohl nicht die Rede sein kann, denn die deutsche Sprache steht bekanntlich an der prager Universität nicht seit Jahrhunderten in Anwendung.

Aber auch im anderen Sinne scheint mir dieses Wort nicht ganz richtig. Die jüngere Generation scheint und ich kann mich übrigens dessen nur freuen, schon allmälig darauf zu vergessen, wie vor wenigen Dezenien die Universitäten in Oesterreich beschaffen waren.

Wahrlich die Zustände der österreichischen Universitäten bis zum Jahre 1848 waren keine solchen, daß man sagen kann, sie waren gerade solche Universitäten, wie sie in Deutschland bestehen.

Und wenn die deutsche Bevölkerung in Böhmen ein Recht erworben hätte, auf den Bestand einer solchen Universität, wie sie bis zum Jahre 1848 waren, so glaube ich, wäre wohl kein Grund sich um dieses Recht sehr zu wehren.

Darauf aber hat, ich erkenne es vollkommen an, die deutsche Bevölkerung in Böhmen ein Recht, daß an der Universität die Wissenschaft auch in deutscher Sprache gelehrt werde, und in einer Weise gelehrt werde, die ihren Interessen keinen Abbruch thut. (Bravo links).

Dahin zu gelangen, daß ihrem Rechte Abbruch geschehe, ist wahrlich mein Wunsch nicht; ich sehe eben so etwas auch nicht in dem Antrage, der heute in Verhandlung steht.

So viel über die Einwendungen, die vom National-deutschen Standpunkte erhoben worden sind; ich verlasse gerne diese Seite der Frage, um auf die anderen Einwendungen, die gemacht worden sind, einzugehen.

Mir scheint die Aufregung, die in Beziehung auf den vorliegenden Antrag auch in wissenschaftlichen Kreisen unleugbar besteht — ich erkenne die Thatsache an, und bin durchaus nicht geneigt zu

4*


28

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

verkennen, daß ihr gewisse Gründe unterliegen — ich glaube, diese Aufregung beruht auf Mißverständnissen und unrichtigen Auffassungen dessen, um was es sich handelt.

So weit ich die Verhältnisse kenne, beruht sie vor Allem darauf, daß man besorgt, in Folge des Antrages weiden an der Universität Männer angestellt werden, denen es an der wissenschaftlichen Befähigung mangelt.

Sollte das der Fall sein, so würde der Antrag keinen entschiedeneren Gegner finden als mich, ich erkenne in vollstem Maße an, daß eine Universität nur dann von Werth ist, wenn sie getragen wird von Männern der Wissenschaft und einem Antrage auf eine Einrichtung, die diese Vorbedingung ihres eigentlichen Werthetz zerstören würde, werde ich niemals zustimmen.

Allein so viel muß jedenfalls zugegeben werden, in dem Antrage ist diese Absicht nicht ausgesprochen, der Herr Antragsteller hat in seiner Begründungsrede sie abgelehnt, und der Bericht der Majorität lehnt sie eben so sehr ab.

Jedem muß es daher wenigstens frei stehen, vorauszusetzen, daß diese Absicht in dem Antrage nicht ist; findet man, daß die Detailanträge so beschaffen sind, daß sie zu diesen Resultaten führen könnten, dann wäre es an der Zeit, in die Detailberathung einzugehen; ich selbst bin der Meinung, daß Aenderungen wünschenswerth seien in der Beziehung, um mindestens den Schein, den Verdacht der Gefährdung, wie er von manchen Seiten hinein gedeutet werden könnte, zu beseitigen.

Aber, wie gesagt, das ist Gegenstand einer Detailberathung, für jetzt handelt es sich meines Erachtens nicht um diese Details, sondern um die Hauptfrage, darum, ob ein gegründeter Anspruch darauf besteht, daß die böhmische Sprache in weiterem Umfange Geltung gewinne, als es bisher der Fall ist.

Der Herr Berichterstatter der Minorität stellt das Bedürfniß nach dem Vortrage in böhmischer Sprache auf der Universität nicht unbedingt in Abrede.

Allein er scheint eben von dem Gedanken auszugehen, es genüge diese Anwendung in dem Maße, welches gewissen unmittelbar praktischen Bedürfnissen entspricht und er ist der Meinung, diesen Bedürfnissen sei schon Genüge geleistet.

Ich möchte auch darüber mit dem Herrn Berichterstatter eben nicht richten.

Ich werde nicht in Abrede stellen, daß auch unter den benstehenden Einrichtungen, Priester, Aerzte, auch Richter — obwohl es vielleicht von letzterem im minderen Maße gilt, noch minder vielleicht von den Vertretern der Parteien, aber selbst solche — unter den bestehenden Einrichtungen gebildet werden können, welche sowohl wissenschaftliche Befähigung als sprachliche Kenntnisse mit in's Leben bringen.

Daß es so geschieht, zeigt uns die tägliche Erfahrung, allerdings ist damit die Frage nicht vollkommen gelöst.

Indessen ich wiederhohle, ich betrachte das als einen untergeordneten Grund, wichtiger ist es vielleicht in dieser Beziehung hinzudeuten auf das wirklich praktische Bedürfniß in Beziehung auf die Bildung von Lehrern für Mittelschulen, für Gymnasien und Realschulen.

Wir können nicht vergessen, meine Herren, daß unter der Mitwirkung des Landtages, mit der vollsten Zustimmung beider Seiten dieses h. Hauses, eine Einrichtung der Mittelschulen in Böhmen zu Stande gekommen ist, die eine große Zahl von Lehrern erfordert, die die verschiedensten Zweige der Wissenschaft in böhmischer Sprache zu lehren haben.

Diese Thatsache ist eine neue und eine solche, die für die Verhältnisse an der philosophischen Fakultät gewiß nicht außer Acht gelassen werden darf.

Daß es für diese Lehrer nicht ohne Bedeutung ist, auch nur vom rein praktischen Standpunkte aus angesehen, daß sie an der Universität böhmische Vorträge hören können, wird, glaube ich, auch der Herr Berichterstatter der Minorität nicht in Abrede stellen.

Die Wissenschaft ist zwar immer dieselbe, sie mag vorgetragen weiden französich, englisch, deutsch, schwedisch oder böhmisch.

Der Inhalt derselben ist derselbe und der Zweck ihres Vortrages, der in Anregung des Geistes der Forschung besteht, ist ebenfalls immer derselbe.

Ich werde auch nicht in Abrede stellen, daß auch ein Lehrer seine wissenschaftliche Bildung in einer andern Sprache als in der, in welcher er vortragen soll, gewinnen kann, und daß er unter gewissen Umständen dennoch befähigt fein kann, das, was er auf diese Weise erworben hat, in seiner Sprache mitzutheilen; daß das möglich ist, zeigt uns auch die Erfahrung.

Es ist ja der Fall, in dem zum großen Theile die Lehrer an den böhmischen Lehranstalten sich befinden. Allein der Herr Berichterstatter der Minorität kennt zu genau den Zusammenhang geistiger Bewegung, um seiner Seits in Abrede stellen zu wollen, daß das immerhin ein mißliches Verhältniß ist, und daß es im hohen Grade förderlich ist, wenn wenigstens ein großer Theil der Bildung in der Sprache gewonnen wird, in der man wissenschaftlichen Unterricht selbst ertheilen soll.

Indeß komme ich immer wieder darauf zurück: es ist das eine zu enge Auffassung, wenn man die ganze Frage lediglich von dem Standpunkte dieses rein praktischen Zweckes betrachtet. Es handelt sich um höheres; es handelt sich um eine allgemeinere Auffassung, es handelt sich um den Anspruch auf die geistige Entwicklung des Volkes in seiner eigenen Sprache.

Das Verlangen danach ist ein natürliches. Jedes Volk, das nicht im Absterben ist, das nicht im Zustande des Siechthums sich befindet, muß dieses Verlangen haben (Bravo in Centrum).

Wäre es möglich, daß ein Volk, das eben nicht


29

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

im Zustande des Absterbens ist, doch nach solcher Entwickelung kein Verlangen träge; dann würde meine Herren die ganze Welt ein solches Volk mit Recht für verächtliches halten. (Bravo in Centrum.) Das hat auch die Erfahrung anerkannt. Jener Drang, wodurch in Deutschland an die Stelle der lateinischen Vortragssprache an den Universitäten die deutsche getreten ist, hat auf nichts anderem beruht als auf diesem ganz natürlichen Grunde.

Eben deßhalb hat sich dieser Grund der Dinge wiederholt in allen Ländern. Nicht nur in Ländern, deren Volk nach einer großen Zahl von Millionen rechnet, und dem eine eigene Weltliteratur zu Gebote steht, sondern auch in Ländern, die von kleineren Völkern bewohnt sind, hat sich dennoch dieselbe Erscheinung wiederholt und muhte sich wiederholen. Daß auch bei uns in Böhmen dieses eintreten wird, und eintreten muhte, ist meines Erachtens eine Naturnothwendigkeit.

Ich glaube, jeder, der Herz für das Volk hat muß zugeben, daß es auch wünschenswerth ist. Aber, abgesehen von dem, wie jeder darüber urtheilen mag. ob es wünschenswerth ist oder nicht, daß es naturnothwendig ist, und so kommen muß, das glaube ich, kann heute Niemand bestreiten. Denn meine Herren, daß das böhmische Voll nicht im Absterben ist, daß es sich auch nicht im Zustande geistigen Siechthums befindet, haben doch wohl die Ereignisse der geistigen Entwicklung in dem letzten halben Jahrhunderte in der Art bewiesen, daß es von Niemanden, wer wirklich mit den Thatsachen bekannt ist, in Abrede gestellt werden kann. (Výborně).

Die geistige Entwicklung eines Volkes ist nun vor allem die Frucht eigener Arbeit, und die eigene Arbeit muß den Beweis liefern, daß das Volk einer solchen Entwicklung würdig und einer solchen Entwicklung fähig ist.

Allein, wer irgend nur mit Billigkeit urtheilt, kann auch nicht in Abrede stellen, daß in der Beziehung im böhmischen Volke in den letzten Jahrzehnten Arbeiten geleistet worden sind, und eine Masse geistiger Arbeiten geleistet werden, die ihm kein ungünstiges Zeugniß gibt, und die ganz ohne Gefahr in Vergleich gestellt werden kann mit dem, was in anderen Ländern Oesterreichs gearbeitet worden ist.

Ich will den Vergleich weiterhin nicht ausdehnen. Allein doch nicht die geistige Arbeit allein ist im Stande jene Resultate zu erzielen, die man anstreben muß. Der Erfolg ist denn doch auch mit abhängig von gewissen äußeren Umständen und Verhältnissen, und der wichtigste Umstand muß meines Erachtens der sein: die Möglichkeit der freien Entwicklung durch das lebendige Wort. Die Literatur ist ein mächtiges Element zur Förderung der geistigen Entwicklung, allein nie und nirgends ist doch die eigentliche Förderung anders vor sich gegangen, als unter der Möglichkeit der Entwicklung des freien Wortes auch in Beziehung auf den Unterricht, und zwar den Unterricht bis in seine höchsten Stufen. (Výborně).

Daß also darnach gestrebt wird, das muß meines Erachtens als etwas unerläßliches und wünschenswerthes angesehen werden.

Ich meine das Bestreben des Volkes, wenn es sich in dieser Richtung zeigt, verdient eine Anerkennung; es verdient Förderung.

Wer überhaupt für geistige Zustände Herz hat, soll deßhalb, weil sich solche Erscheinungen zeigen, wahrlich nicht grollen, sondern sich darüber freuen.

Die größte Schwierigkeit, unter der wir im gegenwärtigen Augenblicke in dieser Beziehung leiden, ist meines Erachtens die, daß das noch nicht allgemein anekannt wird.

Noch immer besteht das Vorurtheil, als ob es sich, wenn ein solches Streben zu Tage kommt, dabei nur um gemachte Zustände handle.

Noch immer besteht ein Mangel an dem Willen anzuerkennen, daß es sich um ein achtungswerthes Streben handelt.

Gern werde ich zugeben, noch besteht in anderer Beziehung eine gewisse Geneigtheit zur Ueberstürzung, welche Besorgnisse erregt.

Allein nach der einen und der anderen Seite sind das eben Schwierigkeiten, welche überwunden weiden müssen und zwar überwunden durch den thatsächlichen Beweis eines ernsten und besonnenen Strebens und auf der anderen Seite durch den redlichen Willen, sich von diesem Streben zu überzeugen und es anzuerkennen.

Jenes besonnene Streben aber erheischt Mässigung, welche vor Ueberstürzung bewahrt.

Denn, meine Herren, besser, eine wissenschaftlich hochstehende Universität, die nur allmählich dazu übergeht, speziell nationalen Erfordernissen Rechnung zu tragen, als eine plötzlich in nationale Formen umgestaltete, wenn der Geist und der wahre Gehalt der Universität darunter leidet. (Sehr gut — Links.)

Ich habe aber nicht die Besorgniß, daß von jenen Männern, die in dieser Angelegenheit überhaupt Einfluß zu üben in der Lage sind, diese Wahrheit nicht ebenso erkannt wird, wie ich sie erkenne.

Wir wollen nicht zerstören, sondern wir wollen die Blüthe der Universität noch weiter entwickeln und noch manigfaltiger gestalten. (Výborně.)

Eben deßhalb schenke ich auch den Bemerkungen des Berichterstatters der Minorität meinen vollen Beifall, wenn er davon warnt, eine Einrichtung zu treffen, welche den Kreis, aus dem die Lehrer der Universität gewählt werden könnten, beschränken würde; und wenn dem Herrn Berichterstatter bereits von 2 Seiten der heutigen Debatte der Vorwurf gemacht wurde, daß er sich dabei eines unparlamentarischen Ausdruckes bedient habe, so sehe ich mich gezwungen, meine Ansicht dahin auszusprechen, daß ich diesem Vorwurfe nicht beipflichten kann.

Ein unparlamentarischer Ausdruck liegt nicht in einem einzelnen Worte; es gibt nicht ein einzelnes Wort, das an und für sich unparlamentarisch wäre


30

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

sondern der Zusammenhang der Worte (sehr gut links) ist es, der entscheidet.

Auch das Wort "Raub" ist nicht ein solches, das unter allen Bedingungen ausgeschlossen sein müsste vom Gebrauche in parlamentarischer Rede. Und wie es im Berichte der Minorität gebraucht worden ist, werde ich offen erklären, daß ich damit übereinstimme.

Wenn man eine Einrichtung treffen wollte, die dazu führt, daß die Möglichkeit an die Prager Universität Männer zu berufen, die nicht in Böhmen geboren sind, ausgeschlossen wäre, so wäre das auch meines Erachtens wirklich ein Raub an einem kostbaren Gute, an der gesicherten Möglichkeit, daß die Universität ihren hohen wissenschaftlichen Standpunkt erhalte. (Bravo links).

Ich werde den Männern, die vom Auslande berufen sind, um an der hiesigen Universität zu wirken, und ihren Verdiensten um das Lehramt und die Förderung der Wissenschaft in diesem Lande meine Anerkennung niemals versagen.

Ich habe Antheil daran, daß sie an diese Stellen gekommen sind und ich werde mich dieses Antheiles daran auch stets freuen (Bravo! Links.)

Ich werde dankbar der Männer gedenken, welche dem Lande wesentliche Dienste geleistet haben; dankbar werden ihrer hoffentlich auch die Schüler gedenken, die sie in Böhmen erzogen haben (sehr gut) und die allerdings nicht zum geringsten Theile der slavischen Nationalität angehören.

Ich glaube auch, daß die Anerkennung nicht nur von mir ausgehen wird. sondern auch im Kreise jener dauernd leben wird, die sich überhaupt um die geistige Entwicklung in Böhmen bekümmern. (Bravo!) Es kann sich also, mir wenigstens, nicht darum handeln, daß nur Innländer berufen werden, was auch mir in dieser Beziehung als ein entschiedener Rückschritt erscheinen würde, aber ebenso wenig soll, wie ich glaube, eine solche Einrichtung ausgeschlossen sein, die dahin führt, daß neben diesen Männern auch Männer in anderer Sprache lehren sollen und zwar in grösserem Maße als bisher, und wenn es gelingt eine Einrichtnug zu treffen, daß zu dem Ende nicht Mittelmäßigkeiten berufen weiden, sondern wissenschaftlich befähigte Männer; dann habe ich das Vertrauen trotz manches empfindlichen Wortes, das über diese Sache schon gesprochen wurde, auch die schon jetzt der Universität angehörenden Männer nicht anstehen werden, mit ihren neuen Kollegen freudig zusammen zu wirken und die Universität als Ganzes nicht zu zerreissen in zwei Theile. (Bravo! Centrum).

Böhmen ist einmal ein Land, das von zwei verschiedenen Volksstämmen bewohnt wird und nicht die Herrschaft des einen über den anderen, sondern das friedliche Zusammenleben beider Nationalitäten (Bravo!) ist die Forderung der Humanität und diejenige Forderung, von der künftig das Wahl des Landes abhängt.

Mehr ist es nicht, was wir anstreben; mehr ist es nicht, als in Böhmen die Möglichkeit einer gleichen Entwicklung und friedlichen Zusammenlebens beider Nationalitäten. (Bravo!)

Die Universität als die Stätte der Wissenschaft, dieser schönsten Blüthe wahrer Humanität möge dem Lande ein Vorbild sein und so wie sich an ihr dann auch die beiden Nationalitäten zu einem Ganzen und einheitlichen Ganzen (Bravo!) vereinigen, so soll auch die Vereinigung im ganzen Lande ermöglicht sein. —

Wie die Jugend aufwachsen wird auf der Universität, so wird sie im reiferen Alter auch friedlich zusammenleben.

Darum, meine Herren, liegt wenig Vorsicht in den Worten und Hindeutungen, als ob nicht anders eine größere Ausdehnung der Anwendung der böhmischen Sprache möglich wäre, als durch eine Zerreissung der Universität. (Bewegung, Bravo! výborně! výborně!)

Ist man darüber einig, daß es wünschenswerth sei, der böhmischen Sprache an der Universität grössere Geltung zu verschaffen, so handelt es sich weiter um die Frage der Möglichkeit einer solchen.

Es werden in dieser Beziehung im Minoritätsvotum hauptsächlich 2 Bedenken entgegengestellt, einmal daß die böhmische Literatur noch ungenügend sei, um wissenschaftlichen Vorträgen zur Grundlage zu dienen, das andermal, daß durch die beabsichtigte Einrichtung einen der wesentlichsten Punkte des Universitätssystems, nämlich die wissenschaftliche Konkurrenz nicht gefördert, sondern gestört werde.

Was den eisten Punkt anbelangt, so bin ich der letzte, der die große Bedeutung und Rückwirkung der Literatur auf die Vortrage verkennen sollte.

Soviel muß aber doch zugegeben werden, daß nicht nur die Literatur der Sprache, in welcher vorgetragen wird, sondern auch andere Literaturen diesen Vorträgen zur Grundlage dienen können.

Der Lehrer kann den Schah seines Wissens geholt haben aus welchen Quellen immer, der Lehrer wird daran durch die Sprache, in der er vorträgt, nicht im mindesten gehindert; er wird vielmehr seine Schüler hinzuleiten haben auf jene Literatur, in der sie die meiste Belehrung finden.

Ich kann also nicht zugeben, daß dieser Umstand als eine absolute Bedingniß zu betrachten sei, vielmehr scheint es mir offenbar, daß eben die angestrebte Einrichtung dazu führen soll. um fremden Literaturen allmählig einen größeren befruchtenden Einfluß auf das Volk zu geben, das ihrer Sprache nicht mächtig ist, und in dieser Weise wieder neue Literaturen zu erzeugen und so die eigene Literatur fortwirken zu lassen auf andere.

Was aber die Frage der Konkurrenzanbelangt, so scheint mir der Argumentation des Minoritätsvotums die Voraussetzung zu Grunde zu liegen, daß sich an der Universität nur Schüler befinden, welche ausschließlich der einen oder der anderen Sprache mächtig sind.

Unter dieser Voraussetzung wäre allerdings wahr,


31

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

was in dem Minoritätsvotum gesagt wird; dann hätte jeder der Professoren nur ein Monopol für seine Schüler, und die Konkurrenz wäre nicht erzielt. Das ist aber nicht der Zustand, der mir vorschwebt, und ich glaube, mehr als ein Grund spricht dafür, daß dieser Zustand nicht angestrebt werde, und er aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht eintreten wird.

Er ist gewiß nicht der jetzige Zustand. In diesem Augenblicke sind die Verhältnisie so, daß es eine sehr große Anzahl von Schülern an der Universität gibt, welche beider Sprachen, wenigstens in dem Maße, um die Vorträge darin zu verstehen, mächtig sind, und ich hoffe und glaube, dieser Zustand wird auch fortdauern, und wird noch in umfassenderer Weise sich entfalten.

Das ist wenigstens das Ziel, das der h. Landtag verfolgt hat bei der Einrichtung, die den Gymnasien gegeben werden soll, und ich hoffe der hohe Landtag wird die Wichtigkeit der Frage auch fernerhin im Auge behalten.

Die Natur der Dinge selbst aber wird dazu drängen, und ich hoffe, die böhm. Jugend wird erkennen jetzt und später und im immer höheren Maße, je mehr beide Landessprachen in öffentlicher Beziehung zur Geltung gelangen, daß es nothwendig sei, sich beide Sprachen anzueignen. (Zustimmung.)

Haben wir aber an der Universität eine große Zahl, ich hoffe die Mehrzahl der Schüler, die beide Sprachen verstehen, dann wild auch eine wissenschaftliche Konkurrenz zwischen den Lehrern entstehen, von denen Einer in der deutschen, der Andere in der böhm. Sprache vorträgt.

Ich glaube, es findet bereits jetzt statt, und wird noch mehr stattfinden, daß, wenn Einer dieser Lehrer den Andern in Beziehung auf den Inhalt seines Vortrages weit überragt, er auch von jenen Schülern wird besucht werden, die sonst den Lehrer in der andern Sprache gehört hätten.

Ist dieß der Fall, dann entfällt eine Reihe von Einwendungen, welche nicht in dem Landtage zwar, wohl aber außerhalb desselben gehört wurden Es ist vollkommen wahr, wenn man an einer Universität 3 Professoren eines Faches anstellt, kann man es vernünftiger Weise nicht so einrichten, daß jeder dasselbe vortragen soll; wenigstens bei gewissen Disziplinen, welche einen großen Umfang haben, kann nur so vorgegangen werden, daß die Lehrer auch in Bezug auf den Inhalt ihrer Vorträge einander ergänzen.

Auch das wird nicht ausgeschlossen sein, daß dann Schüler den einen oder den anderen hören können, wenn sie auch in verschiedenen Sprachen vortragen.

Ich kann also nicht umhin, mich mit aller Entschiedenheit dafür auszusprechen, daß es wünschenswerth und nothwendig ist, endlich dahin zu gelangen, daß die böhm. Sprache an der Universität eine größere Geltung finde; vor Allem dahin zu gelangen, daß der Grundsatz anerkannt sei, die Anwendung der böhm. Sprache ist nicht nur eine Nebensache, ein Zugeständniß, das man gewählt für unmittelbar nicht abzuweisende praktische Bedürfnisse, sondern ist ein im Prinzipe in gleichem Maße anerkannter Anspruch, wie die Anwendung der deutschen Sprache. (Lebhaftes Bravo!)

Das scheint mir, ist die Hauptfrage, um die es sich heute handelt.

Abgesehen davon bewegt sich das Minoritätsvotum um die formelle Frage, ob der Landtag in dieser Angelegenheit einen Ausspruch machen soll, ohne vorher die Universität gefragt zu haben.

Ich glaube auch die Entschiedenheit, mit der auf die vorläufige Einvernehmung der Universität gedrungen wird und namentlich von dem Herrn Vorredner gedrungen worden ist, bezieht sich mehr darauf, daß man in dem Detail der Anträge die Gründe findet, weßhalb über diese unter allen Umständen die Universität gehört werden soll.

Darin stimme ich mit dem Herrn Vorredner überein, daß sie gehört werden soll. Ich stimme auch darin überein, daß der Antrag im Detail Dinge berührt, über die auch der hohe Landtag sich nicht aussprechen soll, ehe die Universität gehört worden ist; oder richtiger gesagt, über die der Landtag überhaupt nicht absprechen soll.

In Beziehung auf die allgemeine Frage aber sollte ich denken, daß selbst die Herren auf der Gegenseite des Hauses nicht der Meinung wären, daß der Landtag nicht seine Meinung darüber feststellen und aussprechen dürfte, ohne die Universität früher gehört zu haben.

Uiber das Prinzip, ob es in Böhmen ein Bedürfniß und ob es zulässig ist, daß die böhmische Sprache auch bei dem hohen wissenschaftlichen Unterrichte in Anwendung komme, darüber muß denn doch jeder Einzelne sich nach der eigenen Uiberzeugung entscheiden, und ist eines eingeholten Gutachtens nicht bedürftig. (Bravo im Centrum).

Handelt es sich um Maßregeln, die getroffen werden sollen, und um detailirte Maßregeln, dann allerdings wird die Universität gehört werden müssen.

Immerhin wird aber die Frage erlaubt sein, ob der hohe Landtag die Universität um ihr Gutachten in dieser Frage angehen oder ob diese Art von Instruirung nicht besser der Regierung überlassen werden solle.

Der letzte der Herren Vorredner hat mit großer Wärme und Entschiedenheit in dem Sinne gesprochen, als ob es sich um ein absolutes Recht der Universität handle, und als ob der hohe Landtag einen Eingriff in fremde Rechte begehe, wenn er seine Meinung über die obige Frage, ohne die Universität gehört zu haben, äußert.

Es ist das ein Standpunkt, der wie mir scheint, nicht der Standpunkt des Berichterstatters der Minorität ist; wenigstens hat er sich in dem Berichte sorgfältig gehütet, eine solche Behauptung aufzustellen. Er hat es als Sache des Anstandes und der Zweckmässigkeit betrachtet.


32

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Was nun die Frage des Anstandes anbelangt, so muß ich offen gestehen, ich meine nicht, daß es eine Forderung des Anstandes ist, daß der Landtag Jemandem die Erstattung eines Gutachtens aufträgt; — ich möchte eher sagen, es liegt eine gewisse Rücksicht darin, wenn der Landtag die Universität als eine Korporation betrachtet, die keine Verpflichtung hat, dem Landtage Gutachten zu erstatten. Allerdings bezieht sich der Kommissionsantrag auf Dinge, über die keine Entscheidung zur Geltung kommen soll, ohne daß die Universität darüber befragt wird; allein meiner Auffassung nach, ist es vollkommen richtig, daß eben dieses Befragen eine Sache der Regierung sei, die Regierung ist es, welche nach den bestehenden Einrichtungen die Universität leitet; sie ist es, welche mit ihr über die Maßregeln, welche zu treffen sind, sich ins Einvernehmen zu sehen hat. — Daß der Landtag aber ohne die Universität zu befragen, einen Wunsch in Beziehung auf gewisse Dinge, an die Regierung leitet, scheint mir unter allen Umständen nicht dem Rechte, aber auch nicht der schuldigen Rücksicht gegen die Universität entgegenzutreten.

Mein Herr Vorredner ist allerdings soweit gegangen zu behaupten, der Antrag, der uns vorliegt, stoße den ganzen gesetzlichen und rechtlichen Bestand der Universität um, er hat behauptet, es liege darin der Ausspruch: tel est mon plaisir; — er hat fernerhin behauptet, es werde dadurch ausgesprochen, die Universität solle gar nicht gefragt werden, und hat Zweifel darüber ausgesprochen, ob die Regierung sie befragen werde. Was den letzten Punkt anbelangt, ist wenigstens der Berichterstatter der Minorität wieder anderer Meinung; er seht es als selbstverständlich und unzweifelhaft voraus, daß, wenn Maßregeln getroffen werden sollen, die Regierung darüber mit der Universität ins Einvernehmen treten werde, und ich halte das auch für unzweifelhaft.

Auch die übrigen Beschuldigungen, die vom Herrn Vorredner erhoben worden, sind meines Erachtens nach nicht begründet. Ich sehe in dem Antrage, wie er hier vorliegt, nichts anderes enthalten, als ein an die Regierung gestelltes Ansuchen; auch in dem Antrage, wie er liegt, sehe ich nichts, von dem mit Recht behauptet weiden könnte: Es liegt darin ein Ausspruch: "Tel est mon plaisir."

Es liegt darin auch keine Verletzung der Rechte der Professoren, am allerwenigsten des Rechtes, von dem Herr Vorredner gesprochen hat, Vorschläge zu machen bei der Besetzung von Professoren. Ich kann in dem Antrage wahrlich nichts finden, was dem Landtage oder Gott weiß, wem Anderen ein Recht zuweisen würde, Personen zu bezeichnen, die an die Universität zu berufen wären. Uibrigens werde ich nicht in Abrede stellen, daß die ganze Argumentation des Herrn Vorredners wesentlich vielleicht dadurch veranlasst ist, daß er voraussetzte, der Landtag müsse, wenn er nicht zur Tagesordnung übergeht oder durch das beantragte Einvernehmen der Universität wenigstens für die laufende Session zur Tagesordnung übergeht, den Antrag unbedingt so in allen seinen Worten, wie er gestellt wurde, zum Seinigen machen.

Meine Herren! ich glaube, das ist die Frage der Detailberathung und auch jene Herren auf der Gegenseite, welche damit übereinzustimmen scheinen, daß an und für sich dem Prinzip der Hauptfrage, der Zulässigkeit und Nothwendigkeit einer größeren Anwendung der böhmischen Sprache auf der Universität keine gegründete Einwendung entgegensteht, haben anderer Bedenken wegen meines Erachtens gar keine Ursache zur Tagesordnung überzugehen; und die Mängel, die sie im Detail bemerken, nicht durch Verbesserungsanträge zu beseitigen.

Ich bin selbst der Meinung, daß in Beziehung auf die Textirung des Antrages manches zu wünschen übrig bleibt. Ich spreche mich also für jetzt in der Genaraldebatte nur dafür aus, erstens: daß ich das Prinzip in der Hauptsache als rechtlich ansehe und daß mir bei der ganzen Lage der Dinge es angemessen erscheint, daß der Landtag sich mit Entschiedenheit dafür erkläre, es sei an der Zeit, weiter zu gehen, mit der Anwendung der böhmischen Sprache an der Universität, als man bisher gegangen ist und zweitens: dafür, daß das lediglich geschehe in einem an die Regierung gerichteten Gesuche.

Die genauere Textirung dessen, was der Regierung dann als wünschenswerth mitgetheilt werden soll, ist meines Erachtens Gegenstand der Spezialdebatte und und ich behalte mir vor, in dieser einen Abänderungsantrag einzubringen, und um dieß schon in Vorhinein zu bemerken, einer der wesentlichen Bestandtheile desselben wird der sein, daß die Nothwendigkeit der Aufrechthaltung der wissenschaftlichen Befähigung auch vom Landtage betont werde. Ich habe das hervorgehoben, weil es einmal geeignet ist, einiger Maßen zur Beruhigung der Bedenken beizutragen, die gegen den Antrag erhoben worden sind. Ich füge bei, daß ich nach meiner vollen Ueberzeugung dem ursprünglichen Antrag des Herrn Antragstellers in seiner Wesenheit durchaus nicht entgegentrete, sondern einem Gedanken Ausdruck gebe, den er wie ich überzeugt bin, selbst hegt, wenn er auch versäumt hat, ihn in seinem Antrage auszudrücken. Wie gesagt, in seiner Begründungsrede hat er dieß gethan. Ich kann mich also auch nicht für berechtigt ansehen, ihm zu unterschieben, als ob er das nicht gewollt hätte. (Brávo, výborně!)

Oberstlandmarschall: Vielleicht würde es für den Gang der Debatte ersprießlich sein, wenn Se. Exc. Herr Graf Leo Thun den Antrag, den er für die Spezialdebatte zu stellen beabsichtigt, jetzt schon dem h. Hause bekannt geben würde.

Graf Leo Thun: Ich muß um Entschuldigung bitten. Ich war in den letzten Tagen so sehr beschäftigt, daß ich ihn erst im letzten Augenblicke redigirt habe, und daß er noch einige Korrekturen in der Textirung verlangt, so daß ich augenblicklich nicht im Stande bin, ihn vorzutragen.


33

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Graf Franz Thun: Ich möchte mir erlauben, zu ersuchen, daß der Antrag jedenfalls noch vor dem Schlusse der Generaldebatte, vor der Abstimmung über die Punkte bekannt gegeben werde; denn es dürfte das auf die einzelnen Herren, die in Zweifel sind, ob sie für die vorläufige Befragung der Universität sein sollen oder nicht, geradezu entscheidend wirken.

Graf Leo Thun: Wenn das hohe Haus es wünscht, so werde ich mich beeilen, den Antrag genau zu redigiren, um ihn vor dem Schluß der Debatte Sr. Exc. zu überreichen.

Oberstlandmarschall: Herr Prof. Brinz!

Prof. Brinz: Se. Exc. der Herr Vorredner hat in seiner Vergangenheit das Recht, uns Professoren Bemerkungen über unser compendium logicum zu machen und ich will der Weisung, die im Eingange seiner Rede enthalten war, nachzukommen mich nach Kräften befleißen.

Unter den verschiedenen Wurzeln, die der vorstehende Antrag der Majorität möglicher Weise hat, denke ich mir ein Bedürfniß aufstrebender Kräfte in ihrer Muttersprache zu lehren. Ich kann mich in dieses Bedürfniß mit aller Lebhaftigkeit hineindenken. Allein wenn es leinen andern Grund für den Majoritätsantrag gäbe, der würde meines Erachtens zur Begründung desselben nicht ausreichen; denn weder in den bestehenden Gesehen, noch in den Personen liegt ein Hinderniß gegen die Befriedigung dieses Bedürfnisses. Am allerbesten muß das Sr. Exc. dem Herrn Vorredner bekannt sein, daß Niemand gehindert ist, unter Voraussetzung von zweierlei Bedingungen, ein Lehramt an der hiesigen Universität anzustreben und zu erlangen, mag er nun in was immer für einer der beiden Landessprachen lehren wollen. Diese zweierlei Bedingungen sind einerseits entweder Habilitirung, d. h. daß der Kandidat eine gewisse Probezeit durchmacht, daß er außer seiner Promotion die nöthige Vorbildung für einen Lehrer vor der Korporation der Lehrer der Universität darlegt, daß er sich dann entweder als Lehrer oder als Schriftsteller einen Namen schasse, um wenn der Augenblick einer Vaccatur eintritt, der Professur theilhaftig zu weiden. Anstatt dieses einen Weges, der allmählig gegenüber den Augen der Regierung zu erlangenden Notarietät, gibt es freilich nur in seltenen Fällen eine Notorietät, die anders als auf diesem Wege erlangt sein kann, und auch diese andere, hauptsächlich durch literarische Werke erlangte Notorietät ist es, die den zweiten Weg zur Erlangung der Professur bildet.

So liegt in den Gesetzen, aber ich sagte, es liegt auch in den Personen nichts, was der Betretung dieses Weges, sei er nun wer immer, hinderlich wäre. Ich erlaube mir in dieser Beziehung auf eine Bemerkung des Herrn Prof. Höfler zurückzukommen, wie wohl sie zu meiner Linken belächelt wurde. Aber sie enthielt nichts destoweniger eine tiefe Wahrheit, die jeder kennt, der in seinem Leben einige Zeit sich ernstlich und aufrichtig dem Studium hingegeben hat, nämlich daß jeder, der dasselbe Streben ihm entgegen bringt, und sei er wer er wolle, ohne Unterschied des Glaubens und ohne Unterschied der Nationalität ihm unwillkührlich Achtung anbringt.

Es beruht dieß auf jener allgemeinen bindenden Kraft, welche die Wissenschaft gerade so gut wie die Nationalität und der Glaube hat, und ich denke, es wird auch an der hiesigen Universität uns das Zeugniß von Männern nicht abgehen, die da sagen, daß wir mit ihnen im Streben der Wissenschaft verbunden sind, wenn wir auch in verschiedenen anderen Dingen auseinander gehen.

Es gibt aber noch eine andere Wurzel, auf die der Majoritätsantrag sich zurückleiten läßt, nämlich gegenüber dem Bedürfniß zu lehren, ein Bedürfniß zu hören, und in seiner Muttersprache zu hören, ein Bedürfniß, das für mich so verständlich ist, wie das vorangegangene.

Allein dieses Bedürfniß ist nun selbst wieder von doppelter Natur, einmal praktischer Natur, nämlich in soferne als es gewisse Disziplinen gibt, die mit der Sprache des Lebens besonders zusammenhängen, und die Möglichkeit eines gewissen gleichzeitig terminologisch wissenschaftlichen und volksthümlichen Gebrauches erheischen.

Dieses Bedürfniß, gewisse praktische Disziplinen in der Muttersprache zu hören, ist nun an unserer Universität, ich glaube wohl mit geringer Ausnahme nach beiden Richtungen hin, nach der Richtung beider Nationalitäten gleichmässig befriedigt. Wenigstens, was eine Fakultät anbelangt, so würde ich bitten, mir dasjenige Fach von diesem Charakter zu nennen, was nicht in der erforderlichen Weise doppelt beseht wäre.

Es erübrigt ein Bedürfniß rein nationaler Natur, alle Fächer mögen sie nun praktischer oder vorwiegend theoretischer Art sein, in der Muttersprache zu hören, und darin liegt so eigentlich der Kern und die Bedeutung des Majoritätsantrages.

Diesem Bedürfnisse den Zuhörern gegenüber die Wissenschaft in der Muttersprache zu hören, besteht nun aber auch ein Bedürfniß der Wissenschaft jeder Art und jedes Belanges in der Muttersprache zu sehen, sie gedruckt zu sehen, ja ich glaube, dieses Bedürfniß ist das tiefer begründete — das reel reellere.

Solange ein Volk wenigstens die Hauptzweige der Wissenschaft in seiner Sprache nicht sieht, in solange kann man wenigstens von einer vollkommenen Betheiligung der Konkurrenz an dem geistigen Fortschritt der Zeit desselben nicht reden.

Ich bin weit entfernt, meine Herren, hier verschweigen zu wollen, daß in Böhmen beide Nationalitäten auf dem Gebiete der Wissenschafte großes und glänzendes geleistet haben, es war aber diese Betheiligung bis jetzt, was die Form derselben anbelangt, doch ganz gewiß so überwiegend in deutscher Sprache, daß man im Vergleiche mit reichen, mit Weltliteraturen, von einer literarischen Ausprägung jenes nationalen Bedürfnisses in čechischer

5


34

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Sprache bis zur Stunde wenigstens nicht reden kaun.

Dieser Punkt nun aber, meine Herren, ist eben was die Begründung unseres Antrages, des Majoritätsantrages anlangt, von sehr großer Bedeutung, ich möchte sagen von einer maßgebenden Bedeutung, gerade bei der Frage nach der Einrichtung einer Universität, nämlich nach Gründung der ersten Anregung zu einer selbstständigen Pflege der Wissenschaft; denn es liegt glaube ich nahe, daß es für die Anfänger seine große Schwierigkeit hat, dasjenige, was er in der einen Sprache hört, nun in einer anderen fortüben, fortpflegen zu sollen.

Gerade diese erste Translation aus einer Sprache in die andere, — ich kann mir sie freilich nicht aus eigener Erfahrung vorstellen, wird von großer Schwierigkeit sein; und wenn mau an eine Universität als oberstes Erforderniß das Studieren stellt, so wird, wie die Dinge jetzt stehen, so wird die angestrebte Neuerung diesem Ziele vielmehr hinderlich, als von Vortheil sein.

Ich kann mir nun wohl auch denken, daß man gegen diese meine Bemerkung einwenden wird, und weiß, was dagegen schon bemerkt worden ist — es ist schon bemerkt worden, daß es an der Universität nicht so sehr ankommt, sofort in die Literatur aus zugreifen, sondern es genüge sich mit dem Hefte des Professors abzufinden.

Und in Verbindung mit dieser Anschauung tritt dann eine andere Vorstellung ein, daß nämlich die Universitäten ja nichts anderes seien, als eine Vorbereitung zum Staatsdienste, und was namentlich den Belang theoretischer Wissenschaften für den Staatsdienst anbelangt, da genüge genug, was der Schüler vom Professor hört. —

Allein diese Vorstellung ist. falls sie verwirklicht wird, ganz sicher der Untergang der Universität. Sie ist, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, eine byzantinische Vorstellung (Heiterkeit), nämlich es wird damit auf dem Gebiete der Wissenschaft der Weg des Reduzirens und Exzerptirens betreten. Die reichen Quellen, aus denen eine alte Zeit geschöpft hat, die sind zu weitläufig, man fasst dieselben in einem Kompendium zusammen, das Kompendium selber ist aber auch noch zu groß, es reduzirt sich schon beim Professor auf einen noch kleineren Brachylogus und der Studirende gar exzerptirt den Brachylogus und das ist schließlich die Deckung jenes praktischen Bedürfnisses, das man an der Universität sucht. -

Ein anderer Einwand, meine Herren, ist wahrscheinlich der, daß, wenn die vorliegende Literatur noch nicht von jenem Umfange und Qualität ist, auf welche sich eine Universität basiren kann, die Universität gerade das beste, zweckmässigste Mittel ist, zu der Anpflanzung einer solchen Literatur zu gelangen.

Freilich geht bei dieser Methode die Sache den umgekehrten Weg von dem, den sie sonst gegangen ist. Während sonst die Universitäten ihre Basis in der Literatur haben, soll jetzt die Universität zur Grundlage der Literatur werden. Man bemerkt freilich, es ist bei den deutschen Universitäten seiner Zeit auch so gegangen; allein, meine Herren, wer da ein wenig genauer zusieht, der wird finden, daß keine deutsche Universität mit einem Schlage etwa aus dem Gebrauche der lateinischen Sprache in den der deutschen übersprungen ist, sondern jeder Zweig der Literatur, jeder Zweig der Wissenschaften, die an den deutschen Universitäten gelehrt wurden, hatte in seiner Spähre bereits vollständig entwickelte Literatur, und nur allmählich, von Fach zu Fach, ging die Ausdehnung der einheimischen Sprache zur Universitätssprache vor sich, so daß die Theologie noch lange lateinisch gelehrt wurde, desgleichen die Medizin, nachdem kein Mensch mehr daran gedacht hatte, Geschichte in lateinischer Sprache zu lehren und der juristische Lehrstuhl längst mit deutschredenden Professoren beseht war.

Nichts ist dem Aufbau einer des Landes würdigen Universität mehr entgegenstrebend, als die Meinung, daß wir solch einen langwierigen Prozeß mit einem Zauberschlage ausführen können. (Lebhaftes Bravo!)

Meine Herren, es liegt gewiß nicht in der Absicht irgend einer Gruppe dieses Hauses, dem Experiment vermittelst der Universität, Literatur und Wissenschaft schaffen zu wollen, entgegenzutreten. Aber ich glaube, es gibt eine Gruppe im Hause, die mit gutem Gewissen fordern kann, daß dieses Experiment neben und nicht an der bestehenden Universität gemacht werden könne. (Sehr gut! links, Bewegung im Centrum und Rechts.)

Wenn ich bis heute noch gar keinen Grund für diese meine Behauptung gehabt hätte, so hat ihn mir Dr. Brauner gegeben (Heiterkeit links). Ein Wort, das ich kaum auszusprechen gewagt haben würde, ist unverholen und harmlos über seine Lippen gegangen (Hört. Hört!), nämlich das Wort, daß in Hinkunft alle diejenigen, die an unserer Universität lehren wollen, eben sich bequemen mögen beide Landessprachen zu lernen. (Bewegung im Centrum, lebhaftes Bravo! links, Oho! Bravo! auf der Gallerie, Rufe: Gallerie Ruhig! Oberstlandmarschall läutet.)

Sie haben uns — vielmehr derselbe genannte Redner hat uns unterbreitet, wir sollen es machen, wie andere Professoren, wie z. B. Dr. Scheicher, bekanntlich ein Sprachegnie; wir sollen es machen, wie der Philologe, der natürliches Interesse hat, sich möglichst vieler Sprachen zu bemächtigen; dann könnten wir uns des Privilegiums theilhaftig machen, an der hiesigen Universität zu lehren, wenn wir eine besondere Begabung haben für Erlernung fremder Sprachen, dann wird es dem Deutschen in Hinkunft zustehen, an der Landesuniversität sich lehrend zu betheiligen, außerdem aber nicht.

So wird die Prager Universität nicht bloß von den Deutschen überhaupt, von den Deutschen in Oesterreich, sondern, so wie die Dinge zur Stunde liegen von einem großen, von dem weit aus grösse-


35

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ren Theil der deutschen Bewohner in Böhmen selbst abgeschlossen.

Es ist nicht genug anzuerkennen und wird gewiß dem Beifall der gebildeten Welt haben, wenn ein anderer Redner diesem Postulate entgegen getreten ist. Wenn ich aber frage, wer denn der Intention des Antrages näher steht, so möchte ich doch glauben, daß der frühere Redner, es ist (Rufe: sehr wohl!) und ich bin darum genöthigt gerade auf diese Willensäußerung einen höheren Wert zu legen, als auf eine Gruppe von Rednern, die mir dem Antrage weniger nahe zu stehen scheinen. Allein eben derselbe Redner, den ich so eben dankend, erwähnen mußte, sprach von einer Zerreißung der Universität, die diejenigen im Sinne hätten, welche nicht an der bestehenden Universität den Antrag durchgesetzt zustehen wünschen. Er hält das für ein großes Uibel, daß zwei Universitäten neben einander im Lande künftighin bestehen sollen.

Ich muß mir die Bemerkung erlauben, daß dieses Uibel aus mehrerelei Rücksichten nicht vorhanden sein dürfte.

Einmal komme ich auf Herrn Dr. Brauner zurück, der uns ein Gebiet von 7 Millionen Menschen vorgefühlt hat, für welche eine čechische National-Universität (Rufe im Centrum: böhmische) gegründet werden könne. Ja wenn ein Land, etwa wie Baiern mit 4 Millionen Menschen 3 Universitäten hat, warum soll ein Gebiet von 6 und 7 Mill. Menschen sich einer eigenen Universität nicht erfreuen dürfen (Rufe: sehr wahr, ganz Recht). Was aber das Zerreißen noch besonders anbelangt, so dürfen wir uns zurück erinnern zunächst an die Debatte, welche bezüglich der Errichtung des Polytechnikum stattgefunden hat, in welcher derselbe Redner in Aussicht gestellt hat, daß die Kombination der beiden Sprachen, so wie sie dort wirklich stattfindet, zu bedauerlichen Kollisionen führen müsse, und daß eine dieser Kollisionen bereits stattgefunden hat, das kann nur derjenige ignoriren, welcher eine in den Landtag gelangte Petition von Professoren des Polytechnikum's für nichts erachtet, wie wohl ich behaupten darf, daß der vorzüglichste Theil der Professoren deutschet Seite sich an jener Petition betheiligt hat, eine Zahl von Männern, die man mag sie nach was immer für einer Seite hin betrachtet unsere Rücksicht, wie mir scheint, im hohen Grade verdienen (Bravo! sehr gut! links.)

Endlich aber bin ich in Bezug auf das Gegentheil der Zerreissung, nämlich die Konfundirung wirklich prinzipiell einer ganz anderen Ansicht als derselbe hochgeehrte Herr Vorredner heute zu sein scheint; nicht bloß etwa ein Schriftsteller wie Stuart Mill ist der Meinung, daß wo zwei Nationalitäten miteinander nicht im Frieden seien, nichts zuträglicher sei als zwischen ihnen abzugrenzen, sondern das alltägliche Leben, das volksthümliche Bedürfniß selbst, hat zur festeren Ausprägung dieses Grundsatzes namentlich auch auf dem Gebiete des Rechtes geführt.

Wenn zwei mit einander etwa zu einem Eigenthume verbunden sind, und in dieser Gemeinschaft und durch diese Gemeinschaft zu Unfrieden gelagen, so steht es Jedem frei auch durch einseitige Willenserklärung aus dieser Gemeinschaft zu treten, (sehr gut, bravo! links) es findet dann keine Zerreissung, sondern meine Herren, es findet eine Grenzziehung statt, nicht Zerreissung ist es, sondern die Festsetzung einer sicheren Grenze zwischen den beiden Nachbarn, die nun die Grundlage des künftigen Friedens ist und die aus 2 bisher streitenden Genossen friedliche Nachbaren machen. (Bravo! links).

Das sind meine Gedanken über die vorliegende Frage, ein Votum aber abzugeben möchte ich in der Lage sein nicht abgeben zu sollen, denn ich theile die Ansicht, daß trotz alle dem, was gesagt worden ist, denn doch sehr triftige Gründe vorlegen, weßhalb vor Hörung der Universität in dieser Frage nicht abgegangen weiden soll.

Denken wir die Universität als gar nichts anderes, denn als eine Kongregation von Sachverständigen, so wiederhole ich nur dasjenige, was schon vielfach bemerkt worden ist, daß nicht minder, als man in Handelssachen die Handelskammern, in landwirthschaftlichen Fragen die patriotisch ökonomische Gesellschaft und in anderen Angelegenheiten wieder andere sachverständige Faktoren fragt, daß das wohl auch gegenüber der Universität angemessen sei.

Man hat, um diese Behauptung zu leugnen, dazu greifen müssen, daß eine staatsrechtliche Frage vorliege; die Aenderung des Unterrichtsplanes sei eine staatsrechtliche Frage, und deßwegen brauche man sich an die Universität nicht zu kehren, als ob die Frage nicht etwa bloß ein nationales Element, sondern wirklich ein staatsrechtliches enthalte und ohne pädagogische und wissenschaftliche Rücksichten gelöst werden könne.

Allein man ist weiter gegangen und hat gemeint, daß der Landtag im Principe wenigstens ohne der Universität vorgehen könne; er könne sich wenigstens im Prinzip darnach entscheiden, ob der Antrag gegründet sei.

Meine Herren, wenn es sich lediglich darum handelte, ob aus nationalem Bedürfnisse eine Universität zu errichten sei: dann wäre eine bloße Prinzipienfrage vorhanden, wenn es sich aber darum handelt, eine bereits bestehende Universität, ein gewisses Statut, ein gewisses für diese Universität geltendes Gesetz umzugestalten und zu versehen, dann liegt keine bloße Prinzipienfrage mehr vor, sondern die Frage, die nicht bloß an die Universität überhaupt, sondern in specie an diese Universität herantritt und sie zu alteriren geeignet ist. (Sehr wahr! Bravo!)

Ferner glaube ich. ein nicht gleich giltiges Argument für die Nothwendigkeit, die Universität zu hören in der Berichterstattung des Majoritätsantrages, nämlich gerade darin, daß man sagt, ja; die Regierung muß ohnehin an die Universität zurück und sie fragen.

Nun, meine Herren, wenn in einer Sache die Regierung selbst an die Universität zurückgeht, was

5*


36

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

liegt denn für ein Grund vor, daß wir wünschen, und indem wir wünschen, urtheilen, (Sehr wahr! links), bevor wir die Universität gehört haben.

Sind wir denn im Urtheile besser, als die Regierung? oder ist ein Wunsch denkbar ohne Gedanken, oder Gedanken ohne Urtheil? aber die Universität, meine Herren, ist nicht bloß eine Kongregation von Urtheilen, sie ist eine mit Autonomie ausgestattete Korporation und hat demnach auch einen gewissen Willen. Sie hat allerdings nicht das Recht in derartigen Fragen definitiv zu entscheiden — aber sie hat ein Recht, ihren Willen auszusprechen und sie hat das Recht, daß dieser Wille respektirt werde so lange, bis der triftigste Gegengrund dem entgegensteht. -

Ja nun, was soll dem gegenüber der Landtag thun, dessen Element in dem Dasein eines eigenen Willens beruht, der seinen Werth nicht darein setzen kann, daß er überall das beste thut, sondern lediglich, daß er einen Willen hat und daß er auf seinen Willen am Regiment in Land und Reich theilnimmt. Wird er sich selbst seiner Stellung und seiner Lebens elemente entäußern und gegenüber einer Körperschaft, die. was Autonomie anbelangt, so alt ist, als irgend eine hinstehen und sagen: Du hast nichts zu wollen, wir allein sind wollend und auf dich kommt nichts an. (Sehr gut).

Ich bitte daher denjenigen Theil der Versammlung, welche in dieser Frage bloß einen Willen hat, darauf zu denken, daß es andere gibt, die sich das Recht herausnehmen, in dieser Frage auch zu urtheilen, und die ihr Urtheil dahin führt, daß aus irgend einem greifbaren Grunde das Votum der Universität auch in diesem Falle nicht umgangen werden kann, am allerwenigsten aus dem, was man heute auch geltend gemacht hat, daß es eine bloße Verschleppung der Sache wäre, die Einvernehmung der Universität zu beschließen. Wenn man Grund hat, nicht ohne die Universität vorzugehen, dann sind wir nicht Schuld daran, daß die Einvernehmung der Universität nicht in einem früheren Stadium der Verhandlung stattgefunden hat. (Bravo, sehr gut!) Am allerwenigsten, denke ich, wäre Grund zur Behauptung, daß man an der Universität kein unparteiisches Urtheil finden wird. Wie das Haupt, so die Glieder; das Haupt der Universität hat seine Unbefangenheit in dieser Frage in glänzender Weise kund gegeben. (Bravo links, Bewegung im Centrum.)

So, meine Herren, komme ich zum Schlusse, daß zu allererst dem Antrage der Minorität beizutreten sei. Sollte dieß nicht angenommen werden, so liegt es uns vor Allem ob, zu hören, was für Amendements gegenüber dem Majoritätsgutachten ein gebracht werden, und wenn einer vorkömmt, welcher anstatt des Mechanismus, der in dem Majoritätsantrage liegt, uns etwas wirklich Leben erhaltendes und weckendes bietet, werden wir nicht anstehen, ihm beizupflichten. (Bravo).

Macháček: Ich beantrage den Schluß der Debatte.

Oberstlandmarschall: Es ist der Schluß der Debatte beantragt.

Ehe ich zur Abstimmung schreite, werde ich vor Allem diejenigen Herrn anführen, welche noch vorgemerkt sind. Es sind die Abgeordneten: Dr. Čupr, Dr. Rieger, Se. Eminenz der Kardinal, Dr. Grohmann und Prof. Herbst.

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben. — Bitte aufzustehen. — Bitte um die Gegenprobe.

Der Schluß der Debatte ist mit bedeutender Majorität angenommen.

Ich ersuche also die Herren Abgeordneten: Čupr, Rieger, Se. Em. den Kardinal sich bezüglich der Wahl eines gemeinschaftlichen Redners zu vereinigen, und ebenso die Herren Mg. Grohmann und Herbst. — Ich glaube aber, um den Herren Zeit zur Berathung zu geben, die Sitzung auf eine halbe Stunde zu unterbrechen.

Graf Franz Thun: Ich erlaube mir den Schluß der Sitzung zu beantragen.

(Rufe: Nein, nein!)

Oberstlandmarschall: Ich unterbreche also die Sitzung auf eine halbe Stunde.

(Nach der Unterbrechung.)

Oberstlandmarschall: Als Generalredner wurden gewählt Herr Abgeordneter Dr. Rieger und Herr Prof. Herbst.

Ich ertheile dem Herrn Dr. Rieger das Wort.

Dr. Rieger: Slavný sněme! Když jsem nedávno odůvodňoval návrh svůj na provedení rovnoprávnosti na universitě zemské, nenadal jsem se věru, že se potká s takovým odporem, jaký dnes spatřuji.

Jeho takřka jednohlasné odkázání ke komisi bylo mi důkazem a znamením, že panuje v celém domě smysl smířlivosti právě bratrský, který si klade za úkol, oběma národnostem země býti stejně spravedliv a každé dopřáti toho, co jeho bytosti mravní i hmotné nevyhnutelné. —

Proti všemu nadání mému přišel, abych tak řekl, mrazivý vítr na náděje moje a vidím, kterak se nyní proti tomu v čistém právu a čistě humanní povaze založeném návrhu nyní vyhražují důvody, jež při svědomitém uvážení za platné uznati nemohu.

Nejprvnější a nejpodivnější z těchto námitek, které jsme dnes slyšeli, byla ta, že se tím stane německé národnosti v zemi křivda.

Pánové prosím, abyste ráčili tiše a spravedlivě uvážiti, oč se jedná.

Jest v mém návrhu jen nejmenší stopa toho, jak by se mělo německé národnosti něco vzíti, čeho užívá, co má?

Bůh uchovej! Ani nejmenší taková tendence v mém návrhu není, nýbrž německé národnosti se má zachovati vše, co má.

Ona má zůstati v ouplném držení všech


37

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

prostředků sloužících ku vzdělání; můj návrh nežádá nic jiného, než aby totéž bylo dopřáno národnosti české, čemu se těší národnost německá. —

Žeby v tom byla nějaká křivda, když vedle německého profesora snad v sousední síni bude přednášeti profesor český, toho věru pochopit nemohu; že snad věda německá ztratí, abych tak řekl, vůni svou, sílu a krásu, když vedle ní bude zkvétati věda česká.

Jest-liže bude Čechu dopřáno nasytiti se chlebem moudrosti, — plyne z toho, že bude Němec trpět hlad? —

Věru, pánové, — taková argumenta aspoň můj právní cit pochopiti nemůže.

Pravilo se nám od jednoho a hned přednějšího řečníka protější strany, že je universita naše německá.

Pánové, myslím, že, kdo stopuje počátky naší university, taková slova věru pronesti nemůže, když povážíme, že Karel IV. otec vlasti v zakládající bule pronesl tato slova:

"Jest zvláštní péčí naší, kterak by toto království české velikým počtem moudrých mužů spůsobeno bylo a ozdobeno, aby věrní obyvatelé téhož království, kteříž po ovoci dobrých umění bez přestání lační, nemuseli z cizé almužny žebrati, nýhrž aby připravený měli stůl v království svém."

Pánové z těchto slov slavného zakladatele patrno, že úmysl jeho při zakládání byl, postarat se především o děti této užší vlasti naší a že původně základ naší university nebyl nikterak ten, aby se postaral slavný zakladatel jeho o některé jiné národnosti. —

Ovšem že dle vzoru jiných universit té doby se rozdělila universita na několik národností, byly totiž z prvu národnosti uherská, polská, německá a česká, jelikož ale je patrno, že ke koruně české veliká převaha Slovanů náleží, že národ český jest zcela slovanský a též tehdy byl zcela slovanským tedy se může a potiori říci, že z prvních základech naše universita by se byla mohla nazvat spíše slovanskou než německou. —

Pánové! též od té doby se charakter její nezměnil, universita byla, jako každá jiná této doby vůbec, latinská a v tom ohledu byla právě rovnoprávnou oběma národnostem ve vlasti naší. —

Jak mile se živel německý ve vlasti naší vyvinul, právě tak dobře byl český živel vyvinut. —

A ani tenkráte, když se stala reforma neb reorganisace university za Ferdinanda, ani tehdá nebylo nikterak pomýšleno, dáti jí nějakého jiného rázu a základní listina byla o tom vydána jazykem latinským a českým a ne německým. —

Od těch dob až do císaře Josefa byla universita naše latinská a ne německá, teprvé za císaře Josefa byla změněna v universitu německou. —

Jest známo, jak tento mocnář sobě za hlavní úlohu položil centralisacf říše na základě národností německé a kterak se nemilým spůsobem rozšiřoval jazyk německý.

V této době tedy stala se universita německou; tím pak se teprv, kdežto prvé byla universální, právě stala jednostrannou, a to, oč se nyní jedná, jest, by se stala opět universalní, aby přestala býti jednostrannou, aby vyhověla určení svému, které jest dle vznešeného zakladatele jeho, Karla IV., to: aby sloužila všem dětem této naší vlasti stejně a společně.

Pánové, z několika stran nám bylo pověděno, že je věda německá, jinak zase slyšeli jsme výraz: věda jest moc.

Kdybychom v této případnosti užili stejniny, tedy bychom mohli říci: moc jest německá, poněvadž jest věda německá.

My, pánové, dobře věci této rozumíme a proto jsem v minulé řeči své poukázal k tomu, že se jedná o to, by přestalo panování jedné národnosti v zemi, které přirozeně plyne z výhradného práva vzdělání; aby oba národové měli stejné právo na vzdělání a tedy v zemi stejnou moc.

Pánové, my máme to přesvědčení, že bez vzdělání universitního rovnoprávnost naše ani v praktickém životě provesti se nedá, pokud nebudeme míti mužů v jazyku národním skutečně vzdělaných, kteří by služby duševní, které mají zastávat v národě, v tom jazyku zastávat mohli, jakým národ mluví, poněvadž mužové, kteří nebyli vzděláni pro svůj národ, kteří nabyli vzdělání toliko jazykem německým, nebudou moci národu svému sloužiti dobře a platně, jakoby posloužili, kdyby byli vzděláni v jazyku českém. —

Poněvadž nemají známosti jazyka dostatečné, poplyne z toho, že život veřjných úřadníků ve vědeckém i sociálním ohledu vždy bude převahou německý a tudíž jazyk náš a národnost naše bude vyloučena.

Pánové, jeden z našich kollegů mi pravil tyto dny, — a není to muž, kterého bych pokládal za přepjatého národovce, — on mi pravil, že jest to urážka, když zpravodatel na německé řeči odpovídá jazykem českým.

Pánové! i v našem středu ještě takové názory panují a to plyne z toho, že vzdělání nám nebylo dáno na universitě a že se nám to zdá podivné, aby kdo mluvil na veřejném místě a ve veřejném životě jazykem českým a že tomu, ačkoliv se to již delší čas děje, někteří z našich kolegů přivyknouti nemohou.

Klade se, pánové! veliký důraz na vědu a její absolutní cenu.

Já zajisté nejsem z těch, kteří by tuto ce-


38

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

nu neuznávali, jak jsem se o tom v předešlé řeči již dostatečně byl vyslovil.

Ale pánové! věda není majetkem jediného národu, aniž privilegium jeho; věda jest jmění veškerého lidstva, věda povstala spojenými snahami všech národů, kteří od počátku dějin lidských pracovali duševně.

Věda se zrodila na břehách Středomoří v Egyptu, Fenikii, Palestině a Grecii a odtud putovala na západ, učinila kruh skrze krajiny římské a starou Italii k starým Gallům a obnovila se v nejnovější době zvláště působením křesťanstva u národů kmene románského a odtud obrátila krok svůj k východu, přišlať k národu německému a pokračovala dále k národu slovanskému.

Pánové! tento běh událostí historických i vyvinování veškerého člověčenstva mělo příčiny historické, politické, klimatické a geografické.

Věru jest přirozenou věcí, že národové, kteří vědu z prvotního pramene dříve přijali, dříve se vzdělali a dále dospěli; ale jest přirozenou věcí, že kdo dříve vyšel také dále došel, a tudíž přirozenou věcí, že Francouzové dříve se vzdělali než Němci, dříve Němci, než Slované.

Ale to, že který národ dříve se vzdělal, dříve ve vědě pracoval, není příčinou, na druhý národ, který kráčí za ním s dobrým úmyslem, aby se též vzdělal, pohlížeti jaksi pohrdavě!

Pánové! právě tak by mohl Asiat, u kterého slunce dříve vychází, pohrdati Evropanem, u kteréhož slunce vychází později.

My pak máme v tom ohledu aspoň tu útěchu, že až tam bude slunce na sklonku u nás bude plný den.

(Hlučné brávo! ve středu i na galerii.)

Povídalo se nám, pánové, že nemáme dosti učencův.

Bylyť to výroky vynešené od pánů, kteří věru se ve věci neznají a kteříž by lépe učinili, kdyby nepronášeli úsudku o věcech, o kterých jim dostatečná známost schází.

My, pak pánové, můžeme říci, že máme učenců již nyní dost, že bychom pořádnou zříditi mohli universitu, universitu, za kterou bychom se věru hanbiti nemuseli.

Jest to skutečně divné, že z protější strany tak o věci mluví jako kdyby věda byla v držení jedině německé národnosti.

Pánové, chcete-li nepředpojatě stopovat vědu našeho vzdělání a literární Činnosti ve vlasti naší, pak musíte při spravedlivém soudu uznati, že literární a vědecká činnost v našem národu a u našeho kmene v posledních dvacíti letech byla silnější a živější než u našich sousedů německých, a že literární produkce též byla u nás silnější a při tom třeba jest uvážiti, že poměry naše nejen že nebyly příznivé ale že i snaha naše nebyla ani vládou podporována, ani veřejnými ústavy a žádnou universitou.

My, pánové, zajisté nejsme ingnoranti a dovedeme alespoň posouditi co z protější strany v oboru vědeckém u nás se děje; a tu pánové, — nechci nikoho uraziti, ale přiznati se vám musím, že tak velikých titanů a nedostižitelných geniů na naší universitě nenalézám, a že mám pevné přesvědčení, že synové našeho národu se budou moci nejlepším silám vyrovnati, kteréž na universitě naší nyní pracují.

(Výborně! v středu.)

Já, pánové, nechci uváděti jména; ale kdybych to učinil, tedy byste seznali že to v některých aspoň oborech není úloha obrovská.

Já vím, pánové, že někteří mužové slovo "věda" neustále v ústech nosí, a o veliké ceně vědy neustále mluví, jako kdyby vedle nich vědeckého snažení a poznání ani nebylo.

V tom ohledu si s velmi malou skromností počínají; vím, že jsou také takoví, kteří u nás se považují za veliké učence, kdežto přece kritika za hranicemi pronesla o nich soud, že nevelikou cenu mají a nejednou sešel jsem se s německými učenci za hranicemi, kteří o tom a onom, který na naší universitě učí, velmi chatrný úsudek vynesli, kterýž zde opakovati nechci. —

(Pohnutí na levici.)

Pánové, pravilo se nám, že naše literatura ještě není tak vzdělaná, aby jakésy přednášky na universitě plodnými učiniti mohla.

Bylo již zde k tomu poukázáno, že by bylo velmi smutné stanovisko vědeckého člověka, kterýž by chtěl za našich časů obmezovati se na literaturu jediného národa.

Kdokoliv chce vědu, pravím, vědu lidskou a ne pouze vědeckou, nesmí se obmezit jenom na literaturu německou, nýbrž musí studovat a poznat důkladně literaturu francouzskou, anglickou a italskou, neb jenom tak obsáhne a pozná, co veškeré člověčenstvo v oboru vědy podalo, jen tak může se postavit na stanovisko vyšší lidské a pánové, to stanovisko my hledáme a věčně a věrně hledat budeme.

Já tedy soudím, že jakkoli by přednášel profesor na české universitě po česku, on sám se bude vzdělávat zároveň z německých, anglických a francouzských spisů a bude též raditi svým žákům, aby podobně činili, jako on.

Jsou zajisté některé obory literatury, v kterých německá literatura, před kterou já mám ostatně velký respekt, jsouť některá odvětví, v kterých skutečně vyniká, ale jsou však i taková, ve kterých je dost slabá, aneb alespoň s anglickou a francouzskou porovnati se nemůže.

Pánové, věc ta nemá sloužiti za nějakou potupu německého národa.

I tam se vyvinovaly přirozeně takové vědy, v kterých se ukazovala nejvíce praktická potřeba, takové vědy, ku kterým se sám národ přirozenou nákloností svou nejvíce nesl.


39

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Vědy, u kterých tak příznivé okolnosti neplatily, ty zanedbávaly se poněkud.

Pánové, dělo se v této věci před nedávném v Německu ještě právě tak, jako se děje právě nám. —

Když počali na svých universitách přednášeti k. p. o vědách státních, politických, neměli také ještě bohatou literaturu po ruce, nýbrž profesorové sami větším dílem poznenáhla tu vědu tvořili.

Není zajisté absolutní potřeba ku vzdělání vědeckému, aby byla k němu hned bohatá literatura pohotové, pánové, jinak bych musel tvrditi, že Aristoteles, který neměl po ruce žádné literatury tištěné, nemohl se státi vědeckým člověkem, a já myslím, že Aristoteles v historické vědě platí více nežli celý tucet (Heiterkeit links) profesorů některých.

Tedy, pánové, ta pouhá okolnost, že není velká hojnost jich po ruce, ta nevylučuje možnost přednášeti některou vědu na universitě, však připomínám, že právě tím přednášením vědy na universitách německá literatura se vzmohla nejvíce, a že mají-li nyní bohatou literaturu německou, že tvůrcové její jsou hlavně profesorové universitní, a kdyby nebylo německých universit a německých profesorů, nebylo by také tolik německých spisů, pánové, někde se konečně počátek učinit musí; pamatujete se dobře, že veliký král Fridrich považoval jedině francouzskou kulturu za možnou a že s posměchem odbýval veškeré snahy německých učenců. O vyvinutí zvláštní vědy ale, pánové, kdyby se byli němečtí učenci té doby dali odstrašit posměchem takovým, kdyby byli zanedbali povinností svých k národu svému, kdyby nebyli pracovali ve své vědě, svým jazykem mateřským, nebyla-by to ztráta nenahraditelná pro národ německý, nebyla-by to ztráta pro celou vědu? —

Neboť i to považovati musíte pánové, že samostatnost bádání, že zvláštní cesta, kterou každý národ ve vědě kráčí, že se vědě tím velice prospívá, a že tato zvláštní cesta bývá pramenem a původem nových nálezů a pokroků ve vědě.

Pánové, my nemáme té naděje, abychom kdy se mohli rovnati bohatosti literatury naší s literaturou německou, bylo by to věcí nepřirozenou, poněvadž národ německý je o mnoho četnější a mocnější, nežli náš a musela by být činnost naše desatero násobná, abychom se vyrovnati mohli v tom oboru.

Ale, pánové, to nás nesmí zajisté odstrašit, abychom i my každý dle sil svých na vzdělání své, ve svém jazyku nepěstovali vědu, vždyť i jiní národové nejsou tak mocní a četní.

Proč pak i Španělové i Portugysové, Hollanďané, Švédové a Dáni pěstují védu v svém jazyku ?

A myslíte, pánové, že tím vzdělání člověčenstva, že tím věda někdy utrpěla?

Nevyvedli i tito literaturu, ačkoli jsou mnohem menšími národy, nežli náš národ, mnohé věci, památné, světodějné, neocenitelné?

Pánové, národ Švédský čítá asi 2 miliony duší na chladném severu, kde činnost duševní krom toho z jiných příčin nebývá tak veliká, a ejhle velký Berzelius nepohrdal svým vlastním jazykem, učil vědu, svou chemii, jedině svým národním jazykem, veškeré své spisy sepsal svým národním jazykem, ačkoliv psal pro národ mnohem menší než národ náš.

Pánové, bohatý německý národ ve své literatuře neostýchal se, nepohrdal, aby přeložil veškeré jeho spisy, jako Wähler a víme, že jsou i pověstní chemikové němečtí, jako Mitscherlich; Rose, Naumann, všichni žáci Berzelia, který učil jazykem švédským tomu malému národu švédskému.

Pánové, když tedy tam to bylo možná, když mohl Berzelius tam vyučovati a platně vyučovati s velikým prospěchem pro vědu svým jazykem, proč by to nám nebylo přáno a dáno s takovým prospěchem učiti ?

Domýšlejí se někteří pánové, že se nám jedná při zřízení nových stolic jen o to, bychom zaopatřili některé lidi místy a profesurou ?

Pánové, já jsem dost zřetelně pověděl úmysl mého národu a doufám, že jsem nezavdal k tomu příčinu, aby se někdo domýšlel, že taký úmysl mne vede při návrhu mém.

Já se ohražuji slavně, že bych kdy takový úmysl byl choval.

Pánové, mně záleží na cti mého národu, a záleží mi na tom, bude-li česká universita, aby byla taková, aby se se ctí citovat mohla, bychom na ni s chloubou ukázat mohli, a nejvíce bych se proti tomu ohradil, aby mediokryty nějaké, lidi bez talentu byli postaveni na místa, a pozdějším učencům zabránili přístup k profesuře ; kdyby ustanoveni byli, to bylo by velikou chybou; neb z toho by nastala škoda pro 20 a 30 let, kdežto by jiný, ženiální člověk byl vyloučen.

Pánové, buďte jisti, že v tom my více budeme o to dbáti, abychom skutečně učence na universitu dostali, aby se ctí vedle německých kollegů obstáti mohli.

Když pak takto se budeme zachovávati v té věci, a mám to přesvědčení; že vláda naše podle podobných zásad se říditi bude, — pak to nebude na škodu, když budou vedle sebe působiti dva mužové vědy, každý svým jazykem, a když žáci, jak již Jeho Excellence pan hrabě Thun pověděl, podle schopnosti větší nebo menší jednoho nebo druhého profesora své návštěvy rozdělí.

Bude-li německý profesor schopnější, čeští žáci, kteří německy uměti budou, budou raději


40

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

jeho přednášky navštěvovati, a možno, že se to stane se strany německých žáků, když na gygymnásiích bude postaráno o to, aby uměli česky tolik, co k srozumění přednášek budou míti zapotřebí.

Vidíme to alespoň na polytechnice; kde němečtí žáci do českých přednášek chodějí a čeští do německých.

Vidíme, že véda a konkurence vědy nehyne.

Pánové! Jeden z hlavních důvodů, které se nám uvedly proti zavedení českých přednášek a proti vynešení výroku o tom od slavného sněmu našeho, jest ten, že máme se dříve otázati university, že nemáme sáhati na její autonomii. Pánové! připomínám, že o poslední debatě pan profesor Herbst velmi důmyslným spůsobem vykládal autonomii okresních zastupitelstev. Pravil, že autonomie znamená samostatné dávaní si zákpnův. Kdybychom tento výklad autonomie přijali, autonomie university by znamenala, že universita si může dávati zákony. Pánové, takové autonomie university se žádnému rozumnému mezi námi nezdálo, žeby universita, která jest institucí zemskou a hlavně státem zřízená pro potřebu veřejnou a státní a pro pěstování vědeckých interesů obyvatelstva zemského, žeby takový ústav si zákony dávati směl a mohl, to tuším nikdo tvrditi nebude. Autonomie nemůže znamenati svézákonnost, nýbrž samosprávu uvnitř záležitostí vnitřních. Takto rozumím autonomii v okresních zastupitelstvech co samosprávu.

Pánové! když tedy universita si sama zákony dávati nemůže, musí nad ní státi jiná zákonodární moc, která praví: tak a tak, podle těch zákonů učiniti musíš. A pánové! tato zákonodární moc jsme my, anebo zákonodárství říšské, jak chcete, společně s Jeho Veličenstvím s naším mocnářem. A jest-li tedy zákonodární moc vysloví princip, že rovnoprávnost národnosti na universitě zachovati se musí, pak nezbývá universitě nic jiného, než podle toho se říditi, ale myslet si, že by universita svou autonomií mohla popírat tak velký princip, na kterém se zakládá celá existence našeho rakouského mocnářství, a já pravím celá jeho budoucnost — nebo pravím směle, nebude-li tato zásada zachována, tedy rakouské mocnářství se roztrhne — já pravím tedy, pánové, jest-li že taková zásada, která vyslovena z trůnu a která činí základ našeho mocnářství jednou vyslovena jest, pak musí se universita podrobit. O otázce, zdali má býti provedena rovnoprávnost, universita hlasu míti nemůže, ona se musí jednoduše podrobit, autonomie její musela by přijít k řeči jedině stran otázky, kterak se to provest má. Poněvadž ale my ve svém návrhu nedáváme úplné zákony, nýbrž jen přání, kterak by se to dalo provést, pak zbude jen vláda sama, která se o provedení zákona toho bude starat a jí bude náležet, jest-li potřebu toho uzná, university se zeptat, jak by tuto zásadu vznešenou měla provést. My tedy, když žádáme provedení toho principu již ustanoveného, nemůžeme se o tu otázku university starat a nesaháme na její autonomii. Pánové, byly vysloveny, ne tak v tomto sněme, jako raději od členů tohoto slavného domu mimo sněm, jakési pochybnosti, jako by národ náš jaksi na vědeckém snažení pokulhával za jinými, jakoby neměl dosti síly a průžnosti duševní, aby se jiným národům v tom ohledu, kteří jej předešli, vyrovnat mohl. Pánové, myslím, v tom ohledu mohu s pokojným duchem ukázat na historii naší vzdělanosti, my pánové, vývinuli celý náš státní organismus a život samostatně, my sobě vytvořili semostatné právo české, my první přivedli instituce hypotečních kněh k dokonalosti, jakouž nedosáhl žádný jiný národ. Pánové, jak pravím, toto vyvinutí se dělo samostatným duchem a to můžeme podotknout, že v našem organismu státním nevolnosti nebylo, že teprvé odjinud k nám byla přinešena. Pánové, byl to syn české matky Karel IV., o kterém jeden německý historik pravil, že nesl na sobě ráz a ducha matky své slovanské, který zlatou bulou císařskou dal organisaci naší universitě.

Uměním, pánové, předstihli jsme sousedy své. Naše umělecká díla sáhají téměř do stejné doby s plody Italiánů. Ale jak slavně se vyvinulo umění u nás, toho co důkaz může sloužit, že naši umělečtí architektové byli povoláni do německých krajin, jako k stavení kostela sv. Štěpána a i do Strassburku. My, pánové, dříve již než jiní národové začali jsme pěstovat jazyk svůj a vzdělávati umění ve svém národním jazyku. My dříve než jiní národové měli jsme překlady bible.

Nepřipomínám, pánové, dob husitských, jen v tom směru, abych ukázal, že v té době, kde všecko bádání, všecka filosofie lidská se koncentrovala v bádání o božství a ideách náboženských, že i tehdáž národ náš předstihl jiné smělostí myšlenek svých. Později sekta bratří českých, o které veliký Herder pravil, že to byla ta nejšlechetnější náboženská sekta, která kdy existovala, vyvolala idey humanismu, theoreticky a prakticky takovým spůsobem, že to u žádného jiného národa oné doby neuvidíme. Idey politické a sociální u nás ku podivu záhy byly vyvinuty a byly pronešeny věci, kterým se každý divit musí, kdo v plodech literátury naší oné doby pátrá. Pánové, jen těch několik slov jsem chtěl podotknout o dnech samostatné vzdělanosti našeho národu. Pánové, myslím, že můžeme na to směle ukázat, že ve všech těchto věcech nepřipomínám důležitých spisů vědeckých z doby starší a i novější; i ve všech těchto věcech osvědčil národ náš ducha vědecké-


41

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ho, ducha samostatného, ducha vždy živého. Jeho Exc. hrabě Thun též se k tomu svědectví přidal a uznal, že jest to povinností našeho národu, aby i dále pokračoval ve vědě, a že má plnou důvěru k němu, že to s úspěchem učiní, a že by národ nezasluhoval úcty veřejné, kdyby nepronášel žádosti, aby mu bylo přáno příležitosti ku vědeckému vzdělání a kdyby o to se nesnažil.

Pánové! já vás ubezpečiti mohu, jsem synem tohoto národa a cítím s ním od svého dětinství; mohu říci, že mluvím z plného přesvědčení a z plné duše jeho, že národ náš neustane v šlechetném snažení; že nikterak se nepokládá za mrtvého, že ještě nedá se zavinouti do rubáše nevědomosti, že chce žíti a že žíti bude a že chce žíti jak sluší mezi národy vzdělanými a historickými. (Bouřlivá pochvala ve středu a na galerii.)

Pánové! k tomu cítíme v sobě sílu, my cítíme v srdci svém sílu k novým skutkům, máme vůli odhodlanou k práci vědecké a cítíme v sobě původní sílu k původním dílům ducha svého.

Toto přesvědčení umořiti se nedá; jest-li pánové! jste přátelé světla a jest-li jste přátelé našeho národu, tož neodporujte nám v tomto snažení šlechetném (Pochvala v centrum.) My nechceme ničí škody, ani křivdy, ale jen své právo; o toto abychom žádali, jest svatou povinností, pro níž budeme žíti i umírati.

(Bouřlivá pochvala ve středu na pravici i na galerii.)

Oberstlandmarschall: H. Prof. Herbst.

Prof. Herbst: Ich bin gewohnt, praktische Fragen vom praktischen Gesichtspunkte zu behandeln, und pflege dabei nicht mit Phrasen zu spielen, auch um Niemands Gunst dabei zu buhlen (Zustimmung links), und werde daher auch heute in gleicher Weise sprechen.

Ich schmeichle mir, dazu einige Berechtigung zu besitzen.

Ich kenne die österreichischen Universitätsverhältnisse, nachdem ich bereits durch mehr als 20 Jahre an verschiedenen österreichischen Universitäten, unter verschiedenen Studiensystemen und unter verschiedenen Ministerien thätig war, und nachdem ich den Werth der Universitätseinrichtungen in den verschied. Phasen, welche dieselben in dieser Zeit durchlaufen haben, zu würdigen Gelegenheit genug hatte.

Freilich der Diletantismus, der heutzutage das Wort führt (Heiterkeit und Zustimmung links) macht sich gewöhnlich nirgends breiter als dort, wo es sich ums Unterrichtswesen handelt. Glauben doch Männer, die nicht die geringste Erfahrung auf diesem Gebiete besitzen, darüber absprechen zu können, glauben doch solche Männer absprechen zu können nicht nur über den Werth von Unterrichtsanstalten und Unterrichtseinrichtungen, sondern auch über den Werth von wissenschaftlichen Leistungen, die sie nicht entfernt kennen und wo sie über ihre Berechtigung ein absprechendes oder ein wegwerfendes Urtheil zu fällen, erst die Legitimation beibringen müssten.

(Lebhafte Zustimmung und Heiterkeit links).

Eine solche ist durch die Berufumg auf etwaige Personen, die man im Auslande gesprochen haben will, noch keineswegs geliefert.

Denn es würde sich erst um die Frage handeln, ob jene Personen mehr als bloße Diletanten gewesen sind und ob sie daher irgend wie ein kompetentes Urtheil abzugeben berechtigt waren.

Die Berufung einer Person auf eine andere ganz unbekannte und unlegitimirte Person vermag den Mangel an Legitimation der ersteten selbst nicht zu ersetzen.

So ist es denn auch erklärlich, daß über die Unterrichtsfrage fast jeder Mensch kompetent zu sein glaubt und über Einrichtungen Urtheile fällt und Anträge stellt, bezüglich deren es doch ausfallend ist, daß er von diesen Einrichtungen nicht die mindeste Kenntniß hat.

Ich möchte nur fragen, in welchem Lichte würden die Universitäten Oesterreichs erscheinen, wenn der Antrag, wie er gestellt wurde und wie er von der Majorität zur Annahme empfohlen wird, angenommen werden sollte.

Wer würde glauben, daß an österreichischen Universitäten das System der Lehr- und Lernfreiheit besteht, welche dieselben von den Volks- und Mittelschulen unterscheidet, wenn man Anträge liest, wie die, daß für jeden Gegenstand, aus welchen die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt weiden müssen, wenigstens ein Professor, welcher die festgesetzte Anzahl von Stunden in böhmischer Sprache vorzutragen hätte, und wenigstens einer, welcher denselben Gegenstand durch dieselbe Anzahl von Stunden in deutscher Sprache vortragen müsste, zu bestehen habe.

Und ein solcher Antrag wird einer Universität gegenüber gestellt, an welcher das System der Lehr und Lernfreiheit besteht, und bezüglich welcher, wenn man den Antrag liest, man offenbar glauben muß. in Oesterreich sei im Gebiete des Unterrichtes alles noch so beschaffen, wie es in den 40er Jahren beschaffen war und es wäre an den österreichischen Universitäten seit 1849 und 1850 keine gewaltige Revolution vor sich gegangen, eine Umwälzung, welche Anschauungen, die aus den Zeiten der eigenen Studien in jener Zeit herstammen, gegenwärtig als unpassend erscheinen lässt.

In Deutschland würde man nicht glauben, daß in diesem Antrage von einer Universität die Rede ist, sondern man würde im allerbesten Falle glauben, es ist von einer Bürger- oder Realschule die Rede, oder einer ähnlichen Mittelschule. ("Bravo!" links.)

Mir scheint aber, daß, bevor man über die Universität und Universitäts-Einrichtungen abspricht, es doch nothwendig wäre, das Wesen der Universitäten und das Wesen der Universitäts-Einrichtungen,

6


42

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

wie sie in Oesterreich seit dem Jahre 1849 und 1850 bestehen, etwas näher kennen gelernt zu haben.

Ich will mich feiner natürlich in einen Streit mit dem Herrn Vorredner, was die Autonomie der Universität zu bedeuten habe, nicht einlassen.

Um diese richtig zu erfassen, ist ein tiefes gründliches Studium der Geschichte der Universitätsentwicklung nothwendig und solche tiefe gründliche Studien sind nicht Jedermanns Sache, sie müssen aber vorausgesetzt werden, wenn man über solche Begriffe streiten will und daher werde ich diesen Gegenstand um so lieber übergehen, weil glücklicher Weise die Universitäten Reichsanstalten sind, und nur durch die Reichsgesetzgebung über ihr Schicksal entschieden werden, (Oho! rechts) und mir es daher in dieser Beziehung sehr gleichgiltig sein kann, wie von einzelnen Personen über Universitätssachen gedacht wird. —

So wie ich es aber als sehr gefährlich ansehen muß, wenn man Anstalten und Einrichtungen, die, ich sage es in aufrichtigster Ueberzeugung, gründlich gekannt und verstanden werden wollen, sobald man über sie absprechen will, wenn man über solche ohne diese Kenntnisse und Erfahrungen absprechen will, ebenso scheint es mir nicht minder gefährlich, wenn man bei derlei praktischen Fragen sich bloß an Schlagworte hält und bloß gewisse Phrasen, die immer wiederkehren, gebraucht.

(Ruf: zur Sache!)

So haben wir z. B. heute immer wieder den großen Friedrich zitiren gehört als Beleg für etwas, wovon sich der große Mann zur Zeit, wo er die französische Literatur begünstigte, wahrhaftig nichts hat träumen lassen, namentlich in soferne es als Beleg dafür angeführt werde, es müssen an der Prager Universität im Sinne Dr. Riegers Antrag Professuren errichtet werden.

Wenn man aber heute so oft auf Friedlich den Großen rekurirt hat, und ich daher annehmen muß, daß seine Erwähnung zur Sache gehört, sonst hätte er nicht so oft besprochen werden können, so hätte man sich auch des Wortes unseres großen Dichters erinnern können, der da sagt:

"Von Deutschlands größtem Sohne, von des großen Friedrichs Throne ging sie schutzlos ungeehrt; rühmlich darf der Deutsche sagen, höher darf die Brust ihm schlagen, selbst erschuf er seinen Werth."

(Ein Ruf auf der Gallerie: unverschämt!)

(Redner zur Gallerie sich wendend):

Ist es vielleicht gefällig, daß die Herren ruhig sein wollen? —

Gerade aber aus der Schutzlosigkeit, welche der deutschen Literatur, gerade aus dem Mangel an Gunst, der ihr zu Theil wurde, folgt, daß sich die Literatur, Kunst u. s. w. nicht auf künstlichen Wegen schaffen lasse, daß sie aus dem Volke selbst hervorwachsen müssen und ich glaube, wenn man an diese Folgerung gedacht hätte, wäre es zweckmässiger gewesen, von dem großen Friedrich etwas weniger zu sprechen. Er hat wahrhaftig seiner Zeit die Kulturentwicklung der deutschen Bevölkerung und auch die Schicksale der Universitäten in seiner Hand gehabt und hat weder für das eine noch für das andere viel gethan. Und doch datirt aus seiner Zeit die Größe der deutschen Literatur.

Ich betrachte übrigens den Streit, ob die Deutschen oder die Böhmen auf dem Gebiete der Wissenschaft mehr geleistet haben, als einen müssigen und will dem Herrn Vorredner auf dieses Feld nicht folgen.

Mir scheint, über diesen Streit zu entscheiden, ist der hohe Landtag denn doch kaum kompetent und daher will ich auch nicht in die Erörterung darüber nach dem Muster meines Hrn. Vorgängers eingehen. (Bravo!)

Ein anderes Schlagwort (Unruhe in Centrum. — Präsident läutet), das ich für nicht entscheidend halte, wurde heute mehrmals betont, es war das Wort: die Möglichkeit des freien Wortes muß gewährt werden.

Wer das hört, der muß geradezu glauben, daß diese Möglichkeit bisher nicht gegönnt ist und doch ist männiglich bekannt, daß es thatsächlich ist, gerade an jener Fakultät, bezüglich welcher es einer der geehrten Herren Vorredner und zwar einer, der in diesem Saale vielleicht die meiste Sachkenntniß besitzt, für nothwendig erklärt hat, daß an dieser Fakultät eine ganze Reihe von Männern böhmischer Nationalität zu Professoren befördert wurden, daß, obwohl ihnen die Möglichkeit des freien Wortes in der böhmisen Sprache nicht benommen ist, sie sich doch der deutschen Sprache in den Vorträgen bedient haben, worauf ich später noch zurückkommen werde.

Das ist gewiß eine Sache ihrer freien Wahl gewesen, und es hat kein österreichisches Ministerium gegeben, welches sie gehindert hätte, sich der böhmischen Sprache in den Vorträgen zu bedienen.

Die Möglichkeit des freien Wortes war immer vorhanden, gerade darum haben böhmische Professoren deutsch vorgetragen, weil ihnen die Möglichkeit gegeben war. (Bravo links).

So ist nun auch, und zwar hieben und drüben viel von Rechten und Rechtsverletzungen gesprochen worden, die hier in Frage kommen, und mir scheint von meinem Standpunkte wesentlich auch darüber mich auszusprechen.

Es scheint mir, die Rechte der jetzt angestellten oder erst angestellt werdenden Professoren und ihre Interessen, wie Herr Graf Leo Thun ganz richtig bemerkt hat, kommen hier gar nicht in Betracht.

Niemand an einer Universität, die sich des großen Gutes der Lehrfreiheit erfreut, kann gegen eine selbst maßlose Konkurrenz in irgend einer Weise geschützt merden. Er lehrt an einer Anstalt, die die Lehrfreiheit besitzt, deßwegen muß er auch wünschen, daß diese Lehrfreiheit im ausgedehntesten Maße be-


43

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

stehe, und je größer die Konkurrenz, desto größer ist in der That die Lehrfreiheit an der Universität.

Ebenso wenig möchte ich von einem Rechte der deutschen Nation als solcher in Bezug auf die Universität sprechen; ihr kann dadurch, daß im ausgedehntesten Maße in böhmischer Sprache an der Universität gelehrt wird, nicht praezudizirt werden, wenn nur der Universität der Charakter einer Universität gewahrt bleibt, und daß er ihr gewahrt bleibe, das meine ich, ist zunächst das Recht der Anstalt, der Korporation, welche Kaiser Karl IV. gewiß nicht zu dem Ende ins Leben rief, daß sie aus einer wissenschaftlichen Anstalt, zu einer Sprachlehranstalt werde (Bravo, oho!) sie würde es aber werden, nicht dadurch, daß in 2 Sprachen vorgetragen wird, sondern, wenn die Bedingungen, um zur Professur, um zum Vortrage an der Universität zu gelangen, nicht für alle Personen, die dieser Ehre theilhaftig weiden sollen, dieselben wären; sie würde es werden, wenn es 2 Kategorien von Personen gäbe, die einen, die es nach Erfüllung allgemein vorgeschriebener Bedingungen wurden, die andern, die es wurden, weil sie bevorzugt sind, durch die Kenntniß einer bestimmten Sprache.

Das wäre mit der Annahme des Rieger'schen Antrags der Fall, denn wenn gesagt wird, für jeden Gegenstand ist wenigstens ein Professor zu bestellen, so heißt dieß, er ist eben jetzt zu bestellen. Da kann man nichts deuteln und mäkeln, denn wenn bestellt werden muß, dann muß eben bestellt werden, nicht mit Rücksicht auf Erfüllung von Bedingungen, sondern weil man aus welchem Grund immer solche Anstellung für nothwendig halten wird.

Das ist der Grund, warum dieser Antrag mit dem Rechte der Korporation und aller derjenigen, welche an dem Fortbestand der Universität ein berechtigtes Interesse haben, unvereinbar erscheint. Nicht die Zweisprachigkeit ist es, nicht die Vermehrung der Lehrkanzeln in bestimmter Richtung, sondern die Nothwendigkeit, Professoren zu ernennen, auch wo die Qualifikation derselben nicht dargethan ist.

Daher kann ich mich auch nicht der Auffassung anschließen, es handle sich nur darum im Prinzipe, die Gleichberechtigung anzuerkennen und auszusprechen. —

Die Modalitäten des Rieger'schen Antrages, welche das Majoritätsvotum zur Annahme empfiehlt, seien nichts wesentliches, und können weggelassen werden.

Diese Modalitäten machen eben den Antrag aus, und wenn sie weggelassen werden, so ist der Antrag selbst abgelehnt. Denn dann hat man nur ein Prinzip ausgesprochen, welches oft ausgesprochen, welches auch als Prinzip nie verleugnet worden ist, und welches thatsächlich, mag man die Durchführug als genügend oder ungenügend ansehen, durchgeführt worden ist.

Nun diese Modalitäten, diese ganz eigenthümlichen Modalitäten, diese mit dem Wesen der Universität als solcher unverträglichen Modalitäten, machen das Wesen des Rieger'schen Antrages aus und jeder Antrag, der sie eliminirt, darüber mögen Sie sich nicht täuschen, kommt einer Ablehnung des Rieger'schen Antrages gleich.

Man kann nicht sagen, er ist angenommen, wenn das, was zum Wesen des Antrages gehört, nicht mit angenommen wird.

Ich mußte dieß bemerken, daß man sich nicht damit täuschen möge, daß man sagt, der Antrag sei auch nach solchen Aenderungen dem Wesen nach doch angenommen worden. Er ist nicht angenommen, sondern als abgelehnt anzusehen.

Ich komme nun zu der Frage, ob im Sinne des Minoritätsvotums ein Grund vorhanden war, die Universitäts-Korporationen, den akademischen Senat und die Fakultäten um ihr Gutachten zu befragen. Daß man sie damit nicht beauftragen kann, nun das versteht sich, nachdem diese Korporationen dem Landtage nicht unterstehen, ganz von selbst. Aber ebenso wenig ist zweifelhaft, daß sie sich verpflichtet gefühlt hätten, einer an sie ergangenen Aufforderung zu entsprechen.

Man hat nun die Kompetenz des akademischen Senates aus dem Grunde bestlitten, weil man sowohl ihn als die Professoren als befangen betrachtete d. h. so viel als, ein Gutachten ist nur von denjenigen nothwendig, die in der Sache nichts verstehen. Denn, die sich in der Sache verstehen, hält man für befangen, und wenn man hier auch unlängst die Ansicht ausgesprochen hat, über ärztliche Sachen solle man nicht Aerzte befragen, so scheint dieß eine geistreiche und baroke Idee, aber ich glaube, daß man sich nicht entschließen wird, sie im praktischen Leben zu verwirklichen.

Was aber bei Aerzten, was bei Fragen der Gesetzgebung, die in das Justizfach einschlagen, in der ganzen Welt bezüglich der Sachverständigen beobachtet wird, sollte ganz allein beim Unterricht und bei Universitäten nicht beobachtet werden? Mir scheint daher, dieser angebliche Grund der Inkompetenz nicht als vorhanden und mir scheint, daß man ganz gut sich dem Minoritätsantrage und zwar um so mehr sich hätte anschließen sollen, weil, wenn man die Universität früher befragt hätte, es nicht möglich gewesen, eine solch eigenthümliche Stylisirug des Antrages anzunehmen, wie sie im Rieger'schen Antrage vorkommt, und die ich theilweise schon früher erwähnt habe; daß nämlich gesprochen wird von einer vorgeschriebenen Stundenzahl, in welcher jeder Lehrgegenstand vorzutragen wäre, worüber sich meine Kollegen an der philosophischen Fakultät verwundern werden, denn ihnen wird von einer vorgeschriebenen Stundenzahl nicht das mindeste bekannt sein; oder daß für jeden Gegenstand, aus welchem Prüfungen abgeholt werden, wenigstens ein Professor, der in böhmischer und einer in deutscher Sprache vorzutragen hätte, bestellt werden muß. Wie bekannt, gibt es viele Fächer, welche namentlich an der juridischen Fakultät einen Prüfungsgegenstand bilden,


44

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

die viel zu wenig Beschäftigung bieten, als daß es Jemanden an einer Universität einfallen würde, dafür einen oder gar zwei ordentliche Professuren zu bilden; so ist das Völkerrecht ein Gegenstand der strengen Prüfungen.

Nun wird es Niemanden einfallen, an einer Universität wie die Prager, zwei ordentliche Professoren für das Völkerrecht zu bestellen. Aber es würde nach diesem Antrage, wie er lautet, nicht bloß zu einer Vermehrung um vielleicht 20 böhm., sondem auch um wenigstens 10 deutsche Professuren an mancher Fakultät kommen müssen.

Hätte man früher die Universität gefragt, so wäre es gar nicht denkbar gewesen, einen solchen Antrag zu stellen. (Bravo! links.) Dieß wäre jedenfalls im Interesse des Landtags gewesen, der nicht dadurch die Sache der Gefahr ausgesetzt hätte, einen Mangel an Sachkenntniß zu verrathen, und doch sich an Sachverständige gewendet zu haben.

Was soll ich aber zu dem sagen, was in dem 2. Absatz vorgeschrieben wird, und wo man geradezu sagen muß, daß die Aenderungen, die in der Gesetzgebung in dieser Richtung bereits seit 15 Jahren bestehen, an dem Antragsteller spurlos übergegangen find. Da wird gesagt: Sollte für irgend einen Gegenstand mit böhmischer oder aber deutscher Unterrichtssprache ein ordentlicher Professor nicht bestellt sein, so ist die Prüfung in dieser Sprache von dem für die Vorlesungen über denselben Gegenstand in derselben Sprache bestellten außerordentlichen Professor vorzunehmen.

Nun sollte man doch wissen, daß in Oesterreich juridische Staatsprüfungen bestehen und daß keineswegs Professoren Examinatoren bei diesen Staatsprüfungen sind, daß also davon, es müsse ein ordent licher oder außerordentlicher Professor in dieser oder jener Sprache den Gegenstand prüfen, keine Rede sein kann.

Ich werde mir erlauben anzuführen, daß bei der theoretischen Staatsprüfungskommission, deren Mitglied zu sein ich die Ehre habe, folgende Mitglieder sind: der Präses und Präsesstellvertreter sind höhere Justizbeamte; Oberlandesgerichtsräthe und Landesgerichtsräthe, 4 Advokaten und dann 8 Professoren, aber die Professoren sind in bedeutender Minderzahl und ich kann sie, meine Herren, versichern, daß ich wenigstens seit 11/2 Jahren bei einer solchen Prüfung gar nicht beschäftigt gewesen bin, obschon ich ordentlicher Professor bin. Bei diesen Prüfungen interveniren gewöhnlich 3 Nichtprofessoren und ein Professor, so ist es in der Regel. Wie nun damit der formulirte Antrag irgendwie soll vereinigt werden, ist mir unbegreiflich, gewiß aber, wenn man die Universität gefragt hätte, würde der Antrag ganz umgeworfen worden sein (Bravo links), und es wäre daher doch besser gewesen, man hätte sich nicht auf die eigene Sachkenntniß verlassen, sondem sich an Sachverständige gewendet, denn es ist doch sonderbar, wenn man sich mit präzis formulirtem Antrage an die Regierung wendet und dieser Antrag nicht auszuführen ist. weil er mit den bestehenden Gesehen in unlösbarem Widerspruche steht, weil er voraussetzt, es müsse zuerst bestimmt werden, daß bei den theoretischen Staatsprüfungen bloß Professoren interveniren, welcher Grundsatz schon seit 16 Jahren in Oesterreich vollständig aufgegeben ist.

Hiemit glaube ich nun einiger Massen dargethan zu haben, daß die Minorität ganz recht daran war, anzurathen, daß vorläufig die Universität ihr Votum abgebe, denn der Antrag hätte schon wesentliche Modifikationen erleiden müssen, wenn er annehmbar befunden werden sollte.

Das Gutachten der Universität hätte sich aber auch auf einige materielle Fragen, zu welchen der Rieger'sche Antrag und der Antrag der Majorität Anlaß gibt, erstrecken müssen.

Der Rieger'sche Antrag und der Antrag der Majorität, so wie er lautet, könnte nämlich nur dann gerechtfertigt sein, wenn das wesentlichste und dringendste Bedürfniß für ihn vorhanden wäre, denn er lautet, für jeden Gegenstand ist wenigstens ein Professor zu bestellen ohne Beschränkung, ob es möglich ist, ohne Beschränkung lücksichtlich der Zeit. Es müsste also, wenn man schon das Wesen der Universität so durchaus alteriren wollte, als dieß durch die Annahme des Antrages geschehen würde, das wesentlichste und dringendste Bedürfniß dazu veranlassen. Dieses Bedürfniß muß sich geäußert haben bei den Schülern und bei den Professoren. Es könnte sich äußern besonders bei gewissen Fächern, welche, wie bekannt, in deutscher und böhmischer Sprache konkurrirend vorgetragen werden; aus der größeren oder geringeren Schülerzahl würde sich allerdings auch ein größeres oder geringeres Bedürfniß zeigen.

Ich will aber von den Schülern nicht weiter sprechen; ich müsste hier in persönliche Verhältnisse eingehen, die mich theilweise selbst betreffen und die zu erwähnen hier wohl nicht am Platze sein dürfte.

Was die Professoren betrifft, so habe ich schon früher angedeutet, und werde noch darauf zurückkommen, daß das freie Wort in der Richtung, sich der böhmischen Sprache beim Vortrage bedienen zu dürfen, nicht geschmälert ist.

Wir haben gewisse Fächer, welche in zahlreichster Weise an der Universität vertreten sind; vor Allem glaube ich das Fach der Geschichte nennen zu müssen. Für das Fach der Geschichte bestehen 3 ordentliche und 1 außerordentlicher Professor, überdieß noch ein ordentlicher Professor für Kunstgeschichte und Archeologie. Drei dieser Professoren sind speziell für österreichische Geschichte angestellt und rücksichtlich zweier derselben ist die vollständige Kenntniß der böhmischen Sprache notorische Thatsache, weil sie wirklich Vorlesungen auch in böhmischer Sprache hielten. Heuer werden von allen den 3 dazu ernannten Professoren Kollegien über österreichische Geschichte und zwar von allen dreien in deutscher Sprache vorgetragen (links: Bravo! Bravo! Hört! Hört!). Wäre das Bedürfniß so


45

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

außerordentlich dringend und unaufschiebbar, so würden unzweifelhaft jene 2 Professoren ihre Kollegien über österreichische Geschichte in böhmischer Sprache angekündigt haben, aber keiner von ihnen hat es im laufenden Semester gethan. Daher scheint dieses Bedürfniß, dem doch, wenn es vorhanden wäre, abgeholfen werden könnte, weil Professoren dafür bestehen, doch nicht so dringend zu sein. Ich muß bemerken, daß die Kollegien über die österreichische Geschichte für Juristen im ersten oder dritten Semester obligat sind. Wenn Riegel's Antrag angenommen würde, so wäre für den Vortrag in böhmischer Sprache, obschon in dieser Richtung 2 Professoren bereits angestellt find, doch noch nicht genü gend gesorgt, und es müsste also noch ein 4. Pro fessor für österreichische Geschichte ernannt werden, da durch 2 hiezu bereits bestehende nicht genügend vorgesorgt wäre.

Das ist doch wohl ein Beweis , daß man die Bedürfnißfrage selbst auf nationaler Seite nicht für so dringend betrachtet, wie wir es gehört haben und ohne Zweifel heute noch hören werden.

Endlich muß man zu dem Resultate kommen, daß, wenn nun schon einmal der Rieger'sche Antrag eine unabweisliche Nothwendigkeit sein sollte, dann allerdings die von der Minorität angedeutete Anschauung, es wäre besser, die Universität in 2 Theile zu theilen, die rechte wäre.

Für mich ist dabei der Grund entscheidend daß, wenn die lehrende Korporation aus 2erlei Kategorien von Mitgliedern besteht, aus einer, welche den gewöhnlichen Weg vom Privat-Dozenten zum Extraordinariat und Ordinariat zu machen hat und aus der andern Kategorie, welche einem praktischen Bedürfnisse folgend sofort ernannt werden muß, ohne diesen mühseligen und langwierigen Weg durchgemacht zu haben, sich das lehrende Kollegium in 2 Theile spaltet, nicht nach der Sprache und Nationalität, sondern nach der Art, wie man Lehrer geworden ist. Das ist aber ein unlösbarer Widerspruch und aus einem solchen unlösb. Widerspruche kann nichts Gutes erwachsen. Darum würde ich es unbedingt vorziehen zur AHeilung in 2 Anstalten zu schreiten, und ich darf sagen, daß ich für diese Ansicht auch noch andere als die angeführten Gründe und zwar Gründe einer namhaften Autorität dieses hohen Hauses anführen kann. Es mag mir erlaubt sein, aus der bedeutenden Rede, die vor 3 Jahren in diesem Hause gehalten wurde, Etwas in Erinnerung zu bringen. Dort heißt es: "Wir haben bisher, soweit meine Kenntniß reicht, kein Beispiel von einer wissenschaftlichen Lehranstalt, die gleichzeitig 2 Sprachen gebraucht."

"Offen gesagt, halte ich auch die Einrichtung, die hier vorgeschlagen wird, an und für sich nicht für zweckmässig, ich glaube vielmehr, diese Einrichtung dürfte nur als ein Versuch, als ein Uibergangsstadium betrachtet werden und würde dazu führen, daß 2 Unterrichtsantstalten, eine mit böhmischer, die andere mit deutscher Unterrichtssprache entstehen werden, u. das glaube, ich, wäre das Beste. (Bravo rechts. Sehr gut, links.)"

(Heiterkeit links).

Nun kommt weiter: "Wenn an den Anstalten mehrere Lehrer eines Faches nebeneinander stehen sollten, so sollten vernünftiger Weise die Schüler sich in der Wahl der Vorträge davon bestimmen lassen, von welchem Lehrer werden wir am meisten lernen? — und die Sache so einzurichten, daß in die Entscheidung dieser Frage Nützlichkeit mit hineingelegt wird, eine größere Neigung für oder gegen eine Sprache an den Tag zu legen, das ist für die Disziplin der Schüler nicht ohne Gefahr." Und endlich: "Das ist der Lauf der Welt überhaupt, daß man durch das Schlechte kommen muß, um zum Guten zu gelangen (Bravo, Výborně)" (Heiterkeit) das gute ist die Trenung, das Schlechte die Vereinigung (Bravo, Rufe! von wem gesprochen?)

So gesprochen 13. März 1863 in diesem Hause von Sr. Excellenz Graf Leo Thun (Heiterkeit lebhaft, lange andauernde Bravo).

Es sind nun allerdings gegen eine solche Trennung in 2 Lehranstalten von dem Majoritätsberichte Einwendungen gemacht worden, namentlich heißt es: Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine solche Theilung mit einem viel größeren Kosten Aufwaude verbunden wäre.

Die Folge der geschehenen Einführung derselben wäre ein weitergehendes Verlangen von böhmischer Seite, daß der böhmische Lehrkörper dem deutschen an Zahl gleichgestellt werde, was schwer abzuweisen wäre, während doch sonst nach dem Antrage leichter zu genügen wäre. Auch hier werde ich mich durch diese vermeintliche Billigkeit nicht täuschen lassen. Es ist ein alter Satz in französischer Sprache, der auch ein deutsches Sprüchwort ist: Der Appetit kommt beim Essen. Und wir haben diese Erfahrung auch bei einer anderen Anstalt bereits gemacht bei einer Anstalt, von welcher in der früher angeführten Rede gesprochen worden ist; auch damals hieß es, die Vereinigung sei viel wohlfeiler, als wenn man zwei Anstalten errichte, denn für eine ganze Reihe von Lehrstellen genüge, wenn sie nur in deutscher Sprache und nicht auch in böhmischer Sprache besetzt werden, und es ist noch nicht viel Zeit vergangen, und wir sehen schon, daß gerade dieses weitergehende Verlangen sich jetzt beinahe unabwendbar geltend macht und auch seine Realisirung bereits gefunden hat.

Daher ist es nur ein Schein, daß die Vereinigung etwas wohlfeiler wäre, nach und nach kommt es eben so hoch und vielleicht noch höher (sehr gut! links). Man darf sich daher durch die Ersparung nicht abhalten lassen von dem Richtigen.

Ein anderer Grund, welcher angeführt wurde, betrifft mögliche Reibungen, von denen man sagt, sie seien weniger zu vermeiden, wenn man eine Anstalt trennt, als wenn man sie beisammen lässt.

Ich muß offen gestehen, dieses Argument begreife ich nicht, denn wenn man einmal nicht zu


46

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

einander passende Elemente in einem Körper vereinigt hat und sie passen nicht zu einander, wenn sie auf verschiedene Art in diese Körper gelangt find, so sind Reibungen beinahe unabweisbar und wenn man diese Elemente von einander trennt, so sehe ich nicht ein, wie man Reibungen herbeiführe. Ich theile die Ansicht Sr. Excll. des Herrn Grafen Thun, daß an der Universität die Reibungen nicht häufig sein sollten und nicht sind. namentlich die nationalen Spaltungen nicht, und ich erinnere mich noch mit großem Vergnügen der Zeit, wo von solchen an der Universität gar nicht die Rede war.

Ich bin überzeugt, wenn die Universität sich selbst überlassen wird, es auch unter den Studierenden nicht dazu kommt; allein die Erfahrungen der letzten Tage haben gezeigt, daß man es in den Lokalitäten der Universität nicht immer mit Studierenden zu thun hat, (Hört! hört!) daß man vielmehr zu fürchten habe, es könnte einmal der nationale Hader von der Gasse in die Hörsäle hineindringen und daraus Reibungen entstehen, welche zu bedauerlichen Kalamitäten führen können, wie wir auch gestern solches Beispiel erlebten. (Unruhe, Rufe im Centrum: Höflers Pasquille! Sehr gut! links, Oberstlandmarschall läutet.)

Ich kann somit die angeführten Gründe, welche gegen eine Theilung der Universität sprechen, nicht als richtig anerkennen, muß vielmehr erklären, daß ich es als ein Recht der Korporation und derjenigen, die bisher Antheil an derselben genommen haben, ansehe, daß der Charakter der Universität erhalten werde, d. h. daß die Bedingungen der Qualifikation zur Erlangung einer Lehrkanzel dieselben bleiben, welche sie bisher gewesen sind, und auch an allen äußer-österreichischen deutschen Universitäten sind. Das glaube ich, ist das Recht der Korporation und mit diesem steht Herrn Dr. Rieger's Antrag im Widerspruch.

Wenn man das, was damit im Widerspruch steht, weglässt, dann ist er eben ein ganz anderer Antrag geworden, und dann kann von einer Annahme desselben nicht mehr die Rede sein.

Dieß wird man am allersichersten erkennen, wenn man die Sachverständigen vorläufig vernimmt, und nicht glaubt, daß über Unterrichtssachen ein Jeder Sachverständiger sei, und daß, wie der Berichterstatter der Minorität mit Recht hervorgehoben hat, daß dieses, was in sehr verletzender Welse der Universität gegenüber gestellt worden ist, man nicht außer Acht lassen darf.

Gegen den Rieger'schen Antrag aber, meine Herren, muß ich nicht als Mitglied der Universität, als welches ich hier nicht zu sprechen habe, aber als Mitglied des Landtages entschieden aussprechen.

Oberstlandmarschall: (läutet.) Herr Dr. Brauner hat zu einer kurzen persönlichen Bemerkung das Wort erbeten.

Dr. Brauner: Ich ehre jede Ueberzeugung wenn sie sich innerhalb der Grenzen der Berechtigung ausspricht, auch wenn sie der meinigen ganz entgegengesetzt ist; ich ehre insbesondere jene Offenheit, mit welcher sich H. Prof. Brinz heute in seiner Weise über den Gegenstand mir gegenüber ausgesprochen hat; ich muß um so mehr bedauern, daß ich in einem wesentlichen Punkte meiner Rede durch ihn mißverstanden worden bin darin, daß ich nach seiner Aussage behauptet hätte, es müsse und es solle bei der Reform der Prager Universität im Sinne der Kommissionsanträge dahin kommen, daß auch deutsche Professoren sich die Kenntniß der böhm. Sprache aneignen müssen.

(Bewegung links.)

Ich habe dieß nicht gesagt, ich musste mißverstanden worden sein. Ich habe bloß, (Unruhe links) ich bitte meine Herren, ich habe bloß gesagt, daß jene Professoren namentlich vom Auslande her, welche eine wissenschaftliche Mission an die Prager Universität suchen werden, sich veranlasst sehen könnten, um ihre Stellung auch gegenüber den böhm. Kollegen mehr geltend zu machen, als dieß sonst der Fall wäre, sich mit der böhm. Sprache vertraut zu machen, und dieß läge in der Natur des Landes, in der Natur der Prager Universität und in der wissenschaftlichen Mission des Völkerstaates Oesterreich.

Oberstlandmarschall: Der Herr Berichterstatter der Minorität hat das Wort.

Ritter von Hasner: Ich habe beim Beginn der heutigen Sitzung gefürchtet, daß ich gezwungen sein werde, mich zu vertheidigen und zwar zu vertheidigen in Beziehung auf die Form des Minoritätsgutachtens; denn es sind Beschwerden laut geworden darüber, daß die Form desselben verletzend sei und schmerzlich berührt hat. In dieser Beziehung hat mich ein Mann von der entgegengesetzten Seite des Hauses, an dessen parlamentarischem Geschmack und Ritterlichkeit sowohl in innerer als formeller Beziehung wohl Niemand in diesem hohen Hause zweifelt, gerechtfertigt und ich bin daher der Mühe überhoben, das h. Haus zu belästigen mit einer solchen Vertheidigung. Nur muß ich dem H. Prof. Tonner das eine sagen, daß, wenn ich als gewesener Präsident des Abgeordnetenhauses in der glücklichen Lage gewesen wäre, keine bedenklicheren Ausdrücke rügen zu müssen, als denjenigen, den ich erwähnt habe, ich mich sehr gefreut haben würde. Der Ausdruck, den ich gebraucht habe, ist einer, der in der Courtoisie des gewöhnlichen Lebens nicht selten ist, und ich denke, daß Niemand ihn nach einem §. des Strafgesetzbuches auszulegen, die Absicht haben wird.

Zur Sache selbst übergehend, glaube ich mich kurz fassen zu dürfen und zwar deßhalb, weil das Minoritätsgutachten im zusammenhängenden Gedankengange die Argumente entwickelt hat und ich in der That gestehen muß, daß ich außer einzelnen Ein Wendungen eine eigentlich kontinuirliche Widerlegung des Ganzen nicht gehört habe, auch die Herren Vorredner, namentlich die beiden letzten für das Minoritätsgutachten so vortreffliche Gründe entwickelt haben, daß ich mich leicht beschränken kann, dennoch


47

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

muß ich wenigstens auf die Hauptgründe zurückkommen. Das erste Moment im Minoritätsantrage ist eine Formalfrage, die Frage der Zuweisung an die Universität. Die Nothwendigkeit derselben ist vom Herrn Prof. Herbst in schlagendster Weise dargelegt worden.

Ich für meinen Theil habe ein doppeltes im Minoritätsvotum angeführt, einmal die Schicklichkeit, andererseits die Opportunität der Sache. Se. Exc. Graf Leo Thun hat gesagt: Es scheine nicht schicklich, und in keiner Weise angezeigt, der Universität, die in keinem untergeordneten Verhältnisse zu dem Landtage stehet, nun den Auftrag zu geben, ihr Gutachten abzugeben.

Dem stelle ich gegenüber die thatsächliche Berichtigung, daß der Antrag der Minorität dahin geht, die Universität darum zu ersuchen. Daß aber die Universität in dieser Frage ihr prinzipielles Gutachten abgeben muß, scheint mir eine Nothwendigkeit, die Ausführung des Details wird eine geringere Schwierigkeit sein. Ich übergehe zur Argumentation gegen den Dr. Riegerschen Antrag.

Was diesen nun anbelangt, so ist vor allem andern die Rechtsfrage von der entgegengesetzten Seite des Hauses angeregt und sehr lebhaft betont worden. Ich habe in dem Minoritätsvotum gesagt, daß ich die Sache nicht als eine Frage der abstrak ten Gleichberechtigung betrachte. Das Wort Gleichberechtigung ist in unsere Gesetzgebung, in die öffentliche Meinung hineingeschleudert worden und leider muß ich sagen, daß es einer von jenen unglücklichen allgemeinen Ausdrücken ist, die dadurch so viel Verwirrung anrichten, daß jeder sie anders eben nach seiner Weise auffasst. Im allgemeinen wird sie Jeder zugestehen, wenn es sich aber um die Anwendung auf einzelne Fälle handelt, so wird jeder Etwas anderes darunter verstehen, wie man es auszuführen hat. Ich habe vor allen Anfang an auch im Ausschuß erklärt, daß ich die Frage als keine Rechtsfrage, auch als keine Nationalfrage betrachte. Wenn man sie aber als Rechtsfrage betrachtet, so scheint mir das einfache logische Raisonnement folgendes zu sein:

Auf die Frage: wer hat Recht auf die Universität, müsste die Antwort die sein: Recht auf die Universität hat zunächst das Land Böhmen vermöge seiner, ohne Frage um den Unterschied der Nationalität, im Allgemeinen hochgebildeten Bevölkerung.

Recht auf die Universität hat anderseits das Reich, dessen Theil dieses Land ist, und wenn auch kein formales Recht, so doch ein sittliches Recht hat die ganze wissenschaftliche Welt auf dasselbe, als auf ein wissenschaftliches Institut. (Sehr gut.) Ich betrachte die Anstalt deßhalb, weil da deutsch gelehrt wird, nicht als eine deutsche, so wenig als ich bei einer andern Sprache sie gerade mit dem nationalen Ausdruck bezeichnen würde. Es ist eben eine böhmische Universität, u. z. eine wissenschaftliche Anstalt, die die deutsche Sprache als Mittel des Unterrichtes hat, aus Gründen, die in der Natur der Sache liegen, aus Gründen, die sich ergeben, aus der weiter zu fühlenden Argumentation (Sehr gut!) und Widerspruch.

Ich bitte, meine Herren! die Gründe werden sich von selbst ergeben, wenn man sich sagt, unter welcher Voraussetzung überhaupt eine Sprache an einer Universität wirksam sein kann. In dieser Beziehung ist die Frage entstanden, ob auch die čechische Nation ein solches Recht (böhmische!) also böhmische Nation ein Recht auf diese Universität habe. Die Antwort auf diese Frage liegt ganz nahe. Zunächst hat das Land Böhmen einen solchen Anspruch darauf; dieser Anspruch ist mit Rücksicht auf den deutschen Theil der Bevölkerung befriedigt, deren Recht darauf jedenfalls gewahrt werden muß.

Es entsteht also die weitere Frage: Hat nebenbei auch der čechische Theil (Rufe: böhmische) der slavische Theil der Bevölkerung Anspruch darauf? Der Beweis hiefür glaube ich, muß eben geliefert weiden. Der Beweis muß geliefert werden; denn aus dem Standpunkte der abstrakten Gleichberechtigung ist nicht möglich, dich zu behaupten, es ist nur möglich, dieß zu behaupten, wenn man das Bedürfniß und die Möglichkeit behauptet.

Darum komme ich auf das Bedürfniß und die Möglichkeit zurück.

Was das Bedürfniß zunächst anbelangt, so habe ich unterschieden im Minoritätsvotum zwischen dem Praktischen und dem Theoretischen.

Was das streng Praktische anbelangt, hat mir Se. Excell. H. Graf Thun selbst zugestanden, daß er sich ebenfalls ganz wohl eine Universität denken könnte, aus welcher ein Richter, ein Priester hervorgingen, die in der Praxis vollkommen tüchtig wären, und sie doch in einer anderen Sprache üben, als in der sie gelernt haben.

Die Geschichte beweist es hundertfach, daß es möglich ist.

Dem Bedürfnisse, sagt die Minorität, sofern es existirt, wird in der That durch die gegenwärtige Gesetzgebung und Uibung Rechnung getragen.

Dem ist widersprochen worden; es ist aber nicht zu leugnen, denn die gegenwärtige Gesetzgebung beruht auf dem Grundsatze, daß auf der Prager Universität ohne allen Unterschied der Nationalitäten — ich citire in dieser Beziehung ein Ministerial-Dekret vom 24 Oktober 1864 — daß an der Prager Universität derjenige, der sich als qualifizirt für das Lehramt ausweist, wenn sich das Bedürfniß dafür nachweisen lässt, einen Anspruch auf die Professur hat. Das ist der Grundsatz.

Diesem Grundsatz ist bisher entsprochen worden. Man sagt, in ungenügender Weise.

Es ist möglich, daß noch nicht alle Kanzeln, welche sich auf praktische Fächer beziehen, mit Professoren slavischer Zunge oder böhmischer Sprache besetzt sind.

Allein, worin liegt der Grund dafür?

Mir scheint einfach in der Thatsache, daß sich


48

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

für diese Kanzeln keine Docenten gemeldet und legitimirt hatten.

Aber es ist ein Faktum, das nicht zu bestreiten, daß in vielen Fällen Besetzungen stattgefunden haben, mit Ausnahmen vom normalen gesetzlichen Wege. "(Bravo!" links.)

Weiter wurde gesagt: Ja, wie sollen sich die Leute habilitiren, wenn sie keine Garantie haben, je Lehrkanzeln zu bekommen?

Welche Garantien hat denn der deutsche Privat-Docent?

Ein geistreicher Mann, Biehl, hat gesagt: "Wem das Privatdocententhum den Geschmack an der Professur nicht verleidet, der ist zum Professor geboren." Das war ein deutscher Mann.

Die Privatdocentur ist eben eine harte Sache, aber für den Deutschen eben so gut wie für den Böhmen ("Bravo!" links).

Ich kenne einen Fall und könnte den Namen nennen, daß ein Privat-Docent, der durch 9 Jahre an einer Universität mit gutem Erfolge gewirkt hat, aber, ohne sich besondere Dienste erworben zu haben, nach 9 Jahren vergeblich sich um eine Professur bewarb, er wurde abgewiesen mit dem Bemerken, er habe sich keine besonderen Dienste erworben, weil er sich auf dem Felde der Literatur nicht ausgezeichnet hat.

Er wurde nicht zum Professor gemacht; nicht weil er sich nicht habilitirte — er hat ja 9 Jahre gelehrt, sondern man hat besondere Beweise vorzüglicher Qualität von ihm gefordert, um ihn zum Professor zu machen.

Ich sage also: Dem Bedürfnisse ist grundsätzlich und es ist auch thatsächlich, soweit es möglich ist, entsprochen.

Se. Excell. der H. Graf Thun hat nun gesagt, das möge sein, aber das sei nicht genug. Es gäbe für jedes Volk weitere Bedürfnisse, nämlich auch in den eigentlich theoretischen Disziplinen, kurz auf dem ganzen Felde der Wissenschaft, in eigener Sprache gelehrt zu werden.

Meine Herren, dieses Bedürfniß hat Niemand geleugnet, und glauben Sie nicht, daß wir kein Gefühl für so ein Verlangen haben. Aber man kann das Bedürfniß anerkennen, und zugleich gegenüber den offenkundigen Thatsachen sagen, daß Bedürfniß ist augenblicklich nicht zu befriedigen.

Man leugnet nicht, daß das Bedürfniß befriedigt weiden solle, man kann aber doch die Mittel es zu befriedigen, nicht aus der Erde zaubern. Und in der Beziehung muß ich mich auf das von dem H. Vorredner Gesagte berufen.

Nach meiner Uiberzeugung ist es überhaupt vergeblich, in diesem Falle an die Regierung zu appelliren. Man hat uns vorgeworfen, daß wir nach der Polizei rufen in Fällen, wo es sich um die persönliche oder die Sicherheit des Eigenthums handelt. Der Polizeistaat besteht nicht in dem Schützen. Der liberalste Staat muß schützen. Der Polizeistaat ist dort, wo man alles machen zu können glaubt, wo man was man nicht machen kann, von der Regierung verlangt. Was aber keine Regierung zu machen im Stande ist, ist eine Universität.

("Bravo!" links.)

Es ist nun die Frage zu beantworten, ob die Mittel vorhanden sind, eine Universität zu schaffen.

In der Beziehung ist behauptet worden, es fehle dazu ein Kapital an Nationalliteratur.

Meine Herren! Wenn wir diesen Punkt berührt haben, der wohl empfindlich ist, so können Sie uns glauben, daß es uns keine Freude gemacht hat. Wir hätten ihn, nicht von Außen angeregt, lieber geschwiegen in Beziehung auf die Ansichten, die wir geäußert haben.

Es ist nicht angenehm, einen anderen mit dem Maße zu messen, mit welchem gemessen zu werden nur dann nicht empfindlich berührt, wenn man sich selbst damit misst. Also das hat uns ganz gewiß keine Freude gemacht.

Allein unsere Behauptung in dieser Hinsicht ist, scheint mir ganz richtig.

Man hat sich immer darauf berufen, daß wir eben auch nicht überall tüchtige Persönlichkeiten haben, man hat gesagt: "Ihr habt auch keine hervorragenden Männer an allen Stellen," und damit soll die Sache abgethan sein.

Ich will mich aber in persönliche Fragen nicht einlassen.

Im Minoritätsvotum ist angeführt, daß die Nebelstände, welche die Universität treffen könnten, auch dann eintreten werden, wenn einzelne Persönlichkeiten auch vollkommene Achtung verdienen und wenn ihnen auch diese Achtung vollkommen zu Theil wird.

Es liegt das, wie gesagt, in dem Mangel des Rückhaltes, welchen sie in der Literatur haben müssen, weil die Universität ohne eine solche Verweisung auf die Literatur nicht denkbar ist.

In diesem Punkte werden freilich alle die mit uns einig sein, die nach meiner Anschauung vom Wesen der Universität eine richtige Auffassung haben, der Herr Dr. Rieger aber hat in dieser Beziehung auf Aristoteles gewiesen.

Wenn andere Herren dasselbe nicht auch gehört hätten, müsste ich glauben, daß ich ihn mißverstanden habe. Denn er hat damit den Beweis geführt, daß man auch ein großer Mann werden kann, ohne eine Literatur hinter sich zu haben.

Ich bedauere, daß die Pythagoräer, die Eleaten, Heraclit, Sokrates und Plato nicht unter die Männer der Literatur gehören sollten, (Heiterkeit. Rufe: gedruckte Literatur!) daß sie aus der Literatur gestrichen werden sollen.

Ich glaube, daß gerade Aristoteles derjenige Mann sei, von dem man sagen darf, daß er, er der Markstein des Gipfels der ganzen griechischen Kultur, sich auf den Schultern der Vorgänger hervorgehoben. Die höchste Handhabung der, Wissenschaft ist nicht denkbar ohne ein nationales Kapital, ohne daß dasselbe durch eine geistige Werkfortsetzung der größ-


49

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ten Geister von Geschlecht zu Geschlecht übertragen, zu Handen des Gelehrten steht.

Die Personenfrage, wie gesagt, gehört nicht Hieher, ich werde, wie Prof. Herbst, dem Dr. Rieger nicht auf jenes Feld folgen, wo ihm irgend Jemand das Vergnügen gethan hat, ihm zur Verkleinerung einzelne Männer an der Prager Universität das Material zur Disposition zu stellen.

Auch von Friedrich dem Großen werde ich nicht mehr sprechen, aber das kann ich nicht umgehen, daß man angedeutet hat, daß in der Zeit, wo in Oesterreich, gesetzlich unter Kaiser Joseph II. die deutsche Sprache an der Universität eingeführt worden ist, nämlich im Jahre 1784, die deutsche Literatur auch in keinem bedeutenden Standpunkte war, daß sich doch mindestens mit ihr die čechische von heute messen könnte. Von der letzteren will ich nicht sprechen, aber meine Herren, ohne in irgend eine Aufzählung der Produkte der deutschen Literaturgeschichte einzugehen, erwähne ich mir einer Thatsache, daß Herder im Jahre 1744, und Göthe im Jahre 1749 geboren wurde, ich erwähne nur, daß im J. 1781 die Kritik der reinen Vernunft von Kaut erschienen ist. Die Kritik der reinen Vernunft von Kant ist die Blüthe der deutschen Philosophie, und die deutsche Philosophie die Krone aller Philosophien in der neuen Zeit, das wird Niemand leugnen (Bravo! links) und die Philosophie ist die Wissenschaft aller Wissenschaften.

Ein Volk. welches in dieser Wissenschaft das höchste geleistet, was es gibt, das hat gewiß zur selben Zeit eine wissenschaftliche Literatur und es bedarf dieses keines anderen Beweises (Stürmisches Bravo! links.)

Unsere Meinung über die čechische Literatur (Rufe aus dem Centrum und von rechts: böhmische Literatur) auszusprechen, habe ich abgelehnt. (Heiterkeit.)

Meine Herren! ich werde mich über diesen Punkt nicht weitläufig auslassen.

Indeß wurden uns von der Gegenseite auch keine Thatsachen angeführt, welche den Gegenbeweis liefern würden für die bestehende Literatur.

Ich glaube, auf unserer Seite sind viele, die nicht eine solche absolute Unkenntniß dieser Literatur haben, daß sie nicht wüßten, daß dieselbe vielleicht in hoffnungsvoller Entwicklung begriffen ist; aber dasjenige, worauf es am Ende doch eigentlich ankommt, auf die wissenschaftliche Literatur für umfangreiche Vorträge an einer Universität, das werden sie, ich bin dessen überzeugt, nie nachweisen.

Von diesem abzusehen, ist nach unserer Auffassung, der Universität unmöglich. Wenn wir hier differiren, so kommen wir nicht überein, weil jeder von uns einen anderen Begriff von der Universität zur Verhandlung mit bringt.

Se. Exc. der Herr Graf Thun hat eine Hoffnung ausgesprochen, und wenn sie in Erfüllung ginge, so ist es gewiß, daß jeder von uns sich dessen freuen würde. (Bravo! Bravo! links.)

Sie können gewiß sein, daß wir jedes geistige Produkt unserer Brüder Böhmens mit Freuden begrüßen werden, daß wir von unserer Jugend auf als Eingeborene nach denselben gesucht und sie gewiß nicht nur gerecht, sondern mit Liebe beurtheilt haben.

Was hier aber behauptet wurde, worauf es bei der Entscheidung der vorliegenden Frage vor allem anderen ankommt, ist nicht das, ob es nicht überhaupt eine čechische (Rufe: böhmische!) böhmische Literatur gibt, ob dieselbe Hoffnung für die Zukunft hat; wovon wir eigentlich ausgegangen sind, das ist eine Thatsache, die sich nicht leugnen läßt, es ist die Thatsache, daß die Differenz zwischen dem Stadium dieser Literatur und zwischen dem Stadium der deutschen Literatur eine erhebliche ist, und selbst wenn sie genügend wäre, um auf ihren Schultern eine Universität zu gründen, daß die Zusammenschweissung, wie wir es genannt haben, dieser heterogenen Elemente — auch ein Ausdruck, der uns übelgenommen wurde — also zweier wenigstens graduell heterogenen Elemente an einem Institute, wie es eine Universität ist, wohl nicht wünschenswerth sei. Es wäre von uns an massend, über die Anschauung, ob ihre Literatur eine Zukunft habe oder nicht, über diese Hoffnung absprechen zu wollen. Es gibt keine größere Grausamkeit, als irgend einem Volke seine Zukunft absprechen zu wollen, und es gibt auch keine größere Dreistigkeit, als diese.

Unsere Absicht ist darauf gerichtet, Ihnen, wenn die Zeit gekommen ist, ja noch mehr als das, sogar, wenn Sie selbst schon jetzt den Augenblick nach ihrer Ueberzeugung gekommen glauben, freudig beistimmen, daß sie diesen Versuch machen, (Bravo! links, Qho! im Centrum. Oberstlandmarschall läutet), dessen kann ich sie versichern.

Meine Herren, wogegen wir uns hier verwahren, ist nur die Vereinigung dieser beiden Elemente, und der Beweis, daß unsere Bedenken nicht richtig find, ist nicht durchgeführt worden.

Es ist, meine Herren! auf eine frühere Verhandlung hingewiesen worden, wo eine große Besorgniß in Rücksicht auf andere doppelsprachige Anstalten ausgesprochen worden ist; es ist als auf solche Schwierigkeiten, auf die Vervielfältigung des Personals, auf die dadurch erwachsende formelle Schwierigkeit der Verhandlungen, auf die Schwierigkeit der Theilung des Materials und mehr dergl. hingewiesen worden.

Meine Herren, mit Freude möchte ich mich feiner auf den idealistischen Standpunkt stellen, und ich hege auch die Ueberzeugung, daß wo es sich nicht um die Vereinigung der nationaldifferenten Elemente im gesellschaftlichen Leben handelt, in solchen Verhältnissen ein vollständiger Friede leicht möglich ist. Es ist ein Barbar, der denselben aufrecht zu erhalten nicht im Stande ist.

Aber ebenso müsste man sich von einem Idealismiis leiten lassen und aller nüchteren Anschauung der Verhältnisse entschlagen, wenn man sich der

7


50

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Hoffnung hingeben sollte, daß. wo widersprechende Interessen vorkommen, eine solche Vereinigung unbedenklich ist.

Meine Ueberzeugung ist es, daß nur durch Sonderung der Wege eine befriedigende Lösung der Frage denkbar ist.

Es ist das Wort ausgesprochen worden: Zerreissung der Universität.

Meine Herren! zerreißen kann man nur ein Ganzes, ein Ganzes haben wir aber noch nicht. Es handelt sich nur um das Schaffen eines Zweiten neben dem Ersten, um einem Uebelstande zu begegnen, der in der Vereinigung liegt. Von diesem Übelstande aber sind wir aufs Innigste überzeugt, und wenn wir ihnen daher auch schon für die nächste Zukunft eine Universität gönnen, so nehmen sie uns es nicht für übel, wenn wir als Schüler, als gewesene und als gegenwärtige Lehrer dieser Universität mit Liebe an diesem Institute hängen und es nicht hingehen lassen wollen, daß dasselbe vor unseren Augen als ein Wrak zusammenbricht, und sich einige Zeit etwa auf der Oberfläche hält. um dann vielleicht für immer in das Meer der Vergessenheit zu versinken. Ich halte also das Votum der Minorität in seinem ganzen Umfange aufrecht. (Lebhaftes, lang andauerndes Bravo links.)

Dr. Rieger: Ich bitte ums Wort zu einer thatsächlichen Bemerkung. Ich muß es nur der unvollkommenen Kenntniß der böhmischen Sprache auf Seite des H. Prof. Herbst zuschreiben, daß er meine Worte in dem Sinne citiit habe, die Böhmen hätten für die Wissenschaft mehr geleistet, als die Deutschen.

Das zu sagen, ist mir nicht beigefallen, ich habe vielmehr gesagt, daß unser Volk bei seiner verhältnißmässig geringen Zahl, nie die Hoffnung haben kann, seine Literatur an die Seite der Deutschen zu stellen.

Ich habe aber allerdings gesagt, daß die geistige Rührigkeit und Produktion bei uns zu Lande in unserem speziellen Vaterlande auf der böhmischen Seite in den letzten zehn Jahren größer gewesen sein dürfte, als auf der deutschen, das ist alles, was ich gesagt habe.

Es ist meine subjektive Meinung, die ich auch Jedem anderen zugeben will. Ich habe ferner noch das faktisch zu berichtigen: Man hat gesagt, es wäre nie einem Petenten um eine Dozentur von Seite der Universität verweigert worden.

Nun, meine Herren, ich führe mich an als Beispiel und ich kann auch den Beweis liefem, daß mir in specie die Habilitirung in der politischen Oekonomie aus dem Grunde verweigert worden, daß das Professoren-Kollegium nicht im Stande wäre, meine Schrift zu beurtheilen aus Mangel an Kenntniß der böhmischen Sprache.

(Rufe im Centrum: slyšte! links Unruhe, Oberstlandmarschall läutet).

Prof. Herbst: Ich bitte. Excellenz, ums Wort zur faktischen Berichtigung. (Unruhe, Oberstlandmarschall läutet.)

So weit mir bekannt ist, da ich damals noch nicht die Ehre hatte, in Prag an der Universität zu sein, erfolgte die Abweisung nicht über Beschluß des Professoren-Kollegiums, sondern über Weisung des hohen Unterrichts-Ministeriums.

Dr. Rieger: Ich muß abermals berichtigen, daß ich abgewiesen wurde von dem Professoren-Kollegium, gegen das ich den Rekurs an das Ministerium ergriffen habe. Das ist das Faktum.

Herr Prof. Herbst wird mir wohl zugeben, daß ich als persönlich Betheiligter bei der Sache dieselbe besser könne, als er, der damals noch nicht da war. (Rufe: Schluß!)

(Prof. Herbst ruft: Bitte zu einer faktischen Bemerkung.)

(Lebhafte Rufe: Schluß! Schluß!)

Oberstlandmaischall: (läutet). Ich bitte, der Herr Berichterstatter hat das Wort.

Zpravodaj prof. Tomek: Míním především promluviti o otázce té, o které se hlavně a především musí hlasovati po odbytí generální debaty o našem dnešním předmětu, o otázce té, zdali má prvé, než sněm náš o záležitosti této uzavření učinil, tázán býti akademický senát university pražské o zdání své.

Mínění většiny komise, že toho na ten čas zapotřebí není, popíráno z rozličných příčin.

Většina tvrdila, že ho není zapotřebí z té příčiny, že předmět, o který se jedná nepotřebuje ještě takové vcházení do podrobnosti, aby k tomu nebylo známostí potřeb dosti mezi členy našeho sněmu samého.

Proti tomu naskytly se dnes námitky, s kterými snášeti se nemohu. (N. m. zvoní.)

Pan prof. Herbst dvě takové námitky učinil, z kterých mělo vycházeti na jevo, jako by navrhovatel a skládatelé našeho návrhu, jako bychom my sami byli nemohli dosti rozmysliti věc a jako bychom neprozřetelný návrh byli učinili, proto že jsme se netázali prvé university. —

Pan prof. Herbst ukázal k tomu, jak velice by se musil rozmnožiti počet profesorův na universitě, kdyby šlo dle znění návrhu.

Já musím ubezpečiti pana prof. Herbsta, že nám to bylo přítomno, že mnohem většího nákladu bude zapotřebí, než který se nyní vede, ale také, že nemohou finanční ohledy převládati v tak velmi důležitých potřebách: — a že se musí právě v té věci působiti, to nám bylo přítomno.

Druhá věc byla, že prý stran zkoušek má se věc dobře rozmyslet, a že bychom byli se lépe o to mohli poučit tázáním adkademického senátu.

Já nevím, jak p. prof. Herbst, který je předce tak známý přísný logikus, mohl nám tu výtku činit, že prý my mluvíme o tom, kdyžby ještě při takové zkoušce nebylo tu profesorů řádných,


51

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

kteří by se v češtině znali, teda aby bylo mimořádných profesorů na jich místo; namítá se proti tomu, vždyť prý při státních zkouškách jsou jiní lidé, kteří ani nemusí být profesory.

To vím, my jsme v 1. článku mluvili o zkouškách vůbec a provedli k tomu v závěrce enumeraci, jaké to asi zkoušky jsou; jsou to státní zkoušky právnické, gymnasialní a rigo rosní ; v 2. článku jsme po tom pověděli, kdyby ku některé zkoušce nedostalo se řádných profesorů atd.

Ovšem že v některé z těchto tříd nebude zapotřebí, aby se na to myslelo, aby mohl mimořádný profesor řádně službu zastávat; na tu třídu se to nevztahuje, ale vztahuje se to na druhou třídu, jmenovitě na rigorosa.

To je velmi logické a nevidím, jak se může proti tomu čeho namítat.

Předce však, co se mluvilo o tom, že slušnost toho žádala, abychom především se byli tázali, pan kollega Höfler vytknul zprávě většiny komise co circulus vitiosus, že se tvrdí, poněvadž toho potřebí nebylo, teda že toho slušnost nežádá.

Ovšem, pánové, já myslím, že se o to jedná, má-li býti korporace o něco tázána, že především musí toho býti potřeba.

Jest-li že toho potřeba není, přestává každá otázka o tom, zda-li je to slušné; bez potřebí není něco neslušné, když se nečiní otázka.

Větší váhu by to muselo míti, kdyby se nám právem mohlo namítat, jak se skutečně namítalo, že jsme prý jednali proti svobodě tak důležité vědecké korporace, že jsme jednali proti autonomii university, že jsme jednali proti dobře nabytým právům této tak důležité korporace. —

Mělali-by zde autonomie býti porušena, měla-li by práva být porušena, musí právě taková autonomie stávat, musí taková práva býti zde, sice se nemohou porušit.

Naše universita v nynějším svém složení jest velikou převahou státním ústavem, státem upraveným i řízeným a jen z malé části požívá autonomie, universita požívá autonomie v tom, že od ní závisí všecko řízení věci studentstva, přijímání, osvobozování od školního platu atd., ustanovování školního řádu na každé půlletí dle stávajících pravidel, universita má také právo činiti návrhy vládě, jak se nám tu jmenovitě uvádělo co argument, to je všecko v pořádku, ale přes ty věci nesahá její autonomie.

Universita neustanovuje školní řád, tak jak by si chtěla, než toliko dle všeobecných pravidel, universita nevládne svým jměním, to zpravuje stát, tedy nemůže se do toho nijak sahat.

Universita také nemůže ustanovit v tom, kterého jazyka se má užívat co vyučovacího v přednáškách aneb při zkouškách.

Že tomu tak je, to je faktum, a že tedy nemůžeme sahat do práv, kterých není, leží na bílední, je to také moudré, aby korporace třeba svým účelem sebe důstojnější, v jistých mezech byly drženy, v kterých toliko autonomie jejich se pohybuje.

To je velmi snadno pochopit, poněvadž se dnes již mluvilo o starých časích a počátcích university naší, a poněvadž jmenovitě se řeklo, že to stará autonomie university, do které se naším chováním zasahuje.

Dovolím si také z pětistyleté skušenosti na naší universitě povědít některé příklady:

Kam by to vedlo, kdyby neobmezenou autonomii universita měla v těch předmětech a jiných, o kterých právě jednáme.

Autonomie university byla nejširší hned v prvním Čase po jejím založení od otce vlasti císaře Karla IV. a kdyby ta autonomie byla vždycky zůstala tak, jak se nacházela za císaře Karla IV., bylo by možná dle jistých známých rubrik z roku 1409, že by až do dneška cizozemci měli na pražské universitě 3 hlasy a domácí obyvatelstvo, totiž Češi i Němci, že by požívali jenom 1 hlasu, totiž cizozemci by panovali na universitě a domácí by poslouchali, třeba by počet cizozemců na universitě naší byl dávno již nepatrnější proti velikému počtu domácích, kdežto arci v prvním čase universita byla téměř docela jinou, byl počet cizozemců větší, tedy požívali větších práv nežli domácí.

Autonomie by tu byla nikdy žádné změny nedopustila, kdyby byl stát neužíval práv svých svrchovaných, který nad touto autonomií university stál.

Přišla proto jiná doba autonomie university od husitské války až do bělohorské bitvy.

Kdyby ta autonomie posud ptatila, nesměl by pánové nikdo býti členem university, kdo by nepřijímal nejsvětější svátost pod obojí spůsobou.

Tak se líbilo tehdejším mistrům pražským ustanoviti, a tak muselo platit.

Potom nastala autonomie jesuitského řádu university.

Kdyby ta autonomie nebyla bývala zrušena, musil by každý člen university pražské před vstoupením do university skládati přísahu na jisté učení náboženské, které ani tehdáž nebylo dogmatem církve, ano kdyby tato autonomie stávala, nesmělo by se posud fysice a jiným přírodním vědám učiti dle Newtona a dle jiných velkých mistrů anglických a francouzských, kteří otevřeli vědě novou dráhu, muselo by se dle pravidel autonomických řádu jesuitského do dneška přednášeti podle středověkého šlendrianu, který se tehdá nazýval Aristotelem.

Pánové, kdyby neobmezená autonomie university z našeho Času panovala, mohlo by se státi, nechci tvrditi, že je to nevyhnutelné, že by o naší otázce, kterou bychom prý měli aka-

7*


52

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4 Jahres-Session 1866.

demickému senátu předložiti, se rozhodlo snad jinače, nežli dle skutečné potřeby našeho národu.

Je známo, že universita naše nyní, jak je, skládá se z velké většiny buďto z rodilých Němců aneb z Čechů rodilých, kteří ale dle poměrů starých, které pocházejí z okolností jako byly před rokem 1848, nemají žádného povolání ani vnitřního působení k tomu, aby se seznamovali, a aby se českého jazyka ujali, více než zapotřebí k obecné potřebě života.

V tomto složení, pánové, není universita kompetentní, aby soudila o té otázce, která nyní před námi leží.

Dejme tomu, že by přišlo zdání university, které by znělo v ten smysl, jak se zde právě k tomu působí, aby se neuznala potřeba zavedení jazyka českého na universitě v té míře, jak je zapotřeby.

Já se tážu, zda-li by sněm cítil se zavázána jednati dle toho, a kdyby ne, zda-li by to vyhovovalo více slušnosti a cti, kterou jsme povinni universitě pražské, než když právě netázali se, jak potřebu toho neuznávám; a že stanoviště, s kterého my o otázce této jednáme není takové, pro které bychom museli již nyní university se dotazovati.

Vyplývá právě z oněch zákonů ústavních o jazyku, kterého se má užívati na universitě, s kterými nás někteří členové snému seznámili, jmenovitě pan profesor Höfler, které jsem již také z velké části předložil a mám při sobě, z těch ustanovení zákonních jest viděti, že není užívání českého jazyku zakázáno vedle německého, že nejedná se tedy o zásadu, o princip, zda-li má český jazyk vůbec byti zaveden na universitě nebo ne; jen není dle zdání u všeho vyhověno potřebě té v plné míře a proto pohybujeme se v mezích zákona, nepotřebujeme klásti na to váhu, jako by se měly základní zákony university měnit.

Co se týče věci samé, zamítá se od 2. strany, aspoň nerado se slyší o stanovisku práva.

Já též nemíním mluviti o právu a rád pustím se na to pole potřeby, na kterém minorita stojí a pokusím se také následovat chod myšlenek, jaký byl ve zprávě menšiny zachován, že se mluví o potřebě praktické a theoretické, či čistě vědecké, ač se hned ukáže, že není možno dosti ostře rozeznat meze jednoho a druhého stanoviště.

Pan zpravodatel menšiny, kde mluví o těch tak zvaných praktických potřebách na universitě, obrací se jen na 3 fakulty na universitě, na právnickou, medicínskou a bohosloveckou. Všecka ta praktická potřeba, o které mluví, vztahuje se k jistým předmětům na těch 3 fakultách, které více méně souvisí s praktickým životem.

Pan zpravodatel menšiny praví, že těmto potřebám již dokonale vyhověno, ano v takové míře vyhověno, jak prý ani důsledně provesti možno není, co je samo sebou logickou neshodou velmi pochopitelnou, neb co se provesti může, není nemožné. A jak jest vyhověno potřebám praktickým těchto 3 fakult? Na právnické fakultě tím, že jsou dosazeni 3 profesoři čeští; 2 s malým platem, jeden za darmo, poněvadž se k tomu dobrovolně odhodlal, tak že jeho dobroty se použilo a poukazuje se na lepší finanční poměry, ve kterých též snad nějakého platu dostane. —

Na medicínské fakultě již poukázáno k tomu, že máme českého profesora babictví a že i také medicinální praxe právnická česky se přednáší. Na theologické fakultě je potřebám těm učiněno tím zadost, že pastorální theologie vyučuje se docentem, ačkoliv toto místo již dříve obsazeno bylo řádným profesorem. Bylo také z mnoho stran poukázáno k tomu, že praktické potřeby neobmezují se jen na tyto 3 fakulty, že šetřeno jich i na fakultě filosofické a to z té příčiny, že z fakulty filosofické mají se přitahovat síly pro gymnasia a jiné střední školy české, poněvadž se pochopuje, že jinde se nemůže profesor naučit s žákem česky jednat, když by se tomu nenaučil na ústavu, který k takovému vzdělání jest ustanoven a který jen k tomu sloužiti má, totiž fakulta filosofická.

Pravilo se, že i této potřebě jest již vyhověno; pan profesor Höfler upozornil na to, že máme místodržitelského nařízení, ve kterém se praví, že se nebrání těm profesorům na filosofické fakultě, kteří česky umí, aby dle těchto potřeb také česky přednášeli.

"Es ist ihnen unverwehrt." Pan prof. Herbst vytýkal těmto česky umějícím profesorům, že se nespravují prý dle této potřeby; nu pánové, ti profesoři, kterých se to týče, nejsou všichni členové sněmu, jsem tu z nich jediný, pokud se to vztahuje na filosofickou fakultu; myslím ale, že na jiných fakultách to není vysloveno a kdyby i na jiných fakultách to vysloveno býti mělo, tu musel bych se odvolat jmenovitě na p. kolegu Seidla, který také česky umí a otázal bych se ho, proč as česky nepřednáší.

Já, co se mně týče, jsem již na jiném místě vyslovil o tom, jak se věc má, totiž před třemi lety v říšské radě; já ukázal k tomu a jak myslím dostatečně, že nezáleží to jen na dobré vůli toho jistého profesora, že on závisí od poměrů a ukázal jsem také tenkráte k tomu, jaké poměry to byly, pro které mi nebylo možno, výhradně český, nýbrž i také dílem německy přednášet.

To bylo, pánové, v čase, kde ještě nebylo tohoto ministerského nařízení, že se to nikomu nebrání; tehdáž nebylo ani tolik. — Od toho času, co jest to vysloveno, arci již i dvě leta dříve, mám já za to, že dle nejlepšího svědomí


53

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

a dle nejlepší možnosti činím zadost tomu přání ministerskému.

Pana profesora Herbsta zajisté neušlo, když si katalog četl — neb se s tím mohl alespoň seznámit — že již nyní po 4 leta pokaždé jeden zimní kurs česky a jeden německy přednáším rakouský dějepis a vždy to také napřed oznámím, že budu na přes rok česky neb německy přednášet.

Tím jest možnost spůsobena každému právníku, že může předmět ten dle libosti česky neb německy, pravím zvláště právníku, poněvadž jest dovoleno, předmět ten v prvním neb v druhém roce slyšet — záleží to na jich dobré vůli. Že není každý rok české čtení, k tomu ať odpoví druhý pan profesor rakouského dějepisu na pražské universitě, který není ovšem přítomen; kdyby také on ob rok česky přednášel, byla by každému poskytnuta možnost, předmět tento vždy buď česky neb německy slyšet. — O jiných nemohu tedy mluvit. —

Praktická potřeba českých přednášek na universitě má však ještě jeden širší smysl než ten, o kterém jsem právě zmínku učinil. — Já mám velkou úctu k vědě a musím ji míti, poněvadž jest to mé povolání. —

Věda jest jeden z nejvyšších účelů člověčenstva ; ale když mluvím o vědě, o vědění, nemohu si ji pomyslit, — snad někdo jiný to umí, — abstraktně co nějaký metafysický subjekt, který má nějakého práva nebo nějakou povinnost.

Já vždy vědění mohu si představit tak, že zde ten musí býti, kdo ví a o čem ví. Z toho samého je vidět, že věda ve všem a v každém má jistou praktickou stránku, není tudíž nic platno, jestli tu nikdo není, kdo ví.

Z toho následuje, že čím více rozšířena jest véda mezi národy a v celém člověčenstvu, tím více se účelu vědění činí zadost.

To je praktická stránka při vědě; na theorii zde nezáleží.

Já se táži, proč pak se přestalo o vědě přednášeti latinsky a proč pak se přestalo psát latinsky ? Jisté z tétéž praktické potřeby při védě. —

Z toho ohledu, aby věda, jak nejvíce možno, rozšířena byla mezi všemi národy a vrstvami obyvatelstva.

Když věda přestala se přednášet latinsky, přestala tím býti obmezena na úzký obor zvláštních stavův, který samojediní vědou se zanášeli, věda začínala tím stávati se jměním národu a rozšířila se v národy samé. Velicí národové byli nám příkladem v tom, když oddělili se od latinské literatury a od latinských přednášek a počali užívat přirozených jazyků svých, a to k velikánskému prospěchu, který přestává býti pouze praktický a působí zpět na vědu, který působí k většímu vzdělání vědy a sice tím, že nemaří se za našeho času tak lehce žádného talentu; povzbuzení k vědeckému snažení jest rozšířeno mnohem více než za doby latinské.

Nyní každý najde pobídnutí, aby hleděl se zúčastnit ve vědě, každý může použíti činnosti své i vědecky.

Jen z toho dá se vyložiti onen ohromný pokrok ve vědě, který se stal od toho času, když se vybavili národové ze starého latinského jazyka a začali užívati jazyka svého.

Pánové ! Véda kvetla jen za starých časů, jak můj vážený p. kolega Höfler řekl, jak u Římanů, tak u Řeků, od té doby nekvetla u národův novoevropských až do té doby, když se přestalo vyučovati jazykem latinským a počalo se vyučovati jazykem vlastním.

Náš národ, ač počtem malý proti německému a národům jiným, chce předce býti účasten těch praktických výhod vědy, na které nám národové větší poukázali cestu.

Y středním věku byla kasta latinská, která se zabývala vědou. V naší vlasti se známost německého jazyka mnohem více rozšířila, než známost latinského jazyka v zemi německé za středověku.

Jest tedy ta kasta mnohem četnější, než bývala v Německu za časů latinských; ale jest to předce jen kasta, předce užíváním jazyka německého kladou se hráze velké části našeho národu, že se nemůže státi účastným tou měrou výhod vědy, jakoby se stal, kdyby se užívalo jazyka českého.

Přicházím nyní ku potřebám čistě vědeckým; tu tvrdí se, že zavedení českého jazyka na universitě, bylo by ke škodě vědeckému vzdělání na universitě.

Pan zpravodatel menšiny vidí z toho také zlé následky, že praví, kdyby se český jazyk zavedl na universitě, že by potom každý profesor přednášel jen podle jakých takých kolejních sešitů, a že by učení na universitě stalo se pouhým cvičením v řeči.

Jiný člen sněmu vyslovil do konce: Die Universität würde zur bloßen (Sprachlehranstalt werden. Odkud má toto obávání pocházeti ? Já předce myslím, že jsme dost jasně ve zprávě majority se o tom vyslovili a již dnes opakovalo se to ve sněmu samém, že sobě nepřejeme a nechceme mít žádných profesorů neschopných, kteří by přednášeli na universitě v českém jazyku. K českým přednáškám na unversitě je potřeba předně mužův takových, kteří by se znali důkladně ve vědě samé, a kteří by za druhé byli dostatečné schopni jazyka českého.

K této druhé schopnosti náleží také dostatečné formálně vzdělání jazyka, které ovšem není dílem jednoho okamžení, které potřebuje svého času a nezávisí od jednoho člověka; nemůže si ho udělat, kdyby chtěl sám. Mimo tyto


54

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

dva požadavky však pořád a ustavičně se tvrdí, že když se má začít přadnášet na universitě, musí býti literatura toho odvětví tak vyvinuta, aby profesor nepotřeboval ničeho jiného, než literaturu toho jazyka znáti, ve kterém přednáší. I na to dosti již odpověděno, že literatura profesorovi, který přednášeti má, přístupna jest také od jinud a že nejen ze své domácí literatury, že on z jiných stran nabude spolu s tím, co z domácí literatury může čerpati, což bude základem jeho přednášek.

Nebudou to tedy pouhé jakž takž slátané přednášky z kolejních sešitů, ani prázdná kompendia, bude míti to samé bohatství literárních pomůcek, jakých profesor v německém jazyku při přednáškách užívá. Že již literatura česká má nějakého věcného vyvinutí, o tom se nebude pochybovati, a aspoň tolik se dá tvrditi, že v naší vlasti některé větve literatury jsou více vyvinuty v našem jazyku českém, než v německém.

Ukázalo se však také k tomu, že kdyby čeští a němečtí profesorové vedle sebe byli na universitě, že by to vedlo k velkým neshodám a škodám, to má dvojí stránku; jednu socialní: že není důvodná, to nám dosvědčil pan profesor Höfler, že on vždycky se svými Českými kolegy v dobrém přátelském milém scházení se nachází; ta věc má ale také svou vědeckou, netoliko sociální stránku.

Pan zpravodatel menšiny poukazuje k tomu, že by spojením české a německé vědy na universitě mohlo býti vědě německé předepsáno nových směrů, které se nynějším jejím směrům protivují. On praví tolik, že by bylo velké nebezpečenství: "wenn etwa der neuhinzutretende Theil der Lehrenden durch ein nummerisches Uebergewicht das alte wichtige Gebäude, der die Wissenschaft repräsentirenden Theile derselben die bisherige Richtung zu stören und neue Bahnen im eigenen Sinne vorzuschreiben vermögend werden sollte."

Kdyby nebylo chybno předpokládaní, že čeští profesorové budou mít vždycky méně vědomosti nežli němečtí, myslím, že by se tato věc musela považovat za důkaz velké obmezenosti smýšlení, že by se totiž nebezpečenství v tom nacházelo, že by vědě se nové dráhy mohly otvírat. Jestli se otevrou prospěšně nové dráhy vědě, bude to zajisté pro prospěch jak pro vědu německou, tak pro vědu slovanského světa. Že by ale škodlivější směry mohly se německým členům větším počtem předepsati, to jest naskrze nemožné, poněvadž na naší universitě jest zavedena svoboda učení; kdyby 5 profesorů přednášelo filosofii dle methody Heglovy a jeden dle methody Herbarta, nemohou nikdy ti čtyři překážeti mu, aby dle své methody přednášel, tedy vždy zůstane i větším počtem neobmezen ve své vědecké části. Pro zatím přestávám na tom a nechci mluviti o některých jiných stanovištích, snad se ještě ve speciální debatě naskytne toho potřeba.

Oberstlandmarschall: Der Herr Regierungsvertreter!

Ritter von Bach: Ich habe mich bisher nicht zum Worte gemeldet, weil es bei dieser Frage als Regierungsvertreter nicht meine Aufgabe war, in die Debatte irgend wie aktiv einzugreisen. Ich habe nur einige kurze Bemerkungen zur Sache zu machen. Die hohe Regierung wird sich bei dieser Frage der Nothwendigkeit nicht entschlagen können, die Universität in der Angelegenheit einzuvernehmen. Sie sieht diese Nothwendigkeit schon deßhalb ein, weil das ja der einzige Weg ist, um die nothwendigen, vollständigen Materialien sich zu verschaffen, welche zur allseitigen und gründlichen Erörterung der Sache in ihrem Wesen und ihren Konsequenzen, in ihrer Allgemeinheit und im Detail erforderlich sind.

Der Universität wird also Gelegenheit geboten sein, sich über diese Angelegenheit, welche sie so nahe angeht und für sie eine vitale Wichtigkeit hat, auszusprechen.

Was den Gegenstand selbst betrifft, so erkennt die Regierung im vollen Maße die Wichtigkeit und die Tragweite des gestellten Antrages und der darüber geführten Verhandlungen an.

Der Regierung liegt das Interesse der Wissenschaft und der Lehre, das Gedeihen unserer hochgerühmten Hochschule gewiß sehr nah am Herzen. Ebenso wie sie von der Ueberzeugung der Verpflichtungen getragen ist, die ihr in dieser Beziehung obliegen, ebenso fühlt sie auch die Verpflichtung, den Ansprüchen der böhmischen Nation auf Förderung ihrer Sprache und Literatur und auf Pflege der Wissenschaft in dieser Sprache gerecht zu werden. (Bravo, výborně! im Centrum).

Die hohe Regierung wird, so wie sie der heutigen Verhandlung mit gespanntem Interesse gefolgt ist, dem Resultate derselben und dem von dem h. Hause zu fassenden Beschlusse einerseits, so wie auch dem einzuholenden Votum der Universität andererseits die gebührende Aufmerksamkeit zuwenden und gewiß erst nach sorgsamster Erwägung der verschiedenen Verhältnisse, Momente und Gesichtspunkte, welche diese Frage bietet, selbst auch mit pekuniären Opfern ihre endgiltige Entscheidung fällen. Damit habe ich im Wesentlichen den Standpunkt der Regierung bezeichnet, wie mir zur Pflicht gemacht worden ist.

Ich habe nur noch eine kurze Bemerkung zu machen, zu der mich ein Ausdruck veranlasst, der in der Debatte gebraucht wurde. Die Universität wurde eine Landesanstalt genannt; nun ich sehe mit Grund voraus, daß diesem Ausdruck nicht etwa jener Sinn beigelegt wurde, welchen die Landesordnung den Landesanstalten zuerkennt, in Beziehung auf welche eine bestimmte, administrative und legislative Kompetenz dem h. Landtage zugewiesen ist. Ich sage, ich setze das mit Grund voraus, weil der Ausdruck vom ursprünglichen Antragsteller gebraucht wurde, der selbst


55

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

durch den ganz korrekten Vorgang in der Angelegenheit, indem er dem h. Hause den Petitionsweg vorgeschlagen hat, seine Ueberzeugung ausgesprochen hat, daß er diesem Ausdruck jenen Sinn nicht beigeben wollte. Ich wollte dieß erwähnen, weil es zu einer polemischen Entgegnung auf der andern Seite des Hauses Veranlassung gab.

Oberstlandmarschall: Die Generaldebatte ist geschloffen und es liegt nunmehr der Antrag der Minorität vor, den ich am Schluß der Generaldebatte zur Abstimmung zu bringen habe. Der hohe Landtag wolle beschließen:

Es sei der Antrag des Herrn Dr. Rieger, betreffend die Durchführung der sprachlichen Gleichberechtigung an der Prager Universität vorläufig an den akademischen Senat der letztem mit dem Ersuchen um Abgabe seines nach Einvernahme sämmtlicher Fakultäten zu erstattenden Gutachtens zu leiten.

Sl. sněm račiž se usnesti takto:

Návrh pana Dra. Riegra, aby zavedena byla rovnoprávnost řečí zemských na pražské universitě, odevzdán buď prvé akademickému senátu university s žádostí, aby, slyšev veškeré fakulty, o něm podal dobré zdání své.

Dr. Grohmann: Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, daß über den Antrag der Minorität namentlich abgestimmt werde.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag auf namentliche Abstimmung unterstützt?

Ich bitte diejenigen Herren, welche den Antrag auf namentliche Abstimmung unterstützen, die Hand aufzuheben. — Ich werde daher zur Abstimmung schreiten, da mehr als 50 Mitglieder es verlangen. Ich bitte daher die Herren, die für den Antrag der Minorität mit Ja, die gegen den Antrag find, mit Nein zu stimmen.

Pro návrh minority bude se hlasovat slovem Ano, proti tomu návrhu slovem Ne.

Es ist der Wunsch ausgesprochen worden, den Antrag des Herrn Grafen Thun, früher vorzulesen, der für die Spezialdebatte gestellt wurde. Wenn das hohe Haus wünscht, werde ich ihn vorlesen. (Rufe: Ja, ja!).

Der Antrag lautet und zwar zum Antrage der Majorität: Der hohe Landtag wolle beschließen, an die Stelle des 2. Absatzes des Majoritätsantrages sei zu stellen:

1. Es sei an die hohe Regierung das Ersuchen zu stellen, den Grundsatz der Gleichberechtigung beider Nationalitäten des Landes an der Landes-Universität in nachstehender Weise durchzuführen.

Also anstatt dessen folgendes:

1. Auszusprechen, daß es allen Professoren und Docenten derjenigen Fächer, welche nicht lateinisch vorzutragen sind, unbedingt freistehe, ihre Vorträge in deutscher und böhmischer Sprache zu halten;

2. Männern, welche ihre volle Befähigung in gesetzlicher Weise darthun, ohne Unterschied, ob sie in deutscher oder böhmischer Sprache vortragen, nach Verdienst und Bedarf ebensowohl ordentliche als außerordentliche Professuren zu verleihen und in solcher Weise dafür zu sorgen, daß es den Studierenden in dem Maße, als die hiezu erforderlichen Vorbedingungen eintreten, ermöglicht werde, insbesondere diejenigen Lehrfächer, aus welchen Staatsprüfungen abzulegen sind, ebensowohl in deutscher als böhmischer Sprache zu hören;

3. den Grundsatz auszusprechen, daß bei allen an der Universität abzuhaltenden Prüfungen dem Gebrauche der böhmischen Sprache, ebenso wie dem der deutschen kein gesetzliches Hinderniß entgegenstehe;

4. die, Staatsprüfungskommission sobald und soweit als möglich einzurichten, daß die Prüfungen nach dem Wunsche der Examinanden ganz oder theilweise in der einen oder anderen dieser Sprachen vorgenommen werden können;

5. bezüglich der Zulässigkeit und der Art der Anwendung dieses Grundsatzes auf die Prüfungen zur Erwerbung akademischer Grade im Einvernehmen mit der Universität das Geeignete zu veranlassen.

Vysoký sněm račiž se usnesti:

Za příčinou provedení zásad rovného práva obou zemských jazyků na universitě zemské budiž c. k. vláda požádána:

1. Aby se vyslovilo, že všem profesorům a docentům oněch předmětů, které nemusí přednášeti se po latinsku, bez výminky na vůli dáno bylo, odbývati své předměti buď českým, buď německým jazykem.

2. Aby mužům, kteří osvědčí plnou vlastnost svou spůsobem zákonným, ať již Česky ať německy přednášejí, podle zásluhy a potřeby uděleny byly profesury řádné i mimořádné a aby tím spůsobem o to pečováno bylo, by studujícím pokud podmínky k tomu náležité se uskuteční, možným se učinilo, poslouchati přednášky zvláště o těch předmětech, z kterých zkoušky státní se odbývají v jazycích i českém i německém.

3. Aby se vyslovila zásada, že po zákonu nic tomu nepřekáží, aby při všech na universitě odbývaných zkouškách buď českého buď německého jazyka uživáno bylo.

4. Aby komise pro státní zkoušky ustanovené co nejdříve a dle možnosti tak zřízeny byly, aby zkoušky podle přání zkoušence buď zcela buď zčásti tím neb oným jazykem odbývány býti mohly.

5. Aby v dorozumění s universitou náležité opatření se stalo, zdaliž a jakým spůsobem tato zásada provesti by se dala i při zkouškách na dobytí akademických hodností odbývaných.

Wild dieser Antrag unterstützt?

Er wird vom Centrum und der Rechten, also hinreichend unterstützt.

Ich schreite also zur Abstimmung über den Antrag der Minorität.

Landtagssekr. Schmidt (ruft die Namen auf):

Fürst-Erzbischof zu Prag. Nein.

Bischof zu Budweis. Ne.


56

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Bischof zu Königgrätz.

Bischof zu Leitmeritz.

Rector Magnificus der Prager Universität. Ne.

Adam Hermann. Ja.

Aehrenthal Johann, Freiherr. Ja.

Bachofen von Echt, Klemens. Ja.

Becher Franz. Ja.

Beer Jakob, Kreuzherrnordens-General. Ja.

Bělský Wenzel, JUDr., Bürgermeister. Ne.

Benoni Joseph. J. U. C. Ne.

Berger Maximilian. Ne.

Bethmann Alexander, Freiherr. Ja.

Bibus Peter Franz, Kreisgerichtsrath. Ja.

Bohusch v. Ottoichich Wenzel, Ritter v.

Brauner Franz, J. U. Dr. Ne.

Brinz Alois, Prof. Ja.

Chotek Rudolf, Graf. Ne.

Clam-Martinitz Heinrich, Graf. Nein.

Claudi Eduard.

Conrath August. Ja.

Cernín Jaromir, Graf. Nein.

Černin Ottokar, Graf. Nein.

Čížek Anton, J. U. Dr. Ne.

Čupr Franz, Dr. Phil. Ne.

Daneš Franz, Pfarrer, Ne.

Desfours-Walderode Franz, Graf.

Daubek Eduard. J. U. Dr. Ja.

Dotzauer Richard. Ja.

Dwořák Simon, k. k. Bergkommissär. Ne.

Eisenstein August, Ritter von. Nein.

Eisenstein Wenzel, Ritter von. Nein.

Eyssert Adalbert. Ja.

Fabel Karl. Ne.

Fingerhut Adalbert. Ne.

Fleischer Alexander. Med. Dr. Ja.

Forster Eman., J. U. Dr. Ja.

Frič Joseph. Ne.

Fürstenberg Emil, Fürst. Nein.

Fürstenberg Maximilian, Fürst. Nein.

Fürstl Rudolf. Ja.

Fürth J. W. Ja.

Gabriel Joseph, J. U. Dr. Ne.

Görner Anton. J. U. Dr. Ja.

Göttl Hugo. Ja.

Götzel Josef. Ne.

Grohmann Virgil, Phil. Dr. Ja.

Groß Robert, Phil. Dr. Ja.

Grüner Ignaz. k. k. Statth.-Rath.

Grünwald Wendelin. J. U. Dr. Ne.

Gschier Anton, J. U. Dr. Ja.

Haas Eusebius. Ja.

Hamernik Joseph, Med. Dr. Ne.

Hanisch Julius, J. U. Dr. Ja.

Harrach Franz, Graf. Nein.

Harrach Johann, Graf. Ne.

Hasner Leopold, Ritter v. Artha. Ja.

Haßmann Theodor, J. U. Dr. Ja.

Hawelka Mathias, k. k. L.-G.-Rath. Ne.

Heinl Marian, Abt. Ja.

Herbst Eduard. J. U. Dr., Prof. Ja.

Herrmann Franz, Realschullehrer. Ja.

Hille Wolfgang. Ja.

Hoffmann Gustav. Ja.

Hödl Joh. Ne.

Höfler Konstantin, Dr. Ja.

Jaksch Anton, Med. Dr. Ja.

Jelinek Karl. k. k. Direktor d. Sternwarte. Ja.

Jeřábek Johann, J. U. Dr. Ne.

Jílek Johann, Ne.

Jindra Jakob, Pfarrer. Ne.

Jiránek Josef. Ne.

Kail Kajetan, Kaufmann. Ja.

Kalina Mathias, Ritter von Jäthenstein. Nein.

Kinský Frd., Karl, Graf. Nein.

Kirschner Karl. Nein.

Klaudy Leopold, J. U. Dr. Ne.

Klawik Franz. Ne.

Klier Franz, J. U. Dr. Ja.

Klimesch Joseph. Ne.

Kodým Filip Stanislaus, Dr. Ne.

Kolowrat-Krakovský Johann, Graf. Ne.

Kopetz Heinrich, Ritter von. Ja.

Korb u. Weidenheim Franz. Freiherr. Ja.

Korb v. Weidenheim Karl, Ritter. Ja.

Kordina August, Med. Dr. Ne.

Kral Josef, Med. Dr. Ne.

Kralert Franz, Med. Dr. Ne.

Kratochwile Johann, J. U. C. Ne.

Kratochwyl Wenzel. Ne.

Krause Ignaz. Ja.

Krejčí Peter Franz. Weihbischof. Ne.

Krejčí Johann, Prof. Ne.

Kreuziger Vincenz.

Křiwanek Eduard. Ja.

Krouský Johann. Ne.

Kuh David. Ja.

Lambl Joh. B., Prof. Ne.

Laufberger Franz, k. k. Statth.-Rath. Ja.

Ledebour Adolf. Graf. Ja.

Leeder Friedrich, k. k. Bezirks-Vorsteher. Ja.

Lill v. Alienbach Alois, k. k. Ministerialrath.

Limbek Johann, Ritter von, J. U. Dr. Ja.

Limbek Karl. Ritter von, k. k. L.-G.-Rath. Ja.

Lippmann Josef. Ja.

Lobkowitz Georg, Fürst. Nein.

Lobkowitz Moriz, Fürst. Nein.

Lumbe Josef, Dr. Ja.

Macháček Josef. Ne.

Maiersbach Adolf, Ritter von. Ne.

Mallowetz Ernst, Freiherr. Nein.

Maresch Anton, k. k. Bezirks-Vorsteher. Ne.

Maresch Johann, k. k. Schulrath, Ja.

Matouschowsky Alois. Pfarrer. Ne.

Mayer Anton, Dr. und Prof. Ne.

Mayer Ernst, Med. Dr. Ja.

Miesl Johann v. Zeileisen, k. k. Bez.-Vorst. Ja.

Mladota von Solopisk Franz, Freiherr. Ja.

Náhlovský Johann. Ne.

Neradt Franz. Ja.

Neumann Wenzel. Ja.


57

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Neupauer Karl, Ritter von.

Nostiz Albert. Graf.

Nostitz Erwein, Graf. Ja.

Nostitz Joseph, Graf. Nein.

Nostitz Hugo, Graf. Nein.

Obst Gustav. J. U. Dr. Ja.

Oliva Alois. Nein.

Palacký Franz, Dr. Ne.

Palme Joseph. Ja.

Pankratz Franz. J. U. Dr. Ja.

Peche Joseph Karl, Ritter von. Ja.

Pfeiffer Josef. Ja.

Platzer Wilhelm, Pfarrer. Ne.

Plener Ignaz, Edler von. Ja.

Podlipský Joseph, Med. Dr. Ne.

Pollach Stephan, f. e. Rath. Ne.

Porak Anton, Med. Dr. Nein.

Pour Wenzel, Ne.

Prachenský Joseph, J. U. Dr. Ne.

Ptačovský Karl. Ne.

Purkyně Johann, Dr., Prof. Ne.

Redlhammer Eduard.

Reichert Wenzel, J. U. Dr. Ne.

Rieger Franz Ladislaw, J. U. Dr. Ne.

Riese-Stallburg Friedrich, Freiherr. Ja.

Rößler Anton. Ja.

Rosenauer Wenzel.

Roth Hieronymus, J. U. Dr. Ja.

Roth Karl, J. U. Dr. Ne.

Rothkirch-Panthen Karl, Graf.

Rotter Johann. Abt. Nein.

Řezáč Franz, P. Ne.

Sadil Ligor. Nein.

Sandtner Johann, k. k. Bez.-Vorsteher. Ja.

Schowanek Anton. J. U. Dr., k. k. Notar. Ne.

Seidl Emanuel, Med. Dr., k. k. Prof. Ja.

Seidl Wenzel, k. k. Bez.-Gerichts-Adjunkt. Ne.

Seifert Wenzel. Ja.

Seitl Franz, k. k. O.-L..G.-Rath. Nein.

Siegmund Frz. Ja.

Sladkowský Karl. J. U. Dr. Ne.

Slawík Joseph. Ne.

Škarda Jakob, J. U. Dr. Ne.

Stamm Ferdinand, J. U. Dr. Ja.

Staněk Johann B., Prof. Ne.

Stangler Joseph. Nein.

Stark Johann Ant., Edler v. Ja.

Steffens Peter. Ja.

Sternberg Jaroslaw, Graf. Nein.

Stickl Sigmund, J. U. Dr. Ja.

Stöhr Anton, J. U. Dr. Ja.

Stradal Franz, J. U. Dr. Ja.

Sträruwitz Adolph Ritter v. Ja.

Suida Franz. Ja.

Swatek Laurenz, J. U. Dr. Ne.

Schary Johann Michael. Nein.

Šembera Alois, Prof. Ne.

Šicha Joseph, Med. Dr. Ne.

Šlechta Anton, J. U. Dr. Ne.

Schlöcht Johann.

Schmatz Heinrich, J. U. C. Ja.

Schmeykal Franz, J. U. Dr. Ja.

Schmidt Anton. k. k. Notar. Ne.

Schöder Ant., Med. Dr. Ja.

Schönborn Erwein, Graf. Nein.

Schrott Joseph, Dr. und Prof. Ja.

Schubert Eduard, J. U. Dr. Ja.

Schwarzenberg Adolph, Fürst. Nein.

Schwarzenberg Johann Adolf, Fürst.

Schwarzenberg Karl, Fürst. Nein.

Schwestka Franz, J. U. Dr. Ne.

Taaffe Eduard, Graf.

Tachezy Ad. Ja.

Taschek Franz, k. k. Hofrath. Ja.

Tedesco Ludwig, Med. Dr. Ja.

Tetzner Gustav. Ja.

Theumer Emil. J. U. Dr. Ja.

Thomas Leopold. Ja.

Thun-Hohenstein Franz, Graf. Ja.

Thun-Hohenstein Leo, Graf. Nein.

Thun-Hohenstein Leopold, Graf.

Thun-Hohenstein Theodor, Graf. Nein.

Thun-Hohenstein Oswald, Gras.

Thurn-Taxis Hugo, Fürst. Nein.

Tomek Wenzel, Prof. Ne.

Tomiček Karl, J. U. Dr. Ne.

Tonner Emanuel, Prof. Ne.

Trojan Prawoslaw, J. U. Dr. Ne.

Ullrich. Ja.

Urbanek Ferd. Ne.

Voith Ferd., Freiherr, k. k. Statth.-Rath. Nein.

Volkelt Johann, J. U. Dr. Ja.

Waclawik Alois. Ne.

Waidele Ernst, Edler von Willingen. Ja.

Waldstein Ernst, Graf. Ja.

Wanka Wenzel, Edler v.

Westphalen Fried., Graf. Nein.

Wenisch Johann, Ritter. Ja.

Wenzig Joseph, Schulrath. Ne.

Wiener Fried., Dr. Ja.

Wojáček Anton. k. k. Sts.-Anw.-Subst. Ne.

Wokaun Franz, k. k. Landesgerichtsrath. Ne.

Wolf Josef, Gym.-Prof. Ja.

Wolfrum Karl. Ja.

Wolkenstein Karl, Graf. Nein.

Worowka Wenzel, J. U. Dr. Ja.

Wratislaw Joseph, Graf. Nein.

Wucherer Peter, Freiherr, k. k. Hofrath. Ja.

Zap Karl Wl., Prof. Ne.

Zatka Ignaz. Ne.

Zedtwitz Karl M., Graf. Ja.

Zedtwitz Kurt, Graf. Nein.

Zeidler Hieron., Freih., Abt. Ja.

Zeithammer Ottokar, Prof. Ne.

Zelený Wenzel, Prof. Ne.

Zehner Vincenz, Freiherr. Nein.

Zikmund Joseph. Ne.

Žák Johann, J. U. Dr. Ne.

(Nach der Abstimmung auf der Gallerie: Sláva!) Oberstlandmarschall: Ich ersuche die Ga-

8


58

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

lerie, sich jeder Einmischung in die Verhandlung zu enthalten.

(Auf der Linken große Aufregung und Rufe: Räumen! räumen!)

Prof. Herbst (ruft durch die vielen Stimmen:)

Ich bitte die Galerie räumen zu lassen (vor dem Landtagsgebäude sind auch Sláva rufe zu hören.) Wenn unten der Lärm von tausenden Menschen, welche schon längst auf das Signal warten .... (stürmische Bewegung im ganzen Hause.)

Prof. Brinz: Excellenz, wofern in diesem Anlaß. der von der Galerie geboten wird, nicht die Ursache zur Räumung der Galerie befunden wird, so erklären wir, länger hier nicht bleiben zu können.

Oberstlandmarschall (läutet:)

Bitte, meine Herren, mich zu Worte kommen zu lassen. Wenn ich die Absicht hätte, die Sitzung fortzusetzen, wäre die Räumung der Galerie allerdings vollkommen angezeigt; die Sitzung wird jetzt geschlossen und Morgen fortgesetzt. (Auf der Linken herrscht immer große Aufregung, es wird die Räumung der Galerie verlangt. Der Oberstlandmarschall läutet.)

Ich bitte, meine Herren, um einen Augenblick Ruhe, ich muß nur bemerken, Herr Abg. Brinz hat die Aeßerung gemacht, daß, wenn die Galerie nicht geräumt würde, die Herren das Haus verlassen müssten.

Ich glaube, sie ist ihm wohl nur im Eifer entschlüpft. Nach der Geschäftsordnung ist die Galerie nur nach wiederholter Ermahnung zu räumen; die Galerie hat der ersten Ermahnung Folge geleistet, aber im gegenwärtigen Momente mit Rücksicht auf die Demonstration außer dem Hause, finde ich für angemessen, jetzt die Räumung auszusprechen, und hoffe, sie wird auch vollzogen werden. Und ich ersuche die Galerie, sich zu entfernen, wiedrigens die Ordner des Hauses Anlaß haben werden, sie räumen zu lassen. (Unruhe im ganzen Hause. Der Oberstlandmarschall läutet)

Das Resultat der Abstimmung ist folgendes: Mit ja haben abgestimmt 100, mit nein 121. Der Antrag ist also verworfen.

(Im Centrum Unruhe. Dr. Čížek ruft: Excellenz ! Hier ist ausgesprochen worden, daß hier aus dem Centrum — Rufe rechts: Keine Debatte! Schluß! Ruhig!)

Dr. Čížek: Excellenz, ich bitte ums Wort!

Oberstlandmarschall: Nächste Sitzung Morgen um 10 Uhr.

Gegenstand der Tagesordnung: Fortsetzung der heutigen.

Schluß der Sitzung 71/2 Uhr.


59

XXXVIII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XXXVIII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Spisy došlé

dne 26. února 1866.

Čís. 357. Jednací protokol 33. sněmovního sezení dne 21. února 1866.

Dne 27. února.

čís. 358. Jednací protokol 34. sněmovního sezení dne 23. února 1866.

Dne 28. února.

Čís. 359. Zpráva sněmovní komise o reorganisaci zemského blázince.

Petice.

860) Posl. p. dr. Brauner: podání Jana Bedřicha Schmiedta z Bergenholdu, c. k. appelačního rady na odpočinku, jímž daruje sněmovní knihovně právnické dílo své: "Geschichte der Privatrechts-Gesetzgebung und Gerichtsverfassung im Königreiche Böhmen.

Einlauf

vom 26. Feber 1866.

Nr. 357. Geschäftsprotokoll der 33. Landtagssitzung vom 21. Feber 1866.

Vom 27. Feber.

Nr. 358. Geschäftsprotokoll der 34. Landtagssitzung vom 23. Feber 1866.

Vom 28. Feber.

Nr. 359. Bericht der Landtagskommission über die Reorganisirung der Landes-Irrenanstalt.

Petitionen.

860) Abg. Herr Dr. Brauner: Eingabe des jub. k. k. Appellationsrathes Joh. Friedrich Schmiedt von Bergenhold, womit derselbe sein juridisches Werk "Geschichte der Privatrechts-Gesetzgebung und Gerichtsverfassung im Königreiche Böhmen" für die Landtagsbibliothek überreicht.

Dr. Emanuel Forster,

Verifikator.

Josef Graf Wratislaw.

Verifikator.

W. Seidl.

Verifikator.

8*


Aus der Statthalterei-Buchdruckerei in Prag.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP