Stenografická zpráva

o

XLIV. sezení čtvrtého ročního zasedání sněmu českého od roku 1861, dne 9. března 1866.

Stenografischer Bericht

über die

XLIV. Sitzung der vierten Jahres-Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am

9. März 1866.

Předseda: Nejvyšší maršálek zemský Karel hrabě Rothkirch-Panthen.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. v. pr. V. Bělsky a poslancové v počtu dastatečném k uzavírání platnému.

Zástupce vlády: C. k. místodržitelství radové Vilém rytíř z Bachů a Adda, později c. k. medicinální rada zemský dr. Škoda.

Počátek sezení o 11 hod.

Vorsitzender: Oberstlandmarschall Karl Gras Rothkirch-Panthen.

Gegenwärtig: Oberstlandmarschall-Stellvertreter J. U. Dr. W. Bělský und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Die k. k. Statt-haltereiräthe Wilhelm Ritter von Bach und Adda, später k. k. Landesmedizinalrath Dr. Škoda.

Beginn der Sitzung 11 Uhr.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Versammlung ist beschlußfähig, ich eröffne die Sitzung. Die Kommission für die Wahlangelegenheit des H. Dr. Gregr hat sich konstituirt und zum Obmann Se. Exe. Grafen Leo Thun, zum Schriftführer H. Abg. Kratochwile gewählt. Herr Abg. Jiránek ist durch Krankheit verhindert, an der heutigen Sitzung theilzunehmen. Sr. Durchlaucht Fürsten Lobkowic habe ich in dringenden Familienangelegenheiten einen Stägigen Urlaub ertheilt. Ich bitte dieß zur Kenntť niß zu nehmen.

Se. Hochwürden Herr Weihbischof Krejčí hat seine Resignation als Ersatzmann eines Landesaus-schußbeisitzers mittelst folgender Zuschrift eingebracht:

Der ergebenst gefertigte hat seit dem 11. Oktober als Ersatzmann die Stelle eines Landesausschußmitgliedvertreters bekleidet.

Da er aber wegen anderweitiger Berufsgeschäfte sehr in Anspruch genommen ist, erklärt er sich bereit, bis zum Eintritts des neuzuwählenden Landesausschußmitgliedes den bisherigen Verpflichtungen als Ersatzmann zu entsprechen, kann jedoch nicht umhin, die Bitte beizufügen, damit bei der vorzunehmenden Wahl der Landesausschußmitglieder auch die Wahl eines Ersatzmannes an die Stelle des Gefertigten vorgenommen werden möchte.

Ich werde daher gleichzeitig mit den übrigen Ergänzungswahlen auch die Wahl dieses Ersatzmannes an die Tagesordnung setzen. Ich ersuche die eingelangten Petitionen vorzulesen.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

913) Abg. H. Dr. Škarda: Gesuch der Gemeindeangehörigen der Stadt Budweis auf der pra-ger Vorstadt, womit sie sich wegen Mißbräuchen einzelner Gemeindeorgane bei Ginhebung der Beiträge zur budweiser Volksschule beschweren und um Bestellung eines Lehrers bitten.

Oberstlandmarschall: An die Schulkommission.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

914) Abg. H. Dr. Haßmann: Gesuch der Gemeinden Deslawen, Hochlibin und Wellhotten im Bez. Jechnitz um Nachsicht eines hinter ihnen aushaftenden Restes pr. 2100 fl. von dem zum Saatz-Pilsner Strassenbau bewilligten Vorschusses pr. 5000 fl.

Oberstlandmarschall: An die Strassenkommission.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

915) Abg. H. Miesl v. Zeileisen: Gesuch der Gemeinde Janesen, Putschirn und Taschwitz um Ausscheidung aus dem Bezirk Elbogen und Zutheilung zum Bezirke Karlsbad.

Oberstlandmarschall: An die Kommission für die Bezirkseintheilung.

Vertheilt wurden: Der Bericht der Kommission für die Berathung des Strassenadministrationsgesetzes, die Regierungsvorlage betreffend die Kundmachung der Landesgesetze und Verodnungen, Antrag des Abg. Schary und Genossen wegen Auflassung der Hauptstadt Prag als Festung und das Geschäfts-Protokoll der 30. Sitzung.

Vom H. Abg. Zeithammer und Genossen ist mir bereits vor der Sitzung eine Interpellation an die hohe Regierung übergeben worden; ich werde dieselbe zur Vorlesung bringen, ich bitte aber den H. Abgeordneten die Vorlesung selbst vorzunehmen.

Posl. Zeithammer (čte):

Interpelace posl. Otokara Zeithammera a 58 soudruhů.

Čásť vídeňských denníků uveřejnila o posledních příbězích v Praze a v okresu hořovickém zprávy na nejvýš tendenční a přehnané, zároveň s vyzývavými a bezuzdnými potupami ná-

1


2

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

roda českého a poslanců jeho na sněme českém. Daleko by bylo pod důstojností naší, abychom se byli obrátili v slavném tomto sněmu proti zprávám těm, ač bez odporu měly ráz štvaní národností proti sobě a nemálo snad přispěly k tomu, by veřejné mínění v Rakousích i vně mátly, a veřejně zlehčovaly národ český a zástupce jeho.

Mohli jsme učiniti tak tím spíše, an úřadní noviny zemské v čísle ze 6. t. m. lživé zprávy a vylíčení přehnaná jakož neméně konsekvence z nich činěné, uvedly v pravdivou a pravou míru, zvláště pak postavily najisto, že politování hodné výtržnosti zběhlé v okresu hořovickém výhradně původ svůj mají v nesnázích sociálních a nikterak nesouvisí se strannictvím politickým aneb národním. Tím větší a spravedlivější bylo udivení naše, když jsme četli vyjádření listu vídeňského bez odporu oficiosního, jenž příběhy v Praze a v okresu hořovickém tendenčně mate a v spojení uvádí se stranami politickými a snahami jejich; neb jen takovým spůsobem to vykládati lze, ježto řeč jest tam o postavení vlády k oněm "pudivým silám, které ony události více méně bezprostředně zosnovaly" i zároveň mluví se o snahách strany autonomistické čili federalistické. S největším však udivením pozorovali jsme, že úřadní noviny zemské podezřívání tato doslovně i bez poznámky opravující přijaly, čímž obecenstvo v Rakousku i v ně, ježto vzdáleno jest dějiště, nabýti může mínění, že i vláda zemská v Cechách, jížto možná znáti poměry do podrobná, uznává vnitřní souvislost událostí výše uvedených se snahami strany autonomistické čili federalistické.

Jesti na bíledni, že rozšiřováním podezřívání takových úřadními novinami rozjitření a rozhořčení myslí zvýšiti se musí na dvojí stranu, neb jedné straně podána příležitost spatřiti v násilných výtržnostech povahy sociální pronásledování národní a politické, druhá strana pak ve vylíčeních takových zajisté ne bez oprávnění vidí urážku na cti své národní.

Ani slavné vládě, ani nám nemůže býti lhostejným, aby rozhořčení a rozjitření myslí v zemi i vně nabyla i na dále rozměrů ještě větších. Záleží nám na tom, aby na jisto se postavila pravda úplná, obracíme se tudíž k panu zástupci slavné vlády s dotazy následujícími:

"1. Stalo-li se vložení nadzmíněné enunciace listu oficiosního do úřadních novin zemských s vědomím aneb s přičiněním c. k. náměstnictví ?

"2. Podalo-li c. k. náméstnictví o událostech, o nichž řeč jest, i o jichž původu a povaze zpraveno již býti může a musí, zprávu sl. ministerium, a nalezlo-li v tom příčinu, poznati v nich následky snah politických aneb národních?"

Jestli c. k. náměstnictví z nejnovější doby vůbec povědomo faktum, že by politická strana autonomistická čili federalistická domáhala se uskutečnění snah svých cestou násilí a porušení práva občanův a pospolitosti?

"3. Zamýšlí-li sl. vláda výsledky vyšetřování uvésti u veřejnost, by pojistila úplnou pravdu, by ukonejšila mysle rozjitřené a uchránila, jak sluší čest oněch, proti nimž vynesena'byla podezřívání nepodstatná s přičiněním časopisectva úřadního ?

V Praze dne 9. března 1866.

Otokar Zeithammer.

Dr. L. Rieger, Dr. Fr. Palacký, Dr. Brauner, Dr. Sladkovský, Dr. Ant. Čížek, Dr. Trojan, Dr. Král, Josef Zikmund, Jeřábek, Krouský, Kratochvíl, F. J. Řezáč, Josef Benoni, Dr. Reichert, Jan Náhlovský, Dr. Krallert, Antonín Schmidt, Šimon Dvořák, Jakub Jindra, Dr. Kordina, J. Wenzig, Matoušovský, V. V. Tomek, Jan Krejčí, Dr. J. Žák, V. Seidl, Dr. Gabriel, Dr. Šícha, Zelený, P. Fr. Daneš, Lambl, K. Faber, Dr. W. Grünwald, M. Havelka, Dr. Hamerník, Dr. Škarda, Dr. Tomíček, Josef Macháček, J. Klimeš, K. V. Zapp, A. V. Šembera, Josef Slavík, Purkyně, Dr. Kodym, Dr. Schovánek, P. Tonner, A. Václavík, Hynek Zátka, Anton Majer, Platzer, J. U. Dr. K. Roth, Vojta Fingerhut, Dr. Anton Schlechta, Dr. Podlipský, J. Kratochvíle, Hödl, Dr. Josef Frič, Pour, Urbánek, Mayersbach.

Gin Theil der Wiener Tagespresse brachte über die letzten Vorgänge in Prag und in Hořowicer Bezirke in hohem Maße tendenziöse und übetreibende Darstellungen in Verbindung mit provozirenden und maßlosen Schmähungen gegen die böhmische Nation und deren Abgeordnete im Landtage.

Wir erachteten es tief unter unserer Würde, uns gegegen dieselben in dieser hohen Versammlung zu lehren, trotz dem sie unverkennbar den Charakter der Nationalitätenhetzerei an sich trugen und nicht wenig dazu beigetragen haben mochten, die öffentliche Meinung in und außerhalb Österreich irre zu führen und die böhmische Nation, sowie deren Vertreter öffentlich herabzuwürdigen.

Wir konnten dieß um so eher, als die offizielle Landeszeitung in ihrer Nr. vom 6. d. M. die lügenhaften Berichte und übertreibenden Darstellungen, so wie die daraus gezogenen Konsequenzen auf das wahre und richtige Maß zurückführte und namentlich konstatirte, daß die bedauerlichen Ausschreitungen im Hořowicer Bezirke ausschließlich in sozialen Mißständen wurzeln und mit politisch nationalen Parteiungen nichts zu thun haben.

Mit um so größerem Befremden und gerechtem Erstaunen lasen wir die Auslassungen eines anerkannt offiziösen Wiener-Blattes, welches die Vorgänge in Prag und im Hořowicer Bezirke mit einander tendenziös vermengend, mit politischen Parteien und deren Bestrebungen in Verbindung brachte; denn nur so kann es gedeutet werden, da darin von dem Standpunkte der Regierung gegenüber den "treibenden Kräften" die Rede ist, "welche jene Vorgänge mehr oder weniger unmittelbar in Szene gesetzt" — und


3

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der Jahres-Session 1866.

in einem Zuge von Bestrebungen der autonomistischen oder föderalistischen Partei gesprochen wird.

Mit höchstem Erstaunen jedoch nahmen wir wahr, daß die offizielle Landeszeitung diese Verdächtigungen wörtlich und ohne irgend welche Gegenbemerkungen aufnahm, wodurch das dem Schauplatze der Ereignisse fernstehende Publikum in und außerhalb Österreich zu der Anschauung veranlaßt werden kann, daß auch die Landesregierung in Böhmen, welche die Verhältnisse genau zu kennen in der Lage ist, einen Kausalnexus zwischen den in Rede stehenden Vorfällen und den Bestrebungen der autonomistischen oder föderalistischen Partei anerkannt.

Es muß nun einleuchten, daß durch die Verbreitung solcher Verdächtigungen durch ein offizielles Blatt die Aufregung und Erbitterung der Gemüther nach zwei Seiten hin gesteigert wird, indem man einerseits veranlaßt wird, in gewaltsamen Ausschreitungen sozialer Natur nationale und politische Verfolgungen zu erblicken, während man andererseits gewiß nicht ohne Berechtigung in der gedachten Darstellung eine Verletzung seiner nationalen Ehre erblickt. —

Nachdem es nun weder der h. Regierung, noch uns gleichgiltig sein kann, daß die Verbitterung und Aufregung der Gemüther im Lande und außerhalb desselben noch weiterhin an Ausdehung gewinne, und nachdem uns daran gelegen sein muß, die volle Wahrheit konstatirt zu sehen, richten wir an den H. Regierungsvertreter die Anfrage:

1. "Ist die Einrückung der erwähnten Enunciation des offiziosen Blattes in die amtliche Landeszeitung mit Wissen oder auf Veranlassung der k. k. Statthaltern geschehen?

2. "Hat die k. t. Statthaltern über die in Rede stehenden Vorfälle, über deren Ursprung und Wesen sie bereits unterrichtet sein kann und muß, dem h. Ministerium Bericht erstattet und hat sie darin Grund gefunden, dieselben als einen Ausftuß politischer oder nationaler Bestrebungen zu erkennen? Ist ihr überhaupt aus neuester Zeit ein Factum bekannt, wo die autonomistische oder föderalistische Partei die Realisirung ihrer Bestrebungen auf dem Wege der Gewaltthat und der Schädigung fremder Rechtes versucht hätte?"

3. "Geomkt die h. Regierung die Resultate ihrer Untersuchungen zur Steuer der Wahrheit, zur Beruhigung der erregten Gemüther und zur schuldigen Wahrung der Ehre jener, gegen welche unter Mitwirkung der offiziellen "Presse" so grundlose Verdächtigungen ausgesprochen worden sind, zur öffentlichen Kenntniß zu bringen."

Prag am 9. März 1866.

Otokar Zeithammer mit 58 Genoffen.

Oberstlandmarschall: Die Petitionskommission wird morgen auf 9 Uhr zu einer Sitzung eingeladen.

Die Kommission bezüglich der Wahlangelegenheit des Hrn. Dr. Gregr wird zu einer Sitzung auf Morgen 9 Vormittag eingeladen.

Die ständige Schulkommission wird für heute Abends 6 Uhr zur Sitzung eingeladen.

Unter den heute mitgetheilten Vorlagen befindet sich ein Entwurf des Gesetzes für Böhmen, betreffend die Kundmachung der Landesgesetze und Verordnungen der Landesbehörden.

Mit Rücksicht auf den bevorstehenden Schluß des Landtages und die dadurch bedingte Anhäufung der Geschäfte, dürfte es der h. Landtag vielleicht augemessen finden, sogleich eine Kommission zur Vorberathung dieses Gesetzentwurfes zu wählen.

Ich würde mir daher, wenn keine Einwendung dagegen erhoben wird, den Antrag zu stellen erlauben, der h. Landtag wolle beschließen, daß diese Vorlage an eine Kommission von 9 Mitgliedern überwiesen würde, in welche jede Kurie 3 Mitglieder zu wählen hätte.

Aby návrh zákona, týkající se vyhlašování zákonů zemských a nařízení vydaných od zemských úřadů, byl podán komisí 9ti členů, do které každá kurie má voliti 3 členy.

Für den Fall. als dagegen keine Einwendung erhoben wird, . . .

Dr. Tedesco: Ich bitte, Excellenz! Ich möchte mir den Antrag zu stellen erlauben, daß keine eigene Kommission erwählt werde, sondern, daß diese Regierungsvorlage an die bereits bestehende Kommission wegen Durchführung der Gleichberechtigung in den Aemtern und Schulen zur Vorberathung gewiesen werde.

Dr. Škarda: Já bych si dovolil podporovati návrh Jeho Excellenci, neboť myslím, že předmět ten nesouvisí s předměty, jimiž se komise stávající zabývají; protož jest záhodno, aby se to dostalo za úlohu komisi zvláštní.

Komise pro provedení rovnoprávnosti neskončila porady své a má ještě sílu práce, kdežto komise zvláštní může s předmětem tímto co nejdříve být hotova.

Oberstlandmarschall: Dr. Tedesco stellt den Antrag, es möge diese Vorlage der Kommission überwiesen werden, welche Behufs Vorberathung des Antrages des Hrn Abg. Seidel wegen Durchführung der Gleichberechtigung beider Landessprachen in den Aemtern und Schulen bereits besteht.

Aby se podal návrh tento komisi, která jest ustanovena pro provedení rovnoprávnosti obou jazyků v úřadech a ve školách.

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Ein Theil der Linken unterstützt den Antrag).

Verlangt noch Jemand das Wort?

Ich werde daher zuerst den Antrag des H. Dr. Tedesco zur Abstimmung bringen, und bitte die Herren, welche für diesen Antrag sind, daß nämlich diese Regierungsvorlage an die bereits bestehende Kommission für die Gleichberechtigung der beiden Landessprachen in den Aemtern und Schulen gewiesen werde, die Hand aufzuheben.

1*


4

XLIV. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

(Ein Theil der Linken erhebt sich).

Der Antrag ist in der Minorität.

Ich bitte nun über den Antrag abzustimmen, daß eine Kommission von 9 Mitgliedern zu wählen sei; ich bitte die Herren, welche für diesen Antrag stimmen, die Hand aufzuheben.

Er ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die Fortsetzung der Vorberathung über die Regierungsvorlage, betreffend den Gesetzentwurf zur Bestreitung der Kosten der Herstellung und Herstellung der katholischen Kirchen- und Pfründengebände, dann der Beischaffung der Kirchenparamente, der Einrichtung und Erfordernisse.

Nachdem in der gestrigen Sitzung die Debatte als geschlossen erklärt worden ist, nämlich die Generaldebatte, und in Folge der Abstimmung sammtliche gestellten Anträge zurückgewiesen wurden, so glaube ich, daß den Bestimmungen der Geschäftsordnung am vollkommensten entsprechend vorgegangen würde, wenn nunmehr dieser Gegenstand neuerdings an die Kommission verwiesen würde, nachdem die Kommission bisher in das meritum des Gesetzentwurfes nicht eingegangen ist.

Ich glaube, daß, nachdem die Genaraldebatte geschlossen war, und die in dieser Generaldebatte auf den Uebergang zur Tagesordnung gestellten Anträge verworfen wurden, nun mehr ein neuerlicher Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung nach dem strengen Wortlaute der Geschäftsordnung nicht zulässig wäre. (Rufe: O ja!)

Ich glaube, daß dieß der geeignetste Weg wäre, diesen Gegenstand einer Erledigung zuzuführen.

Dr. Sladkowský: Excellenz! Ich glaube. daß entweder vor dem Antrage der Majorität und Minorität, nämlich vor dem Antrage auf motivirte Tagesordnung, oder darnach jedenfalls die einfache Tagesordnung auch hätte zur Abstimmung gelangen sollen. Denn darin haben sich beide Anträge sowohl der der Majorität, als der der Minorität geeinigt, darin sind sie Ein's, daß zur Tagesordnung Übergängen werden solle.

Wenn nun die Abstimmung demgemäß eingeleitet worden wäre, daß man über die einfache Tagesordnung entweder voraus, oder nachdem die motivirte verworfen wäre, hätte abstimmen lassen, so wäre es geschehen, daß für die einfache Tagesordnung die Majorität sich ergeben hätte.

Ich würde also beantragen, Excellenz! wenn mit dieser Ansicht Eure Excellenz übereinstimmt, daß jetzt noch über die einfache Tagesordnung abgestimmt werde.

Oberstlandmarschall: Ich glaube, es ist nur über solche Anträge abzustimmen, die vorgelegen sind.

Der Antrag auf eine einfache Tagesordnung ist aber nicht vorgelegen. Es wurde über den gestellten Antrag die Debatte ergriffen und diese wurde geschlössen.

Dr. Sladkowský: Ich bitte Excellenz! so stelle ich jetzt nach dem Paragraphe der Geschäftsordnung, dessen Zahl mir jetzt gerade nicht erinnerlich ist, der aber gewiß in unserer Geschäftsordnung dahin vorkommt, daß der Antrag auf Tagesordnung in jedem Stadium der Berathung gestellt werden kann, eben diesen Antrag.

Oberstlandmarschall: In dieser Beziehung muß ich entgegnen, daß dieser Absatz der Geschäftsordnung nicht von dem Uebergange zur Tagesordnung, sondern von der Vertagung spricht. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Uebergange zur Tagesordnung und zwischen der Vertagung. Der Uevergang zur Tagesordnung kommt eigentlich einer Ablehnung für die laufende Session gleich, während die Vertagung noch diese.Frage unerledigt lässt. -

Also, ich glaube, daß dieß ein wesentlicher Unterschied ist, und daß nach dem strengen Wortlaute der Geschäftsordnung nichts erübrigen wird, als diese Vorlage der Kommission zuzuweisen. Es ist wohl vorauszusehen, daß bei dem jetzigen Andrange der Geschäfte die Kommission kaum in der Lage sein werde, irgend einen Bericht an das Haus zu bringen, und wenn sie ihn brächte, das Haus kaum in der Lage wäre, darüber zu berathen.

Aber ich halte dieß für den gesetzlichen und normalen Vorgang.

Wenn daher Niemand das Wort ergreift, würde ich das h. Haus ersuchen, über meinen Antrag, diesen Kommissionsbericht der Kommission neuerlich zur Stellung ihres Antrages zuzuweisen, abzustimmen.

Navrhuji, aby zpráva komise byla zase vracena zpět, aby komise dodala novou zprávu.

Bitte diejenigen Herren, welche dieser Ansicht zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Petitionskommission, bezüglich einer Subvention für das Taubstummeninstitut in Leitmeritz.

Berichterstatter Dr. Hanisch (liest): Nr. 116 pet. dpr. 19. Dezemb. 1865. Petition der Direktion des Leitmeritzer Taubstummeninstitutes, um einen jährlichen Beitrag aus dem Landesfonde für einen Bildungskursus von 6 Jahren, überreicht durch den H. Abgd. Dr. Theumer.

In der mit dem Programme der Anstalt, dem Rechnungsextrakte, dem Zöglingsverzeichnisse, dann den Zeugnissen des pol. Bezirksamtes und des Kapitularkonsistoriums zu Leitmerih belegten Petition wird angefühlt, daß die im Jahre 1857 vorgenommene Volkszählung 3371 Taubstumme in Böhmen ergab, und daß auf diese Anzahl nur 522 gebildete Taubstumme, also 2849 nicht gebildete entfallen; ferner daß bis zum I. 1858 das Präger Taubstummeninstitut das einzige in Böhmen war, dem sich in diesem Jahre das Leitmerißer an die Seite stellte, allerdings in der bescheidensten Art und Weise, nach den ihm zu Gebote stehenden bescheidenen Mitteln.

Mit 9 Zöglingen, davon 4 uneutglich, begann


5

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

die Anstalt im Schuljahre 1858—59; derselbe Stand erhielt sich im I. 1859—60. stieg im I. 1860-61 auf 20 Zöglinge, darunter 8 unentgeltlich, im I. 1861—62 auf 24 Zöglinge, darunter 9 unentgeltlich — konnte jedoch auf dieser Höhe nicht erhalten, sondern mußte für das Schuljahr 1862—63 um 10 Zöglinge verringert weiden, so daß in diesem Jahre nur 14, darunter 6 unentgeltlich, in der Anstalt verbleiben konnten.

Im Jahre 1863—64 zählte die Anstalt wieder 24 Zögl.. darunter 6 unentgeltlich; im J.1864—65 sank sie wieder auf 20 Zöglinge, worunter 3 unentgeltlich.

Im Ganzen wurden seit Beginn des Schuljahres 1858—59 bis zu Ende des Schuljahres 1864—65 in der Anstalt 39 Zöglinge verpflegt und unterrichtet, u. zwar 13 unentgeltlich,

1 á 20 fl. jährlich,

5 á 25 "

2 á 30 "

1 á 40 " "

7 á 50., ..

3 á 60 ..

1 á 70 .. ..

1 á 100..

4 á 125 "

1 á 131 " 25 kr. jährlich, und von diesen Jahresbeträgen wurden wieder je Beträge von 20, 30. 50, 50, 50 und 100 fl. durch Wohlthäter zusammengeschossen.

Das Vermögen der Anstalt erscheint mit

39000 fl. CMz. Staatsöbligationen

800 fl. ö. W.

200 fl. CMz. Privatobligationen

685 fl. 88 kr. ö. W. Baarschaft ausgewiesen, wobei nach eingezogener Erkundigung bemerkt wird, daß auch das Gebäude ein Eigenthum der Anstalt ist, welche sich übrigens als eine Diäcesananstalt darstellt.

Die Anstalt, welche mit ihrer inneren Organi-sirung auch den Kampf um ihre Existenz durchzukämpfen hat, wurde endlich gezwungen, zur Hintanhaltung der vielen fruchtlosen Gesuche ganz armer Parteien bekannt zu geben, daß fernerhin kein Kind aufgenommen werden könne, wenn nicht mindestens ein jährlicher Verpflegsbeitrag von 50 fl. geleistet werde, ja sie war genöthigt, Kinder, welche zu den schönsten Hoffnungen berechtigten, schon nach einem 4jährigen Bildungskursus zu entlassen.

Es wird schließlich unter Bezugnahme auf die dem Prager Taubstummeninstitute gewährte Subvention jährlicher 4410 fl. für 30 Zöglinasplätze, um eine verhältnißmässig angemessene Subvention auf einen vollständigen Bildungskursus von mindestens 6 Jahren gebeten, und diese Subvention auf mindestens 2000 fl. öft. W. jährlich, also auf 12000 für den Kursus von 6 Jahren präncisirt — eine Summe, welche 16 Zöglingsplätze zu 125 fl. darstellen würde, während auf einen Zöglingsplatz im Prager Taubstummeninstitute 147 fl. entfallen.

In Anbetracht dessen, daß die Bildung taubstummer Kinder in der Verpflichtung des Staates und beziehungsweise des Landes liegt, und daß die Nothwendigkeit und Erspriehlichkeit derartiger Institute schon längst außer aller Diskussion steht, in Anbetracht dessen, daß dem prager Taubstummeninstitute die obgezeichnete Subvention bewilliget, und daß auch dem prager Blindeninstitute eine ähnliche Subvention von dem h. Landtage gewählt wurde, beantragt der Petitionsausschuß in der Hauptsache einhellig, bezüglich der Anzahl der Zöglingsplätze gegen den Berichterstatter:

"Der hohe Landtag wolle beschließen: Dem Taubstummeninstitute zu Leitmeritz wird eine Subvention jährlicher 2000 fl. aus dem Landesfonde auf die Dauer eines sechsjährigen, mit ,dem Schuljahre 1866-67 beginnenden und mit ,dem Schuljahre 1871-72 endigenden Bildungskursus für 20 arme, taubstumme Kinder bewilligt, und der Landesausschuß beauftragt, die auf das Finanzjahr 1866 für die Monate Oktober, November, Dezember entfallende Quote per 600 fl. aus den mit circa 20000 fl. präliminirten"Ueberschüssen der Bedeckung des Budgets des Landesfondes flüssig zu machen, die für die weigeren Jahre entfallenden Beträge aber in die bezüglichen Jahresbudgets einzustellen, und bei Verleihung der dotirten 20 Zöglingsplätze den Einfluß des Landes in üblicher Weise zu wahren."

Es erübrigt mir nur noch zu sagen, daß der Rest, welcher abgesehen von den Verpflegungsbeiträ-gen erforderlich war, aus dem Einkommen des Institutes, resp. aus dem Vermögen des Institutes, d. h. aus der Verzinsung des Vermögens des Institutes gewährt wurde, und es erübrigt mir zu rechtfertigen, daß der Petitionsausschuß nicht auf 16 Plätze zu 125 fl., wie von mir als Referenten beantragt worden war, sondern auf 20 Plätze den Antrag stellt. Der Petitionsausschuß glaubte nämlich, daß ein Verhältniß des Landes zur Stadt ein Betrag von 100 st. zu 147 fl., welcher in Prag auf einen Zögling gewährt wird, genügend erscheinen dürfte.

Es erübrigt mir ferner zu motiviren, warum beantragt wird, aus dem heurigen Budgetüberschusse 600 fl. zu verabfolgen. Es besteht nämlich das Schuljahr aus 10 Monaten, auf jeden Monat entfielen 200 fl. und da die Monate Oktober, November und Dezember des Schuljahres 1866-67 in das Finanzjahr 1866 fallen, entfallen 600 fl. anf diese 3 Monate; es wollte vom Petitionsausschuß dem hohen Hause nicht vorgegriffen und daher von dem Budgetüberschusse des heurigen Jahres nur so wenig als möglich in Anspruch genommen werden.

Sn. sekr. Scnmidt (čte):

Slavný sněme račiž uzavříti:

"Ústavu hluchoněmých v Litoměřicích uděluje se subvence 2000 zl. z důchodu zemských na dobu šestiletého běhu vzdělávacího pro dvacet chudobných dítek hluchoně-


6

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4.Jahres Session 1866.

"mých — a to počínajícího školním rokem 1866-67 a končícího školním rokem 1871-72 — a zemskému výboru se ukládá, aby na školní rok 1866-67 a sice na měsíc říjen, listopad a prosinec vypadající částku 600 zl. vyplatil z přebytku 20,000 zl., který na uhrazení rozpočtu zemského fondu praeliminován byl, v příštích letech ale aby vypadající částky vždy do ročního rozpočtu postavil a aby na obsazování oněch 20ti dotačních míst sobě zachoval a bral vliv, jakého se v stejných případech obyčejně užívá.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Rieger!

Dr. Rieger: Meine Herren! ich bin gerne bereit, den Antrag der Petitionskommission zu unterstützen, er ist ein durch und durch humaner, aber ich möchte mir erlauben, bei dieser Gelegenheit das hohe Haus auf einen Umstand aufmerksam zu machen, der für die Zukunft des Taubstummeninstitutes und Wesens überhaupt von großer Bedeutung werden kann.

Es ist seit längerer Zeit von Menschenfreunden empfunden worden, daß ein wesentlicher Mangel des Taubstummenunterrichtes darin liegt, daß die Zöglinge ans ihren Familienverhältnissen und aus ihren Lebenskreisen herausgerissen und in eine fremde Schule gestellt werden, und dadurch durch die Zeit des Unterrichtes sich mehr oder weniger ihren heimatlichen Kreisen und Verhältnissen entfremden und daß sie durch die Natur des Unterrichtes, den sie erhalten, am Ende doch für ihre Familie und für die Kreise, in denen sie zu leben bestimmt sind, weniger brauchbar sind.

In dieser Richtung ist gerade in unserem Va-terlande, insbesondere durch den verstorbenen Taubstummen-Direktor Pater Frost, und ich glaube auch unter wesentlicher Mitwirkung des Schulrathes Maresch eine wichtige Verbesserung eingeführt worden. — Man ist nämlich von der ehedem üblichen Zeichensprache abgegangen und hat die natürliche Gebärdensprache für die Taubstummen als die natürlichste und angemessenste substituirt, als diejenige Sprache, die zunächst auch dem allgemeinen Publikum, den Laien, mit denen sie zu verkehren haben, verständlich ist.

Ich glaube aber, es ist in dieser Beziehung noch nicht alles geschehen, was geschehen könnte. Es ist in dieser Richtung in Frankreich ein weiterer Fortschritt in der neuesten Zeit angebahnt worden. Ein Menschenfreund, Dr. Blanchet, der sich mit dem Unterrichte der Taubstummen nur zufällig befasste, weil er Institutsarzt an derlei Anstalten war, ist eben auf die Idee gekommen, die Taubstummen gemeinsam mit anderen Schulkindern zu unterrichten, sie ganz in dieselbe Schule mit ihren Altersgenossen zu schicken, sie also im Kreise ihrer Familien und Verwandten zu belassen und nur mit einzelnen besonderen Formen, wodurch für sie das Begreifen des Unterrichtes erleichtert wird, ihnen Vorschub zu leisten. Er hat mit dieser Methode in Paris Versuche gemacht und diese haben sich sehr glänzend bewährt, und ist in Folge dessen an den meisten Kommunal-Schulen in Paris bereits der Unterricht der Taubstummen gleichzeitig mit anderen Kindern ihres Alters vorgenommen worden.

Und als die Regierung die Erfolge dieser neuen Methode gesehen, hat sie sich der Sache eifrigst angenommen, und es sind derlei Schulen, respective dieser Unterricht auch in allen größeren Landstädten eingeführt worden, wo Taubstummen in größerer Anzahl sind.

Nun aber denjenigen Lehrern, die zunächst in die Lage kommen, derlei Taubstummen zu unterrichten, hat die Regierung Stipendien gewährt, wodurch sie in die Lage gesetzt werden, auf circa 4 bis 6 Wochen derlei Schulen in der Hauptstadt zu besu-chen, um von der Methode, die da angewendet wird, Kenntniß zu nehmen.

Diese kurze Zeit genügt für die Lehrer vollkommen, um Unterricht in der Weise, in derselben Methode ins Leben einzuführen und praktisch zu machen. Ich glaube, meine Herren, daß in dieser Beziehung eine sehr wichtige Amelioration vorliegt, von welcher Notiz zu nehmen wohl unsere Pflicht wäre, zuvörderst aus dem Grunde, weil es sich um ein allgemein humanistisches Interesse handelt. Es ist eine bekannte Thatsache, daß nicht einmal der 10. Theil der Taubstummen, welche im Lande vorkommen, in der Anstalt untergebracht und unterrichtet werden kann, alle übrigen wachsen in der Regel ohne allen Unterricht auf und verwildern oft auf eine sehr bedauerliche und der Gesellschaft sehr nachtheilige Weise.

Und trotzdem, daß unsere Anstalten in der Beziehung nur so vereinzelt dastehen, erheischen sie doch große Kosten, und es wäre vielleicht möglich, mit denselben Kosten oder doch mit nicht viel größeren sämmtliche Taubstummen des Landes zu unterrichten.

Ich würde mir aus Anlaß dieser Petition den Vorschlag erlauben, daß der Landesansschuß ermächtigt werde, über diese neue Methode Erhebungen zu machen, sich darüber genau zu instruiren. allenfalls durch Absendung eines Fachmannes aus unserem oder aus einem anderen Taubstummen-Institute und wenn dieser Fachmann sich überzeugt von der Zweckmässigkeit dieser Methode und wenn er findet, daß sie bei uns leicht praktische Anwendung finden könnte und sollte, daß der Landesausschuß ermächtigt werde, in der nächsten Session dem hohen Hause in dieser Beziehung Anträge zu stellen.

Ich glaube, daß die Kosten, die auf solche Absendung eines Fachmannes gewendet würden, höchst unbedeutend wären im Vergleiche, was anderweitig von Seite des Landes für dasselbe Institut gewidmet wird, und sie würden tausendfachen Lohn und vielleicht den Segen einer zahlreichen und unglücklichen Klasse nach sich ziehen.

Ich erlaube mir also, diesen nicht bedeutenden und doch wesentlichen Antrag, nicht bedeutenden, weil er keine großen Kosten erheischt, dem hohen Hause zu empfehlen.


7

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866..

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Ich bitte, mir ihn formulirt zu übergeben.

Der Herr Antragsteller betrachtet ihn als einen Zusatzantrag zu dem Kommissionsantrage.

Schulrath Maresch: Ich begrüße den menschenfreundlichen Antrag des Herrn Dr. Rieger; denn wenn die Thatsache konstatirt werden kann, daß in solcher Weise, wie angegeben worden ist, in ungleich kürzerer Zeitdauer ein derartiger Unterricht mit Erfolg ertheilt werden kann, so wäre das allerdings für die Sache des Taubstummenwesens ein großer Gewinn. Wer da weih. wie mühselig dieser Unterricht ist, wie derselbe, wenn ein anderer Schulunterricht schwierig ist, zehnfache Schwierigkeit in sich schließt, wie er die ganze geistige und Physische Kraft des Lehrers in Anspruch nimmt, muß wünschen, daß ein leichterer und kürzerer Weg gefunden werde.

Ich sage ein kürzerer Weg; denn das taubstumme Kind ist nicht in der Lage unter 6 Jahren sich die Sprache, in der es auferzogen weiden soll, anzueignen. Doppelt schwierig wird aber der Unterricht dann, wenn das Institut zweisprachig sein müsste.

Es ist dann eine doppelte Zahl von Lehrern nöthig; der Kostenaufwand wird doppelt groß, während wenn eine bessere Methode gefunden und dieselbe in Anwendung gebracht würde, dieser große Kostenaufwand im Interesse des Taubstummenwesens sich verringern möchte, und bei gleichen Auslagen eine größere Zahl Taubstummen der Bildung zugeführt werden könnte.

Darum begrüße ich, wie gesagt, den Antrag des Herrn Dr. Rieger aus dem Grunde meines Herzens, denn ich habe selbst in früheren Jahren mich vielfach mit Taubstummenunterricht bemüht, und ich kenne ein Beispiel, wo in einer Pfarrgemeinde mehr als 20 Kinder im Alter von- 6—50 Jahren aufwuchsen, welche von Gott und der Unsterblichkeit des Geistes auch nicht eine Ahnung hatten. In Folge dessen waren diese Armen vielfacher sittlicher Gefahr ausgesetzt, sie lebten häufig nur nach dem Naturrecht und handelten nach demselben, bis sie religiösen Unterricht bekommen hatten, der mit dem besten Erfolge von ihnen aufgenommen ward, und wofür sie ihrem Lehrer aus ganzer Seele zu Dank sich verpflichtet fühlten.

Es ist, wie gesagt, der Taubstummenunterricht schwierig und langwierig und jede Methode, die früher zum Ziele führt, ist mit Freuden zu begrüßen.

Ich kann mir zwar nach meinen Erfahrungen nicht denken, daß ein solcher Unterricht in so kurzer Zeit ertheilt werden kann, wie der Herr Vorredner in Erfahrung gebracht hat. Selbst Vollsinnige lernen eben nicht eine Sprache in so kurzer Zeit sprechen, selbst die Aneignung der Muttersprache erheischt bei dem Kinde eine längere Zeit und ist der Aufenthalt des taubstummen Kindes im Institute bei fortgesetztem Umgang mit seines gleichen auf 6 Jahre berechnet, um seine Sprache zweckmässig herauszubilden, allein versuchen muß man, versuchen kann man das in Frankreich eingeführte Verfahren, von dem Herr Dr. Rieger Erwähnung gethan hat.

Ich erlaube mir aber überzugehen auf den Antrag des Petitionsausschusses und der Budgetkommission, der soeben in Bezug auf das Leitmeritzer Taubstummeninstitut gestellt wurde. Es ist ein großer Fortschritt im Unterrichte der Taubstummen möglich, da daß hohe Haus mit so gütigen Gesinnungen dafür erfüllt ist, indem es bereits für das Prager Taubstummminstitut eine bedeutende Summe bewilligt hat und wie ich hoffe, auch für Leitmeritz dieselben Humanitätsrücksichten eintreten lassen und den entsprechenden Betrag bewilligen wird, der von der Budgetkommission gefordert wurde. Allein dieser Betrag ist unter dem Ausmaße jenes Betrages, welchen die Direktion des Leitmeritzer Taubstummeninstitutes als Minimalbetrag festgestellt hat.

Das Leitmeritzer Taubstummeninstitut stellt als Minimalbetrag für Beköstigung, Bekleidung, Schulgerätschaften u. d. g. einen Mindestbetrag von 126 fl. als jährliche Verpflegunasgebühr. Das Prager Institut fordert in Folge der eigenthümlichen Verhältnisse der Hauptstadt einen Betrag von 147 fl. und das h. Haus ging bereitwilligst auf diese Forderung ein und bewilligte den Betrag. Es scheint mir demnach ebenfalls angezeigt und dürfte doch von dem Wohlwollen des h. Hauses zu erwarten sein, das es für die armen Unglücklichen der Leitmentzer Diözese, von denen immer erst der 20-ste bildungsfähig ist, einen Unterricht empfangen kann, den nöthigen Betrag bewilligen werde, so daß der Unterricht in Leitmeritz ohne besondere Opfer für das Institut ertheilt und die Erziehung dieser Armen vermittelt werden könne. Wenn von dem nöthigen Betrage je 26 fl. abgerechnet werden, so wird das Leitmeritzer Institut in der Lage sein, aus eigenen Mitteln diese 26 fl, für jeden einzelnen vom Landesfonde bezahlten Taubstummen zu ergänzen.

Der Landesausschuß würde allerdings 20 taubstumme Kinder in das Leitmeritzer Institut schicken, aber die 500 fl. müßten dann doch von dem dortigen Taubstummeninstitute hinzugezahlt werden, was mir in der That doch nicht ganz gerecht erscheinen will. Doch. das ist eine untergeordnete Frage.

Wichtig scheint mir dieser Umstand. Das Leitmeritzer Institut ist noch ein sehr junges, daher wenig bemittelt. Es wurde ja erst im Jahre 57, bis 58 gegründet und nach unsäglicher Mühe und Anstrengung dahin gebracht, daß es dermalen ein anständiges, nettes Haus zum Eigenthum hat, das in einem Garten gelegen ist, der mehrere Strich Area in sich schließt. Der Fond des Institutes, welcher von edlen Menschen beigesteuert worden ist, beträgt dermalen 39000 fl. Nominalwerth; die Sammlungen, welche in der Diözese veranstaltet wurden, ertrugen im letztverflossenen Jahre 3585 fl. und sind diese größtentheils von Klerus der Diözese gespendet worden.


8

XLIV. sezeni 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

Wurde nun das Institut genöthigt sein, von seinem Einkommen diese 500 fl. zu jenem Betrage hinzuzugeben, welchen die 20 vom Landesausschusse zu ernennenden Taubstummen für ihre Verpflegung nothwendig brauchen, so würde das Institut nicht mehr in der Lage sein, aus eigenen Mitteln 20 Zöglinge aufzunehmen, wie bisher, sondern nur 16. Allein, da dieselben Lehrer, welche 36 Zöglinge unterrichten können, ihrer auch 40 zu unterrichten im Stande sind, so würde die ungenügende Zahl von im Institute befindlichen Zöglingen meiner Ansicht nach eine Verschwendung an Zeit und Kraft sein und nicht im Verhältnisse stehen zur Ersparung jener 500 fl. welche nothwendig sind, daß auch aus Landesmitteln 20 Kinder unterrichtet werden.

Bereits hat die Sache des Taubstummenunterrichts in allen Staaten, welche sich einer hohen Civilisation erfreuen, große Anklänge Unterstützungen, gefunden und in Deutschland hat man, ich muß es mit Bedauern konstatiren, mehr dafür gethan, als bisher in Oesterreich dafür geschah. Während Böhmen erst in jüngster Zeit das 2. Institut erlangt hat, besitzt Sachsen, das eine Bevölkerung von 2,100000 Einwohner zählt, deren 2 mit einem Etat von mehr als 30,000 Thalern aus Landesmitteln; das Königreich Würtemberg mit 1 Million und ungefähr 600,000 Einwohnern besitzt deren 3; Hannover mit 1,800000 Seelen sogar 4; Bayern mit fast gleicher Bevölkerung wie Böhmen, hat deren 10; Preussen hat ihrer 26; Oesterreich nur 12.

Es ist nun in diesem Falle wünschensmerth, daß möglichst nachgeholt werde, was die Vergangen-heit versäumt hat und daß nicht ferner soviele unglückliche Taubstumme ohne Erziehung und ohne Unterricht aufwachsen: sie werden ja sonst der menschlichen Gesellschaft zur Last, während sie bei entsprechender Bildung zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft herangezogen werden.

Ich weise nur darauf hin, daß z. B. in Prag eine ganze Kolonie Taubstummer ist, welche auf die ehrenhafteste und solideste Weise ihren Unterhalt verdienen; einige wirken als Lehrer im Taubstummeninstitute, 2 sind Kanzleibeamte bei der Statthaltern und beim Oberlandesgericht, viele sind selbstständige Gewerbetreibende und einzelne sogar Künstler.

Diese erfreulichen Thatsachen sind durch die, diesen Unglücklichen gewährte Bildung ermöglicht worden.

Darum erlaube ich mir zu den Anträgen des Petitionsausschusses und der Budgetkommission den Zusatzantrag zu stellen, daß dem Betrage von 2000 fl. noch 500 fl. hinzugegeben werden, damit von den 20 im Leitmeritzer Institute zur Bildung aufzunehmenden Zöglingen auf jeden einzelnen 125 fl. entfallen.

Ich glaube, wenn ich dem hohen Hause diesen Zusatzantrag unterbreite, auf den Umstand hinweisen zu dürfen, daß es sich um die Bildung von Menschen handelt, welche im größten Grade unglücklich sind.

Wer da wie ich die Zustände der Taubstummen kennen gelernt hat, wer die Dankesthränen eines Vaters, und zugleich reichen Mannes, gesehen hat, der, als sein taubstummes Kind ihn zum erstenmale mit dem Vaternamen begrüßte, in Freudenthränen zerfloß, wer am Bette sterbender Eltern gestanden ist, die in ruhiger Ergebung in den Willen Gottes, in ein besseres Jenseits hinübergegangen wären, wenn nur nicht ihre unglücklichen taubstummen Kinder zurückgeblieben wären, wer das Alles gesehen und mitempfunden hat, dem wird wirklich das Herz für jene Unglücklichen warm schlagen; aber auch den Mitgliedern dieses hohen Hauses schlägt das Herz warm, daher erlaube ich mir den Antrag dem hohen Hause zur Annahme anzuempfehlen. (Bravo! links.)

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag unterstützt?

Er wird unterstützt.

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt noch Jemand das Wort?

Berichterstatter Hofrath Taschek: Lediglich in der Form der Art und Weise, wie der in Anspruch genommene Betrag in das Budget eingestellt werden soll, erlaube ich mir das Wort zu ergreifen.

Es handelt sich um einen für die Dauer von 6 Jahren zu bewilligenden Betrag nach den einzelnen Schuljahren.

Es scheint mir eine nicht entsprechende Manipulation zu sein, wenn wir den Betrag, der für das erste Schuljahr entfällt, in 2 Theile theilen wollen.

Dadurch würde die Anstalt in die Lage kommen. daß sie den bewilligten Betrag nur für die ersten 3 Monate Oktober, November und Dezember hätte, der Landesausschuß aber für die weiteren Monate, die in das Jahr 1865 fallen, den auszuzah-lenden Betrag erst erfolgen könnte, bis das Budget selbst erledigt wäre.

Dieß würde der Austalt entweder Verlegenheiten bereiten, oder den Landesausschuß veranlassen, von der vorgeschriebenen Ordnung abzugehen, und den Betrag zur Auszahlung für das Jahr 186? zu erfolgen, der für das Jahr 1867 noch nicht bewilligt sein kann.

Wir haben bereits mehrere derartige Fälle in dem Budgete gehabt, ich will nur auf den letzten, für das Prager BlindenInstitut hinweisen, wo der Betrag für das erste Jahr, obschon er nur für die Monate Oktober, November und Dezember war, ganz eingestellt wurde.

In der Sache selbst macht das für den Landesfond keinen Unterschied, denn es wird in dem sechsten Jahre gar kein Betrag für das Budget zu bewilligen sein, weil er bereits durch den für 5 Monate des vorhergehenden Jahres bewilligten Betrag genügend gedeckt ist.

Ich würde mir daher den Antrag an das hohe Haus erlauben, den zu beschließenden Betrag, dessen Ziffer mir nicht bekannt ist, für das erste Schuljahr


9

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

bereits seiner ganzen Summe nach in das Budget aufzunehmen.

Dadurch würde für das letzte Jahr die Bewilligung von selbst entfallen und die berührten Uebelstände sowohl für das Institut, als auch die Unzukömmlichkeiten für den Landesausschuß entfallen.

Was nun die Summe, die noch disponibel ist, betrifft, so besteht sie nach dem letzten Beschlusse über das Budget in 20.013 fl., und nachdem man am 6. März 145 fl. daraus bewilligt, erübrigt noch 19.868 fl.

Berichter. Hanisch: Ich erlaube mir im Namen der Petitionskommission zu handeln, wenn ich mich mit dem Antrage des Herrn Abg. Dr. Taschek einverstanden erkläre, und glaube damit mein Mandat der Petitionskommission gegenüber aus dem Grunde nicht zu überschreiten, weil wir vielleicht aus geringerer Kenntniß der Art und Weise, in welcher die Budgetkommission solche Angelegenheiten erledigt, diesen Beschluß gefaßt haben, und weil der Vorschlag des Herrn Abgeordneten Dr. Taschek für das Institut vortheilhafter ist. und andererseits dem Lande keinen Eintrag thut.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Se. Eminenz der Kardinal-Grzbischof: Ich erlaube mir den Antrag des Herrn Dr. Rieger mit einer Thatsache zu unterstützen.

Einen Schullehrer kenne ich, der in einer Dorfschule wirkt und in derselben auch Taubstumme unterrichtet, nicht vielleicht etwa in weiter Feme, sondern in Böhmen selbst, in Wudingrün, nicht weit von Falkenau; ein überaus würdiger, talentvoller und musterhafter Lehrer hat, wie eben Dr. Rieger meint, einige Wochen bei Direktor Frost Unterricht genommen und es so weit gebracht, daß er unter seinen übrigen. Schülern auch 2 Taubstumme herungebildet hat, mit denen ich eine Prüfung in Gegenwart eines Wohlthäters, der hier im Hause mit uns sitzt, vorgenommen habe, die so glänzend ausgefallen ist, daß sie, glaube ich, im Institute selbst nicht besser hätte ausfallen können.

Wird der Antrag des Dr. Rieger angenommen, könnten sich solche Fälle wiederholen; nur würde ich wünschen, daß die Stipendien, die an Lehrer vielleicht gegeben werden zur Ermunterung im Taubstummenunterricht, an ebenso talentvolle, berufstreue und an eben so treffliche Männer gespendet werden, wie jener Lehrer in Wudingrün *) ist.

Den Antrag des Schulrath Maresch will ich nicht mit weiteren Worten unterstützen; wenn ihn das hohe Haus annimmt, werde ich Freude darüber empfinden; wenn man wünscht, daß statt 2000 fl. 2500 fl. gegeben werden, werde ich gewiß nicht da-gegen stimmen; wenn aber nur 2000 fl. bewilligt werden sollten, so glaube ich, würde dem Institute hart geschehen, wenn man ihm aufträgt, es solle 20 Zöglinge und nicht 16 Zöglinge dafür erhalten. Ich würde daher, wenn der Antrag des Schulrath Maresch, nämlich die Erhöhung auf 2500 fl. nicht angenommen werden sollte, mir den Antrag erlauben, daß man zurückkäme auf die erste Bitte, daß mit den bewilligten 2000 fl. nur 16 Taubstumme in das Institut möchten aufgenommen werden.

Oberstlandmarschall: Herr Professor Jelinek.

Prof. Jelinek: Es liegen dem h. Hause mehrere Anträge vor; zuerst der Antrag der Petition-und Budgetkommission, dann der Antrag des Dr. Rieger und des Schulrath Maresch, und endlich der eventuelle Antrag Sr. Eminenz.

Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, daß der 2. der genannten Anträge nach meiner Ueberzeugung ein selbstständiger Antrag ist, der mit dem heute auf der Tagesordnung befindlichen Gegenstande nicht in unmittelbarer Verbindung steht.

Bei allen Angelegenheiten, welche Geldauslagen im Gefolge haben, besteht die Uebung, solche Anträge irgend einer Kommission, entweder der Petitionskommission oder in der Regel der Budgetkommission zur Vorberathung zuzuweisen.

Ich glaube, daß in diesem Falle, wo es sich um eine Entsendung von vielleicht 2 Schullehrern nach Frankreich handelt, wo der Landesausschuß gewiß eine bestimmte Summe in Anspruch nehmen wird, und diese Summe aus den für das Jahr 1866 oder 1867 flüssig gemachten Geldern zu entnehmen sein wird, da glaube ich, müsste durch die Einstellung einer bezüglichen Post in das betreffende Budget Sorge getragen werden.

Ich würde mir daher erlauben, die Bitte zu stellen, daß dieser Antrag, gegen den in merito wohl Niemand im ganzen Hause etwas einzuwenden haben wird, doch nach den Formen der Geschäftsordnung behandelt und irgend einer Kommission, vielleicht der Budgetkommission zur Vorberathung zugewiesen werden möge.

Oberstlandmarschall: Ich muß bemerken, daß ich den Antrag nicht als einen selbstständigen betrachte, sondern allerdings als einen mit der gegenwärtigm Vorlage in Verbindung stehenden, um so mehr, als der Antrag dahin geht, den Landes-ausschuß zu beauftragen, Erhebungen zu pflegen und die Resultate dieser Erhebungen mit den weiteren Anträgen dem hohen Landtage vorzulegen.

Verlangt noch Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Ich erkläre also die Debatte für geschlossen.

Se. Eminenz der Kardinal Fürsterzbischof hat eventuell den Antrag gestellt und zwar für den Fall, als der Antrag des Herrn Schulrath Maresch verworfen weiden sollte, und daß dann auf den Kommissionsantrag zurückgegangen würde, daß dann statt der Zahl 20 — 16 zu stellen sei.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist unterstützt.

Der Herr Berichterstatter!

Berichterstatter Dr. Hanisch: Ich kann nur

2

") Der Name desselben ist: Anton Graf.


10

XLIV. sezeni 4. ročního zasedáni. 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

erklären, daß ich sowohl den Antrag des Herrn Abg, Dr. Rieger, als auch den Antrag des Herrn Abg, Schulrath Maresch und nicht minder den Antrag, Sr. Eminenz mit Freuden begrüße, wenn ich auch im Namen der Petitionskommission deren Antrag aufrecht zu halten verpflichtet bin.

Der Antrag Sr. Eminenz stimmt mit dem von mir in der Petitionskommission gestellten Antrage überein, und ich erlaube mir nur zu bemerken, daß die Petitionskommission allerdings nicht veranlasst war, eine höhere Summe zu beantragen, weil keine höhere Summe verlangt wurde, obwohl ich nicht in Abrede stellen kann, daß das Wort "mindestens" in der Petition vorlag.

Besteht aber der hohe Landtag darauf, daß 20 Zöglingsplätze bestellt werden sollen, dann allerdings wird sich, wenn er sich der Ansicht entschließt, welche der Abgeord. Schulrath Maresch entwickelt hat, die Summe auf 2500 fl. erhöhen.

Ich selbst kann im Namen der Petitionskommission selbstverständlich von dem Antrage derselben nicht abgehen.

Oberstlandmarschall: Ich werde zuerst den Antrag des Herm Abg. Schulrath Maresch zur Abstimmung bringen und zwar in der Form, welche die Kommission beantragt hat, nur aber mit dem Einsatze der höheren Ziffer per 2500 fl.

Es würde daher der Antrag so lauten:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

"Dem Taubstummeninstitute zu Leitmeritz wird eine jährliche Subvention jährlicher 2500 fl. ö. W. aus dem Landesfonde auf die Dauer eines sechsjährigen mit dem Schuljahre 1866—67 beginnenden und mit dem Schuljahre 1871—72 endigenden Bildungskursus für 20 arme taubstumme Kinder bewilligt, und der Landesausschuß beauftragt, den auf das Finanzjahr 1866 für das Schuljahr 1866—1867 entfallenden Jahresbeitrag per 2500 st. aus den mit ca. 20000 fl. präliminirten Ueberschüssen der Bedeckung des Budgets des Landesfondes flüssig zu machen, die für die weiteren Schuljahre entfallenden Beträge aber in die bezüglichen Jahresbudgets einzustellen, und bei Verleihung der dotirten 20 Zöglingsplätze den Einfluß des Landes in üblicher Weise zu wahren."

Sn. sekr. Schmidt (čte):

Slavný sněme račiž uzavříti:

Ústavu hluchoněmých v Litoměřicích uděluje se subvence 2500 zl. z důchodů zemských na dobu šestiletého běhu vzdělávacího pro 20 chudobných dítek hluchoněmých, a to počínajícího školním rokem 1866—67 a končícího školním rokem 1871—72 a zemskému výboru se ukládá, aby na školní rok 1866—67 vypadající částku 2500 zl. vyplatil z přebytku 20000 zl., který na uhrazení rozpočtu zemského fondu preliminován byl, v příštích letech ale aby vypadající částky vždy do ročního rozpočtu postavil, a aby na obsazování oněch dvaceti dotačních míst sobě zachoval a bral vplyv, jakého se v I stejných případech užívá.

Oberstlandmarschall: Ich bitte Diejenigen, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Es käme nun der Zusatzantrag des Hrn Abgeordneten Dr. Rieger zur Abstimmung, Er lautet:

"Der Landesausschuh wird aufgefordert, in Bezug auf die in Frankreich neu eingeführte Methode, nach welcher Taubstumme in gewöhnlichen Volksschulen gemeinsam mit anderen Schulkindern unterrichtet werden, allenfalls durch Absendüng eines Fachmannes Erhebungen zu machen und wenn er es für geeignet hält, dem hohen Landtage in nächster Session Anträge bezüglich des Taubstummenunterrichtes zu stellen.".

Sn. sekr. Schmidt (čte):

Zemskému výboru ukládá se, aby vzhledem na novou methodu ve Francii zavedenou, dle jížto se vyučování hluchoněmých děje ve školách obecních a spolu s jinými dětmi, třeba-li vysláním znalců důkladných, poučení hledal a uzná-li zapotřebí, v příštím zasedání vzhledem k vyučování hluchoněmých přiměřené návrhy učinil. —

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Berichterstatter Hofrath Taschek: Euere Excellenz, ich bitte ums Wort. Das hohe Haus hat soeben beschlossen eine Auslage, ohne einen bestimmten Betrag im Budget auszuweisen.

Das ist für die Budgetkommission eine sehr mißliche Sache, wenn sie um Rechenschaft gefragt wird, wie viel noch disponible Fonde vorhanden sind. —

Ich habe mich im kurzen Wege an Hrn Dr. Nieger um Auskunft gewendet, wie hoch diese Kosten sich beiläufig belaufen dürften, und zur Evidenz und um dann für die Folge weitere Auskunft dem hohen Landtage ertheilen zu können, erlaube ich mir den Antrag zu stellen; daß zur Deckung der soeben beschlossenen Auslage, da nach der mir gemachten Mittheilung 600 st. hinreichen dürften, ein Betrag von 600 fl. für das Budget pro 1866 eingestellt werde.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Dr. Bělský: Pan dvorní rada doktor Taschek navrhuje, aby k uhrazení příspěvku, který právě povolen byl pťo ústav hluchoněmých v Litoměřicích, byla položena částka 600 zl. do letošního budžetu.

(Rufe: Das nicht!)

Aby na tu cestu, která se má vykonávati


11

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

dle návrhu doktora Riegra, byla položena částka 600 zl. do letošního rozpočtu.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Da dieß nicht der Fall ist, so schreite ich zur Abstimmung, und bitte diejenigen Herren, welche zustimmen, die Hand aufzuheben.

Angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tageßordnung, ist der Bericht des Landesausschusses, betreffend die Prü-fung des Bauplanes für die Gebäranstalt in Prag.

Verlangt noch Jemand das Wort?

Dr. Grünwald!

Dr. Grůnwald: V loňském zasedání nechtěla slavná sněmovna ani 100.000 zl. povoliti na to, aby se porodnice začala stavěti, dokud by se návrhy stavební nepředložily a nebyly oď slavné sněmovny definitivně schváleny.

Jak ale nyní vidíme ze zprávy, má tato stavba státi 440.000 zl. a když se tyto peníze vydají, budeme míti teprve prázdné stavení. Otázka nastane, co bude státi ostatní zařízení, co bude státi úřadnictvo a co posluha.

Já tedy myslím, když v roce 1864 slavná sněmovna nechtěla se uvoliti dáti 100.000 zl., že nyní tím méně bude hotova svoliti, aby se vydalo 400.000 zl., dokud by se jí plány nepředložily, a dokud jich nevzala, nejen v proskoumání, ale i k tomu účelu, zdali se má definitivně schváliti takový návrh a slavné sněmovně odporučiti nebo zamítnouti.

Z této příčiny dovoluji sobě učiniti návrh, eby nejdříve vzala se tato věc a tato zpráva v předběžnou poradu a aby se zvolilo do komise, ne, jak zde navrženo jest, 6 členů, nýbrž 9, z nichž každá kurie tři zvolí a sice z celé sněmovny.

Oberstlandmarschall: Der H. Abg. Dr. Grünwald beantragt, es seien anstatt 6 Mitglieder, wie der Landesausschuß beantragt. 9 Mitglieder in die Kommission zu wählen, und dieser Kommission sei der Bericht des Landesausschusses und die Pläne zu überweisen.

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Geschieht).

Ist hinreichend unterstützt.

Dr. Hamerník hat das Wort.

Hofrath Taschek: Exc., ich bitte auch ums Wort.

Dr. Hamerník: Ich erkenne das hohe Bedürfniß der Erweiterung oder eines neuen Baues des Gebärhauses und würde schon in dieser Beziehung über manche Mängel der Pläne und Vorschläge hinweggehen, weil mir daran gelegen ist, daß der Neubau schon fertig wäre. Es würden dadurch selbst große Hindernisse beseitigt und andere Mängel anderweitig wieder gut gemacht. Aber wie uns von den Plänen berührt worden ist, sind die Pläne der Ausdruck einer medizinischen Anschauung, oder ich möchte vielmehr sagen, der Ausdruck einer Theorie. Diese Theorie wird das Land mehr wie 100.000 fl. kosten und deßwegen halte ich es für nothwendig, Einiges über das Fundament der Pläne zum Baue der neuen Gebäranstalt in Kürze zu berühren.

Wie aus dem Berichte über die Pläne hervorgeht, waren die verschiedenen Fachkommissionen, die darüber zu Rathe saßen, der Ansicht, daß das Wochenbettfieber in irgend einer ursächlichen oder wechselseitigen Beziehung zu den Gebärhäulern stehe und zweitens auch, daß das Wochenbettfieber eine ansteckende Krankheit sei. Diese zwei Rücksichten haben wesentliche Modifikationen an den Plänen er-zeugt und haben auch die Sache nicht unbedeutend vertheuert.

Ich glaube, daß wir nicht so viel Zeit haben, um in eine weitläufige Erörterung des Wochenbettfiebers einzugehen, doch kann ich nicht umhin zu bemerken, daß sich unzweifelhaft nachweisen läßt, daß das Wochenbettfieber mit den Gebäranstalten in gar keiner Beziehung steht, weder in einer ursächlichen, noch in einer gegenseitigen, und 2., daß die Wochen-bettfieberkranken, wie ich in Kürze berühren will, schon vor dem Eintritte in die Gebäranstalt an dem Wochenbetifieber leiden können, dann in der Anstalt in einer eklatanteren Weise daran zu leiden fortfahren und selbst zu Grunde gehen.

Was den ersten Punkt betrifft, der ergibt sich aus den unzweifelhaften Momenten der Geschichte der Medizin.

Die Gebäranstalten sind nämlich eine neue Institution; sie stammen erst aus dem vorigen Jahr-Hunderte, während das Wochenbettfieber soweit und solange bekannt ist, als unsere historischen Quellen in der Medizin überhaupt reichen.

Wir wissen zwar Nichts darüber, wie sichs etwa in China oder in alten Persien oder in Hindostau verhalten hat, aber der Gründer einer neuen Schule in Griechenland, der alte Hippokrates, hat das Wochenbettfieber so genau beschrieben, wie es nur jetzt geschehen könnte; Hippokrates hat es bereits genau angemerkt, daß es sporadisch vorkommt, d. i. zerstreut und sogar in Epidemien, und die Fälle, die er erzählt, acht oder 10 Krankengeschichten, die er umständlich erzählt, lauter tödtliche abgegangene Fälle, sind so meisterhaft beschrieben, daß über das Faktum des Vorkommens des Wochenbettfiebers nicht der geringste Zweifel existirt. Nicht bloß von Hippokrates, sondern durch alle Jahrhunderte von ihm bis auf uns finden wir Meldungen über vorkommende Wochenbettfieberfälle und über Wochenbettfieberepidemien, besonders Gallen, der Araber Avi-cenna und in neuerer Zeit Boerhave, Mongagni, bis unsere Tage kommen.

Daß das Wochenbettfieber nicht immer in gleicher Häufigkeit vorgekommen ist, das kommt auch bei vielen anderen Krankheiten so vor und es scheint insbesondere, daß das Wochenbettfieber mit dem, was wir "die Kulturzustände" nennen, in einer gewissen Beziehung steht.

Unter rohen Völkern nämlich findet man nur

2


12

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

kleine Spuren vom Wochenbettfieber; so wird z. B. vom H. Hirsch berichtet aus der neuesten Zeit, daß in Neuseeland z. B. selbst das Wochenbettfieber nicht bekannt ist, da findet man an den Frauen gar keinen Unterschied vor oder während oder nach der Entbindüng, sie lassen keinen Tag aus von ihren gewöhnlichen Beschäftigungen, so daß man das, was man bei uns Wochenbett nennt, in Neuseeland nicht kennt. Auch in Südamerika kommt es nicht vor. Es versteht sich von selbst, daß unter solchen Verhältnissen auch das Wochenbettfieber selten vorkommt und leichter ist. Bei uns scheint es in neuer Zeit überhaupt viel häufiger vorzukommen, als in früheren Jahrhunderten, und wir haben auch viel mörderische Epidemien, als es früher der Fall war; das scheint mit dem zusammenzuhängen, was wir die feine Bildung nennen, was wir überhaupt als Kultur bezeichnen.

Davon will ich aber absehen und will nur noch zeigen, daß die schweren Erkrankungen in den Gebärhäusern nicht immer erst dort entstehen, sondern, daß solche schon zu Hause anfangen können.

Diese unglücklichen Personen erkranken nicht selten am Wege und bleiben sogar liegen, und können früher nicht entbinden, als sie sollten eben durch die vorhandene Krankheit.

In's Gebärhaus kommen Sie schon krank an. — Das Wochenbettfieber, ich will es nur kurz bemerken, ist ein Fieber, wie es die alten Aerzte immer bezeichnet haben, ein sog. essentielles Fieber, nämlich ein Fieber, wo die Erscheinungen des Fiebers' die Glühhitze z. B.. der heiße Athem, der trockene Mund, der große Durst und die Veränderung des ganzen Chemismus im Körper — früher bestehen, als die sog. Produkte, die sich später bilden, etwa um mich dem h. Hause zu verdeutlichen, wie bei den Blattern, da erkrankt z. B. jemand sehr schwer, fiebert sehr heftig und bekommt erst am 3., 4. Tage die sog. Blattern; oder beim Scharlach, wo der Ausschlag in 2 oder 3 Tagen ausbricht, so ist's auch bei dem Wochenbettfieber.

Ich wollte das noch berühren, daß die meisten Wöchnerinnen mit diesen Fiebererscheinungen schon zu Hause erkrankten oder auf dem Wege nach der Gebäranstalt, und erst nach der Entbindung in der Gebäranstalt bilden sich die sog. Produkte, Excudate: dieß sind zwei unzweifelhafte und unwiderlegbare Thatsachen: daß das Wochenbettfieber von jeher be-Ťkannt war und daß es sich ebenso verhalten hat, wie gegenwärtig, besonders unter den griechischen Aerzten; das Gebärhaus ist keine neue Institution. Zweitens daß das Wochenbettfieber, besonders die schweren Fälle, schon zu Hause vor dem Eintritte in das Haus die Wöchnerin ergreifen kann und sich schon zu Hause manifestirt; und dieß läßt keinen Zweifel übrig, daß die Gebärhäuser und Wochenbettfieber zufällig zusammengebracht worden sind, sie stehen in keiner wechselseitigen und keiner ursprünglichen Verbindung.

Um es deutlicher zu machen, müsste ich nicht nur die Theorie vom Hr. Semmelweiß entziffern müssen, sondern auch die Theorien von anderen Aerzten, ich würde überhaupt sehr viele Irrthümer aufdecken müssen, aber ich glaube, daß unsere Zeit dazu nicht ausreichen würde und ich wollte nur diese prinzipielle Frage berühren, weil es eben diese prinzipielle Frage ist, welche das hohe Haus viel Zeit und Geld kostet.

Ich wollte auch diese Ansicht für künftige Zeiten in unsere Verhandlungen niederlegen, weil man sich überzeugen wird, daß wenn z. B. die neue Gebäranstalt im März oder im Oktober, wo die Krankheit gewöhnlich am heftigsten vorkommt, eröffnet werden sollte, es sehr wahrscheinlich ist, daß die ersten Personen, die hinkommen, mir dem Puerperalfieber hineinkommen weiden und es werden sich die Krankheiten oder die Zahl der Kranken so mehren, wie die Zuwächse hineinkommen werden.

Noch will ich mir eine kleine Bemerkung an den hochverehrten Herrn Referenten erlauben, er hat nähmlich angefühlt, daß lauter unbetheiligte Fach-Autoritäten zu Rathe gezogen worden sind.

Ich glaube das bezweifeln zu müssen, denn ich glaube, es waren alle Betheiligten Contagionisten; und noch möchte ich dazu erwähnen, daß auch unter ihnen Leute sind. die keine Fachautoritäten waren, sonst hätte man sich irgendwo anders hinwenden müssen, als z. B. an Herrn Virchow in Berlin, der zwar ein Anatom ist, aber als Arzt, glaube ich, ist er keine Autorität.

(Rufe links: Oho! oho!)

Ja wohl, ich würde es ihnen nachweisen, meine Herren, wenn hier hiezu der Ort wäre. ich würde solche Belege liefern, die die Sache beweisen würden.

Als ein Minister in der preußischen Kammer vor etwa 2 Jahren, als Virchow in der Debatte eine Veranlassung dazu gegeben hat, diesem erwiederte, daß er sich nicht berufen fühle, seine medizinischen Kenntnisse zu beurtheilen, daß er ihn aber versichere, daß er von der Politik sehr wenig verstehe; ich würde es umgekehrt nehmen (allgemeine Heiterkeit), seine politische Bahn kann ich nicht beurtheilen, aber seine ärztliche bin ich im Stande zu beurtheilen und scheue mich nicht, es öffentlich zut erklären, wie ich bereits auch diesen Ausspruch mi. Beweisen in meiner Schrift über den Herzbeutel belegt habe, daß er als Arzt keine Autorität ist.

(Heiterkeit.)

Hofrath Taschek: Auf der vorletzten Seite des Berichtes des Landesausschusses wird hingewiesen auf den Umstand, daß das Stammvermögen durch die gleichzeitige Inanspruchnahme für andere Bauzwecke nicht erschöpft ist. Ich will dem h. Hause nur bemerken, daß, sobald der Bericht der polytechnischen Kommission und der Budgetkommission über die Beischaffung, beziehungsweise Bedeckung des Bauaufwandes für das polytechnische Institut vorliegt, beziehungsweise vorgetragen werden würde, daß das h. Haus zur Uiberzeugung gelangen wird, daß aus dem Stammvermögen bereits kein Betrag mehr


13

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

disponibel sein wird, daher nur insofern vom Stammvermögen, welches disponibel wäre, gesprochen werden kann, als bereits im Jahre 1863 für das Gebärhaus ein Betrag, von l00.000 fl. aus dem disponiblen Kapitalienstande bewilligt und ausgeschrieben worden ist, welcher sich noch jetzt beim Landesausschusse intakt zu diesem Zwecke befindet.

Ich würde es jedenfalls gerathen finden, wenn in die Verhandlung, beziehungsweise Entscheidung des gegenwärtigen Berichtes eingegangen werden wollte, zuerst jenen Bericht dem hohen Hause vorzutragen, daß darüber Beschluß gefasst meiden sollte, weil aus Anlaß des zu fassenden Beschlusses dann eine mögliche Rückwirkung auf den gegenwärtigen Gegenstand unausweichlich eintreten möchte.

Oberstlandmarschall: Ich möchte dem h. Hause erinnern, daß es sich im Augenblicke nur um die formelle Behandlung dieses Gegenstandes handelt und daß ein tieferes Eingehen noch nicht angezeigt wäre, weil vielleicht später sich dasselbe wieť derholen würde.

Prof. Dr. Jaksch: Ich will mich nicht in eine weitläufige wissenschaftliche Erörterung einlassen, ich glaube nicht, daß dieß vor das Forum des h. Landtages gehört. Ich will nicht auf das Alterthum zurückgehen, sondern nur darauf die Aufmerksamkeit des hohen Hauses lenken, was uns in der Nähe liegt. —

Die Entstehung des Puerperalfiebers ist vollkommen klar und bekannt; neue Versuche, die in Wien gemacht worden sind, geben unwiderlegliche Beweise dafür. Seit den letzten 30 Jahren sind in den Gebäranstalten von Prag und Wien Hunderte und Tausende von Wöchnerinnen dahin gegangen. Wovon ich in dieser Angelegenheit schon vor 20 oder 25 Jahren überzeugt war, ist in Wien jetzt durchgefühlt worden und der Erfolg war der überraschendste.

Auf 2 Dinge muß Gewicht gelegt werden. Die Luft in der Gebäranstalt ist verdorben, sie beleidigt die Geruchsorgane, die Wäsche ist ebenfalls verdorben; wenn man sie untersucht, so verräth es ihr Geruch, daß sie nicht gehörig gereinigt sei.

Die beiden Professoren der Geburtshilfe in Wien haben dahin gestrebt, es dahin zu bringen, daß die Luft in der Gebäranstalt desinfizirt werde Der Regimentsarzt Dr. Böhm stand ihnen bei. Er lichtete in dem Gebärhause in Wien die Ventilationsmethode ein, die ihm eigenthümlich ist, und die auch in unserer Anstalt eingeführt werden soll und es ergab sich, daß nach 4 Monaten bereits die Zahl der Kranken um das Sechsfache verringert war und gegenwärtig ist die Zahl der in der Wiener-Gebäranstalt am Puerperalfieber Erkrankten nicht größer, als in Privathäuser.

Der Bericht des Herrn Dr. Braun, Professors der Geburtshilfe in Wien, der mir hier vorliegt, beweist dieß unwiderleglich.

Durch die Böhmische Ventilationsmethode wurden per Bett und Stunde in dem Wöchnerinnenzimmer 80 C. Meter Luft zugeführt, in dem Gebärzimmer 130 C. Meter Luft; und seitdem diese Lüftung stattfindet, ist kein Geruch mehr im Zimmer wahrzunehmen und keine Puerperal-Erkrankung vorgekommen.

Nach dem Berichte des Hofraths Löschner waren im Jahre vorher auf der Gebärklinik 400 Kranke gestorben, und schon im ersten Jahre der Böhmischen Ventilation war die Zahl der verstorbenen Wöch-nennnen auf 33 herabgesunken, und darunter besan-den sich 11 an anderen Krankheiten Verstorbene. Gegenwärtig ist die Zahl der im Wiener Gebärhause Erkrankten nicht größer, als in den Privathäufern. Aufhören wird das Puerperalfieber nie vollkommen, solange Frauen entbinden; aber in Epidemien wird es nicht auftreten.

Dasselbe ist rücksichtlich der Wäsche vermöge eines sinnreichen Apparates des Dr. Böhm gesche-hen, die auch bei einer hohen Temperatur besinficirt wird.

Seitdem die Reinigung der Luft und Wäsche konsequent durchgeführt worden ist, seitdem hat auch das Puerperalfieber in Wien zu wüthen aufgehört. —

Dasselbe würde, wenn der Plan des ausgezeichneten Architekten Hlavka, den er mit Beihilfe des Regimentsarztes Böhm ausgearbeitet hat, ohne Weiters auch in Prag Statt finden.

Es wäre dieß ein Bau, der als Musterbau da stehen würde, und ich kann nur die Annahme des von Hlavka entworfenen Plans, der in der erwähn-ten Hinsicht zu den schönsten Hoffnungen berechtigt, sehr empfehlen.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Tedesco!

Dr. Tedesco: Nachdem, was mein hochgeehrter unmittelbarer Hr. Vorredner gesagt hat, bin ich in der Lage, mich sehr kurz zu fassen, denn ich wollte nur auf einige von ihm bereits erwähnten Umstände hinweisen.

Das Einzige, was Hr. Dr. Hamernik in den Plänen finden könnte, was in irgend einer auch nur entfernten Beziehung mit der von ihm angefochte-nen Kontagiosität dieser Krankheit stünde, wäre der Umstand, daß eben die Böhmische Ventilation einge-führt worden ist.

Ich kann das h. Haus versichern, daß diese Art der Ventilation in dem Falle, als sie in einem bereits vorhandenen alten Gebäude eingeführt wird, unendlich viele Kosten verursacht, daß sie aber im Verhältniß zum gesammten Bauaufwand in dem Falle, daß sie bei einem neuen Gebäude aufgeführt wird, höchst unbedeutende Kosten erfordert. Daß sich überhaupt diese Ventilationsmethode außerordentlich im Wiener Gebärhause bewährt hat, ist eine vom Ministerialrath Dr. Löschner uns mitgetheilte feststehende Thatsache.

Seit 50 Jahren war der Krankenstand in der Wiener-Gebäranstalt und die Sterblichkeit in demselben nie so gering, wie dieß seit anderthalb Jah-


14

XLIV. sezeni 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

ren der Fall ist, und hat sich in letzter Zeit auf 2% belaufen.

Das ist gegenüber jenen, ich möchte sagen, alljährlich wiedervorkommenden Epidemien, wie ich sie noch selbst im Wiener - Gebärhause erlebt und die mir schaudernd in der Erinnerung stehen, etwas Ungeheueres und Kolossales. Es steht das in unwiderleglichem und unmittelbarem Zusammenhange mit der eingeführten Ventilation, mit der Reinigung der Luft.

Man mag, welcher Theorie man will angehören, das wird man nicht Ieugnen können, daß die Reinigung der Luft das erste und unbedingte Erforoerniß für jeden Kranken ist und daß die Reinhaltung der Luft auf das wesentlichste beiträgt zur Genesung und zur Heilung der bereits bestehenden Krankheiten, wie dazu, daß nicht neue Krankheiten entstehen.

Darauf übrigens, was der H. Dr. Hamerník bezüglich des Wochenbettfiebers in ärztlicher Beziehung gesagt hat, ist hier wohl nicht der Ort, näher einzugehen.

Es ist ganz klar, daß das Wochenbettfieber nicht in ursächlicher Verbindung mit dem Gebärhause steht; es ist dieß ganz klar, und wird auch das Gegentheil von Niemanden in der Welt behauptet, aber allerdings in wechselseitiger Beziehung. Das ist ganz richtig, wenn das Gebärhaus schlecht eingerichtet ist, wenn die Luft verpestet wird, wenn Kranke unrein gehalten werden, wenn die verunreinigte Leinwandstücke wieder bei gesunden Kranken gebraucht werden; da, meine Herren! da wird das Wochenfieber enorme Verhältnisse annehmen, solche Verhältnisse, wie ich in unserer Anstalt theilweise schon angeführt habe.

Daß übrigens manche Kranke bereits erkrankt sind, bevor sie in die Anstalt kamen, das ist richtig, und jene Herren, welche der Debatte über die Findelhausfrage vor 5 Jahren gefolgt sind und dieselbe in Erinnerung haben, weiden sich daran erinnern, daß ich dieselbe Behauptung aufgestellt habe.

Das trifft aber allerdings nur einen kleinen Theil, und sie sind nicht an Kindbettfieber erkrankt, bevor sie hinauf kommen, das kann man wohl nicht sagen. Sie sind nur kränklich und haben Disposition, daß sie dann in der Anstalt leichter erkranken; man kann aber nicht sagen, sie haben schon vor der Entbindung Kindbettfieber. und sie kommen mit Kindbettfieber hin.

Es ist übrigens auch vollkommen richtig, daß mit der immer höheren Kultur, auch die Schwäche der Menschen überhaupt zunimmt und mit der Schwächlichkeit auch ihre Neigung zu Krankheiten, das trifft nicht bloß diese Krankheit, das trifft alle Krankheiten, und man braucht nicht nach Seeland zu gehen, man kann auch in Böhmen sehen, daß einzelne gesund organisirte Baueinweiber nach der Entbindung den Tag darauf ihren gewohnten Beschäftigungen nachgehen. Dazu braucht man nicht erst zu den wilden Völkerschaften zu gehen.

Im übrigen unterstütze ich den Antrag des Landesausschusses, daß es einer Kommission zur Berathung übergeben werde, wobei es gleich bleibt, ob sie aus 6 oder 9 Mitgliedern besteht.

Dr. Hamerník: Ich bitte ums Wort zur persönlichen Bemerkung!

Es wird doch Niemand glauben, daß ich gegen Ventilation, gegen reine Wäsche, gegen Ordnung im Hause bin. wie der Hr. Vorredner sich erlaubt hat, gegen mich zu bemerken.

Wenn er jedoch glaubt, daß die Fälle, die ich angeführt habe, wo das Puerperal-Fieber auf der Gasse oder zu Hause angefangen, etwas anderes sind, so kann ich hierauf nur sagen, wenn sie lieber über so etwas nicht reden möchten, was nicht in ihre Kompetenz fällt. (Unruhe.)

Fragen Sie den Hrn Vr. Seyfeit, der wird Ihnen etwas anderes antworten.

Dr. Seidl: Ich bitte, ihn zur Ordnung zu rufen.

(Ruf: Das ist eine persönliche Apostrofe!)

Dr. Hamerník: Beleidigen lasse ich mich nicht von Leuten, welche gar nicht fähig sind, mich zu beleidigen. (Große Unruhe).

Dr. Tedesco: Ich bitte den Hrn. Oberstlandmalschall zu konstatiren, daß ich in meiner Rede gar keine Beleidigung ausgesprochen habe.

Oberstlandmarschall: Eine persönliche Anspräche des Hrn. Redner ist ganz der Geschäftsordnung zuwider, und ich muß in dieser Beziehung eine rügende Ermahnung an Hrn. Vr. Hamerník machen.

Es ist Niemand mehr vorgemerkt, ich erkläre die Debatte für geschlossen.

Der Hr. Abgeordnete Hödel hat sich noch vor dem Schlusse der Debatte gemeldet.

Hödel: Ich bin mit dem Antrage des Landesausschusses, wie er gestellt worden ist, einverstanden, nur wünsche ich, daß die Kommission ans mehr als 6 Mitgliedern bestehe, womöglich aus 9, wie Hr. Dr. Grünwald beantragt, oder vielleicht noch mehr, aus dem Grunde, daß in derselben mehre baukundige und praktische Männer im Baue gewählt werden möchten, denn ich muß gestehen, daß die Bausumme von 440.000 fl., wo der Grund dem Lande gehört, eine derartige Summe ist, die mir Schwindel macht. Damit könnte man eine ganze halbe Landstadt umbauen.

Ich glaube, daß wir es unseren Steuerzahlern schuldig sind, in der Beziehung mit aller Vorsicht vorzugehen. Die Sparsamkeit sollte für uns schon bald auch, wie das Budget es zeigt, zur Tagesordnung werden.

Auch glaube ich, daß hier in dem beantragten Baue viel Luxus sein muß, denn sonst könnte der Betrag nicht so groß sein, und gerade, wenn man den Leuten, den Gefallenen, derartig luxuriös, mit soviel Komfort solche Anstalten errichtet, könnten wir zuletzt indirekt Mitschuld sein, daß desto mehr Leute in das Haus kommen.


15

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Ich bitte daher, auf eine größere Anzahl der Mitglieder der Kommission einzugehen.

Dr. Jaksch: Ich erlaube mir die Bitte an das h. Haus zu beschließen, daß der Bericht noch in dieser Session vorgelegt werde. Es handelt sich da um Menschenleben.

Es ist zu wünschen, daß der Bau, sobald als möglich ins Werk gesetzt werde, und um so eher die Uebelstände abgeschafft werden, welche die jetzige Anstalt in sich birgt.

Ich möchte daher sehr bitten, dieses noch in dieser Session zu ermöglichen.

Es zieht sich die Sache bereits durch 25 Jahre hin. Vor 25 Jahren war der Neubau bereits beschlössen, aber man mußte davon abstehen, weil der Plan unzweckmässig war.

Ich möchte daher bitten, noch in dieser Session die Sache zur Verhandlung zu bringen.

Oberstlandmarschall: Hr. Pros. Jaksch stellt den Zusatzantrag, daß die Kommission angewiesen werde, noch in dieser Session Bericht zu erstatten.

Dr. B ě 1 s k ý: Pan poslanec Dr. Jaksch navrhuje, aby komisi bylo uloženo, ještě v letošním zasedání zprávu podati.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Da Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Graf Franz Thun: Ich werde mich möglichst kurz zu fassen suchen. Ich erlaube mir vor allem einem, wie ich glaube, in den Anträgen oder Reden der H. Abgeodneten Dr. Grünwald und Hödel enthaltenen Mißverständnisse entgegenzutreten und dasselbe aufzuklären.

H. Dr. Grünwald hat Anstand genommen daran, daß, nachdem im Budget des Jahres 1864 ein Betrag von 100.000 fl. für das Gebärhaus in Ansatz gebracht worden ist, jetzt sich die Kosten mit über 400.000 fl. herausstellen. An diesem bedeutenden Kostenbetrag von 440.000 fl. hat auch H. Dr. Hödel Anstand genommen.

Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, daß in dem Berichte vom I. 1864 es ausdrücklich heißt, daß der Ansah von 100000 fl. zur Bestreitung der nöthigen Vorarbeiten für den Bau der Gebäranstalt angesetzt wurde.

Das hohe Haus hat also doch einen bedeutend höhern Betrag, als den für die Vorarbeiten projektirten, für den gesammten Bau erwarten müssen. Was aber die Höhe des Betrages von 440.000 fl. betrifft, erlaube ich mir, mich auf die bereits früher dem h. Hause vorgelegenen Akten und zwar auf den Landesausschußbericht vom 12. Jänner 1864 zu berufen.

Es wird dem h. Hause erinnerlich sein, daß in diesem Berichte angeführt worden ist, daß die hohe Statthaltern bereits mit Zuschrift vom 25. Jänner 1862 die Zustimmung des Laudesausschusses zur Ausführung des Baues einer neuen Gebäranstalt u. z. im Helfert'schen Garten für den Kostenbetrag von 377.000 fl. angesucht hat, mit dem Beisatze, daß sowohl die Zustimmung zum Baue, als auch zur Flüssigmachung des nothwendigen Geldes, ohne erst deßhalb an den Landtag zu gehen, möglich wäre, weil dieser Bau bereits vom früheren Ministerium des Innern im I. 1858 beschlossen und genehmigt worden sei.

Ebenso wird sich das h. Haus erinnern, daß der Landesausschusses damals in seiner Antwort an die k. k. Statthalterei als richtig anerkannt hat, daß der Bau einer neuen Gebäranstalt im Prinzipe, und eben so die zur Ausführung des ministeriell genehmigten Planes erforderliche Aufwandssumme, wirklich innerhalb der dem Ministerium damals zugestandenen Befugnisse bereits bewilligt sei, und keiner weiteren Genehmigung bedürfe.

Er hat zedoch der h. Statthalterei bemerklich gemacht, daß ja die Statthalterei selbst den ministeriell genehmigt gewesenen Plan verworfen und auf Grundlage des Gutachtens des Medizinalrathes Dr. Löschner eine Kommission zusammengestellt hat, welche einen neuen, den Grundsäßen der Medizin und den sanitären Anforderungen mehr entsprechenden Plan auszuarbeiten hatte, daß der von der k. k. Statthalterei dem Landesausschusse vorgelegte Plan daher nicht der vom Ministerium genehmigte sei, sondern ein neuer, zugleich aber den vom Ministerialrath Dr. Löschner vertheidigten Prinzipien in einem noch höheren Maße widerspreche als der vom Ministerium genehmigte; daß es also die Pflicht des Landesausschusses sei, wenn er auch vollkommen anerkennt, daß der Bau im Prinzip durch die damals verfassungs-mässig hiezu berechtigte Autorität genehmigt und innerhalb der Summe von 377.000 fl. auszuführen sei, doch vorerst für das Zustandekommen eines den vom MDr. Löschner in seinen beiden Gutachten verthei-digten Prinzipien und dem jetzigen Stande der Wissenschaft in Wahrheit entsprechenden Bauplanes zu sorgen. —

Ich erlaube mir zu bemerken, daß das Kostenprojekt' für die neue Gebäranstalt auf 360000 fl., also etwas niedriger lautet, als der Kostenüberschlag für das damals von den medizinischen Autoritäten als ganz unausführbar erklärte und vom Ministe-rium bereits genehmigt gewesene Projekt.

Die 60000 fl., die zu der obigen Summe hinzukommen und sie über den früher projektirten Betrag erhöhen, das sind die Kosten für die bauliche Einrichtung zur Ventilirung und für einige andere Einrichtungen, so Einrichtungen in der Wasch- und Kochküche.

Die Ventilirungskosten kamen aber in dem Kostenanschlage für das ministeriell genehmigte Projekt gar nicht vor, weil über die Ventilirung der Krankenhäuser erst in neuester Zeit ausgiebige und vollkommen neue Erfahrungen gemacht worden sind, auf Ventilirungsvorrichtungen daher in dem frühern Projekte noch gar kein Bedacht genommen war.


18

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Soviel die Reden des H. Dr. Grünwald und Hödel betreffend.

Auch über die Bemerkungen des Hr. Dr. Hamernik muß ich mir einige kurze Worte erlauben. Hr. Dr. Hamernik geht davon aus, daß die ganzen Grundlagen, welche zu den Kommissionbeschlüssen geführt haben, nach deren Fassung der Architekt das Bauprojekt auszuarbeiten verpflichtet war, eben falsch sind, auf reinen Theorien und auf der ganz irrthümlichen Meinung beruhen, daß das Wochenbettfieber eine ansteckende Krankheit sei, und daß die Puerperalfieberepidemien in einem ursächlichen Zusammenhange mit den Gebärhäusern stehen. Nun, meine Herren, ich muß erklären, das diese vielleicht sehr geniale Ansicht des Hr. Dr. Hamernik wenigstens mit den Ansichten sämmtlicher vom Landesausschuß einvernommenen Autoritäten des pathologischanatomischen sowohl als des medizinischen Faches und der Gebärhausärzte in vollkommenem Widerspruche steht. Ich möchte mir aber noch weiter folgendes zu bemerken erlauben.

Mir scheint die Behauptung des Hrn Dr. Hammerník auch in sich selbst einen entschiedenen Fehlschluß und Widerspruch zu enthalten. Hr. Dr. Hammernik hat angeführt, daß in Neuseeland gar kein Kindbettfieber vorkommt, überhaupt ein Wochenbettzustand nicht vorhanden sei. Er hat gesagt, daß zwar schon zu alten Zeiten bereits Puerperalfieber und sogar Puerperalfieberepidemien vorkommen, daß die Puerperalfieberepidemien aber erst in neuerer Zeit eine immense früher nicht gekannte Ausdehnung erlangt haben und er hat zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß die Gebärhäuser eine Erscheinung der neueren Zeit sind. Da aber liegt gewiß der Schluß nahe, daß zwischen der neuen Erscheinung der enormen Ausdehnung der Puerpe-ralfieberepidemien und der eben auch erst in die neue Zeit fallenden Einrichtung der Gebächäuser denn doch ein Zusammenhang stattfinden mag. Allerdings mag in Neuseeland ein Gebärhaus nicht nöthig sein.

Nach der Behauptung des Hr. Dr. Hamerník, wenn sie überhaupt richtig ist, wäre eben der Bau eines neuen oder die Erweiterung des bestehenden alten Gebärhauses auch hier gar nicht nothwendig, obschon er selbst sie doch vielmals wünschenswerth erklärt; denn, meine Herren, an Platz zum Entbinden fehlt es auch im alten Gebärhause nicht. Bis jetzt ist Niemand, der dort entbinden wollte, zurückgewiesen worden. Allerdings sind die Schwangern und Wöchnerinnen dort sehr unbequem und enge untergebracht; die Leute, die in den Gebär-häusern Zuflucht suchen, sind aber unbequeme Verhältnisse gewohnt. Das ist kein so großer Nachtheil und bloß, um ihnen größere Bequemlichkeit zu verschaffen, wird das Land gewiß nicht 400U00 fl. hinauswerfen.

Wenn es also wahr ist, nicht nur daß die Wochenbetlfieber in den Gebärhäusern nicht entstehen, sondern auch daß die Puerperalfieberepidemien mit den Gebärhäusern in gar keinem Zusammenhange stehen, dann ist es besser, wir geben den Van einer neuen Gebäranstalt völlig auf. Sämmtliche Fachautoritäten haben sich nun zwar entschieden ausgesprochen, daß Niemand daran glaubt, daß die Gebärhäuser der Grund der Enstehung des Kindbettsfiebers sind, sie haben aber Alle die Behauptung aufgestellt, daß die Ursache der Entstehung großer Puerperalfieberepidemien allerdings in den Gebärhausen liegt, daß das Puerperalfieber ein Resorpationsfieber ist und immer aus der Aufsaugung verfaulter thierischen Stoffen entsteht, mögen diese Stoffe nun im festen, flüssigen Zustande oder endlich in lustförmigem Zustande vorhanden sein, daß dieser Stoff, der das Puerperalfieber erzeugt, durchaus nicht derjenige sein muß, der von den Puerperalkranken selbst hervorgebracht und ausgeschieden wird, und nicht das Produkt der Gebär-mutterfieber, sondern auch das Produkt von anderen animalischen faulen Stoffen sein kann; daß aber von solchen, Puerperalfieberepidemien hervorrufenden Stoffen in großen und starkbelegten Gebäranstalten eben immer eine große Masse vorhanden sei.

So viel ist klar, daß die praktische Erfahrung bewiesen hat, daß bei einer genügenden Ausdehnung der Gebäranstalten und bei einer genügenden Lufterneuerung in denselben Puerperalfieberepidemien eben nicht mehr vorkommen. Darüber liegen die schlagendsten Beweise aus der Wiener-Gebäranstalt vor.

Es waren bis zum Jahre 1862, im Durchschnitte 66 Wöchnerinnen von 1000 an Puerperalfieber gestorben; nach der Einführung der Ventilation, wie sie Dr. Böhm beantragte, ist diese Mortalität auf 1 1/2 und 1 von 1000 heruntergesunken

Die Anordnung eines Gebärhauses in der Art, daß immer ein vollkommener Luftwechsel und vollkommen genügende gute Luft in denselben ist, ist also erfahrungsgemäß das sicherste, Mittel um dem Ausbruche der so mörderischen Puerperalfieberepidemien vorzubeugen.

Ich glaube, es ist ein Geboth der Menschlichkeit, dahin auch hier zu streben. Die Einführung einer genügenden Ventilation im alten Gebärhause ist aber vollständig unmöglich, weil die Leute dort wie Sklaven an einander gepreßt wohnen und die Luftverderbniß konstant ist; in der Nothwendigkeit, die erforderliche Ventilationseinlichtung schon mit dem Bau der neuen Anstalt in Verbindung zu bringen, aber liegt auch die Ursache des größeren Kostenaufwandes für die neue Gebäranstalt. Ich muß vollkommen in Abrede stellen, daß der Plan für die Gebäranstalt irgend wie luxuriös ausgestattet ist; der einzige Luxus darin ist das architektonische Hervorheben der Kapelle in dem Gebäude, allein das erfordert nur sehr unbedeutende Auslagen, und von einer Anwendung kostspieliger dekorativer Elemente ist in den vorliegenden Plänen wahrhaftig durchaus nicht die Rede. Was den Plan selbst anbelangt, ist es zur Gänze das Produkt und die Folge der


17

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Beschlüsse einer Kommission von Fachmännern, wie und nach welchen Grundsätzen der Architekt vorgehen solle. Die Wesenheit dieser Beschlüsse ging dahin, daß das Gebärhaus nur einstöckig und mit der möglichsten Raumverschwendung gebaut werden müsse, daß ferner nur eine bestimmte Anzahl von Netten in jedem Zimmer aufgestellt werden dürfen und das aus Gesundheitsrücksichten jedes Zimmer einen entsprechenden namhaften Luftkubikinhalt haben müsse. Durch diese Beschlüsse aber ist eine sehr bedeutende Ausdehnung des Hauses gegeben, und diese bedeutende Ausdehnung allein bedingt natürlich schon einen bedeutenden Kostenaufwand für den bloßen materiellen Bau.

Was die von den einzelnen Rednern gestellten Anträge betrifft, kann i a mich denselben, mit Ausnahme des Antrages des Herrn Dr. Hamerník, der eigentlich darauf ausgeht, daß der Neubau gänzlich unterlassen werde, gerade nicht entgegensehen. Ob die Kommission, die zur Begutachtung der Baufrage abermals gewählt werden soll, aus 6 oder aus 9 Mitgliedern besteht, dieß wird, glaube ich, dem Landesausschusse ziemlich gleichgiltig. Dem Antrage des Herrn Prof. Jaksch aber, daß die Kommission jedenfalls den Auftrag bekomme, noch in die er Session Bericht zu erstatten und daß noch in die er Session vom Landtage endlich ein definitiver Beschluß gefasst werden solle, daß man sofort an den Bau der neuen Gebäranstalt schreiten möge, muß ich mich aus vollem Herzen anschließen.

Wie Herr Prof. Jaksch selbst hervorgehoben, ist die Frage des Baues eines Gebärhauses seit 25 Jahren bereits in Verhandlung und schon seit 25 Jahren als dringlich anerkannt.

Ich erlaube mir meine Herren, nur noch zu bemerken, daß in der hiesigen Gebäranstalt das Sterblichkeitsverhältniß bei Puerperalfieberepidemien ein noch viel größeres ist. als in Wien und daß es zu einzelnen Zeiten 50 bis 60 Proz. betragen hat. Ich lege es ihnen ans Herz, zu bedenken, welche Anzahl von Wöchnerinnen in den vergangenen 25 Jahren geopfert worden ist, aus Mangel der nöthigen Fürsorge für ihr Leben! Diesem Mangel wird nach mei-ner innigsten Ueberzeugung nur durch einen zweckmässigen Neubau der Gebäranstalt eben geholfen werden können.

Die Kommission von Fachmännern hat den vom Architekten Hláwka entworfenen Plan eben als durchaus zweckmässig anerkannt. Der Landesausschuß muß es also für seine heilige Pflicht halten, alle seine Kräfte aufzubieten, damit es endlich zur Ausführung dieses Planes komme.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeord-nete Grünwald hat den Antrag gestellt, den Bericht des Landesausschusses einer Kommission von 9 Mitgliedern zu überweisen, in welche jede Kurie 3 Mitglieder zu wählen hätte.

Pan poslanec Grünwald navrhuje, aby zpráva zemského výboru odkázána byla komisi 9 členů, do kteréž komise každá kurie má voliti 3 členy.

Ich werde zunächst diesen Antrag zur Abstimmung bringen und dann den Zusahantrag des H. Prof. Jaksch.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Anť trage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Der Antrag ist angenommen.

Herr Prof. Jaksch stellte weiter den Antrag, die Kommission sei aufzufordern, ihren Bericht im Laufe dieser Session noch zu erstatten.

Náměstek nejv. maršálka Dr. B ě 1 s k ý: Pan posl. prof. Jaksch navrhuje, aby této komisi bylo uloženo, svou zprávu podat ještě v letošním zasedání.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Zusahantrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht; Majorität zweifelhaft.)

Ich bitte aufzustehen.

Der Antrag ist mit Majorität angenommen.

Der h. Landtag hat aus Anlaß der Verhandlung über die Requisition eines Baugrundes für das polytechnische Institut beschlossen, es sei die poly-technische Kommission zu beauftragen, im Einvernehmen mit dem Landesausschusse zu ermitteln, wie hoch sich zum mindesten die Kosten für die Unterbringung des polytechnischen Institutes belaufen würden, und im Einvernehmen mit der Budgetkommission zu berichten, in welcher Weise diese Kosten aufzubringen wären. Die Kommission ist nun in der Lage, diesen Bericht zu erstatten und ich bitte das h. Haus, denselben als dringlich zu betrachten und die Kommission von der Drucklegung ihres Berichtes zu entheben. Im Falle das hohe Haus zustimmt, würde ich den Berichterstatter auffordern, sogleich den Belicht zu erstatten.

Ich bitte das hohe Haus, über die Frage bezüglich der Drucklegung und der Dringlichkeit abzusprechen.

Ich bitte jene Herren, welche dafür sind, die Hand aufzuheben.

Angenommen.

Also ich bitte den Herrn Berichterstatter, sich hieber zu begeben.

Zpravodaj Prof. Zelený (čte):

Slavný sněm v sezení 23. konaném dne 1. února t. r. za příčinou rokování o zprávě komisí týkající se zakoupení staveniště pro učiliště polytechnické po návrhu J. Exc. hraběte Lva Thuna nařídil komisí, aby společně s výborem zemským vyšetřila, jaký náklad nejméně bude vyhledávati vystavění učiliště polytechnického a potom srozuměvši se s komisí budžetní, ještě v tomto zasedání zprávy podala, jak by se tento náklad uhraditi dal.

Dle tohoto rozkazu vyzván jest rektorát ústavu polytechnického výborem zemským, aby srozuměv se s sborem profesorským co nejrychleji zdělal zevrubný program stavby, pokud by to dle počtu a prostrannosti všelikých učilišti potřebných místností možné bylo a s rozpočtem

3


18

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

nákladu k pravdě se přibližujícího, jehož vypočtení by se mělo uložiti profesorům staveb po-zemných společně, co nejdříve předložil.

Ve zprávě po tomto vyzvání došlé zdělané od komise sboru profesorského, do nížto povoláni byli prof. Niklas, Ringhofer, Zítek a prorektor Kořístka, vypočítávají se potřebné místnosti dle zevrubně udaných žádostí jednotlivých profesorů jakož i správce hospodářství takto:

A. posluchárny, k nim náležející kabinety a laboratoria

838.00 v. ?°

B. kreslírny, modelovny a kabinety k nim

711.50 " "

C. Museum (sbírka prostředkův vyučovacích)

530.00 " "

D. knihovna

120.00 " "

E. Rektorát, síň konferenční, byty kustosa musejního a bibliotekáře

162.00 " "

F. správa hospodářská

368.00 " "

celkem

2729.50 v. ?°

"Příští stavení," dokládá komise profesorského sboru, "bude o dvojím neb trojím poschodí, bude tedy míti tři neb čtyři patra."

Komise, aby mohla srovnati potřebný náklad, uvažovala obojí případ. Tu pak se ukazuje, že: při stavení o dvou poschodích:

a) plochy na místnosti potřebné ve všech poschodích 2729.5/3 = 909.8?°

b) plochy na chodby, záchody, schody a jiné — ve všech patrech 1/3 = 303.3?°/1213,1?°

c) plochy zdí po 30% a + b = 363.9 při stavení o třech poschodích:

a) plochy na místnosti potřebné ve všech poschodích 2729,5/4 = 682.4?° vid.

b) plochy na chodby, záchody, schody a jiné — ve všech patrech 227.5 /909.9

c) plochy zdí 272.9/1182.8?

celé plochy zastavené 1577.0?° vid.

Rubriky bac zakládají se příliš na povaze plánu, pročež počty o nich udané nemohou se pokládati za konečné, avšak nezdá se, že by při konečném návrhu překročiti se měly. Dle zkušenosti žádá při stavbě domu o dvou poschodích této třídy, jestli půda obyčejná a staví-li se důkladně, dle cen nyní platných sáh čtvercový plochy zastavené asi 300 zl. pročež by náklad na dům o dvojím poschodí činil 473.100 zlatých, na stavbu domu o třech poschodích, kdežto čtverečný sáh asi 380 zlatých se cení 449.502.

Při tomto rozpočtu hledělo se toliko ku potřebě nevyhnutelné, aniž se na ten čas nepomýšlelo na velkou síň, ježto by nemálo napomáhala k tomu, aby stavení se pěkně uspořádati dalo, a ježto by nejenom k slavnostem ale zvláště i k výstavám prací žáků a t. d. sloužiti mohla. Na základě tohoto rozpočtu stalo se ve schůzce výboru zemského s komisí polytechnickou dne 28. února toto usnešení:

"Aby se suma, kterou vyvedení stavby pro polytechnický ústav vyhledávati bude, hledíc ku potřebě několika velkých síní a k důstojnému provedení architektonickému a k nákladu na práce přípravné ustanovila celkem 500000 zl. a aby se požadavek tento sněmu předložil ku schválení.

Posléze ve schůzce komisí budžetní s komisí polytechnickou konané dne 2. března t. r. stalo se usnesení o nákladu na zakoupení staveniště, jakož i na přípravy k stavbě, aby se si. sněmu učinil návrh: aby se výboru zemskému k tomu konci na rok 1866 mimo již povolených 25.000 zl. ještě 234.000 zl. z vydajných kapitálů zemských povolily; zároveň, aby se uložilo výboru zemskému, aby o uhrazení ostatního nákladu, celkem o 700.000 zl. rozpočteného a sice 200.000 zl. na zakoupení staveniště a 500.000 zl. na stavbu v nejblíže příštím zasedání návrh učinil.

Proti tomu usnešení oznámil p. Dr. Taschek návrh minority.

Posléze aby se výboru zemskému dala plná moc, aby nynější stavení polytechnické, jakmile s ním bude moci dle vůle naložiti, prodal i aby se mu uložilo, aby za ně stržený peníz přidal ku kapitálům zemského fondu.

Na základě těchto porad činí komise tyto návrhy:

1. Výboru zemskému se povoluje, aby na zakoupení staveniště pro ústav polytechnický a na přípravy k stavbě roku 1866 kromě již povolených 25000 ještě 234000 z vydajných kapitálů zemských užiti mohl.

2. Výboru zemskému ukládá se, aby o uhrazení zbytku všeho nákladu, celkem 700.000 zl. rozpočteného a sice 200.000 na zakoupení staveniště a 500.000 na stavbu v nejblíže příštím zasedání sněmu návrhy učinil.

3. Výboru zemskému dává se plná moc, aby nynější stavení polytechnické, jakmile s ním bude moci po vůli naložit, prodal a stržený peníz uložil ke kapitálům fondu zemského.

Der hohe Landtag hat in der am 1. Februar dieses Jahres gehaltenen 23. Sitzung bei Gelegenheit der Berathung des Kommissionsberichtes über die Erwerbung eines Bauplatzes für das polyt. Landesin-


19

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ftltut auf Antrag Sr. Excll. des Hr. Grf. Leo Thun die Kommission beauftragt "im Einvernehmen mit dem Landesausschusse zu ermitteln, wie hoch sich zum mindesten die Kosten zur definitiven Unterbringung despolyt. Landesinstitutes belaufen werden und sodann im Einvernehmen mit der Budgetkommission noch in der gegenwärtigen Session zu berichten, in welcher Weise diese Kosten aufzubringen sein werden."

In Folge dieses Auftrages wurde das Rektorat des polytechnischen Landesinstitutes von dem Landesausschusse aufgefordert im Einvernehmen mit dem Lehrkörper ein detaillirtes Bauprogramm, soweit dieses nach Anzahl und Rauminhalt aller für das Institut erforderlichen Lokalitäten aufzustellen möglich ist, mit aller Beschleunigung zu entwerfen und nebst der Angabe des approximativen Kostenbetrages, dessen Berechnung den Professoren des Hochbaues gemeinschaftlich zu übertragen wäre, sobald als möglich vorzulegen.

Der in Folge dieser Aufforderung eingelangte Bericht der über ein festzustellendes Programm des Polytechnikums niedergesetzten Kommission, bestehend aus den Professoren des Hochbaues: Ringhofer, Niklas, dem Professor der Architektur Zitek und dem Prorektor Kořistka, berechnet das Erforderniß an Räumlichkeiten nach den detaillirten Angaben der einzelnen Professoren, sowie der Oekonomieverwaltung in folgender Weise:

A,. Hörsäle, dazu gehörende Kabinett und Laboratorien

838.00W?°

B. Zeichen und Modellirsäle und dazu gehörige Kabinete

71150,, "

C. Museum (Lehrmittelsammlung)

530.00 " "

D. Bibliothek

120.00 " "

E. Rektorat, Konferrenz, Wohnungen, des Museumskustos und des Bibliothekars

162 00,. "

F. Erforderniß der Oekonomieverwaltung

368 00 ,. "

Summe

2729.50W",

"Das künftige Gebäude" sagt dann die Kommission des polyt. Professorenkollegiums weiter wird entweder 2 oder 3 Stockwerke hoch sein, also 3 oder 4 Geschoße besitzen.

Die Kommission hat beide Fälle ins Auge gefasst, um die Kosten vergleichen zu können. Es ergibt sich für ein 2stöckiges Gebäude:

a) benutzter Flächenraum in allen Stockwerken. 2729.5/3=909,8?°

b) Flächenraum für Gänge, Rettraden, Stiegenhaus in allen Stockwerken 1/3 =303.3/1213.1

c) Fläche der Mauern zu 30% von a+b . . .363.9

Für ein 3stöckiges Gebäude:

a) benützter Flächenraum in allen Stockwerken. 2729.5/4=682.4?°

b) Flächenraum für Gänge, Retira-den, Stiegenhaus in allen Stockwerken 227.5?°/909.9

c) Fläche der Mauern 272.9/1182.8

Folglich ganze bebaute Fläche von 1577.0 ?°

Die Rubriken d und c hängen übrigens zu sehr von der Anordnung des Entwurfes ab, als daß die Zahlen derselben als definitive anzusehen wären, indeß dürften dieselben bei dem endgiltigen Projette keinesfalls überschritten werden.

Erfahrungsgemäß kostet der Bau eines 2 Stock hohen Gebäudes dieser Kategorie bei normaler Beschaffenheit des Baugrundes und solider Ausführung auf Grund der hier jetzt herrschenden Einheitspreise circa 300 fl. pr. 1 Q° bebauter Fläche; es würden sich somit die Baukosten für ein 2 Stück hohes Gebäude auf 473-100 fl. ö. W., für ein 3 Stock hohes Gebäude, wo der Preis pr. 1 Q° mit circa, 380 fl. angenommen wird, auf 449 502 st. belaufen.

Hiebei ist bezüglich der Räumlichkeiten nur auf das nothwendigste Bedürfniß Rücksicht genommen worden und wurde auch vorläufig auf einen entsprechenden Festsaal, welcher ein wesentliches architecktonisches Moment für die Gesammtgruppierung des Baues bilden würde, welcher nicht bloß zu Feierlichkeiten, sondern auch namentlich zu Ausstellungen der Schülerarbeiten u. s. w. benützt weiden könnte, keine Rücksicht genommen.

Auf Grund dieser Berechnungen wurde in einer am 28. Febr. l. J. abgehaltenen gemeinschaftlichen Sitzung des Landesausschusses und der Kommission für die Angelegenheiten des Polytechnikums beschlossen, "die approximative Summe, welche die Herstellung eines Gebäudes für das Polytechnikum beanspruchen dürfte, mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit, einige große Säle herzustellen, und mit Rücksicht auf die würdige architektonische Ausstattung, endlich mit Rücksicht auf die Kosten der Vorarbeiten im Ganzen mit 500.000 fl. ÖW. zu beziffern und diese Exigenz dem h. Landtage zur Genehmigung zu empfehlen.

Endlich wurde in einer am 2. März l. I. gemeinschaftlich mit der Budgetkommission abgehaltenen Sitzung der Kommission für die Angelegenheiten des Polytechnikums in Bezug auf die Deckung des Bedürfnisses für den Ankauf des Bauplatzes und den Voreinleitungen für den Bau beschlossen, an den hohen Landtag den Antrag zu stellen:

Dem Landesausschusse zu diesem Zwecke für das Jahr 1866 den bereits bewilligten Betrag von 25.000 fl. und einen weiteren Betrag von 234.000


20

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

fl. aus dem disponiblen Kapitalstande zur Verfügung zu stellen.

Zugleich wäre dem Landesausschuß aufzutragen lücksichtlich der Deckung des Uiberrestes des im Ganzen mit 700.000 fl. präliminirten Kostenaufwandes und zwar 200.000 fl. für den Ankauf des Bauplatzes und 500,000 fl. für den eigentlichen Bau in der nächsten Session seine Anträge zu stellen.

Endlich wäre der Landesausschuß zu ermächtigen, das gegenwärtige Polytechnikumsgebäude, soweit dasselbe disponibel wird, zu veräußern und den erlangten Kaufpreis dem Kapitalienfonde des Landes-Vermögens zuzuführen.

Die Kommission stellt nun auf Grund dieser Berathungen die Anträge: der hohe Landtag wolle beschließen:

1) dem Landesausschusse wird zum Ankauf eines für das polytechnische Institut und zu den Voreinleitungen zum Bau für das Jahr 1866 außer dem bereits bewilligten Betrage von 25.000 fl. noch ein weiterer Beitrag von 234000 fl. aus dem disponiblen Kapitalsstande zur Verfügung gestellt.

2) Der Landesausschuß wird beauftragt, rückfichtlich der Deckung des Uiberrestes des für das Polytechnikum im Ganzen mit 700000 fl. präli-minirten Kostenaufwandes und zwar 200000 fl. für den Bauplatz und 500000 fl. für den eigentlichen Bau in der nächsten Session seine Anträge zu stellen. —

3) Der Landesausschuß wird ermächtigt, das gegenwärtige Polytechnikumsgebäude, sobald dasselbe disponibel wird, zu veräußern, und wird beauftrag, den erlangten Kaufpreis dem Kapitalienfonde des Landesvermögens zuzuführen.

Das sind die Anträge der polytechnischen Kommission, welche ich dem hohen Hause zur Annahme empfehle.

Hofrath Taschek! In Folge des Beschlusses des hohen Landtages ist die polytechnische Kommission und die Budgetkommission zusammengetreten. Von Seite der für die polytechnischen Angelegenheiten bestellten Kommission wurde der Budgetkommission die Mittheilung gemacht, wie der H. Berichterstatter erwähnte, daß der Aufwand zu dem Neubaue deß polytechnischen Instituts eine Summe von 700.000 fl. in Anspruch nehme, wovon nämlich 200.000 fl. für den Bauplatz und 500.000 fl. für den Bau selbst verwendet werden sollen.

Die Budgetkommission, beziehungsweise meine Wenigkeit als Stellvertreter des Obmannes hat über diese Eröffnung einen Antrag gestellt, in welcher Weise der dießfällige Aufwand zu decken wäre, denn zu dem Zwecke allein ist die Vereinigung beider Kommissionen vom hohen Landtage beschlossen worden und ich bin hiebei von der Anschanung ausgegangen, daß, wie sich das hohe Haus aus dem Berichte der Budgetkommission über den Jahresvoranschlag für das Jahr 1866 die Uiberzeugung verschassen kann, zur Zeit der Erstattung dieses Berichtes noch eine Summe von 679.000 fl. an disponiblen Kapitalien offen war, indem ein weiterer Betrag von 400.000 fl. in Losen des Sechziger-Anlehens nicht mehr als zur freien Disposition gehörig angesehen werden konnte, da die Veräußerung desselben bei dem gegenwärtigen Kurswerthe mit einem großen Verluste verbunden wäre. Ein weiterer Betrag von dieser Summe von 350.000 fl. ist aber bereits zu bestimmten Zwecken bewilligt, und somit über denselben gleichfalls nicht verfügt werden könne.

Von diesen 679.000 st. wurden nach Erstattung jenes Berichtes inzwischen 30,000 fl. zur Herstellung des neuen Administrationsgebäudes in der Irrenanstalt und weitere 15.000 st. zum Ankaufe eines neuen Hauses, welches oben auf der Neustadt gelegen, von dem Lande zu acquiriren sei, bewilligt.

Die Summe dieser Kapitalien beträgt daher 634.000 fl. Die Budgetkommission ist von der Anť schauung ausgegangen, daß bei dem Umstande, wo das Einkommen des Landes aus seinem Eigenthum und aus sonstigen Quellen auf zusammen 522.888 st. für das Jahr 1866 veranschlagt ist, der andere Betrag von 1,500.000 fl. im Wege des Steuerzuschlags hereingebracht werden müsse, es durchaus nicht angehe und gerathen erscheine, wenn nicht der Landesausschuß als exekutive Behörde in die unangenehmste Lage verseht werden soll, den vorhandenen Barfond so tief anzugreifen, daß der etwaige Betrag des vorhandenen Kapitalstandes zu dem obgedachten Zwecke verwendet weiden könne.

Es ist vielmehr die Budgetkommission von der Anschauung ausgegangen, daß die 25% der gewöhnlichen Jahresausgaben, die nach dem Laufe von mehreren Jahren 2,200.000 fl. betragen, in der Summe von 400.600 fl. vorräthig gelassen werden müssen, um für den Fall, wenn der Steuerzuschlag aus was für immer einem Umstande nicht eingehen sollte, dem Landesausschusse die Mittel zu geben, den bewilligten Ausgaben nachkommen zu können. Diese Aufbehaltung ist für das Land mit gar keinem Nachtheile verbunden, weil durch die umsichtige Leitung des Landesausschusses die Fruktisizirung dieser Summe auf einem Wege, wo die einzelnen Effekten in kurzer Frist zahlbar sind, bewilligt und dadurch für das Land ein namhafter Betrag an Zinsen gewonnen wird.

Daher ist die Budgetkommission der Anschauung gewesen, daß von den 634,000 fl. Kapitalien eigentlich nur 234.000 fl. als disponibel an gesehen werden können, und ich habe Namens der Budgetkommission den Antrag gestellt, es möge dem hohen Landtage der Vorschlag gemacht werden, die bereits im Jahre 1863 bewilligten 25%. welche effektiv vorhanden sind und zur Acquirung des Bauplatzes bestimmt waren, weitere 235.000 fl. der vorhandenen Kapitale zu entnehmen, den noch fehlenden Betrag aber im Wege des Steuerzuschlages für das zweitnächste Jahr hereinzubringen und den Landesausschuß endlich zu ermächtigen, das bis jetzt von Seite der polytechnischen Anstalt benützte Ge-


21

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

bäude zu verwerthen und mit dem Erlöse den Kapitalstand wieder zu reintegriren.

In Bezug auf den 1., 3. Anschlag wurde der Vorschlag der Budgetkommission bezüglich meiner Wenigkeit von der vereinten Kommission angenommen, und dem h. Hause ebenfalls zur Annahme empfohlen; in Bezug auf den 2ten Anschlag, ist eine Abweichung eingetreten, die der Berichterstatter dem hohen Hause bereits vorzutragen die Ehre hatte, nämlich dem Landesausschusse zu empfehlen, im nächsten den Vorschlag zu erstatten, wie und auf welche Weise dieser Betrag gedeckt werden solle.

Wenn ich nun erwäge, welche Mittel dem Landesausschusse zu Gebote stehen, um diesen Zweck zu erreichen, muß ich offen gestehen, daß dieser Beschluß keinen anderen Sinn haben kann, als den Landesaußschuß aufzufordern, den Weg der Kreditbedeckung dem hohen Hause zu empfehlen, denn Steuerzuschläge wurden abgelehnt und außerdem ist kein anderes Vermögen da, außer 400000 fl. Losen, diese 400000 fl. Lose zu veräußern, würde bei dem jetzigen Kurse 25 von 100 in Verlust bringen.

Die Möglichkeit, an die vielleicht die Majorität beider Kommissionen gedacht hat, es könnte im nachsten Jahre ein Gewinn aus diese Lose fallen, und mit dem Gewinn dieß allenfalls gedeckt werden, glaube ich, ist wohl nicht in Betracht zu ziehen und wird von der Majorität auch nicht angenommen worden sein; es ist also der Kern der Sache kein anderer, nach meinem Dafürhalten, als der Landesausschuß wird aufgefordert, im nächsten Jahre dem Landtage Kreditoperationen zu empfehlen.

Ich will nun in eine nähere Erwägung dieser Voraussetzung eingehen.

Im Allgemeinen will ich bemerken, meine Herren, daß das Mittel, vom Kredit Gebrauch zu machen, auf eine sehr abschüssige Bahn führt; wenn man die einmal betreten hat, kann man nicht mehr mit Verläßlichkeit sagen, wohin man endlich gelangt. Die Erfahrungen, die wir in der neuesten Zeit gemacht haben, sind in dieser Sache sehr betrübend, aber auch sehr schlagend.

Ich werde auf die weiteren Nachtheile, abgesehen von dem, hinweisen.

Wenn wir ein Anlehen aufnehmen, so kann nach den gegenwärtigen Zeitverhältnissen ein Anlehen immer nur auf eine kurze Frist aufgenommen werden; wir sehen, selbst von Seite des Staates ist es der Fall, in der Regel auf einen Zeitraum von 30 Jahren für Rückzahlungen bei einzelnen Anlehen. —

Wenn wir nun fragen, was wird der Kurs von so einem Papier sein, welches der Landtag ausgibt, dann finden wir eine Antwort in den Pfandbriefen der Hypothekenbank.

Die Pfandbriefe der böhm. Hypothekenbank sind auch Schuldscheine des Landes, denn das Land erklärt für den Fall, als sie außer der speciellen Hypothek nicht eingelöst weiden sollen, dieselben einlösen zu wollen.

Sie bietet daher in dem etwa künftig zu emittirendm Papier in dieser Beziehung einen ungemeinen Vortheil, denn es weist ihnen eine vollständige pragmatikale Hypotheke zu Grunde, auf der bis jetzt ohne allen Anstand angelegt werden konnte.

Wenn nun, meine Herren, diese Papiere zur Stunde (Sehr gut) einen Kurs von 75 haben, was würde dann der Fall sein, wenn das Land mit den Papieren heraustreten müsste, die diesen ungeheueren Vortheil der Privathypotheken nicht genößen. Wir würden daher wenigstens 25% verlieren.

Wenn ich nun zugleich erwähne, daß ich unter Einem dem Lande diesen Verlust auflegen würde, daß für die Verzinsung und Rückzahlung sorgen müsste und daß dieses nur im Wege der Steuerzuschläge geschehen kann, so ist nach meinem Dafürhalten viel einfacher, es gleich jetzt zu beschließen und nur auf die entsprechende Umlage oder Vertheilung des Aufwandes zu denken.

Und wollen wir das Anlehen, wie z. B. das Nothstandsanlehen für Galizien noch auf eine kürzere Frist machen, so würden wir den Verlust der Kapitalien und Zinsen tragen, und dieselben Verhältnisse bereits jetzt haben.

Es scheint daher viel entsprechender und sicherer, sich gleich dafür auszusprechen, daß wir die erforderlichen Baukostenbeträge im Wege der Steuerzuschläge einbringen wollen, weil endlich doch auf diesem Wege die Zahlung geleistet wird.

Was nun die Summe anlangt, so haben wir für die Technik 500000 fl., für das Gebärhaus nach dem heutigen Vortrage 450000 fl.

Dann erlaube ich mir zu bemerken, daß roll 100000 fl. bereits bewilligt haben.

Es wird das ein Betrag von 350000 fl. sein, das macht 850.000 fl.

Wenn wir nun annehmen, daß die Bauten bei dem Irrenhause auch bereits im Zuge sind, über deren Handhabung jetzt noch keine Andeutung vorliegt, möge sich die Sache gegen 500000 fl. belaufen, so wird das eine Summe von 12—1500000 fl. sein.

Wo ist es geschrieben, daß diese Bauten in einem, zwei Jahren hergestellt sein müssen.

Bei dem Gebärhause ist eine Ausnahme, da handelt es sich um Menschenleben, da kann man bei dieser Berücksichtigung unmöglich dafür sein, es noch länger hinauszuschieben.

Aber bei den übrigen Gebäuden ist es ganz gut, daß man ihre Bauzeiten vielleicht auf zwei, 4, ja auch auf 5 Jahre ausdehnt, es wird kein Nachtheil sein.

Wenn wir nun den Steuerkreuzer 4, 5 Jahre nehmen, der macht 2 Kreuzer im Jahre, so macht das eine Summe von 316.000 fl., sind durch 5 Jahre 1,580.000 fl. Damit haben wir den Bauaufwand für die zunächst bestehenden Gebäude vollständig gedeckt.

Ich werde mir daher erlauben, den Antrag dem hohen Haufe zur Annahme zu empfehlen, dahin lau-


22

XLIV. sezení 4. ročního zasedání1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

tend: Statt Absatz 2 des Kommissionsantrages: der hohe Landtag wolle beschließen:

Der Aufwand für erheblichere Neubauten in der nächsten Zeit ist im Wege der Steuerzuschläge zu bedecken und es wird dem Landesausschusse aufgetragen, — gleich am Beginne der nächsten Session einen Entwurf über die nach Maßgabe ihrer Gründ-lichkeit auf den Zeitraum von 5—6 Jahren vorzunehmende Vertheilung dieser Neubauten und über die Höhe des zur Bedeckung des auf jedes dieser Jahre alsdann entfallenden Bauaufwandes erforderlichen Steuerzuschlag vorzulegen.

Von dem hohen Haufe selbst ist wohl nicht zu erwarten, daß es diese Baulichkeiten selbst vertheilt; das ist Sache der administrativen Behörden, beziehungsweise der Exekutiv-Organe.

Wird der Beschluß angenommen, dann ist der Landesausschuß in der Lage zu sagen, wir bauen anno 1867 so viel für das Gebärhaus, so viel für die Technik 1868, so viel 1869, für das Irrenhaus so viel.

Ich dieser Weise wird der Betrag vollständig gedeckt werden können, wir entgehen der mißlichen Lage, um Kreditgebrauch machen zu müssen, und allen Folgen, die ein solcher Schritt mit sich bringt, und unausbleiblich einen Schaden bringen muß, den wir dabei erleiden.

Nehmen sie, bei einer Million würde das eine Summe von 250.000 fl. ausmachen, welche wir nur an Kapitalien verlieren; bei weiteren 500.000 fl. wäre wieder 125.000 fl.; die Last der Verzinsung kommt dazu, das wäre ein bedeutender Nachtheil gegenüber dem Lande.

Ich glaube, der Sache wird dadurch nicht im mindesten geschadet, indem es doch noch immer freiliegt, daß die dringenden Bauten über Vorschlag des Landesausschusses im nächsten Jahre, die minder dringenden im 2. Jahre, 3. Jahre vorgenommen werden können.

Ich glaube daher, den Bericht dahin zu machen, das hohe Haus zu bitten, auf diese Anschauung der Minderstimmen der Kommission eingehen zu wol-len. (Bravo!)

Bezüglich des Aufwandes für die Technik selbst werde ich mir erlauben für meine Person, einen bereits in der Sitzung, wo damals die Vereinigung beider Kommissionen ausgesprochen worden ist, gestellten Antrag zurückzukommen. (Bravo!)

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag des Herrn Hofrath Taschek unterstützt?

Dr. Trojan: Žádám za slovo!

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche ihn unterstützen, die Hand aufzuheben.

Er ist hinreichend unterstützt.

Dr. Trojan: nemohu souhlasit s tímto návrhem; zdá se mi, že pečlivost o budoucnost sahá příliš daleko a obmezuje sněm v budoucích jeho zasedáních.

Upozorňuji na rozdíl, který jest mezi návrhem komise a návrhem pana dra. Taschka: Návrh komise obmezuje se slušně na to, mnoho-li se má pro ten rok povolit k stavbě této; i jest zcela v pořádku, abychom uvážili, mnoho-li dle finančních poměrů zemských můžeme letos vynaložit a to je dle souhlasu všech úhrnem 259.000zl. To má podstatu a dobrou příčinu. Ale zavazovat budoucí sněm, jak má v příštích letech krýti nedostatek další své potřeby, k tomu myslím, že nemáme žádné příčiny: to je tak, jako bychom se báli, nejen sami sebe, ale snad i našich nástupců, aneb jako bychom se báli, poněvadž naše nynější doba 61etá jde ke konci, že nebudeme voleni.

A což, kdyby naši nástupcové chtěli jiným spůsobem krýti nedostatek zemského budžetu, než se právě nám líbí, jak bychom mohli vázat naše nástupce takým spůsobem.

Kdo ví, zdali nebudou mít jiných potřeb; jak máme mi vázat své nástupce, že musí přirážkou obzvláště na techniku krýti to, čeho se nám letos nedostává.

Já tedy jsem pro to, bychom se přidali k tomu, co navrhuje komise, že totiž pro letošek má se k tomu účeli vynaložit jen těch 25.000 zl. dávno již povolených a 234.000 zl. na novo, jak pan dvorní rada sám k tomu radí; avšak o další budoucnost míním, abychom se nestarali jinak, než zůstaviti to neobmezeně sněmu, an v příštím zasedání má uvážit, jakým spůsobem pak chce a bude krýti, čeho se snad bude ještě nedostávati.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Es ist nicht der Fall. ich erkläre die Debatte für geschlossen.

Der Herr Hofrath Taschek hat noch erwähnt, einen zweiten Antrag einbringen zu wollen.

Hofrath Taschek: Ja, der bezieht sich auf die Behandlung des Baues selbst, ich kann ihn aber nur als Zusahantrag beantragen.

Oberstlandmarschall: Wollen Sie also noch den Antrag stellen, ehe ich die Debatte schließe?

Hofrath Taschek: Ehe ich den zweiten Antrag stelle, will ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich nur über einen mehrfach geäußerten Wunsch statt des Wortes "Steuerzuschlag" das Wort "Umlage" gewählt habe, weil ich nicht verkenne, daß es möglich ist, daß man eine andere Umlage beschließen könnte, als die bisher übliche durch einen Zuschlag zur direkten Steuer.

Der weitere Antrag, den zu stellen ich die Ehre haben werde, bezieht sich auf die Vornahme des Baues selbst und lautet folgendermassen:

(Liest.)

"Der Landesausschuß wird beauftragt, nach Acquirirung eines für das polytechnische Landesinstitut geeigneten Bauplatzes eine Fachkommission zur Feststellung des Bauprogrammes, für welches als Bauaufwand in keinem Falle die Summe von 500.000 fl.


23

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

zu überschreiten und auf eine allenfällige Trennung des Lehrkörpers nach den beiden Landessprachen (Oho! im Centrum) Rücksicht zu nehmen ist, einzuberufen, nach erfolgter Feststellung desselben zur Einbringung von Bauplänen unter Zusicherung eines Preises von 2000 fl. für den erst- und von 1000 fl. für den zweitbesten im Konkurrenzwege aufzufordern, sofort nach Prüfung derselben und der Kostenüberschläge durch die einberufene Fachkommission und Zuerkennung der Preise um die Bewilligung zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund des festgestellten Bauplanes bei dem Landtage einzuschreiten."

Zu diesem Antrage hat mich die Größe der Summe bestimmt.

Wir haben bei viel geringeren Objekten darauf gedrungen, daß uns ein förmlicher Bauplan vorgelegt werde und daß wir erst auf Grundlage desselben in die Bewilligung der Summe eingehen würden. Daß ein solcher Vorgang von großem Nutzen und Vortheil sei, Iaht sich schon im Allgemeinen nicht in Abrede stellen, im vorliegenden Falle werde ich noch besonders auf Beispiele hinweisen. Wir haben für die Adaptirung der Kosmanoser Filiale der Irrenanstalt, den ersten Plan, der vorgelegen ist von Seite des Landesausschusses, nachdem er von einer Kommission geprüft worden ist, für zu hoch und nicht entsprechend erkannt.

Es ist uns ein zweiter Plan vorgelegen, der mit Zuziehung des Landesingenieurs aufgenommen worden ist, und der wurde vom h. Hause als entsprechend anerkannt, auf Grundlage desselben wurden nicht unbedeutende Ersparungen erzielt; selbst über diesen Beschluß wurde der Landesausschuh angewiesen, für die weiteren Bauobjekte einen Bauplan verfassen zu lassen und dem Lande zur Genehmigung vorzulegen.

Ein ähnlicher Fall war beim Gebärhause; wir haben beschlossen, nicht sogleich in die Bewilligung einzugehen, sondern uns erst die Pläne vorlegen zu lassen, um die Summe zu kennen, welche das Land zu tragen hätte.

Die Herren sind über den Betrag von 440.000 fl. verwundert, als ob er ein zu hoher sei; über die Versicherung der Kommission, daß es unvermeidlich ei, wenn etwas Entsprechendes geliefert werden solle, diese Summe zu bewilligen, wird diese Schlußfassung seiner Zeit erleichtert werden. So scheint es mir nach meinem Dafürhalten, eine harte Sache für den Landesausschuß, sich in den Bau selbstständig einzulassen, auf die bloße allgemeine Anschanung —500000 fl. werden wir brauchen.

Es können die Anschauungen so verschieden werden, daß dann mitten im Bau der Landesausschuß auf einmal zu einer anderen Anschauung käme, oder von Seite des Landtages eine solche gefasst würde, und daß man nur deßwegen, weil man Hun-derttausende werwendet hat, mit den weiteren Hunderttausenden wieder fortsetzt.

Jedenfalls ist unseren Künstlern leider nicht in Abrede zu stellen, daß die ersten Pläne, die sie machen, immer geringer im Betrage sind, als die wirkliche Ausführung. Ist kein Plan da, der streng in's Detail eingeht, sondern nur eine allgemeine Angäbe, wie die, es soll nicht über 500000 fl. gehen, ja dann kann man dem Unternehmer, der den Plan aufgenommen, im Grunde genommen keinen Vorwurf machen.

Er wird sagen: Ja, hätte man mich früher gefragt, so würde die Sache sich richtiger gemacht haben. Ob man der äußeren Verzierungen, des Luxus mehr oder weniger macht, hat auf die Bausumme einen ungeheueren Einfluß. Der Baugrund wird nicht acquirirt oder wenn er acquirirt wird, so ist bei der großen Summe und dem Zeitverluste, der vielleicht dadurch entstehen wird, doch nicht ein so großer, als daß man diese Zweckmässigkeits- und Ersparungsrücksichten außer Acht lassen und sogleich definitiv die Baubewilligung beschließen sollte.

Oberstlandmarschall: Hr. Dr. Rieger!

Dr. Rieger: Ich muß gestehen, ich kann mich vor Erstaunen nicht fassen, über die ganze Menge von Anträgen, welche Hr. Hofrath von Taschek auf einmal ins hohe Haus bringt.

Es sind in seinen Anträgen mitunter Anträge eingeschoben, die von principieller und weittragender Natur sind, wie unter Andern ganz nebenbei der über die Trennung der beiden Lehrkörper. Ich glaube, meine Herren, es liegt wohl auf der Hand, und ich will über den Gegenstand jetzt weiter gar nicht sprechen; aber es ist ein prinzipieller Antrag,, den man nicht so nebenbei abthun kann.

Nun ebenso ist ja ohnehin eine Kommission zusammengesetzt, die über diesen Antrag einen besonderen Belicht zu erstatten hat, und es wäre ganz unzukömmlich, wenn das hohe Haus nur nebenbei aus Anlaß einer technischen oder finanziellen Frage darüber abstimmen wollte, was um so schwieriger wäre, als wird den Antrag des Hrn Hofrathes nicht schriftlich vor uns liegen haben, und es daher schwierig wäre, die Sache sogleich aufzufassen.

Ich weih nicht, wo eigentlich in diesem Augenblicke die Debatte steht, und ob ich das Recht habe, mich über den finanziellen Antrag des Hrn Hofrathes Taschek zu äußern, weil er einen ganz andern Gegenstand in Anregung gebracht hat.

Ich will mich gar nicht über die Frage aussprechen, in welcher Art und Weise das h. Haus es für zweckmässig finden wird, die Bedürfnisse des Landes in Bezug auf diese Anstalt zu decken. Ich glaube, es wäre doch ein ganz ungewöhnlicher, ich möchte sagen, unerhörter Vorgang, daß man schon heute den Beschluß fassen würde über das, worüber erst der künftige Landtag zu beschließen haben wird.

Heuer ist das Bedürfniß des Baues und Ausbaues noch nicht eingetreten, heuer ist das Bedürfniß nicht vorhanden, eine Umlage zu machen.

Meine Herren, wir alle fühlen es, wie schwer die Zeitverhältnisse sind, und wie schwer die Steuerlast auf den Steuerpflichtigen lastet, und wenn wir heute zu dem Elende und der Noth, in welcher er


24

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

heuer steht, die tröstliche Versicherung geben: Sei ruhig, über's Jahr wird dir's noch schlechter gehen, über's Jahr wirst du noch zwei Prozent mehr als Zuschlag bekommen, so glaube ich nicht, daß diese tröstliche Versicherung ihm Beruhigung bringen wird. —

Ich glaube auch nicht, daß wir diese Schrecken und Schatten künftiger Ereignisse schon heute vorausschicken sollen. Es ist auch nicht nöthig. Finden wir im künftigen Jahre, daß wir eine zweiprozentige Umlage oder eine einprozentige benöthigen werden, so werden wir sie dann beschließen.

Warum aber schon heute Präjudiziren für's künftige Jahr, das begreife ich nicht. Ich glaube, es sind im Bereiche der Möglichkeit noch viele Fälle; ich sage nicht gerade, daß wir ein Anlehen werden kontrahiren müssen, aber es ist ja möglich und ich erwähne nur eines Umstandes.

Die Kommission für das Armengesetz hat unter Anderem den Antrag gestellt, es solle der Landesausschuh beauftragt werden, Erhebungen zu machen in der Richtung, ob die Krankenkost, die gegenwärtig aus dem Landesfonde gezahlt wird, nicht aus dem Landesbudget gestrichen weiden soll, resp. ob es nicht auf die Gemeinden übertragen werden soll. —

Meine Herren. es ist ein bekanntes Faktum, und ich möchte sagen, ein höchst bedauerliches Faktum, daß weitaus der größte Theil der Landesumlagen eigentlich für Krankenzwecke verwendet wird und für andere Zwecke, so zu sagen, nichts übrig bleibt, da eben der größte Theil der Landesumlagen verwendet wird auf das Krankenhaus, das Irrenhaus, das Gebärhaus, das Findelhaus und was noch dahin gehört.

Nun, wenn das Prinzip angenommen würde von dem hohen Hause, daß künftighin die Erhaltung der Kranken von den betreffenden Gemeinden zu tragen ist, so würde unser Landesbudget in der normalen Weise entlastet werden, und es wäre dann vielleicht möglich, ohne Umlagen zu machen, alle diese Vorlagen zu bestreiten.

Wie gesagt, ich weih nicht, meine Herren, was das h. Haus in dieser wichtigen Frage künftig beschließen wird, aber ich möchte nicht, daß das hohe Haus sich heute schon im vorhinein bindet und sagt, in künftigen Jahren müssen 2 % umgelegt werden und es soll künftig dem Landtage nicht freistehen, dieses Bedürfniß in einer anderen Weise zu decken. Noch einen Punkt möchte ich gerne berühren, den H. Hofrath Taschek zur Sprache gebracht hat, das ist die Bewilligung des Planes.

Ich möchte, meine Herren, nicht gerne in dem Lichte erscheinen, als wollte ich dem Landesausschusse ein größeres gewisses Pouvoir zuweisen, aber meine Herren, das will ich zugestehen mit meinem konstitutionellen Gewissen, wenn ich so sagen darf, will sich das durchaus nicht vertragen, daß eine parlamentarische Versammlung über einen Bauplan absprechen solle, daß ist doch ein ganz unerhörtes und durch und durch unpraktisches Vorgehen, wenn das hohe Haus überhaupt die Exekutive hat.

Die Beurtheilung eines solchen Planes und Durchführung seiner Absichten ist doch ein Geschäft der exekutiven Organe, das liegt ja in der Natur der Sache.

Ich glaube nicht, daß man in irgend einer legislativen Versammlung in anderer Weise vorgeht. Ich glaube, meine Herren, sie können in dieser Beziehung versichert sein, daß der Landesausschuß die große Last der Verantwortlichkeit, die bei der Wahl des Planes auf ihn gelenkt wird, im vollsten Maße empfinden wird, daß er es für seine Pflicht halten wird, bei der Sache wo möglich vorsichtig vorzugehen, daß er ohne Zweifel, und es kann sogar ihm zur Pflicht gemacht werden, bevor er die Beschlüsse darüber faßt, eine Kommission von Sachverständigen, sei es Aerzten oder sei es Bauverständigen, über den Plan urtheilen läßt und erst auf Grundläge dieser entgegengenommener Urtheile den Ausspruch fällt über die Art und Weife, in der das Haus ausgeführt werden soll.

Aber daß eine solche Angelegenheit der legislativen Gewalt, dem hohen Hause selbst vorbehalten werden sollte, scheint mir ein ganz unpassender Vorgang. und ich möchte das hohe Haus bitten, in dieser Beziehung den, in allen Ländern der Welt eingehaltenen konstitutionellen Prinzipien und Anschauungen nicht untreu zu werden.

Oberstlandmarschall: Ich glaube nur noch eine Bemerkung machen zu müssen, bei der Beschlußfassung. die Heute der Gegenstand der Berichterstattung ist.

Ich berufe mich auf den Antrag der Kommission für die Polytechnik bezüglich des Ankaufes des Grundes; es war ein zmeiter Antrag damit verbunden bezüglich der Verfassung des Bauplanes und der Bedeckung der Kosten.

Der erste Antrag der Kommission wurde angenommen, bezüglich des 2. Antrages wurde aus Anlaß des von Sr. Excellenz dem Grafen Leo Thun gestellten Amendements darüber die Beschlußfassung noch sistirt und diese zwei Fragen zur näheren Erörterung gebracht, auf wie hoch sich der Bauaufwand belaufen würde, und dann wäre über die Bedeckung desselben abzusprechen. Bezüglich der Art und Weise, wie die Ausführung des Baues zu geschehen hat, glaube ich, steht von der ständigen polytechnischen Kommisssion noch die eigentliche Berichterstattung und Antragstellung bevor.

Ich glaube daher, daß der Antrag des Herrn Hofrathes Taschek vielleicht höchstens der Kommission zugewiesen werden könnte.

Da wir heute geschaftsordnungsmässig nicht in der Lage sind, über diesen Gegenstand zu sprechen, glaube ich, daß die polytechnische Kommission ihren Antrag zu erstatten hätte in Vervollständigung des ersten, nur theilweise erledigten Antrages.

Hofrath Taschek: Ich bitte ums Wort. Ich theile ganz die Anschauungen Euerer Excellenz, aber


25

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

ich bin von der Voraussetzung gegangen, daß, nachdem die Verhandlung über den Gegenstand in der damaligen Sitzung unterbrochen worden ist und heute der Gegenstand fortgesetzt wird, auch die weitere, damals angeregte Frage heute zur Verhandlung kom-me und daher habe ich mich bereit erklärt, einen Antrag zu stellen und habe denselben auch vorgebracht. —

Wenn aber Euere Excellenz der Anschauung sind, daß heute über die Frage selbst nicht zu sprechen, nicht zu verhandeln ist, sondern nur über die Frage, wie das Kapital zur Deckung des Aufwandes aufzubringen sei, so bin ich vollständig zufrieden, und behalte mir meinen Antrag vor, bis der Gegenstand zur Verhandlung kommen wird und ich werde Euere Excellenz bitten, ihn auch dann zur Verhandlung zu weifen.

Oberstlandmarschall: Ich gehe von der Anschauung aus, daß dieser Gegenstand heute kein Gegenstand der Debatte und Beschlußfassung sein kann, um so mehr als zu diesem Gegenstände ein anderer Berichterstatter von der Kommission bestellt worden ist.

Dr. Görner: Ich bitte. Excellenz! Ich glaube, die Berichterstattung erstreckt sich nicht bloß auf den einen Theil, indem ich mich damit beziehe auf den Bericht, den der Herr Berichterstatter heute erstattet hat und auf den Antrag, den er am Schluß gestellt hat.

Was die Aenderung der Berichterstatter betrifft, hat diese einen andern Grund; ich habe mir erlaubt, die Berichterstattung abzulehnen, und da hat die Kommission den Herrn Prof. Zelený gewählt auch in diesem Punkte.

Aber was den damaligen Beschluß des hohen Hauses anbelangt, so ging er eben, soviel ich mich erinnere, dahin, daß zuerst, bevor über diesen Punkt abgestimmt werden sollte und bevor man sich schlüs-sig machen wollte, nur erwogen Ťerden sollte, wie groß der Bauaufwand sein würde.

Es ist also nach meiner Uiberzeugung diese Mittheilung eigentlich kein Gegenstand des Beschlusses, sondern nur eine Vorfrage behufs Erledigung der eigentlichen Frage, ob dieselbe dem Landesausschusse oder dem hohen Hause selbst übertragen werden sollte. —

So habe ich die Sache damals aufgefasst, als ich die Berichterstattung hatte, und ich glaube, daß beide Gegenstände heute an der Tagesordnung stehen. —

Oberstlandmarschall: Die Kommission ist in die Erörterung dieser Frage nicht eingegangen und hat keinen Autrag in dieser Beziehung gestellt.

Zpravodaj Zelený: Co se tyče otázky této, zdá se mi, že mínění nejvyššího maršálka neshoduje se s tím, jak se véc dle usnesení učiněného 1. února skutečně má.

Tehda bylo komisi po návrhu hr. Thuna uloženo, aby spolu s výborem zemským vyšetřila, jaký náklad bude při nejmenším vyhledávat vystavení učiliště polytechnického a potom v srozumění s budžetní komisí ještě v tomto zasedání zprávu podala, jak by se tento náklad uhraditi dal.

Komise vzala tuto otázku na přetřes a měla porady skutečně, jak jí byly nařízeny s výborem zemským a s budžetní komisí.

Návrhy ty, které podány jsou na konci zprávy, již jsem měl čest dnes předložiti, tuším ne sice výslovné, ale patrně obsahují to, že se provedení stavby výboru zemskému v mezích jeho činnosti ponechává a že sněm zemský spokojuje se s tím, že ustanovuje sumy, které jsou zapotřebí ku stavbě, že však všecko, co se týče plánu, nechce dále vyšetřovati a skoumati.

Zdá se mi, že to z toho, co jsem na konci předložil, vysvítá zřejmě.

Zemskému výboru se povoluje, aby na zakoupení stavení i na přípravy k stavbě užil sumy 250.000 a k tomu 240.000, co se týče dalšího, aby učinil předlohu, jakým spůsobem by se to zapravit mělo. Že by zemský výbor měl býti ještě zavázán, aby předkládal sněmu plány, aby tyto zde byly posuzovány, a aby teprv na přijetí těchto plánů záleželo, má-li se stavba podniknouti a vykonati čili nic, na to komise nepomyslila, nýbrž míní, že přijmutím těchto návrhů bude zemský výbor zmocněn, aby stavbu podnikl a vyvedl.

Oberstlandmarschall: Der gefasste Beschluß lautet also:

1) Die Kommission wird beauftragt im Einvernehmen mit dem Landesausschusse zu berathen, wie hoch sich zu mindesten die Kosten für die definitive Unterbringung des polytechnischen Institutes belaufen werden und sodann in Einvernahme mit der Budgetkommission noch in der gegenwärtigen Session zu berichten, in welcher Weise diese Kosten aufzubringen sein werden.

2) Bis dahin wird der Beschluß über die vorliegenden Kommissionsanträge vertagt. Diese Anträge betreffen eben die Modalitäten bezüglich der Herstellung des Baues.

Graf Martinic: Nach dem, was der Herr Oberstlandmarschall mitgetheilt hat und was auch mit den gefassten Beschlüssen vollkommen übereinstimmt, scheint mir doch, daß heute die Sache so steht, daß wir uns schlüssig zu machen haben über die Frage, wem soll die Entscheidung über den Bau selbst, über die Inangriffnahme, über den Kostenpunkt des Baues zu stehen und implicite, wann soll damit begonnen werden, und 2) wie soll der Kostenbetrag gedeckt werden.

Ich glaube, daß beide Anträge des Abg. Dr. Taschek allerdings den Gegenstand der heutigen Berathung zu bilden hätten, insofern nicht das hohe Haus noch neuerlich die Vorfrage an die Kommis-sion zurückzuweisen für gut fände.

Ich habe allerdings aus den vorgebrachten Anť trägen der Kommission nichts entnommen, in wie-

4


26

XLIV. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

fern die Kommission einen positiven Antrag gestellt hat, daß der Landesausschuß beauftragt oder vielmehr ermächtigt werde.

Ich glaube, daß dieser Antrag nicht gestellt wird; in dieser Beziehung wäre also der Kommissionsantrag allerdings nicht vollständig. Im Sinne des damals gefassten Beschlusses müsste es liegen, daß heute der Beschluß in dieser Beziehung gefasst wurde.

Wenn ich nun die Frage in diesen beiden Richtungen in Erwägung zu ziehen mir erlaube und zuerst auf die Frage der Ermächtigung zur Inangriffnahme des Baues übergehe und in dieser Beziehung den Antrag des Herrn Hofrath Taschek ana-lysire, so möchte ich zunächst bemerken, daß ein Punkt in demselben mir jedenfalls außer der Frage für die heutige Berathung zu stehen und wirklich über unsere heutige Aufgabe hinauszureichen und eine Frage zu präjudiciren scheint, welche nicht unmittelbar damit zusammenhängt oder jedenfalls nicht ohne gründliche Erwägung gelöst werden könnte; nämlich der Passus, welcher sich auf die allfällige Trennung der Lehrkörper nach den beiden Landessprachen bezieht. Das ist ein Punkt, der doch nicht einer Erwägung und Erörterung unterzogen worden, ist, und, wie mir scheint, durchaus nicht in so innigem Zusammenhange mit der heute vorliegenden Frage ist, daß er nothwendiger Weise schon in diesem Stadium der Berathung entschieden werden müsste.

Ich möchte daher jedenfalls das vorausschicken, daß ich für die Weglassung dieser Worte aus dem Antrage stimme, und dieselben zu beantragen mir erlauben werde. Was aber den übrigen Inhalt dieses Antrages betrifft, muß ich gestehen, daß er sich, meiner Ansicht nach, als zweckmässig, und sogar als nothwendig in einer gewissen Beziehung zum vorigen Beschlusse darstellt.

Es sollte die Kommission erörtern, was das Minimum der Kosten des Baues beträgt. Wenn wir nun einfach über den heutigen Bericht den Landesausschuß ermächtigen, so ist 500.000 eine Minimalgrenze. Ich aber glaube im Sinne des Antrages des Herrn Hofrath Taschek ist es als eine Maximalgrenze zu bezeichnen. Und allerdings scheint es mir, wenn wir an ein so großes Objekt herantreten, ist die Bestimmung einer Maximalgrenze nothwendig. Ja ich glaube, daß es selbst für den Landesausschuß eine Beruhigung sein muß, wenn er in seinem Vorgange eine Richtschnur hat und mit Zuversicht zu Werke gehen kann.

Ich glaube daher, daß die Bestimmung einer Maximalgrenze, wie sie in dem Antrage des Hrn. Hofrath Taschek der erste Punkt bildet, zweckmässig anzunehmen wäre. Der zweite Punkt der Frage bezieht sich auf die Art, wie die Pläne beizuschaffen wären, es ist die Bestellung von Preisen angerathen worden, und es ist die seinerzeitige Entscheidung dem Landtage vorbehalten.

Nun, hier könnte allenfalls die Frage der Zeitersparung in Rede und Erwägung kommen. Wenn wir aber bedenken, meine Herren, daß wir nach dem Antrage der Kommission selbst für das heurige Jahr nur 234000 fl. zur Disposition haben, damit aber, glaube ich, ungefähr nur der Kostenpunkt hinsichtlich der Beischaffung der Baufläche gedeckt wird, so ist es von selbst ersichtlich, daß von diesen Kosten nur ein unbedeutender Theil auf allfällige, unerlässliche Vorarbeiten und Einleitungen erübrigen wird, also mit dem Bau, auch wenn wir diesen Antrag des H. Hofrath Taschek nicht annehmen, in diesen Jahren nicht begonnen werden kann.

Das Budget des nächsten Jahres aber muß ohnehin vom Landtage wieder festgesetzt werden. Ich sehe also auch keinen Anstand, diesem Punkte des Antrages des H. Hofr. Taschek beizutreten, nachdem keine Verlängerung oder Verzögerung dadurch entsteht, und jedenfalls dem Landtage die Entscheidung insoweit vorbehalten wird, daß nach Einlangung der nöthigen Pläne, der Landesausschuß sie dem Landtage zur Berathung und Beschlußfassung vorlegen wird; wie wir heute auch bei der Gebäranstalt eine Kommission gewählt haben, welche die Pläne zu prüfen und zu erwägen haben wird.

Mit Hinweglassung des Passus, welcher der einzige präjudizirende wäre, nämlich der Worte: "mit Rücksichtnahme auf die Trennung der Lehrkörper nach beiden Nationalitäten, mit Hinweglassung dieses Passus würde ich mich also mit dem Antrage des H. Hofr. Taschek einverstanden erklären.

Mit viel größerer Entschiedenheit möchte ich aber für den ersten Antrag des H. Hofrath Taschek, welcher auf die Beschaffung der Kosten sich bezieht, mich aussprechen; und ich glaube, meine Herren, es ist nothwendig, wir sind es unseren Kommitenten schuldig, wir sind es unserm Lande schuldig, daß wir, wo es sich um eine so große Ziffer handelt, wo es sich um eine so große Aufgabe handelt, die an uns herantritt, wo wir es aussprechen müssen, so zu sagen, täglich auszusprechen in der Lage, es werden solche Opfer dem Lande aufgelegt werden müssen; daß wir weiters in Erwägung des finanziellen und ökonomischen Standes des Landes die Frage nicht hinausschieben, nicht bemänteln, sondern offen ihr ins Gesicht sehen und darnach unsere Entschlüsse treffen; daß wir sie auch so prägnant aussprechen, daß sie allgemein verständlich seien.

Wir haben es oft ausgesprochen und können uns alle nicht darüber täuschen, daß die finanzielle und ökonomische Lage des Landes gedrükt ist. (Rufe: richtig.)

Daß in dieser Lage des Landes eine jede Auflage, welche vom Landtage beschlossen und dann den Kräften des Landes aufgebürdet wird, eine reisliche Erwägung erfordert.

Es ist daher, glaube ich, sehr an der Zeit, sich ein Bild zu machen von demjenigen, was wir denn doch zu beschließen haben, was wir dem Lande auflegen sollen und müssen, und nur dann, wenn wir zur Ueberzeugung gelangt sind, daß es sich nicht um einen etwaigen Luxus, nicht um ein Ding handelt,


27

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

welches hinausgeschoben werden kann, und nicht in erster Reihe als Bedürfniß erscheint, wirklich zu der Beschlußfassung schreiten.

Nun glaube ich, meine Herren, von den Aufgaben, welche heute von dem Herrn Hofrath Taschek aufgezählt worden sind, können wir mit gutem Gewissen sagen, daß sie keine solchen sind, welche überflüssig in irgend einer Beziehung oder daß sie solche sind, welche hinausgeschoben werden können.

Es ist allerdings eine mißliche Sache, wenn so große Auslagen aus dem Landesfonde bestritten werden müssten und man hört oft Klagen und sie werden gewissermassen mit einiger Vorliebe von manchen Seiten betont, daß es doch eigentlich scheint, als ob die Landesverwaltung doch eine größere Last auflegt, daß überhaupt der Landesfond nur noch eine neue Last für das Land sei.

Meine Herren! gegen das ist es nothwendig der Sache etwas näher auf den Grund zu sehen, es ist nothwendig sich zu vergegenwärtigen, was der Landesfond ist, und wie es kommt, daß dessen Auslagen immerfort steigen, und heranwachsen. Es ist sich gegenwärtig zu halten, daß in unserem Landesfonde in unserer Landesverwaltung mehrere Aufgaben begriffen sind, welche in anderen Landern und bei uns selbst vor einer nicht langer Reihe von Jahren von den Gesammtstaatsfinanzen getragen worden sind, und getragen werden könnten und vielleicht sollten. Jedenfalls aber ist zu berücksichtigen, daß diese Gründung des Landesfondes eigentlich nur eine Entlastung der Staatsfinanzen unter der Zeit der bürokratischen Verwaltung zu bedeuten hatte. Es war eigentlich nur die Ueberwälzung gewisser Aufgaben aus dem Totale der Staatbfinanzen auf die Landesfinanzen.

Man wollte die Erhöhung der Staats-Steuern umgehen und hat dieß durch die Landessteuer erreicht. Nun aus dieser höchsten Blüthe der centralistischen Administration ist gewiß ohne ihrem Wollen und Zuthun ein sehr gewichtiges Moment der autonomen Administration geworden. Nun aber glaube ich, daß es ungerecht ist, es der autonomen Administration in die Schuhe zu schieben und sie dafür verantwortlich zu machen, daß so große Auslagen da sind, welche bestritten, befriedigt werden müssen. Wir stehen z. B. auch in der heutigen Session vor der Excamerirung von Reichs-Strassen; die sollen nun aus dem Lanedsfond bestritten werden. Ist es recht und billig zu sagen, daß in Folge der Landesverwaltung die Landesauslagen steigen, wenn die Finanzverwaltung die Aufgaben, die ihr zufallen, ohne daß man dabei auch einen korrelaten Theil der Einnahmen überließe, dem Lande zuweiset.

Das, meine Herren, ist sehr in Erwägung zu ziehen, daß eben der Landesfond zur Ausscheidung von Ausgaben des Reichsbudgets, ohne korrelate Zuweisung von Einnahmen dient; und die ganze Quote und Tangente der Reichssteuer unverändert einstießt, während der Zweck, zu dem dieselben verwendet werden, sukzessive verweigert, in einen engeren Kreis eingeschränkt wird, und somit auf die autonome Verwaltung übergeht. Das, meine Herren, habe ich nöthig geglaubt auszusprechen; damit vorgebeugt werde, daß man in dem Anwachs der Ausgaben etwa bloß die Frucht der autonomen Verwaltung erblicke und auf diese die Schuld überwälze.

Nachdem wir nun aber in dieser Lage sind, nachdem wir diese Ausgabe decken müssen, so glaube ich, ist es eben einer ernsten Erwägung werth, ist es nothwendig, hier uns schlüssig zu machen, in welcher Weise wird es für das Land am heilsammsten, für die Kräfte desselben am schonendsten sein? und da stimme ich aus vollem Herzen dann bei, was der Hr. Hofr. Taschek gesagt hat, daß es nothwendig ist vor dem 1. Schritt auf der abschüssigen Bahn, die er ganz richtig gekennzeichnet hat. und über die wir leider nur zu traurige Erfahrungen haben vor dem 1. Schritt auf dieser abschüssigen Bahn Halt zu gebieten, und diesen Schritt nicht zu machen, daß wir uns vielmehr entschließen, solange es möglich ist, mit Entschiedenheit Hindernisse zwischen uns und diese Bahn legen. Landesschulden, Landeskreditwesen wird glaube ich keine Blüthe der Autonomie, sondern höchstens eine Gistsrucht sein.

Ich glaube auch, daß Bedürfnisse, die zum großen und wesentlichen Theil der Gegenwart nützen sollen und werden, daß diese Unternehmungen, welche wir zu bestreiten haben, auch von der Gegenwart zu tragen sein werden. Was andere weitreichende Unternehmungen betrifft, deren Folgen erst in weiteren Reihen von Jahren sich herausstellen, mag es zweckmässig sein, daß vielleicht manchmal die Ausgaben nicht der Gegenwart auferlegt werden, sondern ein Theil auf die Zukunft gewälzt wird. Aber für diesen Fall halte ich es für angezeigt, einen ernsten Beschluß zu fassen, welcher uns wenigstens uns selbst gegenüber bindet, diese Kosten nur in jener Weise aufzuerlegen, welche Herr Hofrath Taschek ausgedrückt hat, damit wir nicht auf der abschüssigen Bahn, wenn ich schon einmal den Ausdruck gebraucht habe, nicht weiter gleiten. Ich habe mit Vergnügen die Mittheilung des Hr. Hofr. Taschek vernommen, daß er das Wort Steuerzuschlag mit Umlage vertauscht hat. Das enthebt mich eines wesentlichen Bedenkens gegen den Antrag.

Der Steuerzuschlag der Centime aditionel ist bei uns leider ein sehr eingebürgerter Modus die Daumschraube der Steuerhöhung anzulegen, so daß es gang und gäbe geworden ist, gar keinen anderen Modus als möglich vorauszusetzen. Dazu tritt noch die Frage, ob wirklich dieser Steuerzuschlag, auch wenn er nach der Steuer im Allgemeinen repartirt ist, ein nach vollkommen gerechtem Modus umgelegter Zuschlag ist.

Das ist jedenfalls klar, daß es der Arten und Weisen verschiedene geben kann, nach welchen das Bedürfniß des Landes durch die Kräfte des Landes im Wege von Umlagen hereingebracht wird, ohne deßwegen unbedingt gebunden zu sein, an den Weg

4.


28

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der Jahres-Session 1866.

der Steuerzuschläge, wie er jetzt besteht. Deßwegen habe ich diese Aenderung, welche keine präjudicirende ist und nur das Gebiet der Beschlüsse der Landes. Vertretung erweitert, mit Vergnügen vernommen.

Ebenso lege ich Gewicht darauf, daß in dem Antrage die Worte enthalten sind, daß diese Beschlüsse hinsichtlich der Landesumlage nur dann einzutreten haben, insofern dieser Bau oder diese Unternehmungen nicht durch das gewönliche Budget gedeckt werden sollten.

Es kann nämlich der Fall eintreten, und Hr. Dr. Rieger hat ganz richtig darauf hingewiesen, daß eine Erleichterung für das gewöhnliche Budget in irgend einer Weise eintrete. Für diesen Fall scheint es mir nothwendig darauf hinzuweisen, daß wir diese anderthalb Millionen nicht unbedingt als außerordentliches Budget hinstellen, so daß etwa für das gewönliche Budget des gewöhnlichen Umlagspercent, in der jetzigen Höhe unbedingt beizubehalten wäre.

So wie wir im vorigen Jahre 100.000 G. eingestellt haben in das Budget für die Gebäranstalt, so könnten wir, wenn wir in die Lage kommen, im Laufe der nächsten 5—6 Jahre eine Erspaarung in dem Budget einzuführen, allerdings einen gewissen Theil im ordentlichen Budget decken: deßwegen scheint es mir zweckmässig, nicht schon diese ganze Summe aus dem ordentlichen Budget herauszunehmen, und in das außerordentliche Budget zu verzeichnen.

Ich schließe mich daher diesen Modifikationen sehr gerne an. Meine Herren, ich empfehle daher den Antrag des Hrn Hofrath Taschek aus den Gründen, die er sehr treffend bezeichnet hat, und die zu unterstützen ich für meine Pflicht halte, für meine Pflicht gegenüber unserem Lande und gegenüber unseren Kommitenten; denn ich glaube, daß wir ihnen keine guten Dienste erweisen würden, wenn wir zur Vermeidung des Odiums, welches vielleicht in der Votirung eines Steuerzuschlages liegt, das traurige Geschenk von Schulden geben würden, welches für die Zukunft den Kredit und den Wohlstand des Landes vielleicht zur untergraben im Stande sein würde, deßhalb stimme ich meine Herren für den Antrag des Hm. Hofrath Taschek. (Bravo! rechts).

Dr. Trojan: Ich weiß nicht, welchen Zweck die Feststellung einer Modalität von Umlagen auf mehrere Jahre im vorhinein haben soll; sie ist nicht bloß ungewöhnlich, sondern — ich glaube auch zwecklos. Denn wenn es heißt, man soll die Auflage der Neubauten für die nächste Zeit, auf die nächsten 5 oder 6 Jahre vertheilen und sogleich bestimmen, daß der hiezuerforderliche Aufwand im Wege der Umlage aus diese einzelnen Jahre vertheilt werde; so frage ich: wird dadurch der nächste Landtag gebunden sein? Auf einen solchen Beschluß werden wir uns selbst nicht gebunden halten in künftigen Jahren, wenn wir wieder zusammen kommen!

Nein. meine Herren! Jeder. Einzelne kann und wird dann gewiß nach den geänderten Verhältnissen ganz frei das Budget berathen, und die entsprechenden Anträge stellen; wie kann man es aber auf 5 oder 6 Jahre im voraus thun!

Wenn der nächste Landtag es für gut findet, im Wege der Kreditaufnahme das Defizit zu decken, so können wir ihm nicht präjudiciren. Wir machen also nicht nur etwas ungewöhnliches, sondern auch offenbar zweckloses, was keinen Erfolg haben wird.

Ich kann mich gegen diesen ersten Antrag daher in dieser Beziehung nur entschieden aussprechen. Was den zweiten Antrag des Herrn Hofrath Taschek betrifft, so mache ich daraus aufmerksam, daß er geeignet ist, die Sache mindestens um ein Jahr zu verschleppen.

Wir haben beabsichtigt eben durch die nochmalige Zuweisung an die Kommission die definitive Schlußfassung in der Sache selbst zu ermöglichen, aber auf diesem Wege wird es um ein Jahr verlängert. (Centrum: Ja, das ist es! sehr gut!) denn nach diesem Antrage werden wir wieder eine Kommission beschließen und werden am Ende dort sein, wo wir heute sind.

Ich glaube also, auch der 2. Antrag des Hrn Hofrath Taschek ist nicht zweckmässig. Uebrigens klingt mir besonders der erste Antrag des Hrn Hofrath beinahe so, als wenn der Hr. Antragsteller befürchten möchte, wir kommen jahrelang nicht zu-zusammen, und so auch ein anderer Landtag nicht.

Auf solche Eventualitäten möchte ich nicht einen Beschluß bauen oder empfehlen; ja um so mehr bin ich gegen beide Anträge und schließe mich ganz dem Antrage der Kommission.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Herr Abg. Wolfrum!

Abg. Wolfrum: Die beredte Unterstützung von Seite Sr. Excellenz, die den Anträgen des H. Hofrath zu Theil wurde, überhebt mich eigentlich alles weiteren Sprechens für die Anträge, die der Herr Hofrath im Namen der Minorität gestellt hat. Wenn aber der unmittelbare Herr Borredner gesagt hat, daß der Antrag des Herrn Hofraths präjudizirlich sei für den späteren Landtag, so muß ich erwidern, daß ja die Budgetkommission durch den Beschluß des Landtages gefragt worden ist und beauftragt wurde, zu bestimmen, wie die Mittel zum Baue des Polytechnikums aufzubringen seien.

Das war die Frage; über die hatte die Budgetkommission die Antwort zu ertheilen und deswegen haben wir das Minoritätsvotum eingebracht, weil wir geglaubt haben, die Antwort der Majorität sei keine Antwort auf die Frage, die der Landtag an sie gestellt hat. Um diese Antwort zu erhalten, hätte das h. Haus nicht nöthig gehabt, die Budgetkom-mission zu fragen, das konnte gleich beschlossen werden und es konnte am Ende auch selbstverständlich fein. Wir brauchen die Beantwortung der Frage, wie sind die Mittel zum Baue des Polytechnikums aufzubringen? und die Antwort lautet nach dem Antrage der Minorität: Theils durch die Entnahmen aus dem Kapitalienstande des Landesfondes, soweit


29

XLIV. sezeni 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

es möglich ist, und theilweise durch die Steuerumlagen.

Und ich glaube, meine Herren, wenn ich noch etwas zu den sehr beredten Worten Sr. Exc. bei fügen darf, es ist wirklich gut, wenn man bei solchen Auslagen zum Voraus weih, daß diese Auslagen durch Steuerumlagen gedeckt werden. Es ist das ein Mittel, so sparsam wie möglich vorzugehen, während dem, wenn man mit einem anderen Antrage kommt, man glaubt, es werden sich schon die Mittel finden, und das pflegt dann die erste Ursache zu sein, daß man nicht sparsam vorgeht. Bloß mit diesen wenigen Worten glaube ich den Antrag des Herrn Dr. Taschek unterstützen zu müssen (Bravo! links).

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Herr Dr. Sladkovký!

Dr. Sladkovský: Já si chci dovolit, několika slovy poukázati k tomu, že se mi zdá, jakoby to, co navrhuje pan dvorní rada Taschek, čelilo k tomu anebo pozdálí aspoň poukazovalo k tomu, že by se slavný sněm nemohl úplně spolehnouti na hospodářství zemského výboru, který jest předce také tak dobře komisí sněmu jako koždá jiná, ba on je snad ještě více spolehlivý, než-li komise, a zvolená k tomu, aby zkoušela plán a se přesvědčila o nákladu, který by se na stavbu měl vésti. Co se týče mne, myslím, že zajisté veškeré strany v této slavné sněmovně jsou v zemském výboru tak zastoupeny, že mohou býti přesvědčeny, že dozajista ani na té ani na druhé straně nebude příčiny k tomu, pakli zemský výbor stavbu podnikne a plán schválí, litovati toho, že se to ponechalo zemskému výboru. Jest to věc přirozená, že takové věci, které se týkají vykonávání nějakého usnešení sněmovního a zejména stavby, že tyto věci se ponechávají užším sborům, a tedy by se musila volit jakási zvláštní komise, která by o tom zase musila podati zprávu slavnému sněmu.

Ovšem že by v této komisi se vytříbily náhledy, a podaly by se o tom snad vota většiny a menšiny.

Avšak ve výboru zemském jest to právě tak; tam jsou zastoupeny všecky strany této slavné sněmovny a myslím, jest-li by strana některá v této věci měla snad nějakou pochybnost míti, domýšlejíc se, že ve výboru zemském má menšinu, měli bychom my míti tuto pochybnost, a když my výboru zemskému věnujeme tuto důvěru, tož myslím, že i druhá strana ještě s větší spolehlivostí a důvěrou to může učiniti. Já jsem proto toho náhledu, aby se to nestalo, by slavný sněm tuto věc, která skutečně přináleží v obor působnosti zemského výboru, jeho působnosti odňala, poněvadž mám za to, že právě opak toho by se docílil, k čemu se poukazuje se strany druhé, že se má totiž k tomu hledět, aby se neuvalilo břemeno větší než jest zapotřebí na zemi, a aby jaksi už napřed o tom zpráva byla dána, jakého nákladu k této stavbě bude zapotřebí. Že bychom tím žádného uhospodaření nedocílili, k tomu bylo již poukázáno, když se poprvé o té věci jednalo. Bylo totiž vytknuto, že místnost, kterou polytechnikum potřebuje, privátní dům totiž na Malé Straně jest najata na 2 anebo na 3 léta — nemýlím-li se, — po 3 létech nejdéle nájem dojde ku konci a bude se musit zemský výbor, nebude-li nová budova zhotovena, ohlížeti po jiné místnosti a jak již bylo před tím řečeno, bude pak tato místnost stát aspoň dvakrát tolik než co stojí nynější.

Jest tedy pánové dostatečně dokázáno, že budeme-li takovým spůsobem jednati, že odložíme stavbu ještě na jeden rok, zemi tím nikterak neprospějeme, nýbrž že země ještě o několik tisíc bude musit více vynaložit. To jest jedna věc. Co se pak týče toho, že kdyby bylo určité vysloveno maximum, bude určitě věděti o tom celá země, jaký bude míti z toho náklad, a že prý máme zřejmě a přímo hleděti věci do očí, to myslím, že není zapotřebí, abychom měli nějaké maximum udáno, poněvadž tím ještě nebude zjištěno, že se třeba později při stavbě nebude toto maxim, musiti o něco překročiti a když jest vysloveno minimum, může se předpokládat, že zemský výbor jsa si vědom své odpovědnosti, a všech okolností (nepokoj ve sněmovně, nejv. marš. zvoní) které mu to činí povinnosti, aby hleděl co možná spořiti, bude na to hleděti, aby co nejméně toto minimum překročil, které se tuto udává, že ho bude zapotřebí, a tedy bych byl proto, aby se přijal návrh komise, a aby se pak přikročilo k tomu, co zůstalo nevyřízeno ve zprávě dřívější komise a aby se nepřijímal návrh p. dvorního rady Taschka.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Rieger!

(Rufe: Schluß, Schluß!)

Es ist der Schluß der Debatte beantragt, ich bitte diejenigen Herren, welche für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben.

(Es geschieht.)

Angenommen.

Dr. Rieger: Ich werde nicht über die Dinge sprechen, über die ich bereits gesprochen habe; aber über den Gegenstand möchte ich mir doch noch ein Wort erlauben, welcher in dem Antrage des Herrn Hofrath Taschek enthalten ist. Er hat nämlich in feinem Antrage den ganzen Modus zu spezisiziren gesucht, in welcher Weise der Landesausschuß bei der Acceptirung eines Bauplanes vorzugehen hat.

Ich glaube da auch ganz im Sinne und in der mir bekannten Anschauung des Herrn Grafen Franz Thun, welcher in dem Augenblicke gezwungen war, das h. Haus zu verlassen, zu sprechen, wenn ich mein Bedenken gegen die Art und Weise ausspreche, welche der Herr Hofrath vorschlägt. Er glaubt näm-


30

XLIV. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres Session 1866.

lich, daß die beste Art, einen guten Bauplan zu bekommen, die ist, einen Konkurs auszuschreiben mit einem ersten und einem zweiten Preise. Meine Herren, ich bin auch immer dieser Anficht gewesen, ich habe mich aber überzeugt und habe die Ueberzeugung ex praxi und der Herr Graf Franz Thun hat die. selbe Ueberzeugung gewonnen, daß dieser Vorgang in den seltensten Fällen und eigentlich nie zum Ziele führt (links: Oho!), ja daß wir in dieser Beziehung auch in Prag Erfahrungen gemacht haben, weil es sich immer herausstellt, daß, wenn auch der Baumeister resp. der Architekt dem Wunsche des Bauherrn möglichst entspricht und den Bestimmungen des Bauprogramms, denn doch immer sich herausstellt, daß im Plane manches mangelhafte ist und der Plan geändert werden müsse, um vollkommen seinem Zwecke zu entsprechen.

Es hat sich aber öfter gezeigt, daß man, um gute Baupläne zu bekommen, gewissermassen die Vorzüge mehrerer Baupläne hat vereinigen müssen und daß dann die Schwierigkeit eingetreten ist. die meh-reren Architekten unter einen Hut zu bringen.

Meine Herren, ich kann die Versicherung geben, daß dieser Weg wirklich sich in Praxi nicht bewährt, und daß es in der Regel viel besser ist, einem tüchtigen Architekten, zu dem man in Vorhinein Vertrauen hat und der sich als solcher bewährt hat, den Auftrag zu geben, die Pläne zu entwerfen, sich von ihm die Skizzen vorlegen zu lassen; so lange die Sache noch nicht ganz fest arretirt ist und um diejenigen Veränderungen aufzunehmen, welche eine sachverständige Kommission für nothwendig findet und erst dann den Plan zu acceptiren.

Uebrigens glaube ich, ist es wohl nicht noth. wendig und zweckmässig, wenn das h. Haus m dieser Beziehung wirklich einiges Vertrauen in die Ansicht des Landesausschusses hat, in dieser Beziehung eine spezielle Bestimmung aufzunehmen.

So heißt es hier:

"Es ist eine Fachkommission einzuberufen; nach erfolgter Feststellung derselben zur Einbringung von Bauplänen unter Zusicherung eines von 2000 fl. für den ersten, von 1000 fl. für den zweiten besten Plan im Konkurrenzwege aufzufordern, sofort nach Prüfung desselben und des Kostenüberschlages durch die einberufene Fachkommission und Zuerkennung der Preise um Bewilligung zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund des festgestellten Bauplanes beim Landtage einzuschreiten."

Ich weiß nun nicht mit Genauigkeit, was der Sinn dieses Antrages ist, ob die Kommission den Plan festzustellen hat, oder ob auf der Grundlage des Antrages der Baukommission, der Sachverständigen-Kommission der Landesausschuß ihn festzustellen hat.

Das geht aus diesem Antrage nicht mit Klarheit hervor und dann heißt es aber zum Schlüsse: Nach Zuerkennung der Preise und nach Bewilligung zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund des festgestellten Bauplanes beim Landtage einzuschreiten.

Man könnte im schlimmsten Falle sogar voraussehen, daß nach dieser Forderung sogar der Landtag den Bauplan festzustellen hat.

Nun gebe ich außerdem dem hohen Hause noch Eines zu bedenken, daß durch die Beschlußfassung respektive die Annahmen des Antrages des Heim Hofrath Taschek der Bau in dieser Beziehung mindestens auf 1 Jahr zur Gänze vertagt ist. Wenn im Laufe dieses Jahres der Bauplan vollkommen fertig geworden wäre, wenn er von der Baukommission und von dem Landesausschusse acceptirt worden wäre, so könnte unmöglich mit dem Baue begönnen werden, weil jedenfalls der Plan noch dem künftigen Landtage vorgelegt und von ihm acceptirt werden muß, oder respektive der Landesausschuß hat um die Bewilligung zur Ausführung des Bauplanes einzuschreiten, ja ich gebe das dem hohen Hause zu erwägen, ob das in der Intention des hohen Hauses liegt, daß diese Sache lange verschoben werde. Und am Ende bei unseren unsicheren Verfassungsverhältnissen, am Ende ist es doch im Bereiche der Möglichkeit gelegen, daß der Landtag nicht so schnell wieder einberufen würde. (Bewegung links — Oho).

Meine Herren, wir können nicht wissen, wie sich die Verhältnisse in Ungarn u. s. w. gestalten, wann eigentlich die Regierung es angezeigt finden wird, die Landtage wieder einzuberufen (Bewegung links).

Ich hoffe, meine Herren, Sie werden mir zu-trauen, daß ich es nicht wünsche, daß sich diese Periode sehr lange ausdehnt.

Ich glaube, Sie werden mir zumuthen, daß ich wünsche, daß der Landtag regelmässig einberufen werde, aber ich sage nur, es liegt im Bereiche der Möglichkeit; und da nun diese Möglichkeit vorausgesetzt werden kann, so könnte dabei der Bau, respektive der Beginn desselben auf längere Zeit hinausgeschoben werden.

Ich müsste mich also gegen den ganzen weiteren Absatz des Antrages des Herrn Hofrath Taschek aussprechen, ebensowohl gegen die Bestimmung in Betreff der Preise, als gegen das im Schlüsse Angeführte.

Oberstlandmarschall: Die Debatte ist geschlossen.

Herr Berichterstatter.

Hofrath Taschek: Anknüpfend an die eben vernommenen Worte des Herrn Dr. Rieger will ich nur die Bemerkung machen, daß bereits Se. Exe. Graf Clam-Martinic darauf hingewiesen hat, daß der Bau nicht hinausgeschoben werden wird; selbst nach dem Antrage der Kommission wird nur die Summe bewilligt, die zum Ankaufe des Bauplatzes nothwendig ist; und der nächste Landtag soll die weiteren Mittel zur Deckung des Baues stellen.

Ich kann mir doch nicht denken, daß der Landesausschuß, nachdem über den Antrag der Kommission ein Beschluß gefasst wird, dann, wenn das Beschlossene nicht stattfinden sollte, auf eigenem


31

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Wege die Mitteln beischassen würde, um den Bau zu effektuiren. (Sehr gut).

Dadurch wird also gar keine Verzögerung selbst schon nach dem von der Kommission betretenen Wege herbeigeführt. Was den Sinn des letzteren anbelangt, so glaube ich, daß ich ohne Anstand die Anschauungen des Herrn Dr. Rieger in der letzten Beziehung als richtig anerkennen kann, indem mir vorgeschwebt hat die Fachkommission, und das sind nur Behelfe zur definitiven Schlußfassung.

Es ist in dem Ermessen des Landtages festgestellt, aus den Materialien, welche er dadurch gewonnen hat, dem Landtage denjenigen Plan, den er selbst feststellt als Voranschlag vorzulegen, aus welchen dann die Genehmigung des Landtages zum Beschlusse erwächst. Wenn daher die Baukommission die ersten 2 gekrönten Pläne als nicht entsprechend anerkennen würde und einen den lokalen Verhältnissen entsprechenden zusammenstellen sollte, so würde es in dem Ermessen des Landesausschusses liegen, sich für den einen oder den anderen auszusprechen, und uns denjenigen vorzulegen, der dem Landesausausschusse der beste scheint. Das war allein meine Absicht bei der Stellung des Antrages, dem Landesschuß die Mittel zu verschaffen, und einen gründlichen durch die vorhandenen Mittel gerechtfertigten Plan bei so namhafter Ausgabe vorzulegen. Zum zweiten Antrag übergehend, erlaube ich mir zu bemerken, daß nach dem Antrage der Minorität von einer Feststellung der Umlage bis jetzt gar keine Rede ist, sondern sie spricht den Willen aus, nach dem solche Mittel, wie ich glaube, dargestellt zu haben, auf anderem Wege nicht zu beschaffen sind, als entweder im Wege der Umlage oder des Kredits, daß der Landtag den Weg des Kredits nicht betrete. Was die Vertheilung der Jahre anbelangt, so wird eben nach dem Antrage der Landesausschuß angewiesen, erst in der nächsten Session den Plan vorzulegen und die jeweilige Höhe des Zuschlages dem Landtage zur Beschlußnahme zu empfehlen, es ist also von einem Vorgreifen, von einer Vorbestimmung in der Beziehung nach dem Plan der Minorität durchaus keine Rede.

Zpr. prof. Zelený: Se strany komise, která zřízena byla pro sestavení plánu techniky, musím se napřed vysloviti, že nehodlám se pouštěti do rozboru oněch námitek, které jsou povahy finanční a které s velkou důrazností s některé strany činěny byly.

Jenom to se mi zdá, žebych mohl podotknout veřejně, že všechny ohledy, které vedou k šetření, musí vždy býti vedeny jedním nejvyšším ohledem totiž, aby šetření nevedlo k plýtvání s penězi, a zdá se, že ono šetření, které navrhuje pan dr. Tašek, skutečně v některém případu k takovému plýtvání vésti mohlo.

Pánové! Usnesením, které učiněno bylo dne 1. února, dává se zemskému výboru plná moc, aby koupil stanoviště na techniku za 200.000. Jestli tento peníz bude vydán a tak dlouho bude ležet na darmo, pokud se nepočne stavět; čím déle se bude se stavbou prodlévat, tím větší bude ztráta země, kterou utrpí tím, že tak velký kapitál bude ležet bez úroků.

Za tou příčinou zdá se, že skutečně pan dr. Tašek, jehož spořivosti si jinak vážím a s níž se srovnávám, veden byl přílišnou snahou k tomu, že skutečně dle jeho návrhu budeme penězi plýtvat.

Co se týče návrhu jeho, aby se do letošního rozpočtu položilo, že se má potřeba na stavbu polytechniky budoucího roku krýti přirážkou k dani, zdá se, že takové ustanovení jest neprospěšné a docela neplatné, jak pan dr. Trojan již vyložil.

Budoucí sněm nebude nikterak vázán tím, na čem se dnes usneseme. Protož se mi zdá, že je zbytečné, když tak učiníme. Nejrozhodněji však vyslovit se musím proti tomu, jakým spůsobem má se stavba dle návrhu rady Taška vésti. Co se týče věci, je bez odporu platno, co pan dr. Rieger vyřkl, že totiž vypisování konkursu není nejlepší spůsob, aby se dostaly nejvýtečnější plány.

Zkušenost jmenovitě poslední doby ukázala, že nejvýtečnější umělci takých vypsaných konkursů si nevšímají; obyčejně bývají to duchové nižšího rázu, kteří se do konkursu pouštějí.

Za tou příčinou také hleděno v nejnovější době od toho upouštěti. Když se v posledním čase jednalo v Anglii o to, jak by se Palmerstonovi postavil důstojný pomník, ohradili se již z předu proti tomu, aby se nevypisoval konkurs, poněvadž prý se ukázalo, že při vypisování takového konkursu se sešlo sice prací velmi mnoho, ale ani jediná že neměla ceny nejmenší, aby co pomník velikému muži postavena býti mohla. —

Myslím, že skušenost tato se bude i u nás okazovat; ostatně to, co chcep. rada Tašek, považuji za věc zcela zbytečnou a prosil bych, aby si vzpoměl sl. sněm, že zemský výbor bude mít lehčí postavení, když to odevzdá sboru profesorskému na polytechnice.

Pánové! sbor ten chová ve svém středu mezi jinými i muže, jehož jméno se daleko za hranicemi vlasti naší slaví.

Pánové! za takových okolností, kde ve sboru profesorském jsou tací mužové, zdá se mi to býti věcí na nejvýše zbytečnou, aby zemský výbor vypsal konkurs několika cen a pak plány, které se sejdou, dal zkoušet komisí znalců. V takových věcech zdá se mi podobný návrh, beze všech důvodů býti a myslím, že nikdo se nebude obracet pro takový plán jinam než k profesorům samým, mezi nimiž je, jak jsem již pravil, několik nejvýtečnějších architektů a mezi nimi jeden, kterýž se počítá mezi nejvýtečnější síly, které z národa našeho vyšly. Za tou příčinou zdá se mi takový návrh, jaký jest návrh


32

XLIV. sezeni 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

pana rady Taschka na prosto neospravedlněný a že by každá chvíle, která by se tím spůsobem ztratila, by ani k zodpovídání nebyla.

Co se však týče jednoho poznamenání v návrhu pana rady, totiž toho, že se v tom plánu, který se má vzdělat, má šetřit také té možnosti, že by se sbor oddělil na dva jazyky, musím p. radovi jen říci, že oněch 8 profesorů, kteří žádali za rozdělení sboru, v žádosti výslovně praví, že kdyby se skutečné sbor oddělil na dva, tím stavení ani v nejmenším by neutrpělo změny nějaké. Věc by tedy zůstala i tu stejná a tedy takové stavení, jak pak pan Dr. Taschek praví, zbytečné se mi zdá být. Co se konečně týče otázky formální, o kteréž Jeho excel. pan maršálek se zmínil, bylo mínění komise polytechnické to, že přijetím návrhu, jak je dnes ponavržen, bude věc vyřízena a že záhodno, aby se výboru zemskému určilo určitějších mezí, v nichž by se pohyboval, jmenovitě co se týče peněz. Vše ostatní bylo již vysloveno.

Plán nějaký se nemůže jiným spůsobem od shromáždění zákonodárného ustanovovat, leč tím, když se určí suma, které zapotřebí jest k jeho vyvedení.

Tím je již zemský výbor také vyzván, že nemůže z jistých mezí vykročit.

Všecka ostatní ustanovení zdála se nám býti zbytečná.

Za tou příčinou prosím slavné shromáždění, by přistoupilo k návrhům většiny.

Oberstlandmarschall: Nach der Aufklärung des Herrn Berichterstatters der Kommission beheben sich natürlich meine Bedenken, die ich ausgesprochen habe, bevor ich über die Beschlußfassung der Kommission unterrichtet worden bin.

Es sind beide Zusatzanträge gestellt worden vom Herrn Hofrath Taschek und von Sr. Excellenz dem Herrn Grafen Clam-Martinic.

Ich werde noch bezüglich beider Anträge die Unterstützungsfrage stellen.

Herr Hofrath Taschek trägt an:

Der Landesausschuß wird beauftragt, nach Acqui-rirung eines für das polytechnische Landesinstitut geeigneten Bauplatzes eine Fachkommission zur Feststellung des Bauprogrammes, für welches als Bauaufwand in keinem Falle die Summe von 500000 fl. zu überschreiten und auf eine allenfällige Trennung des Lehrkörpers nach den beiden Landessprachen Rücksicht zu nehmen ist, einzuberufen, nach erfolgter Feststellung desselben zur Einbringung von Bauplänen unter Zusicherung eines Preises von 2000 fl, für den ersten und 1000 fl. für den zweitbesten im Kon-kurswege aufzufordern, sofort nach Prüfung derselben und des Kostenüberschlages durch die einberufene Fachkommission und Zuerkennung der Preise zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund des festgestellten Bauplanes bei dem Landtage einzuschreiten.

Sněmovní aktuár Seidl (čte):

Slavný sněme račiž uzavříti:

Výboru zemskému se ukládá, aby, zakoupiv staveniště pro ústav polytechnický, svolal komisi znalců, kteráž by sdělala stavební program, jenž nemá v nižádném případě vymáhati většího nákladu než 500.000 zl. a při jehož vypracování má hleděno býti k rozdělení učitelského sboru podle jazyků zemských, ač stane-li se takové rozdělení.

Jakmile stavební program sdělán bude, budiž rozepsán konkurs, aby se podaly plány stavěči, ustanovujíc 2000 zl., jež by se dostaly plánu nejlepšímu, a cenu 1.000 zl., jež by se dostala plánu, mimo již poctěný nad ostatní lepší.

Až pak tyto plány a rozvrhy nákladu budou proskoumány a schváleny od komise znalcův, svrchu naznačené, žádejž výbore zemský u sněmu povolení ke skutečnému provedení stavby podle schváleného návrhu stavebního.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Der Antrag Sr. Exe. des Herrn Grafen Clam-Martinic lautet:

Der Landesausschuß wird beauftragt, nach Acquirirung eines für das polytechnische Landesinstitut geeigneten Bauplatzes eine Fachkommission zur Feststellung des Bauprogrammes, für welchen als Baue aufwand in keinem Falle die Summe von 500000 fl. zu überschreiten ist, einzuberufen und sofortnach der Prüfung der Baupläne und der Kostenüberschläge durch die einzuberufende Fachkommission, um die Bewilligung zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund der festgestellten Baupläne beim Landtage einzuschreiten.

Wird dieser Antrag unterstützt?

(Er ist unterstützt)

Ich werde vorerst noch den böhmischen Text veranlassen.

Zu dem Antrage der Kommission und zwar zum 1. Antrage Absatz 1. ist kein Amendement gestellt worden.

Ich werde daher diesen 1. Absah zur Abstim-mung bringen.

Zpravodaj prof. Zelený: Výboru zemskému povoluje se, aby na zakoupení staveniště pro ústav polytechnický a na přípravy k stavbě roku 1866 kromě již povolených 25.000 zl. ještě 234.000 zl. z vydajných kapitálů zemských užiti mohl.

Dem Landesausschusse wird zum Ankaufe eines Bauplatzes für das polytechnische Institut und zu den Voreinleitungen zum Baue für das Jahr 1866 außer dem bereits bewilligten Betrage von 25.000 fl, noch ein weiterer Betrag von 234.000 st. aus dem disponiblen Kapitalsstande zur Verfügung gestellt. —

Oberstlandmarschall: Ich bitte dieje-


33

XLIV. sezení 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

nigen Herren, welche dem Kommissionsantrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Der Antrag ist angenommen.

Statt des 2. Absatzes des Kommissionsantrages hat der Herr Hofrath Taschek ein Amendement beantragt lautend:

ad 2. "Der Aufwand für die Ermöglichung der Neubauten der nächsten Zeit ist, soweit solche in dem ordentlichen Budget seine Bedeckung nicht sindet, im Wege der Umlage zu bedecken und wird dem Landesausschusse ausgetragen gleich am Beginne der nächsten Session den Entwurf über die nach dem Maße ihrer Dringlichkeit auf die Zeit von 5—6 Jahren vorzunehmende Vertheilung dieser Neubauten und über die Höhe des zur Bedeckung des auf jedes dieser Jahre alsdann entfallenden Bauaufwandes erforderlichen Umlage vorzulegen.

Sněm aktuár Seidl: Za 2) Náklad jejž vymáhají stavby rozsáhlejší v létech nejblíže příštích budiž, pokud uhrazen nebude v rozpočtech zemských, opatřen poplatkem a nařizuje se výboru zemskému, aby hned na počátku zasedání nejblíže příštího sněmu podal návrh, kterak by se provedení staveb těchto, přihlížejíc k pilnosti jejich rozděliti dalo na dobu 5—6 let, a kolik by se k uhrazení nákladu po každý rok mělo rozvrhnouti.

Oberstlandmarschall: Ehe ich zur Abstimmung schreite, halte ich es für nothwendig auch die Kommissionsanträge in Erinnerung zu bringen, welche lauten:

Zprav. prof. Zelený: Výboru zemskému ukládá se, aby o uhrazení zbytku všeho nákladu celkem o 700.000 zl. rozpočteného a sice 200.000 na zakoupení staveniště a 500.000 zl. na stavbu v nejblíže příštím zasedání sněmu návrhy učinil.

Der Landesausschuß wird beauftragt lücksichtlich der Deckung des Neberrestes des für das Polytech-nikum im Ganzen mit 700.000 fl. präliminirten Kostenaufwandes und zwar 200000 fl. für den Bauplatz und 500.000 fl. für den eigentlichen Bau in der nächsten Session seine Anträge zu stellen.

Oberstlandmarschall: Ich bringe also das Amendement des Herrn Dr. Taschek zur Abstim-mung, und bitte diejenigen Herren, welche diesem Amendement zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Die Linke und Rechte erhebt sich.)

Der Antrag ist mit Majorität angenommen.

Nun kommt der 3. Absah des Kommissionsanträges zur Abstimmung.

Zprav. prof. Zelený: Výboru zemskému dává se úplná moc, aby nynější stavení polytechnické, jakmile s ním bude moci po vůli naložiti prodal a stržený peníz uložil ku kapitálům fondu zemského.

Der Landesansschuß wird ermächtigt das gegenwärtige Polytechnikumsgebäude, sobald dasselbe disponibel wird, zu veräußern und beauftragt, den erlangten Kaufpreis dem Kapitalienfonde des Landes-vermögens zuzuführen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem 3. Absatze des Kommissionsantrages zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Er ist angenommen.

Bezüglich der Zusätze sind die beiden erwähnten Amendements vorgelegt.

Der Herr Hofrath Taschek hat an mich das Verlangen gestellt, ich möchte absatzweise abstimmen lassen.

Nachdem nun aber der Antrag Sr. Exc. des Graf. Clam gerade die Punkte, welche Herr Hofrath Taschek zu trennen verlangt, weggelassen hat, so glaube ich, dürfte es angezeigt sein, zuerst den Antrag Sr. Exe. des Grafen Clam, der ein beschränkterer ist, zur Abstimmung zu bringen, dann erst den Antrag des Hofrath's Taschek.

Hofrath Taschek: Ich bitte zuerst meinen Antrag zur Abstimmung zu bringen (Rufe: Ja wohl; Heiterkeit) und dann erst den Antrag Sr. Excellenz des Grafen Clam, der nicht soweit geht; es wird dann Jedem möglich sein, der meinem Antrage nicht zustimmen wird, doch den Antrag Sr. Exc. des Grafen Clam anzunehmen. (Zustimmung links.)

Oberstlandmarschall: Mit den getrennten Absätzen kommt es ohnehin auf dasselbe heraus.

Graf Clam Martinic: Ich glaube es wird der Wunsch ausgesprochen, daß auch über meinen Antrag in 2 Theilen abgestimmt werde, weil der erste Theil nur das Maximum enthält und der 2te Theil die Festsetzung durch den Landtag, und manche für das Maximum, aber nicht für den Landtag sind.

Es dürfte also auch über meinen Antrag in 2 Theilen abgestimmt werden.

Oberstlandmarsch all: Ich werde also zujrst den Antrag des Herrn Hofrath Taschek zur Abstimmung bringen.

Hofrath Taschek: Ich bitte Excellenz meinen Antrag jetzt ganz zur Abstimmung zu bringen, (Heiterkeit) weil dadurch die Herren, welche ihm beipflichten, wenn er nicht angenommen wird, doch noch dem Antrage des Grafen Clam beistimmen können.

Es sind nur 2 Punkte, die sich vielleicht in der Stylisirung nicht vereinigen, von Sr. Excellenz dem Grafen Clam ausgeschieden worden, die anderen Punkte stimmen mit einander vollkommen überein.

Oberstlandmarschall: Wenn nichts eine gewendet wird, so werde ich über den ganzen Antrag abstimmen lassen.

"Der Landesausschuh wird beauftragt nach Acquirirung eines für das polyt, Landesinstitut geeigneten Bauplatzes eine Fachkommission zur Feststellung des Bauprogrammes, für welches als Bauaufwand in keinem Falle die Summe von 500000 fl. zu überschreiten und auf eine allenfällige Trennung des

5


34

XLIV. sezení 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Lehrkörpers nach den beiden Landessprachen Rücksicht zu nehmen ist, einzuberufen, nach erfolgter Feststellung desselben, zur Einbringung von Bauplanen unter Zusicherung eines Preises von 2000 st. für den ersten, 1000 fl. für den 2ten besten im Konkurswege aufzufordern, sofort nach Prüfung derselben und der Kostenüberschläge durch die einberufene Fachkom-mission und Zuerkennung der Preise zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund des festgestellten Bauplanes bei dem Landtage einzuschreiten."

Sn. aktuár Seidl (čte):

Slavný sněme račiž uzavříti:

Výboru zemskému se ukládá, aby, zakoupiv staveniště pro ústav polytechnický svolal komisi znalců, kteří by sdělali stavební program, jenž nemá v nižádném případě vymáhati většího nákladu než 500000 zl. a při jehož sdělání hleděno býti má ku rozdělení sboru učitelského, podle jazyků zemských, ač stane-li se takové rozdělení.

Jakmile stavební program sdělán, budiž rozepsán konkurs, aby se podaly stavební plány, spolu s ustanovením ceny 2000 zl., jež by dostal plán nejlepší a 1000 zl., jichž by se dostalo plánu, který mimo již poctěný bude nejlepší.

Až tyto plány budou proskoumány a schváleny od komise znalců svrchu uvedené a tím spůsobem nalezeno bude o udělení ceny, žádej zemský výbor u sněmu za povolení k usnesení k provedení stavby podle schváleného návrhu stavby.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage des Herrn Hosrath Taschek zustimmen, aufzustehen.

(Es geschieht).

Ich bitte um die Gegenprobe.

Er ist entschieden in der Minorität.

Es sind über 90 Stimmen gegen, für etliche 70. Es käme nun der Antrag Sr. Excellenz Herrn Grafen Clam-Martinic in 2 Absätzen zur Abstimmung; der erste Absatz lautet: "Der Landesausschuß wird beauftragt nach Acquirirungen für das poly-technische Landesinstitut geeigneten Bauplatzes eine Fachkommission zur Feststellung des Bauprogrammes für welches als Bauaufwand in keinem Falle die Summe von 500000 fl. zu überschreiten ist, einzuberufen" dann käme als 2. Absatz: "Nach erfolgter Feststellung desselben die Pläne und Kostenüberschläge ausfertigen und durch die Fachkommission prüfen zu lassen und sofort um die Bewilligung zur wirklichen Vornahme des Baues auf Gründ der festgestellten Baupläne beim Landtage einzuschreiten.

Ich bringe den 1. Absah zur Abstimmung.

Der Landesausschuh wird beauftragt nach Acquirirung eines für das polyt. Landesinstitut geeigneten Bauplatzes eine Fachkommission zur Feststellung des Bauprogrammes, für welches als Bauaufwand in keinem Falle die Summe von 500000 fl. zu überschreiten ist, einzuberufen."

Sn. aktuár Seidl: Výboru zemskému ukládá se, aby zakoupiv staveniště pro polyt. ústav svolal komisi znalců, kteří by sdělali stavební program, jenž nemá v nižádném případě vymáhat většího nákladu než 500000 zl.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen. —

(Es geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

Der zweite Absah lautet:

Dr. Trojan: Žádám Excellenci ještě, aby ještě se rozdělila poslední věta, aby se —

Dr. Rieger: Poslední pasus obsahuje povolení sněmu a pro ten nechci hlasovat, pro první ale chci hlasovat.

Oberstlandmarschall: Ich glaube, daß diese Trennung keinem Anstande unterliegt, ich werde daher den Schlußabsatz zur Abstimmung bringen.

Es wird also jetzt darüber abgestimmt,, nach der erfolgten Feststellung desselben die Plan- und Kostenüberschläge ausfertigen und durch eine Fachkommission prüfen zu lassen."

Sn. aktuár Seidl (čte):

Podle stavebního programu dejž výbor zemský výbor dělati plán a rozvrh nákladu, jež má proskoumati a schváliti komise znalců, k tomu jmenovaná.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche für diesen Antrag stimmen, die Hand aufzuheben.

Er ist angenommen.

Nun käme der Schlußabsatz "um die Bewilligung zur wirklichen Vornahme des Baues auf Grund des festgestellten Bauplanes beim Landtage einzuschreiten."

Sn. aktuár Seidl (čte):

Pak žádej zemský výbor u sněmu za povolení k skutečnému provedení stavby podle schváleného návrhu stavebního.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen. —

(Die rechte und linke Seite erhebt sich.)

Der Antrag ist angenommen mit Majorität.

Nachdem dieser heute gefasste Beschluß wieder aus 4 Absätzen besteht, so glaube ich, um auch in formelier Beziehung zu genügen, das hohe Haus zu bitten, auf die 3. Lesung einzugehen und sich darüber auszusprechen, ob er auch in 3. Lesung im Ganzen angenommen wird.


35

XLIV. sezeni 4. ročního zasedání 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Die Kommission für die Strassenadministration wird eingeladen für Morgen um 9 Uhr Vormittags zu einer Sitzung.

Die Kommission für den Antrag des Herrn Abg. Stanglei die Kommassation betreffend Samstag um 5 Uhr Nachmittag. Die Mitglieder der Kommisson zur Berathung des Hypothekenbankverhältnisses werden für Morgen um 5 Uhr Nachmittag zu einer Sitzung eingeladen.

Nächste Sitzung Morgen 10 Uhr. — Tagesordnung: Fortsetzung der Heutigen und Bericht der Kommission über die Strassenadministration.

Schluß der Sitzung 3 1/2 Uhr.


36

XLIV. sezeni 4. ročního zasedáni 1866.

XLIV. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

Spisy došlé

dne 8. března 1866.

Čís. 401. Vládní předloha: Návrh zákona o vyhlašování zemských zákonův a nařízení.

Čís. 402. Návrh poslance Šáryho a soudruhů na podání nejponíženější prosby Jeho c. k. apošt. Veličenstvu, aby zrušil povahu hlavního města Prahy co pevnosti.

Čís. 403. Zpráva sněmovní komise o vládní předloze, co se týče nového politického rozdělení okresů království Českého.

Einlauf

vom 8. März 1866.

Nr. 401. Regierungsvorlage: Gesetzentwurf, betreffend die Kundmachung der Landesgesetze und Verordnungen.

Nr. 402. Antrag des Abgeordneten Schary und Genossen auf Ueberreichung einer a. u. Bitte Sr. k. k. apost. Majestät um Auflassung der Hauptstadt Prag als Festung.

Nr. 403. Belicht der Landtagskommission über die Regierungsvorlage Betreff der neuen polit. Gebiethseintheilung des Königreiches Böhmen.

Josef Benoni,

Verifikator.

Peter Franz Bibus,

Verifikator.

Ritter v. Kalina,

Verifikator.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP