Stenografischer Bericht

über die

XLVlI. Sitzung der vierten Jahres-Session des böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am 13. März 1866.

Stenografická zpráva

XLVII. sezení čtvrtého ročního zasedání sněmu českého od roku 1861, dne 13. března 1866.

Vorsitzender: Oberstlandmarschall Karl Graf Rothkirch-Panthen.

Gegenwärtig: Oberstlandmarschall-Stellvertreter J. U. Dr. W. Bělský und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Der k. k. Statthalterei-Leiter Anton Graf Lažanský, und der k. k. Statthaltereirath Johann Ritter von Neubauer. Beginn der Sitzung 11 Uhr.

Předseda: Nejvyšší maršálek zemský Karel hrabě Rothkirch-Panthen.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. v. pr. V. Bělský a poslancové v počtu dastatečném k uzavírání platnému.

Zástupcové vlády: Místopředseda c. k. náměstnictví Antonín hrabě Lažanský a c. k. místodržitelský rada Jan rytíř Neubauer. Počátek sezení o 11 hod.

Oberstlandmarschall: Die Versammlung ist beschlußfähig, ich eröffne die Sitzung.

Die Geschäftsprotokolle der 43. und 44. Sitzung vom 8. und 9. März sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Wird von keiner Seite irgend eine Bemerkung dazu gemacht?

Da dieß nicht der Fall, erkläre ich die Protokolle für agnoszirt.

Von den Landtagseingaben wurde N. Exh. 426, Rekurs des Lomnicer Stadtrathes gegen den Beschluß des Wittingauer, Bezirksausschusses betreffend den Bau der Lomnic-Neuhauser Strasse, — ferner Nr. Exh. 427 Gesuch des Bezirksausschusses Arnau mit dem Einschreiten der Stadtgemeinde Arnau um Bewilligung zur Ginhebung von 1/2% des Werthes unbeweglicher Sachen bei Besitzveränderungen, an den Landesausschuß geleitet und Nr. 428 ein Gesuch des Mühlhausener Bezirksausschusses zum Behufe des Aufbaues der Mühlhausen-Woticer Strasse wurde an die Strassenkommission geleitet.

Die Bezirksvertretung Poděbrad hat heute eine Adresse aus Anlaß der vom hohen Landtage beschlos- senen Adresse an Se. k. k. apost. Majestät überreicht; sie liegt zur Einsicht auf dem Tische des Hauses, und ich werde die Verfügung treffen, daß sie ihrem vollen Inhalte nach in die stenographischen Protokolle aufgenommen wird.

Vysoký sněme zemský!

Slovútní páni zástupcové staroslavného království Českého!

Císařským manifestem daným dne 20. září roku 1865 byly konečně opět vzbuzeny naděje, kteréž byly vzešly národu našemu, prohlášením cís. diplomu z dne 20. října roku 1860 pročež i manifest ten s nadšením uvítán byl v celé vlasti, zvláště pak i v okresu poděbradském.

Ne méně nadšeně uvítal však okres poděbradský adresu sněmu království českého co vyjádření svých vlastních citů a nadějí, neboť opírali jste se velectění páni zástupcové království Českého v adrese té o cís. diplom z dne 20. října 1860, kterýžto od nás vždy považován byl za nejpevnější základ zdarného vyvinutí státních poměrů našich.

Tímto Vaším vznešeným činem pohnuti vykonáváme jakožto zastupitelové okresu poděbradského milou povinnost, projevujíce Vám slovútní zástupcové království Českého ve jmenu uvedeného okresu úplnou důvěru a žádáme snažně, abyste blahosklonně toto osvědčení přijali za důkaz, že usnešení Vaše se shoduje úplně s přáním obyvatelstva okresu poděbradského.

Třikrát Sláva Vám!

J. Čermák, starosta.

(Pečeť.)

Vácslav Hráský m. p.

JUDr. Jan Bürgermeister

m. p. výbor.

Fr. Choděra, m. p.

Voj. Hlaváč, m. p. výbor.

Jos. Kryšpín, m. p.

Rud. Mařík, m. p. výbor.

Jos. Šafařovský, m. p.

Frt. Krtičku, m. p. výbor.

Matěj Souček.

Václav Kubka, výbor.

Vácslav Doudera.

Josef Petr.

Benj. Janotta m. p.

Prof. Höfler ist durch Krankheit verhindert an der heutigen Sitzung Theil zu nehmen.

Ich ersuche die eingelangten Petitionen vorzulesen. —

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

Posl. p. Zeithammer podal žádost obchod-níků, průmyslníků a živnostníků v Mnichově Hradišti za osvobození od placení příspěvků na

1


2

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

vydržování obchodní a průmyslové komory liberecké.

Nejvyšší maršálek zemský: Petiční komisi.

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

Poslanec pan Krouský podal žádost takovoutéž ze Mšena.

Nejv. maršálek zemský: Také petiční komisi.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

Abg. Herr Conrath überreicht das Gesuch der Stadgemeinde Leitmeritz, um Trennung des Lehr-körpers am polytechnischen Landinstitute in einen deutschen und einen böhmischen.

Oberstlandmarschall: An die Kommission für das polytechnische Landesinstitut.

Vertheilt wurden: Landesausschußbericht über die nahmhafte Summe der bereits fälligen und noch nicht zurückgezahlten Strassenbauvorschüsse; derselbe Bericht, welcher mit voller Zustimmung des Hauses an die Budgetkommission bereits vertheilt wurde.

Die Geschäftsprotokolle der 31. und 32. Sizzung; der stenographische Bericht der 40. Sitzung.

Die Rekurskommission hat folgenden Bericht erstattet: über den Rekurs des Schulausschusses Schweinitz gegen die Entscheidung des dortigen Gemeindeausschusses wegen der Besetzung einer Schullehrerstelle.

Rekurs der Wirthschaftsdirektion Konopíst gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses Neweklau betreff der, Wasserordnung in Teinitz; des Stadtrathes Senftenberg gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses wegen Repartirung der Gemeindeerfordernisse pro 1864.

Die Minorität der Bezirksvertretung in Selčan gegen die Wahl des dortigen Bezirkssekretärs:

der Gemeindemitglieder Höflitz, Zautig und Kleinwöhler gegen den Beschluß des Bezirksausschusses Z. 84 von 22/12 1865;

des Franz Höder aus Dobrau gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses Staab pcto. der Entziehung der Wäschereinigung und Bedienung; der Häusler aus Zebau gegen den Beschluß des Weseritzer Bezirksausschusses pcto. der Regulirung der Gemeindevermögensverhältnisse;

Der Graupner Bürger gegen die Entscheidung des Teplitzer Bezirksausschusses pcto. Eigenmächtigkeiten des dortigen Bürgermeisters;

des Grafen Karl Kokořowa gegen die Luditzer Bezirksvertretung pcto. Feststellung des Bezirksauslagen-Präliminärs;

der Wirthschaftsdirektoren Mahner und Čužna gegen die Entscheidung der Lobositzer Bezirksvertretung pcto. Einlösung der Jenčic-Košťaler Gemeinde Gründe;

der Gemeinde Ludic gegen die Entscheidung des dortigen Bezirksausschusses pcto. saumseliger Handhabung der Ortspolizei;

des Franz Zitka aus Bzowa gegen Entscheidung des Hořowicer Bezirksausschusses pcto. Rechnungslegung;

der bauberechtigten Bürger zu Blatna gegen die Entscheidung des dortigen Bezirksausschusses pcto. Baubewilligung;

des Franz Tippmann gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses Laun in Bauangelegenheiten einiger Gemeindemitglieder aus Großwöhlen gegen die Entscheidung des Bensner Bezirksausschusses pcto. Strassenbausachen.

Es find diese Berichte in der Landtagskanzlei aufgelegt zur Einsicht der Herren, welche dafür sich interessiren.

Nach Zulaß der Zeit werde ich die Berichterstattung über diese Rekurse auf die Tagesordnung stellen.

Regierungsvertreter Ritter von Neubauer:

V sezení slavného sněmu dne 9. tohoto měsíce učinil pan poslanec Otokar Zeithammer se soudruhy interpelaci k zástupci vlády v příčině posledních příběhů v Praze a v okresu hořovickém, a zpráv, jež některé vídeňské listy o tom podaly, zvláště pak v té příčině, že noviny "Prager Zeitung" přijaly enunciaci denníku ,,Oesterreichische Zeitung" k tomu se vztahující.

Dotazy, s nimiž se páni interpelanti k zástupci vlády obrátili, jsou:

1) Stalo-li se vložení nadzmíněné enunciace listu officiosního do úřadních novin zemských s vědomím, aneb přičiněním cís. král. náměstnictví.

2) Podalo-li cís. král. náměstnictví o udalostech, o nichž řeč jest, a o jichž původech zpraveno býti má a musí, zprávu slavnému ministerium a nelze-li v té příčině poznati snahy politieké neb národní; jest-li cís. král. náměstnictví z nejnovější doby vůbec povědomo faktum, že by politická snaha autonomistická neb federalistická domahala se uskutečnění snah svých cestou násilí a porušení práva občanského a pospolitého.

3) Zamýšlí-li slavná vláda výsledky vyšetřování uvesti u veřejnost, aby pojistila úplnou pravdu, by ukonejšila mysle rozjitřené, a ochránila, jak sluší čest oněch, proti nimž vymyšlená byla podezřívání nepodstatná s přičiněním čašopisectva úřadního.

Mám čest na interpelaci tu odpověděti. Ke vložení nadzmíněné enunciace žurnálu "Oesterreichische Zeitung" do novin "Prager Zeitung" nebylo zapotřebí — jak se samo sebou rozumí — žádného schvalení se strany praesidia místodržitelství.

Byl to pouhý citát hlasu žurnálního, jaké citáty redakce novin: "Prager Zeitung" vůbec přináší pod rubrikou "Zeitungsschau", aniž by jakýmkoli spůsobem zastávala jejich obsah.

To vysvítá dostatečně ze článku novin "Prager Zeitung" ode dne 6. toh. měs., jehož páni interpelanti sami se dokládají.


3

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Příběhy, jichž se interpelace dotýká, místodržitelství ovšem ve známost uvedlo sl. ministeriu co skutečné události.

Toho času toliko soudní vyšetřování před se jde, a vláda tudíž není s to, aby jiný výsledek uvedla u veřejnost. (Laute Bewegung im Centrum).

Auf die Interpellation des Herrn Abgeordneten Zeithammer und Genossen (nepokoj v centrum) bezüglich der letzten Vorgänge in Prag und Hořowic, dann der Darstellung, welche ein Theil der Wiener Presse darüber gebracht hat, und insbesondere bezüglich der Aufnahme des Artikels der "Oesterreichischen Zeitung", der sich hierauf bezog, in die Prager Zeitung, habe ich die Ehre Folgendes zu antworten.

Die Anführung des fraglichen Artikels der öster-reichischen Zeitung in der Prager-Zeitung bedürfte selbstverständlich keiner Genehmigung, des Statthalterei-Präsidiums.

Es war dieß ein bloßes Citat einer Journalstimme, wie die Redaktion der Prager-Zeitung solche Citate — unter der Rubrik "Zeitungsschau" überhaupt zu bringen pflegt, ohne den Inhalt derselben irgendwie zu vertreten.

Schon der von den Herrn Interpellanten selbst berufene Artikel der Prager-Zeitung vom 6. d. M. bezeugt dieses mehr als zur Genüge.

Allerdings hat die Statthalterei die erwähnten Vorfälle als Thatsachen dem hohen Ministerium zur Kenntniß gebracht.

Vorläufig sind nur gerichtliche Untersuchungen im Zuge und die Regierung ist sonach nicht in der Lage, ein anderes Resultat zu veröffentlichen.

Oberstlandmarschall: Wir übergehen zur Tagesordnung.

Wir befinden uns in der Berathung der Post 23; mit Rücksicht auf die gestellten Amendements aber ist es unvermeidlich, daß auch andere Posten 22, 23, 24, 25, 26 und 30 in das Bereich dieser Debatte gezogen werden müssen, wie es auch schon bereits faktisch geschehen ist.

Zunächst hat Se. Eminenz der Herr Kardinal Schwarzenberg das Wort.

Kardinal Fürsterzbischof Schwarzenberg: Ich hatte bisher gezögert für Moldautein in die Schranken zu treten, wurde aber hiezu von der gegenüberstehenden Seite gleichsam aufgefordert. Bekanntlich hat das Erzbisthum in Moldautein Be-sitzungen und deßhalb erscheine ich mir für Moldautein etwas parteiisch, ich sehe mich darüber hinaus, da ich gestern hiezu aufgefordert worden bin.

Moldautein ist in der Regierungsvorlage als Sitz eines Politischen Amtes schon bezeichnet, woraus schon die Bedeutung Moldauteins ersichtlich ist und jeder Blick auf die dortige Gegend bestätigt dasselbe. Moldautein liegt an einem schifbaren Flusse, an der Moldau, und nach Moldautein führen mehrere Strassen, es kreuzt sich daselbst der Verkehr.

Die Kommission legt Moldautein nach Budweis, Budweis ist aber von Moldautein sehr entfernt, es wird für die Bevölkerung, besonders für die nördlich von Moldautein wohnende, sehr beschwerlich sein, sich in politischen Angelegenheiten bis zur Kreis-Haupt-Stadt Budweis zu begeben. Indem ich die Aufmerksamkeit des h. Hauses auf Moldautein richte und es als einen ganz geeigneten Ort für das politische Amt bezeichne, muß ich noch beifügen, daß sich dort Gebäude befinden, die der Bürgerschaft viele Auslagen gemacht haben und in welchen das Amt sehr gute Räume finden würde. Wenn ich aber für Moldautein das Wort ergreife, will ich hiemit nicht motiviren, das Moldautein mit Mühl-hausen vereinigt werden soll. Ich glaube, daß die Bewohner von Mühlhausen, wenn sie gezwungen würden, in politischen Angelegenheiten bis nach Moldautein zu wandern, hiedurch sehr leiden würden. Ich mache nur auf die Lage von Moldautein aufmerksam und, daß Mühlhausen von dort etwas zu entfernt ist. Indem ich also Moldautein für das politische Amt empfehle, will ich dadurch Mühlhausen nicht schaden.

Oberstlandmarschall: Der Hr. Abz. Steffens.

Steffens: Da bisher ein formeller Antrag, Moldautein als Bezirk für sich selbst zu belassen, noch nicht gestellt wurde, so würde ich anknüpfe an das, was eben Se. Eminenz Herr Fürst Erzbischof gesprochen haben, den Antrag stellen, das Mol-dautein als selbstständiger Bezirk für sich belassen werde, um den Argumenten, welche soeben angeführt worden sind, noch einiges anzufügen, welche aus der Gruppirung der übrigen Bezirke im südlichen Böhmen hervorgehen.

Ich für meine Person glaube, daß man am allerbesten den Wünschen und Bedürfnissen des Landes entsprechen wird, wenn man es bei der gegenwärtigen Eintheilung des Landes bewenden lässt; davon ist man aber vor der Hand abgegangen; ich würde also vergebens dagegen sprechen. Ich sage darüber so viel, daß, wenn man die Selbstverwal-tung im Lande durchführen will, man endlich darauf kommen wird, die gegenwältige Gintheilung wider herstellen zu müssen; daher wird man sehr gut thun, so wenig wie möglich zu ändern. Was nun die Gruppirung anderer Bezirke, sowie sie von Landesausschuß und einigen Herren Mitgliedern des h. Landtages beantragt worden ist, betrifft, so wende ich mich zuerst zu dem Antrage der Lischau mit Budweis verbindet.

Diesen Antrag würde ich jedenfalls unterstützen, Lischau liegt so nahe an Budweis, daß einige Dörfer dieses Bezirkes, nähmlich Woselno und Nemanic nach Budweis eingeschult und eingepfarrt sind; es ist also ersichtlich, wie nahe die Grenze des Bezirkes Budweis hingeht und aus diesem Grunde schon ist es einleuchtend, wie Lischau mit Budweis in natür-licher Verbindung steht. Wird Moldautein aus dem Budweiser Bezirke ausgeschieden, so wird der Bezirk durch Hinzufügung von Lischau nicht besonders ver-

1*


4

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

größert. Ich würde also die Verbindung des Lischauer Bezirkes mit dem Budweiser Bezirke sehr bevorworten.

Dagegen mühte ich dem Antrage Widerspechen, der dahin geht, daß Schweinitz zu Kaplic gezogen werde. Schweinitz steht mit Kaplic in sehr geringer Verbindung, der beste Beweis hiefür ist, daß von Schweinitz nicht einmal eine ordentliche Straffe nach Kaplic führt, diese müßte man erst herstellen, wenn man diese Bezirke vereinigen wollte. Dagegen neigt Schweinitz vielmehr nach Budweis, weil dort die Einwohner des Schweinitzer Bezirkes ihre Einkaufs-und Absahquelle haben; noch weniger wäre es angezeigt, vom Kaplicer Bezirke bei Hinzufügung von Schweinitz den Hohenfurter loszutrennen und an Krumau anzuschließen.

Wie wenig Verbindung und wenig Verkehr zwischen Hohenfurt und Krumau besteht, trotzdem daß eine schöne Strasse da ist und die Verbindung auch durch die Wasserstrasse hergestellt wird, ergibt sich am einfachsten, wenn man die PostVerbindung betrachtet, die zwischen beiden Orten besteht. Hohenfurt ist von Krumau aus zu Fuß in 5 Stunden bequem zu erreichen, und es ist nicht lange her, daß, wenn man in Krumau einen Brief schrieb, dieser in 4 Tagen gewiß in Hohenfurt ankam; das ist zwar in neuerer Zeit bedeutend besser geworden, denn ein Brief von Krumau kommt schon am 3. Tage in Hohenfurt an (Heiterkeit), trotzdem es nur 5 Stunden entfernt ist.

Daraus ist schon zu ersehen, wie wenig Verbindung zwischen diesen beiden Orten besteht; denn sonst müßte gewiß die Regierung auf die Wünsche der Bevölkerung Rücksicht nehmen, und dem Uebelstande abhelfen.

Der Bezirk Krumau, wie er von dem Ausschusse projektirt ist, hat einen natürlichen Zusammenhang; es bilden diese 3 Bezirke einen Komplex, der ehemals eine eigene Herrschaft bildete. Die entfernteren Bewohner des Oberplaner Bezirkes decken zumeist ihre Bedürfnisse in Krumau. Der größere Theil dieses Bezirkes gehört dem Herzog von Krumau und es sind dort viele Pächter, die in Krumau zumeist ihre Geschäfte zu besorgen haben, und deswegen gern nach Krumau gehen, wenn es auch etwas welter liegt.

Der Kalschiner Bezirk liegt ganz nahe an Krumau, und so würde ich die Zusammenlegung auch dieses Bezirkes mit Krumau, so wie der Ausschuß sie beantragt, bevorworten.

Ich halte also meinen Antrag, daß Moldau-Tein einen selbstständigen Bezirk für sich bilde, auf recht und werde für die Zusammenlegung von Lischau mit Budweis, aber gegen die Anträge, welche dahin gerichtet sind, daß Schweinitz mit Kaplic und Hohenfurt mit Krumau verbunden werden, stimmen.

Dr. Görner: Auch ich muß mir erlauben, ein Paar Worte zur Unterstützung der Separation des Moldauteiner Bezirkes anzuführen.

Wie schon gestern mitgetheilt worden ist, war bei der früheren Gintheilung, als die Bezirkshaupt-mannschaften existirten, Moldautein, wiewohl mit Budweis verbunden, doch politisch separirt, indem es einen selbstständigen Kommissär hatte.

Wie unzweckmässig die Leitung durch einen exponirten selbstständig genannten, und doch unselbstständigen Kommissär war, hat bereits H. Prof. Herbst gestern mitgetheilt.

Die Regierung hat in der Regierungsvorlage Moldautein als einen selbstständigen Bezirk hingestellt, darin scheint mir schon der Beweis zu liegen, daß die Regierung selbst ihre frühere Gintheilung als vollständig unzweckmässig und als zu dem Zwecke, welchen die polit. Eintheilung hat, nämlich eine bessere Administration herbeizuführen, ganz ungeeignet erschien.

Eine weitere Frage ist, ob Lischau mit Wittingau oder Budweis zu verbinden ist. Wenn man den Antrag des Hrn. Abg. Zátka bezüglich der Vereinigung von Schweinitz mit Kaplic und Gratzen und die Verlegung des Amtssitzes nach Gratzen be-rücksichtigt, so hat derselbe vorzüglich den Grund angeführt, daß diese 3 Bezirke ehemals eine Herrschast bildeten, daher noch gemeinschaftliche Interessen haben.

Das würde als Grund gegen die Ansicht einer Verbindung Lischaus mit Budweis angeführt werden können, weil Lischau ebenfalls die Verbindung mit Wittingau als ehemals zu diesem Dominium gehörig, und daher gemeinschaftliche Interessen habend, vorziehen dürfte; (Rufe: Frauenberg!) oder Frauenberg. dann ist es etwas anderes!

Was Lischau nun anbelangt, wurde von dem H. Vorredner bereits angeführt, daß diese Vereinigung als zweckmässig erscheint aus dem Grunde, weil einzelne Ortschaften und der ganze Bezirk näher nach Budweis als nach Wittingau haben; das mag gelten und zwar umsomehr, als es nach der gestrigen Erklärung des Hrn. Prof. Herbst als Kommissionsmitgliedes nicht ausgeschlossen ist, daß für die Zukunft die einzelnen, Ortschaften, welche einem ändern Bezirke näher liegen, und in Bezug auf die Frequenz und Kommunikation mehr dahin gravitiren, später mittelst eines Landesgesetzes diese Gintheilung abändern lassen können, um von dem Bezirke, wo der Amtssitz ihnen zu entfernt liegt, oder wo ihre Interessen weniger hinneigen, sich zu einem andern zutheilen zu lassen.

Dem Antrage also, welcher sagt, daß Lischau nach Budweis werde, könnte ich nur zustimmen, weil ich diese Gegend aus eigener Erfahrung kenne.

Was weiter den Antrag des Abg. Zátka anbelangt, Schweinitz mit Kaplitz und Gratzen zu vereinigen, so zeigt ein einfacher Blick auf die Karte, daß dieser Antrag unzweckmässig ist. Gratzen selbst, liegt zu excentrisch, es ist ganz an der Grenze von Österreich gelegen, so daß also alle Orte, welche nahe an Budweis liegen, wenn auch Schweinitz selbst näher an Gratzen gelegen ist, daß alle Orte, welche zum Bezirke gehören und an der Grenze von Budweis


5

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

liegen, doch eine viel weitere Entfernung, als die Schweinitzer selbst nach Budweis hätten.

Wenn man die 3 Bezirke, welche der Kommissionsantrag vereinigt, Hohenfurt, Kaplic und Gratzen ansieht, überzeugt man sich schon, daß sie als Grenz-und Gebirgsbezirke in dieser Richtung viele Interessen gemeinsam haben. Wenn man eine Vereinigung verlangt, muß man auch das Interesse der Nationalitäten, wie es in der Regierungsvorlage und auch in dem Antrage der Kommission theilweife berücksichtigt erscheint, in Betrachtung ziehen; nun ist aber der Bezirk Kaplic, Hohenfurt und Gratzen deutsch.

Ich sehe keinen Grund ein, warum man diese Bezirke durch Zutheilung des Bezirkes Schweinitz in einen gemischten Bezirk verwandeln sollte; es müßte ein anderer gewichtiger Grund der Opportunität und Zweckmäßigkeitsrücksichten dafür sprechen, um eine solche Verbindung oder Vereinigung zu befürworten und um für diesen Antrag stimmen zu können. — Kaplic selbst, wenn es auch nicht vollständig in der Mitte des Bezirkes liegt, liegt doch vielmehr zweckmässiger als Gratzen und als jeder andere Ort, wenn man nicht vielleicht Beneschau, welches natürlich noch vielmehr in der Mitte gele-gen ist, nehmen wollte, für welches ich jedoch ein Wort einzulegen nicht wage, weil ich fürchte, daß die ganze Angelegenheit eine Diskussion hervorrufen möchte, welche unzweckmässig wäre, weil ich glaube, daß das h. Haus sich dafür nicht entscheiden würde, schon aus dem Grunde, weil Kaplic bereits ein Amtsgebäude hat, wiewohl Beneschau in der von mir überreichten Petition sich für die Erbauung eines solchen Gebäudes auch vollständig bereit erklärt hat. Ich würde in dieser Richtung später den allgemeinen Antrag stellen, daß alle diese Petitionen der h. Regierung mit vorgelegt werden.

Ich also werde für die Abtrennung Moldauteins als eines eigenen Bezirkes stimmen, dagegen muß ich mich gegen den Antrag des Herrn Abg. Zátka erklären, während ich den Antrag des H. Dr. Grünwald in Bezug auf die Abtrennung Lischaus von Wittingau und Zutheilung nach Budweis unterstütze! (Rufe: Schluß! Schluß!)

Oberstlandmarschall: Es ist der Schluß der Debatte beantragt; ich bitte diejenigen Herren, welche zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Es geschieht).

Uebrigens ist kein Redner mehr vorgemerkt.

Abg. Grüner: Ich bitte Euere Excellenz ums Wort zu einer faktischen Berichtigung gegenüber einer Bemerkung des Abg. Steffens, die geeignet war, Sensation zu erregen.

Abg. Steffens hat behauptet, daß ein Brief von Krummau nach Hohenfurt 3—4 Tage braucht. Er hat übersehen, daß wir bereits seit Oktober in Rosenberg eine Postexpedition haben und daß ein Brief von Krummau nach Hohenfurt 3 — 4 Stun-den geht und nicht 3—4 Tage.

Oberstlandmarschall: Die Debatte ist geschlossen. — Der Herr Berichterstatter hat das Wort.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Do té doby odbyli jsme 22 okresů, a slavný sněm schválil složení okresů takovým spůsobem, jakým navrhovala komise; tímto zajisté uznal slavný sněm, že i nikterak nepovažuje práci komise za pouhou práci šablonní, kdežto včerejšího dne dvakráte takovým spůsobem o tom se mluvilo, a musím zajisté jmenem komise toto co nejrázněji odmítnouti; pravilo se, že se zdá, jakoby některé okresy byly bývaly složeny jen tím spůsobem, že se učinila jistá šablona, že jen se položily okresy dle jistého počtu obyvatelstva a podle jistého rozměru. —

Pánové, kdo zná a znal porady, které se odbývaly v komisi, zajisté seznal a přesvědčil se o tom; že komise s největší bedlivostí uvažovala všecky okolnosti a teprv potom usnesla se na tom.

Toto svědectví každý musí dát komisi, kdo jednání toto zná; taktéž se jednalo s okresem Vltavotýnským a Budějovickým, jak jsou navr-ženy dle komise, zajisté nenáleží do kategorie těch šablonních okresů; neb více, nežli hodinu snad byla porada o tom, a dnes i včera potkal jsem se se všemi těmi návrhy a se všemi těmi navrženými změnami, které byly učiněny v komisi samé a které konečně vedly k tomu, že komise uznala za nejlepší ten návrh, který podala.

Chci se obrátit k jednotlivým námitkám, které se činí proti navrženému tomuto okresu. Praví se totiž předně a především, že ten okres jest příliš veliký a hlavně, že Vltavotýnský okres jest tuze vzdálen od středu tohoto okresu, totiž od Budějovic.

Na druhé straně pak se praví, že Lišov jest odloučen od Budějovic, kam ponderuje přirozeně a že má býti přidělen k Třeboni.

Chci se obrátiti dříve k prvnímu, pak k druhému.

Pánové, co se týče velikosti okresu, tak již včera zde bylo povědíno, že jaksi v komisi návrh ten nabyl vrchu, že však jiná část komise nebyla s tím srozuměna, ovšem není tomu tak, a však většina komise zajisté měla na mysli, že jest-li se má výrok vyplniti, který učinila vláda, totiž, že hledí uleviti co možná, muselo se uvážiti, že dále nynější stav dalece není ta-kový, aby odpovídal tomu, co právě vláda za svou intenci staví. —

Pak na dále komise sama i majorita té komise uznala, že v budoucnosti v tomto směru uleviti se musí, že zajisté některé instituce, jako i neblahé zřízení okresů atd. přestati musí.

Mluví se pořáde o tom, že bude mít obyvatelstvo daleko ze vzdálených krajin; když se mluví o tom, že ponderuje nějaká krajina k nějakému městu, praví se tím, že, kde již obyvatelstvo jde na trh, tam odbyde také úřadní své práce, jako kdyby předpokládalo to, když jde


6

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

někdo na trh, že by měl při okresním úřadu co činiti.

Tím právě, Že bychom učinili malé okresy, jaksi bychom vyzvali obyvatelstvo, aby se k úřadu obrátilo i tenkráte, když ho zapotřebí není.

Co se týká velikosti tohoto okresu, vyplývá ovšem, že Vltavotýnsko nemá býti přidáno k Budějovickému okresu, avšak pánové, vezmeme tu věc jakkoliv.

Nikam jinam přirozeně Vltavotýnsko nemůžeme přiděliti než právě k Budějovicím, leč že bychom nechali Vltavotýnský okres pro sebe.

Byl zde učiněn návrh, aby se Vltavotýnský okres spojil s Bechynským a Milevským; tu by nastala otázka, kam pan navrhovatel chce položiti okresní sídlo úřadu. Já to nevím. On také to nevyslovil.

Dejme tomu, že by chtěl položiti okresní sídlo tohoto okresu do Vltavotýna.

Co by byla konsekvence, pánové? že by hořejší část Milevského okresu, obec Chrast měla by zrovna tak daleko do Vltavotýna, jako Vltavotýnští do Budějovic; to by byl následek tohoto spojení.

Dáme-li to do Bechyně, nebyl by, poněvadž Bechyně centrálně neleží, rozdíl v těch rozměrech o mnoho jiný.

Přidat Vltavo-Týnský okres někam jinam třeba k Písku, bylo by docela nepřirozené; nezbylo by nic jiného, než Vltavotýn přidat k některému okresu, kam ho obchod jeho vede; zajisté že v okolí velkého města můžeme utvořit také velké okresy, připouštím, že se zdráhá obyvatelstvo chodit k úřadu do menšího města; avšak veliké, zvláště krajské město přitahuje k sobě obyvatelstvo z dalekých krajin a může býti v okolí Budějovic větší okres než v okolí Třeboně, poněvadž Budějovice mají přítažnost větší v tom kraji neže jiná města. Nechat ale, jak navrženo od p. poslance Steffense, a jak bylo aspoň poukázáno k tomu Jeho Eminencí panem Kardinálem, nechat o sobě Vltavo-Týnský okres tož by bylo právě anomalií v těch krajinách.

Mohu připustiti nějaký okres té velikosti, neb lépe řečeno, té maličkosti v horních krajinách, kde jsou Alpy; ale nikterak nemohu připustiti ve Vltavo-Týnském okresu, kde je přístup všude tak snadný, kde komunikace se zlepšuje, staví se silnice, aby tak maličký okres neobsahující nic více než něco přes 3čtv. míle a obyvatelstva než 16000, tu v rovné krajině utvořil se co samostatný okres.

Pánové! proto přirozeného žádného důvodu neznám, a byl by to příklad anomalie, ku které by mohly všechny okresy poukazovat; nastaloby rozhořčení, nespokojenost; říkalo by se, proč jste to dali Vltavotýnu, a nedali to jinému okresu. —

- Myslím, že jsem vyvrátil námitky, které byly učiněny předně stran pochybnosti, že by okres navržený byl příliš veliký; — za druhé že jsem vyvrátil ty příčiny, které snad některého přivedly k tomu, aby byl položen tento okres jako samostatný.

Musím přistoupiti k okresu Lišovskému. Pořád se mluví, že okres Lišovský leží před branami Budějovic samých. Obraťme tu věc tak, že nejdem na západní části lišovského okresu, nýbrž že si vyjdeme na cestu východní části; pak leží část lišovského okresu tak dobře před branou třeboňskou, jako leží západní část před branou budějovickou. (Ano.)

Pánové! to je jistá pravda. Pak připomínám ještě něco, že jenom to, co leží na svahu západním, to jest několik vesnic, tihne k Budějovicům; avšak hlavní svah vede k onomu plateau, které má rybník velký a který jest svah třeboňský. Když se mluví o tom, že ponderuje lišovský okres k Budějovicům, ponderuje v tom ohledu, že Budějovice jsou velké krajské město; avšak leží blíže k Budějovicům předce jenom jedna část. Pánové, chceme-li podat výhodu zá-padní části, proč ji nedáme východní části? Bylo včera již navrženo a schváleno, abychom se vrátili také někdy k nějakému okresu, o kterém již slav. sněm rozhodl; velice bych prosil, aby v tom ohledu opakování často se nestalo. Hned včerejší a dnešní debata ukázala, jak mile se hne jediným okresem, že toto hnutí se týče velké části jiných okresů, a nastane potřeba kombinací nejrozličnějších, které zajisté by nás přivedli k rozhodnutí nahodilému, které ani obyvatelstvu ani nám by nebylo vhod.

Přimlouvám se tedy ještě jednou nejroz-hodněji, aby jsme přistoupili k návrhu komise; jest tak všeobecný, že nebylo v tom ohledu ani podáno minoritní votum. Kdyby byly bývaly příčiny takové, zajisté by některý pán z komise byl podal minoritní votum.

Ještě několik slov stran návrhu, který učinil včera pan poslanec Herbst ohledně jednacího řádu. Myslím, žebychom co nejrozhodněji se museli opřít proti ustanovení takovému jednacího řádu, že bychom při třetím čtení mohli změnit něčeho, o čemž se vědělo v tomto okamžiku, že v tom jest odpor takový, ku kterému sám pan prof. Herbst poukázal.

Jest to tak, jako kdyby někdo chtěl dokazovat, že černé jest bílé a byl přesvědčen, že nemá o tom přesvědčení.

Oberstlandmaschall: Ich werde bezüglich der gestellten Anträge die Unterstützungsfrage stellen.

Der Herr Abgeordnete Grünwald trägt an:

Der dem Bezirke Wittingau zugetheilte Bezirk

Lischau ist Budweis zuzutheilen, dagegen Moldautein auszuscheiden und dem künftigen Bezirke Mühlhausen mit Beckyn zuzutheilen.

Z okresu Třeboňského budiž vyloučen dosavadní okres Lišovský a přivtělen k novému okresu Budějovickému; z toho budiž však vy-


7

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

loučen okres Týno-Vltavský a připojen Milevskému s Bechyní.

Kardinal Erzbischof: Ich bitte den Antrag des Abgeordneten Grünwald getheilt zur Abstimmung zu bringen, und zwar auch bezüglich der Unterstützungsfrage getheilt.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche den Antrag unterstützen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Der Antrag ist unterstützt.

Der Herr Abgeordnete Laufberger trägt an: die Bezirke Bechyn und Moldautein haben einen politischen Bezirk mit dem Amtssitze in Bechyn und ebenso Mühlhausen und Mirowic einen politischen Bezirk mit dem Ortssitze in Mühlhausen zu bilden.

Okres Bechynský a Týno - Vltavský mají býti spojeny v jeden okres s uřadním sídlem v Bechyni a taktéž mají býti spojeny okresy Mi-levský a Mirovický v jeden s uřadním sídlem v Milevsku.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesen Antrag unterstützen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist ebenfalls unterstützt.

Der Herr Abgeordnete Grüner stellt den Antrag:

Nový okres Budějovický budiž složen z posavadních okresů Budějovického, Hlubockého, Svinotrhovského, Lišovského; okresy Týnovltavský a Bechyňský buďtež spojeny v jeden okres s úřadním sídlem v Týnu vltavském.

Ich bitte diejenigen Herren, welche den Antrag .....

(Rufe: Deutsch!)

Der Herr Abgeordnete Grüner stellt den Antrag: Der künftige Bezirk Budweis sei zu bilden aus den dermaligen Bezirken Budweis, Frauenberg, Schweinitz, und Lischau; die Bezirke Moldau-Tein und Bechyň seien zu einem Bezirke mit dem Amts-sitz in Moldautein zu vereinigen.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesen Antrag unterstützen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Der Herr Abgeordnete Steffens stellt den Antrag: der Bezirk Moldautein hätte einen selbstständigen Bezirk zu bilden, dagegen wäre der Bezirk Lischau dem Bezirke Budweis zuzutheilen.

Náměstek nějvyš. maršálka Dr. Bělský (čte): P. poslanec Steffens navrhuje, aby Vltavo-Týnský okres tvořil samostatný okres, a aby Lišov byl přidělen okresu Budějovickému.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt.

(Geschieht.)

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Der Herr Abgeordnete Zátka stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen. Post Nr. 23 habe zu lauten: Budweis mit dem Bezirke Budweis. Frauenberg, Lischau, Moldautein (falls es nicht ausgeschieden wird).

P. Nr. 24. Der Bezirk Krummau, Kalsching, Ober-Plan. Hohenfurt.

P. Nr. 25. Gratzen, Schweinitz, Kaplic.

P. Rr. 26. Wittingau, Weselí und Lomnic.

č. 23. má zníti: Okres Budějovický obsahuje okresy: Hluboká, Lišov, Týn-Vltavský (nebude-li vyloučen), a 24., okres Krumlovský: Krumlov, Chvalšíny, Planá, Vyšší Brod, a č. 25. nové Hrady, Sviny Trhové, Kaplice a č. 26. Třeboň, Veselí a Lomnice.

Wird dieser Antrag unterstützt.

Er ist nicht hinreichend unterstützt. Se. Em. der Herr Kardinal Fürst Schwarzenberg spricht sich dafür aus: Der hohe Landtag wolle sich dahin entscheiden, daß in Moldautein ein eigenes politisches Amt zu bestehen habe. —

Náměstek nejvyš. maršálka Dr. Bělský Jeho Eminencí pan kardinál ponavrhuje, aby ve Vltavotýnu bylo učiněno zvláštní úřadní sídlo.

Oberstlandmarschall: Es ist nicht möglich alle diese Anträge einzeln für sich zur Abstimmung zu bringen, ich beabsichtige, um allen diesen Anträgen Rechnung zu tragen, bestimmte Fragen an das hohe Haus zu stellen und würde zuerst mit der Frage beginnen, ob Moldautein als selbstständiger Bezirksamtssitz festgestellt weiden soll; sodann den Antrag des Herrn Abgeordneten Grünwald, ob Moldautein zu Mühlhausen und Bechyn zuzutheilen sei; 3. die Frage, d. h. natürlich immer vorausgesetzt, daß die Vorhergehenden verworfen werden, ob Moldautein und Bechyň zu einem Bezirke zu vereinigen seien.

In diesem Falle würde ich dann die Frage zur Sprache bringen, natürlich bloß, wenn Moldautein und Bechyn einen Bezirk zu bilden hätte, ob Mühlhausen und Mirowic zu einen, Bezirke zu vereinigen seien und ob Lischau zu Budweis zugeschlagen werden solle.

Die weitere Frage, ob Schweinitz zu Kaplic, und Hohenfurt zu Krummau zuzuschlagen sei, entfällt, nachdem der Antrag des Herrn Abgeordneten Zátka nicht die nöthige Unterstützung gefunden hat. Findet das hohe Haus gegen diese Behandlung keine Erinnerung, so werde ich den Akt so vornehmen und stelle demnach die Frage, ob Moldautein als sebstständiger Bezirk zu behandeln sei. Ich bitte diejenigen Herren, welche zustimmen, aufzustehen.

(Die Linke und Rechte erhebt sich).

Der Antrag ist mit entschiedener Majorität angenommen.

Ich werde nun, nachdem Moldautein von dem Bezirke Budweis entfällt, gleich zur Frage gehen, ob Lischau nach Budweis zuzutheilen sei. Ist dagegen nichts einzuwenden?

(Niemand meldet sich).

Ich stelle daher die Frage, ob der Bezirk Lischau nach Budweis zuzuweisen sei.


8

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Jest-li okres Lišovský přidělen má býti k Budějovicům.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

Es ist entschiedene Majorität.

Ich glaube, durch diese Abstimmung ist nunmehr auch die Nothwendigkeit entfallen, sich bezüglich des übrigen Bezirkes auszusprechen. Ich werde nun zu den einzelnen Bezirken übergehen und zwar über die Zahlen 24, 25 und 26 mit den bereits beschlossenen Aenderungen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Okres Krumlovský složen má býti z okresů Krumlov, Chvalšíny a Planá, navrženo za sídlo Krumlov.

Bezirk Krumau soll zusammengesetzt werden aus den Bezirken Krumau, Kalsching, Oberplan. AIs Amts-sitz wird vorgeschlagen Krumau.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Angenommen.

Berichterstatter Zeithammer: Es ist noch die formelle Frage: wie hat die Abstimmung über den Budweiser Bezirk zu geschehen? Dieser Bezirk würde zusammengesetzt sein aus den Bezirken Budweis, Frauenberg, Schweinitz und Lischau.

Okres Budějovický skládal by se z okresů Budějovice, Hluboká, Sviny Trhové a Lišova.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem zustimmen, die Hand auf- zuheben.

(Geschieht). Angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 26, nyní, poněvadž Vltavo Týnský okres dostal zvláštní číslo 23té.

Okres Kaplice skládal by se z nynějších okresů Kaplic, Nových Hradů a Vyššího Brodu. Za sídlo úřadní navrhuje se Kaplice.

Bezirk Kaplic umfasst die Gerichtsbezirke Kaplic, Gratzen, Hohenfurt. Als Amtssitz wird vorgeschlagen Kaplic.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort verlangt, so bitte ich abzustimmen, und bitte diejenigen Herren, welche zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 27. Okres Třeboň skládati se má z nynějších okresů Třeboně, Veselí, Lomnice. Za sídlo úřadní navrhuje se Třeboň.

Bezirk Wittingau aus den Bezirken Wittingau, Weselí, Lomnic. Als Amtssitz wird vorgeschlagen Wittingau.

Oberstlandmarschall: Wenn nichts erinnert wird, so bitte ich die Herren, welche zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 28. Okres Hradec Jindřichův skládal by se z okresů Hradec Jindřichův, Bystřice, Počátky. Za sídlo se navrhuje Hradec Jindřichův.

Bezirk Neuhaus aus den Bezirken Neuhaus, Neubystřic, Počatek. Als Amtssitz wird vorgeschlagen Neuhaus.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das ....

Laufberger: Ich bitte, Excellenz! Ich erlaube mir bei dem Neuhauser Bezirke den Antrag, daß der Bezirk Počatek von Neuhaus ausgeschieden und mit dem Kamenicer Bezirke zu einem eigenen poli-tischen Bezirke vereinigt werde, so daß dann Neuhaus mit Bystřic, Pilgram mit Patzau und Kamenic mit Počatek drei Bezirke bilden würden.

Die Begründung glaube ich dadurch zu führen, daß ohne hin die Bezirke Pilgram und Neuhaus, wie sie von der Kommission beantragt sind, denn doch etwas gar zu groß sind, so daß die Entfernung für viele Gemeinden zum Amtssitze eine außerordentlich große ist.

Wenn Kamenic zu Pilgram geschlagen wird, so haben viele Gemeinden in der Umgebung von Neu-Bechyň 6—7 Stunden nach Pilgram, während sie nach Kamenic 2—3 Stunden haben. Also, wenn meine Gintheilung gebilligt wird, so würde der Neu-hauser Bezirk noch immer ein Area von 12 Meilen und circa 54.000 Einwohner bilden. Pilgram ein Area von 121/2 Meilen und 52—53000 Einwohnern, Kamenic 8 Meilen mit 36000 Seelen haben.

Ich glaube, daß die Bezirke genug groß sind, wenn man sie mit denen im nördlichen Böhmen vergleicht.

Ich erlaube mir also den Antrag zu stellen, daß diese 2 Bezirke Počatek und Kamnic zu einem eigenen Bezirke vereinigt werden.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag unterstützt?

Er wird hinreichend unterstützt.

Baron Riese-Stallburg!

Baron Riese-Stallburg: Ich unterstütze den Antrag des Abgeordneten Laufberger, indem Neu-Bystřic, wenn es schon nicht allein sein kann, jedenfalls mehr zu Neuhaus gravitirt und nach Počatek durchaus keinen Verkehr hat. Neu-Bystřic ist unendlich ungünstig klimatisch gelegen und der Haupterwerb kommt von Neuhaus her. Die Verbindung mit Počatek ist eine überaus schwierige. (Unruhe im Hause, Rufe Stille!)

Es vergehen oft im Winter 30 Tage, wo Niemand im Stande ist. von Neubystřic nach Neuhaus und von Neuhaus nach Neubystřic zu kommen, selbst der Eilwagen bleibt öfter stecken.

(Unruhe).

Mein Antrag wäre, daß der Bistřicer Bezirk eben als vorwiegend industrieller speziell ausgeschieden wurde, wenn aber das h. Haus auf diesen Antrag nicht eingehen würde, so beantrage ich: daß Bistřic nur mit Neuhaus verbunden wurde, da Neuhaus


9

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

wohl etwas Industrie hat, aber nicht so vorwiegend wie Neubystřic. Der Bezirk Neubystřic umfasst nicht nur Stadt Bystřic, die nicht nur Baumwoll- (besonders Ahrensfreiheit) sondern auch besonders viel Spitzenindustrie und selbst bis in die Donaufürstenthümer bedeutende Handelsverbindung hat; der Neubysřicer Bezirk ist vorwiegend deutsch und der Neuhauser Bezirk ist zum Theile böhmisch, zum Theile deutsch, hingegen der Počáteker Bezirk ist vorwiegend böhmisch; ich würde, wenn das h. Haus auf meinen Antrag nicht eingehen würde, Neubystřic für sich allein zu lassen, den Antrag des Hrn. Abg, Laufbeiger unterstützen, daß er mit Neuhaus und nicht mit Počátek verbunden werde — sondern Počatek mit Kamenic. —

Oberstlandmarsch all: Der Herr Baron Riese-Stallburg beantragt, daß der Bezirk Neubystřic als selbstständiger Bezirk bestehe.

Navrhuje, aby okres Novobystřický za samostatný okres prohlášen byl.

Ich bitte die Herren, welche den Antrag unterstützen, die Hand, aufzuheben.

(Es geschieht,)

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt noch Jemand das Wort?

Da dieses nicht der Fall ist. erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Berichterstat. Piof. Zeithammer: Ich muß mich im Namen der Kommission, entschieden gegen beide diese Anträge aussprechen. Was den ersten Antrag des Hrn. Abg. Laufberger betrifft, nämlich Počátek mit Kamenic selbstständig zu einem Bezirke zu vereinigen, mache ich darauf aufmerksam, daß vorerst sämmtliche Industrial- und Verkehrsverhältnisse Počátek nicht auf Kamenic weisen, sondern auf Neuhaus hin; eine einfache Ansicht einer Straffenkarte deutet darauf hin, die Stadt Počátek hat mit Kamenic nicht einmal eine rechte Verbindung, diese gravitirt zunächst herab: wenigstens wird man zugeben, daß die Hauptstrasse gegen Neuhaus, nicht gegen Kamenic zuführt; das ist nicht zu leugnen; die Verkehrsverhältnisse sind der Art, daß sie mit Neuhaus zu thun hat; das ist gleichfalls nicht zu leugnen.

Zu dem liegt eine Petition vor von Počátek selbst, welche von dem Wunsche, welchen der Abg. Laufberger ausgesprochen hat. nichts ausspricht, dort wird eben gesagt, daß die Gegend von Pilgram und Kamenic gegen Počátek nicht zuneigt; sie, hat sich dafür ausgesprochen, daß dort ein Bezirksamt errichtet werde, daß also diese Bezirke selbständig für sich bleiben. Ja welcher Bezirk hätte das nicht gethan?

Aber der Wunsch es nach Kamnic zu verlegen kommt ganz neu in das Haus, und wird von Seite Počáteks selbst nicht gewünscht. Was diese Bezirke selbst betrifft, muß ich darauf hinweisen, daß allerdings die Configuration desselben eine etwas langgestreckte ist.

ANein mit der spätern Entwicklung der Gebietseintheilung wird es ja eben möglich sein, daß die einzelnen Gemeinden, die im nördlichen Theile liegen, zu Pilgram zugezogen werden, wie thatsächlich auch solche Petitionen vorhanden find. Was aber den Kern, so zu sagen dieses Bezirkes bildet, gravitirt ganz bestimmt gegen Neuhaus am allerwenigsten aber gegen Kamenic.

Was den Antrag des Hrn. Baron Riese-Stallburg betrifft, muß ich mich ganz entschieden gegen denselben aussprechen; er sagt, das Bystřic mit Počátek nichts gemein hat. Ja das hat Niemand geleugnet; es handelt sich eben darum Bystřic und Neuhaus und ebenso Počátek mit Neuhaus zu verbinden, und kein Mensch wird leugnen, daß die Verbindung von Bystřic mit Neuhaus eine ganz naturgemässe ist, daß die Verkehrverhältnisse, die Kommunikationsverhältnisse darauf zunächst hinweisen.

Die Schaffung eines neuen Bezirkes daselbst wäre bei der Kleinheit desselben und bei der geringen Bevölkerungszahl in der That eine Anomalie.

Ich möchte deshalb dem hohen Hause beantragen, daß es bei dem Vorschlage der Kommission verharre.

Abg. Laufberger: Ich bitte eine faktische Berichtigung vorbringen zu dürfen. Der Hr. Berichterstatter bemerkt, daß die Strasse, ich habe vielleicht nicht recht verstanden, nur gegen Neuhaus führt; — ich muß erwähnen, daß in Kamenic die Strassen von Neudeschin, Černovic, Pilgram, Počátek und Obercerekvic zusammenkommen.

Es ist der wahre Knotenpunkt von den besten Strassen; von allen Theilen dieser beiden Bezirke Počátek und Kamenic führen die besten Strassen hin. Daß Počátek übrigens nicht eingeschritten ist, damit in Kamenic ein eigener Bezirk errichtet, werde, daß erklärt sich dadurch, daß Počátek eine Petition vorgelegt hat, um ein eigenes Bezirksamt.

Es wird also doch nicht in Zweifel gezogen, daß sich Widersprüche ergeben haben; übrigens liegt Počátek hart an der mährischen Grenze, also dürfte es keine Hoffnung haben, ein eigenes Bezirksamt zu erhalten. Ich glaube vollkommen dargethan zu haben, daß es ganz zweckmässig wäre, diese beiden Bezirke im Interesse der Bevölkerung zu vereinigen.

Berichterst. Prof. Zeithammer: Ich bitte, dagegen habe ich zu bemerken, daß schon ein großer Strassenzug von Iglau gegen Budweis zuführt, der den Počáteker Bezirk seiner ganzen Länge nach in der Richtung gegen Neuhaus hin durchschneidet.

Es ist daher schon angedeutet, wo der Hauptzug hingeht.

Oberstlandmarschall! Ich werde zuerst über den Antrag des Hrn Abgeordneten Br. Riese-Stallburg abstimmen lassen: daß der Bystřicer Bezirk als selbstständiger Bezirk konstituirt werde, und sodann über den Antrag des Hrn Abgeordneten Laufberger, der die Vereinigung von Počátek und Kamenic zu selbstständigen Bezirken verlangt.

Ist dagegen Etwas einzuwenden?

2


10

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Pan poslanec Riese navrhuje, aby okres Bystřice byl co samostatný okres uznán.

Es wird beantragt, daß Bystřic ein selbstständiger Bezirk sei.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.. — Ich muß bitten aufzustehen. —

(Geschieht. Die Linke und ein Theil der Rechten erhebt sich).

Der Antrag ist in der Minorität.

Nun kommt der Antrag des Hrn Abgeordneten Laufberger zur Abstimmung.

Kamenic und Počátek hat einen eigenen politischen Amtsbezirk zu, bilden, mit dem Amtssitz in Kamenic.

Okres Kamenice a Počátek mají tvořiti samostatný okres se sídlem v Kamenici. —

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht),

Die Abstimmung ist zweifelhaft.

Ich bitte um die Gegenprobe.

(Geschieht).

Der Antrag ist in der Minorität; es sind 101 Stimmen gegen, 93 für.

Jetzt kommt der Antrag der Kommission zur Abstimmung.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 29, okres Tábor, obsahuje soudní okresy Tábor, Vožice mladá, Soběslav; — sídlo úřadní Tábor.

Post-Nro. 29. Bezirk Tábor umfasst die Gerichtsbezirke Tábor, Jungwožic, Soběslau; Amtssitz Tábor.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort verlangt, so werde ich zur Abstimmung schreiten. —

Bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht).

Angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 30, okres Milevsko, obsahuje soudní okresy Milevsko, Bechyně, sídlo úřadní Milevsko.

Post-Nro. 30, Bezirk Mühlhausen umfasst die Gerichtsbezirke Mühlhausen. Bechyn, Amtssitz Mühlhausen.

Poslanec Faber: Abych praní veškerého obyvatelstva okresu Bechyňského vyslovil, žádám, by okres Bechyňský k Táborskému okresu co politický úřad přidán byl z té příčiny, poněvadž Bechyň již za dřívější doby k Táborskému bývalému kraji přináležela; máme tam poštovní spojení; mládež z Bechyňského okresu navštěvuje reální gymnasium v Táboře, staví se průmyslová rolnická škola pro ten samý okres. Z těchto důvodů a poněvadž zde se žádosti vynachází a se přání vyslovilo, kdyžby Bechyňský okres co politický okres zůstati neměl, že si tamnější obyvatelé přejí, by do Tábora při-děleni byli; dovoluji si podati návrh: "slavný sněm račiž uzavříti, by okres Bechyňský k politickém okresu Táborskému přidělen byl."

Der hohe Landtag wolle beschließen, der Bezirk Bechyn werde dem politischen Amtsbezirke zu Tábor zugetheilt.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Ich möchte aber doch die Hrn Abgeordneten ersuchen dergleichen Anträge, worüber bereits beschlössen ist, wenn sie die Absicht haben, ähnliche Anträge zu stellen, sie da gleich zur Sprache zu bringen, wo der betreffende Bezirk genannt wird, um das Zurückgehen auf bereits gefasste Beschlüsse zu vermeiden.

Abg. Faber: Bitte, Euere Excellenz, Bechyn und Mühlhausen kommt erst.

Oberstlandmarschall: Bitte um Vergebung, ich habe mich geirrt.

Verlangt noch Jemand das Wort? Die Debatte ist geschlossen.

Der Herr Berichterstatter!

Zpravodaj prof. Zeithammer: Ja musím velice litovati, že posl. Faber učinil tento návrh ; učinil si to velmi snadné: slavný sněm račiž připojiti Bechyň k Táboru; avšak poukázal jsem k tomu, že tím zrušujeme okres Milevský, nechať pan Faber udá prostředek, co chce učinit s okresem Milevským.

Nemohu přistoupiti k uvážení toho návrhu, pokud neudá, co hodlá učiniti s okresem Milevským.

Posl. Faber: Již včera učiněn návrh, aby Milevský okres se připojil k okresu mirovskému; tento návrh leží ve sněmu, o kterém se ještě nehlasovalo.

Hlasováním teprv se může rozhodnouti, zdali milevský okres k mirovickému má býti přidělen.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete stellt eventuell den Antrag, falls Bechyn ausgeschieden würde, daß Mühlhausen dann mit Mirowic in einen Bezirk eingestellt werde.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Kníže K. Schwarzenberg: Pánové; jelikož pan poslanec Faber učinil návrh, aby. se spojil okres Mirovický a Milevský, musil bych se rozhodně proti takému spojení vysloviti; poněvadž s takým spojením nesnáze náramné spojeny by byly pro obyvatelstvo obou okresů těchto.

Považte jen pánové, jak by daleko měli obyvatelé jižní části Mirovického okresu až do


11

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Milevska. Nechci opakovat, co jsem již včera podotkl stran řeky, která dělí tyto dva okresy, ale prosím pánové, aby ste ráčili povážit, jak náramné nesnáze by z toho povstaly, kdyby se přistoupilo k návrhu pana posl. Fábra, týkajícímu se spojení těch dvou posledních okresů. Co se prvního návrhu týče, proti tomu se nevyslovuji, ale co se týče spojení okresu Mi-levského s Mirotickým, proti tomu jsem. rozhodně.

Abg. Laufberger: Bitte ums Wort.

Für den Fall, als Bechyn zu Tabor zugewiesen wird, erlaube ich mir den Antrag, daß, wenn Mühlhausen mit Mirowic nicht vereinigt würde, worüber noch nicht abgestimmt werden soll, daß Mühlhausen für sich bleibt; der Bezirk Mühlhausen hat über 6 Quadr.-Meilen und 23.000, derselbe ist bedeutend größer, als der Moldauteiner, noch einmal so groß und könnte ebenso für sich als selbstständiger politischer Bezirk verbleiben, wie Moldautein, wenn alle anderen Bezirke rings herum, Mirowic, Sedlic, Bechyn so gelegen sind, daß sie sich mit Mühlhausen nicht recht vereinigen lassen. Es wird kaum einen zweiten Bezirk geben, der mit der Umgebung so zu vereinigen ist, wie der Bezirk Mühlhausen und ich wiederhole das, was ich schon gestern die Ehre hatte vorzutragen, das schon zur Zeit der Bezirkshaupt-mannschaften von 1850—1855 ebenfalls der Antagonismus von Bechyn gegen Mühlhausen stattfand und diese zwei Bezirke nichts sehnlicher wünschten, als von Mühlhausen abgetrennt zu werden, weil ihre Verkehrslichtung eine andere ist.

Ich bitte also meinen Antrag anzunehmen, daß Mühlhausen für den Fall, als Bechyn und Tábor zusammen geschlagen würden, als selbstständiger politischer Bezirk verbleibe.

Was die Vereinigung von Bechyn und Tábor betrifft, hat sie bereits mein Herr Kollega Faber beleuchtet und ich stimme ihm vollkommen bei; daß das Verhältniß ein derartiges ist, daß insofern Bechyn mit Moldautein nicht vereinigt weiden kann, füglich es das gelegenste ist, wenn man es Tábor zuweist, denn da kommt es zum Baue einer Eisenbahn und dann gehen die Verkehrsmittel nur über Tábor.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Laufberger beantragt, für den Fall, als Bechyn zu Tábor zugewiesen würde, daß Mühlhausen ein selbstständiger Bezirk bleiben soll.

Pan posl. Laufberger navrhuje v případu, že by okres Bechynský byl přivtělen okresu Táborskému, aby okres Milevský byl uznán za samostatný.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Verlangt Jemand das Wort?

Se. Durchlaucht Fürst Lobkowic: Ich muß vor, allem gestehen, daß ich glaube, daß sich die Debatte über diesen Gegenstand vielleicht etwas zu weit ins Detail hineingewagt habe.

Es dürfte wohl nicht angezeigt sein, ohne im geringsten dem Rechte der Debatte etwas benehmen zu wollen, wenn sich im Plenum des Hauses die Debatte darauf erstreckt, so sehr in das einzelne Detail (Oho! links) in der Zusammenlegung der ein-zelnen Bezirke einzugehen, wie es vielleicht bisher geschehen ist.

Ich gebe zu, daß vielleicht die Gründe, die bisher geltend gemacht worden sind, wahr, richtig und verdienstvoll sein können, allein ich bin überzeigt, daß dieselben in den Berathungen der Kommission bereits wiederholt zum Vorschein gekommen sind, daß das Ergebniß der Berathungen der Kommission über die Regierungsvorlage, wohl das Resultat sehr gründlicher Erwägung ist, und uns vielleicht die Beruhigung bieten könnte, daß, wo nicht ganz spezielle und ganz offen liegende Gründe vorhanden sind, es denn doch angezeigter wäre, sich an die Kommissionsantrage zu halten; diesen Gedanken, meine Herren, kann ich nicht unterdrücken.

Ich übergehe auf den Antrag des Herrn Abgeordneten Faber.

Nachdem sich die Debatte einmal in dieser Richtung entsponnen hat, sehe ich mich genöthigt, derselben zu folgen.

Herr Abgeordnete Faber hat beantragt eine Verbindung der Bezirke Mühlhausen und Mirowic.

Meine Herren! es ist wiederholt gestern und zwar von einer Seite, welche man nicht für parteiisch betrachten kann in dem, was sie vertritt, darauf hingewiesen worden, daß die Zusammenlegung dieser zweier Bezirke aus wichtigen Gründen nicht wünschenswerth ist.

Wenn der Sitz des Bezirksamtes im Knotenpunkte möglich wäre, wenn wir überhaupt gegenwärtig in der Lage wären, ganz neue Sitze für politische Bezirksämter vorzuschlagen, dann tonnte diese Vereinigung wesentliche Vortheile bieten.

Nachdem dieß nicht der Fall ist, und wir nur die Wahl haben, den ganzen Mühlhausener Bezirk über diese Fähre nach Mirowic oder den ganzen Mirowicer Bezirk über diesen Weg nach Mühlhausen gehen zu lassen, so glaube ich nicht, daß es im Interesse der Bevölkerung sein könnte.

Ich will nicht darauf hinweisen, daß über Mirowic bereits ein Beschluß des hohen Hauses vorliegt, aber es ist doch zu berücksichtigen, daß, so weit ich wenigstens vernommen habe, aus dem Mirowicer Bezirke das begründete Ansuchen gestellt worden ist, der Mirowicer Bezirk möge zum Píseker zugewiesen werden.

Ich glaube, daß wenn auch vielleicht einzelne Theile des Mirowicer mit Theilen des Mühlhausener Bezirkes in Beziehungen stehen, können sich dieß von dem ganzen Mirowicer Bezirke nicht behaupten läßt, namentlich die südlichen Theile desselben gravitiren, nach Písek hin.

Ich habe nun diesem Wunsche Ausdruck gegeben und glaube, daß es nicht angezeigt wäre, diesen Wunsch zu überhören. (Rufe: Schluß! Schluß!)

2*


12

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Oberstlandmarsch all: Es ist der Schluß der Debatte beantragt, ich bitte diejenigen Herren, welche für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben.

Der Schluß der Debatte ist angenommen.

Herr Dr. Hanisch !

Dr. Hanisch: Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß Bechyn nach Tabor gravitirt und daß dem Bezirke Bechyn großes Unrecht geschähe, wellte man denselben zu Mühlhausen zuschlagen. Ist das einmal konstatirt — und dem wurde von keiner Seite dieses hohen Hanfes widersprochen, so daß man annehmen kann, es fei anerkannt — dann bleibt nichts anderes übrig, als Mirowic mit dem Mühlhausener Bezirke zu vereinigen oder Mühlhausen selbstständig zu machen.

Ist es nämlich der Wunsch des Mirowicer Bezirkes, zu Písek zugeschlagen zu werden, dann bleibt nichts anderes übrig, als Mühlhausen selbstständig zu machen.

Ein so großes Unglück ist das zweifellos nicht; wir haben ja erst gestern unter dem Beifalle des ganzen Hauses gehört, daß die Bezirke eben für die Bevölkerung geschaffen werden, und daß, wenn es das Bedürfniß verlangt, auch kleine Bezirke geschaffen werden sollen.

Der hohe Landtag hat übrigens Moldautein und zwar mit ziemlicher Majorität in der Art befürwortet, daß es einen eigenen Bezirk bilden soll; ich würde daher unbedingt dem Antrage beitreten, daß Mühlhausen als ein eigener Bezirk erklärt werde.

Gegen die Anschauung aber, daß man sich in pleno in Detailberathungen nicht einlassen soll, müsste ich mich aufs entschiedenste verwahren.

(Bravo! links).

Denn, wenn das ein Gutachten sein soll. das wir abgeben, dann müssen wir auch auf das Detail eingehen und es darf die Debatte so lange nicht abgeschnitten werden, als, wenn Erörterungen nothwendig sind, dieselben nicht erschöpft sind. Den Schwerpunkt der Berathungen des Hauses in die Kommissionen zu legen, das perhorreszire ich, und ich muß gestehen, ich glaube, daß mit mir ein großer Theil des hohen Hauses eine solche Ansicht unbedingt perhorreszirt.

(Sehr gut! links).

Zpravodaj prof. Zeithammer: Pánové! Já skutečně si myslím, že vys. vláda bude ve velkých rozpacích, kdyby dostala návrhy takové. Na jedné straně budou okresy velké, obsahující až téměř 20 ? mil a 60—80000 obyvatelů, pak budou zase navrženy okresy, a okresky malé, které neobsahují více, než 5 ? mil a bude-li se tázati, v čem jest rozdíl a za kterou příčinou jsme toto učinili, nevěděli bychom přiro-zeného žádného důvodu, musili bychom říci: stalo se to jen z rozpaku toho, poněvadž tak velké shromáždění jako jest náš sněm v tom okamžiku nevěděl, jak by lépe učinil;

Vláda by se skutečně, musila vysloviti proti takovým okresům, kdyby musila říci: Pánové ! já nevím, jak bych zaměstnávala toho úřadníka v tom okresu, zkrátka nastal by směr, jako by se měla do toho dobrého zdání nějaká nesrovnalost dostati, ohromná nesrovnalost, která rozestavuje extrémy ohromným spůsobem.

Pánové! nechci se zmiňovati o tom, co jest již sněmem přijato, ale míním to hlavně pro další rokování; nebylo by to věru dobré zdání, bylo by to ale špatné zdání; zvláště toto pravím o okresích takových, o. nichž jest snaha, postaviti je o sobě.

Co se týče toho, co pan dr. Hanisch podotkl, že se perhorreskuje, aby byla debata spůsobem nějakým přerušena, to pan dr. Hanisch zajisté sám dokázal, že nikterak tím není debata zdržována a že mu není bráněno jakkoli mluviti o detailech.

Co se týče však návrhů, které podány byly, to se musím rozhodné vysloviti proti návrhu, který činil p. Faber.

Máme, pánové! petice z bechyňského okresu, hlavně ze severné části, které prosí, slav. sněm neračiž nás přiděliti k okresu Vltavotýnskému; nýbrž Milevskému; jsou takové petice z celé severné a ze severozápadné části.

Přirozeně náleží jako jeden celek k Milevskému kraji, ještě přirozeněji by bylo, kdyby se měl spojit okres Mirovský s okresem Milevským, nehledě ani k tomu, že velká část žádá si přidělenu býti k Píseckému okresu.

Co se týče severné části Mirovského okresu, teče mezi n(m a Milevským okresem Vltava.

Břehy Vltavy jsou nad míru vysoké a kolmými stráněmi omezené a obyvatelé, kteří se chtějí dostati na protější břeh, musejí choditi, často velký kus podél řeky až ku přívozu a často ani tak se přes řeku dostati nemohou. -

Co se týče návrhu p. Laufbergrova, aby byl učiněn okres Milevský, to se musím docela vyznati, že by náležel do kruhu takových návrhů, které by nepatřily do nějakého dobrého než do špatného zdání, neboť jest to taková anomalie, která není ničím odůvodněna, aby tak malý okres stal se sám o sobě okresem politickým.

Protož vracím se opět k návrhu komise a prosím, aby sněm učinil, jak komise navrhuje, kteráž to učinila zajisté po dlouhém a dobrém uvážení.

Oberstlandmarschall: Ich werde den Antrag des Herrn Abg. Faber zuerst zur Abstimmung bringen, dahin gehend: Slavný sněm račiž uzavříti, aby okres Bechyňský politickému okresu Táborskému přidělen byl.

Der hohe Landtag geruhe zu beschließen: Der Bezirk Bechyn werde dem politischen Amtsbezirke Tábor zugetheilt.

Für den Fall, als dieser Antrag, angenommen würde, würde dann der Antrag des Herrn Abgeord. Laufberger zur Abstimmung kommen, welcher ver-


13

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

langt, daß Mühlhausen ein selbstständiger Bezirk werde. —

Würde dieser fallen, so müßte ich den Antrag des Herrn Abg. Faber zur Abstimmung bringen, daß Mühlhausen und Mirowic zu einem Bezirke vereinigt werden.

Ist Etwas dagegen zu erwähnen?

(Niemand meldet sich.)

Ich bitte daher zuerst abzustimmen, ob Bechyn dem Bezirke Tábor zuzuweisen sei und bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht.)

Der Antrag ist in der Minorität.

Es kömmt nun der Antrag der Kommission zur Abstimmung, Post 29 und bitte diejenigen Herren, die diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 31. Okres Milevský má se skládati ze soudních okresů Milevského a Bechynského.

Za sídlo okresu navrženo jest Milevsko.

Der Bezirk Mühlhausen soll zusammengelegt werden aus den Bezirken Mühlhausen und Bechyn.

Als Amtssitz wird Mühlhausen beantragt.

OberstIandmarschall: Wenn dagegen Nichts eingewendet wird. so bitte ich abstimmen, diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, bitte ich die Hände aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithamnier: Číslo položky 32. Politický okres Selčanský má obsahovati okresy Selčanský, Votický a Sedlecký.

Za okresní sídlo navrženy jsou Sedlčany.

Der politische Bezirk Selčan soll zusammengelegt werden aus den Bezirken Selčan, Wotic und Sedlec. Als Amtsitz wild Selčan vorgeschlagen.

Oberstlandmarschall: Ritter von Peche.

Ritter von Peche: Nach der Kommissionsvorlage scheint es, als ob die in der Regierungsvorlage enthaltenen Anträge dießfalls unbedingt auch von der Kommission akceptirt worden wären.

Nun aber entspricht dieß der Wirklichkeit nicht, denn obgleich die Vereinigung dreier Bezirke, des Selčaner, Woticer und Sedlecer, welche in der Regierungsvorlage durchgeführt ist, von der hohen Kommission gleichfalls akceptirt worden ist, besteht eine Divergenz zwischen beiden Vorlagen in der Wahl des Ortes des Bezirksamtes; indem die Regierungsvorlage den Ort Wotic als Sitz des politischen Bezitksamtes in Antrag bringt, während die Kommissionsvorlage solchen im Orte Selčan will.

Ich glaube wohl, daß die hohe Regierung gute Gründe hatte, warum es eben Wotic als Sitz des politischen Bezirksamtes in Antrag brachte und ohne diese Gründe näher zu kennen, schließe ich mich demselben vollkommen an, und beantrage, anstatt des in der Kommissionsvorlage angeführten Sitzes Selčan, den Ort Wotic zum Amtssitze des politischen Bezirksamtes der Bezirke Selčan, Wotic und Sedlec zu empfehlen.

Ich unterstütze diesen Antrag mit folgenden Gründen:

Bei der Wahl des Bezirksortes eines aus mehreren Bezirken zu bildenden Bezirkes ist entscheidend entweder die Lage des Bezirksortes oder die ausgesprochenen Wünsche der einzelnen Bezirke, oder die besonderen Eigenschaften des Ortes, welche ihn als Bezirksamtssitz besonders eignen.

Was das Erste anbelangt, so ist die Lage der 3 gegenwärtigen Bezirksorte Selčan, Wotic und Sedlec eine solche, daß dieselbe ungefähr die Form eines Dreieckes einnimmt, welche wieder ungefähr in der Mitte der zu vereinigenden drei Bezirke liegt.

In der unteren Winkelspitze dieses Dreieckes liegt Sedlec, an der östlichen Spitze liegt Wotic, an der westlichen liegt Selčan.

Schon daraus geht hervor, daß der als Amtsort in Antrag gebrachte Ort Selčan nicht eine so günstige Lage haben kann, daß man ihn als in der Mitte des Bezirkes liegend zu bezeichnen vermöchte. Es ist also auf einen weiteren Grund einzugehen, der vielleicht liegen mag in den Wünschen der Bezirke. —

Nun ist das eine bekannte Thatsache, wenn drei Bezirke zu einem Bezirke verschmolzen werden sollen, so wünscht ein jeder dieser Bezirke in seiner Mitte den Sitz des neuen Bezirksamtes zu sehen.

ES ist also ganz einleuchtend und klar, warum sowohl Wotic, Selčan und Sedlec sich als Bezirksamtsort bezeichnet zu sehen wünschen.

In einem solchen Falle scheint es mir gerecht, billig und praktisch, denjenigen Ort zum Bezirksort zu erwählen, für welchen sich die Wunsche der Majorität nämlich zweier Bezirke vereinigen, und das ist eben bei Wotic der Fall.

Daß Wotic für sich der Sitz des Bezirksamtes sein möchte, ist natürlich nicht zu bezweifeln.

Sedlec aber hat zwar auch den gleichen Wünsch, hat aber, wie unzweifelhaft vorliegt, und wie es der im hohen Hause befindliche sehr verehrte Obmann der Bezirksvertretung bestättigen kann, in zweiter Linie, wenn es nicht schon selbst der Sitz des Bezirks. amtes werden könnte, den Wunsch und das Interesse, Wotic als Sitz des Bezirksamtes zu sehen und dein. nächst mit Wotic vereinigt zu werden.

Es spricht also die Majorität die Wünsche zweier Bezirke für den Ort Wotic, und wenn Selčan dennoch zum Amtsorte des politischen Bezirkes gewählt würde, so würde eben das unnatürliche Ereigniß vorkommen, daß die Minorität stärker war, als die Majorität.

Was nun die Eigenschaften anbelangt, welche der von mir befürwortete Ort Wotic hat, welche ihn ganz besonders zum Sitze des politischen Bezirksamtes eignen, so liegen dieselben schon darin, daß Wotic der Sitz der früheren Bezirkshauptmannschaft


14

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

war, von welchen Bezirkshauptmannschaften im großen Ganzen und im Allgemeinen (Unruhe, Rufe: pst!) man wohl sagen kann, daß die Amtssitze, ich meine nämlich im großen Ganzen, glücklich gewählt waren.

Wotic ist so glücklich, daß fünf Strassen in die Stadt einmünden und daß es namentlich an der von Prag über Budweis weiter führenden Hauptärariatstrasse liegt, daß es die erforderlichen Gebäude besitzt, nicht bloß genügen, um für alle Amtslokalitäten zu entsprechen, sondern um auch das nothwendige Beamtenpersonal zu beherbergen, so wie auch, daß Wotic früher schon Opfer gebracht hat, daß es sein Rathhaus unbeschadet der eigenen Kommunalzwecke ganz unentgeltlich dem Bezirksgerichte und theilweise dem Bezirksamte gewidmet hat und auch noch bereit ist, in dieser Hinsicht und zu diesem Zwecke weitere Opfer zu bringen.

Der Handel und Verkehr von Wotic ist einer der stärksten im Taborer Kreise, namentlich die Getreide- und Viehmärkte sind sehr lebhaft besucht und für den Verkehr mag schon der Umstand sprechen, daß seit längerer Zeit schon, wie ich ganz genau erfahren habe, durchschnittlich an der dortigen Poststation (Unruhe, Präsident läutet) wöchentlich an 30000 fl. an Geldbriefen und Werth-Packeten expedirt werden.

Ein fernerer Grund, warum sich Wotic ganz besonders, eignen würde zum Sitz des politischen Be-zirksamtes, ist der, daß in Wotic eine Eisenbahnstation der demnächst in Angriff zu nehmenden Franz Josefsbahn sich befinden wird; und nachdem aus der ganzen dortigen Gegend, aus allen drei Bezirken, die genannt wurden, der Schwerpunkt des Verkehrs gegen die Hauptstadt Prag gravitirt, scheint es mir, daß eben Wotic, welches, um aus den genannten drei Bezirken nach Prag zu kommen, wenigstens mit den Verkehrsmitteln, die zum Gütertransport verwendet werden, passirt wird, als der geeigneteste Ort für den in den Bezirken Wotic, Selčan und Sedlec zu bildenden politischen Bezirksott befunden werden kann.

In dieser Richtung erlaube ich mir auch mei-nen bereits gestellten Antrag zur geneigten Annahme zu empfehlen und habe am Schlusse nur noch zu erwähnen, daß in ähnlichen Fällen besondere Rücksicht auf Petitionen genommen wurde; früher war wohl keine Gelegenheit vorhanden, daß Wotic sich durch eine Petition geltend gemacht hätte, indem es sich auf den Vorschlag, der in der Regierungsvorlage enthalten war, verlieh, gegenwärtig aber, wo es in Erfahrung brachte, daß seine Hoffnungen in Frage gestellt werden, können, erhob Wotic einen wahren Angstschrei und unterbreitete mittels einer Petition des Woticer Bezirksausschusses im Einlaufe vom 12. d. M. dem hohen Landtage seine Bitte um Akceptirung als Sitz des Bezirksamtes. Oberstlandmarschall: Der Ritter von Peche trägt an, daß der Sitz des Bezirksamtes Wotic sei.

Rytíř Peche navrhuje, aby Votice byla sídlem úřadu.

Wird dieser Antrag unterstützt? Er ist hinreichend unterstützt.

Herr Graf Wratislaw!

Graf Wratislaw: Als Mitglied der Woticer Bezirksvertretung und als Mitglied der Woticer Stadtgemeinde glaube ich die Verpflichtung zu haben, den Antrag meines Herrn Vorredners mit aller Wärme zu unterstützen und das hohe Haus zu bitten, den Antrag dahin zu wenden, damit Wotic, wie es bisher der Fall war und wie es auch in der Regierungsvorlage als Amtssitz angeführt war, es auch ferner bleibe.

Oberstlandmarschall: Se. Durchlaucht Fürst Schwarzenberg!

Fürst Schwarzenberg: Als demjenigen, dessen Antrag in der Kommission angenommen wurde, welcher dahin ging, daß Selčan als Sitz des Bezirksamtes zu beantragen sei, sei es mir erlaubt, einige Worte zur Unterstützung dieses Antrages vor dem h. Hause vorzubringen. Wenn man die 3 Bezirke Selčan, Wotic und Sedlec vergleicht, so ergibt sich, daß der Selčaner Bezirk, der bei weitem größte ist; er hat beiläufig 6 Quadratmeilen, während die beiden andern, u. zw. Selčan 41/2 und Wotic etwas unbedeutend über 4 Quadrat-Meilen groß erscheint. In den 3 Bezirken liegen die letzten Bezirksorte allerdings so ziemlich in der Mitte; da käme aber nun Selčan als größter Bezirk zunächst in Betracht zu ziehen. —

Der Sedlecer Bezirk könnte von der Kommission aus der Ursache nicht näher in Betracht gezogen werden, weil aus dem Sedlecer Bezirke alle Petitionen, die vorgelegt wurden, mit Ausnahme einer Bezirksvertretung, dahin gehen, den Sedlecer Bezirk zu zerreißen; während nämlich Sedlec als Theil des Bezirkes Sedlec verbleiben wollte, verlangten die Gemeinden des ehemaligen Dominiums Nadějkau und Jistebnic unbedingt die Trennung von Sedlecer Bezirk und Vereinigung mit Tabor.

Es gravitirt allerdings der nördliche Theil zum Bezirke Selčan und zu Wotic. Einen Bezirk also, der selbst seine Trennung in großer Mehrzahl verlangt, konnte die Kommission bei Beantragung des Ortes des Bezirksamtes nicht in Betracht ziehen; es bleiben daher nur die beiden andern, Wotic und Selčan, das 2te mit einem Areale von 6, das erste etwas über 4 Quadrat-Meilen; der westliche Theil des Selčaner Bezirkes ist an den Ufern der Moldau gelegen und ist jedenfalls der unwegsamste Theil der. beiden Bezirke; die bedeutenden Wasserrisse, die dorten geschehen sind, ziehen sich ziemlich weit in den Selčaner Bezirk hinein. Die Kommunikation aus dem westlichen Theile des Selčaner Bezirkes ist eine sehr schwierige, um so schwieriger daher, je weiter sie ist.

Die Gemeinden Kamaik et Konkurrenz in Moldautein gelegen haben eine Petition eingereicht, worin sie in Anbetracht dessen, daß die Regierungsvorlage,


15

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Wotic zum Bezirksorte beantragt wegen der weiten Entfernung nach Wotic lieber die Trennung von dem ganzen Selčan-Woticer Bezirke und die Zutheilung zu dem Příbramer Bezirke beansprucht.

Ein Blick auf die Karte wird aber zeigen, daß Příbram auch nicht nahe gelegen ist, also daß eine dringende Nothwendigkeit diese Gemeinden daran bindet, lieber nach Wotic, als nach Příbram zugewiesen zu werden, das war der weitere Grund, der die Kommission dazu bewogen hat, Selčan den Vorzug vor Wotic zu geben.

Es wurde von meinem Herrn Vorredner angeführt, Wotic liege an der Hauptstrasse, aber seitens des Landes, seitens des Landesausschusses ist beantragt ein Strassenzug, der über Eule und Selčan gegen Mühlhausen und Budweis führen soll und eine viel nähere Verbindung zwischen Prag und Budweis herstellen würde. Wird diese Strasse, welche in Bau genommen werden soll und theilweise auch schon bereits sich in Bau befindet, hergestellt, so wird gewiß die Strasse über Wotic aufhören Hauptstrasse zu fein, und jene über Selčan den Verkehr an sich ziehen.

Dieß find die Motive, die mich bewogen haben, diesen Antrag in der Kommission betreffs Selčan zu machen, welcher auch in der Kommission angenommen wurde.

Ritter v. Eisenstein: Von einer Petition, welche die Zerreißung des Sedlecer Bezirkes erzielen will, ist mir nichts bekannt, wohl aber von einer Petition des entgegengesetzte Inhaltes. Es war näm-lich in der Regierungsvorlage eine Störung beantragt und da haben sämmtliche Gemeinden und zwar diejenigen, welche abgetrennt werden sollten von dem Bezirke Sedlec das Begehren gestellt. Sedlec bei Wotic zu belassen. Aus den Gemeinden, die bereits dafür angeführt worden sind, das Wotic den Vorzug verdient, und mit denen ich übereinstimme, zumal auch Wotic eine Telegraphenstation bildet, bin ich für den Antrag.

Oberstlandmarschall: Verlangt noch Jemand das Wort?

Es ist das nicht der Fall. Die Debatte ist geschlössen.

Herr Berichterstatter!

Prof. Zeithammer: Ich habe nach der erschöpfenden Auseinandersetzung Sr. Durchlaucht des Fürsten Schwarzenberg nichts hinzusetzen. Es waren das hauptsächlich die Gründe, welche die Kommission dabei geleitet haben.

Oberstlandmarschall: Ich werde zuerst abstimmen lassen über die Zusammensetzung des Bezirkes und dann die Frage bezüglich des Amtsortes abgesondert zur Abstimmung bringen.

Ich bitte diejenigen Hrn, welche bezüglich der Zusammensetzung dem Kommissionsantrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

Angenommen.

Ritter von Peche trägt auf, daß Wotic Amtssitz sei.

Rytíř z Peche navrhuje, aby Votice co sídlo úřadní bylo ustanoveno.

Bitte diejenigen Hrn, welche diesem Antrage zustimmen, aufzutreten.

(Es geschieht.).

Die Abstimmung ist zweifelhaft.

Ich bitte um die Gegenprobe.

(Geschieht.)

Der Antrag ist mit Majorität angenommen. Wir kommen nun zu einer Reihe von Posten, zu welchen mehrere Amendements gestellt sind. Ich glaube, am zweckmässigsten wäre es, die Debatte über die Passus 32, 33 nach der ursprünglichen Vorlage mit 34, 35, 36, 37 zu vereinigen, weil sich natürlich durch verschiedene Anträge auch sehr komplizirte Zutheilung der Bezirke herausstellt.

Ich eröffne die Debatte über diese genannten Posten 32—37. Es haben sich zu dieser gemeldet, zuerst der Hr. Abg. Sadil zu 32, 33, 34, 35, 36.

Se. Excell. Gr. Clam: Ich habe ein Minoritätsvotum zu vertreten.

Oberstlandmarschal: Wollen sie gleich das Minoritätsvotum begründen? Es ist zu 33 ein Minoritätsvotum und zu 35, 36, 37 ein Minoritätsvotum. Ich bitte daher zu 33 sind als Berichterstatter Hr. Graf Clam und Hr. Graf Harrach in dem Berichte genannt. Ich weiß nicht wer, 33 vertritt?

Se. Excell. Graf Clam: In 33 bin ich genannt und in 36 Hr. Gr. Harrach.

Oberstlandmarschall: In dem Berichte ist auch bei 33 Hr. Graf Harrach genannt.

Graf Johann Harrach: Ich erlaube mir zu bemerken, daß durch den Antrag der Minorität, welche ich vertrete, die ganze Eintheilung des Časlauer Kreises alterirt wird; also wenn dieser Antrag angenommen wird, so könnte das Minoritätsvotum des Grafen Clam nicht mehr gelten,

Oberstlandmarschall: Ich habe mich geirrt; es ist zu 33, Se. Excel. Graf Clam und Dr. Rieger vorgemerkt in dem Berichte.

Se. Excel. Clam: Ich glaube, die Irrung ist dadurch entstanden, das sich das Minoritätsvotum bezüglich des Hr. Grafen Harrach auch: auf 33 bezieht und so steht Hr. Graf Harrach auch bei 33 im Berichte. Hr. Graf Harrach hat, wie er eben auseinander gesetzt hat, ein Minoritätsvotum zu motiviren, welches die ganze Eintheilung des Časlauer Kreises betrifft. Ein Minoritätsvotum, welchem ich eben in der Kommission beigetreten bin, und eventuell in zweiter Reihe steht mein Minoritätsvotum rücksichtlich Polna und Přibyslau, Deutschbrod und Humpolec.

Wenn das Minoritätsvotum des Hrn Grafen Harrach verworfen würde, der Majoritätsantrag die Basis der Verhandlung wäre, dann tritt mein Minoritätsvotum ein bezüglich Polna Příbislau, Deutschbrod, Humpolec. Nachdem aber die Debatte eventuell nicht vorbehalten werden kann, so bleibt mir nichts übrig als nach der Begründung des Mi-


16

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

noritätsvotum des Gr. Harrach auch meinerseits mein Minoritätsvotum zu vertheidigen, welches mir für den Fall der Ablehnung des Antrags des Grafen Harrach zur Vertheidigung übergeben worden ist.

Oberstlandmarschall: Ich kenne natürlich die verschiedenen Anträge nicht, und kann also darüber nicht absprechen. Ich würde den Hrn. Obmann der Kommission ersuchen, zu bestimmen, in welcher Reihenfolge die Berichterstatter des Minoritätsvotum ihre Berichte vornehmen sollen. Ich kann darüber unmöglich absprechen, weil mir der Inhalt der Berichte nicht bekannt ist.

Prof. Voith. Ich glaube, es dürfte sich wesentlich darum handeln, in welcher Art der Herr Abg. Sadil einen . . .

Oberstlandmarschall: Ich bitte, es sind Berichterstatter der Minorität angemeldet; die müssen vor Allem den Bericht erstatten. Fürst K. Schwarzenberg: Es kann kein Zweifel sein, daß zu 33 Gr. Clam-Martinic bereits als Berichterstatter angemeldet ist.

Oberstlandmarschall: Dr. Rieger auch, Gr. Harrach auch.

Fürs K. Schwarzenberg: Unbedingt das Richtige, ist das, daß Hr. Clam-Martinic bereits bei 33 als Berichterstatter der Minorität gewählt wurde, seitens der Minorität, nachdem Graf Harrach sein Minoritätsvotum nicht bezüglich des Bezirkes, der unter Nummer 33 angeführt, sondern erst beim Bezirke Časlau, Kuttenberg Nr. 38 angemeldet hat.

Die Anmeldung des Gr. Clam war jedenfalls vorhergehend, und nur durch einen Irrthum, d. h. einen Druckfehler, der da unterlaufen ist, der vielleicht übersehen wurde, erscheint auch bereits Graf Harrach zu Nr. 33 angeführt.

Graf Harrach: Ich werde mir erlauben zu bemerken, ob nicht Kralowic und Ledeč schon jetzt zur Abstimmung gebracht werden könnte, weil das nicht zum Minoritätsvotum gehört.

Berichterstatter Professor Zeithammer: Ich wollte dasselbe bemerken, Kralowic und Ledeč bleiben ganz intakt durch das Minoritätsvotum.

Oberstlandmarschall: Ich werde den Ver-such machen; ich weiß nicht, was Sadil beantragt über Kralowic und Ledeč.

Sadil: Mir fällt bei Post 32, Kralowic, auf, daß in der Anmerkung steht "entspricht der Regierungsvorlage", die Regierungsvorlage aber führt in der Post 53 Ledeč als Amtsort an und schlicht Kralowic und eine Menge von Theilen anderer Bezirke in den neuen Bezirk Ledeč ein.

Ich möchte also den Herrn Berichterstatter ersuchen, die Gründe anzugeben, weil ja die Regierung für ihren Antrag auch Gründe gehabt hat und ohne Anführung von gewichtigen Gegengründen die angetragene Aenderung kaum berücksichtigt werden würde. Wenn der Herr Berichterstatter vielleicht schon jetzt sagen wollte, warum statt Ledeč Unter-Kralowic genommen wurde, gäbe mir das Anlaß zu weiterer Diskussion, wenn aber der Herr Berichterstatter etwa Anstand nimmt, es jetzt zu erklären, dann muß ich eben meiner Anficht gemäß, dabei verharren, daß nach der Regierungsvorlage Ledeč als Amtsort angenommen wird und nicht Unter-Kralowic.

Oberstlandmarschall: Der H. Abgd. Sadil beantragt Ledeč als Amtssitz anzunehmen und. nicht Unter-Kralowic.

Pan posl. Sadil navrhuje, aby se určil Ledeč co místo úřadní a ne Dolní Kralovice.

Wild dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Baron Voith: Ich habe ganz dieselbe Bemerkung machen wollen, dämlich, daß es hier heißt, es sei nach der Regierungsvorlage beantragt, während in der Regierungsvorlage ausdrücklich Ledeč als Amtssitz der beiden Bezirke Ledeč und Unter-Kralowic genannt ist.

Ich weih nicht, welche Gründe die Kommission bestimmt haben, Ledeč auszuschließen und Unter-Kralowic als Amtssitz anzunehmen. Ich glaube, es dürste die einzige Rücksicht jene sein, weil Kralowic mehr in der Mitte gelegen ist. —

Das ist wohl richtig, und ich würde hier diese, Rücksicht insoferne gelten, lassen, wenn man dieselbe bei der Gintheilung der Bezirke überall als allein maßgebend angenommen hätte; das ist aber nicht überall der Fall gewesen, und man hat größtentheils und vorzugsweise jene Orte, welche für den Sitz des Bezirksamtes gewählt werden sollen, im Auge gehabt. Dieß beweist z. B. namentlich, der Bezirk Chrudím, wo der Amtssitz nämlich, an einer Seite nur eine viertel Meile von Pardubic entfernt ist, an der anderen Seite aber der Bezirk bis an die mährische Grenze reicht.

Was insbesondere die Lage der Orte Kralowic und Ledeč anbelangt, so ist es wohl richtig, daß die erstere Stadt mehr in der Mitte des Bezirkes gelegen ist als Ledeč, allein das ist nur ein geringer Unterschied und nach Ledeč führen gute Strassen und auf der Seite von Ledeč liegt auch ein bedeutender Ort, nämlich die Stadt Swětlá. —

Was aber insbesondere die Bedeutung der Stadt Ledeč in kommerzieller, gewerblicher und politischer Beziehung anbelangt, so muß man entschieden für diese Stadt sprechen und ich glaube mich in dieser Beziehung entschieden für Ledeč aussprechen zu müssen und zwar um so mehr, als mir durch meine lange Dienstleistung in Časlau die Verhältnisse bekannt sind. —

Die Stadt Ledeč hat eine ziemliche Bevölkerung, ist durch einen besonderen Gewerbsfleiß ausgezeichnet, hat mehrere Jahr- und Wochenmärkte und in der neueren Zeit haben sich daselbst mehrere Vereine gebildet, hat auch eine Vorschußkassa und kann sich mit hinreichenden Wohnungen und Amtslokalitäten ausweisen und so viel mir bekannt ist, hat die Stadtvertretung neuerer Zeit ein neues Haus angekauft, in welchem früher die Bezirkshauptmannschaft zweckmässig untergebracht werden konnte.

Dieses Haus ist zum Sitze des Bezirksamtes


17

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

vollkommen geeignet und die Stadt ist auch nicht abgeneigt dieses Haus an das Aerar zu überlassen, so daß die Unterbringung eines Amtssitzes daselbst mit keinen Auslagen verbunden sein dürfte. —

Im übrigen ist auch für die Wohnungen der einzelnen Beamten hinreichend gesorgt, während dieß in Kralowic nicht der Fall ist.

Der Verkehr daselbst ist ein sehr wenig reger; Králowic liegt wohl an einer Strasse, aber die Gebäude daselbst lassen vieles zu wünschen übrig. Mir ist bekannt, daß Beamte daselbst viel zu kämpfen hatten und endlich selbst die Behörde in Anspruch genommen werden muhte, um den Beamten die Unterkunft zu sichern. —

Insbesondere sind die Amtslokalitäten hier nicht so zweckmässig wie in Ledeč. Im Jahre 1861 während des Hochwassers waren die Amtslokalitäten zur ebenen Erde im Schloßgebäude überschwemmt, so daß man die Akten delogiren mußte; denn die Lokalitäten waren unter Wasser gestanden. Ich bin überzeugt, daß Unterkralowic sich für den künftigen Sitz des Bezirksamtes, wenn man damit Ledeč vergleicht, gar nicht eignen würde.

Ich glaube daher dem hohen Hause den Antrag anempfehlen zu müssen, damit die beiden Bezirke zwar vereinigt werden, wie es der Kommissionsantrag feststellt, daß aber Ledeč als Sitz des Bezirksamtes gewählt werde.

Uebrigens muß ich bemerken, daß Ledeč schon früher Sitz der Bezirkshauptmannschaft war in derselben Ausdehnung und Unterkralowic war zufrieden; es war nie ein Anstand.

Daher sehe ich nicht den Grund ein, warum einzig die Rücksicht, daß der Amtssitz in der Mitte der Bezirke liege, überwiegen sollte.

Der frühere, herkömmliche Amtssitz war Ledeč und ich glaube nochmals meinen Antrag dem hohen Hause aus den erwähnten Gründen empfehlen zu können.

Oberstlandmarschall: Herr Abgeordnete Stangler!

Stangler: Die Gründe, die der Herr Vorredner vorgebracht hat, können mich nicht bestimmen, für Ledeč mich zu entscheiden.

Er sagt, daß Ledeč eine größere Stadt sei, daß es früher Sitz der Bezirkshauptmannschaft gewesen ist, und daß daher wieder der Amtssitz daselbst verbleiben solle.

Allein diese Bedingung soll bei einer neuen Eintheilung nicht nicht maßgebend sein, denn Ledeč ist für sich keine so große Stadt, sie ist in der Wahlordnung mit den Landgemeinden vermischt.

Eine große Industrie hat eben Ledeč auch nicht und das es früher Sitz der Bezirkshauptmannschaft gewesen, ist wohl wahr, aber es hat dadurch, daß der Kralowicer Bezirk bedeutend größer ist, sich herausgestellt, daß in Unterkralowic allwochentlich 2 Amtstage abgehalten werden muhten. Ich glaube, es solle immer das kleinere zu dem größeren, nicht aber das größere zu dem kleineren geschlagen werden Der Bezirk Unterkralowic hat einen größeren territorialen Umfang, eine größere Volksanzahl, er hat mehr als 10,000 Einwohner und zahlt gegen 20,000 fl. direkter Steuern mehr als Ledeč.

Der Bezirk Unterkralowic hat keine Gravitation gegen Ledeč, es ist Ledeč ein von aller Welt abgeschnittener Ort.

Wenn die Herren Abgeordneten die Karte zur Hand nehmen und sich die Fluren von Unterkralowic ansehen, so sehen sie, bah dieser Bezirk von Nordost gegen Südwest durchschnitten ist von einer Aerarialstrasse, welche denselben mitten durchläuft; weiter zieht durch denselben Bezirk die Strasse von Prag nach Iglau, und 3. mündet in Koschetitz eine 3. Strasse ein, während Ledeč keine einzige Aerarialstrasse hat.

In Unterkralowic ist gleichfalls eine Brücke über die Zelivka und nicht weit davon über die Sazawa, wodurch die Kommunikation ungemein erleichtert wird. Alle diejenigen, welche von Unterkralowic, von Hranic, von Slawaschan nach Ledeč gehen wollen, müssen nach Unterkralowic und von da erst nach Ledeč; und um so auffallender ist der Unterschied von den südlichen Theilen, die noch viel weiteren Weg gehen müssen.

Alle von Koschetitz z. B. müssen nach Čechtic von da erst nach Unterkralowic und dann erst nach Ledeč. Das sind 7 Stunden und ich glaube, daß das doch zu weit sei, wenn Jemand zum Amte diesen Weg gehen will.

Wenn man nun die Entfernung des entferntesten Ortes im Ledečer Bezirke von Unterkralowic nimmt, so ist er nicht so weit entfernt, als Babic unterhalb Buřenic nach Kralowic hat, ist er keine 7 Stunden von Unterkralowic entfernt.

Wenn die Leute nach Unterkralowic gehen, so können sie die Aerarialstrasse benützen, was aber bei Ledeč bei seiner isolirten Lage nicht der Fall ist.

Was nun den Vorwurf betrifft, daß in Unterkralowic nicht die nöthigen Lokalitäten vorhanden, sind, so muß ich dem widersprechen; die Lokalitäten sind für beide Aemter hinlänglich vorhanden, überdies werden neue Gebäude gebaut, um die Beamten zu unterbringen.

Die Bezirksvertretung von Unterkralowic hat sich schon bereit erklärt, selbst alle Amtslokalitäten für die politischen Behörden unentgeltlich herbeizuschaffen.

Eine Gravitation von Unterkralowic nach Ledeč gibt es nicht; denn der nordöstliche Theil gravitirt nach Kuttenberg und der andere nach Prag, daher ist es für Unter-Kralowic angezeigt, daß das Bezirksamt dort und nicht in Ledeč bleibe, und ich acceptire gern, was der Herr Vorredner gesagt hat, daß Unterkralowic mehr in der Mitte liegt, als Ledeč, was doch immer eine Hauptsache ist.

Ich bitte daher das hohe Haus für den Kommissionsantrag, da die Kommission alle diese Gründe erwogen hat, zu stimmen.

Ich muß noch hervorheben, daß ich nicht die

3


18

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Ehre hatte, in der Kommission zu sein, als dieser Beschluß von der Kommission gefasst worden ist, da ich durch traurige Verhältnisse daran gehindert war, und ich also keine Einflußnahme auf den Beschluß der Kommission habe, die richtig erkannt hat, wohin das neue Bezirksamt kommen soll.

Ich bitte also noch einmal um die Annahme des Kommissionsantrages.

(Rufe: Schluß der Debatte).

Oberstlandmarschall? Hr. Křivánek meldete sich zum Worte, ich werde es ihm ertheilen, nachdem über den Schluß der Debatte abgestimmt sein wird.

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Ist angenommen.

Křivanek: Als es sich gehandelt hat, um die Bezirkshauptmannschaften in's Leben zu rufen, da hat die Stadt Ledeč wie so viele andere Städte besonders Opfer gebracht, um zur Geltung zu kommen. Seit der Zeit war die Bezirkshauptmannschaft immer im Orte. Die Stadt hat große Bauten unternommen, um den Forderungen gerecht zu werden; es ist kein zwingender Grund da, das Amt von Ledeč nach Kralowic zu verlegen.

Kralovic ist ein unbedeutender Ort gegenüber von Ledeč. Wenn es auch Gemeinden gibt, die von Ledeč weit entfernt sind, so gibt es auch wieder Gemeinden z. B. Světla, welche im Gegentheile, soweit nach Unter-Kralowic, wie Unter-Kralovic nach Ledeč hat. Hierm ist also kein Unterschied, und ich kann nicht anders, als dafür stimmen, man möge Ledeč, das immer der Sitz des Amtes war, auch noch für fernerhin behalten.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand mehr das Wort verlangt. . .

Baron Voith: Es wurde von dem Hrn. Vorredner Abg. Stangler der Einwand gemacht, daß Unter-Kralovic hinreichende Lokalitäten hat. Ich muß leider bedauern, diese Angabe entschieden als unrichtig widersprechen zu müssen, denn ich bin, glaube ich, nach meiner Stellung zunächst im Stande zu beurtheilen, ob die Amtslokalitäten entsprechen und ich weiß, daß für das Steueramt noch nicht eine entsprechende Lokalität aufgefunden worden ist.

Es ist nicht möglich ein anderes Gebäude als das Schloß aufzufinden, wo zu ebener Erde die Lokalitäten der Ueberschwemmung ausgesetzt sind, und es ist deshalb nicht möglich ein neues Lokale außerhalb aufzufinden, weil kein Gebäude da ist, welches geeignet wäre zu einem Amtssitze. Ich kann dieß als vollkommen wahr bestätigen.

Oberstland marschall: Wenn Niemand mehr das Wort verlangt...

Stangler: Ich muß diese Angabe dahin berichtigen, daß bereits ein neues Gebäude aufgeführt wird, welches von der Gemeinde dem Amte zur Verfügung gestellt ist. Dadurch ist dem Mangel an Lokalitäten, gänzlich abgeholfen.

Oberstlandmarschall: Da sich Niemand mehr zum Worte meldet, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Berichterst. Prof. Zeithammer: Ich habe nur wenige Worte zu sagen; vorerst die Beantwortung der Interpellation, welche H. Sadil an mich gerichtet hat; wie nämlich kommt, daß in dem Kommissionsberichte steht: "entsprechend der Regierungsvorlage."

Im Anfange, bei der ersten Rubrik wurde gesagt: "entspricht im Wesentlichen der Regierungsvorlage;" um das nicht fortwährend zu wiederholen, ist das hier ausgelassen worden. Also im Allgemeinen passt das Wort durchaus nicht, denn im Allgemeinen hat die Regierungsvorlage eine Zerstückung vorgeschlagen, denn selbst wenn wir zwei gleiche Bezirke zusammenlegen, trifft das nicht zusammen, das glaube ich, ist von geringerer Bedeutung. Was also das Mentorische anbelangt, daß Unter-Králowic gegen Ledeč zum Amtssitze gewählt wurde, so hat bereits der H. Abg. Stangler, der die Gegend und die dortigen Verhältnisse genau kennt, näher auseinander gesetzt, warum der Amtssitz dorthin verlegt wurde.

Es ist die centrale Lage, die bessere Kommunikation im Bezirke. Wenn H. Baron Voith sagt, daß es sich mit der Unterbringung der Amtslokalitäten dort schwer verhält, so mache ich darauf aufmerksam, daß in der Petition, welche von Unterkralowic eingebracht wurde, ein Anbot in dieser Beziehung besteht.

Wenn der H. Abg. Křivánek sagt, daß die Gemeinde Ledeč ein großes Opfer gebracht hat, seit der Verlegung der Bezirkshauptmannschaft dorthin, so mache ich darauf aufmerksam, daß wenn die Gemeinde 1000 fl. Miethe von der Regierung verlangt, das wohl kein großes Opfer ist.

Oberstlandmarschall: Ich werde zuerst über den Kommissionsantrag bezüglich der Zuweisung der Bezirke, und dann abgesondert über den Amtsort abstimmen lassen.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Kommissionstrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Er ist angenommen.

Bezüglich des Amtssitzes hat Hr. Abg. Sadil beantragt, das Ledeč statt Unterkralowic als Amtssitz genommen werde.

Pan posl. Sadil navrhuje Ledeč za sídlo úřadní.

Ich bitte diejenigen Herren, welche für Ledeč als Amtssitz stimmen, aufzustehen.

(Geschieht.)

Ich bitte um die Gegenprobe.

(Geschieht.)

Ich muß zur namentlichen Abstimmung schreiten; es ist der Unterschied von 1—2 Stimmen. (Große Heiterkeit auf der Linken; Unruhe Rechts).

Ich bitte (läutet) die Herren Korrektoren (läutet) Herrn Graf Harrach, Hr. Abg. Wolf. und Dr. Schovánek.


19

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

(Oberstlandmarschall übergibt den Vorsitz an den Herrn Oberstlandmarschall - Stellvertreter Dr. Bělský).

Náměstek nejv. zemského maršálka Dr. Bělský (zvoní): Pan poslanec Sadil ponavrhuje, aby místo úřadní bylo položeno do Ledče.

Der H. Abg. Sadil beantragt, daß der Amtssitz nach Ledeč verlegt werde.

Ich bitte diejenigen Herren, welche für diesen Antrag stimmen, mit Ja, die dagegen mit Nein stimmen zu wollen.

Prosím pány, kteří chtějí hlasovati pro návrh, aby hlasovali slovem "ano" proti němu slovem "ne."

(Sněmovní sekretář Schmidt čte jmena pánů poslanců).

Fürst-Erzbischof zu Prag.

Bischof zu Budweis. Ne.

Bischof zu Königgrätz.

Bischof zu Leitmeritz.

Rector Magnificus der Prager Universität. Ne.

Adam Hermann, Ja.

Aehrenthal Johann, Freiherr. Nein.

Bachofen von Echt, Klemens.

Becher Franz. Ja.

Beer Jakob, Kreuzherrnordens-General. Ja.

Bělský Wenzel, JUDr., Bürgermeister.

Benoni Joseph. J. U. C. Ano.

Berger Maximilian. Ne.

Bethmann Alexander, Freiherr. Ja.

Bibus Peter Franz, Kreisgerichtsrath. Ja.

Bohusch v. Ottoschütz Wenzel, Ritter v.

Brauner Franz, J. U. Dr. Ne.

Brinz Alois, Prof. Ja.

Chotek Rudolf, Graf. Nein.

Clam-Martinitz Heinrich, Graf. Nein,

Claudi Eduard. Ja.

Conrath August. Ja.

Cernin Jaromir, Graf. Nein.

Cernin Ottokar, Graf. Nein.

Čížek Anton, J. U. Dr. Ne.

Cupr Franz, Dr. Phil. Ano.

Daneš Franz, Pfarrer. Ne.

Desfours-Walderode Franz, Graf.

Daubek Eduard. J. U. Dr. Ja.

Dotzauer Richard. Ja.

Dwořák Simon, k. k. Bergkommissär. Ano.

Eisenstein August. Ritter von. Nein.

Eisenstein Wenzel, Ritter von. Nein.

Eyssert Adalbert. Ja.

Faber Karl. Ne.

Fingerhut Adalbert. Ne.

Fleischer Alexander. Med. Dr.

Forster Eman., J. U. Dr. Ja.

Frič Joseph. Ne.

Fürstenberg Emil. Fürst. Nein.

Fürstenberg Maximilian, Fürst. Nein.

Fürstl Rudolf.

Fürth J. W. Ja.

Gabriel Joseph, J. U. Dr. Ne.

Görner Anton, J. U. Dr. Ja.

Göttl Hugo. Ja.

Götzl Josef. Ne.

Grégr Ed. Ne.

Grohmann Virgil. Phil. Dr. Ja.

Groß Robert. PhiI. Dr. Ja.

Grüner Ignaz, k. k. Statth.-Rath. Ja.

Grünwald Wendelin. J. U. Dr. Ne.

Gschier Anton, J, U. Dr. Ja.

Haas Eusebius. Nein.

Hamernik Joseph, Med. Dr. Ne.

Hanisch Julius, J. U. Dr. Ja.

Harrach Franz, Graf. Nein.

Harrach Johann, Graf. Ne.

Hasner Leopold, Ritter v. Artha. Ja.

Haßmann Theodor, J. U. Dr. Ja.

Hawelka Mathias, k. k. L.-G.-Rath.

Heinl Marian, Abt. Ja.

Herbst Eduard, J. U. Dr., Prof. Ja.

Herrmann Franz, Realschullehrer. Ja.

Hille Wolfgang. Ja.

Hoffmann Gustav.

Hödl Joh. Ne.

Höfler Konstantin, Dr. Jaksch Anton. Med. Dr. Ja.

Jelinek Karl. k. k. Direktor d. Sternwarte. Ja.

Jeřábek Johann, J. U. Dr. Ne.

Jílek Johann. Ne.

Jindra Jakob, Pfarrer. Ne.

Jiránek Josef Ne.

Kail Kajetan, Kaufmann. Ja.

Kalina Mathias. Ritter von Jäthenstein. Ja.

Kinský Frd., Karl. Graf. Nein.

Kirschner Karl. Nein.

Klaudy Leopold, J. U. Dr. Ne.

Klawik Franz. Nein.

Klier Franz, J. U. Dr. Ja.

Klimesch Joseph.

Kodým Filip Stanislaus, Dr. Ne.

Kolowrat-Krakovský Johann, Graf. Ne.

Kopetz Heinrich, Ritter von. Ja.

Korb v. Weidenheim Franz. Freiherr. Ja.

Korb v. Weidenheim Karl, Ritter.

Kordina August, Med. Dr. Ne.

Kral Josef, Med. Dr. Ne.

Kralert Franz. Med. Dr.

Kratochwile Johann, J. U. C. Ano.

Kratochwyl Wenzel. Krause Ignaz. Ja.

Krejčí Peter Franz. Weihbischof. Ne.

Krejčí Johann. Prof. Ne.

Kreuziger Vincenz. Nein.

Křiwanek Eduard. Ja.

Krouský Johann. Ne.

Kuh David. Ja.

Lambl Joh. B., Prof. Ne.

Laufberger Franz, k. k. Statth.-Rath. Ja.

Ledebour Adolf, Graf. Nein.

Leeder Friedrich, k. k. Bezirks-Vorsteher. Ja.

3*


20

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Lill v. Alienbach Alois, k. k. Ministerialrath.

Limbek Johann, Ritter von, J. U. Dr. Ja.

Limbek Karl, Ritter von, k. k. L.-G.-Rath. Ja.

Lippmann Josef. Ja.

Lobkowitz Georg, Fürst. Ne.

Lobkowitz Moriz, Fürst.

Lumbe Josef, Dr. Macháček Josef. Ano.

Maiersbach Adolf, Ritter von. Ne.

Mallowetz Ernst, Freiherr. Ja.

Maresch Anton, k. k. Bezirks-Vorsteher. Ja.

Maresch Johann, k. k. Schulrath. Ja.

Matouschowsky Alois, Pfarrer. Ne.

Mayer Anton, Dr. und Prof. Ne.

Mayer Ernst, Med. Dr. Nein.

Miesl Johann v. Zeileisen, k.k.Bez.-Vorst. Ja.

Mladota von Solopisk Franz, Freiherr. Nein.

NáhIovský Johann. Ne.

Neradt Franz. Ja, Neumann Wenzel. Ja.

Neupauer Karl, Ritter von.

Nostiz Albert, Graf.

Nostitz Erwein, Graf. Nein.

Nostitz Joseph, Graf. Nein.

Nostitz Hugo, Graf. Nein.

Obst Gustav, J. U. Dr.

Oliva Alois. Palacký Franz, Dr. Ne.

Palme Joseph, Ja.

Pankratz Franz, J. U. Dr.

Peche Joseph Karl, Ritter von. Ja.

Pfeiffer Josef. Ja.

Platzer Wilhelm, Pfarrer. Ne.

Plener Ignaz, Edler von. Ja.

Podlipský Joseph. Med. Dr. Ne.

Pollach Stephan, f. e. Rath. Nein.

Porak Anton, Med. Dr. Nein.

Pour Wenzel. Ano.

Prachenský Joseph, J. U. Dr.

Ptačovský Joh Karl. Ano.

Purkyně Johann, Dr., Prof. Ne.

Redelhammer Eduard. Ja.

Reichert Wezel J. U. Dr. Ne.

Rieger Franz Ladislaw, J. U. Dr. Ne.

Riese-Stallburg Friedlich, Freiherr. Rößler Anton. Ja.

Rosenauer Wenzel.

Roth, Hieronymus, J. U. Dr. Ja.

Roth Karl, J. U. Dr. Ne.

Rothkirch-Panthen Karl, Graf.

Rotter Johann. Abt. Nein,

Řezáč Franz, P. Ne. Sadil Libor. Ja.

Sandtner Johann, k. k. Bez.-Vorsteher. Ja.

Schowanek Anton, J. U. Dr., k. k. Notar Ne.

Seidl Emanuel, Med. Dr., k. k. Prof. Ja.

Seidl Wenzel, k. k. Bez.-Gerichts-Adjunkt Ano.

Seifert Wenzel. Ja. Seitl Franz. k. k. O.-L.-G.-Rath. Nein.

Siegmund Frz. Ja.

Sladkowský Karl, J. U. Dr. Ne.

Slawík Joseph. Ne.

Škarda Jakob. J. U. Dr.

Stamm Ferdinand, J. U. Dr. Ja.

Staněk Johann B., Prof.

Stangler Joseph. Nein.

Stark Johann Ant., Edler v. Ja.

Steffens Peter. Ja.

Sternberg Jaroslaw, Graf. Nein.

Stickl Sigmund, J. U. Dr.

Stöhr Anton, J. U. Dr. Ja.

Stradal Franz, J. U. Dr.

Sträruwitz Adolph Ritter v. Ja.

Suida Franz.

Swatek Laurenz, J. U. Dr. Ne.

Scharry Johann Michael.

Šembera Alois, Prof. Ne.

Šicha Joseph, Med. Dr. Ne.

Šlechta Anton, J. U. Dr. Ne.

Schlöcht Johann.

Schmatz Heinrich, J. U. C. Ja.

Schmeykal Franz, J. U. Dr.

Schmidt Anton. k. k. Notar. Ja.

Schöder Ant., Med. Dr. Ja.

Schönborn Erwein, Graf. Nein.

Schrott Joseph, Dr. und Prof.

Schubert Eduard, J. U. Dr. Ja.

Schwarzenberg Adolph, Fürst.

Schwarzenberg Johann Adolf, Fürst. Nein.

Schwarzenberg Karl, Fürst. Nein.

Schwestka Franz, J. U. Dr.

Taaffe Eduard, Graf. Tachezy Ad. Ja.

Taschek Franz, k. k. Hofrath. Ja.

Tedesco Ludwig, Med. Dr. Ja.

Tetzner Gustav. Ja.

Theumer Emil, J. U. Dr. Ja.

Thomas Leopold. Ja.

Thun-Hohenstein Franz, Graf.

Thun-Hohenstein Leo, Graf. Nein.

Thun-Hohenstein Leopold, Graf.

Thun-Hohenstein Theodor, Graf. Nein.

Thun-Hohenstein Oswald, Graf.

Thurn-Taxis Hugo, Fürst.

Tomek Wenzel, Prof. Ne.

Tomiček Karl, J. U. Dr. Ne.

Tonner Emanuel, Prof.

Trojan Prawoslaw. J. U. Dr. Ne.

Ullrich Leopold. Ja.

Urbanek Ferd. Ne.

Voith Ferd., Freiherr, k. k. Statth.-Rath. Ja.

Volkelt Johann, J. U. Dr. Ja.

Waclawik Alois. Ano.

Waidele Ernst, Edler von Wilinmgen. Ja.

Waldstein Ernst, Graf. Nein.

Wanka Wenzel, Edler u. Westphalen Fried., Graf.

Wenisch Johann, Ritter. Ja.

Wenzig Joseph, Schulrath. Nein.

Wiener Fried., Dr. Ja.


21

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Wojáček Anton. k. k. Sis.-Anw.-Subst. Ne.

Wokaun Franz, k. k. Landesgerichtsrath. Ja.

Wolf Josef. Gym.-Prof. Ja.

Wolfrum Karl. Ja.

Wolkenstein Karl, Graf.

Worowka Wenzel, J. U. Dr. Ja.

Wratislaw Joseph, Graf. In.

Wucherer Peter, Freiherr, k. k. Hofrath. Ano.

Zap Karl Wl., Prof. Ano.

Zatka Ignaz, Ne.

Zedtwitz Karl M., Graf. Ja.

Zedtwitz Kurt. Graf. Nein.

Zeidler Hieron., Freih., Abt.

Zeithammer Ottokar, Prof. Ne.

Zelený Wenzel, Prof. Ano.

Zeßner Vincenz, Freiherr. Nein.

Zikmund Joseph.

Žák Johann. J. U. Dr. Ne.

Oberstlandmarschall- Stellvertreter: (Nach der Abstimmung.) —

Pro návrh byIo hlasů 98; proti návrhu 93.

Návrh jest tedy přijat.

Fur den Antrag haben gestimmt 98 Abgeord., gegen den Antrag 93.

Der Antrag ist also angenommen. —

(Oberstlandmarschall nimmt den Vorsitz wieder ein.)

Oberstlandmarschall: Wir gelangen nun zur Post 33 und den folgenden.

Ich ertheile dem Hn. Graf Harrach das Wort.

Hrabě Jan Harrach: Slavný sněme! Já! si dovoluji v krátkosti podporovati návrh minority; mě předně o to šlo, aby co hlavní město tohoto okresu byla Kutná Hora ustanovena a pak aby Uhl. Janovický okres nebyl do Kolína, nýbrž do Kutné Hory přidělen.

Většina navrhuje, aby Kolín, Kouřím a Uhl. Janovice byly spojeny a aby Kutná Hora byla do Čáslavi přidělena. Pánové! Kutná Hora jest tak důležité město, jest největší město v Čáslavském kraji.

V Kutné Hoře jest mnoho průmyslu, jest tam také s cizími dohromady 15000 obyvatelů; až posud jest také sídlem krajského soudu, horního hejtmanství, vyšší reální školy; tam jest také. vyšší vojenský ústav vyučovací, dívčí škola s klášterem Voršulinek, jest tam ode dávna sídlo arcijáhenství, blízko v Sedlci má velikou erární továrnu na tabák; též je tam na blízku veliká společenská cukrárna. Toto staroslavné město Hor. Kutných má ale již takřka již historické právo, jak se mně zdá, stati vždy mezi nejpřednějšími městy našeho království. My bychom, pánové, toto právo porušili, kdybychom Kutnou Horu někam jinam odkázali k úřadu. Dříve jsem již vypočítal úřady a továrny a t. d. které v Kutné Hoře jsou. Tyto potahnou mnoho lidí do Kutné Hory z okolí, tak že samo to město staré jest již nyní středištěm celého okresu.

Myslím, že takové město máme vyvoliti co sídlo úřadu okresního, kdežto všelijaké potřeby lidí do toho města potáhnou, poněvadž tím uspoří se obecenstvu mnoho útrat na cestu a t. d.

Jsem toho mínění ale též, že města, která se nyní ustanovujou za sídla úřadní, stanou se budoucně též středištěm skutečného rozdělení.

Proto se mi nezdá býti lhostejno, kam se položí úřad nyní.

Vláda již také v svém návrhu spojila okres Kutnohorský s okresem Uhlířsko-Janovickým. Toto spojení jest docela přiměřené. Sídlo též postavila do Kutné Hory a uvádí ve svém návrhu," že Kutná Hora jest jedno z nejdůležitějších měst v Čechách. Pročpak by tedy slavný, sněm měl pominouti toto slavné město? Můj návrh se ale, pánové, stran počtu okresů neodchyluje od návrhu majority. Tam jest šest okresů navrženo pro kraj Čáslavský a minoritní votum též jen šest okresů navrhuje.

Když se ale s jedním okresem hne, musí se též s celým rozdělením hnouti. Z té příčiny jsem byl přinucen návrh učiniti týkající se celého kraje, vyjímajíc Královice a Ledeč, Čáslavu ale nemůžeme potáhnouti do Kutné Hory, poněvadž Čáslava jest důležité město

Čáslava jest krajské město; má své historické upomínky; jest svou polohou také oprávněna, aby tam byl úřad okresní. Čáslavský okres jest veliký.

Když tedy nechceme zvláštní okres v Čáslavi zříditi, tak nezbude nic jiného, než Haberský okres k němu připojiti.

Já se musím vysloviti již nyní, že bych proti tomu neměl nic k namítání, kdyby se sl. sněm usnesl v Čáslavi zvláštní okres zříditi; dle svého postavení v komisi jsem ale nemohl proto hlasovati.

Činím návrh, aby se Haberský okres spojil s Čáslavským. Jest tady mnoho žádostí podáno k sl. sněmu, kdež skoro všecky obce Haberského okresu si žádají spojení s Čáslavským okresem.

Chotěbořský okres nyní zase by se stal samostatným.

Nuže, pánové, myslím, že by to též nebylo snad na místě učiniti z něho samostatný okres; z té příčiny připojil jsem ho k Něm. Brodu; do Něm. Brodu jest dobré spojení, jižní čásť Chotěbořského okresu má tuze daleko do Haber a z Chotěboř je blíže do Něm. Brodu než do Haber.

Uhlířsko-Janovický okres si žádá zase, aby byl spojen s Kutnou Horou, tam má silnici, a a nyní pracují ty dva okresy, aby dostavily ještě nejdůležitější silnici spojující.

Já myslím pánové, že my obyvatelé, nejsme zde pro pol. úřad, nýbrž političtí úřadové jsou zde pro nás. Z této příčiny musím též podporovat snahu Uhlířsko-Janovického okresu. Odporučuji tedy svůj návrh pánové a doufám, že


22

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

slavný sněm béře ohled předně na důležitost starodávného tohoto města Hor Kutných. (Výborně !)

Gras Clam-Martinic: Ich hatte bereits früher die Ehre gehabt zu bemerken, daß ich dem eben vorgetragenen Minoritätsvotum beistimme.

Die Abstimmungen in der Kommission haben mit sich geführt, daß ich zu dem Majoritätsvotum für den Fall, als das Minoritätsvotum abgelehnt, und sonach die Konfigurationen der Bezirke beschlossen werden sollten, wie sie dem Majoritätsvotum zur Grundlage dient, zum Punkt 33 und 34 ein Minoritätsvotum anmeldete, welches ich nun zu vertreten habe.

Es betrifft nämlich für diesen Fall, daß das Minoritätsvotum abgelehnt würde, die Vereinigung der beiden Bezirke Polna und Deutschbrod, welche von der Kommission als 2 Bezirke beantragt wurden.

Ich gehe bei diesem Antrage durchaus von keiner Schablone aus; ich gestehe, daß ich durchaus keine Vorliebe, keine vorgefasste Meinung für übermäßig große Bezirke habe, so wie ich mich auch ebensowenig enthusiasmiren kann, für ganz kleine Bezirke; ich habe hiebei gar keine Abneigung gegen eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Größe der Bezirke; es leitet mich hiebei vor Allem die Rücksicht auf eine gewisse Gleichmässigkeit, insofern sie in dem Prinzipe, welches die Ganzen zu Grunde liegt, gesucht werden muß.

Ich kann mir nämlich unmöglich denken, daß wenn in derselben Eintheilung eines Landes Bezirke von sehr bedeutendem Ausmaße, andere wieder von sehr kleinem Ausmaße gebildet werden, das Schema der Behörden, welches dieser Eintheilung angepasst werden soll, oder vielmehr das Schema jener Behörden, welchem diese Eintheilung zu Grunde gelegt werden soll, irgend so formulirt werden kann, daß in so ausgedehnten Bezirken wirklich die Administrative bestritten werden kann, und es nicht andererseits bei kleineren Bezirken offenbar an hinreichender Beschäftigung mangelt.

Es kommt nur darauf an, ob der Bezirk, um den es sich handelt, administrirbar und andererseits hinreichend ist, um der Administration vorausgesetzt, daß neben der Administration auch noch autonome Körperschaften bestehen — hinreichende Beschäftigung zu bteien.

Hier handelt es sich um einen Bezirk, welcher in der Eintheilung vom Jahre 1850 eine Bezirkshauptmanschaft gebildet hat, eine Bezirkshauptmannschaft, bei welcher keine Expositur stattgefunden hat.

Nun meine Herren, abgesehen davon, daß ich glaube im gewissen Grade berechtigt zu sein, ein Urtheil abzugeben über das, was administrirbar ist oder nicht, — glaube ich, daß es sich um eine Bezirkshauptmannschaft handelt, daß das schon ein klarer Beweis ist, daß der Bezirk unter den gegenwärtigen Umständen unmöglich zu groß sein kann vom administrativen Standpunkte. Das ist doch nicht zu übersehen, daß seit jener Zeit, seit dem Jahre 1850 durch Veränderungen in der Gesetzgebung und der Organisation sehr viele Belange aus dem Wirkungskreise der Behörden bereits ausgeschieden sind.

Das ist die Grundlage der neuen Organisation, sonst wäre es ja besser bei den jetzigen Bezirken zu bleiben.

Es ist aber faktisch ein großer Theil der Geschäfte ausgeschieden und die Regierung hat wiederholt und mit sehr großer Bestimmtheit bei einem gewissen Anlasse erklärt, daß eine fortschreitende Ausscheidung der Geschäfte aus dem Wirkungskreise der Behörden bevorstehe.

Es kann aber unter diesen Umständen durchaus nicht geleugnet werden, daß ein Bezirk, welcher ohne zu einer Expositur der Nothwendigkeit zu geben, im Jahr 1850 eine Bezirkshauptmannschaft gebildet hat, als solcher administrirbar war, auch unter allen Umständen gegenwärtig administrirt werden kann.

Daß das Objekt nicht zu groß sein kann, ergibt sich auch aus der Vergleichung mit den Anträgen der Regierung selbst.

Der Bezirk, wie ich ihn beantrage — Deutsch-Brod mit Humpolec, Polna und Přibyslau — ist an Ausdehnung und Bevölkerung nicht größer als mancher Bezirk, welchen die Regierung in der eigenen Vorlage angetragen hat.

Ich weise auf den Bezirk Pilgram mit 16 M. und 79000 Einwohner und Budweis mit 18 Meilen und 69000 Einwohner, hin; Bezirke, bei welchen im Vergleiche mit Deutschbrod und Polna im Bezug auf die gewerbliche Thätigkeit, in Bezug auf den Verkehr und überhaupt auf jene Momente, welche für die Administration von Belang sind, offenbar kein so großer Unterschied obwaltet.

Ich vergleiche absichtlich nicht mit dem Beschlusse dieses Hauses, nicht mit den Anträgen der Kommission, sondern mit dem Antrage der Regierungsvorlage, die offenbar doch jedenfalls berechtigt ist als Maßstab dafür zu gelten, was als Administrationseinheit angesehen werden kann.

Ich glaube, daß von diesem Standpunkte aus kein Hinderniß vorhanden ist. Es müssten, denn dieselben im Verkehre, in den Lokalverhältnissen liegen.

Ich glaube aber, meine Herren! daß von keiner Seite bestritten werden kann, daß Polna und Přibyslau gegen Deutschbrod sich neigen; daß der Verkehr von Polna und Přibyslau gegen Deutschbrod gerichtet ist.

Es ist dieß gewissermassen ein Debouché für diese beiden Bezirke.

Ich habe hier von Hinneigung und von Gravitation gesprochen. In dieser Beziehung macht man allerdings eine ganz besondere Erfahrung, wenn man die Petitionen durchlieft, welche hier eingebracht worden sind, und man lernt eine ganz eigene Geographie von Böhmen können.

Es wird dort manchmal eine Abdachung angegeben, nach welcher der Fluß bergauf laufen müsste, und es werden Verkehrscentra aufgezählt, Knotenpunkte des Verkehrs, von denen man bisher selbst


23

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

bei der genauesten Kenntniß des Landes nichts gewußt hat.

Ich führe das an, um ein Streiflicht zu werfen, auf jene Bemerkungen, mit welchen man allenfalls gar zu sehr den Ton legt auf die Wünsche, welche durch einzelne Petitionen dargestellt werden.

Es kommen Petitionen vor, welche sich gegenseitig widersprechen, Petitionen von derselben Gemeinde von demselben Bezirke und doch ganz divergent, es kommen Petitionen vor, von derselben Hand mit demselben Petitum aus verschiedenen Gegenden geschrieben.

Es müssen diese Petitionen allerdings berücksichtigt werden, nur glaube ich, es könne ihnen nicht ein volles Gewicht beigelegt weiden, bei der Entscheidung, um die es sich handelt. Ebenso möchte ich mich überhaupt auf den Punkt beziehen, welcher hier betont worden ist, daß man auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung Rücksicht nehmen muß. —

Ich glaube allerdings, bei allem, was wir thun und beschließen, müssen wir auf das Wohl des Landes, der Bevölkerung Rücksicht nehmen; ob man dabei auch auf individuelle Wünsche dieses oder jenes Ortes, auf die zum Ausspruch gelangten Wünsche dieses oder jenes Ortes oder Bezirkes eingehen könne, daß muß von einem höheren Standpunkte beurtheilt werden, auf dem wir zu stehen haben.

Das Wohl des Landes, jedes einzelnen Bezirkes und dessen einzelner Momente und Faktoren, das ist es, was wir abzuwägen haben. Wenn es sich zum Beispiele darum handeln würde, über Einquartirung ein Gesetz zu votiren oder vorzuschlagen, so wäre der allseitige Wunsch möglichst wenig Einquartirung zu bekommen., wir aber müssten einen anderen Weg einschlagen, der eben mit höheren Rücksichten vereinbar ist.

Dasselbe gilt vom Steuerzahlen, von allem Möglichen; und so auch von der Bezirkseintheilung. Jeder Bezirk, jede Gemeinde, jede Stadt wünscht das Bezirksamt selbst oder so nahe als möglich zu behalten.

Wir haben nicht nur von allen Städten, die jetzt Bezirke haben, Bitten, sie zu behalten; wir haben auch von Städten, die keine Bezirke haben, die Bitte derlei zu erhalten.

Es ist, glaube ich, von unserem Standpunkte eben zu vereinigen und abzuwägen, in wiefern diese Bestrebungen, diese Wünsche, sich mit der höheren Aufgabe und den Zwecken, die hier im Spiele sind, vereinigen lassen; in wiefern sie sich mit geregelter, möglichst billiger, nicht kostspieliger Administration vereinigen lassen.

Ich gebe Gins zu berücksichtigen; in Ländern, in welchen gar keine autonome Administration ist, welche als Prototyp der bureaukratischen Administration gelten, in Frankreich z. B. finden wir kein Arrondissement, welches nicht wesentlich größer wäre als hier der größte unserer vorgeschlagenen Bezirke. -

Selbst dort geht die eigentliche Administration unmittelbar nicht so weit hinab; das glaube ich, ist auch zu berücksichtigen.

Ich schließe damit, daß ich die Vereinigung dieser zwei Bezirke beantrage, nicht weil sie dieser oder jener Schablone entsprechen, nicht weil sie dieser oder jener Vorlage entsprechen, sondern weil es sich um die Vereinigung von Bezirken handelt, welche der Aufgabe eines unteren administrativen Organes entsprechen. Darüber hinaus zu gehen, sollten wir uns nicht veranlaßt sehen.

Ich sehe in der Vereinigung dieser Bezirke kein Hinderniß, weil in lokalen Verhältnissen kein Hinderniß liegt und es in der Natur der Dinge begründet ist, Deutschbrod, Polna und Přibyslau zu vereinigen umso mehr, als in der früheren Eintheilung der Bezirkshauptmannschaft der Beweis geliefert wurde, daß vom administrativen Standpunkte kein Hinderniß obwaltet.

Deßwegen empfehle ich den Antrag für den Fall, wenn das Minoritätsvotum des Hrn Grafen Harrach nicht angenommen wird.

Dr. Rieger: Meine Herren, ich will mich vorzugsweise in der Richtung aussprechen gegen das Amendement des Herrn Grasen Harrach, welches den Bezirk Chotěboř zum Bezirke Deutschbrod zuzuschlagen gedenkt.

Ich bitte, meine Herren, welche die geographischen Verhältnisse jener Gegend etwas näher kennen, zu konstatiren, daß sich in dieser Gegend von der mährischen Grenze von der Hochebene, welche unser Land begrenzt, 3 Flüsse und somit 3 Flußthäler ziemlich tief eingeschnitten nach dem Inneren des Landes hinziehen.

Es ist das Thal der Sazawa, welche seine Richtung gegen Kessel nimmt, die Doubrawka, welche ihre Richtung hat gegen Čáslau, Kolin, Elbe-Teinitz und dann die Chrudimka, welche gegen Pardubic gelichtet ist.

Das Thal der Doubrawka ist das mittlere dieser 3 Thäler und bildet den Bezirk Chotěboř, welcher in diesem Thale liegt; seiner Größe nach eine Art von Fortsetzung der Ebene von dem Čáslauer Bezirke; welche sich von dem Thale Doubrawka und von den zwei Wänden dieses Thales aus gegen die mährische Grenze zuwendet.

Wenn nun der Bezirk Chotěboř dem Bezirke Deutschbrod zugetheilt werden sollte, müsste die ganze Bevölkerung dieses Bezirkes, insofern sie irgend einen Verkehr mit dem Amte hat, gezwungen werden, aus diesem Thale über den ganzen Bergrücken, der es begrenzt, in das Thal der Sazawa nach Deutschbrod herunterzuschreiten.

Dabei ist aber zu erwägen, daß ein großer Theil des Bezirkes Chotěboř sich auf jener Lehne und den sogenannten einsernen Bergen hinstreckt, welche zum Theile bis an das Thal der Chrudimka reichen, da-


24

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

hin gehört namentlich die Ortschaft Modletin, Wrat-kow, Hrušnow, dann Koješín u. s. w.

Diese sämmtlichen Ortschaften müssen erst die Höhe dieses Gebietes, insofern sie nicht darauf lie-gen, erreichen, in das Thal der Doubrowka herun-tersteigen, dann wieder die Höhe gewinnen, welche das Thal der Doubrowka von der Sazawa trennt und erst dann wieder in das Thal der Sazawa her-untersteigen, somit 2 Wasserstrassen überschreiten.

Meine Herren! die Konfiguration des Terrai-nes ist eine derartige, dich die Kommunikation namentlich zur Winterszeit beschränkt ist, ich erwähne nur, das die Sohle des Thales der Doubrawka im Chotěbořer Bezirke, eine Höhe von circa 200° hat, während die beiden Lehnen der Berge, welche andererseits gegen den Chrudímer Bezirk grenzen, eine Höhe von 350° haben, also fast 150° höher liegen, als das Thal der Doubrawka, bei einer Entfernung von nur einer Stunde.

Ich bitte, meine Herren, bei nur einer Stunde Entfernung ist der Höhenunterschied 900', ebenso hat die Anhöhe, welche das Thal der Doubrawka von jenem der Sazawa scheidet, eine Höhe von mehr als 300°.

Ich glaube damit genügend und ausreichend gezeigt zu haben, wie schwierig in dieser Beziehung die Verhältnisse sind und wie schwierig es für die Bevölkerung des Chotěbořer Bezirkes wäre, wenn sie nach Deutschbrod zugetheilt würden.

Hier habe ich noch etwas zu bemerken.

Es ist früher auf die Schwierigkeiten hingewiewiesen worden, welche für die Bewohner von Moldautein erwachsen würden, wenn sie nach Budweis zugetheilt würden.

Die Entfernung von Moldautein nach Budweis mißt streng gemessen nicht ganz 4 Meilen. Nun aber haben wir in dem Chotěbořer Bezirk mehrere Ortschaften und ziemlich bedeutende Ortschaften, ich führe z. B. nur Weskow an, welches nach Deutsch-brod 4 Meilen und zwar volle 4 Meilen, also 8 Stunden zu gehen hätte.

Wenn wir nun die Schwierigkeiten erwägen, welche bei dem Moloauteiner Bezirke so weit gegangen sind, daß Moldautein einen besonderen Bezirk bilden soll. so dürfte wohl diese Erwägung hier noch mehr in die Wagschale fallen, als es wohl und sehr gut möglich ist, den Bezirk Habrn mit jenem von Chotěboř zu vereinigen, wie es früher der Fall war. Früher hat die Bezirkshauptmannschaft von Chotěboř den Bezirk Chotěboř und Habrn umfasst, ich glaube, daß allerdings dieser Zustand auch jetzt zu verhalten wäre und daß er den Bedürfnissen der Bevölkerung vollkommen entspricht.

Ich gebe nun dabei gerne zu, daß es einen Distrikt gibt, eine Partie des Bezirks aber, nämlich jene Partie, welche zur ehemaligen Herrschaft Ronow gehörte und Goltsch-Jenikau, welche es gerne vorziehen würde, nach Čáslau zugetheilt zu werden, nicht so sehr wegen der größeren Nähe der Stadt als vielmehr deßhalb, weil der Verkehr dieser ganzen Gegend vorzugsweise dahin gerichtet ist.

Ich bemerke, daß allerdings, wie es überall der Fall ist, ein großer Ort mit starkem Verkehr die ganze Bevölkerung an sich zieht; insofern wäre es für einen großen Theil, ja für den größten Theil des Bezirkes Chotěboř viel erwünschter, nach Čáslau zugetheilt zu werden und vielleicht selbst nach Chrudím, als nach Deutschbrod, —

Das lässt sich vollkommen begreifen. Die Verkehrsrichtung ist in allen Gegenden die maßgebende. Nun ist bei der Centralisation unseres Landes die Verkehrsrichtung fast überall gegen das Centrum des Landes gerichtet und gegen jene Orte, durch welche die Verbindung mit dem Centrum ermöglicht und erleichtert wird.

Deutschbrod erzielt seine Verbindung mit Prag über Čáslau; Chotěboř gleichfalls auf einer anderen Strasse gegen Čáslau und Kolin an die Eisenbahn gegen Prag.

Es ist also natürlich, daß die Bezirke häufiger mit Čáslau und mit dem weiteren flachen Lande verkehren und zu thun haben als unten einander, da sie, wie ich bereits bemerkt habe, durch einen Gebirgsrücken von einander getrennt sind. Es kommt gar nicht vor, wenn gleich Deutschbrod nur etwas über 2 Meilen von Chotěboř entfernt ist, es kommt doch nicht vor, das zwischen diesen 2 Orten ein Verkehr stattfände, höchstens ein sehr unbedeutender. Daß dieß der Fall ist, geht schon aus dem Umstande hervor, daß zwischen diesen beiden bis auf die neueste Zeit keine Strasse bestand und daß diese erst vor 2 Jahren hergestellt werden sollte, aber heute noch nicht volkommen ausgebaut ist.

Ich bin voriges Jahr dorthin gefahren und sah, daß einzelne Partieen, namentlich bei Krupa, gar nicht ausgebaut sind. Das ist, meine Herren, Beweis genug, daß zwischen diesen beiden Orten kein Verkehr besteht, wenn sie bisher nicht einmal eine vollkommene Strasse unter einander zu Stande gebracht haben. Aber allerdings hat der Bezirk Chotěboř einen starken Verkehr gegen das Land zu, gegen die Stadt Chrudím, Časlau, u. s. w.; ich glaube also, was die Vertheilung des Bezirkes Habern betrifft, so dürfte es füglich der Zukunft überlassen werden, Čáslau wäre, wenn überhaupt schon ein Bezirk selbststandig gestellt wird, am ehesten dazu berufen, weil es an sich schon über 40.000 Seelen und an 7? Meilen hat.

Wenn seiner Zeit ein Theil des Bezirkes Habern, welcher die Vereinigung mit Časlau wünscht, zu Časlau zugetheilt wird, so würde der Časlauer Bezirk eine Bevölkerung von 50000 Seelen haben, und der übrige Theil von Habern könnte bei Chotěboř erhalten werden und ebenso könnte zweckmässig ein Theil von Příbyslau, welcher an der Strasse, welche den Chotěbořer Bezirk durchzieht, liegt, und den Verkehr nach Chotěboř ermöglicht, am zweckmässigsten mit diesem vereinigt werden.

Ich bemerke ferner, daß einzelne Theile des


25

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Bezirkes Príbyslau von den übrigen Theilen desselben Bezirkes ganz abgetrennt sind, weil ein waldiger Bergrücken diese Theile des Bezirkes von demselben trennt, während der Rest des Bezirkes der Stadt Přibyslau, der dazu gehört, im Thale und im Flußgebiete der Sazava liegt, liegt der andere Theil im Fluhgebiete der Doubrawka und bildet ein natürliches Appertinens des Bezirkes Chotěboř.

Ich muß mich also für den Antrag der Kom-mission aussprechen, daß der Bezirk Chotěboř mit dem Bezirke Habern zusammenbehalten werde, und daß der Bezirk Chotěboř auf keinen Fall nach Deutschbrod zugewiesen werde, und wenn das h. Haus es für nothwendig findet, eine Trennung der Bezirke Časlau und Kuttenberg zu beschließen, so ist ja die Möglichkeitt recht gut vorhanden, den Bezirk von Časlau, welcher einer der größten und volkreichsten des Landes ist und eine sehr bedeutende Steuerleistung hat, selbstständig zu stellen, wie er auch in dem Entwurfe der Wahlordnung als selbst-ständiger Wahlbezirk beantragt worden ist.

Baron Voith: Die eben geführte Debatte betrifft einen Rayon, ich welchem ich beinahe meine ganze Dienstzeit im politischen Dienste zugebracht habe, wo ich daher Gelegenheit hatte, nicht nur die Lokalverhätnisse, sondern auch die ein-zelnen Beziehungen der Bevölkerung gegen einander und alle einschlagenden Verhältnisse genau kennen zu lernen.

Ich fühle mich daher verpflichtet, die hier vorgekommenen Anträge sowohl in der Richtung, als es sich um die Zusammenschlagung handelt, als auch in Bezug darauf, welches der Amtssitz dieser Bezirke sein soll, einer näheren Beleuchtung zu unterziehen. Vor allem muß ich bemerken, daß ich das Minoritätsvotum des Gr. Harrach mit Freuden begrüßt habe u. z. deßhalb, als dadurch einem wesentlichen Bedenken, welches mir in dem Kommissionsantrage vorzukommen scheint, abgeholfen wird.

Es ist dieß die von der Majorität der Kommission verfügte Ausschließung der Stadt Kuttenberg als Sitz eines Amtes.

Der Vorredner Herr Graf Harrach hat bereits hinreichend die historische, politische, kommerzielle und industrielle Bedeutung dieser altberühmten Stadt nachgewiesen, so daß ich nur auf diese wahrheitsgetreuen Umstände und ganz gewiß von jedem unparteiischen getheilten Anführungen mich beziehen kann.

Ich glaube hier auf die einzelnen Positionen nunmehr eingehen zu können.

Der Bezirk Kuttenberg ist nach dem Minoritätsvotum mit Kohljanowic zu vereinigen. Diese Vereinigung erscheint als ganz zweckmässig, und ich glaube, es dürfte den Interessen der Bevölkerung und allen anderen Verhältnissen vollkommen Rechnung getragen werden.

Kohljanowic ist nach dem Kommissionsantrage bestimmt zur Vereinigung mit Kolin und Kouřim-Diese 3 Bezirke waren allerdings zu einer Bezirkshauptmannschaft vereinigt, es sind aber schon vielfach Klagen in der Bevölkerung laut geworden, daß die gegen Kohljanowic liegenden Orte zu weit von dem Amtsorte Kolin entfett waren.

Diesem Uebelstande dürfte abgeholfen weiden, indem durch die Vereinigung mit Kuttenberg die Möglichkeit geboten wird, einen näheren Amtssitz zu haben. Es haben sich gegenseitig die Interessen zwischen Kolin und Kuttenberg der Art herausgebildet, daß mehrere Strassenzüge gleichzeitig aufgeführt worden find, welche sowohl Kuttenberg als den Kohljanowicer Bezirk verbinden.

Nebst dem sind mehrere Strassenzüge für die nächste Zukunft in Aussicht gestellt und theilweise auch bereits durchgeführt.

Ich glaube also wohl, auf die Vereinigung der Bezirke Koljanowic und Kuttenberg mit dem Amtssitze Kuttenberg der Genehmigung des h. Hauses mit voller Beruhigung anrathen zu können.

Eben so wichtig als Kuttenberg in aller Beziehung ist auch die Stadt Čáslau. Čáslau ist der Mittelpunkt eines in allen Richtungen verzweigenden Strassennetzes. Von Čáslau aus gehen Strassen nach allen Richtungen, sowohl gegen Prag, beziehungsweise gegen Kolin, gegen Chrudím, gegen den Bezirk Habern, überhaupt gegen den ganzen südlichen Theil des Čáslauer Kreises.

Oaslau ist der Mittelpunkt eines besonders in neuester Zeit durch die gesteigerte Zuckerfabrikation sehr wichtigen Industriebezirkes; Čáslau ist der Sitz einer Finanzbezirksdirektion, eines Ergänzungsbezirkskommandos, es ist daselbst immer wenigstens ein Bataillon Militär stationirt, es besteht daselbst eine ärarische in sehr gutem Zustande befindliche Kaserne, so daß nicht die Möglichkeit vorhanden ist, das Er-gänzungsbezirkskommando anders wohin zu verlegen; nun liegt es aber am Tage, daß, wo das Ergänzungsbezirkskommando besteht, auch die politische Behörde bestehen muß, es ist daher dringend nothwendig und durch die Verhältnisse unausweichlich geboten, daß Čáslau Sitz des politischen Amtes sein muß. —

Was die Vereinigung mit Habern anbelangt, so hätte ich dagegen nichts zu erwähnen, weil die Interessen des Haberer Bezirkes vorzugsweise gegen Čáslau gravitiren, es liegen sowohl aus dem ganzen Haberer Bezirke, nämlich von der ehemaligen Herrschaft Habern, von allen Gemeinden und von der Herrschaft Goltsch-Jenikau und auch von der in kom merzieller Beziehung wichtigen Stadt Jenikau Petitionen vor, welche ausdrücklich die Vereinigung mit Čáslau wünschen.

Ich würde daher die Vereinigung dieser beiden Bezirke mit dem Amtssitze in Čáslau vollkommen in jeder Richtung befürworten, wenn mir nicht bei dem Bezirke Deutsch-Brod, wie er im Minoritätsantrage mit Humpolec und Chotěboř zusammengestellt ist, alle diejenigen Bedenken auffallen würden, welche ganz richtig Herr Or. Rieger vor mir hervorgeheben hat.

Es ist nämlich wahr, daß ein Theil der Ge-

4


26

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

meinden des Chotěbořer Amtsbezirkes hinter dem Bergrücken, welcher einen Ausläufer des mährischen Gebirges bildet und den Čáslauer Kreis vom Chrudimer scheidet, gelegen sind. Diese Ortschaften, wie Hoješín, Klokočow, sind so weit von Čáslau gelegen, und die Schwierigkeiten zur Winterszeit, namentlich bei Schneeverwehungen, welche sich der Passage entgegenstellen, sind so bedeutend, daß wirklich die Bevölkerung dieser Gegend wünschen muß, wo anders-hin als nach Čáslau zugetheilt zu werden.

Diesem Bedenken könnte dadurch abgeholfen werden, wenn, wie Herr Dr. Rieger beantragt hat, Chotěboř einen Bezirk bildete und selbst der Sitz eines Bezirksamtes wäre und mit ihm ein benachbarter Bezirk, Habern, vereinigt würde. Es tritt wohl das Bedenken ein, daß den Wünschen der Haberner Bevölkerung nicht Rechnung getragen würde; indessen, ich glaube, wo höhere Rücksichten gelten, namentlich ämtliche und das Bedürfniß des Verkehres des überwiegenden Theiles der Bevölkerung, da müssen diese Petitionen leider unberücksichtigt bleiben.

In diesem Falle, wenn Chotěboř, wie es bei der Bezirkshauptmannschaft der Fall war, mit Habem vereinigt und als Amtssitz Chotěboř gewählt würde, könnte ganz richtig nach dem Antrage des Herrn Dr. Rieger Čáslau für sich einen eigenen Bezirk bilden.

Der Bezirk Čáslau ist, wie ich bereits früher zu erwähneil die Ehre hatte, sehr wichtig, er ist industriereich, die Agrikultur ist in ihm in einem hohen Grade vertreten, er hat eine bedeutende Ausdehnung und ist wirklich einer der größten Bezirke Böhmens, er hat eine Ausdehnung von nahezu 7 Quadrat-Meilen und eine Bevölkerung von über 40000 Seelen, das ist eine Ausdehnung, wie sie mancher von den Bezirken, wie sie beantragt wurden und mehrere dermalige politische Bezirke umfassen, nicht haben.

Ich glaube in dieser Richtung den Antrag des Herrn Dr. Rieger in jeder Beziehung befürworten zu können.

Würde dieser Antrag angenommen, so bliebe Deutschbrod mit Humpolec nach dem Antrage der Majorität vereinigt. Es liegt zwar in dieser Beziehung ein Minoritätsvotum von Sr. Excellenz dem Herrn Grafen Clam vor, welches ist Antrag bringt, daß die Bezirke Deutschbrod, Humpolec, Polna und Přibyslau, welche bisher eine Bezirkshauptmannschaft bildeten, auch ferner zu einem politischen Bezirke vereinigt bleiben.

Es ist ganz richtig, daß diese Bezirke eine Bezirkshauptmannschaft bildeten und sich als administrirbar bewiesen haben; ich hatte selbst die Ehre daselbst Bezirkshauptmann zu sein, ich kenne die Verhältnisse genau und habe die Ueberzeugung gewonnen, daß es möglich ist, selbst unter schwierigen Verhältnissen die en Bezirk plaglos zu administriren. Nun tritt der wesentliche Anstand ein, daß namentlich im Přibyslauer und Polnaer Bezirke einzelne Gemeinden, ein ganzer Komplex von Gemeinden der Herrschaft Vojnoměstec und die sog. Iglauböhmischen Dörfer so weit vom Amtsorte entfernt sind, daß schon damals viele Klagen darüber geführt worden sind. Ich habe schon damals die Erfahrung gemacht, daß aus diesen Gegenständen zu den in früherer Zeit im Hauptorte der Bezirkshauptmannschaft abgehaltenen Amtstagen die betreffenden Gemeindevorsteher nicht erschienen, sie haben sich mit der Entfernung entschuldigt, und im Winter war es ihnen platterdings unmöglich in den Amtsort zu kommen. Wenn also auch der frühere Stand der Dinge faktisch bestanden hat und sich im Allgemeinen als zulässig erwiesen hat, so glaube ich doch, daß die billigen Wünsche der Bevölkerung aus zwei Bezirken, Přibyslau und Polna der Berücksichtigung unterzogen werden dürften und in der Beziehung, obwohl im Ganzen genommen sich gegen diese Vereinigung nichts Wesentliches außer dem einen einwenden läßt, glaube ich, daß das doch vorzuziehen und dem h. Hause anzuempfehlen wäre, damit die Bezirke Deutschbrod und Polna in der Art zusammengestellt bleiben, wie es die Majorität der Kommission angetragen hat, Deutschbrod mit Humpolec, und mit dem Amtssitze in Deutschbrod; Polna mit Přibyslau mit dem Amtssitze in Přibyslau.

Ich muß bemerken, daß, wenn die Anträge angenommen werden, gegen die Wahl der Amtsorte auch insofern keine Anstände obwalten dürften, als in allen diesen genannten Orten, nämlich in Deutschbrod, Polna und Chotěboř Amtslokalitäten und Wohnungen für die Beamten und der sonstige Kom-fort für die Bevölkerung, die dort zusammenkommt, in vollem Maße vorhanden sind.

Ich würde mir daher den Antrag erlauben, als Aenderung zum Minoritätsvotum:

"Čáslau hätte für sich einen Bezirk zu bilden mit dem Amtssitze in Čáslau, und Deutschbrod solle mit Humpolec zu einem Bezirke vereinigt werden mit dem Amtssitze in Deutschbrod, Chotěboř hätte einen Bezirk zu bilden mit dem Amtssitze in Cho-těboř."

Sollten aber diese Anträge nicht genehmigt werden, so würde ich mich vollkommen den Anträgen des Minoritätsvotums des H. Grafen Harrach anschließen; es dürfte sich gleich bei der Abstimmung entscheiden, wenn über Čáslau abgestimmt wird, ob es einen selbstständigen Amtsbezirk bilden solle, in wiefern die weitern Anträge der Minorität berück-sichtigt werden sollen, oder in wiesern in die Anträge, die ich gestellt habe, eingegangen werden will.

Oberstlandmarschall: Werden diese Anträge unsterstützt?

Sie sind hinreichend unterstützt.

(Abgeordneter Sadil steht auf um zu reden, ebenso ein Abgeordneter im Centrum. Rufe: Schluß der Debatte! Professor Herbst meldet sich ums Wort und Rufe: Herbst!)

Oberstlandmarschall: Herr Sadil ist seit mehreren Tagen vorgemerkt gewesen. (Heiterkeit.)

Es ist noch Graf Chotek vorgemerkt.


27

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Ich bitte diejenigen Herren, die für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Es scheint mir nicht die Majorität zu sein, (Unruhe.)

Ich bitte noch einmal, es ist der Schluß der Debatte beantragt, die Herren, die für den Schluß der Debatte sind, wollen die Hand aufheben.

Es ist nicht die Majorität.

Abg. Sadil: Ich werde mich so ziemlich beschränken können auf die Bekämpfung des Minoritätsvotums zu Post 33. (Rufe: laut!)

Es ist angeführt worden, daß das deutschbroder Gebiet als ehemalige Bezirkshauptmannschaft nicht allzugroß und ausgedehnt war und nicht schwer administrirbar gewesen ist, doch darüber, glaube ich, hat die Regierung die entschiedendste Stimme, und sie hat in ihrer Vorlage ausgesprochen, daß der Bezirk zu groß war, und also getheilt werden müsse.

Das märe Eins. Der Bezirk, wenn man ihn nach dem Minoritätsvotum vereinigen wollte, würde über 19 Quad. Meilen und über 86000 Einwohner haben (Unruhe, der Präsident läutet) das ist doch offenbar ein so großer Umfang, daß es vielleicht keinen zweiten Bezirk gibt außer jene um die Hauptstadt herum, der so groß wäre; die Behauptung, daß Přibyslau und Polna nach Deutschbrod gravitiren, daß sie mit Deutschbrod in beständigem Verkehr stehen, es thut mir leid, sie als ganz unrichtig bezeichnen zu müssen.

Ich kenne die Lokalverhältnisse und die Verhältnisse der ganzen Gegend auf das Allergenaueste, ich weiß, daß von Polna nach Deutschbrod eigentlich gar kein Verkehr stattfindet.

Polna mit seiner Industrie, seinem Handel gravitirt nach Brünn, Iglau oder Wien. Deutschbrod wird beinahe gar nie berührt.

Polna selbst hat eine Bevölkerung von mehr als 6000 Menschen und schon eine solche Bevölkerung in einer Stadt, wo Industrie ist, glaube ich, hat Anspruch, damit auch ein politisches Amt dort bestehe. Ich richte mich nicht nach Petitionen und habe neulich schon erklärt, daß dieselben unzuverlässig sind; ja wenn wir im Stande wären, allen diesen Petitionen vollkommen genüge zu leisten, bin ich überzeigt, daß den Tag darauf ebensoviele in entgegengesetzter Richtung eingebracht würden; denn es ist ganz natürlich, daß wo es sich um Bestimmung von Amtssitzen handelt, die Bevölkerung darauf hinausgeht, den Amtssitz so nahe als möglich zu haben, oder allenfalls im Orte, wo sie sonst häusig zusammenkommt. Nicht nach Petitionen sondern nach wirklich thatsächlichen Verhältnissen und Wünschen der Bevölkerung ist sich zu richten. Kein Mensch in Polna wünscht mit Deutschbrod wieder vereinigt zu werden, in Přibyslau wird es vielleicht auch der Fall sein; denn auch Přibyslau hat gar keine in merkantiler oder sonstiger Beziehung wichtige Berührung mit Deutsch-Brod, welches was die nächste Umgebung anbelangt, ganz allein steht und mehr nach Prag, Kuttenberg und Čáslau sich wendet.

Ich werde also bei dem Antrage der Majorität in dem Posten 33 und 34 verbleiben.

Was das übrige anbelangt, hat schon der Herr Gras Harrach die Verhältnisse so genau geschildert, daß ich nichts beizufügen habe. Daß Kuttenberg für sich ein Amtsort sein müsse das ist so klar, daß es wirklich im Hause überrascht hat, als wir gelesen haben, Kuttenberg soll kein Amtssitz sein, sondern mit Čáslau vereinigt werden.

Was die übrigen Eintheilungen betrifft, die das Minoritätsvotum bei Nr. 36 anträgt, so sind sie mir gleichgiltig, obgleich ich wie gesagt gar keine Ursache, habe mich ihnen entgegenzusetzen; ich werde jedenfalls für dieses Minoritätsgutachten stimmen.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Schmidt.

(Rufe: Schluß der Debatte!)

Es ist der Schluß der Debatte beantragt; ich bitte diejenigen Herren, die dafür sind, aufzustehen.

(Es geschieht.)

Der Schluß der Debatte ist angenommen.

Es sind nur noch vorgemerkt Herren Graf Chotek und Prof. Herbst. —

Herr Dr. Schmidt!

Dr. Schmidt: Nechci se do vyvrácení důvodů činěných od Jeho excelence pana hraběte Clam-Martinice pouštěti, poněvadž s vícero stran již vyvráceny jsou; chci však k většímu vyvrácení podat dáta statistická, které proti mluví, aby Brod, Humpolec, Polná a Přibyslav nebyly jedním okresem.

Neb slavný sněm se již vyslovil, při spojení okresu budějovického, že okres ten jest příliš rozsáhlý, a také při svém uzavření okres ten zmenšil; okres ale, jak jej ponavrhuje Jeho Exc. pan hrabě Clam-Martinic, měl by 19.28 mil, pro6ež to okres, jaký doposud navržen není; okres tentýž měl by dle počtu obyvatelstva 88859 duší, kdežto budějovický pouze 70000 vykazuje; následkem toho byl by to okres v království českém jeden z největších.

Ale ani tato okolnost by mne k tomu nepřiměla, abych ohledně rozloučení těchto okresů mluvil. Okres, jak byl navrhován od Jeho Exc. hraběte Clam-Martinice, jest okres hornatý a sice právě mezi okresem Polenským a Přibyslavským na jedné straně a okresem Brodským na druhé straně jest vrch, který dělí tyto okresy ve dva tak, že se často stává zimního času, zvláště když mnoho sněhu napadne, právě u toho vrchu ani na erární silnici jeti možno není, a důkaz toho jsme měli loňského roku v březnu, že museli vozy a sama pošta zůstati stát a vraceti se zpátky, ani nemohli po erární silnici jeti; následkem toho tam není žádného spojení. Toto spojení však jest na nejnižší části okresní silnice erární; jiného spojení však celý okres ani nemá s Brodem.

Svah celého okresu je buďto do Jihlavy neb k Brnu a obyvatelstvo veškeré nejenom okresu Polenského nýbrž i Přibyslavského má své

4*


28

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

střediště v Jihlavě, čeho důkazem jest, že se v samo jediném městě Polné každého roku nejméně 50 až 60 tisíc centů lenu do severních krajin českých rozváží.

Pánové! co jsou továrníci, toto mně dosvědčí. Větší a obšírnější jest ještě důvod ten, že máme právě na jižní části našeho okresu valnou většinu obyvatelstva, totiž nejvíce přes 5000 duší a sice obyvatelstvo německého jazyka, které již do samé Jihlavy, kam předce musí, má 2 až 2l/2 míle; z Jihlavy však do Německého Brodu má zajisté 3 míle, tak by mělo to obyvatelstvo 51/2 míle až do Brodu; kdežto do Polné na nejvýš 41/2 následkem toho; a právě to chudší obyvatelstvo, při kterém se musí hleděti k tomu, jak by se mu umožnilo, jak by ke svému úřadu lehčeji se dostalo.

Obec Polenská přinesla také znamenité oběti, totiž věnovala eráru dům, který na své peníze přispůsobila tak, že tam je v jednom ohledu postaráno o pořádné a dobré umístění úřadu.

Jest město tak uspůsobeno, že tam může hezká část, i kdyby hodně nadán byl politický úřad, dobře umístěn býti. Polna jest 3. město v kraji Čáslavském, neboť čítá podle sčítání od r. 1857 a 1858 6194 obyvatelů, nyní však dle poslední od obce učiněné konskripce čili sčítání 6660. Tímto je právě vyvrácen, co Jeho Exc. ráčil říci, že by se poměry nezměnily.

Důkazem toho jest, že když se obchod mění, že i bývalé staré spojení se změní, pročež dovoluji si návrh menšiny, jak ho Jeho Jasnost pan hrabě Harrach navrhoval tímto podporovati.

Graf Chotek: Ich habe mich zum Worte gemeldet, bezüglich des ersten Punktes des, Minoritätsvotums, nämlich, bezüglich der Verbindung von Kuttenberg und Kohljanovic.

Es ist meine Pflicht, als Obmann der Bezirksvertretung von Kuttenberg, das Interesse dieses Bezirkes im Landtage zu vertreten. Es ist zwar hierüber schon soviel von den Hm. Vorrednern Grafen Harrach und Baron Voith gesagt worden dafür, daß Kuttenberg der Amtssitz bleibe. Ich muß in Kurze noch einige Worte hinzufügen, daß auch es wirklich im Interesse des ganzen Bezirkes liegt, wenn er mit Kohljanovic verbunden wird, wenn der Sitz des Amtsbezirkes in Kuttenberg bleibt.

Es ist, wie bereits gesagt wurde, Kuttenberg die größte Stadt der Umgegend und auch ihr Handel ist bedeutender als in den benachbarten Städten, hauptsächlich deswegen, weil sie näher an der Eisenbahn liegt, als z. B. Čáslau und jedenfalls sowohl wegen der größeren Bevölkerung als auch wegen der daselbst befindlichen Anstalten z. B. Militär-Erziehungshaus.

Dann werden auch sehr viele Produkte auf den Markt dahin gebracht, was, wenn auch der Bezirk mit Čáslau vereinigt würde, natürlich bliebe, und es würde somit Kuttenberg so zu sagen kommerzieller oder socialer Mittelpunkt des Bezirkes, Čáslau hingegen politischer des Bezirkes, was gewiß vom Uebel wäre, wenn nicht der Amtssitz auch in der bedeu-tendsten Stadt des Bezirkes wäre.

Was die Vereinigung mit dem Kohljanovicer Bezirke betrifft, so arrondirt sich letzterer viel besser an den Kuttenberger als an den Koliner. Interessen Kultur und auch anderes ist mit dem Kuttenberger identisch und die Verbindung von Kuttenberg aus ist viel vortheilhafter, indem von Kuttenberg nach allen Richtungen Strassen ausgehen.

Ich schliesse mich daher, was die Verbindung von Kuttenberg mit Kohljanovic betrifft, dem Minoritäts votum an; besonders dann endlich, daß auch in dem Antrage der Kommission die Bemerkung steht, daß die ehemalige Bezirkshauptmannschaft auch aus dem jetzigen Kuttenberger und čáslauer Bezirke bestand; erinnere aber daran, daß der Sitz der Bezirkshauptmannschaft auch Kuttenberg war.

Es spricht jedenfalls alles dafür, daß dieser Punkt des Minoritätsvotum angenommen werde. Ich bitte daher das h. Haus dafür zu stimmen. Ich will nicht länger aufhalten, da die Zeit bereits kurz zugemessen ist.

Prof. Herbst: Ich werde auch die Aufmerksamkeit des h, Hauses nur für kurze Zeit in Anspruch nehmen, und erkläre mich einverstanden, mit dem Antrage der Minorität, welcher durch den Hrn Grafen Harrach vertreten ist, sowie ich denke, daß auch schon in der Kommission nur durch die Aneinanderreihung bei der Abstimmung jene Beschlüsse zu Stande gekommen sind, die als Kommissionsbeschluß uns jetzt vorliegen, indem sich die Ansichten überwiegend für jedes Prinzip aussprachen, welches in dem Antrage der Kommissionsminorität ihren Ausdruck findet.

Mir scheint, daß diese Ansicht der Minorität schon dadurch unbedingt den Vorzug vor der Majorität verdient, weil man Kuttenberg, einer der größten und bedeutendsten Städte des Landes, nicht unbe-rücksichtigt lassen darf.

Das allein schon scheint mir vollständig jenen Antrag zu rechtfertigen.

Eine politische Gintheilung könnte nicht als entsprechend erscheinen, welche einer so großen und bedeutenden Stadt des Landes nicht einigermassen Rechnung trägt. Bezüglich dessen sind für den An-trag der Minorität soviel Gründe angeführt worden, daß ich denselben keine weiteren hinzuzufügen habe.

Nur hervorheben muß ich, den so vielfältig und einhellig klar ausgesprochenen Wünschen der Bevöl-kerung Rechnung zu tragen, erscheine als Pflicht der Volksvertreter und es würde dieser Pflicht der Rücksichtsnahme auf die Wünsche der Bevölkerung wenig entsprechen, wenn der Landtag meint, einen höheren Standpunkt in dem Sinne einzunehmen, als müsse er besser verstehen, was das Volk wünscht. (Bravo!)

Gegen diese Auffassung muß ich mich ganz entschieden verwahren, aber auch noch einer anderen


29

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Bemerkung muß ich, entgegentreten, welche von dem verehrten Herrn Vertreter der Minorität gemacht wurde, und zwar schon darum entgegentreten, weil sie etwas anticipirt, was auf Seite 3? des Berichtes zur Begründung eines anderen Minoritätsvotums angefühlt wurde, nämlich, daß selbst jene Staaten, deren Verwaltung eine ausschließlich bürokratische ist, so kleine Rayons der politischen Behörden nicht auf-zuweisen haben; — dabei wurde auf die Administration von Frankreich hingewiesen.

Allein dieses beruht auf einem Mißverständniß, indem der Hr. Abg. von der Auffassung ausging, daß das Arrondissement mit dem Sous-Präfekt die unterste administrative Behörde von Frankreich sei.

Das ist aber ganz und gar nicht der Fall, denn, wie der Herr Abg. selbst anführte, es gibt ja in Frankreich keine autonomen Gemeinden, und eben darum ist die Bürgermeisterei in Frankreich nichts anderes, als ein Regierungsorgan.

Die Mairie ist die unterste politische Behörde und es gibt ihrer tausende in Frankreich, wonach dann freilich das Arrondissement als der höhere Bezirk größer ist, als die Bezirke, wie sie nach dem Antrage der Majorität entstehen würden. Daraus folgt aber noch keineswegs, daß in jenem Lande der unterste Bezirk für die Politische Verwaltung nicht bedeutend kleiner ist, als er nach unserem Anträge wäre.

Ich wollte jene Bemerkung schon hier nicht unerwiedert lassen, damit nicht in der Unterlassung dieses Widerspruches ein Zugeständniß zu liegen scheint (Bravo! links.)

Oberstlandmarschall: Die Debatte ist geschlossen, der Hr. Berichterstatter der Minorität hat das Wort.

Graf Harrach: Ich werde das Haus nur sehr kurz aufhalten.

Ich habe gar nicht nöthig meinen Antrag weiter zu unterstützen, nachdem er von so vielen Seiten unterstützt wurde; ich will nur ganz kurz bemeken, daß, was den 2. Minoritätsantrag des Grafen Clam betrifft, ich mich dagegen vollkommen aussprechen müsste aus Gründen, welche schon vom Herrn Abgeordneten Schmidt angeführt wurden und noch deßwegen, weil es nur scheint, daß das Wohl der einzelnen Bezirke unseres Landes, eben das Wohl unseres Landes ausmacht. (Sehr gut!)

Hinsichtlich des Antrages des Dr. Rieger habe ich schon früher erklärt, daß ich der selbstständigen Bildung des čáslauer Bezirkes nichts entgegenzusehen habe, wenn das hohe Haus damit übereinstimmt.

Hinsichtlich des Antrages, welchen der Baron Voith gestellt hat, erwähne ich, daß ich demselben nichts weiter hinzufügen will, indem ich bemerke, daß auch der Antrag des Herrn Abgeordneten Voith zwar in einigen, im Detail davon abweicht, in den Prinzipien aber mit dem Antrage ganz übereinstimmt.

Dagegen müsste ich mich um so entschiedener gegen jenen Minoritätsantrag, welchen Se. Excel. Graf Clam gestellt hat, aussprechen, und zwar darum, weil ich glaube, daß auch aus den Ausführungen des geehrten Herrn Vorredners hervorging, daß der Bezirk zu groß ist und ich allerdings meine, daß man den Wünschen der Bevölkerung Rechnung tragen müsse, weil ich meine, daß man zwar nicht auf einzelne Petitionen, welche für diesen oder jenen Ort den Amtssitz verlangen, zu viel Gewicht legen könne, daß man wohl aber die Gesammtheit der Wünsche der Bevölkerung berücksichtigen müsse, wenn ihr daran gelegen ist, daß der Sitz der politischen Behörde nicht zu weit entfernt sei.

Ich werde also für den Fall, wenn das hohe Haus dafür ist, den Časlauer Bezirk selbstständig zu stellen, auch mitstimmen; hingegen aber in jeder anderen Richtung die Minoritätsanträge aufrecht erhalten.

Hinsichtlich der Abstimmung werde ich Seine Excellenz ersuchen, wenn es möglich wäre, von Norden anzufangen und zwar mit Kolin Kouřím, dann Kuttenberg-Janowic, ferner Časlau u. s. w. fortzusetzen, weil dadurch die streitigen Fälle zuletzt zur Abstimmung kommen und dadurch die Abstimmung erleichtert wird. (Bravo! výborně!)

Oberstlandmarschall: Excellenz Graf Clam!

Se. Exc. Graf Clam Martinic: Dasjenige, was ich für die eventuelle Vereinigung von Polna und Deutschbrod angeführt habe, nämlich daß der Bezirk administrirbar und nicht größer ist als andere in gleichen Verhältnissen befindliche Bezirke, ist nicht widerlegt worden; ich kann mich also darauf beschränken, mich bloß auf das zu berufen, was ich bereits gesagt habe, um so mehr, als der Antrag nur eventuell gestellt ist für den Fall, als der Antrag des Herrn Grafen Harrach nicht angenommen werden sollte.

Nur in Folge der, von dem Herrn Vorredner erwähnten Mißdeutung meiner Worte muß ich mich aussprechen.

Ich habe ausdrücklich betont, daß wir nicht den einzelnen Wünschen einzelner Gemeinden unbedingt Genüge leisten sollen, wohl aber dem Wohle des Landes und der ganzen Bevölkerung.

Ich habe mich nicht in Opposition gestellt mit dem Wohle irgend eines Bezirkes, denn das ist klar. daß das Wohl des Landes aus dem Wohle aller Bezirke, (Bravo! bravo!), überhaupt aus dem Wohle aller Bewohner des Landes entsteht und daraus hervorgeht.

Aber ich habe gesagt,daß das Wohl des ganzen Landes nicht immer identisch ist mit den Wünschen Einzelner und in den Petitionen derselben nicht immer klaren Ausdruck findet, welche vielmehr oft sehr zweifelhafter Natur sind.

Das habe ich gesagt (bravo! bravo!) und muß mich gegen jede andere Deutung meiner Worte verwahren (bravo!).

Oberstlandmarschall: Der Herr Berichterstatter hat das Wort.


30

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Berichterstatter Zeithammer: Die Anträge der Minorität beruhen weniger auf der Wahrung der naturgemässen Verhältnisse der einzelnen Bezirke als vielmehr auf dem Umstande, sagen wir es ganz offen, daß Kuttenberg nicht Amtssitz geworden ist.

Dieses große Unglück, wenn es überhaupt eines ist, hat die Revolution in der Meinung hervorgebracht.

Ich will darauf, aufmerksam machen, meine Herren, daß die Vereinigung der Bezirke Čáslau und Kuttenberg wohl eine in der Natur der Verhältnisse gegebene ist.

Wenn 2 Bezirke gemeinsame Interessen haben, wenn sie eine gleiche Natur haben, so sind es diese Bezirke.

Daß die beiden Städte Oaslau und Kuttenberg etwa als Antagonisten einander gegenüberstehen, das ist eine andere Frage, aber die Majorität der Bevölkerung ist doch zunächst aus dem stachen Lande.

Was die Schwierigkeit des Minoritätsvotums betrifft, soweit es den Chotěbořer in Verbindung mit dem deutschbroder Bezirke betrifft, so muß ich mich berufen auf das. was Dr. Riegel betreffs dessen gesagt hat, und es beruht das in der That auf der geografischen Wahrheit, daß die Verbindung von Chotěboř zunächst mit dem deutschbroder Bezirke eine schwierige ist, wenn nun schon fort das Gewicht darauf gelegt wird, daß die Kommunikation nach dem Bezirkssitze eine leichte werden soll.

Zu dem mache ich noch aufmerksam, daß der Bezirk Habern, der gegenwärtig nach dem Antrage der Majorität zu Chotěboř geschlagen werden soll, später wieder zertheilt werden dürfte, und daß ein Theil des Přibyslauer Bezirkes zu dem Chotěbořer Bezirke geschlagen würde.

Ich kann also nur dabei verharren, das hohe Haus zu ersuchen, die Anträge der Majorität der Kommission anzunehmen.

Noch eines möchte ich bemerken rücksichtlich der Stadt Kuttenberg.

Es ist darauf hingewiesen worden, meine Herren, daß Kuttenberg altberühmt in der Geschichte Böhmens ist, daß es eine ruhmreiche Stadt ist.

Ich bin meine Herren, vollkommen einverstanden damit und jeder wirb das zugeben.

Ob aber der Ruhm Kuttenbergs gegenwärtig dadurch erhöht wird, wenn es der Sitz eines Bezirksamtes wird, das glaube ich wild selbst die Stadt Kuttenberg nicht zugeben wollen.

Was das Alleinlassen des Bezirkes Čáslau für sich betrifft, so spricht nichts dafür.

Die Kommunikation ist so leicht, daß es eine Anomalie wäre, es unvereinigt mit dem anderen Bezirke zu lassen und ich bin gegen diesen kleinen Bezirk schon aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir in Oesterreich und in Böhmen keine Mairien haben, sondern autonome Gemeinden, und deßhalb wünschen müssen, daß die Bezirksgränzen weiter ausgedehnt sind.

Oberstlandmarschall: Ich beabsichtige in Konsequenz des früher eingehaltenen Vorgangs die Abstimmung in verschiedene einfache Fragen einzutheilen u. z. zuerst die Frage zu stellen, ob, Kuttenberg mit Kohljanowic. zu einem Bezirke vereinigt weiden soll, dann ob Čáslau als selbstständiger Bezirk zu bleiben habe, für den Fall, als das verneint wird, ob Čáslau mit Habern zu vereinigen ist; für den Fall als dieß vereinigt würde, dann zur Abstimmung kommen Deutschbrod, Humpolec mit Cho-těboř und endlich die Antrage der Majorität, die unverändert blieben, wenn die vorhergehenden verworfen werden, nämlich Deutschbrod, Humpolec, Kouřim, Kolin, Chotěboř, Habern und Polna-Přibyslau. —

Ich bitte daher diejenigen Herren, welche dafür sind. daß der Bezirk Kuttenberg mit dem Bezirke Kohljanowic vereinigt werde, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dafür sind, daß Čáslau für sich einen selstständigen Bezirk bilde, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Jetzt käme der Antrag Sr. Exe. Graf Clam, weil resp. der Antrag der Minorität der Kommission des Grafen Harrach abgelehnt worden ist.

Ich würde nun die Frage stellen, ob der Bezirk Deutschbrod, Humpolec, Polna und Přibyslau in einen Bezirk zu vereinigen seien.

Jest-Ii se mají spojiti Německý Brod, Polna, Humpolec a Přibyslav.

Bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Minorität.

Ich werde jetzt abstimmen lassen über Deutschbrod und Humpolec, wie die Kommission bean-tragt hat.

Ich bitte die Herren, welche dem Antrag zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Nr. 34. Nach dem Kommissionsantrage Polna und Přibyslau.

Bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Nr. 35. Nach dem Kommissionsantrage Chotěboř und Habern.

Ich bitte diejenigen Herren, welche zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Čáslau ist bereits beschlossen als selbständiger Bezirk. Kuttenberg Und Kohljanowic gleichfalls.

(Rufe: Kolin !)


31

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Es kommt nun über den Absah 37 abzustimmen u. z. Kolin und Kouřim. Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Dr. Prachenský: Es handelt sich noch darum, wo der Amtssitz sein soll in diesen Bezirken.

Darüber ist noch nicht abgestimmt worden.

Oberstlandmaischall: Ich glaube, es ist schon im Kommissionsantrage gelegen und dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß Kuttenberg der Amtssitz des neuen Bezirkes ist und die übrigen sind mit dem Kommissionsantrage angenommen.

Ich bitte aber doch die Herren, die dafür sind, daß Kuttenberg den Amtssitz zu bilden hat. die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithainmer: Číslo položky 38. Okres Pardubice má se skládati z okresů: Pardubice, Přelouč, Holice, za sídlo úřadní navrhuje se Pardubice.

Bezirk Pardubic hat zu bestehen aus den Bezirken Pardubic, Přelouč, Holic.

Als Amtsitz wird vorgeschlagen Pardubic.

Oberstlandmarschall: Hr. Baron Voith!

Baron Voith: Ich hatte mich gestern zu Chrudím melden wollen, es ist aber davon abgekommen.

Oberstlandmarschall: Ist etwas zu erinnern? —

(Niemand meldet sich).

Ich werde zur Abstimmung schreiten; ich bitte diejenigen Herren, welche dem Kommissionsantrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Es geschieht.)

Der Kommissionsantrag ist angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 40. Okres Chrudim, má se skládat z okresů: Chrudim, Nasavrky, Hlinsko, okresní sídlo: Chrudim.

Nr. 40. Der Bezirk Chrudím soll zusammengesetzt werden aus den Bezirken Chrudím Nassaberg, Hlinsko, mit dem Amtssitze Chrudím.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Da es nicht der Fall ist, so schreite ich zur Abstimmung.

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Kommissionsantrag sind, die Hand aufzuheben.

(Es geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj prof. Zeithammer: Číslo položky 41. Okres Mýto Vysoké má se skládat z okresů: Mýto Vysoké a Skuč; sídlo okresu: Mýto Vysoké.

Der Bezirk Hohenmauth zusammengesetzt aus den Bezirken Hohenmauth und Skuč. Amtssitz des Bezirkes: Hohenmauth.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort ergreift, bitte ich abzustimmen; ich bitte diejenigen Herren, welche für den Kommissionsantrag sind, die Hand aufzuheben.

(Es geschieht).

Angenommen.

Referent Prof. Zeithammer (liest):

Nr. 42. Der Bezirk Leitomischl zusammengesetzt aus den Bezirken Leitomischl und Polička mit dem Amtssitze in Leitomischl.

Číslo 42: Okres Litomyšl má se skládat z okresů Litomyšle a Polička, sídlo okresu má býti Litomyšle.

Oberstlandmarschall: Prof. Jindra!

(Prof. Herbst meldet sich zum Wort.)

P. Jindra: Snažné žádám slavný sněm, aby ráčil ve svém dobrozdání ponavrhnouti vysoké vládě rozdělení a pro sebe postavení těchto okresů, a to z následujících důvodů.

Předně: Co do polohy jest dostatečné značný rozdíl mezi okresem litomyšlským a poličským; okres poličský tvoří hornatou výšinu, kdežto litomyšlský okres mnohem níže leží; z toho následuje, že povětrnost a klima jest rozdílné ano následkem toho jsou i rozdílné zájmy, kdež obyvatelstvo okresu poličského hlavně je poukázáno na průmysl, větším dílem v okresu litomyšlském se zanáší obyvatelstvo orbou.

Druhý důvod: okres poličský zabíhá svým územím velmi hluboko do Moravy až k Březové a tudíž již ta vzdálenost v tom výběžku položených míst poukazuje na to, aby okres poličský byl rozdělen od okresu litomyšlského a tvořil pro sebe okres.

Prosím pánové, račte sobě neobtěžovat nahlednout do mapy, a tu zajisté se ráčíte přesvědčit, kterak obyvatelé z míst: Chrastavy, Svojanov, Hartmanic, Trpín mají daleko již do Poličky a což teprva až do Litomyšle; já se nemýlím, když tu vzdálenost z těchto pohraničných míst až k Litomyšli na 5 mil kladu, a povážíme-li dále, jak nesnadné cesty jsou, které vedou přes hory a doly, hvozdy a bystřiny v takové hornaté krajině, pak věru nevím, jak tito ubozí horalé obzvláště času zimního by se mohli dostat do Litomyšle, kde tam jsou závěje a ohromné spousty sněhu.

Jestli by ale pánové kdo měl namítat, že okres bude příliš malý, co do počtu obyvatelstva, na to předkem odpovídám, že právě za tou příčinou, že jsou hornaté krajiny v severních částkách naší vlasti, ještě menší okresy se utvořily, a jestli že slavný sněm dnes uzavřel, aby byl okres Vltavotýnský pro sebe, tak toho okres Poličský zasluhuje desetkrát víc.

Dále uvádím ještě, kterak Polička zajisté se honosí budovou pro umístění úřadů politických velmi pohodlnou, krásnou a rozsáhlou, tak že v ní se nachází k tomu cíli více nežli 15 velikých krásných světnic.

Posléze také k tomu poukazuji, že Polička


32

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

vždy byla slavnou obcí v českém království a jest královským věnným městem, tedy že by slušelo, aby byla sídlem okresního úřadu politického, a ačkoliv jsem já rodákem z Litomyšle, předce mám za to, že Litomyšl mi nezazlí, když na rozdělení těchto dvou okresů nalehám a to tím méně, jelikož vím, že obyvatelé obou měst, v dobrém přátelství a srozumějí mezi sebou žijí a zajisté Litomyšlští budou toho srdečně Poličským přáti.

A tak prosím slavný sněm, by ráčil k mému návrhu přistoupiti a uzavříti, by tyto okresy od sebe se rozdělily, ovšem že by pak Polička byla místem sídelním okresního úřadu.

Prof. Herbst: Ich wollte gleichfalls den Antrag stellen, daß der Bezirk Polička nich mit Leitomyšl vereinigt, sondern beide als selbstständige Bezirke belassen werden.

Derselbe Antrag wurde der Kommission gestellt, ist aber dort in der Minorität gelieben. Allein obschon kein besonderes Minoritätsvotum angeführt wurde, so hatte sich doch eine ansehnliche Zahl von Stimmen für denselben vereinigt, ich halte es daher wohl für angezeigt, diesen Antrag hier zu erinnern. Es sprechen für die Selbstständigkeit des Bezirkes Polička, wenn man überhaupt einzelne Bezirke zulassen will, gewiß mehr Gründe, als es irgendwo anders eintreten könnte. Leitomyšl würde an und für sich allein eine Bevölkerung von 51000 Einwohner haben und daher einen sehr stattlichen Bezirk bilden, aber auch Polička mit mehr als 30000 Einwohner würde nicht zu den kleinsten Bezirken gehören. —

Nun tritt aber hier gerade das Verhältniß ein, daß bei einem Flächenraume von 14M. der Bezirkssitz der vereinigten Bezirke nothwendig mit Leitomyšl gegeben wäre; daß aber nach der geografischen Lage weit größere Unzukömmlichkeiten für die Bewohner des Bezirkes von Polička sich ergeben würden, als es bei andern viel größeren Bezirken der Fall ist.

Von den entfernten Theilen des Bezirkes Polička würde ein so weiter Weg nach Leitomyšl sein; wie in keinem anderen Bezirke in ähnlicher Weise.

Daher ist der gestellte Antrag wohl gerechtfertigt, und zwar um so mehr, wenn man erwägt, daß die Begründung, die im Berichte steht, wohl kaum als genügend angesehen werden kann. Als Grund wird einfach angeführt; es entspricht der Re-gierungsvorlage. —

Nun muß ich aber die Richtigkeit dieser Anschauung bestreiten. Allerdings wird nach der Regierungsvorlage der Bezirk Leitomyšl und Polička zu einem Bezirk vereinigt, aber Leitomyšl ohne 8 Gemeinden, die zu Hohenmauth zugewiesen werden und Polička ohne 5 Gemeinden, die zu Chotěboř nach der Regierungsvorlage zugewiesen werden und nach der Volkszählung im Jahre 1857 hatten diese 13 Gemeinden eine Bevölkerung von mehr als 11000 Einwohner.

Nach der Regierungsvorlage würde also der Bezirk Leitomyšl um mehr als 11000 Einwohner weniger zählen, als nach dem Antrage der Kommission.

Dazu kommt Aehnliches auch in Bezug auf den Flächeninhalt.

Nach der Regierungsvorlage sollte der Bezirk 11.09 ? Meilen, nach der Kommission 14.07 ? Meilen also um mehr denn 2 ? Meilen mehr zählen; und man kann also nicht sagen, daß es der Regierungsvorlage entspricht.

Ich will endlich noch nicht einmal erwähnen, daß unter der Zahl 152 und 153 Petitionen von den Gemeinden aus dem Bezirke Hlinsko eingebracht wurden, welche um Einverleibung in den Poličker Bezirk bitten und womit noch eine Vergrößerung, des Bezirkes in Aussicht gestellt ist.

Auch muß ich bemerken, daß zur Zeit der Bezirkshauptmannschaft Leitomyschl mit Polička wohl vereiniget war, aber Polička eine Expositur hatte; daß daher auch die Organisirung, welche zur Zeit der Bezirkshauptmannschaft bestand, wesentlich gegen den jetzt gestellten Antrag ist.

Indem ich aber auf die frühere Bezirkshaupt-Mannschaft zurückkomme, muß ich noch eines Umstandes Erwähnung machen, der nicht ohne Bedeutung sein dürfte; allerdings gab es 79 Bezirkshaupt-Mannschaften, nebst einer nicht unansehnlichen Zahl von Exposituren.

Allein die Organisirungskommission im Lande hatte 96 Bezirkshauptmannschaften beantragt und erst im Ministerium wurde die Zahl 96, die die im Lande tagende mit den Verhältnissen des Landes bekannte Kommission als nothwendig erklärt hatte, auf 79 reduzirt.

Mir scheint, daß auch jetzt die Erhöhung der Zahl der Bezirke und die Annäherung an die Regierungsvorlage gerechtfertigt erscheint, umsomehr weil gegen die Bezirkshauptmannschaften die Klage, daß sie zu groß seien, eine ziemlich allgemeine war. Sofern also ein Antrag noch nicht übergeben sein sollte, dem ich mich anschließen würde, so würde, ich den Antrag stellen, beide Bezirke Leitomischel und Poličcka als selbstständig zu erklären. Fürst Karl Schwarzenberg: Ich bitte ums Wort.

Oberstlandmarschall: Es ist Hr. Baron Voith vorgemerkt.

Baron Voith: Ich kann aus eigener Anschauung und genauer Kenntniß der Verhältnisse dieser beiden Bezirke die Anträge beider Hrn Vorredner auf das Wärmste unterstützen. Es ist ganz richtig, daß einige Gemeinden, ein großer Theil des Bezirkes Polička so gelegen ist, namentlich die Herrschaft Bystrau und Swojanow, daß ihr Zutritt namentlich zur Winterszeit ein sehr schwieriger ist. In Polička war immer, solange die Bezirkshauptmannschaft bestand, eine Expositur und ich habe mich selbst einmal bei Gelegenheit einer Delegation überzeugt, daß der dortige exponirte Kommissär faktisch


33

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

die ganze Amtsleitung besorgen mußte, weil es nicht möglich war, die Amtsleitung anders zu machen; ich glaube daher diese beiden Amendements befürworten zu müssen.

Fürst Karl Schwarzenberg: Die beiden Hrn Vorredner haben als Grund der Trennung der beiden Bezirke Polička und Leitomischl angeführt, daß dieser Bezirk zu groß, daß er zu bewölkert sei und Pater Jindra, daß die gebirgige Lage des Bezirkes Polička es den Einwohnern dieses letzten Bezirkes erschwert, an den Bezirksort nach Leitomischl zu gelangen. Der Bezirk wie er von der Kommission beantragt wird, hat 14 Meilen und 81.000 Einwohner. Der h. Landtag hat ohne Widerspruch die Vereinigung der Bezirke Smichov, Königfal und Unhoscht mit 8500N Einwohnern und 13. 67 Meilen der Bezirke Karolinenthal, Brandeis und Eule mit 15 Meilen und 10300 Einwohnern; der Bezirke Krumau, Kalsching und Oberplan mit 18? Meilen angefühlt, ohne gegen die Größe jener Bezirke, andererseits gegen die Größe der Bevölkerung auch nur einen Widerspruch zu erheben. Ich kann daher nicht annehmen, daß das h. Haus diese 2 Gründe allein für maßgebend erkennen kann, um gegen die Vereinigung von Polička und Leitomischl sich zu entscheiden, nachdem doch ein geringeres Areale und geringere Bevölkerungsanzahl in diesen beiden Bezirken ist als in anderen Bezirken, welche das h. Haus ohne Widerspruch genehmigt hat.

Es wurde die gebirgige Lage von Polička als Hinderniß der Vereinigung angefühlt; ich erlaube mir die Frage, ob Krumau, Kalsching und Oberplan nicht weit gebirgiger ist, ob sich nicht weit größere Hindernisse herausstellen, als bei der gebirgigen Lage der hohen Gebirge bei Polička. Der Böhmerwald ist doch das höchste Gebirge in Böhmen. (Oho!) Ich bitte um Verzeihung, ich weiß, daß die Schneekoppe um einige hundert Schuh höher ist. (Heiterkeit) jedenfalls aber ist es das zweitnächste ebenso rauhe Gebirge, wie das Riesengebirge.

Die gebirgige Lage jener Bezirke von 18 Meilen Areale wurde als kein, Hinderniß angesehen; die gebirgige Lage von Polička bei 14 Quadratmeilen soll aber ein Hinderniß der Vereinigung sein; ich erlaube mir daher den Kommissionsantrag aufs Wärmste zu unterstützen.

Oberstlandmarchall: Es ist der Schluß der Debatte beantragt.

Ich bitte diejenigen Herren, die für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Es ist die Minorität.

Prof. Herbst: Ich erlaube mir nur weniges zu bemerken gegen die Ausführungen Sr. Durchlaucht Obmann Graf Harrach. Mir scheint nämlich, daß es gerade der Zweck der Berathungen ist, jeden Bezirk individuell zu behandeln, daß also mit dem Antrage einer bestimmten Größe bei einem Bezirke nicht schon sofort das Maß und die Richtschnur für alle, anderen gegeben sei und zwar umsoweniger dann, wenn von Seiten der Vertreter der Bezirke, welche zunächst die Verhältnisse der Bezirke genau kennen müssen, und die Interessen des Bezirkes zu wahren zunächst berufen sind, keinerlei Einwände dagegen erhoben werden.

Man muß dann annehmen, daß dort der gestellte Antrag den Wünschen. und den Intentionen der Bevölkerung vollkommen entspreche. Das hindert aber nicht dort, wo dieß nicht der Fall ist, wo wir die Uiberzeugung haben, daß die Bevölkerung andere Wünsche und Intentionen hat, abweichende Anträge zu stellen, und namentlich lücksichtlich der in Frage stehenden Bezirkes dürfte wohl darüber, daß die Bevölkerung es wünscht, daß ein besonderer Bezirk gebildet werde, gar kein Zweifel obwalten.

Die vom Hrn, Vorredner eingeführten Bezirke, und namentlich diejenigen, welche im Böhmerwalde liegen, gehören zu jenen, welche am allerwenigsten bevölkert sind. Man muß darauf Rücksicht nehmen, daß ja daselbst den Aemtern viele Geschäfte entfallen.

Der Bezirk Ober-Plan ist derjenige in Böhmen, der die wenigsten Einwohner aus einer Quadratmeile zählt, und die Bezirke Krummau, Kilsching. Ober-Plan zusammen haben auf 18? Meilen nicht einmal so viel Bewohner als Leitomyschl auf 6? -Meilen. Man muß nicht bloß die Ausdehnung, sondern auch die Menschen, welche auf dieser Ausdehnung wohnen, berücksichtigen, denn um ihretwillen werden ja die politischen Aemter errichtet. (Bravo! Sehr gut! links).

Oberstlandmarschall: Wenn sich Niemand mehr zum Worte meldet, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Der Hr. Berichterstatter hat das Wort.

Berichterstat. Prof. Zeithammer: Ich möchte mir vorerst einige Worte gegen die Ausführung des Hrn Prof. Herbst erlauben. Herr Prof. Herbst macht nämlich der Kommissionsvorlage den Vorwurf, daß hier gesagt wurde, es entspreche der Regierungsvorlage, während sich das thatsächlich nicht so verhalte.

Ich habe schon einmal eine Aufklärung gegeben und zwar auf die Interpellation des Abgeordneten Sadil, daß es sich bloß um ein Zusammenlegen dieser zwei Bezirke handle. Was das meritorische betrifft, wenn der Herr Prof. Herbst sagt, daß gegenwärtig ganz ändere Zif-fern herauskommen, so mache ich darauf aufmerksam, daß sich die Differenz nur auf 2? Meilen bezieht.

Die Regierung selbst erklärt, daß sie. diesen Bezirk in dieser Ausdehnung für administrirbar erklärt, ob man dann einen Bezirk, der um 2 Quadrat-Meilen größer ist nicht administrirbar machen kann, ist eine andere Frage.

Uebrigens möchte ich ein für allemal noch bemerken, das wohl die Ueberzeugung vorherrschend in diesem Hause ist, daß wohl gegenwärtig die Autonomie das beseitigen wird, was, die Bevölkerung

5


34

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

zwingt, unnöthig zum Bezirksamte zu gehen, daß dieß mit der Zelt von selbst entfallen wird, es kann z. B. die irrationale Institution der Amtstage in einem konstitutionellen Staate nicht bestehen, wo die Autonomie zur Wahrheit werden soll. (Bravo! výborně im Centrum.)

Co se týká toho, co zde velevážený p. kolega p. posl. Jindra pověděl, tož bych přece upozornil na to, že ta obtíž nesmírná přijít z Poličského okresu do Litomyšlského vlastně není skutečností, neb jest-li že je v království českém, budiž mu to ku chvále, kde krásná komunikace, jest to právě v okresu Poličském, a vede právě k Litomyšlskému okresu.

Co se týká toho, jsou poměry přírodní nestejné totiž, že tenkráte, když jest ještě sníh nahoře, že třeba již dole orají, to není příčina okresy ty rozdělovat. My jsme již utvořili několik okresních úřadů, kde v horách, v horních krajích jsou ještě spousty sněhu a dole rostou fialky, nahoře věje Boreaš a dole Zefír. (Veselost).

Abychom ale právě okresy zvolili pro fialky a pro sníh, to nenahlížím.

Oberstlandmarschall: Herr Abgeordnete P. Jindra hat den Antrag gestellt, es möge Leitomyšl und Polička jeder als selbstständiger Amtsbezirk festgestellt werden, mit welchem Antrage sich Dr. Herbst vereiniget hat.

Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Ich werde auf diese Weise den Antrag zur Abstimmung bringen, dahin gehend, der hohe Landtag wolle bischliehen es sei Leitomyšl und Polička jeder für sich als selbstständiger Bezirksamtssitz zu konstituiren.

Náměstek nejv. maršálka dr. Bělský: Pan poslanec P. Jindra a pan prof. Herbst navrhují, by okres litomyšlský a poličský byl rozdělen a každý tento okres aby Činil okres samostatný.

Oberstlandmarschall: Ich bitte jene Herren, welche dem Antrage stimmen aufzustehen.

(Geschieht.)

Majorität zweifelhaft.

Ich bitte die Gegenprobe.

(Centrum und ein Theil der Rechten erhebt sich.)

Der Antrag ist mit Majorität angenommen, etwa 90 gegen etliche 70.

(Rufe links: Schluß! Schluß!)

Ich bitte, ich werde sogleich zum Schlusse schreiten, nur noch die folgenden 3 Absätze.

Zpravodaj Zeithammer: Číslo položky 43 nyní 44.

Okres Landškroun skládá se z okresů Landškroun a Ústí nad Orlicí s okresním sídlem v Landškrouně.

Bezirk Landskron soll zusammengesetzt werden aus den Bezirken Landskron und Wildenschwert mit dem Amtssitze zu Landskron.

Oberstlandmalschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Ich schreite zur Abstimmung und bitte jene Herren, die diesem Antrage zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Zpravodaj Zeithammer: Číslo 45. Žamberk má se skládat z okresů Žamberk a Králiky s okresním sídlem v Žamberku.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort verlangt so schreite ich zur Abstimmung.

Ich bitte die Herren, welche zustimmen, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Zpravodaj Zeithammer: Číslo 46. Okres Rychnov skládá se z okresů Rychnov a Kostelec nad Orlicí, sídlo okresní Rychnov.

Bezirk Reichenau soll zusammengesetzt werden aus den Bezirken Reichenau und Adlerkostelec. Amtssitz: Reichenau.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

So schreite ich zur Abstimmung und bitte die zustimmenden Herren, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Zpravodaj Zeithammer: Číslo 47.

Hradec Králové skládá se z okresů Hradec Králové, Nechanice a Hořice, s okresním sídlem v Hradci Králové.

Der Bezirk Königgrätz zusammengesetzt aus den Gerichtsbezirken Königgrätz, Nechanic und Hořic, mit dem Amtssitze in Königgrätz.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich.)

Da dieß nicht der Fall ist, so schreite ich zur

Ich bitte die Herren, welche zustimmen die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Angenommen.

Jetzt kommt das Minoritätsgutachten, das sich aber lediglich auf den Amtssitz bezieht.

Zpravodaj Zeithammer: Číslo 49.

Dvůr Králové skládá se ze soudních okresů: Dvůr Králové a Jaroměř; za sídlo úřadní navrhuje se Dvůr Králové,

Der Bezirk Königinhof ist zusammengesetzt aus den Gerichtsbezirken: Königinhof und Jaroměř mit dem Amtssitze in Königinhof.

Oberstlandmarschall: Herr Graf Harrach!

Graf Harrach: Ich habe im Namen der 6. Sektion den Sitz nach Jaroměř beantragt, und die


35

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Kommission wollte Königinhof zum Amtssitze gewählt wissen.

Ich weih nicht, warum gerade Königinhof vorgezogen wurde.

Jaroměř liegt am Flachlande und es ist viel leichter und auch bequemer für die Gebirgsbewohner, und auch öfter der Fall, daß dieselben herabsteigen ins Flache, wo hingegen es viel schwieriger ist für die Einwohner des Jaroměřer Bezirkes nach Königinhof ins Gebirge zu gehen.

Der ganze Bezirk wünscht sehnlichst, daß der Sitz des Bezirksamtes in Jaroměř sei.

Die Stadt Jaroměř ist eine sehr gewerbreiche Stadt, der Knotenpunkt der Eisenbahnen nämlich der Schwadowicer Bahn und der Pardubic-Reichenberger Bahn.

Es ist also in dieser Beziehung schon ein Haupt-Handel- und Gewerbsplatz.

(Oberstlandmarschall läutet).

Es sind dort in neuester Zeit mehrere Fabriken entstanden und mehrere Etablissements, und es ist zu erwarten, daß für die Zukunft diese Stadt einen blühenden Erwerb haben wird.

Ich muß noch erwähnen, daß sich die Festung Josefstadt in der Nähe befindet, daß also auch die Militäreinquartirung u. s. w., Übelhaupt sehr viele (große Unruhe, Oberstlandmarschall läutet) Verhältnisse dafür sprechen, daß das Bezirksamt in Jaro-měř seinen Sitz haben möchte.

Es sind da größere Märkte — es ist Jaroměř der Mittelpunkt der ganzen Umgegend.

Ich muß auch noch erwähnen, daß viele nördlich gelegenen Gemeinden des Königinhofer Bezirkes die Ausscheidung aus diesem Bezirke gewünscht hat haben, (große Unruhe im Hanse, Oberstlandmarschall läutet) und zwar um Zutheilung zu Trautenau und Arnau.

Es ist dieß wohl nur für den Fall, als Jaroměř der Amtssitz wird.

Ich erlaubte mir also, diese Gründe anzuführen, und um die Unterstützung dieses meinen Antrages zu bitten.

Porák: Ich beschränke mich nur auf die Gründe, die Graf Harrach vorgebracht hat, und die im Minoritätsvotum angefühlt werden, und ich werde so frei sein, einen nach dem anderen nach meiner Anschauung zu widerlegen.

"Die Stadt Jaroměř ist größer als Königinhof ist das Centrum und der Marktplatz der ganzen Umgegend."

Die Stadt Jaromeř ist nicht größer ....

Oberstlandmarschall: Ich bitte einen Augenblick, der Herr Berichterstatter wünscht eine Aufklärung zu aeben.

Prof. Zeithammer: Ich wollte bemerken, daß das thatsächlich durch einen Druckfehler geschehen ist, es hätte dieß gestrichen werden sollen, daß nämlich die Stadt Jaroměř größer sei als Königinhof.

Porák: Also ich nehme an die Stadt Jaroměř ist in politischer Beziehung wichtiger als Königinhof und diesem muß ich mich entgegenstellen.

Der Bezirk Königinhof ist ein industrieller, der Bezirk Jaroměř ein ackerbautreibender.

Nun in dem nördlichen Theile des Königinhofer Bezirkes ist eine arme Weberkolonie, welche durch geschäftliche Verbindung immer an das politische Amt, während der ackerbautreibende Bezirk sehr wenig im Vergleiche mit dem industriellen an die politische Behörde angewiesen ist.

Die Weber des nördlichen Bezirkes in Koniginhof haben 6 Stunden nach Jaroměř und sind meist so arm, daß sie von Koniginhof nach Jaroměř mittelst der Eisenbahn nicht fahren können. Sie sind also zum allergrößten Theile angewiesen, den Weg nach Jaroměř zu Fuß zurückzulegen, und ebenso den Weg von Jaroměř nach Hause zurück. Dadurch sind sie durch zwei Tage in ihrem Gewerbe gehindert, es ist für sie, vermöge ihrer Armuth, im Winter nicht möglich, daß sie diese Strecke nach Jaroměř zu Fuß machen.

Der ackerbautreibende Theil des Jaroměřer Bezirkes ist in dieser Beziehung weniger an das Bezirksamt angewiesen und kann mittelst Eisenbahn von Josefstadt nach Königinhof sehr leicht kommen.

Dann heißt es "Königinhof ist das Centrum der ganzen Umgegend."

In dieser Beziehung ist Königinhof auch das Centrum der ganzen Umgegend, sowie jeder andere Ort, wenn man von dem Punkte aus einen Zirkel zieht; aber wenn man die Landkarte, diese 2 Bezirke ansieht, so bemerkt man, daß Königinhof dem Cen-trum dieser Bezirke viel näher liegt als Jaroměř; dann heißt es ist der Marktplatz der ganzen Umgegend Königinhof, es sind da 2 Wochenmärkte, wo Cerealien und Getreide verkauft werden.

In Jaroměř ist auch 1 Wochenmarkt und in Josefstadt, welches 1/2 Stunde von Jaroměř liegt, ist auch ein Getreidemarkt, welcher noch vor kurzer Zeit viel bedeutender war, als der in Jaroměř.

In dieser Beziehung hat Jaroměř vor Königinhof keinen Vorzug, Königinhof ist für die ganze Umgegend eben so ein Marktplatz wie Jaroměř.

Der ganze Bezirk mit allen seinen Verhältnissen ponderirt gegen Süden ins Land, nicht gegen den "gebirgigen Norden."

Nun, meine Herren! da ist gerade das Gegentheil; der ganze Königinhofer Bezirk ponderirt mit seinen Verhältnissen gegen die Thäler des gebirgigen Nordens, wo die Fabriken sind, und wohin die Industriellen des Königinhofer Bezirkes hingezogen werden, wo sie Garne einkaufen, selbe verweben und dann die gewebten Stoffe wieder zu Markte nach Trautenau bringen.

Im ganzen Königinhof Bezirke wird si wohl Niemand finden, der sagen würde, daß er nach Jaroměř zu gehen ein Bedürfniß habe.

Alles hat den Schwerpunkt gegen Trautenau, der Marktplatz ist Trautenau, es konzentrirt sich hier der ganze Käniginhofer Bezirk, es ist eine Postver-


36

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

bindung von Königinhof nach Trautenau zweimal des Tages und, man kann alle Tage 20—30 Lastwägen auf der Strasse von Königinhof nach Trautenau finden, aber in keiner Beziehung ist der Bezirk ponderirend gegen Jaroměř, Kömginhof ist der Knotenpunkt der Strassen nicht Jaroměř, Königinhof ist verbunden westlich durch eine Strasse mit Hořic, nordöstlich mit Arnau, nordwestlich mit Trautenau, westlich mit Skalic, südlich mit Jaroměř, somit ist Königinhof der Centralpunkt der ganzen Umgegend und aller umliegenden Städte, Jaroměř hat nur eine durchführende Strasse.

"In der Nähe liegt die Festung Josefstadt, und es ist deshalb angezeigt, daß die polit. Behörde nahe sei, besonders wegen der Militäreinquartirung."

Ich war 6 Jahre als Militärarzt in Josefstadt. und kann auch in dieser Beziehung ein Wort sagen; die Nothwendigkeit der polit. Behörde habe ich seiner Zeit Anno 1848 als die ungarischen Husaren Reiß aus genommen und über Königinhof und Trautenau durchgegangen sind in der Nähe sehen können. Da ist das Militär ausmarschirt gegen Königinhof und Trautenau und wurde einquärtirt. In der Nacht sind die Husaren auf Nebenwegen durchgegangen, dann Anno 1851 als die Koncentrirung gegen Preußen war; in dieser Beziehung ist seit 20 Jahren, was ich dort bin, ein einziges Mal eine Einquartirung des Militärs in Königinhof oder der Umgegend gesehen. Die Einquartirung sonst immer in Josef- stadt in den Kasernen.

Kommen kriegerische Verhältnisse komplizirter Natur, dann ist es absolut nothwendig, daß das politische Bezirksamt in einer von der Festung entfernten Stadt, namentlich in einer Industrie armen Gegend ist, in der Festung selbst wird sich schon der Festungskommandant Rath wissen.

Es heißt hier weiter: Der allgemeine Vortheil erheischt es somit, daß Jaroměř der Sitz des Bezirksamtes werde und nicht Kömginhof, es sind in dieser Beziehung diese 2 Städte verwechselt und es soll heißen, der allgemeine Vortheil wie ich schon gesagt, erheischt es somit, daß Königinhof der Sitz des Bezirksamtes werde und nicht Jaroměř.

Am Schlusse des Satzes heißt es: "sollte Königinhof der Sitz der Bezirksbehörde bleiben, so wäre es besser Jaroměř zu Königgrätz zuzutheilen, mit dem es auch durch die Eisenbahn verbunden ist."

Nach diesem Sahe sollte man glauben, daß Jaroměř mit Königgrätz durch die Eisenbahn verbunden sei und nicht mit Königinhof. ''

Wenn man von Jaroměř nach Königgrätz fahren will, so muß man zum Bahnhofe in Josefstadt aber von da fährt man herunter nach Königgrätz hinauf nach Königinhof.

Nach Königinhof fährt man 20 Minuten — Zwischenstation ist Kukus — und nach Königgrätz fährt man 1/2 Stunde — Zwischenstation ist Smiřic und Předmeřic.

Der Bahnhof zu Königgrätz ist außerhalb der Stadt.

Der Bahnhof in Königgrätz ist viel weiter von der Stadt als im Königinhof; also wenn man von Jaroměř nach Königinhof fahren will, so, hat man die Eisenbahnverbindung eben so gut, wie nach Königgrätz.

Uebrigens hatte Königinhof schon im Jahre 1848 einen eigenen Landtagdeputirten gewählt und war seinerzeit immer der Sitz der Bezirkshauptmannschaft.

Die Stadt fühlt das dringendste Bedürfniß in industrieller Beziehung, daß sie der Sitz der polit. Behörde wegen der schreienden Armut, die die nördlichen Dörfer in diesem Bezirke trifft, bleibe, denn es ist erwiesen, daß in den 4 Jahren der Hungertyphus 2mal gewüthet habe; der hohe Landtag hat vor zwei Jahren eine Subvention für diese armen Weber votirt.

Dann hat Königinhof auch ein Spital, das aus Landesmitteln subventionirt wird.

Ich glaube also der Meinung zu sein, daß ich die Gründe des Minoritätsvotum volkommen zum Vortheile des Majoritätsvotum ausgelegt habe, und und beantrage die Annahme deß Majoritätsvotums. (Bravo!)

Abg. Groß: Ich verkenne durchaus nicht, daß viele der Gründe, die der H. Abg. Porak angeführt hat, für den Amtssitz Königinhof sprechen. Ich kann mich aber auch der Ueberzeugung nicht verschließen, daß die vom Herrn Referenten der Minorität für Jaroměř geltend gemachten Gründe auch in's Gewicht fallen.

Es ist nicht ganz richtig, wenn der H. Porak gesagt hat. daß das Interesse von Königinhof so entscheidend vorliege, und daß von Jaroměř nicht in die Wagschale falle.

Wahr ist es, daß es schwer und ungünstig für den gebirgigen und industriellen Theil des Königinhofer Bezirkes wäre, nach Jaroměř gewiesen zu werden. Dabei ist aber nicht zu verkennen, daß es keineswegs günstig für Jaroměř wäre, nach Königinhof gewiesen zu werden.

Wenn es sehr lästig für den Lohnarbeiter des Königinhofer Bezirkes ist, der allerdings eine Eisen-bahnverbindung mit Jaroměř hat, so ist es ebenso ungünstig für Jaroměř, seine Geschäfte in Königin-hof verrichten zu müssen.

Ich erlaube mir daher lei den entschieden sich widerstreitenden Interessen, die hier vorliegen, den Antrag zu stellen: Den Bezirk, wie er in der Kommissionsvorlage vorliegt, zu trennen und Königinhof und Jaroměř in 2 selbstständige Bezirke zu theilen, eventuell schließe ich mich dem Antrage der Mino-rität an, falls Königinhof Amtssitz des Bezirkes würde, den Bezirk Jaroměř dem Bezirke Königgrätz zu zutheilen. Das Minoritätsvotum besteht aber darauf. Es ist richtig, was hier angefühlt ist, daß die Kommunikation des Jaroměřer Bezirkes mit Königgrätz eine viel raschere und günstigere und auch billigere ist.

Ich empfehle daher in erster Linie die Tren-


37

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

nung des Bezirkes, in 2. Linie die Vereinigung des Bezirkes Jaroměř mit Königgrätz.

OberstlandmarschaIl: Wird dieser Antrag unterstützt?

Er ist hinreichend unterstützt.

Herr Abg. Náhlowský!

P. posl. Náhlovský: Já jenom chci připomenouti, že nemohu souhlasit s p. Porákem, že by jenom Jaroměř bylo město, kde by se pěstovalo hospodářství. Já myslím, že tak, jak v Královém Dvoře i v Jaroměři se pěstuje průmysl a proto pak dále není tomu tak, že by Králův Dvůr byl uprostřed, Jaroměř jest více v prostřed okresu lidnatějšího a skrze týhodní trhy takřka z celého okresu musí tam chodit pro svou týdenní potřebu. Já nemohu nikdy souhlasit s p. Porákem a zastávám návrh minority, aby se stala Jaroměř sídlem okresního úřadu.

(Rufe: Schluß der Debatte).

Oberstlandmarschall: Es ist der Schluß der Debatte beantragt.

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Schluß der Debatte sind, die Hand aufzuheben.

Angenommen.

Vorgemerkt ist noch Se. Exc. Graf Clam.

Clam-Martinic: Ich wollte mich nur entschieden gegen die beantragte Trennung dieser zwei Bezirke in zwei selbstständige aussprechen. Ich bitte zu berücksichtigen, wohin man mit unserem Gutachten auf diesem Wege kommen würde.

Wenn man für Jaroměř und Königinhof selbstständige Bezirke beantragt, so müssen wir es für alle 200 Bezirke thun. Es wäre hier kein anderer Grund anzugeben, als höchstens die Rivalität beider Städte, daß allenfalls der Amtssitz Jaroměř überlassen und Königinhof benommen wurde oder umgekehrt.

Das aber, glaube ich, ist kein Grund, um hier so wesentlich einzugreifen in das, was die Regierung beantragt und beabsichtigt. Wir kämen so ganz außer alles System. Der Vorschlag des h. Hauses soll allerdings keine Schablone sein, aber auch keinen Widerspruch enthalten; wenn man so von allen Prin-zipien abweicht, da kommt man endlich dorthin, daß, wenn man das Gutachten vor sich hätte, man durchaus nicht zur Grundregel und Ursache gelangen könnte, welche den Landtag zu diesem Gutachten vermochte.

Ich glaube, es könnte dieß den ganzen Werth desselben verringern, wenn man sich in solchen Widersprüchen bewegen würde. Deshalb möchte ich auf das Entschiedenste diesem Antrage entgegentreten und glaube, wenn irgendwo, so ist hier die Vereinigung von Bezirken vollkommen am Platze; dagegen läßt sich nichts sagen.

Es kann also allenfalls sich um die Wahl der Bezirks-Stadt handeln; und hier kommen wir zu dem früheren Falle. Es handelt sich um den Wunsch einzelner Gemeinden und gewöhnlich kommt heraus, daß eine Gemeinde beweist, es sei weiter von A nach B als von B nach A; beinahe in dieser Weise haben wir Belege in den Petitionen wirklich gefunden.

Ich glaube, es ist nothwendig, daß wir auf jene Momente Rücksicht nehmen, welche von der Kommission in Berücksichtigung gezogen worden sind. Ich glaube, daß kein Grund da ist, um von. dem Kommissionsantrage abzugehen und in solche Widersprüche im ganzen Operate einzugehen. (Bravo! rechts.)

Zpravodaj prof. Zeithammer: Činí se pořád návrhy, aby se šlo ještě dále než jak navrhla vláda. Sl. vláda poukázala k tomu, že chce uleviti financím, uspořádat soudnictví, odděliti správu administrativní; proto si žádá větších okresů.

My, jakož poslancové, nechceme tedy, aby bylo uleveno financím, aby bylo soudnictví od-děleno od politické správy; chceme, aby trval starý bývalý organismus na dále. S největší rozhodností se musím vysloviti proti dalším takým návrhům.

Co se týká okresního sídla Jaroměře nebo Králového Dvora ovšem nepřistoupím ve všem k tomu, co pan Dr. Porák byl projevil; hlavně co do souvislosti komandanta Josefovského a okresu jaroměřského. Nicméně však myslím, že on je znalec té krajiny. Vyjádřil se také v ten smysl a vylíčil skutečně výhody, které má Králové Dvůr před Jaroměří jako sídlo okresní. Prosím tedy, aby se přijal návrh komise.

Oberstlandmarschall: Der Abgeordnete Dr. Groß stellt den Antrag, es seien die beiden Bezirke Königinhof und Jaroměř jeder für sich als selbstständig zu konstatirten.

Náměst. nejv. marš. Dr. Bělský: Pan poslanec Dr. Gross navrhuje, aby tyto dva okresy Dvůr Králové a Jaroměř byly odděleny na dva samostatné okresy.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht.)

Der Antrag ist in der Minorität.

Eventuell hat der Abg. Groß angetragen, es möchte der Bezirk Jaroměř dem Königgrätzer Bezirk zugewiesen werden, wodurch natürlich der Bezirk Königinhof auch selbstständig werden würde.

Aby jaroměřský okres byl přidělen ke kralohradeckérau okresu.

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht,)

(Niemand erhebt sich.)

Der Antrag ist in der Minorität. (Heiterkeit.)

Die Minorität der Kommission hat einen Antrag gestellt.

Ich werde nun den Antrag der Kommission bezüglich der Vereinbarung beider Bezirke zur Abstimmung bringen mit Ausschluß des Bezirksortes.


38

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

Die Minorität der Kommission trägt an, daß statt Königinhof, Jaroměř der Bezirksort sein soll.

Místo Dvory Králové aby Jaroměr byIo sídlo úřadní.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, aufzustehen.

(Geschieht.)

Der Antrag ist gleichfalls in der Minorität.

Die Kommission trägt Königinhof zum Sizze an.

Ich bitte diejenigen, die dafür sind, die Hand aufzuheben.

(Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

(Läutet.)

Die Kommission bezüglich des Planes für das Gebärhaus, resp. die Mitglieder derselben, werden eingeladen nach der Sitzung sich zu versammeln.

Die Mitglieder der Kommission für die Hypothekenbank weiden heute 6 Uhr Abends zu einer Sizzung eingeladen.

Die Kommission für die Durchführurg der Gleichberechtigung beider Landessprachen auf Morgen 6 Uhr Abends.

Die nächste Sitzung Morgen um 10 Uhr.

Tagesordnung:

Fortsetzung der heutigen.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 4 Uhr.)


39

XLVII. Sitzung der 4. Jahres-Session 1866.

XLVII. sezení 4. ročního zasedání 1866.

Einlauf

vom 12. März 1866.

Nr. 424. Mirowicer Bez.-Ausschuß legt vor die Berufung des Gem.-Ausschusses von Warschau und des fürstl. Schwarzenbergschen Güterinspektors M. Farka gegen den Beschluß des besagten Bez.-Ausschusses, betreffend die Zahlung der Gemeindesteuerzuschläge.

Nr. 425. Woticer Bezirks-Ausschuß mit den sämmtlichen Gemeinden dieses Bezirkes um Bestimmung der Stadt Wotic zum künftigen Bezirks-Amtssitze.

Nr. 426. Lomnicer Stadtrath überreicht den Rekurs gegen den Beschluß des Wittíngauer Bez.-Ausschusses, betreffend den Bau der Lomnic-Neuhauser Strasse.

Nr. 427. Bez.-Ausschuß Arnau mit dem Einschreiten der Stadtgem.-Arnau um Bewilligung zur EinHebung von 1/2 Procent des Werthes unbeweglicher Sachen bei Besitzveränderungen.

Nr. 428. Bezirk Ausschuß Mühlhausen bittet um eine Subvention zum Behufe des Ausbaues der Mühlhausen-Woticer Strasse.

Spisy došlé

dne 12. března. 1866.

Číslo 424. Okresní výbor mirovický podává odvolání obecního výboru varvažovského a dozorce statků knížete Švarcenberka, M. Farky, z usnešení okr. výboru mirovického strany placení obecních přirážek k daním.

Číslo 425. Okresní výbor votický spolu se všemi obcemi téhož okresu, aby město Votice ustanoveno bylo sídlem příštího pol. okresu.

Číslo 426. Městská rada lomnická podává odvolání z usnešení okr. výboru třeboňského v příčině stavby silnice lomnicko - jindřichohra-decké.

Číslo 427. Okr. výbor v Hostinném se žádostí města Hostinného za povolení k vybírání 1/2 percenta z ceny nemovitoství při změnách držebnosti.

Číslo 428. Okresní výbor milevský žádá za subvenci k dostavění milevskovotické silnice.

Prof. J. Wolf,

Verifikator.

Joh. Graf Harrach,

Verifikator.

Dr. Anton Schowánek,

Verifikator.


Aus der Statthalterei-Buchdruckerei in Prag.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP