Pondělí 11. dubna 1988

K urychlení rozvoje by mělo přispět i uplatňování komplexního experimentu ve vybraných organizacích resortu. V letošním roce se počet experimentujících organizací zvýšil na 17 oproti 6 v roce 1987 a další organizace se na experiment připravují.

Dosavadní, byť jednoroční, poznatky z šesti experimentujících organizací resortu potvrzují, že rozhodnutí politických orgánů a vlády předem ověřit rozhodující prvky připravovaného nového hospodářského mechanismu bylo účelné a správné.

V experimentujících organizacích se zvýšila aktivita na všech stupních řízení. Projevilo se to v jejich hospodářských výsledcích, které jsou v porovnání s výsledky resortu jako celku příznivější. A co je závažné: v jejich činnosti se prosazuje tendence k intenzifikaci celého reprodukčního procesu. Dosavadní výsledky jsou převážně pozitivní zejména:

- v oblasti zahraničního obchodu se osvědčuje řešení vztahu experimentujících organizací k nesocialistickým zemím především formou devizového normativu, a to jak v růstu objemu vývozu, tak i ve zvyšování úrovně jeho efektivnosti,

- rovněž tak sloučení fondu technického rozvoje s investičním fondem do fondu rozvoje, což dává možnost racionálního užití jeho prostředků k urychlení realizace poznatků vědeckotechnického rozvoje a na efektivní investiční akce,

- prohloubila se hmotná zainteresovanost a posílil se zájem hospodářských pracovníků i dělníků na zvyšování zisku a na efektivnosti exportních úkolů,

- větší důraz je kladen na věcné a operativní řízení výroby,

- zvýšil se tlak na zkracování inovačních cyklů a na realizaci efektivních racionalizačních akcí,

- pracující přijímají komplexní experiment s porozuměním,

- vzrostla aktivita na výrobních poradách; výrobní porady napomáhají k uplatňování zásad experimentu v podmínkách jednotlivých pracovišť,

- racionálněji jsou využívány pracovní síly, zvláště pracovníci režijního a administrativního aparátu.

Potvrzuje se nezbytnost promítnutí stanovených pravidel do celé soustavy vnitropodnikového řízení v zájmu účinnějšího uplatnění chozrasčotu včetně forem hmotné zainteresovanosti pracovníků. Je třeba vyzdvihnout odvahu experimentujících organizací jít novou cestou a ocenit jejich velké úsilí o likvidaci všech nežádoucích bariér účinného uplatňování zásad komplexního experimentu.

Na druhé straně průběh experimentu dosud narušují neuspokojivé dodavatelsko-odběratelské vztahy, zvláště pak situace v materiálně technickém zásobování.

Ukazuje se, že přechod na nový systém řízení musí být postupný, avšak nemůže trvat dlouho, protože existence dvou systémů vedle sebe vede k nežádoucím komplikacím a zvyšuje administrativní náročnost řízení.

Proto vláda přivítala usnesení předsednictva ústředního výboru KSČ o urychlení realizace přestavby hospodářského mechanismu.

Návazně na závěry kontroly, kterou v ministerstvu průmyslu provedla Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ ve druhé polovině roku 1987 v součinnosti s oddělením stranické práce v průmyslu ÚV KSČ a Výborem lidové kontroly ČSSR, přijalo ministerstvo průmyslu vlastní opatření krátkodobé i dlouhodobé povahy. Předsednictvo ústředního výboru KSČ na svém zasedání 6. ledna t.r. toto opatření schválilo a v souladu se závěry 7. zasedání ÚV strany uložilo vypracovat v I. pololetí letošního roku komplexní analýzu vývoje ekonomiky resortu a opatření k obnově dynamiky a efektivnosti jeho výroby ve zbývajících letech 8. pětiletky.

Strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje a přestavby hospodářského mechanismu, inspirovaná XXVII. sjezdem KSSS a přijatá v závěrech XVII. sjezdu KSČ, vytyčuje základní východiska dalšího rozvíjení naší ekonomiky a společnosti. Tato východiska platí v plném rozsahu i pro další rozvoj resortu ministerstva průmyslu České socialistické republiky.

Sociálně ekonomická strategie rozvoje s výhledem do roku 2000 je zaměřena na zvýšení efektivnosti zhodnocovacího procesu a sleduje tyto hlavní cíle:

- zvýšit přínos resortu k tvorbě národního důchodu,

- zvýšit výkonnost resortu a trvalý růst společenské produktivity práce,

- zajišťovat efektivně potřeby národního hospodářství, zejména krytí požadavků vnitřního a zahraničního trhu,

- rozšiřovat zapojení do procesu mezinárodní dělby práce,

- přispět ke zlepšení životního prostředí.

Rozvoj jednotlivých oborů malotonážní chemie bude diferencován ve vztahu k efektivnosti a uspokojování tuzemských potřeb s prohloubením mezinárodní dělby práce. Vzhledem k rozsáhlé diverzifikaci těchto výrob nemůže československá chemie plně uspokojovat kvantitativní i kvalitativní tuzemské požadavky v celém sortimentu.

S přednostním rozvojem se počítá zejména v těchto výrobkových skupinách:

- organická barviva a polotovary,

- biofaktory, potravinářské kyseliny, sladidla, konzervanty,

- chemicky čisté a speciální látky,

- léčiva, farmaceutické polotovary,

- speciální plasty a pryskyřice.

V oboru zpracování ropy, petrochemie a základních plastů bude rozvoj zaměřen na modernizaci a další prohloubení zpracování ropy a omezení jejího využívání k energetickým účelům. Tento proces byl zahájen v minulých dnech uvedením do zkušebního provozu krakovací jednotky v Chemických závodech československo-sovětského přátelství Litvínov, která umožní přeměnu topných olejů na chemické suroviny a pohonné hmoty.

V gumárenské a plastikářské výrobě dojde u pneumatik k úplnému přechodu na radiální konstrukce a bezdušové provedení, ve zpracování plastů na speciální a plněné plasty.

V rámci strukturálních změn chemického průmyslu bude nutno odpovědně řešit obnovu některých morálně a fyzicky zcela zastaralých základních výrob, např. v Severočeských chemických závodech Lovosice Některé z těchto výrob bude nutné zcela utlumit a potřeby řešit pomocí mezinárodní spolupráce.

Výstupy z chemie budou směrovány i nadále do rozhodujících odvětví národního hospodářství, tj. do zemědělsko-potravinářského komplexu, strojírenství, elektrotechnického průmyslu a stavebnictví. Zvýšená pozornost bude věnována také potřebám zdravotnictví. Koordinace záměrů krytí potřeb těchto rozhodujících odvětví národního hospodářství bude vyžadovat jednotnou koncepci v rámci celé československé socialistické republiky.

V průmyslu zpracování dřeva je klíčovým úkolem komplexní zhodnocování dřevní hmoty v objektivních podmínkách změn jakosti a druhové skladby zpracovávaných dřevin. Těžiště zhodnocovacího procesu se přenese do druhovýroby. V prvovýrobě musí být respektována zásada úplného zhodnocení veškerého dřevního odpadu i lesní štěpky, což platí jak pro dřevařský, tak i celulózo-papírenský průmysl.

Pro realizaci uvedených záměrů v dřevozpracujícím průmyslu budou prosazovány především tyto strukturální změny, které ve svém důsledku zvýší stupeň využití vytěžené dřevní hmoty:

- v pilařské výrobě dojde ke zkvalitnění produkce řeziva dalším rozšířením předsoušení a adjustace,

- v dýhárenské výrobě se rozšíří výroba mikrodýh a dýh se sníženou tloušťkou. Ve výrobě překližek a laťovek budou zaváděny nové typy výrobků se speciálními mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a zkvalitněna jejich povrchová úprava,

- u stavebně-truhlářské výroby budou zvýrazněny inovační tendence na podporu modernizace bytového fondu

- v rámci toho zejména pak dodávky oken a dveří tepelně a zvukově lépe izolovaných,

- oborem s progresívními tempy růstu bude výroba prvků pro montované stavby ze dřeva, kde bude dále rozvíjena inovace sortimentu pro výrobu rodinných domků a výroba Unimobuněk,

- v souladu se světovými tendencemi se bude postupně měnit sortimentní skladba nábytku, stejně tak u hudebních nástrojů a sportovních potřeb.

V celulózo-papírenském průmyslu se vývoj bude orientovat především na snížení plošné hmotnosti papíru, na povrchové zušlechťování papíru a lepenek, rozšíření produkce obalových materiálů s maximálním využíváním sběrového papíru a na snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí a čistotu vody. S větším důrazem se bude pokračovat ve využívání příznivých podmínek této výroby pro moderní aplikace biotechnologií.

V průmyslu skla a jemné keramiky budou provedeny v následujícím období zejména kvalitativní změny v tradičních výrobních a exportních oborech. Budou se vytvářet podmínky pro pohotové přizpůsobování poptávce na světovém trhu výraznějším zlepšením adjustace a balení.

Bude zaváděna a rozšiřována výroba světlovodných vláken a rozšířen sortiment tepelně izolačních tkanin pro elektrotechniku. U plochého skla a stavebního skla půjde o další rozšiřování sortimentu zušlechtěných skel a zvyšování podílu exportu. U obalového skla se rozšíří objem výroby odlehčených obalů a zkvalitní se produkce drobných obalů s důrazem na potřeby zdravotnictví a potravinářského průmyslu.

V odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu je hlavním úkolem zásadní strukturální přestavba s cílem posilovat výrobu vysoce kvalitních špičkových výrobků, které bude možno efektivněji zhodnocovat na tuzemském i zahraničním trhu.

Změny struktury se budou realizovat pokračující komplexní modernizací vybraných výrob a výrobních jednotek, především ve finálních oborech a u těch prvovýrob, které finální výrobu podmiňují.

Zvýší se postupně produkce jemnějších druhů bavlnářských, lnářských a vlnařských přízí, umožňující žádoucí odlehčování tkanin a úpletů. Poroste objem produkce oděvních výrobků, zejména pro volný čas a turistiku. Rozšíří se sortiment technických tkanin při maximálním zhodnocování druhotných surovin.

Za tím účelem se zvýší využití dovážených surovin bavlny a vlny. Budou uplatněny nové přístupy k využívání domácích surovin, zejména lnu, zvýšení podílu a kvality vlny z tuzemska. V této souvislosti nelze opomenout tradiční dobrou spolupráci lnářského průmyslu s pěstiteli lnu, která se v nových podmínkách přestavby hospodářského mechanismu dále prohloubí ku prospěchu využívání tohoto přírodního vlákna, z něhož výrobky jsou žádané na světovém trhu.

V koželužské výrobě se zvýší podíl usní vyšší měkkosti a kvality nezbytných pro výrobu vybraných skupin obuvi a galanterních výrobků a zkvalitní se povrchová úprava štípenkových usní. Budou se lépe zhodnocovat Výrobky z domácích kožešin. V těchto oborech bude nutností zvýšit spolupráci s chovateli domácích zvířat a s masným průmyslem.

Ve výrobě obuvi se bude zvyšovat podíl koženkové a usňové obuvi pro volný čas a sport, bude se dále inovovat vycházková a sportovní textilní a odlévaná obuv v souladu s požadavky vnitřního a světového trhu. Výroba bude

zaměřena na krytí potřeb speciální ochranné obuvi pro pracující zejména v průmyslu, zemědělství a zdravotnictví a v

dalších oborech a odvětvích národního hospodářství.

V moderní výrobě lehkého průmyslu založené na vysoké kvalitě módnosti a atraktivnosti se v podstatně vyšší míře musí prosazovat tvůrčí invence pracovníků předvýrobních etap, tj. návrhářů, desinatérů a modelářů při využití moderních systémů výpočetní techniky.

Při provádění strukturálních změn v odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu budou uskutečněna opatření na odstranění fyzicky namáhavých a jednostranných prací cestou mechanizace, automatizace a robotizace výroby. Tak se postupně budou zlepšovat pracovní podmínky a pracovní prostředí. Strukturální změny umožní snižovat absolutní potřebu živé práce v souladu se světovým vývojem, což ve svých důsledcích povede k odstranění přesčasové práce a práce o sobotách a nedělích. Tím se zvýší atraktivnost zaměstnání v těchto oborech, ve kterých pracují převážně ženy.

V polygrafickém průmyslu jde především o zajištění potřeb společnosti v souladu s cíli kulturní a školské politiky a o rozšíření exportní schopnosti modernizací rozhodujících uzlů výroby. Návrh obnovy, rekonstrukce a modernizace výrobní základny polygrafického průmyslu byl již v naší vládě projednán a je předkládán federální vládě k řešení v rámci celé federace.

Závěrem k těmto tradičním odvětvím průmyslu, která mají kořeny rozvoje již v minulém století, lze říci, že půjde o postupné strukturální změny odpovídající efektivnějšímu zapojení našeho průmyslu do mezinárodní dělby práce a potřebám vnitřního trhu. Proto návrh strukturálních změn v lehkém průmyslu je zaměřen na výrobky s vyšším zhodnocováním národní práce a na výrazný útlum výrobků exportně neperspektivních.

V poslední době byly zpracovány projekty přestavby organizačních struktur výrobně technické základny resortu. Vycházejí ze schválených zásad a respektují požadavek na to aby jako státní podniky byly konstituovány organizace, které splňují charakteristické znaky typu podniku ve smyslu návrhu zákona o státním podniku. Projekty budou ve stanovených termínech ve vládě projednány.

Současně resort ministerstva průmyslu České socialistické republiky hlouběji propracovává návrh programu strukturálních změn jednotlivých odvětví, jejichž podstatou je postupný útlum neefektivních výrob a urychlený rozvoj perspektivních výrob a výrobků efektivně realizovatelných na zahraničních trzích. Zároveň s tím dojde ke změně ve věcném zaměření vlastní vědeckovýzkumné základny.

Restruktualizace vědeckovýzkumné základny se zaměřením budoucího rozvoje vychází z ocenění reálných možností výzkumného potenciálu a jeho koncentrace především do oblastí malotonážní chemie, dřevin a dřevních materiálů, netradiční sklářské výroby a do zvýšení výkonnosti odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. K vyššímu propojení v inovačním procesu se bude pokračovat ve zřizování vědeckovýrobních a výzkumně výrobních jednotek ve spolupráci s Československou akademií věd a s vysokými školami při prioritním zabezpečování úkolů komplexního programu zemí RVHP.

V plné šíři se bude využívat rozšiřování mezinárodní socialistické ekonomické integrace - mezinárodní dělby práce - společné podnikání a další formy spolupráce, zejména se Sovětským svazem, což se projeví v dynamice růstu produktivity práce.

Modernizace, automatizace a robotizace v produkci kvalitních výrobků vyžadují vysoce kvalifikovanou lidskou práci. Budou také vyžadovat soustavné prohlubování kvalifikace řídících, technických i ostatních pracovníků. S tím souvisí i diferenciace odměňování mezi jednotlivci i kolektivy, důslednější uplatňování principu zásluhovosti a bezprostřední vazby mezi výsledky práce a mzdou. Nedílnou součástí sociálního programu resortu je rozvoj učňovského školství a další snižování fyzicky namáhavé a monotónní práce. Hospodářské organizace musí vytvářet ve spolupráci s národními výbory podmínky pro zlepšení sociální a občanské vybavenosti a řešit i naléhavé problémy ekologické cestou sdružování finančních prostředků. Součástí stabilizačních opatření bude i účinnější řešení bytové otázky. K řešení sociální problematiky bude nutné, aby hospodářské organizace prohlubovaly spolupráci s Revolučním odborovým hnutím, především využíváním kolektivních smluv.

Nedílnou součástí realizace strukturálních změn musí být ochrana životního prostředí. Cílem je - v souladu s vytyčenými úkoly státní koncepce ochrany životního prostředí - dosáhnout do roku 2000 snížení stavu znečištění na úroveň počátku sedmdesátých let. Program předpokládá, že bude vynaloženo na ekologické akce, jako jsou čistírny odpadních vod, odlučovače plynných a pevných emisí včetně odsíření spalin, skládky tuhých odpadů a kalů více než 9 mld Kčs. S preventivním pojetím ochrany životního prostředí úzce souvisí i rozvoj nových výrobků, které budou určeny pro provoz zařízení k ochraně životního prostředí, jde např. o chemikálie k úpravě vod, netkané textilie k čistění ovzduší a další. Součástí výrobních procesů bude maximální využívání odpadních surovin i v dalších úsecích národního hospodářství při důsledném respektování ekologických hledisek.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP