Pondělí 11. dubna 1988

Většina z nás se zúčastnila obsáhlých poslaneckých průzkumů k uvedené problematice. Setkali jsme se zde s mnoha pracovitými lidmi. Viděli jsme ale i řadu nedostatků padajících na vrub plánování, řídící a organizátorské práce právě ministerstva průmyslu. Uvedu jen několik příkladů.

Je například nelogické, aby nábytkářský, textilní a kožedělný průmysl, ale i jiná odvětví našeho průmyslu, vyráběla kvalitní výrobky I. jakosti a na export, jestli že dostávají druhořadou surovinu. Ony je nakonec vyrábějí, ale za cenu značných ztrát a odpadu. V dřevařských závodech jsme se například dozvěděli, že nelze nechat řádně vyschnout dřevo pro celý široký sortiment, včetně tolik kritizovaných oken, protože podnik je jinak penalizován za nadměrné zásoby. To je přece věc předpisů a v samotném zájmu resortu by mělo být nalezeno východisko. Nezjišťovali jsme, kdo tento stav zapříčinil, zda banka či ministerstvo financí, ale takto jsme byli informováni. Podobně je tomu i v chemických závodech Sokolov při výrobě kyseliny akrylové. Závod pracuje na tři směny, při téměř stoprocentním vytížení kapacit a přesto je mu rozepisován rovnoměrný podíl zvýšení výkonů v rámci ročního plánu VHJ jako ostatním podnikům, ač se předem ví, žo tyto dodatečné výkony podnik nemůže splnit. To má pochopitelně i demobilizační charakter.

Na těchto příkladech je patrno, že i v odvětví průmyslu existuje řada rezerv v řídící a organizátorské práci, neboť v prvém případě by musel resort důsledně žádat úpravu finančních předpisů, ve druhém nerozepisovat plán na podřízené organizační jednotky nediferencovaně.

Rovněž v našem Severomoravském kraji se potýkáme v některých odvětvích řízených ministerstvem průmyslu s řadou závažných problémů, a to především v dřevozpracujícím a textilním průmyslu.

Vyhospodařenost, zaostalost, územní roztříštěnost výrobních jednotek dřevozpracujícího průmyslu, trvalý tlak na zvyšování exportu dřevní hmoty a řeziva postupně vyvolal kritickou situaci na spotřebitelském trhu.

Jsme krajem, který v pořadí významnosti zaujímá první místo v těžbě dřeva v ČSR, ale máme naprostý nedostatek finálních dřevařských výrobků nejen pro individuální výstavbu, ale i pro průmyslové stavebnictví.

V textilním průmyslu a konfekci je výrobní základna opotřebovaná z 63,3 %, což je nejvyšší v celé ČSR. Ke stabilizaci pracovních sil by zde jistě přispělo, kdyby usnesení vlády ČSR. č. 247/1987 bylo rozšířeno i na okresy Šumperk, Bruntál, Frýdek-Místek a Vsetín, kde podmínky jsou přinejmenším na stejné úrovni, jako ve vybraných okresech, kde je toto vládní usnesení uplatňováno.

Složitost tohoto rozvoje textilního průmyslu v podmínkách současného hospodářského mechanismu bych chtěl dokumentovat na příkladu n.p. Loana Rožnov, který je naším jediným výrobcem vrchního kojeneckého a dětského ošacení.

Začátkem 8. pětiletky vstoupila v platnost cenová opatření, která omezila - a v některých případech zcela zrušila cenové zvýhodnění u skupiny dětských pletených výrobků. Vzhledem k tomu, že kojenecké zboží - pletené výrobky - mají nízkou rentabilitu, většina výrobců z celé ČSSR tuto výrobu opustila. S důsledky se setkáváme nyní na trhu. Rovněž n.p. Loana. jako největší výrobce, proto připravil program útlumu výroby kojeneckého zboží a rozvoj výroby rentabilnějších výrobků. Tento program však nebyl z hlediska celospolečenských zájmů poprávu schválen, neboť zajištění potřeb vnitřního trhu dovozem dětského zboží by bylo o 30 - 40 % dražší. Národní podnik proto musí u tohoto programu zůstat, dále ho rozvíjet a vzhledem k vývozům splnit požadavky trhu.

Poměr cen dětského ošacení na světových trzích představuje asi 70 - 80 % ceny srovnatelného zboží pro dospělé. U nás je tento poměr podstatně nižší díky sociální politice státu. Požadavek zisku na výrobce a cena stejného strojního zařízení zůstává však totožná. Proto byl vysloven názor, zda by centrální orgány neměly u výrobců dětského pleteného zboží uplatnit slevy odvodů ze zisku a částečně tak kompenzovat vzniklé ztráty. Stejné podmínky pro tvorbu zisku s ostatními textilními podniky by přispěly ke zlepšení zásobování našeho trhu dětským ošacením.

Přesvědčili jsme se dále, že některé podniky resortu průmyslu našeho kraje jsou schopny přejít na samofinancování a konečně ty z nich, co jsou zařazeny v experimentu, to svými výsledky potvrzují. Jsou však podniky, kde otevřeně hovoří, že zavedení zásad plného chozrasčotu by pro ně představovalo neřešitelné ekonomické problémy. Svůj podíl na tom má například i to, že růst cen našich strojů a zařízení je neúměrný k růstu produktivity práce, které tyto nové stroje jsou schopny zabezpečit. Jestliže nárůsty cen jsou dvojnásobkem až čtyřnásobkem původní ceny a růsty produktivity činí maximálně 20 %, je to skutečnost, kdy ani ponechání odpisů u podniků nepomůže podstatně zlepšit jejich ekonomickou situaci..

Výbor České národní rady pro školství a vědu byl před časem seznámen s vědeckotechnickými politikami jednotlivých resortů. V případě ministerstva průmyslu bude ještě potřeba řadu koncepčních záměrů a rozvojových programů vyjasnit, a to jak pokud jde o jejich zajištění vstupy, tak zabezpečení kvality výstupů, především v souvislosti s jejich užitím. Domníváme se, že tyto projekty vědeckotechnické politiky by měly být projednány nejen v české, ale i federální vládě, aby se dořešily všechny otevřené problémy. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Františku Kinclovi. Slovo má poslanec Alois Olšan, připraví se poslankyně Hana Fuchsová.

Poslanec Alois Olšan: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, když jsme v našem výboru pro národní výbory a národnosti projednávali základní otázky dalšího rozvoje resortu řízeného ministerstvem průmyslu ČSR, vycházeli jsme i z toho, jak se úkoly tohoto resortu a vzniklé problémy odrážejí na činnosti národních výborů.

Pochopit tyto vazby tak, že souvisí s prací národních výborů jen z hlediska tvorby zdrojů a jejich přerozdělování ve prospěch rozpočtu národních výborů, by bylo jistě velmi zúženým chápáním. Ani v těchto vazbách nemůže jít jen o ekonomické momenty, ale také o aspekty společenské a politické. Ty vyplývají z toho, že kromě výrobků určených pro další výrobní spotřebu tvoří velkou část produkce těchto průmyslových podniků výrobky určené pro konečné užití - tedy jako spotřební zboží. Jeho užitná hodnota, kvalita, dostatečné množství tohoto zboží na trhu, v potřebném sortimentu, včetně jeho cenové dostupnosti mají totiž. v mnoha směrech vliv na životní úroveň obyvatelstva, na kulturu bydlení a oblékání, úroveň vybavení domácnosti, kvalitu využití volného času - prostě ovlivňují úroveň uspokojování základních životních potřeb.

Jakýkoliv nedostatek tohoto zboží výrazně pak působí na spokojenost občanů, jejich myšlení a nálady, což se i citelně projevuje v politické a výchovné práci, včetně činnosti národních výborů, které podle litery zákona o národních výborech prakticky zodpovídají za veškeré dění a situaci na území, které spravují.

Sami z naší poslanecké činnosti, ze styku s národními výbory velmi dobře známe, kolik kritiky a různých připomínek k zásobování obyvatelstva především průmyslovým zbožím, obuví, ošacením, ale i nábytkem, vznáší občané na adresu národních výborů. V Praze jsme se o tom přesvědčili na aktivech funkcionářů občanských výborů a UO KSČ na všech pražských obvodech a na zasedáních ONV, když jsme koncem minulého roku připravovali plenární zasedání MV KSČ ke službám. Byli jsme do určité míry překvapeni, že vedle kritiky činnosti OPBH na druhém místě zazněly Připomínky k práci obchodu i z hlediska zásobování obyvatelstva, které bylo spojováno s prací samotných národních výborů. I to je samozřejmě jeden z důvodů, proč často národní výbory obtížně získávají občany k účasti na veřejné činnosti, včetně různých masově politických akcí.

Jenže, jak se má národní výbor, obchod vyrovnat s nedostatkovým zbožím, jestliže buď vůbec nebylo vyrobeno, anebo byla dána přednost splnění exportních úkolů, a pak se tedy část i tohoto vyrobeného zboží nedostala na vnitřní trh. Co může národní výbor, obchod udělat pro zlepšení kritizované špatné kvality výrobků? Nebo jak má občanovi zajistit opravu auta, kola, elektrospotřebiče nebo další služby a potřeby, nemá-li jeho podnik služeb potřebný materiál a především náhradní díly? Nehledě už na to, že nový nekvalitní výrobek, který ihned po zakoupení často vykazuje závady a musí být dán do opravy, ale i řešení nedostatku náhradních dílů renovací opotřebených součástek silně podniky služeb zatěžuje. Jak má národní výbor zajistit čistotu a pořádek, nejsou-li nádoby na odpadky a potřebná technika na jejich svoz, na úklid apod. Tyto a mnoho dalších otázek by bylo možné položit za jmenovanou oblast národních výborů nejen ministerstvu průmyslu ČSR, ale i dalším průmyslovým odvětvím.

Ale nejde jen o bezprostřední činnost a odpovědnost národních výborů. Jeden z principů přestavby v obchodě vyžaduje prohloubit vztahy mezi výrobou a obchodem, jejichž výsledkem musí být lepší zásobování obyvatelstva potřebným zbožím. Jak to dnes vypadá ve skutečnosti, chci ukázat na příkladu pražského obchodního domu Kotva, který od 1. 1. 1988 experimentálně ověřuje nové formy řízení. Tento obchodní dům mimo rozšiřování nových forem služeb, nabízí v současné době několik tisíc druhů různého zboží. Při prováděném průzkumu jsme zjistili, že v průměru u 800 druhů výrobků není schopen spotřebitele plně uspokojit. Značné množství nedostatkového zboží (ať už v množství, či žádaném sortimentu) se dotýká právě resortu průmyslu.

Kdyby tato situace měla dále přetrvávat, jak asi tento podnik zabezpečí cíle, které si v souvislosti s přechodem na přestavbu vytyčil: např. docílit z dosavadních 33 mil. Kčs zisku v roce 1990 70 mil. Kčs zisku. Nesplnit tento ukazatel by znamenalo nesplnit předpokládanou výši odměny, kdy v roce 1990 se chtějí dostat v tomto obchodním domě na průměrný výdělek 3500 Kčs, ale i neplnit některá plánovaná opatření zahrnutá do sociálního programu tohoto obchodního domu, což patří bezesporu mezi momenty, které mají přispět ke stabilizaci pracovních sil v obchodě, kde jich je za tím citelný nedostatek.

Mimochodem, když jsme ověřovali příčiny, proč třeba v obchodě je nechuť k organizování BFOPO a zavedení progresívních forem odměňování, pak jedna z příčin je v tom, že jsou obavy z fondového zajištění prodejny, kdy pak při nedostatku zboží klesá kolektivní výdělek. Tento příklad Kotvy uvádím jako dokreslení stavu, kdy výroba může ovlivnit i průběh přestavby v obchodě.

Vážným problémem z hlediska vztahů národních výborů a průmyslových organizací, z hlediska řešení mnohých problémů se stalo sdružování prostředků. Přestože směrnice k této činnosti byly před časem novelizovány, situace se nezlepšila, a naopak toto sdružení má sestupnou tendenci. Národním výborům se pak nedostává finančních prostředků na výstavbu různých zařízení, která mají sloužit i pracujícím těchto podniků, přestože mnohé z nich byly zařazeny jako akce do volebních programů NF.

Uvedenými problémy se náš výbor pro národní výbory a národnosti několikrát zabýval. Rostou naše obavy, že přechod na nový hospodářský mechanismus může tento stav ve sdružování prostředků ještě více prohloubit, neboť vzhledem k neuspokojivému stavu materiálně technické základny podniků tohoto resortu (a nejen tohoto resortu) lze očekávat soustředění prostředků podniků především na vlastní rozvoj, a odsun zájmů, ale i praktických možností podílet se výrazněji na komplexním ekonomické " a sociálním rozvoji území, na němž vykonávají svoji činnost. Jsme proto toho názoru, že k odstranění takovéhoto nebezpečí by měl být vytvořen takový systém odvodů podniků do rozpočtu národních výborů, který by tyto potřeby rozvoje území zabezpečoval.

Soudružky a soudruzi, ve svém vystoupení jsem chtěl především upozornit na některé souvislosti mezi činností průmyslových podniků a činností národních výborů v souvislosti s přestavbou a na potřeby prohloubení vztahů mezi výrobou a obchodem.

Věříme, že přijatá opatření resortem, plánovacími orgány i vládou k urychlenému odstranění uváděných nedostatků, o nichž na tomto plénu ČNR hovoříme, přispějí nejen k řešení odchylek od plánovaných úkolů 8. pětiletky v tomto resortu, ale i ke zvýšení kvality výrobků, zajištění jejich požadovaného množství a sortimentu, což bezesporu pozitivně ovlivní i politické klima mezi našimi spoluobčany. A nepochybně přinese i lepší podmínky pro práci národních výborů, pro zabezpečování jejich vlastních usnesení a plánů.

Samozřejmě za předpokladu - jak minulý týden zdůraznil na 9. zasedání ÚV KSČ s. Jakeš - že národní výbory zpětně budou lépe využívat rozsáhlých pravomocí k zabezpečování potřeb lidí ve všech oblastech společenského života. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Aloisi Olšanovi. Slovo má poslankyně Hana Fuchsová, připraví se poslanec Jaroslav Karbaš.

Poslankyně Hana Fuchsová: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, milí hosté, na základě pověření výboru ČNR pro kulturu a výchovu mi dovolte v úvodu mého vystoupení stručně shrnout závěry, k nimž jsme v našem výboru došli při projednávání výsledků práce resortu ministerstva průmyslu ČSR. Vzhledem k zaměření výboru jsme se soustředili na problematiku plnění plánů personálního a sociálního rozvoje jako základní podmínky pro aktivizaci lidského činitele v procesu přestavby. Sledovali jsme uvedené otázky nejen v rámci mezivýborových průzkumů organizovaných výborem NR pro průmysl a stavebnictví, nýbrž provedli jsme průzkumy vlastní. Byly cenné především v tom, že jsme navštívili podniky českého průmyslu, v nichž pracuje v dělnických profesích pět poslanců - členů našeho výboru.

Ráda v této souvislosti konstatuji, že naše základní zjištění se promítla jak do zprávy vlády ČSR přednesené ministrem průmyslu ČSR soudruhem Hojerem, tak do vystoupení společného zpravodaje poslance soudruha Koláčného. Zásadně však jde o to, aby nezůstalo jen u konstatování, případně slibů. Jestliže se potvrdila - a já osobně jsem o tom pevně přesvědčena. - nutnost soustavného sledování hlavních článků rozvoje sociální sféry, jakými jsou otázky neutěšeného postavení žen v resortu, výchova a vzdělávání jeho dělnické mládeže i bytový problém, jako jeden z limitujících faktorů stabilizace pracovních sil, musíme rychle a bez otálení dosáhnout konkrétního, přehledného a kontrolovatelného řešení těchto otázek v praxi. Platí to rovněž o spravedlivém hodnocení lidí ve mzdové politice, při odstraňování přesčasové práce vzniklé v důsledku nedostatku v řídící sféře nebo o tolik diskutované oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Přešlapování na místě a pouhé registrování nedostatků bez realizace praktických kroků ke zlepšení stavu přináší politické, morální i ekonomické škody.

Na druhé straně výbor vysoce ocenil, že při skupinových i individuálních průzkumech jsme se ve všech navštívených závodech a podnicích setkali s odpovědnými přístupy vedoucích pracovníků, stranických, odborových i mládežnických orgánů a organizací k plnění úkolů personálního a sociálního rozvoje. Je škoda, že mnohdy nadšení, snaha i neformální iniciativa lidí naráží na bariéry nesmyslných předpisů a jiných zábran. K tomu dovolte uvést příklady.

K letošnímu MDŽ bylo na podnikovém ředitelství n.p. Bonex v Teplicích otevřeno rehabilitační středisko pro pracovníky (převážně ženy) teplické oblasti. Jde o nesporně pozitivní krok, uskutečněný v rámci péče o zdraví pracujících a v jejich prospěch. Přesto je realizace této akce v rozporu s dosud platnými předpisy a tak musí odpovědní pracovníci složitě hledat cesty k vytvoření formálního souladu mezi prospěšnou skutečností a od života odtrženými právními normami, které by měly být urychleně zrušeny.

Druhý příklad ukazuje, jak je důležité citlivě a politicky odpovědně přistupovat k iniciativě pracujících. Po požáru válcovny n.p. Mitas Praha zabezpečoval n.p. Rubena Náchod během několika málo dnů účinnou pomoc v přípravě základního materiálu - gumárenských směsí. V průběhu roku 1985 mimo plán a mimo běžnou kapacitu válcovny vyrobil přibližně tisíc tun směsí v hodnotě 11,5 mil. Kčs. K tomu bylo nutno o sobotách a nedělích využít více než 60 směn, obsazených v průměru 20-ti pracovníky. Podnik svůj plán splnil a navíc dodal, jak již bylo uvedeno, za 11,5 mil. Kčs směsí pro Mitas.

Tato skutečnost však byla vzata jako základ plánu pro rok 1986, a tak se podnik dostal do velmi svízelné situace v kapacitě válcovny, která je trvale využívána o sobotách a nedělích, ve vysokém podílu přesčasové práce a tím k nedostatku mzdových prostředků.

K tomu bych jen dodala: Hmotné škody lze na rozdíl od následků ve vědomí pracujících vypočítat. Necitlivé a nezásadové řešení problémů budí nedůvěru a brzdí další iniciativu. Ještě po dvou letech pracující Rubeny tuto událost kriticky hodnotí, jak jsme slyšeli i při poslaneckém průzkumu v lednu letošního roku. Jsme přesvědčeni, že přestavba hospodářského mechanismu odbourá vše, co zatím brzdí rozvoj lidského faktoru.

Při průzkumech jsme se rovněž zabývali činností aktivu poslanců všech stupňů, kteří jsou v podnicích a závodech českého průmyslu zaměstnáni. Zjistili jsme značné rezervy, zvláště při zapojování poslanců národních výborů základního stupně do realizace hospodářských i politickovýchovných úkolů v konkrétních provozech a dílnách. Na druhé straně jsem přesvědčena, že resort nevyužívá možností ke konzultacím, poradám a pracovním setkáním s námi, poslanci zákonodárných sborů, kteří v jeho rámci pracujeme. Jsem přesvědčena o užitečnosti neformálních setkání s odpovědnými řídícími pracovníky, zejména při plnění našich kontrolních a iniciativních funkcí v rámci navrhovaného usnesení z dnešní schůze ČNR.

Soudružky a soudruzi, ve zprávě společného zpravodaje byl správně jako výrazný problém téměř všech navštívených podniků označen nedostatek pracovníků, zejména v dělnických profesích. Vzhledem k tomu, že pracuji od roku 1973 v n.p. Bonex jako švadlena, ráda bych doplnila z pohledu svého pracoviště důvody odchodu výrobních dělnic. Jen pro ilustraci dodávám, že za posledních pět let jen v závodě, kde pracuji, odešlo 70 pracovnic, v roce 1983 zde pracovalo 307, loni jen 280 pracovnic. Hlavní důvody odchodu spatřuji především:

- ve vysoké intenzitě práce, která je navíc umocňována častým šturmováním při dohánění měsíčních a čtvrtletních plánů. Důsledky se projevují ve stupňované nervozitě, stresových situacích a zhoršování mezilidských vztahů,

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP