Pondělí 11. dubna 1988

- ve vysoké přesčasové práci (2,01 % ),

- v nedostatečném ohodnocení namáhavé práce žen v pletařském průmyslu, kde je podle mého názoru nezbytné:

a) zvýšit dosavadní mzdové tarify na úroveň ostatních průmyslových odvětví,

b) dosáhnout výraznější diferenciace v odměňování nárokem na zvýšení kvalifikační třídy vyučené švadleny po určitých letech,

c) přihlédnout ke specifice odvětví a oborů průmyslu ČSR zaměstnávající převážně ženy. Většina z nich v předdůchodovém věku již není schopna plnit vyšší výkonové normy, takže jejich mzda například po třicetiletém zaměstnání klesá a má negativní vliv na výpočet důchodu,

- v nesprávném přístupu k objektivizaci norem, které se při stejném strojovém parku zvyšuje. Např. v roce 1986 došlo na mém pracovišti k úpravě 70 % operací v průměru o 6 %. To je ovšem naprosto nepřijatelné pro ženy z domácnosti, které často po záuční době odcházejí na jiná, z jejich hlediska klidnější zaměstnání v hodinové mzdě.

- v neutěšeném stavu šaten, sociálních zařízení a v dalších oblastech souvisejících s kulturou a estetickou úrovní pracovního prostředí.

Chtěla bych závěrem zdůraznit, že kolektiv pracujících, s nimiž jsem měla možnost osobně hovořit na průzkumech v koncernových podnicích Severočeské chemické závody Lovosice, Chemické závody československo - sovětského přátelství Litvínov, v oborových podnicích Crystalex Nový Bor a Sklotas Teplice vítají přestavbu a podporují cíle stanovené XVII. sjezdem KSČ, 7. a 9. zasedáním ÚV KSČ. Musíme však zajistit, aby každý pracující věděl, že jeho práce má z hlediska celé společnosti smysl, je za ni spravedlivě, morálně i finančně ohodnocen a jsou mu k ní vytvářeny optimální pracovní a sociální podmínky. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Přcdseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Haně Fuchsové. Slovo má poslanec Jaroslav Karbaš, připraví se poslanec František Chabičovský.

Poslanec Jaroslav Karbaš: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, milí hosté, zúčastnil jsem se průzkumu v Jihočeském kraji, který byl organizován k přípravě 9. schůze České národní rady. Navštívili jsme se skupinou poslanců n.p. Jitex Písek, n.p. Fezko Strakonice, n.p. Jihočeské papírny Větřní a generální ředitelství VHJ Koh-i-noor a jeho podniky.

Setkali jsme se s celou řadou skutečností, názorů i stanovisek, které již zazněly v přednesené zpravodajské zprávě a ve zprávě vlády. Ty již opakovat nebudu, ale rád bych se zmínil o některých, s nimiž jsme se setkali v Jihočeském kraji.

Ve všech podnicích byla vyjádřena nespokojenost s československým strojírenstvím, které se k odvětvím ministerstva průmyslu chová macešsky a poskytuje pro zabezpečení výroby jen velmi málo strojů. Přitom nejednou musel právě výrobce v lehkém průmyslu nahradit výpadek strojírenství při tvorbě deviz.

Dalším zdrojem nové techniky je dovoz a jak všichni víme, příděl deviz na nové stroje je velice omezen, ale současně dochází i k vysokému nárůstu cen. Není výjimkou, jak nás soudruzi v navštívených podnicích upozornili, že pro srovnatelný výkon je pořizovací cena strojů, a to i v Československu, pětinásobkem ceny před 25 lety. V důsledku toho všeho dochází v podnicích ministerstva průmyslu k vysokému technickému zaostávání výrobního zařízení. Např. v Jihočeských papírnách Větřní jsme viděli v provozu papírenský stroj, který byl zakoupen od švýcarské firmy jako starší již v roce 1961.

V n.p. Jitex Písek jsou vedle zastaralých strojů i stroje nové. Zcela nepochopitelný byl pro nás však poznatek, že pouze při nákupu nového stroje dostane podnik devizové prostředky i na nákup náhradních dílů. Stává se, že podnik koupí takový náhradní díl, který nikdy nevyužije, pouze jej skladuje, protože skutečná potřeba náhradních dílů se projeví až později. Proto se domnívám, že by bylo účelné ponechat část devizových prostředků na účtu podniku, aby s nimi mohl disponovat podle vzniklé potřeby.

Přesvědčili jsme se také, že nejsou prostředky na modernizaci v době, kdy by ji bylo třeba provádět. Teprve až nastane mimořádná situace, řeší se. Důkazem toho je i požár kartonážky v Českých Budějovicích a její znovuuvedení do provozu po 17 měsících od vzniku požáru. Nechtělo se nám ani věřit, že při povinnosti dodržet velké množství platných předpisů je možné, aby se něco takového podařilo. Při rozhovorech s vedením, mistry i dělníky se ukázalo, že předpisy se opravdu dodržet nedaly. Všichni totiž byli vedeni snahou rychle zajistit výrobu tak potřebných kartonů. A to se skutečně podařilo. Aby se však nové stroje z dovozu zaplatily, musely Jihočeské papírny například vyvézt kartony přes podnik zahraničního obchodu Jihočeským drůbežářským závodům, a to za devizy. S takto prováděným "zahraničním obchodem" jsme se bohužel setkali i u jiných podniků v rámci resortu ministerstva průmyslu.

Abychom se s poslanci přesvědčili, jak jsou využívány základní prostředky, navštívili jsme n.p. Jitex Písek a n.p. Fezko Strakonice v odpoledních hodinách, kdy pracovaly druhé směny. V obou podnicích pracují převážně ženy, a to mnohdy ve velmi těžkých pracovních podmínkách. V diskusi s pracujícími jsme zjistili, že jsou ochotni pracovat i na tři směny a podle potřeby pracují, ale často na začátku čtvrtletí chybí materiál. Stalo se např., že n.p. Jitex Písek dostal devizové prostředky na suroviny pro zajištění plánované výroby prvního čtvrtletí 19 87 až v dubnu téhož roku.

Také jsme hovořili o práci mistrů. Podniky velice bolestně, jak se vyjádřili dělníci například v n.p. Fezko Strakonice, pociťují nedostatek kvalitních mistrů. V minulosti býval mistrem ten nejlepší, který prošel celou výrobou, rozuměl jí a uměl jednat s lidmi. Dnes jsou sice mistry průmyslováci, kteří však tuto funkci považují především z výdělkových důvodů za dočasnou a tomu odpovídá i jejich přístup.

Vyslechli jsme také postesknutí na získávání vysokoškoláků. Byli jsme informováni, že Jihočeský kraj má minimum studentů na vysokých školách právě v těch oborech, které podniky potřebují. A protože je vysokoškoláků nedostatek, vybírají si práci, kterou přijmou. Mají především zájem pracovat ve výzkumu, nikoliv v provozu. Zástupci stranických organizací nás upozornili i na to, že nejsou dobře připraveni po politické stránce, nechtějí přijímat odpovědné funkce, politicky pracovat s lidmi a řešit jejich problémy.

To souvisí i se stabilizací kádrů. V Jihočeském kraji jsou nízké zdroje pracovních sil a současně budovaná jaderná elektrárna v Temelíně odčerpává, co se dá. Je zcela pochopitelné, že lidé jdou do lepších pracovních podmínek. Vždyť ve starých provozech, které jsme viděli, přes všechna opatření je poměrně zastaralé strojní vybavení, nepřitažlivé pracovní prostředí, nízké výdělky, vysoká intenzita práce, časté přeřazování z důvodu nedostatku materiálu pro výrobu apod.

Soudružky a soudruzi, všechny podniky, které jsme navštívili, jsou zapojeny do vnějších ekonomických vztahů. Vývoz realizují do socialistických i nesocialistických zemí. Poslední období je složité především pro podniky, jejich ž vývoz jo převážně orientován do dolarových oblastí, což je např. n.p. Fezko Strakonice. V té souvislosti jsme si znovu připomenuli, že na náš export působí, a to již řadu let, různá opatření kapitalistického světa, např. limitování dovozů, celní opatření, diskriminace apod., ale také u řady výrobků narůstá konkurence, a to převážně z oblasti rozvojových zemí. Dochází pak k neplnění vývozních úkolů. Na to má však také vliv celá řada vnitřních problémů, které ovšem podniky nemohou vždy ovlivnit. Je to např. pozdní uvolňování deviz na nákup materiálů, neplnění dodávek tuzemských výrobků, dodávky nekvalitních surovin a také ne vždy je plán shodný s hmotnými bilancemi.

Také již dlouho hovoříme o cenách. Při našem průzkumu k nim byla celá řada připomínek. Především k metodice tvorby cen, která je, jak nám připomenuli například pracovníci generálního ředitelství Koh-i-noor, velice složitá, členitá dle odvětví, administrativně a časově náročná a nepříznivě působí na rychlejší zavádění nových výrobků na trh a v neposlední řadě, že metodika tvorby cen není v souladu s metodikou sestavení plánu.

Soudružky a soudruzi, v n.p. Gama České Budějovice jsme se setkali s lidmi zapálenými pro potřeby našeho zdravotnictví. Podnik je zaměřen na výrobu transfusních a infusních souprav včetně doplňků a laboratorních pomůcek. V současné době zaměřuje svou pozornost na zavedení výroby speciálních jednorázových stříkaček se zatavenou jehlou a silikonovým pístem a obnovu vstřikovacích forem jako rozhodujícího předpokladu rozvoje výroby zdravotnických potřeb.

Protože všichni dobře víme, že potřeby čs. zdravotnictví nejsou především v jednorázové injekční technice uspokojovány, shodli jsme se při průzkumu všichni v názoru, že iniciativa a chuť lidí řešit vážné nedostatky právě v oblasti zdravotnictví, by neměly zůstat bez odezvy.

Ptám se proto místopředsedy vlády a předsedy České plánovací komise soudruhu Urbana, zda předložený ideový návrh zavedení výroby jednorázové injekční techniky v n.p. Gama bude realizován?

Z poznatků shromážděných při přípravě této schůze je zřejmé, žo se ministerstvo průmyslu dostalo do situace, kdy jo k řešení moc problémů najednou. Musí je s plnou vážností a odpovědností řešit ruku v ruce česká a federální vláda.

Je třeba problémy zhodnotit a stanovit pořadí, ve kterém budou řešeny, a to tak, aby jednotlivé etapy na sebe navazovaly. Vždyť na vyřešení všeho a hned nemáme ani prostředky.

Soudruh ministr hovořil o strukturálních změnách. Ano, je třeba provést restrukturalizaci, útlum neperspektivních odvětví a selektivní rozvoj nadějných výrob. To ale nelze bez neustálého sledování vývojových tendencí ve světě a jejich analyzování v širších souvislostech a vazbách jak v centru, tak v podnicích. Jinak si naše národní hospodářství ani neudrží, ani neupevní postavení mezi vyspělými ekonomikami.

Je třeba rozmotat klubko problémů a ukázat pracujícím, jak se resort, jeho jednotlivá odvětví a každý jednotlivý podnik bude dále rozvíjet. Jedině tak se nám podaří nezklamat ty obětavé a pracovité lidi, převážně ženy, se kterými jsme se při průzkumech setkali, a naopak získat jejich plnou podporu pro vše nové a nezbytné. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Jaroslavu Karbašovi. Slovo má poslanec František Chabičovský a připraví se poslanec Jaroslav Šafařík.

Poslanec František Chabičovský: Vážené soudružky a soudruzi, problematika dalšího rozvoje resortu ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se dnes zabýváme, je velmi složitá. A to jak z pohledu jeho současného stavu, tak i velmi různorodého výrobního programu, který zahrnuje rozsáhlý sortiment výrobků určených nejen pro přímé užití v obchodní síti, ale i pro další odvětví národního hospodářství.

Na druhé straně však nelze opomenout skutečnost, že rozvoj resortu ministerstva průmyslu je závislý na úrovni a kvalitě výroby především ve strojírenství, elektrotechnice, zemědělství a stavebnictví.

Na jednání výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu jsme se několikrát zabývali nedostatky a problémy, které mají svého společného jmenovatele v neplnění plánovaných dodávek právě podniky resortu ministerstva průmyslu a především z odvětví lehkého průmyslu.

Jako jednu z příčin, proč lehký průmysl neplní své úkoly, vidíme v problematice pracovních sil, respektivě v jejich stávajícím nedostatku. Tento stav je mj. způsoben vysokou náročností na fyzickou námahu, která vede v některých provozech až k negativním dopadům na zdraví pracovníků, zejména žen. Další příčina spočívá v nižší hmotné zainteresovanosti pracovníků a mnohde i v nedostatečném vybavení sociálním a rehabilitačním zařízením. Svoji negativní roli někde sehrává i nedůsledné plnění funkce územního plánu, a proto se stává, že v blízkosti závodu, kde zdroje pracovních sil s ohledem na technické vybavení výroby jsou vyčerpané, se postaví další výrobní podnik.

Jako další příčinu spatřujeme v rozpadu materiálně technické základny a tím i dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ovšem tento stav se netýká pouze resortu ministerstva průmyslu, ale prostupuje celým národním hospodářstvím.

Bylo by možné vyjmenovat celou řadu dalších příčin od úrovně řízení, využití výrobních zařízení, přes vlastní hospodaření, odborné politické a morální kvality pracovníků. Mnohé zde již zaznělo z hlavních vystoupení i diskusních příspěvků poslanců. Proto se krátce zmíním o důsledcích těchto příčin na vnitřním trhu, kterému zpráva vlády sice věnuje svoji pozornost, ale z níž nevyplývá jednoznačné a konkrétní řeš ní, jak budou stávající rozpory mezi výrobou a nabídkou trhu řešeny. Je to oblast velmi citlivá, která zajímá nejen každého poslance, ale i každého našeho občana, který nakupuje v normální obchodní síti. A také většina připomínek, stížností a dotazů občanů se dotýká těchto otázek.

Poměrně značná nespokojenost našich občanů se dotýká oblasti odívání a obuvi, která trvá již několik let. A přitom je třeba si otevřeně říci, že textilní výroba a výroba obuvi má u nás dlouholetou tradici a v minulosti udávala tato výroba krok v celosvětovém měřítku. Jaká je však současná situace? Za necelé 3 roky této pětiletky nebylo dodáno do tržní sítě několik miliónů párů obuvi a sortiment, který vnitřní obchod nabízí, nedává velké možnosti výběru. Celkově lze říci, že jak v textilu, tak i v obuvi se situace postupně zhoršuje a v minulém roce se podařilo udržet trh jen proto, že obchodu byly poskytnuty mimořádné devizové prostředky na nákup zboží v zahraničí.

Předmětem oprávněné kritiky je skutečnost, že výroba obuvi nedodržuje stanovený tzv. cenový vějíř vyrobené produkce. Například obchodní organizace Obuv Gottwaldov měla z podzimní a zimní kolekce z výroby 70 % výrobků ve vyšší ceně, ačkoliv jejich podíl měl činit pouze 30 %. Podobný stav se projevil i u nabídky výrobků ve střední ceně, a to vše na úkor výrobků v nízké ceně. Požadavky obchodu na rok 1988 jsou Výrobními podniky z kapacitních důvodů podstatně kráceny a dále dochází k nehmotnému růstu. Tak například při srovnání letošního a loňského roku měla obchodní organizace Obuv Gottwaldov v prvním čtvrtletí k dispozici o 429 tisíc párů obuvi méně, ale v cenách o 204 miliónů Kčs vyšších. Nemůžeme být ani spokojeni s kvalitou vyráběné obuvi. V našem Jihomoravském kraji bylo například v uplynulém roce spotřebiteli reklamováno více než 28 tisíc párů, což je o 4,6 % více než v roce 1986.

Ještě horší je to s kvalitou tuzemského zboží prodávaného v našem kraji podnikem Textil a oděvy Brno, kde reklamace spotřebitelů zaznamenaly nárůst o více jak 24 %. Obchod rozporuje u výrobců zboží na letošní rok za téměř 131 miliónů Kčs, a proto zatím nejsou spotřebitelé jižní Moravy uspokojeni pokud jde o osobní prádlo z tkanin, pletené prádlo, textilní galantérii, svrchní oděvy a pod.

Dobrá situace není ani u některých dřevařských výrobků, zejména stavebních prvků, tj. oken a dveří, kde dochází v některých místech k neschopnosti obchodu pokrývat v určitých obdobích i potřeby individuální bytové výstavby. Problémy v Jihomoravském kraji rovněž máme se zabezpečením poptávky po nábytkářských výrobcích, kdy na letošní rok výroba nepokrývá zboží za 63 mil. Kčs. Jde například o 712 souprav kuchyní, 840 souprav ložnic, 330 souprav jídelních koutů atd.

Všichni víme, že základním předpokladem objemu výroby i jeho kvality je dostatek základních surovin, na jejichž produkci se podílí i chemický průmysl. Z přednesené zprávy není také zcela jasné, jak bude dále organizována výroba syntetických vláken a přitom jde o jeden z hlavních problémů především v pletařském, ale i konfekčním průmyslu. Vlákna, která dnes vyrábíme, jsou již zastaralá a o výrobky z nich zhotovené ztrácí zájem i spotřebitel, a to přes různé výprodejní úpravy cen.

Je zřejmé, že současná situace vyžaduje zásadní řešení i krátkodobého i dlouhodobého charakteru a jsou v přímé vazbě na program modernizace a strukturální přestavby celého spotřebního průmyslu, s cílem posilovat výrobu vysoce kvalitních a špičkových výrobků, které bude možno vysoce zhodnocovat i na tuzemském i zahraničním trhu.

Jsme toho názoru, že k zajišťování potřeb trhu nelze přistupovat pouze z resortního hlediska, ať již se jedná o ministerstvo průmyslu nebo obchodu. Je třeba zodpovědně zvážit celospolečenské přínosy, především ekonomické efekty vývozu a dovozu, včetně výhledových podmínek vlastních možností i světového vývoje, abychom za několik let neřešili ještě složitější problémy než je tomu dnes. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Františku Chabičovskému. Slovo má poslanec Jaroslav Šafařík.

Poslanec Jaroslav Šafařík: Vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, chci hned v úvodu zdůraznit, že jsme přivítali rozhodnutí předsednictva České národní rady zařadit problematiku ministerstva průmyslu České socialistické republiky na pořad plenární schůze.

Úspěchy, či spíše neúspěchy tohoto resortu výrazně ovlivňují nejen ekonomiku našeho státu, ale i spokojenost našich obyvatel. Výkonnost resortu sice neroste v souladu s plánem, ale přesto má vyšší dynamiku než mnohé resorty federální nebo slovenské.

Při přípravě tohoto vystoupení jsem si znovu prostudoval všechny zpravodajské zprávy k rozpočtům, k závěrečným účtům, k modernizaci vybraných výrob, k zavádění ZEÚMS atd., které jsem za sedm let jako stálý zpravodaj ve výboru pro průmysl a stavebnictví přednesl.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP