Pondělí 11. dubna 1988

Ani dnes bych na nich nemusel nic měnit, snad jen data a některá čísla. Nedostatky a jejich příčiny, které jsou souhrnem poznatků poslanců, přetrvávají. Musím zdůraznit, že ačkoliv žádný z poslanců našeho výboru není odborníkem na problematiku celého resortu ministerstva průmyslu, zpravodajské zprávy, rozprava i přijatá usnesení vždy vystihovala v časové rovině problémy i návrhy na řešení. Jsme zákonodárný sbor, jehož ústavní povinností je kontrolní a iniciativní činnost vůči vládě České socialistické republiky. Je tedy otázkou, zda jsme jako poslanci plně využili svých pravomocí, abychom pomohli včas řešit problémy, které se v resortu sice pomalu, ale o to naléhavěji, zejména od roku 1984-85 prohlubovaly a nové vznikaly. Asi bylo možné před čtyřmi roky zabránit nebo omezit úbytek pracovních sil důsledných řešením oblasti sociální politiky dělníků a zejména dělnic resortu. pomocí techniky řešit mnohde již neúnosnou intenzitu práce, přesčasovost, rostoucí počet mimořádných směn, zaostávání a zastarání technické základny našich továren, nízké vstupy pro jejich modernizaci, pro nezbytné dovozy kvalitních surovin, plánovité a důsledné provádění strukturálních změn výrobků resortu.

Věděli jsme jíž. na začátku osmdesátých let, že nelze zastaralou výrobní základnu modernizovat plošně - na to nejsou a ani nebudou finanční prostředky. Že je nutno přijmout a plánovitě realizovat modernizaci výrobní základny tam, kde se očekávají vyšší efekty z vývozu, ale i uspokojování naší vlastní potřeby. Přesto jen málo z toho bylo realizováno. přes mnohá kritická slova a upozornění nás poslanců.

Není jádrem mého vystoupení kritizovat resort, ani vyjmenovávat všechny rozpory a nedostatky. Vesměs odezněly jak ve společné zpravodajské zprávě, tak i ve vystoupení soudruha ministra. Chtěl bych se spíš obecně pozastavit nad tím, že se přes společné úsilí, dobrá usnesení, neprosazuje výrazná náprava.

Nechci se vracet k tomu, co jsem zde na plenární schůzi již jednou v minulosti při rozpravě řekl. Stále platí, že tento resort nebyl nikdy v minulých pětiletkách preferován, naopak byly zde tendence k útlumu. Přesto však úkoly na něj, jak to vyžadovala celostátní platební bilance, postupně stoupaly, aniž byly adekvátně upraveny vstupy, zejména investiční.

To je fakt, který nelze zpětně změnit. Dnes tváří v tvář novým potřebám je nutno zásadně změnit přístupy k tomuto resortu tak, jak to vyžaduje celospolečenský zájem.

Ani dnešní, poměrně co do výhledu optimistická zpráva vlády, přednesená soudruhem ministrem, v té části, kde hovořil, co všechno resort bude řešit, mne neuklidnila. při našich znalostech ekonomických podmínek republiky a technické základny resortu jsou pochybnosti namístě. Ani u jednoho problému nebylo řečeno, jak se bude řešit a dokdy bude vyřešen. Ostatně to připomněl přede mnou i soudruh Chabičovský.

Celá naše společnost je v přestavbě. Ted mám na mysli přestavbu nejen ekonomickou, ale i přestavbu přístupů a myšlení, přestavbu v zodpovědnosti každého z nás. Nás, poslance zákonodárného sboru, nevyjímaje. Každý má svou odpovědnost úměrnou k zastávané funkci. Připomeneme-li si zákon o ČNR, náš jednací řád, jednoznačně z toho vyplývá naše odpovědnost vůči českému národu, vůči naší socialistické společnosti. Nikdo v současnosti, tím méně v budoucnosti, z nás nesejme zodpovědnost za to, jak jsme se zasadili o blaho tohoto národa, obyvatel České socialistické republiky. Lidé si nás zvolili, abychom v jejich zastoupení dokázali přijmout takové zákony a opatření, které budou ku prospěchu celého socialistického státu.

Jako začínající poslance tohoto sboru jsem byl přesvědčen, že o všech potížích, ať se jedná o služby, životní úroveň, činnost v podnicích atd., které jsou mezi námi dole, ani vláda neví. Bylo pro mne však zklamáním, když jsem se přesvědčil, že potíže jsou známé, že mnohdy ministři nebo jejich zástupci ve výborech daleko kvalifikovaněji kritizují poměry ve svých resortech, než my poslanci. Že však neúměrně dlouho trvá náprava, přijmutí účinných opatření, která by nedostatky rychle řešila. Kritika je dnes otevřenější a širší než dříve. Málokdy však ve výborech slyšíme - to a to je špatné, nevyhovující, tak a tak to napravíme.

Nestačí stále jen konstatovat, že v zásobách máme již více než jednoroční národní důchod, že zaostává v porovnání s jinými vyspělými státy produktivita práce, že klesá a je nízká směnnost, že se nedaří prosazovat vědeckotechnický rozvoj, náklady rostou nebo stagnují atd. Známe to všichni z různých vystoupení našich představitelů. Jistě. Samo poznání je důležité. Avšak mnohem důležitější je něco s tím udělat. Každý v rámci své kompetence, své zodpovědnosti dané funkcí. přijmout taková opatření, která povedou k nápravě. Dělník na závodě určitě nemůže za zásoby, za strukturální změny atd. Kázeň je dána celkovým klimatem. Mnohdy ani podnikový či generální ředitel nezmůže nic proti celostátním předpisům vydaným z centra. Všichni pracují a využívají takové ekonomické podmínky, které jsme jim připravili. Náš pracující lid si zvolil své zástupce, ústavně byly jmenovány vlády. Zcela oprávněný je tedy požadavek, aby vlády vládly tak, aby naše socialistická společnost vzkvétala, kráčela vpřed rovnoměrně, aby se rozvíjely sociálně ekonomické podmínky, aby rostla životní úroveň. A na nás pak požaduje, abychom důsledně jeho zájmy hájili.

Jsem si vědom, že to je řečeno idealisticky, zjednodušeně. Nově asi budeme nuceni jít skutečně i proti zažitým zvyklostem. Proti nevyužívání pracovní doby, proti nekázni jak pracovní, tak technologické, proti novelizaci mezd, která je dnes asi největším balvanem ležícím na cestě efektivnosti, hned za strukturálními změnami. To jistě nebude populární.

Jako poslanci si však musíme umět vybrat vyšší zájmy a cíle, a to i přes případný počáteční nesouhlas s komplexní přestavbou, kterou někde vidí jen v obzoru vlastních příjmů, maximálně v prosperování vlastních podniků. I na úkor státu.

Pevně věřím, že v současné přestavbě společnosti, v jejímž čele stojí KSČ a její ústřední výbor, se podaří to, co je pro růst národního důchodu rozhodující - sladit zájmy společnosti se zájmy pracovních kolektivů, se zájmy každého z našich občanů.

Máme jednu z největších zaměstnaností. Více než polovina obyvatel pobírá mzdu ze zaměstnaneckého poměru. Dokázat, aby se toto pracovní zapojení adekvátně odrazilo na růstu národního důchodu, je věcí každého z nás. Zejména pak vlády.

Řada z nás se při přípravě této schůze zúčastnila mnohých průzkumů na závodech a podnicích. Průzkumy probíhaly v době, kdy byl největší tlak na splnění plánu třetího čtvrtletí a celého loňského roku. Vedení podniků, straničtí a odboroví funkcionáři, dílovedoucí, mistři i dělníci nám říkali své problémy zcela otevřeně a poctivě. Stejně poctivě však očekávají, že jako poslanci ČNR pomůžeme urychleně řešit ty, které jsou nad rámec jejich pravomocí a možností. Vesměs byli potěšeni naší návštěvou, tím, že někdo "shora" se o jejich problémy zajímá. Zcela otevřeně nám však řekli, že ČNR jako nejvyšší státní orgán republiky bude mít vážnost přímo úměrnou tomu, jak dokáže tyto problémy řešit.

V souvislosti s tím vzpomeňme jednání našich výborů. Žádný resort nemůže být samostatný, bez vazeb na ostatní resorty. A zde je kritické místo. Pokud je nutno cokoliv řešit mezi více resorty, jsou to jednání vleklá a mnohdy bez úspěchu. Při programovém prohlášení vlády v roce 1986 pokládal tehdejší předseda vlády vyřešení tzv. resortismu za jeden z hlavních úkolů nové vlády. Chci věřit tomu, že nyní po přestavbě centra se toto podaří. Nastolit spolupráci ministerstev, jít vždy cestou celospolečenského a nejen resortního prospěchu, přehodnotit a zrušit kupy mnohdy protichůdných předpisů, vyhlášek, příkazů a nařízení. Mnohdy by bylo lépe vzít do rukou tzv. "selský rozum" než vyhlášku.

Řada podniků a VHJ ministerstva průmyslu pracuje nyní v podmínkách experimentu. Jejich výsledky loňského roku nejsou zatím jednoznačně kladné, ostatně je ještě velmi krátká doba na hodnocení. Ale vesměs se ukazuje, že tyto experimentující podniky mají vyšší dynamiku než ostatní. plní hrdinskou úlohu ověřování. Nejlépe jejich postavení vyjádřil při našem průzkumu jeden podnikový ředitel, který řekl, že experimentující podniky jsou v postavení 10 % řidičů, kteří ověřují bezpečnost jízdy vlevo při platnosti stávající vyhlášky 100 pro ostatní řidiče. Jsou v horším postavení v rámci všech neduhů naší ekonomiky než neexperimentující. Jejich obrovská výhoda je však v tom, že při zavádění nového mechanismu se všemi zákonnými normami v celém našem hospodářství budou vpředu. Budou mít zkušenosti s řízením za podmínek samostatnosti a úplného chozrasčotu. Byly přijaty zásady, pravidla, jak se experimentující podniky budou řídit, jak budou vykazovat svou činnost. Zdůrazněna byla neměnnost těchto zásad. A přesto již při zavádění experimentu jsou zde snahy z centra pravidla měnit, doplňovat. Jako bychom se báli, že podniky se samostatným řízením své úkoly nezvládnou, pokud nebudou voděny za ruce. O experimentu podrobně jednal náš výbor minulý měsíc. Přijali jsme usnesení, ve kterém mj. tyto tendence odsuzujeme.

Věřím, že v nových podmínkách řízení státu, celé ekonomiky se postupně podaří podstatně rychleji řešit problémy, rychleji zabezpečit sociálně ekonomický rozvoj naší socialistické společnosti tak, jak nám to ukládá XVII. sjezd. Náš lid, který zde zastupujeme, tyto změny vítá, žádá jejich urychlení. Je třeba za každou pětiletkou vidět pět let lidského života. Z hlediska plánovacího jedna pětiletka není tak mnoho, z hlediska délky života je pět let příliš velký kus. Nelze již nadále jen přesouvat problémy z pětiletky na pětiletku, jít dále jen pozvolným tempem. Je třeba je řešit, činit život nás všech stále spokojenější a po všech stránkách bohatší. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Jaroslavu Šafaříkovi.

Soudružky a soudruzi poslanci, podle časových úvah o našem jednání můžeme dnešní část zasedání České národní rady ukončit. Budeme pokračovat zítra v 9.30 hodin. Prosím, abyste připomínky k návrhu na usnesení předali buď členům návrhové komise nebo u prezenčního stolu zítra do zahájení naší schůze.

/Konec prvního dne./

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP