Úterý 12. dubna 1988

V souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ a úkoly rozpracovanými v 8. pětiletém plánu a ročních prováděcích plánech je stanoveno v rychlé dynamice rozvíjet zdravotnickou výrobu i materiální zdroje pro léčebně preventivní péči v ročních tempech 6 až 8 %.

Těmto úkolům však neodpovídá vývoj dodávek z resortu ministerstva průmyslu ČSR. Převážně z kapacitních a surovinových důvodů zůstávají u řady položek bilance na úrovni předcházejících let. Důsledkem jsou prohlubující se rozpory v dodavatelsko-odběratelských vztazích a z nich vyplývající tlak na růst devizové závislosti zdravotnictví a omezené možnosti v zajišťování potřeb se značným ekonomickým i politickým dopadem. Předmětem rozporů jsou zejména: obvazový materiál, vyšetřovací pomůcky z pryže a plastů, laboratorní pomůcky ze skla a plastů, obalový materiál (papír, sklo, folie z plastických hmot), farmaceutické suroviny.

K řešení současné situace je proto nutno stanovit závazné dodávky pro zdravotnictví ve výši potřeb, v případech, kdy nebude možno zabezpečit plné krytí potřeb zdravotnictví, přidělit odpovídající účelový limit na dovozy z nesocialistických zemi.

Ke koncepčnímu řešení dalšího rozvoje ministerstva průmyslu je nutno zpracovat konkrétní opatření k rozvoji oborů ministerstva průmyslu vyrábějících pro zdravotnictví s cílem plného zabezpečení potřeb kvantitativně a v požadovaných parametrech; uložit organizacím ministerstva průmyslu ČSR dodávajícím pro zdravotnictví projednáváni rozvojových koncepcí s resorty zdravotnictví, zabezpečit ve výrobních organizacích dodávajících pro zdravotnictví ekonomičnost výroby a vytvořit tak podmínky pro zainteresovanost na rozvoji těchto výrob v podmínkách přestavby mechanismu národního hospodářství. Děkuji za pozornost. /potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Pavlu Krublovi. Slovo má poslanec Milan Čaja, připraví se poslanec Otakar Novotný.

Poslanec Milan Čaja: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, Československá socialistická republika patří mezi státy s rozvinutým a vyspělým průmyslem, avšak s nedostatkem vlastních kvalitních surovinových zdrojů. Jejich značnou část musíme proto dovážet - jen pro ilustraci roční objem činí okolo 60 mld Kčs ve franco cenách. A přitom jedním ze závažných nedostatků našeho národního hospodářství je stále vysoká materiálová a energetická náročnost vyráběné produkce. Je proto více než třeba hledat cesty, jak šetřit primární suroviny, jak racionálně hospodařit s omezenými domácími a draze dováženými surovinami, často při finanční účasti státu.

K dosažení tohoto cíle může významně přispět i vracení odpadů znovu do výrobního cyklu, tzn. využívání vznikajících odpadů jako zdrojů druhotných surovin.

Po dlouhou dobu tvořily druhotné suroviny v surovinové bilanci pouhý doplněk k prvotním surovinám. Omezená dostupnost prvotních surovin ve světě i na území ČSSR, spolu s vážným narušováním životního prostředí hromadícími se odpadovými látkami, vyvolává intenzívní tlak na zvýšení úrovně hospodaření s odpady, protože představují současně jak ohrožení životního prostředí, tak potencionální zdroj druhotných surovin.

Podle šetření Federálního statistického úřadu bylo v roce 1982 vyprodukováno 103 mil. tun tuhých odpadů, dále přes l mld m3 kapalných a 46 mld m3 plynných odpadů. Zpětně bylo využíváno 46 % tuhých, 6,5 % kapalných a 19,4 plynných odpadů. Ztráty vznikající takto národnímu hospodářství Z nízké úrovně odpadového hospodářství nejsou sice v plném rozsahu statisticky sledovány, ale z dílčích údajů je zřejmé, že převyšují ročně v závislosti na výši a rozsahu ocenění 10 až 15 muld Kčs. Hospodařeni s odpady a druhotnými surovinami proto představuje důležitou oblast, jejíž význam v etapě přebudování hospodářského mechanismu musí stále vzrůstat.

I když v 8. pětiletce došlo k jejich aktivnějšímu využívání a řeší se dříve odsouvané problémy, stále máme ve srovnání s jinými průmyslově vyspělými zeměmi značné rezervy. Velké množství druhotných surovin v tuzemsku jako nezpracovatelné vyvážíme, i když ve světě jsou již používány technologie na jejich úpravu a využiti. jiné druhotné suroviny nevyužíváme vůbec.

K vyššímu zhodnocování, pokud jde o nekovové druhotné suroviny, do jisté míry přispěl státní cílový program 13, jehož nositelem jsou ministerstva průmyslu obou republik. Bohužel ne však v takovém tempu a rozsahu, které by byly úměrné světovému vývoji v této oblasti.

Příčiny neuspokojivého stavu ve využívání druhotných surovin, které jsou ve státním cílovém programu 13 a tudíž v gesci ministerstev průmyslu. jsou velmi různorodé.

Jedním z hlavních faktorů je nedostatečná ekonomická stimulace podniků k využívání druhotných surovin. Tím mám na mysli, že relace cen prvotních a druhotných surovin nevytvářejí dostatečný prostor pro skutečný finanční efekt pro všechny organizace, které druhotnou surovinu sbírají, upravují i zpracovávají.

Bylo by proto důležité, aby v rámci připravované komplexní přestavby velkoobchodních cen k 1. 1. 1989 byl posouzen a upraven poměr velkoobchodních cen některých nejdůležitějších druhotných surovin k cenám surovin prvotních. Takové pojetí přestavby velkoobchodních cen by umožnilo např. odstranit paradox, kdy výroba tavené skloviny ze sběrných surovin je o 60 Kčs na 1 tunu dražší než utavená sklovina z primárních surovin. Odstranění tohoto rozporu pomocí změny velkoobchodních cen například u skleněných střepů by zvýšilo ekonomickou stimulaci podniků a přispělo by ke zvýšení recyklu skleněných střepů, který je v ČSSR zatím jen 12 % ve vsázce, zatímco v NSR a ve Švýcarsku 30 % a existují sklárny, kde představuje 80 %. Tavení sklovin" z druhotné suroviny představuje také 43 % úsporu elektrické energie oproti použití prvotní suroviny. přitom u nás možnosti zpracování skleněných střepů přesahují možnosti sběru.

Vyššímu využívání druhotných surovin brání i nedostatečné zpracovatelské kapacity. Nepřipravenost zpracovatelských odvětví a jeho kapacitní nevyváženost k produkci odpadů se projevuje přebytkem produkce odpadů - např. sběrového papíru, ojetých pneumatik, spotřebitelských plastů, odpadů při zpracování bavlny apod., které - jak už jsem řekl je nutno s nízkým stupněm finálního zpracování vyvážet nebo bez dalšího využití znehodnocovat na skládkách a zvyšovat tak nevratné ztráty příslušných komodit včetně zhoršování životního prostředí. Například ojeté pneumatiky z nákladních. aut jsou spalovány v cementárnách, zpracování velikých pneumatik a pneumatik z osobních aut není u nás - na rozdíl od jiných zemí - dosud vyřešeno. Přitom při využití 1 tuny odpadních plastů a pryže se ušetří cca 2,5 tuny ropy.

Těžiště problematiky vyššího využívání odpadů v působnosti ministerstva průmyslu ČSR jako druhotných surovin však je třeba spatřovat ve zpracování průmyslových technologických odpadů. mezi ně bezesporu patří odpady z některých anorganických výrob, např. odpadní zelená skalice, odpadní sírany, především sádrovec, odpadní louhy apod. Také v současné době používaná odsiřovací zařízení propouští u nás do ovzduší větší množství síry než představuje náš dovoz této suroviny. Řešení těchto problémů se od souvala z důvodů ekonomických i technologických. Jde o akce úzce související s ochranou životního prostředí. jejichž efekt nelze podle platných metodik ve všech aspektech objektivně vyčíslit. Je proto třeba si uvědomit, že v řadě případů investiční akce nezbytné pro vyšší využívání druhotných surovin mají zpravidla v porovnání s jinými akcemi výrobního charakteru nižší ekonomickou efektivnost, protože jsou současné akcemi ekologickými. Proto bude zřejmě třeba vypracovat obecně platnou metodiku hodnocení celospolečenských přínosů ekologických akcí se zaměřením na stanoveni ekologických faktorů při využívání odpadů jako druhotných surovin, které se stanou součástí kritérii posuzování národohospodářské efektivnosti.

Nedostatečnému využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin v neposlední řadě brání i nedostatečně účinná platná právní úprava. Současná právní úprava na úseku hospodaření a využívání druhotných surovin je příliš roztříštěná do řady předpisů různé právní síly a především je nekomplexní. Nevztahuje se na všechny druhotné suroviny a jejich zdroje. nezabývá se všemi fázemi hospodaření s druhotnými surovinami.

Na tyto skutečnosti upozorňoval ústavně právní výbor již před čtyřmi roky, kdy ČNR projednávala zprávu vlády ČSR o využití druhotných surovin. Proto se výbor i v přípravě na dnešní schůzi zaměřil zejména na tuto problematiku.

Ministerstvům průmyslu bylo již v roce 1982 uloženo vládami republik připravit návrh zásad základní právní úpravy sběru a hospodařeni s druhotnými surovinami. Vzhledem k tomu, že první návrh zásad v roce 1984 nedoporučily legislativní rady republik k dalšímu projednávání, započaly práce na novém návrhu až v roce 1986. Přitom se ztratila spousta času.

V současné době byly návrhy zásad právní úpravy vypracované ministerstvy průmyslu ve spolupráci s meziresortní pracovní skupinou rozeslány do připomínkového řízení. V této fázi je předčasné hodnotit výsledek tohoto řízení.

Celá právní úprava však musí respektovat principy přestavby hospodářského mechanismu. Vzhledem k nové koncepci uspořádání ústředních orgánů a zejména k jejich novým působnostem i vzhledem k připravovaným zásadním právním úpravám v souvislosti s přestavbou, bude zřejmě třeba zvážit řízení problematiky druhotných surovin v českém národním hospodářství a odpovědně rozhodnout o legislativní formě zpracování problematiky druhotných surovin a odpadového hospodářství v celé jejich šíři a souvislostech. Zejména by se měl vyjasnit vztah surovinového zabezpečení národního hospodářství a životního prostředí, vztah federální a národní sféry řízení, včetně postavení navrhovaného zákona v našem právním řádu.

V této souvislosti bude ještě zřejmě třeba zvážit i právní řešení všech souvisejících otázek, především problematiku plánování, investiční politiky, finančního hospodaření, ale i řízení mezinárodní spolupráce a zajišťování informační základny. Všechny tyto návaznosti musí být samozřejmě v souladu s příslušnými ustanoveními Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu.

Soudružky a soudruzi, je třeba si však uvědomit, že ani sebelepší právní úprava není sama o sobě zárukou změny v hospodaření s odpady a druhotnými surovinami. V duchu přestavby musí podniky hledat cesty vedoucí k maximálnímu zhodnocení surovinových vstupů do výrobního procesu tak, aby pomocí maloodpadových a bezodpadových technologií za účinné pomoci celé vědeckovýzkumné základny byla na minimum omezena produkce odpadů a tím i chráněny jednotlivé složky životního prostředí. Děkuji za pozornost. /potlesk./.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Milanu Čajovi. Slovo má poslanec Otakar Novotný.

Poslanec Otakar Novotný: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, rozsáhlá a důkladná příprava dnešního pléna České národní rady včetně průzkumů na závodech a podnicích průmyslu řízeného vládou ČSR nám velmi přiblížila problematiku výroby a odhalila řadu nedořešených nebo neřešených problémů.

Přestože jsme se v mnohém poučili, nestali jsme se odborníky ve specifické problematice členitého a náročného mnohoodvětvového mechanismu ministerstva průmyslu. Získali jsme však poznatky, které mohou být zevšeobecněny. Svědčí o tom jak zpravodajská zpráva, tak diskusní příspěvky poslanců.

Jistá specifičnost situace spočívá v tom, že námi projednávané odvětvi po dlouhá léta socialistické výstavby se významně podílelo na Vzestupu výkonnosti a efektivnosti a stalo se oporou stability našeho vnitřního a zahraničního trhu a celého hospodářství naší republiky. Vznikl tedy oprávněný otazník, proč se toto odvětví ve svých výsledcích rozkolísalo a místo očekávaného prudkého vzestupu na počátku 8. pětiletky nastalo neplnění plánem stanovených ukazatelů. Odpověď na tuto otázku dávali všichni dotazovaní obdobnou. Byla to nedostatečná připravenost na plnění náročných požadavků 8. pětiletky na růst výkonů, produktivity a na pokles materiálové a energetické náročnosti, ale i mnohde materiálová nezajištěnost plynulé výroby. Vstupy vědeckotechnického rozvoje, které měly vzestup výkonnosti a efektivnosti zajistit, přicházely se zpožděním nebo nebyly zařazeny do plánu vůbec. S takovouto situaci jsme se setkali ve více závodech. Za všechny uvedu n.p. Vertex Litomyšl. V době průzkumu neměli pokrytou potřebu základní suroviny k výrobě skleněných vláken o více jak 1000 tun. Jak jsem si ověřil u ředitele podniku soudruha Pokorného, je ta záležitost řešena a část nekrytých fondů dochází již ze SSSR. Velmi dramaticky vyhlížela situace vzniklá při uvádění modernizovaného cechu na výrobu skleněných vláken do provozu. přes dva roky trvaly spory o kvalitu dodaných skacích stavů SKPE-S1 a S2. Nepřevzato od výrobce modernizovaných - elektronizovaných skacích strojů od výrobce Elstroj Nitra bylo 14 strojů. Nový cech neplnil plánované parametry.

I na tomto useku došlo ke značnému zlepšení. Po provedených kádrových změnách u výrobce strojů byly stroje opraveny, 11 kusů již investor převzal a s oprávněnou důvěrou očekává. že nově stanovený termín 31. 5. 1988 na uvedení celého modernizovaného cechu bude dodržen a závod bude plnit plánované parametry.

V Texlenu Trutnov jsme se setkali v nově budovaném závodě s mimořádným úsilím a zdravým riskováním při budování nového závodu, který byl již v ne zcela dohotovených částech plně kapacitně využíván a jen tento přístup dával naději celému podnikovému kolektivu na splnění celoročních úkolů v kvantitativních i kvalitativních ukazatelích. Druhý starý závod Texlenu v Trutnově, který je maximálně využíván na efektivní využití lnu a plní náročné úkoly ve vývozu na náročné zahraniční trhy, dává představu, za jak obtížných pracovních podmínek musí ženy v tomto odvětví pracovat. Rovněž tento závod se potýká s nedostatkem pracovních sil, proto jsme se setkali s ostrou kritikou ministerstva průmyslu, které nepamatovalo na tento podnik se mzdovým opatřením prováděným ke stabilizaci pracovníků.

Navštívili jsme také kožedělný podnik Antonína Zápotockého v Jaroměři. Zde jsme zaregistrovali mj. připomínky k surovinové skladbě a jejich nerovnoměrným dodávkám. Chybí jim zejména kůže z koz a ovcí. Navíc se zde negativně projevuje předchozí nešetrné zacházení se surovinou i se samotnými zvířaty. Touto problematikou se budeme ve výboru zabývat. Přes tyto potíže podnik zvyšuje svoji výrobu, snižuje materiálové náklady a zrychlil obrátku zásob ze 102 dnů na 78 dnů.

Jak se ukázalo, působí i zde velké problémy dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi podniky různých resortů. Tak například barva na textil a kůže stejně jako prostředky na činění kůži se často dovážejí, neboť výrobky našeho chemického průmyslu se neukazují dost kvalitní a neumožňují efektivní zhodnocení naší národní práce na zahraničních trzích.

Soudružky a soudruzi poslanci, ze zprávy k teto problematice vyplývá, že jsou záměry na urychlení rozvoje některých výrobních oborů odvětví řízeného ministerstvem průmyslu. Proto nemohu se nezmínit o problémech obalů, které dělají značné starosti potravinářům a ve svých důsledcích obchodu, zahraničnímu obchodu a spotřebitelům. Lze říci, že složitá je situace ve všech druzích obalů, ale nejvážnější je to s papírovými obaly, z nichž specifické jsou několikavrstevné obaly na některé tekuté potraviny.

Inovace ve výrobě vyžaduje změny v druzích i tvarech obalů i ve zlepšování jejich kvality, ale i změny v množství. Bez toho dost dobře není možné zlepšovat uchovatelnost a užitnou hodnotu potravin. Někdy nedostatek vhodných obalů, včetně kvalitního potisku, brání i zvýšení efektivnosti vývozu. Množí se případy, kdy obalové materiály jsou zajišťovány samotnými odběrateli z nesocialistických zemí, čímž se snižuje efektivnost vývozu a zhodnocení naší národní práce. Přesto, že se tento problém řeší i na úrovni státních orgánů, není dosud dořešen a neskýtá naději na brzké vyřešení.

přes uvedené problémy, kterých jsme zde slyšeli mnoho, připojuji se ke zpravodajské zprávě o tom, abychom ocenili plnění náročných úkolů pracujícími tohoto průmyslového odvětví vysoce a kladně, a proto doporučuji, abychom jim poděkovali a popřáli jim, všem pracující m tohoto odvětví, plnění celospolečenských potřeb v budoucnu. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Otakaru Novotnému.

Soudružky a soudruzi, Zjišťuji, že promluvili všit hni přihlášení řečníci.

Přeje si ještě někdo z poslanců vystoupit v diskusi?

Nikdo.

Můžeme tedy diskusi uzavřít.

K dotazům vystoupí nejprve soudruh místopředseda vlády Urban, potom soudruh ministr Hojer a na závěr předseda vlády soudruh Adamec.

Místopředseda vlády ČSR Bohumil Urban: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, váženi soudruzi poslanci, dostal jsem včera od soudruha poslance Karbaše dotaz týkající se zavedení jednorázových injekčních stříkaček v n.p. Gama České Budějovice.

Chci v úvodu říci, že v období průzkumu poslanců došlo již k určitým rozhodnutím.

Za prvé - pokud jde o jednorázové injekční stříkačky, byly uvolněny prostředky ve výši 327 miliónů devizových. korun s tím, že dosavadní výrobce Chirana zvýší výrobu z dnešních 150 miliónů kus na 300 miliónů kusů injekčních stříkaček. To znamená v praxi. že v letošním roce dostane čs. zdravotnictví zhruba 120 miliónů těchto stříkaček, v příštím roce 160 miliónů - což jim pořád ještě tyhle dva roky nebude stačit - a v 90-tém roce 250 miliónů kusů, což řeší současně známé potřeby čs. zdravotnictví.

Zároveň chci informovat Českou národní radu, že připravujeme zavedení výroby jednorázové injekční techniky. pro diabetiky a alergiky, což jsou krátké a úzké jehly, po kterých je voláno a které se ve světě vyrábějí. O výrobu má skutečně zájem - jak tu soudruh poslanec řekl - podnik Gama České Budějovice, kde k tomu jsou vytvořeny dobré podmínky, ale o výrobu má zájem i družstvo Směr Praha. Oba zájemci - a tak je dohodnuto - do 15. května, což je za měsíc - zpracují svůj návrh výroby na 10 miliónů kusů, a kdo bude lacinější, kdo vytvoří rychlejší a ekonomičtější podmínky pro zavedení výroby, ten dostane od české vlády v květnu, v jeho druhé polovině - to je příští měsíc - devizové prostředky na dovoz potřebných strojů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP