Úterý 12. dubna 1988

Tolik k tomuto dotazu - peníze k dispozici budou a realizace by neměla trvat déle než jeden rok.

Chtěl bych vás současně, soudružky a soudruzi poslanci, informovat o tom, že česká vláda v této době zakládá také modernizaci a rozšíření výroby gumových operačních rukavic a dalších ochranných výrobků v souvislosti s prudce narůstající potřebou v souvislosti s výskytem choroby AIDS. I když nemáme devizové prostředky navíc v české oblastí, řešíme tyto otázky přednostně a v užijeme k tomu i podnikatelské formy ve světě obvyklé, jako jsou devizově návratné úvěry, leasing, pronájem zařízení apod. V praxi to tedy znamená možnost pomoci si i netradičními formami a hledat je nejen ve vládě, ale prakticky na všech úrovních naší práce a naší organizace.

Tolik k tomuto dotazu, děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji místopředsedovi vlády ČSR soudruhu Urbanovi, slovo má soudruh ministr Hojer.

Ministr průmyslu ČSR Petr Hojer: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte, abych vám zcela upřímně a soudružsky poděkoval za vaši aktivitu při průzkumech ve vybraných podnicích řady odvětví našeho resortu.

Poslanecký průzkum v tak širokém rozsahu i s komplexním zaměřením se v organizacích resortu uskutečnil po prvé a přinesl podle našeho názoru významné podněty, názory a připomínky. Tyto náměty a připomínky, které byly obsaženy ve zpravodajské zprávě i v diskusních vystoupeních jednotlivých poslanců na plenární schůzi České národní rady, využijeme jako vodítko pro svoji další práci.

Jsem toho názoru, že přístup poslanců k provádění průzkumu i k řešení problematiky našeho resortu dokazuje také nové formy součinnosti poslanců a vlády s pracujícími ve výrobní základně. Tím je naplňován požadavek otevřenosti a informovanosti tak, jak byl vytyčen 7. a 9. zasedáním ÚV KSČ.

Při řešení situace resortu, jak byla hodnocena v přednesených zprávách, musíme vycházet ze současných reálných možností naší ekonomiky a veškerá opatření rozdělit na dvě zásadní oblasti.

Především na to, co můžeme uskutečnit bezprostředně nebo v krátké době bez vynaložení mimořádných finančních prostředků, bez nároků na další suroviny, materiály, energii a pracovní sílu.

A dále pak je třeba formulovat a realizovat dlouhodobá opatření na základě podrobných, komplexních analýz dosavadních výsledků a světových vývojových trendů.

Připomeňme si, soudružky a soudruzi, co bylo v poslední době řečeno a jaká byla přijata konkrétní opatření pro zlepšení situace.

V diskusi na dnešním zasedání několikrát zazněla otázka reálnosti plánu. Již v minulém roce naše vláda posoudila reálné možnosti resortu průmyslu a provedla nezbytné úpravy některých ukazatelů.

Stejným způsobem bylo postupováno i pro letošní. rok, i když tento plán je stále velmi náročný a vyžaduje podstatné zlepšení řídící a organizátorské práce na všech úrovních, vedením ministerstva počínaje a závody konče, a to v přímé součinnosti s řešením problémů s Českou a Státní plánovací komisí.

Bylo také poukazováno na nedostatečné krytí potřeb vnitřního obchodu, zejména v některých druzích výrobků, jako je například obuv, oděvy a pletené zboží.

K řešení tohoto problému byl vysloven souhlas se snížením vývozu uvedených druhů do nesocialistických zemí v rozsahu 115 miliónů korun ve velkoobchodních cenách. Co to konkrétně znamená?

Na trhu bude proti původním úvahám navíc v obuvi o 750 tisíc párů, v osobním prádle téměř půl miliónu kusů, v pleteném prádle a ošacení předpokládáme dodávky navíc o 450 tisíc kusů.

Jak vyplynulo ze zprávy i z diskuse jedním z velkých problémů - zejména v odvětvích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - je trvalý úbytek pracovních sil. Jak známo, byla v loňském roce přijata stabilizační opatření, spočívající především ve mzdových zvýhodněních, ale také ve zvýhodněních pro učňovský dorost jako základ pro řešení těchto problémů.

Jak již bylo zdůvodněno, je jedním ze zásadních řešení celé problematiky změna struktury a modernizace v lehkém a chemickém průmyslu. Dosud se na modernizaci vybraných výrob lehkého průmyslu vynaložilo nebe předpokládáme vynaložit včetně letošního roku 1,6 mld korun z celkové plánované výše 3,4 miliardy na tuto pětiletku. Efektivnost vložených prostředků závisí na připravenosti organizaci resortu k využití moderních a výkonných zařízení pro výrobu zboží, které bude možno výhodně uplatnit na domácím i zahraničním trhu.

Zde bude, soudružky a soudruzi, podle mého názoru v plné míře nutno uplatnit socialistickou podnikavost tak, jak to vyžaduje. přestavba hospodářského mechanismu, ale současně musíme trvale usilovat a vytvářet všestranné podmínky pro urychlení modernizačních akci. Budeme posuzovat nejen kolik, ale také za kolik a na jaké technické úrovni, v jaké kvalitě se vyrábí a jak jsou uspokojovány potřeby vnitřního i zahraničního trhu. Tímto směrem se musí rozvíjet v resortu aktivita pracovních kolektivů a musí být účinně podněcována aktivizujícími formami hmotné zainteresovanosti.

Budeme usilovat. aby ministerstvo průmyslu naplnilo cíle XVII. sjezdu naší strany, 7. a 9. zasedání ÚV a aby náš resort přispíval k dynamickému rozvoji celé naší ekonomiky a naší socialistické společnosti.

Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu ministrovi Hojerovi, slovo má předseda vlády České socialistické republiky soudruh Ladislav Adamec.

Předseda vlády ČSR Ladislav Adamec: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, také dnešní jednání České národní rady svědčí o tom, že situace v našem průmyslu přerostla z ekonomické záležitosti v citlivou politickou otázku.

Bylo zde řečeno nemálo oprávněných kritických slov. Slyšeli jsme mnoho užitečných námětů a doporučení - těmi se samozřejmě budeme podrobně zabývat.

Celé jednáni dokazuje, že jsme se postupně dobrali k poznání současného nedobrého stavu, že známe zásadní východiska a přistupujeme k řešeni.

Chtěl bych jménem naší vlády poděkovat za pozornost poslanců, výborů i předsednictva České národní rady k této problematice.

Nejen dnes, ale v posledních letech je společnou povinnosti všech orgánů naší republiky vytvářen. předpoklady k tomu, aby náš průmysl v plné míře, ve vysoké kvalitě a v potřebné efektivnosti plnil své poslání v národním hospodářství i v celé naší společnosti. nebude to snadné, nepůjde to ihned, ale docílení potřebných změn je v našich možnostech i silách. Musíme se ale vyvarovat všeho, co nás zavedlo do slepé uličky.

Přednesená zpráva i vystoupení v diskusi ukázaly, že jsme za poslední rok udělali určitý krok kupředu. Dnes jíž poměrně dobře známe příčiny toho, pro. se na tomto useku již tří roky potýkáme s plněním plánu a s takovými obtížemi. Objektivní pohled je nezbytný. Na základě subjektivistických představ, ukládáním nesplnitelných plánů a pouhými silnými slovy nelze dosáhnout obratu k lepšímu. Taková cesta nikam nevede. Ale také nízká náročnost na hospodářskou sféru, omlouvání nedostatků a příjímání planých slibů výrobu nezabezpečí.

Proto vláda přijala závěry k obnově. dynamik a efektivností v tomto odvětví. Posílili jsme reálnost plánu. Myslím, že jsme udělali i poměrně dost pro dosažení souladu surovinových zdrojů a požadovaných výstupů. Zvyšujeme vklady do urychlené modernizace nejperspektivnějších výrob. Jenom v letošním roce je to navíc proti plánu o 380 miliónů Kčs. Současně počítáme s likvidací neefektivních provozů, s provedením nezbytných strukturálních přeměn. Přijali jsme zásadu - a ta skutečně bude platit - že rozhodujícím měřítkem pro posuzování pracovních výsledků je splnění plánu letošního roku.

Podstata věci však nespočívá jen v technických, finančních a organizačních podmínkách. Trvalý a na pevných základech založený vzestup vyžaduje opírat se o promyšlenou dlouhodobou koncepci. Minulost však nelze prostě odepsat, je nutno se s ní umět vyrovnat.

Je dobře známo, že dnešní stav nevznikl roku na rok a že ho také nelze během krátké doby změnit. To říkám s plnou odpovědností. proto nepřistupujeme k těmto věcem jen z hlediska bezprostředních potřeb ročního plánu, ale z dlouhodobějšího výhledu.

O co nám především jde? Tradice spotřebního průmyslu byly založeny na spojení kvalitních domácích surovin a dovedností a tvořivosti českých dělníků a techniků. Ani v období vědeckotechnické revoluce, nástupu výpočetní techniky a automatizace tato skutečnost neztrácí na svém významu. Vždyť dnes více než v minulosti potřebujeme co nejefektivněji zhodnocovat naše domácí suroviny vysoce kvalifikovanou prací. Výroba z domácích surovin je pro nás nejvýhodnější nejen dnes, ale i do budoucna. I proto, že s těmito produkty můžeme nejlépe uspět i na Zahraničních trzích. Nechci zde vyjmenovávat jednotlivé obory. Ať chceme nebo nechceme náš spotřební průmysl je do značné míry závislý na dovozech některých surovin. A my si na ně musíme umět vydělat. Vydělat ne jako dosud vývozem stále většího množství výrobků - ale naopak - rostoucí efektivností exportu.

Rozvoj spotřebního průmyslu nechápeme jen úzce z hlediska produkce deviz. VždyŤ. hlavním a rozhodujícím smyslem práce naších skláren, kožedělných, gumárenských. textilních, oděvních a. dalších podniků je uspokojovat potřeby obyvatel naší země, dobře zásobovat vnitřní. trh. V tomto odvětví máme vynikající tradice - vysoké úrovně řemeslné dovednosti, návrhářství, schopnosti vyrábět levné a současně pěkné zboží hromadné spotřeby i umělecké předměty, luxusní a. módní věci.

Nelze zapomínat ani na to. že v mnoha našich podnicích s dlouholetou tradici vznikaly pokrokové formy organizace práce a řízení. Historie mnoha národů je spjata s počátky dělnického hnutí. s revolučními zápasy dělnické třídy, s bojem pracujících za socialistické přeměny. Musíme si položit otázku: vážíme si dostatečně těchto tradic? Umíme je rozvíjet, naplánujeme je konkrétními činy i při začínající přestavbě?

Soudružky a soudruzi, v posledních třech pětiletkách docházelo především pro neplnění vývozních úkolů ve strojírenství ke stálému zvyšování růstu vývozu spotřebního zboží. To jsme už. zde několikrát řekli. Bohužel, v podstatě extenzívním způsobem. většinou bez potřebné modernizace. v nejednom případě i na úkor kvality, bez výraznějšího zlepšování pracovních a sociálních podmínek lidi. Vždy jsme si plnění plánovaných úkolů vážili, oceňovali jsme obětavou práci žen. nedocházelo však k úměrnému zvyšování vkládá do sociální oblasti. Také to se nám bohužel nevyplatilo. Na řadě závodů se nakupily problémy, narůstala potřeba řešení mnoha oprávněných. sociálních požadavků.

A ještě jedné chyby jsme se dopouštěli. Mnozí odpovědní pracovníci krátkozrace spoléhali na to, že stačí předepisovat stále vyšší procento růstu a spoléhat na iniciativu lidí. Ta byla a je veliká. I při dnešní příležitosti je třeba oprávněně za ni pracujícím poděkovat. Nemůže však nahradit vědeckotechnický pokrok, modernizaci, ani snižující se počet pracovníků. Také to musí být poučením.

Proto považujeme za nejsložitější a současně i nejdůležitější úkol stabilizaci pracovních kolektivů. Přijali jsme k tomu v loňskem roce některá mzdová opatření. konkrétně dáváme ročně 270 miliónů Kčs mzdových prostředků navíc. Podařilo s nám snížit odchody pracovníků. ale jak už zde bylo soudruhem ministrem řečeno. problém vyřešen dosud nebyl. Budeme se muset znovu a ještě hlouběji podívat na příčiny tohoto stavu. Odchod za letošní první měsíce okolo 2000 pracovníků je varovný signálem.

V oborech. kde pracuje většina žen, musíme počítat i s aktivnějším přístupem k řešení jejích specifických problémů. Do budoucna nelze pokračovat v rozšiřování přesčasové práce. Zatím si přesčasovou prací ulehčujeme život. Naopak, musíme postupně vytvářet podmínky aby ženy - matky mohly pracovat na zkrácenou pracovní dobu. Obdobně jako na jiných úsecích. potřebujeme i zde dělat promyšlenější sociální politiku.

Soudružky a soudruzi. vaše připomínky k úrovni zásobováni trhu považujeme za velmi opodstatněné. Vláda se těmito otázkami pravidelně zabývá. Spatřujeme v nich základ spokojenosti lidí. Situaci známe a s nedostatky se nesmiřujeme. Překročení plánovaného maloobchodního obratu za první čtvrtletí letošního roku na 107% ve srovnání s minulým rokem. tzn. více než. 2,5 mld Kčs, je varovným signálem. Takovýto stav jsme v minulosti nikdy nezaznamenali.

Jaká je situace v nabídce jednotlivých druhů zboží? V základních potravinách jsou potřeby trhu zabezpečeny. V množství dostatečně i když někdy může být určitý rozdíl v sortimentu. Místní nedostatky vyplývají převážně z organizačních poruch. A zde musí obchodní organizace, ale i národní výbory zvýšit svou kontrolní činnost. Situace v zásobování obuví, textilem a konfekcí nám dělá velké starosti. I když se jejich vývoz snižuje v letošním roce o více než 1,5 mld Kčs, nelze brzy očekávat výraznější zlepšení. Velice kriticky hodnotíme úroveň zásobování strojírenskými výrobky všeho druhu. Strojírenská ministerstva plánované úkoly plní nedostatečné, zejména v kvalitě i sortimentu. Zlepšení stavu si ale i zde vyžádá delší čas.

Takový je reálný pohled na situaci. Vyhlídky nejsou nejlepší. S tím se však nespokojujeme a při přípravě plánu na léta 1989 - 90 budeme usilovat o změnu. Potřebujeme určité přerozdělení investičních prostředků, další snížení vývozu. Některé druhy zboží. zejména předměty dlouhodobé spotřeby, musíme i dovézt. Nejsme schopni je sami vyrobit. Východisko vidíme v celkovém zvýšeni fondů pro vnitřní trh. Není to problém řešitelný ani v rámci ministerstva průmyslu, ani námi řízené české ekonomiky, týká se celého národního hospodářství. Musíme se o vytváření potřebných podmínek starat i sami, především plněním úkolů plánu letošního roku a celé 8. pětiletky. Opakování výpadků z posledních let připustit nelze.

Zásadní řešení situace vidíme ve změně postavení spotřebního průmyslu, ve struktuře celé naší ekonomiky. Když okolo 40 % investic směřuje do palivoenergetického komplexu, když vyrábíme více než 15,5 mil. tun železa ročně a naše strojírenství léta neplní své plánované vývozní úkoly, nemohou být prostředky na modernizaci odvětví lehkého průmyslu. o hutnosti změnit tento stav jsem již několikrát hovořil na zasedáních ÚV, federální vlády, a naposledy na 9. zasedání ÚV KSČ v pátek minulý týden.

Předběžné propočty ukazují, že na modernizaci a rekonstrukci českého průmyslu bychom potřebovali zhruba 1 miliardu dolarů. Takovou částku najednou vložit nemůžeme. Naše ekonomka by to nevydržela. Musíme proto postupovat po etapách. Budeme zvyšovat vklady z centra, ale na mnohé věci i budou muset podniky vydělat samy.

Soudružky a soudruzi, probíhající přestavba hospodářského mechanismu vytváří příznivé podmínky i pro zvládnutí úkolů v českém průmyslu. Ne spoléháním na automatismus nových nástrojů, ale iniciativnějším, tvořivějším a odpovědnějším přístupem k využívání velkých práv ale i důsledným plněním povinností na všech stupních řízení od ministerstva průmyslu až po jednotlivé podniky. Prováděné změny organizačních struktur nejsou pouhou administrativní reorganizací. Jde nám o racionálnější uspořádání výrobně technické základny. potřebujeme velké, střední i malé podniky, státní i družstevní. Velikost musí v každém jednotlivém případě určovat ne lokální a osobní. ale ekonomická hlediska. I na tuto okolnost chci poslance velmi vážně upozornit, protože nemohou rozhodovat představy okresů nebo krajů, ale především celospolečenská kriteria. potřeby dynamického rozvoje ekonomiky.

V rámci strukturální přestavby vyčleňujeme celý dřevozpracující průmysl, včetně nábytku i celulózy a papíru, pod ministerstvo lesního a vodního hospodářství. sledujeme cíl, aby od těžby dřeva až po zpracování bylo vytvořeno samostatné odvětví. To by mělo přinést vyšší efektivnost i nový rozvoj. Tím zároveň snížíme ministerstvu průmyslu rozsah jeho působnosti.

Soudružky a soudruzi, na závěr ještě poznámku. I ministerstvo průmyslu bude prodělávat veliké organizační změny. Osamostatnění podnikové sféry by mělo zajistit pružnější podnikavost, více kvalitních výrobků dostupných na našem trhu. Máme dostatek vlastních zkušeností, dobrých i méně dobrých. poctivě se poučme - ne formální sebekritikou. ale důsledným přístupem. Uvědomujeme si, že lidé budou hodnotit naší práci podle konkrétních výsledků. A ty by měly být co nejlepší.

Mrzí mě že jsem nemohl podat příznivější zprávu a optimističtější výhled pro nejbližší období. na první místo ovšem stavíme pravdivý a reálný pohled na věci. naši práci. zaměřujeme k tomu, aby se stav postupně měnil jak ve v robě, tak i na našem vnitřním trhu. A věřím, že v úzké soudružské spolupráci s vámi, poslanci České národní rady, se nám to určitě podaří. Děkuji. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji předsedovi vlády soudruhu Adamcovi.

Nyní, soudružky a soudruzi. vystoupí společný zpravodaj a předseda návrhové komise poslanec Jan Koláčný. Prosím o jeho závěrečné slovo a odůvodnění usnesení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP