Úterý 12. dubna 1988

Zpravodaj poslanec Jan Koláčný: Vážený předsedo České národní rady, vážené soudružky a soudruzi. poslanci, vážení hosté.

Na podkladě vystoupení předsedy české vlády soudruha Adamce se zříkám závěrečného slova, dovolte proto, abych vás seznámil s návrhem usnesení z našeho plenárního zasedání. Prosím soudružky poslankyně a soudruhy poslance, aby si vzali návrh usnesení, abych vás mohl seznámit se změnami, které přišly návrhové komisi. Zároveň vás chci informovat, že po odsouhlasení usnesení dostanete konkrétní usnesení poštou do svého bydliště nebo na pracoviště.

Na první straně v odstavci "Ve smyslu ..." atd. ve druhém řádku prosím, abyste si změnili osmičku na devítku, tzn. "... v duchu 9. zasedání...". Na prvé straně jinak nedochází k žádné další změně.

Na druhé s raně v bodě "II. doporučuje vládě ČSR" vás seznámím s novou citací tohoto usnesení.

"A) při usměrňování vývoje ekonomiky v resortu ministerstva průmyslu ČSR ve zbývajících letech 8. a přípravě 9. pětiletky vést ministerstvo průmyslu ČSR:

- k naplnění záměrů technické politiky ministerstva průmyslu, který schválila

- posouzení modernizace a rekonstrukce jeho výrobně technické základny

- materiálně technickému zabezpečení výroby a dodavatelsko-odběratelských vztahů, včetně způsobů uvolňování deviz

. plánovitému snižování materiálové, energetické a mzdové náročnosti výroby."

To jsou tedy všechny změny, které se doporučují z hlediska "II. doporučuje vládě ČSR".

U bodu "b) uložit ministrovi průmyslu ČSR" jako první odrážku prosím, abyste si poznamenali

" - zabezpečit splnění plánu roku 1988 ve všech, zejména kvalitativních ukazatelích a vytvořit předpoklad k obnově dynamiky efektivnosti resortu ministerstva průmyslu ČSR ve zbývajících letech 8. pětiletky, tím vytvořit nezbytné věcné předpoklady k realizaci přestavby organizačních struktur resortu."

A pak následuje ono "prohloubit ..." atd.

A jako předposlední odrážku u toho bodu "b) uložit ministrovi průmyslu ČSR" doporučujeme

" - náročněji než dosud minimalizovat ztráty pro neplnění termínů uvádění kapacit do provozu a neplnění plánovaných parametrů výroby nových investic.

Vážený soudruhu předsedo, to jsou veškeré připomínky, které došly k návrhu na usnesení návrhové komisi.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji.

Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh usnesení z našeho jednání k prvnímu bodu, včetně zapracovaných vašich podmínek.

Má k tomuto návrhu, jak byl formulován soudruhem Koláčným, někdo dotaz nebo připomínku? - Nemá.

Můžeme tedy hlasovat o tomto upraveném návrhu usnesení tak, jak byl přednesen poslancem Koláčným. Podle prezenční listiny je přítomno 176 poslanců, Česká národní rada tedy je schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení České národní rady ke Zprávě vlády České socialistické republiky k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu, řízeného ministerstvem průmyslu České socialistické republiky podle návrhu návrhové komise, nechť zvedne ruku /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? - Ne. Děkuji.

Tím jsme projednali první, mimořádně významný bod pořadu naší schůze. Děkuji všem soudruhům, kteří se na jeho přípravě podíleli, ať už před naším jednáním, či přím o zde. Zejména děkuji členům vlády a předsedovi vlády za aktivní řešení dané problematiky.

Můžeme přistoupit ke druhému bodu našeho pořadu, tj.

II.

Vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změně hranic ČSR na hraničních vodních tocích s PLR.

Z pověření vlády ČSR. odůvodní vládní návrh ústavního zákona ministr vnitra ČSR Josef Jung, kterého prosím o slovo.

Ministr vnitra ČSR Josef Jung: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, přijetí ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou je nutným právním předpokladem k realizaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic.

Sjednání této smlouvy vyvoláno přirozenými změnami, k nimž došlo na hraničních vodních tocích od roku 1958, kdy vstoupila v platnost dosavadní smlouva s Polskou lidovou republikou o vytyčení státních hranic. Smlouvou podepsanou 10. prosince 1986 ve Varšavě, tedy dochází jen ke zpřesnění vytyčení státních hranic tak, aby jejich průběh odpovídal faktickému stavu. Jde celkem o 557 drobných změn, zjištěných v první etapě přezkoušení průběhu státních hranic, které nebylo možno z technických nebo i z ekonomických důvodů uvést do původního stavu.

Z bilance oddělených ploch státních území je zřejmé, že oddělené plochy jsou v celkovém souhrnu velmi malé. Rozdíl mezi vzájemné oddělovanými územími jsou v neprospěch Polské lidové republiky o 0,45 ha ve federálním pojetí. pokud se týká území České socialistické republiky, dochází tady ke změnám v náš neprospěch ve výměře 0,61 ha, tedy území velmi nepodstatné. Tento rozdíl je tak zanedbatelný, že lze oddělené plochy částí státních území považovat za vzájemně vyrovnané.

Ke sjednání obdobných smluv - připomínám - bylo v minulosti přistoupeno i s některými jinými sousedními státy, například s Německou demokratickou republikou a s Rakouskem. I v těchto případech došlo k uzavření smluv o změnách hranic především v důsledku přírodních či umělých změn polohy hraničních vodních toků.

Soudružky a soudruzi poslanci, udělení souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky ústavním zákonem České národní rady je předpokladem přijetí připravovaného ústavního zákona o změnách průběhu státních hranic s Polskou lidovou republikou Federálním shromážděním.

Předložený vládní návrh zákona vám, soudružky a soudruzi poslanci, doporučuji schválit.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru Jungovi za odůvodnění předloženého návrhu a prosím nyní společného zpravodaje poslance Josefa Mečla, aby přednesl zprávu výborů České národní rady.

Poslanec Josef Mečl: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vzhledem k významu státního území předepisuje ústavní zákon o čs. federaci pro jakoukoliv, byť i drobnou změnu státního území zvláštní postup. Pro souhlas ke změně státní hranice republiky je tedy předepsaná forma ústavního zákona.

Ústavní zákon o čs. federaci v článku 3 stanoví, že hranice Československé socialistické republiky a hranice České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky mohou být změněny Jen ústavním zákonem Federálního shromáždění. v témže článku se dále uvádí, že hranice každé z obou republik se mohou změnit jen se souhlasem příslušné národní rady a tento souhlas se poskytuje rovněž ve formě ústavního zákona.

V souladu s touto ústavní zásadou předložila vláda České socialistické republiky České národní radě návrh ústavního zákona české národní rady o souhlasu ke změnám hranic české socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou. Vzhledem k tomu, že dochází také ke změně hranic Slovenské socialistické republiky, předložila vláda Slovenské socialistické republiky obdobný vládní návrh ústavního zákona Slovenské národní radě.

Jak řekl soudruh ministr Jung, v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních Tocích byla v roce 1986 ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic. Tyto důvody byly ve zprávě ministra vnitra vyloženy.

Jde o účelné dílčí změny státního území, vesměs technického charakteru, které budou na základě této smlouvy provedeny. Jak bylo uvedeno a jak také ústavně-právní výbor projednal, jde o reciproční a oddělené plochy částí výsostných území obou států, které se ve svém souhrnu vyrovnávají. Na dotčených pozemcích, která nejsou zemědělsky využívány, se nenacházejí žádné stavby, takže není třeba řešit ani otázky majetkoprávní.

Ústavně-právní výbor České národní rady a výbor pro národní výbory a národnosti, kterým byl vládní návrh předsednictvem přikázán, projednaly návrh ústavního zákona a své souhlasné stanovisko vyjádřily ve společné zprávě, kterou máte k dispozici.

Z pověření těchto výborů doporučuji, aby Česká národní rada návrh ústavního zákona o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou schválila. Děkuji za pozornost. /potlesk/

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Josefu Mečlovi.

Do této chvíle se nepřihlásil písemné do rozpravy k tomuto bodu nikdo z poslanců. Ptám se proto, zda si někdo přeje vystoupit k této problematice z poslanců nebo z členů vlády? Nikdo. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Doporučuji hlasovat o celém návrhu najednou. Máte k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? Nejsou.

Chtěl bych ještě připomenout, že podle článku 109 ústavního zákona o čs. federaci je k přijetí ústavního zákona ČNR třeba souhlasu třípětinové většiny všech jejích poslanců.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je v sále přítomno 176 poslanců. Jsme tedy schopni se usnášet.

Kdo souhlasí s vládním návrhem ústavního zákona ČNR o souhlasu ke změně hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou podle sněmovního tisku 57. ve znění společné zprávy výborů ČNR obsažené ve sněmovním tisku 61. nechť zvedne ruku.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Schválili jsme navrhovaný ústavní zákon jednomyslně a splnili jsme i základní podmínku, tj. souhlas třípětinové většiny všech poslanců ČNR

Tím jsme projednali druhý bod pořadu.

Můžeme přistoupit k třetímu bodu pořadu, kterým je

III.

Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Prosím zpravodajku ústavně právního výboru poslankyni Annu Kocurovou, aby odůvodnila návrh.

Poslankyně Anna Kocurová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, v období od schůze ČNR v prosinci. 1987 požádalo podle zákona o organizaci a o volbách soudů 22 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce. Z uvedeného množství je 12 soudců znovu navrhováno k jiným soudům, 1 soudce přechází do funkce člena advokátní poradny, 1 soudce byl na základě konkursu přijat jako vědecký pracovník ČSAV, 2 soudkyně odcházejí z důvodu péče o děti, 1 soudkyně jde do částečného invalidního důchodu, 1 soudce odchází z důvodu následování manželky a 4 soudci hodlají na stoupit jiné zaměstnání.

Ustavně právní výbor ČNR projednal došlé žádosti o zproštění soudcovské funkce ve své schůzi 10. března 1988 a jeho jménem doporučuji. aby ČNR zprostila funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni na tisku č. 62.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Kocurové za odůvodnění návrhu. Máte, soudružky a soudruzi poslanci. nějaké otázky nebo připomínky k návrhu ústavně právního výboru? Nejsou. Navrhuji, abychom přistoupili k hlasování takže budeme hlasovat o celém písemném návrhu usnesení najednou. Jsou nějaké připomínky nebo námitky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou. Můžeme tedy takto postupovat.

Kdo souhlasí s návrhem ústavně právního výboru obsaženým v tisku 62, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku: /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím jsme projednali třetí bod pořadu schůze.

Čtvrtým bodem je

IV.

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Dovolte mi, abych tento návrh jménem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky odůvodnil.

Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovoluji si vám předložit z rozhodnutí předsednictva ÚV NF ČSR, které zasedalo dne 27. února 1988. a v souladu se zákonnými ustanoveními o organizaci soudů a o volbách soudců návrh ke schválení 42 kandidátů na volbu soudců z povolání pro Nejvyšší soud ČSR. ke krajským, okresním a obvodním soudům v České socialistické republice. Písemný návrh je uveden v tisku č. 63.

Předkládám tyto návrhy:

- pro Nejvyšší soud ČSR 2 kandidáty

- pro městsky soud v Praze 3 kandidáty

- pro krajský soud v Pra ze 2 kandidáty

- pro krajský soudy Českých Budějovicích 1 kandidáta

- pro krajský soud v Ústí n. Labem 1 kandidáta

- pro krajský soud v Hradci Králové 1 kandidáta

- pro krajský soud v Brně 2 kandidáty

- pro krajský soud v Ostravě 3 kandidáty

- pro obvodní soudy v Praze 8 kandidátů

- pro okresní soudy v ČSR 19 kandidátů.

Návrh obsahuje politicko-odborné charakteristiky 16 soudců, kterým uplyne desetileté funkční období. Uvedené návrhy jsou předloženy po provedené kontrole plnění závěrů komplexního hodnocení. které vyústilo u všech kandidátů v závěr, že splňují politické i odborné předpoklady pro výkon soudcovské funkce i v dalším funkčním období. Mezi navrhovanými kandidáty je rovněž 11 soudců z řad justičních čekatelů, kteří složili předepsanou justiční zkoušku, 12 soudců, kteří jsou navrhováni ke zvolení pro jiné soudy a 3 kandidáti jsou z náboru mimo resort, justice.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP