Úterý 12. dubna 1988

V návrhu, který předkládáme, je 16 mužů a 26 žen. Jejich věkové složení je následující:

- 8 kandidátů je ve věku do 25 let

- 15 kandidátů do 35 let a

- 19 kandidátů je do 60 let.

Soudružky a soudruzi poslanci. při výběru kandidátů na soudce z povolání byla sledována jejich politická a odborná připravenost, zkušenosti z justiční praxe a angažovanost při uplatňování právních norem a předpisů socialistického soudnictví. Všichni kandidáti, které předkládáme, se podle předložených podkladů podílejí na politickém a společenském životě na pracovištích i mimo ně.

Na základě provedených hodnocení jednotlivých kandidátů na soudce z povolání je možno konstatovat, že všichni splňují politické i odborné předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců z povolání ve znění vyhlášeném pod č. 19/1970 Sb. Všichni kandidáti se svou kandidaturou k uvedeným soudům souhlasí.

Dovolte mi, abych z pověření předsednictva ÚV NF ČSR doporučil předložené návrhy na soudce z povolání ke zvolení a vyslovil přesvědčení, že pokud budou navrhovaní kandidáti schváleni, budou nepochybně ve své činnosti prosazovat a uskutečňovat politiku KSČ a záměry našeho socialistického soudnictví.

Soudružky a soudruzi, to byl návrh předsednictva ÚV NF ČSR.

Má někdo připomínky nebo otázky k předloženému návrhu?

Nemá.

Doporučuji, abychom přistoupili k hlasování, a to o celém předloženém návrhu najednou. Jsou nějaké připomínky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům ČSR, jak je obsažen v písemném návrhu předsednictva ústředního výboru NF ČSR podle tisku 63. ať zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím jsme zvolili navržené soudce do jejich funkcí a projednali čtvrtý bod pořadu schůze.

Soudružky a soudruzi. posledním bodem je

V.

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. prosince 1987 do 11. dubna 1988

Tato zpráva vám byla rozdána před schůzí. Máte k ní nějaké připomínky nebo dotazy? /Nebyly./

Navrhuji, aby Česká národní rada schválila zprávu o činnosti svého předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady podle tisku 60.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Tím jsme projednali pořad 9. schůze České národní rady.

Soudružky a soudruzi poslanci. na začátku schůze jste obdrželi písemnou zprávu o zajištění realizace podnětů poslanců ze 7. schůze České národní rady. Doporučuji. abyste ve výborech České národní rady sledovali postup realizace těchto podnětů.

K této písemné zprávě požádala o připomínku poslankyně Marcela Černá.

Poslankyně Marcela Černá: Vážený soudruhu předsedo, vážení soudruzi poslanci a poslankyně:

Z našeho výboru byl vznesen podnět č. 7. a to k problematice ústavní a ochranné výchovy mladistvých, kde přetrvávají velké problémy.

Vzhledem k tomu, že jsme se zúčastnili. mezivýborových průzkumů k přípravě 11. schůze České národní rady k rozvoji mladé generace a tyto připomínky se znovu objevují i z našich volebních obvodů, nesouhlasíme s tím, že projednávání se odsune až do října 1989, protože v řešení připomínky je konstatováno, že vláda se zabývala věcí již v roce 1975, v roce 1986 konstatovala, že stav nedostatku kapacit se podstatně nezměnil a šetření, které provedlo ministerstvo školství,

zjistilo, že v současné době na umístění v výchovných ústavech čeká 473 dětí a v nejbližší době bude nutné do těchto zařízení umístit přibližně tisíc dětí po ukončení základní. školy.

Doporučovala bych proto jménem našeho výboru, aby této otázce byla věnována pozornost dříve než v říjnu 1989, kdy má být předložena zpráva o zabezpečení kapacit výchovných ústavů pro děti a mládež.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji.

Doporučuji, abychom vzali na vědomí, že se touto připomínkou bude zabývat příslušný výbor i předsednictvo České národní rady, není námitek? /Nebylo námitek./

Soudružky a soudruzi, tím jsme projednali schválený pořad. Děkuji všem poslancům za aktivní přístup k jednání, děkuji všem členům vlády za účast a aktivní podíl na jednání, zvlášť děkuji předsedovi vlády soudruhu Adamcovi.

Prosím členy předsednictva, aby se nyní sešli ke krátkému jednání v místnosti ve 4. poschodí.

Končím 9. schůzi České národní rady. Čest práci!


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP