Úterý 20. prosince 1988

Odvětví řízená vládou ČSR překračují stanovený objem výroby a proti předchozím dvěma rokům se lépe vyrovnávají s kvalitativními ukazateli plánu. V zásadě se však neplní záměry 8. pětiletky. Do konce listopadu letošního roku se zvýšila průmyslová výroba 2,5 %, stavební výroba o 1,7 % a zisk do konce října o necelých 13 %. Předpokládáme, že hrubá zemědělská produkce bude splněna, i když v jiné struktuře.

Plnění globálních ukazatelů plánu však nepovažujeme za rozhodující kritérium pro hodnocení dosažených výsledků.

Tím základním je, zda se nám daří realizovat cíle, které v oblasti hospodářské a sociální politiky vytyčil XVII. sjezd KSČ, zejména pokud jde o zvyšování intenzifikace reprodukčního procesu, pokrok v řešení dlouhodobých věcných problémů rozvoje a strukturálních změn ekonomiky a stupeň uspokojování potřeb obyvatelstva a společnosti.

Při posuzování dosažených výsledků z tohoto zorného úhlu zjišťujeme, že v naplňování stanovených cílů zůstáváme v letošním roce na mnoha úsecích nemálo dlužni.

Především v tom, že se nedaří výrazněji omezit působení extenzivních tendencí a faktorů hospodářského růstu. Jejich podíl na tvorbě upravených vlastních výkonů činil v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky 52 % oproti plánovaným 16 %. V resortu ministerstva průmyslu dosáhl podíl extenzívních faktorů 40 %, v resortu ministerstva výstavby a stavebnictví v odvětví stavební výroby 100 % a v průmyslu stavebních hmot 67 %, v resortu ministerstva zemědělství a výživy 41 %.

Tento vývoj vede k dodatečnému čerpání nákladů, k vyšší materiálové i mzdové náročnosti výroby a ke snižování celkové společenské efektivnosti reprodukčního procesu.

Ve srovnání s plánem byly materiálové náklady výrazněji překročeny například ve výrobně hospodářské jednotce Čs. kamenoprůmysl, ve státních podnicích Vertex Litomyšl, Fezko Strakonice. Prefa Preštice, ale i v dalších odvětvích a podnicích.

V souhrnu za odvětví řízená vládou ČSR byla překročena plánovaná spotřeba materiálu o 700 miliónů Kčs, paliv a energie o 1,7 miliardy Kčs, byly čerpány vyšší mzdy o 1,1 miliardy Kč a devizové prostředky na dovozy z nesocialistických zemí pro výrobní spotřebu o 200 miliónů Kčs fco.

V resortních rozborech plnění plánu zatím stále přetrvává hodnocení zejména objemových ukazatelů. Proto vláda uložila ministrům, radám krajských národních výborů a radě Národního výboru hlavního města prahy provést rozbor výsledků hospodářské činnosti podřízených organizací za období leden až říjen 1988 z hlediska míry působení intenzivních a extenzivních faktorů růstu. Posoudit dodržení proporcí mezi přírůstkem výroby a spotřeby surovin, materiálů, paliv, energie a mezd. Hlavní důraz přitom položit na stupeň uspokojování potřeb podle směrů konečného užití vyrobené produkce s přednostní orientací na vnitřní trh a vývoz do nesocialistických zemí, ale také na míru řešení dlouhodobých věcných problémů rozvoje ekonomiky, na úroveň materiálové a celkové nákladovosti vyrobené produkce a především stupeň jejího zhodnocení na vnitřním a zahraničním trhu a na cesty a způsoby dosahování hospodářských výsledků.

Ze závěrů rozboru vyvodit důsledky pro přístupy k plnění plánu již v roce 1989 tak, aby kritériem úspěšnosti hospodářské činnosti podniků bylo minimálně dosažení v plánu stanovené míry intenzifikace.

Toto rozhodnutí vlády je mimo jiné motivováno i tím, že při vyšším objemu výroby se překračuje celkový odbyt, avšak jeho struktura se od plánu podstatně odchyluje.

Tak například přírůstek vývozu do nesocialistických zemí má podle plánu činit ve velkoobchodních cenách za celý rok 2,8 miliardy Kčs. Ve skutečnosti dosáhl za 10 měsíců 1,7 miliardy Kčs, což představuje pouze 60 % ročního úkolu. Neuspokojivě se plní plán zejména ve státních podnicích Jablonecké bižuterie, Kara Trutnov, ve výrobně hospodářské jednotce Spofa Praha, ale i v dalších.

Naproti tomu vývoz do ostatních teritorií má být proti loňskému roku ve velkoobchodních cenách nižší o 600 miliónů Kčs. Ve skutečnosti se do konce října letošního roku zvýšil o sto miliónů Kčs. Některé výrobní hospodářské jednotky a státní podniky hledají zřejmě snadnější cesty odbytu a nevyvíjejí potřebné úsilí k tomu, aby se prosadily na náročnějších trzích

Část vyrobené produkce nenachází efektivní užití a končí v zásobách. Je třeba si uvědomit, že odklon od plánovaného užití vyrobené produkce obvykle vede k oslabení vnitřního trhu. Nedostatky na vnitřním trhu pak často kritizují ti, kteří je vyvolávají sami i touto cestou. Podniky, které se takto chovají, musí do budoucna počítat s tím, že v takových případech nebudou mít k dispozici dodatečné suroviny, energii, materiály a stejný mzdový normativ jako na společenskou objednávku.

Vážné problémy máme v letošním roce s hmotným krytím dalšího růstu osobní spotřeby obyvatelstva. Jednou z příčin je nesoulad mezi vývojem peněžních příjmů a dodávkami zboží a služeb z tuzemské výroby i z dovozu v množství, struktuře, kvalitě a čase. Za uplynulé období vzrostly peněžní příjmy obyvatelstva o 3,5 % a jejich dynamika je zhruba dvojnásobně rychlejší, než se předpokládalo v plánu, tj. v absolutním vyjádření 6,8 miliard Kčs. Takový vývoj nelze nechat bez odezvy v opatřeních, která bude vláda ČSR ve spolupráci s federální vládou realizovat v průběhu příštího roku.

Současně se proti loňskému roku za 9 měsíců zvýšil výběr vkladů o 4,7 mld Kčs a poklesla míra úspor. Přes to, že nákup zboží do tržních fondů se výrazně překračuje a jeho přírůstek je o 6,6 mld Kčs vyšší než celoročně plánovaný, nestačí to ke krytí kupní síly obyvatelstva.

V důsledku toho na vnitřním trhu se prohlubuje globální a strukturální nerovnováha a roste míra negativního hodnocení úrovně uspokojování spotřebitelské poptávky.

V investiční výstavbě trvá nadále vysoká rozestavěnost. Zůstatky rozpočtových nákladů zahajovaných staveb se do konce září snížily pouze o 1,6 mld Kčs, zatímco v plánu se počítá s jejich snížením za celý rok o 5,7 mld Kčs. V komplexní bytové výstavbě národních výborů bylo za 10 měsíců dokončeno pouze 48,2 % plánovaného počtu bytů, z toho v hlavním městě Praze jen 31,2 %.

Některé z uvedených problémů a nedostatků mají dlouhodobější charakter a snižují očekávané výsledky letošního roku.

Roční plán bude v hlavních ukazatelích za odvětví řízená vládou ČSR poprvé v této pětiletce splněn. Objem vytvořeného národního důchodu se proti loňskému roku zvýší zhruba o 2,5 - 2,6 %, což bude o 0,4 - 0,5 bodu více, než se předpokládá v plánu.

Soudružky a soudruzi, plán příštího roku a jeho realizace má zcela mimořádnou důležitost v dalším rozvoji. Je to dáno důrazem, s nímž ústřední výbor Komunistické strany Československa na svých posledních zasedáních, a především na 10. a 12., požadoval řešit nedostatky, které se na řadě úseků nahromadily. Proto základní filozofie plánu na příští rok spočívá v kursu na obnovu a upevnění ekonomické rovnováhy ve všech základních proporcích národního hospodářství, zabezpečování životní úrovně, a tím i plánovitého naplňování sociálních programů. Vláda považuje za přední úkol, aby nastolováním hospodářské rovnováhy čelila inflačním tlakům, které by mohly ohrozit úspěšný rozvoj společenských a ekonomických programů v příštích letech.

K zabezpečení cílů plánu jsme stanovili konkrétní úkoly resortům a národním výborům. Počítáme s růstem vytvořeného národního důchodu minimálně o 2,0 %, osobní spotřeby o 1,8 % a společenské spotřeby obyvatelstva o 5,0 %, což je ovlivněno především přijatými opatřeními v sociální oblasti. Při tomto tempu je žádoucí usilovat o překročení těchto cílů, zejména v tvorbě zdrojů pro vnitřní obchod a v efektivnosti výroby i celkového reprodukčního procesu v ekonomice, řízené vládou České socialistické republiky.

Na úseku tvorby zdrojů a efektivnosti sice nenaplňujeme beze zbytku záměry 8. pětiletky, jejíž koncepce vychází z růstu vytvořeného národního důchodu o 3,2 %, avšak vláda je přesvědčena, že plán příštího roku je postaven náročně a současně tak, aby byl splnitelný.

V souladu s tím položila vláda hlavní důraz na udržení plynulého vývoje národního hospodářství při širším uplatnění ekonomických nástrojů řízení. Současně nelze vyloučit, že v tomto přechodném období budeme využívat podle podmínek jednotlivých odvětví a resortů a podle potřeb k překlenutí problémů v materiálně technickém zásobování, dodavatelsko-odběratelských vztazích a v dalších problémových úsecích i některých centrálně administrativních nástrojů, opírajících se o zvýšené organizátorské působení ústředních orgánů.

Soudružky a soudruzi, z pohledu úsilí o obnovu a upevnění rovnováhy jde nyní o to podložit příslušné záměry plánu a rozpočtu na příští rok celým souborem účinných, promyšlených a konzistentních kroků, které budou zárukou nejenom splnění, ale v žádoucích směrech i překročení stanovených úkolů. Komplex těchto kroků, které musíme soustavně rozvíjet, prohlubovat a spojovat s novým ekonomickým mechanismem, musí zahrnovat oblast vnitřního trhu, hospodářství řízeného národními výbory, finanční a rozpočtové politiky, investiční výstavby, dodavatelsko-odběratelských a vnějších vztahů. Jejich realizace přitom musí přirozeně navazovat na opatření vlády, dále je rozvíjet, napomáhat tomu, aby se do ekonomiky řízené vládou ČSR vnášel rytmus, překonávala nervozita, napětí a poruchy, které přinášejí nejen hospodářské, ale především politické škody.

K rozhodujícím prioritám hospodářské politiky vlády patři v současném období úsilí o stabilizaci a postupné zkvalitnění vnitřního trhu.

Při hledání východisek jdeme cestou jednak operativních, bezprostředně působících opatření, jednak systémových a koncepčních opatření, která by vytvořila předpoklady k dosažení stability vnitřního trhu během dvou až tří let.

Na úrovni vlád a jednotlivých resortů jsme provedli kontrolu plnění úkolů, které byly uloženy v loňském a v letošním roce s cílem zvýšit tuzemskou výrobu nedostatkových výrobků a posílit dovozy spotřebního zboží a technologických zařízení pro jejich výrobu.

U vybraných druhů spotřebního zboží stanovila vláda konkrétní věcný a časový postup k odstranění jejich nedostatkovosti. Současně rozhodla omezit prodej osobních automobilů a nábytku, ale i dalších spotřebních předmětů mimotržním spotřebitelům. Ke zlepšení situace na vnitřním trhu ještě v závěru letošního roku se všechny dodavatelské resorty zavázaly plánované dodávky nejenom splnit, ale v žádoucích sortimentech je i překročit.

Pokud jde o příští rok, přijímáme opatření k naplnění sortimentní struktury zboží podle požadavků obchodu. Směřují zejména k vyššímu využití výrobních kapacit zlepšením organizace práce, zvýšením směnnosti a k usměrnění a regulaci odbytu nedostatkových výrobků ve prospěch dodávek pro vnitřní trh a přímý maloobchodní prodej.

To vše ale na rychlé řešení hlubokých disproporcí mezi zdroji a potřebami nebude stačit, proto musí jednotlivé resorty hledat další cesty, jak získat nové kapacity pro výrobu spotřebního zboží při strukturální přestavbě, nebo volné kapacity ve vedlejších činnostech zemědělských podniků, výrobních družstev, ale i v dalších podnicích, které k tomu mají předpoklady.

V resortu ministerstva výstavby a stavebnictví počítáme s tím, že na základě posílení mzdových prostředků pro rok 1989 a zvýšení směnnosti při výrobě pálených zdicích materiálů v závodech Česká Třebová, Uhříněves a Letohrad bude zajištěna dodatečná výroba 55 mil. cihlových jednotek. Jejich celkové dodávky pro vnitřní trh tak dosáhnou výše 1 107 mil. cihlových jednotek, tj. o 247 mil. více než v letošním roce. Dodávky cementu do tržních fondů budou v příštím roce vyšší zhruba o 45 tisíc tun. K odstranění současného napětí v této oblasti jsme založili cestou intenzifikace a modernizace zvýšení výrobních kapacit, s jejich přínosy lze počítat v příštích dvou až čtyřech letech. Vláda uložila ministrovi výstavby a stavebnictví, aby zabezpečil plně potřeby cementu a zdicích materiálů pro vnitřní trh, a to i za cenu omezení jejich dodávek pro investiční výstavbu. To však vyžaduje, aby obchodní organizace důsledně uplatnily zásadu, že nebudou prodávat tyto nedostatkové zdroje socialistickým organizacím ve velkém, ale v prvé řadě individuálním stavebníkům a vytvoří si i potřebné zásoby v mimosezónním období při dohodnuté toleranci jejich financování.

Resort ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu zabezpečuje dodatečné dodávky nábytku, oken a dveří, především pro individuální stavebníky, a to růstem směnnosti na stávajících výrobních kapacitách. K výrobě oken a dveří využijeme ve větší míře i kapacity zemědělských organizací.

V současné době ve spolupráci se Státní plánovací komisí prověřujeme možnosti, jak získat nadplánované pro středky pro přímé dovozy zboží a pro dovozy techniky a technologií ke zvýšení tuzemské výroby, zejména nedostatkových druhů zboží. Příslušné návrhy posoudíme a rozhodneme o nich v průběhu ledna příštího roku.

Zkušenosti z minulého a letošního roku však potvrzují, že stabilitu vnitřního trhu nemůžeme trvale řešit jednorázovými devizově náročnými dovozy spotřebního zboží. Zásadní řešení vidíme v modernizaci a rekonstrukci výrobně technické základny zpracovatelského průmyslu. Pro léta 1989 - 1990 počítáme se zintenzívněním procesu modernizace, a to i v oborech, které dříve nebyly do modernizačního celku zařazeny. Jedná se zejména o modernizaci bavlnářských a vlnařských přádelen, koželužen, pletařských a obuvnických kapacit. Vybrali jsme rychle návratné akce, které by v relativně krátkém čase měly vést ke zvýšení produktivity práce, k úsporám pracovních sil a k celkovému obohacení nabídky zboží na vnitřním trhu.

Předpokládáme, že na dovozy strojů a zařízení z nesocialistických zemí, které jsou s realizací těchto modernizačních akcí spojeny, vynaložíme v příštích dvou letech zhruba 1 miliardu korun.

Postupně chceme odstranit dlouhodobě existující problémy v obalových materiálech, jako jsou skládačky, kartonáže, vlnité lepenky, hliníkové a smršťovací fólie, nápojové lahve a konzervárenské sklo. Jejich nedostatek ohrožuje v řadě případů plánované dodávky potravinářských výrobků, stavebnin a léků do tržních fondů. Z celkového limitu devizových prostředků na dovozy strojů a zařízení z nesocialistických zemí, který byl pro 8. pětiletku stanoven ve výši 0,4 mld Kčs fco, vynaložíme v letech 1988 - 1989 zhruba polovinu této částky. Řešení však nehledáme pouze v dovozech. K rozšíření výroby využíváme též kapacit zemědělských organizací, např. Agrokombinátu Slušovice, JZD Mír Kozákov, JZD Moutnice a dalších.

Hledáme možnosti i v budování podniků spotřebního průmyslu s československou majetkovou účastí v některých rozvojových zemích ve vazbě na realizaci strukturálních změn v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu. Uvolněné tuzemské kapacity budou modernizovány a využity pro zvýšení výroby špičkových a módních výrobků a ve větší míře i pro cenově výhodný vývoz.

Nedílnou součástí procesu stabilizace a zkvalitňování vnitřního trhu je uplatnění i nového mechanismu řízení ve vnitřním obchodě od 1. ledna příštího roku a přestavba organizačních struktur tohoto odvětví na státní podniky s podstatným zvýrazněním komerční a ekonomické samostatnosti a odpovědnosti. První poznatky ukazují, že většina obchodních organizací, které v letošním roce ověřují prvky nového hospodářského mechanismu, dosahuje rychlejší dynamiky maloobchodního obratu, lepších výsledků v tvorbě zisku, projevuje větší pružnost a aktivitu ve spolupráci s výrobními podniky a družstvy.

V nových hospodářských podmínkách pracují od 1. ledna letošního roku podniky restaurací a jídelen. I když dosažené výsledky nechceme nijak přeceňovat, jsou v některých směrech pozoruhodné.

Jak známo, řadu let bylo hospodaření většiny podniků ztrátové a se ztrátou se počítalo dokonce i v plánech. Za 10 měsíců tohoto roku dosáhly podniky restaurací a jídelen v ČSR zisku přes 214 mil. Kčs.

Ukazuje se, že nový hospodářský mechanismus vnáší do řízení a do činnosti podniků a závodů účinnou motivaci. Ta se začíná projevovat především v efektivnějším hospodaření, avšak zatím méně výrazně ve zvyšování kvality služeb a v jejich pohotovosti. Rovněž zjištěné případy narušování poctivosti prodeje některými jednotlivci svědčí o tom, že před pracovními kolektivy i před vedením podniků stojí ještě mnoho úkolů, aby se naplnilo jedno z rozhodujících kritérií úspěšnosti jejich práce, to je spokojenost zákazníků se službami našeho pohostinství.

Systémová opatření ke stabilizaci vnitřního trhu směřují k ekonomické stimulaci tuzemské výroby na dodávkách zboží do tržních fondů, zejména základních druhů v nižších cenových polohách a ke zvýšení aktivní úlohy cen, především zjednodušením podmínek cenové tvorby stimulovaných výrobků, jejichž ceny se tvoří dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Oceňujeme, že řada výrobních podniků, které pracovaly v experimentu, zvýšila své dodávky pro vnitřní trh, ačkoliv jim státní plán direktivně nestanovil jejich objem ani strukturu. Jako příklad je možno uvést státní podniky Bytex Vratislavice, Textilana Liberec, Jablonecká bižuterie, národní podnik Jitex Písek a další.

Předpokládáme, že tyto přístupy budou ve větší míře pozitivně působit i v příštím roce, že nové státní podniky si plné uvědomí svou společenskou odpovědnost za krytí potřeb vnitřního trhu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP