Úterý 20. prosince 1988

Potřebné podmínky budeme rovněž vytvářet k rychlejšímu zavádění nových technologií stavění. Připravujeme založení výroby některých nových materiálů na bázi cementotřísky a sádry, jejich fyzikální, tepelně technické a zvukoizolační vlastnosti budou šetřit a postupně nahrazovat tradiční stavební materiály.

Počítáme s tím, že v průběhu prvního pololetí projednáme problematiku stavebnictví samostatně ve vládě, kde chceme vyjít jak z důsledného rozboru současného stavu, tak i z potřeb a nároků na stavebnictví a výstavbu v 9. pětiletce.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, mimořádnou pozornost věnuje vláda problémům oblastního rozvoje. Dovolte, abych vás v této souvislosti informoval o řešení některých zvláště citlivých otázek, které se v poslední době nahromadily, vyvolávají nespokojenost občanů a stávají se brzdou dalšího sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti.

Na samostatném jednání představitelů vlády se zástupci Národního výboru hlavního města Prahy byla dohodnuta opatření k řešení aktuálních problémů jak pro nejbližší, tak i perspektivní období.

Hlavní pozornost jsme věnovali zabezpečení zdravotnického generelu, bytové výstavby, oprav, údržby a modernizace domovního a bytového fondu a výstavby základního komunikačního systému.

Přijatá opatření se dotýkají rovněž rozšíření prodejní doby v obchodech, zlepšení úrovně pohostinství, zásobování obchodní sítě a zlepšení čistoty města.

Při projednávání kontrolní zprávy o plnění úkolů ke stabilizaci pracovních a životních podmínek na území při západní hranici státu s cílem obnovit jeho společensko-politickou a ekonomickou funkci vláda rozhodla o přijetí dalších opatření. Spočívají v rozšíření území o další sídelní jednotky, jejichž obyvatelům je možné poskytnout věrnostní stabilizační odměnu ve výši 1000 Kčs ročně, v poskytování zvýšené finanční pomoci až o 30 000 Kčs pracovníkům socialistických organizací na individuální bytovou výstavbu ve vybraných územích okresu České Budějovice, Jindřichův Hradec a Znojmo, v přednostním odprodeji uvolněných rodinných domků pro účely trvalého bydlení a v doplnění realizačních programů rozvoje s cílem urychleně odstranit disproporce ve výrobní základně, v terciárním sektoru a v bydlení.

Vláda se v letošním roce zabývala rovněž řešením problémů sociálního rozvoje okresu Karviná, který patří k nejprůmyslovějším částem České socialistické republiky. Rozhodla, že nad dosavadní plánovaný počet bude v letech 1989 - 1990 postaveno 376 komunálních bytů pro krytí havarijních potřeb. Současně bude zahájena výstavba domova důchodců v Havířově a lidové školy umění v Karviné.

Na podporu komplexního rozvoje Krkonoš vyslovila vláda souhlas s tím, aby v letech 8. pětiletky byly nad rámec plánu zahájeny investiční akce v rozsahu 640,1 mil. Kčs. Zároveň bude možné překročit limit investiční části Akce Z o 107,9 mil. Kčs.

V plánu na příští rok zabezpečujeme nejnaléhavější potřeby našeho zdravotnictví, školství a kultury finančními a materiálovými zdroji.

Ve zprávě o plnění vládního prohlášení jsme Českou národní radu informovali, že v souladu se závěry předsednictva ÚV KSČ jsou připravována operativní a dlouhodobá opatření ke zlepšení péče o zdraví lidu. Návrh není ještě dokončen, přikládáme mu však velkou důležitost, neboť jeho cílem je odstranit nejzávažnější nedostatky ve zdravotní péči a současně založit program k posílení materiálně technické základny pro zvyšování péče o zdraví občanů s maximálním využitím moderní techniky a nových léčebných a organizačních postupů.

Vláda se zabývala i kritickými připomínkami hospodářské praxe i široké veřejnosti, které se týkaly nedostatečné úrovně odborné přípravy mladé dělnické generace. Uložila zvýšit podíl a kvalitu odborného výcviku, zajistit individuální péči při procvičování manuálních dovedností, modernizovat vybavení dílen a zlepšit úroveň pedagogických kádrů.

V souvislosti se vznikem státních podniků budeme muset nově posoudit otázky řízení, plánování a financování středních odborných učilišť, a proto bylo uloženo příslušným ministrům, aby do konce letošního roku předložili návrh na novou právní úpravu zřizování středních odborných učilišť. Komplexně budeme postavení středních odborných učilišť řešit v souladu se závěry, které vyplynou z probíhající analýzy československé výchovně vzdělávací soustavy a z jednání stranických a státních orgánů o dlouhodobé koncepci přípravy mladé generace.

V návaznosti na realizaci závěrů 10. zasedání ÚV KSČ vláda uložila ministru kultury posilovat kulturně výchovné funkce státu, lépe zabezpečovat kulturní potřeby obyvatelstva, ale také zvyšovat podíl kultury na tvorbě zdrojů.

Součástí úsilí vlády, které se promítá v plánu - na příští rok a v konkrétních opatřeních, je zlepšení dopravy pracujících do zaměstnání.

K okamžitému řešení nepříznivé situace v místech, kde jsou tyto problémy nejzávažnější, bylo rozhodnuto doplnit dopravní park o 442 autobusů. Budou získány převedením ze zájezdové dopravy ČSAD a prodloužením používání těch, které měly být v letošním roce vyřazeny z provozu. Počítáme i s využitím autobusů závodové dopravy a autobusů ROH.

Nevyhneme se však zásadnímu řešení tohoto problému. Vláda předpokládá, že návrhy na zlepšení dopravy pracujících do zaměstnání, které budou postupně realizovány, projedná v 1. pololetí příštího roku. K jejich přípravě byly uloženy úkoly příslušným resortům a národním výborům.

Soudružky a soudruzi, jak bylo zdůrazněno na 12. zasedání ÚV KSČ, je nutné urychlit přechod na nový hospodářský mechanismus tak, aby k 1. lednu 1990 byl v co nejvyšší míře uplatněn. V resortech zemědělství a výživy, vnitřního obchodu, v bytovém hospodářství a ve službách bude nový mechanismus komplexně uplatněn již od 1. ledna 1989.

O obchodu a službách jsem již hovořil. Proto mi dovolte několik poznámek k uplatnění nového mechanismu v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Přestavba hospodářského mechanismu v tomto komplexu otevírá prostor pro naplnění cílů zemědělské a výživové politiky KSČ, k dosažení soběstačnosti ve výrobě potravin, kvalitativních změn v jejich struktuře ve prospěch racionální výživy a zvýšení efektivnosti její výroby. Má však i některá riziková místa, která vyžadují citlivou reakci na skutečný vývoj. Každá nová věc se rodí s překážkami, je spojena s riziky. Věříme, že v zemědělsko-potravinářském komplexu se v průběhu přípravných prací podařilo rizika minimalizovat. Ta, která se projeví, musíme odpovědně řešit. Jen tak tento významný krok přestavby hospodářského mechanismu budou lidé chápat pozitivně a bude odpovídat vynaloženému úsilí i stanoveným cílům.

Ke stanovenému datu připravujeme realizaci některých nových nástrojů ekonomického řízení v ostatních odvětvích s cílem vytvořit příznivé předpoklady pro komplexní uplatnění nového hospodářského mechanismu v celém národním hospodářství v roce 1990. Jedná se o komplexní přestavbu velkoobchodních a nákupních cen, normativy devizové zainteresovanosti, pravidla řízení malých podniků místní výroby a služeb a malých družstev, dokončení přestavby organizačních struktur výrobně technické, výzkumně vývojové a oběhové základny.

S komplexní přestavbou spojujeme úspěšné řešení dlouhodobých problémů ekonomiky a postupný přechod na cestu jejího intenzívního rozvoje.

Nezakrýváme však, že s její realizací, zejména v přechodném období a v prvních letech jejího působení, vzniknou i některá rizika, kterým musíme čelit.

Především jde o nadřazování podnikových a místních zájmů, které se může projevovat v různých formách, jako je např. zužování sortimentu výrobků, omezování výroby zboží v nižší cenové hladině, preferování místních nebo oblastních potřeb a vybraných odběratelů u výrobků vyráběných v omezeném množství apod.

Právě proto stavíme do popředí jako kategorickou nutnost obnovení ekonomické rovnováhy, včetně rovnováhy na trhu spotřebního zboží i na trhu výrobních prostředků, ve vztahu k finančním prostředkům obyvatelstva a disponibilním prostředkům podniků.

Riziko je i v tom, jak se centru i podnikům podaří zvládnout řízení v nových podmínkách, jak budou zvládnuty nové plánovací postupy, mechanismus normativů a právních norem, jak se podaří podnítit a rozvinout iniciativu a aktivní přístupy k řešení problémů a vytyčených věcných úkolů.

Nelze si vytvářet iluze, že vše se změní rázem. Změny a obrat k lepšímu budou procesem. Jde o to, aby to byl proces nepřetržitý a vzestupný, aby v něm nebyly výkyvy, které by vážným způsobem ohrozily realizaci programových cílů v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje naší socialistické společnosti.

Proto má značný význam, aby sestavení plánu na rok 1990 proběhlo v maximálním rozsahu podle nových nástrojů a pravidel, aby se tak rok 1990 stal praktickou školou a současně zkouškou pro vstup do 9. pětiletky.

V souvislosti s přípravou nových organizačních struktur, voleb ředitelů a rad pracovních kolektivů jsme zaznamenali vzestup aktivity. Bylo zřejmé, že i do pracovních kolektivů začíná pronikat vědomí větší sounáležitosti s podnikem. Ukázalo se, že podnikovým kolektivům není lhostejné, jaké bude mít jejich státní podnik postavení, jaké bude mít vedení, jaká práva a prostor nová organizační struktura vytvoří pro další činnost a pro účast pracujících na řízení. Nyní jde o to, převést tuto aktivitu do konkrétních pracovních výsledků, neboť to je cílem přestavby, k tomu přestavba musí směřovat.

Na počátek ledna připravujeme společné jednání předsednictva vlády ČSR s předsednictvem České odborové rady ke zvýšení účasti pracujících na řízení a k rozvoji iniciativy při zabezpečování plánu sociálního a ekonomického rozvoje České socialistické republiky v příštím roce.

Základní orientaci rozvoje iniciativy pracujících jsme již ve vládě a v předsednictvu České odborové rady projednali. Shodli jsme se v tom, že nové podmínky vyžadují, aby konkrétní programy rozvoje pracovní iniciativy si podniky připravovaly samy. Těžiště jejich realizace bude spočívat v pracovních kolektivech. Pokládáme za důležité, aby se s pomocí odborových organizací vytvářelo klima pro uznání a ocenění poctivé práce založené na pracovní kázni a disciplíně. K tomu budeme využívat především osvědčené formy rozvoje iniciativy, zbavené formalismu a přinášející zcela konkrétní efekty.

Soudružky a soudruzi, v současném období vrcholí práce na zásadních koncepčních dokumentech rozvoje ČSR, jako je Souhrnná prognóza vědeckotechnického, sociálního a ekonomického rozvoje a Centrální varianta dlouhodobého výhledu, které by měly vymezit nové směry vývoje společnosti do roku a po roce 2000 a stanovit cesty k jejich dosažení.

Intenzivně také pracujeme na návrhu zásad jednotné vědní a vědeckotechnické politiky. Nechceme ji chápat odděleně od hospodářského a sociálního rozvoje, ale považujeme ji za jeden z klíčových předpokladů pro obnovení výkonnosti české ekonomiky v příštím období.

Proto v uvedených dokumentech zakládáme strukturální změny s využitím nových poznatků v oblasti vědy a techniky. Neopíráme se jen o výsledky vlastního výzkumu, ale především ve větším rozsahu chceme využít i mezinárodní spolupráce. Těžiště systémových opatření vidíme ve volbě nástrojů řízení, jejichž využívání a působení bude vytvářet proinovační klima, povede k překonání pasivity ředitelské a realizační sféry a z vědy a techniky učiní dynamizující faktor rozvoje státních podniků.

V návaznosti na tyto dokumenty připravujeme směrnici k 9. pětiletému plánu.

Chceme se poučit z minulosti. Usilujeme o objektivní posouzení výchozího stavu ekonomiky, o ocenění produkční schopnosti existujících kapacit a přínosů z investic zahájených v této pětiletce, včetně modernizačních akcí a o založení změn ve struktuře reprodukčního procesu. Počítáme i s efekty nového hospodářského mechanismu, ale i s větší důsledností v řídící práci a v odpovědnosti při řešení současných těžkostí a problémů.

Význam všech koncepčních dokumentů spatřujeme v tom, že se musí stát podkladem, jenž zvýrazní podíl a specifika české ekonomiky na zaměření hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR do roku 1995, který bude projednán a schválen na XVIII. sjezdu KSČ.

Soudružky a soudruzi, před vstupem do nového roku jsme nejednou zdůrazňovali náročnost příštího období. Plně to platí o úkolech roku 1989. Jsou součástí etapy, v níž jde o mnoho. Musíme řešit řadu závažných disproporcí a problémů, které se nahromadily. Současně musíme založit koncepční řešení strukturální přestavby našeho národního hospodářství a připravit návrhy, jejichž postupná realizace povede ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti v 9. pětiletce a v dalším období.

Vrcholí přípravy k přechodu celého národního hospodářství na nový hospodářský mechanismus.

Učíme se využívat a uplatňovat nové formy socialistické demokracie, zvyšovat podíl pracujících na řízení, lépe spojovat jejich osobní zájmy a potřeby s rozvojem podniků, v nichž pracují a s výsledky, které dosahují v souladu s principem zásluhovosti a sociální spravedlnosti.

Přitom pracujeme v atmosféře rostoucí kritičnosti a netrpělivosti, avšak i postupně se zvyšující podpory a angažovanosti těch, kteří pochopili, že problémy, nedostatky a chyby nezastíráme, ale k jejich řešení přistupujeme s potřebnou mírou reality a s jediným cílem: lépe využívat předností našeho socialistického zřízení k uspokojování potřeb našeho lidu.

Jsme si přitom vědomi mezinárodně politických souvislostí tohoto úsilí. Jde o to, abychom i my přispěli k posílení prestiže socialismu, aby socialismus obstál v mírovém soutěžení a jeho mírová a vysoce humánní leninská politika získávala ve světě další stoupence.

Cíle a úkoly, které vytyčujeme v plánu na příští rok, považujeme za minimální. Vysoce oceňujeme podniky a kolektivy, které ve svých plánech počítají s jejich překračováním k uspokojení společenských potřeb, a to při vyšším zhodnocení surovin, materiálů a energie.

Očekáváme, a chceme tímto směrem aktivně působit, aby ve všech resortech a podnicích, především pak ve státních podnicích, bylo rozvinuto úsilí za překračování plánu v žádoucích směrech, za dosažení lepších výsledků v kvalitě, efektivnosti a hlavně hospodárnosti.

Vláda se obrací na Českou národní radu, na její výbory a poslance se žádostí o podporu a spolupráci při prosazování náročných kritérií, která budeme uplatňovat při zabezpečování rozvoje ekonomiky v České socialistické republice. Budeme důsledně uplatňovat zásadu, aby problémy a úkoly byly řešeny těmi, kterým to přísluší a na místech, kam jejich věcné řešení patří. Nepřipustíme narušování pravomocí a demokratických principů v systému rozhodování, avšak budeme důsledně vyžadovat s tím spojenou odpovědnost.

Jednání České národní rady, jejích výborů, poznatky a připomínky vás, poslanců, byly pro vládu vždy velkou pomocí, očekáváme, že tomu tak bude ještě ve větší míře i v příštím roce. Proto jsme se ke zvýšení podílu angažovanosti a informovanosti poslanců, k jejich přímé účasti na přípravě programových návrhů rozvoje ekonomiky v České socialistické republice dohodli s výborem pro plán a rozpočet, že v únoru příštího roku zorganizujeme seminář poslanců k posouzení návrhů dlouhodobého výhledu a podkladů ke směrnici pro 9. pětiletku. Bude to příležitost k široké výměně názorů, poznatků a zkušeností při posuzování těchto zásadních dokumentů.

Významné politické podpory se nám dostává od vedoucí síly naší společnosti, Komunistické strany Československa, jejíž ústřední výbor na 10. a 12. zasedání projednal nejbližší úkoly spojené s realizací přestavby a s dalším ekonomickým a sociálním rozvojem naší společnosti. Tyto úkoly. budeme s podporou Národní fronty a všech pracujících důsledně realizovat tak, abychom lepším využitím potenciálu naší socialistické ekonomiky a schopností našeho lidu udělali rozhodný krok k dosažení cílů, které v rozvoji naší socialistické společnosti vytyčil XVII. sjezd KSČ. Děkuji za pozornost. (potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji místopředsedovi vlády soudruhu Tomanovi za jeho vystoupení. A nyní prosím zpravodaje Aloise Skoupého, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Zpravodaj poslanec Alois Skoupý: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, při posuzování návrhu plánu na rok 1989 musíme vycházet ze zhodnocení dosavadního hospodářského vývoje, což znamená kriticky se dívat na plnění úkolů osmého pětiletého plánu i záměrů obsažených v zákonu ČNR o pětiletém plánu na léta 1986 - 1990. Nejprve stručně k plnění státního plánu.

V letošním roce se daří záměry plnit lépe než v prvých dvou letech této pětiletky. Je to výrazem zvýšeného úsilí a iniciativy řady pracovních kolektivů, které jako poslanci ve svých volebních obvodech registrujeme. V souladu s plánem roste osobní spotřeba, nadplánovaným tempem se rozvíjí společenská spotřeba, přijatými opatřeními se posílily sociální příjmy obyvatelstva.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP