Úterý 20. prosince 1988

Ve finanční politice staví vláda do popředí tři úkoly: prosazovat větší efektivnost a hospodárnost, upevňovat ekonomickou rovnováhu a v souladu s vytvořenými zdroji rozvíjet životní úroveň. Všechny tyto úkoly tvoří jeden organický celek.

Důsledné prosazování této finanční politiky bude klást na finanční a ostatní hospodářské orgány mimořádné, kvalitativně nové nároky.

Soudružky a soudruzi, návrh státního rozpočtu na rok 1989 je vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou plánovány ve výši 169,7 mld Kčs a zvyšují se proti letošnímu roku o 3,6 %.

Základním rysem předloženého rozpočtu je, že se opírá o efektivní tvorbu zdrojů v podnikové sféře a přes napětí v ekonomice zabezpečuje poměrně rychlý růst výdajů na společenskou spotřebu, zaměřenou na zkvalitnění životní úrovně v rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na nová sociální opatření schválená v letošním roce. Plně jsou kryty plánované ekonomické akce.

Dotacemi a subvencemi státní rozpočet zabezpečuje vyrovnanost rozpočtů národních výborů. V hospodářství jimi řízeném se podařilo výrazně posílit prostředky na opravy a údržbu, zejména v bytovém a vodním hospodářství.

K pozitivním rysům rozpočtu patří i to, že v souladu se záměry přestavby hospodářského mechanismu nejsou podnikům, kromě některých experimentujících organizací, předepisovány dodatkové odvody ze zisku. Rozpočet tím přispívá k rozvoji podnikatelské aktivity.

Výdaje státního rozpočtu na státní správu jsou příznivě ovlivněny snížením počtu pracovníků centrálních orgánů ČSR o 30 %, které bude dokončeno k 31. prosinci letošního roku.

Návrh státního rozpočtu je sestaven v metodice, cenách a organizaci roku 1988. Čeká nás tedy náročná práce s jeho převodem na nové podmínky platné od 1. 1. 1989.

Půjde zejména o promítnutí důsledků přestavby velkoobchodních a nákupních cen k 1. lednu 1989, uplatnění nové ekonomické soustavy v zemědělství, nového mechanismu řízení v obchodě, úpravy devizových kursů čs. koruny, nového uspořádání organizačních struktur a dalších opatření.

Přepočet rozpočtu musíme provést tak, aby jeho vyrovnanost byla plně zachována a přitom byly vytvořeny pokud možno rovné podmínky pro všechny podniky a organizace. O výsledcích tohoto náročného úkolu bude vláda orgány České národní rady informovat spolu se státním závěrečným účtem za rok 1988.

Provedení přestavby velkoobchodních a nákupních cen podstatně změní hodnotové a finanční vztahy v národním hospodářství. Nové ceny značně ovlivní proporce finančního hospodaření a znároční podmínky pro samofinancování jednotlivých organizací. Ke změnám dojde i ve vztazích podniků ke státnímu rozpočtu. Jelikož přestavba velkoobchodních a nákupních cen nebude zasahovat sféru maloobchodních cen, nastane "velký pohyb" i u daně z obratu.

Základním cílem cenové přestavby je zreálnit hodnotové vztahy v ekonomice a tím vytvořit i předpoklady pro zájem podniků na snižování nákladů, zvyšování efektivnosti a rozvoji socialistické podnikavosti. Je ve společenském zájmu posilovat disponibilní zdroje organizací a současně i příjmy státního rozpočtu.

Jiná alternativa finanční politiky je pro nás nepřijatelná, neodpovídala by záměrům přestavby hospodářského mechanismu a nepřispěla by k realizaci závěrů, které přijal XVII. sjezd KSČ.

V činnosti hospodářských organizací budeme v souladu se zákonem o státním podniku prosazovat zásadu samofinancování. V podstatě půjde o to, aby na základě dlouhodobé prosperity vytvářely zdroje jak pro svůj rozvoj, tak i pro uspokojování sociálních potřeb pracovníků.

Soudružky a soudruzi, základním předpokladem řešení současných problémů ekonomického a sociálního rozvoje je vyšší výkonnost ekonomiky. Dosažení obratu ve vývoji efektivnosti, jak zdůraznilo 10. a znovu 12. zasedání ÚV KSČ, je dnes hlavním úkolem nejen ekonomickým, ale i politickým.

Vývoj efektivnosti v prvních třech letech 8. pětiletky nebyl příznivý. Nedostatky se projevily ve sféře materiálových nákladů, ve vývoji zásob i v realizaci investiční výstavby. Pokračoval pokles účinnosti základních fondů a neuspokojivé zhodnocování výrobků při vývozu. Stagnace efektivnosti se stává limitujícím činitelem pro naše záměry v životní úrovni. Napětí mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu omezuje i zdroje potřebné k modernizaci ekonomiky řízené vládou ČSR.

Návrh státního rozpočtu ČSR na rok 1989 vychází z mobilizačních úkolů v růstu efektivnosti.

Celková nákladovost výroby má v příštím roce klesnout o 0,6 %. Hlavní důraz klademe na snížení materiálových nákladů.

Úspory nákladů budou rozhodujícím činitelem zvýšení zisku, který je plánován v rozsahu 51,4 mld Kčs a proti letošnímu plánu roste o 11,4 %. Jeho celkový přírůstek bude dosažen ze 69,4 % snížením nákladů, z 25,0 % zvýšením výkonů a z 5,6 % ze zahraničního obchodu.

Nízká úroveň efektivnosti se projevuje v neúměrné výši zásob a v jejich neustálém růstu. Ke zlepšení stavu na tomto úseku vláda ČSR v roce 1987 uložila jednotlivým ministerstvům přijmout opatření ke snížení zásob do konce roku 1988 celkově o 3,8 mld Kčs. Plnění tohoto úkolu neprobíhá uspokojivě. Vláda ČSR proto v polovině letošního roku na návrh ministerstva financí, cen a mezd a hlavního ústavu SBČS přijala opatření, jímž se posílila vazba mezi odměňováním hospodářských pracovníků a plněním úkolů ve snížení zásob. Jak uvedl ve zprávě na 12. zasedání ÚV KSČ soudruh Adamec, nemůžeme dále připouštět, aby část produkce nenacházela odbyt a hromadila se v zásobách rozpracovaných nebo hotových výrobků. Do budoucna nelze za výrobky na sklad, za nekvalitní a neprodejné zboží mzdu vyplácet."

Jsme si plně vědomi, že nezdravý růst zásob má hluboké ekonomické kořeny. Proto bude nutno prohlubovat ekonomický tlak na podniky, aby jejich disponibilní zdroje byly závislé na tom, jak úspěšně budou podnikat a obchodovat. Vždyť produkce výrobků, o něž nemají zájem ani domácí, ani zahraniční zákazníci, je hlavním důvodem současných finančních potíží některých hospodářských organizací, které se projevují jejich platební neschopností.

Rovněž na úseku investic nedochází k obratu v efektivnosti. Jak bylo také zdůrazněno na 12. zasedání ÚV KSČ, "tato oblast dlouhodobě tvoří jedno z ohnisek disproporcí a bariér efektivního fungování celé ekonomiky."

Dosavadní systém plánování a řízení stále reprodukuje extenzívní tendence v reprodukci základních fondů. Svědčí o tom, mimo jiné, podíl modernizačních investic na jejich celkovém objemu, který se pohybuje zhruba jen na úrovni 10 % a v průběhu 8. pětiletky nevykazuje tendenci ke zlepšování. Snaha o efektivnost hospodářství ve sféře řízené vládou ČSR je oslabována značnou zastaralostí základních prostředků, zejména strojních. Na druhé straně u některých nových výrobních kapacit zdaleka nejsou dosahovány projektované parametry. Například u 161 sledovaných staveb, které byly uvedeny do provozu v 7. a 8. pětiletce, činí roční výpadek výroby z tohoto titulu 5,3 mld Kčs.

K částečnému zlepšení situace v základních prostředcích přispívá to, že se již po několik let vyčleňují ve státním rozpočtu prostředky na intenzifikaci údržby a oprav základních prostředků, spojených s jejich modernizací. Pro rok 1989 je na tento účel rezervováno 800 mil. Kčs. Jde o realizaci akcí, u nichž je prokázána vysoká efektivnost a rychlá návratnost vynaložených prostředků.

Významný intenzifikační vliv na reprodukční proces má uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi.

V roce 1989 bude na neinvestiční výdaje vědeckotechnického rozvoje z rozpočtu vynaloženo 2,3 mld Kčs a další 2,6 mld Kčs použijí na tento účel podniky z vlastních zdrojů.

Na podporu urychleného zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe je ve státním rozpočtu vytvořena rezerva v rozsahu 100 mil. Kčs. V porovnání s předcházejícími lety se rozšiřuje možnost použít tyto prostředky i pro organizace řízené národními výbory.

Přestavba hospodářského mechanismu předpokládá podstatné zvýšení účinnosti práce organizací výzkumné a vývojové základny, řízené ústředními orgány vlády ČSR. V současné době pracuje v této oblasti 54 výzkumných ústavů, které zaměstnávají více než 16 tisíc pracovníků.

Vláda ČSR schválila v říjnu změnu její organizační struktury. Dojde ke snížení počtu výzkumných ústavů z dnešních 54 na 48 a zvýší se podíl organizací hospodařících podle principů úplného chozrasčotu. Předpokládá se, že úkoly státních programů, dále základního a ekonomického výzkumu a úkoly branné povahy budou výzkumným organizacím zadávány formou státních zakázek a financovány ze státního rozpočtu. Ty však nevyčerpají plně jejich kapacitu. Využití její zbývající části bude zabezpečováno na základě smluvních vztahů mezi výzkumem a zadavateli a bude u nich plně uplatněn princip samofinancování.

Tím budou vytvořeny předpoklady k prohloubení vztahů výzkumných organizací k potřebám výroby a současně vzroste zájem podniků na takovém řešení výzkumných úkolů, které zlepší efektivnost jejich hospodaření.

Celkově půjde o to, aby finanční prostředky nebyly jako dosud poskytovány globálně, nýbrž adresně uvolňovány na řešení konkrétních úkolů.

Soudružky a soudruzi, vláda ČSR považuje za svůj hlavní úkol vytvářet všechny podmínky k tomu, aby se zvyšovala kvalita životní úrovně obyvatelstva, aby se prohlubovaly sociální jistoty všech našich občanů.

V současné době věnuje mimořádné úsilí stabilizaci vnitřního trhu. Rozhodující cestou k obnovení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou je zvyšování výroby žádaného zboží, rozvoj služeb a zabezpečení souladu mezi růstem osobní spotřeby a národního důchodu.

Budeme výrazněji ovlivňovat vývoj příjmů obyvatelstva a zejména důsledně prosazovat ve mzdové politice principy socialistického odměňování podle zásluh. Důležitým krokem k upevnění závislosti mzdy na konečných výsledcích práce bude od počátku příštího roku posílení fondu odměn, jehož zdrojem je docílený zisk, na úkor základní složky mezd. Podíl mezd vyplácených z fondu odměn bude zvýšen v příštím roce na 7 %, vyjímečně 5 %, a v roce 1990 na 10 %, vyjímečně 7%. Z tohoto fondu se budou vyplácet podíly na hospodářských výsledcích, prémie a odměny vedoucích pracovníků i stabilizační odměny. Nárok na výplatu mezd z tohoto fondu vznikne jen tehdy, jesliže zisk organizace jeho vytvoření umožní. Tím se zintenzívní tlak na efektivnost hospodaření a zvýhodní se dobře pracující podniky. Současně se zvýší možnost diferenciace v odměňování jednotlivých pracovníků.

Připomínám, že vláda je rozhodnuta důsledně vyžadovat dodržování normativů a limitů mzdových prostředků. Rozsah mezd vyplývající z normativních sazeb bude závazný a nepřipustí se žádné tolerance a úlevy. Mzdy možno vyplatit jen za kvalitní prodejné výrobky a žádané služby. Nepříznivé hospodářské výsledky se plné projeví v nižší tvorbě zdrojů na odměňování a v důsledku toho i v úrovni mezd pracovníků.

Úzký vztah k životní úrovni má spoření a pojištění obyvatelstva. Obě tyto oblasti budeme rozvíjet tak, aby přispívaly k vytváření sociálních jistot a zároveň pozitivně ovlivňovaly rovnováhu na vnitřním trhu.

V současné době připravujeme opatření, která mají zatraktivnit podmínky prémiového spoření mladých a prémiového spoření pro střední generaci. Připravujeme též zavedení dlouhodobých spořitelních vkladových listů se zvýšenou úrokovou sazbou. Na druhé straně chceme zpřísnit podmínky pro poskytování půjček na některé druhy zboží a půjček osobních.

V souladu s přijatou koncepcí se bude osobní a majetkové pojištění občanů rozvíjet rychleji než pojištění organizací. Zvláštní pozornost bude věnována důchodovému pojištění pracujících, které má zatím uzavřeno pouze 5,4 % z celkového počtu občanů v produktivním věku. v letošním roce byla přijata opatření, která mají zvýšit zájem o tento druh pojištění. Z nich chci připomenout zejména podstatné zvýšení vyplácených důchodů nad sjednané částky až o 50 % v závislosti na délce trvání pojištění. Obdobně jsou zvýhodněny i jednorázově vyplácené částky tohoto pojištění.

Zamýšlíme se rovněž nad náměty, aby se zaměstnanci mohli svými peněžními prostředky přímo podílet na tvorbě finančních zdrojů potřebných k rozvoji podnikatelské činnosti organizací. Měla by se tak prohloubit zainteresovanost pracujících na dlouhodobém efektivním rozvoji jejich podniků.

Vážené soudružky a vážení soudruzi, životní úroveň výrazně ovlivňuje kvalita společenské spotřeby. vláda se zaměřuje na uplatňování nových přístupů k sociální sféře. Vychází z toho, že její rozvoj se stává stále intenzívnějším faktorem růstu efektivnosti, produktivity a kvality práce. v rozpočtu je plně uplatněn princip optimálního krytí potřeb v sociální oblasti v souladu s možnostmi národního hospodářství.

Nemůžeme opomíjet, že výdaje na společenskou spotřebu jsou v každé etapě rozvoje podmíněny tvorbou národního důchodu a finančních zdrojů. Za první dva roky 8. pětiletky se národní důchod zvýšil o 4,2 %, přičemž rozpočtové výdaje na zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení a kulturu vzrostly o 6 %. Tento vývoj v podstatě pokračuje i v letošním roce. Dokazuje velkou péči, kterou naše společnost věnuje sociálnímu rozvoji, současně však vyzývá k tomu, abychom náročněji posuzovali rozvoj společenské spotřeby z hlediska našich možností a zachování ekonomické a finanční rovnováhy. Základní zdroj k řešení nesouladu mezi dynamikou národního důchodu a výdajů na společenskou spotřebu spatřuje vláda ve zvýšení efektivnosti ekonomiky.

V roce 1989 je ve státním rozpočtu a v rozpočtech národních výborů ČSR na zdravotnictví, sociální zabezpečení, školství a kulturu určeno 112,9 mld Kčs, tj. 52,8 % výdajů celé rozpočtové soustavy ČSR. Kromě toho budou na tyto účely použity prostředky podniků a družstev. Předpokládáme, že do fondů kulturních a sociálních potřeb státních hospodářských organizací a jednotných zemědělských družstev bude v roce 1989 přiděleno 2,5 mld Kčs.

Na dodávky sociálního zabezpečení je v rozpočtu určeno 66 mld Kčs. Výše těchto výdajů je ovlivněna realizací sociálního programu přijatého pro 8. pětiletku. Na nová sociální opatření je pro příští rok v rozpočtu zajištěna částka 2,9 mld Kčs. Zákonem, který vstoupil v platnost 1. října letošního roku, se zlepšuje životní úroveň důchodců a zvýrazňují pracovní zásluhy v důchodovém zabezpečení.

Velkou pozornost věnuje vláda uspokojování potřeb zdravotnictví. Neinvestiční výdaje tohoto odvětví dosáhnou v roce 1989 částky 22,2 mld Kčs a rostou proti letošnímu roku o 8,2 %. Výdaje na léky a speciální zdravotnický materiál se zvyšují, stejně jako v minulých letech, o 8 %.

Na školství je v rozpočtu určeno 19 mld Kčs, tj. o 3,3 % více než letos. Tyto prostředky finančně zabezpečují realizaci další etapy zdokonalování naší výchovně vzdělávací soustavy a modernizace učebního procesu. Například na elektronizaci bude použito 306 mil. Kčs.

Výdaje na kulturu dosáhnou částky 3,7 mld Kčs a zvyšují se proti roku 1988 o 0,5 %. Budeme pokračovat v obnově a rekonstrukcích nejvýznamnějších kulturních památek, městských památkových rezervací a řady divadel v Praze i krajských městech. Vytvářejí se též podmínky pro rozvoj činnosti kulturních zařízení ve správě národních výborů.

I když výdaje na společenskou spotřebu neustále rostou, nejsou všechny potřeby kryty, zejména ve zdravotnictví. Při projednávání situace ve zdravotní péči o obyvatelstvo předsednictvo ústředního výboru KSČ zdůraznilo nutnost rozvíjet schválené zdravotnické programy. Je také nezbytné zlepšovat materiálně technické vybavení zdravotnictví a školství, účelné je zvýšit objem výdajů na opravy a rekonstrukce historických a kulturních památek. Celkově by bylo třeba posílit prostředky na zdravotnictví, školství a kulturu o cca 1 mld Kčs. Napětí mezi zdroji a potřebami však neumožnilo tyto potřeby do státního rozpočtu zahrnout.

O jejich zabezpečení jsme intenzivně jednali s federálními orgány. Bylo prosazeno, aby v usnesení vlády ČSSR k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1989 bylo uloženo posoudit možnosti zabezpečení vyšších finančních zdrojů na tyto účely v souvislosti s výsledky prověrky investic a v průběhu roku 1989 v návaznosti na vyhodnocení situace státního rozpočtu po jeho přepočtu na velkoobchodní ceny a ekonomické podmínky platné od 1. ledna 1989. Obdobný úkol přijala i vláda ČSR.

Zajišťování rozvoje společenské spotřeby bude klást na vládu i její orgány stále vyšší nároky. Prostředky pro tuto sféru podle možností v průběhu roku posílíme, současně však budeme prověřovat jejich účelné využívání. Hospodárnost a efektivnost jsou principy platné nejen pro podniky, ale i pro organizace nevýrobní sféry.

Ve státním rozpočtu jsou plně zabezpečeny prostředky ke krytí plánovaných úkolů v bytové výstavbě a v modernizaci bytového fondu. v roce 1989 bude ve všech formách bytové výstavby zahájeno 57 743 bytů a dokončeno 65 145 bytů. Na tyto účely bude vynaloženo téměř 15 mld Kčs. I v této sféře musíme prosazovat, aby se státní prostředky používaly s maximální hospodárností. Finančními nástroji budeme vyvíjet podstatně větší tlak na zrovnoměrňování bytové výstavby a zajišťování její komplexnosti a vyšší kvality.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP