Úterý 20. prosince 1988

Mimořádná pozornost byla při zpracování návrhu státního rozpočtu věnována otázkám životního prostředí. Jsme si plně vědomi toho, že ekologické problémy se stávají stále více překážkou dalšího rozvoje ekonomiky i zvyšování životní úrovně obyvatelstva. ve finanční politice budeme proto zabezpečovat ze zdrojů státního rozpočtu, podniků a z centrálních účelových fondů všechny plánované ekologické akce, které budou projektově a dodavatelsky zajištěny. Národní výbory musí účinněji postihovat znečišťovatele životního prostředí a důsledněji na nich vymáhat sankce uložené příslušnými orgány.

Soudružky a soudruzi, důsledná realizace programu zaměřeného na urychlení ekonomického a sociálního rozvoje není myslitelná bez výrazného zlepšení činnosti národních výborů. V souladu s dokumentem "Úkoly národních výborů v rozvoji socialistické demokracie a v přestavbě hospodářského mechanismu", který projednalo předsednictvo ÚV KSČ v srpnu t.r., bude vláda ČSR vytvářet předpoklady pro posílení národních výborů jako orgánů státní moci a správy, hospodářského řízení a socialistické samosprávy. Přestavba zvýší úlohu národních výborů při řízení komplexního rozvoje územních celků, při tvorbě a ochraně životního prostředí a při rozvoji služeb pro obyvatelstvo. Tyto principy byly znovu zdůrazněny na 12. zasedání ÚV KSČ.

Všechny uvažované změny se promítnou v růstu významu a úlohy rozpočtů národních výborů. Zvýšené pravomoci národních výborů jsou spojeny s větší odpovědností za dosažené výsledky na všech úsecích jejich činnosti. výrazně tyto myšlenky zazněly i na nedávném aktivu vlády ČSR s funkcionáři národních výborů.

Na rok 1989 je objem příjmů i výdajů rozpočtů národních výborů plánován ve výši 95,8 mld Kčs. Je to o 4,6 % více než v letošním roce.

V příštím roce se zvýší podíl národních výborů na rozpočtových prostředcích ČSR. Tím vzroste jejich odpovědnost za racionální a hospodárné využití společenských finančních zdrojů. V jejich činnosti se musí plně prosadit zásada řádných hospodářů, podle níž se peníze neutrácejí, ale účelně využívají tam, kde přinášejí optimální společenský efekt.

Při zpracování rozpočtu jsme vyvinuli maximální úsilí k tomu, aby byly kryty všechny nezbytné potřeby národních výborů.

Neinvestiční výdaje na zdravotnictví, školství, kulturu a sociální zabezpečení financované z rozpočtů národních výborů dosáhnou částky 45,5 mld Kčs a zvýší se proti letošnímu roku o 5,5 %.

Na veřejně prospěšné služby jsou určeny 3 mld Kčs. Jejich růst o 3,2 % vytváří předpoklady k tomu, aby se úroveň těchto služeb postupně zlepšovala. Je třeba, aby rozpočtované prostředky byly použity přednostně na ty služby, které přispívají ke zlepšování životního prostředí.

Na opravy a údržbu pozemních komunikací je plánována částka 6,7 mld Kčs, což je o 2,7 % více než letos. Nelze ale předpokládat, že by výše těchto prostředků byla v průběhu roku zvyšována. Musím, bohužel, konstatovat, že objemu prostředků. vynakládaných každoročně na tento účel, zatím kvalita našich silnic neodpovídá.

K podpoře ekonomického a sociálního rozvoje vybraných území při západní hranici ČSSR je rozpočtováno téměř 200 mil. Kčs. Tyto prostředky jsou určeny především ke zkvalitnění životních podmínek obyvatelstva, ke zlepšení údržby a oprav a ke zvýšení finanční pomoci při stavbách a modernizaci rodinných domků.

V rozpočtu nejsou opomenuty ani specifické potřeby hlavního města Prahy, Brna, Severočeského a Severomoravského kraje.

Za velmi neuspokojivý považuje vláda stav základních prostředků v hospodářských organizacích řízených národními výbory. Jejich hodnota je téměř z 50 % odepsána. Nepříznivý stav je zejména v organizacích bytového hospodářství, vodního hospodářství a dopravy.

Při zpracování plánu a rozpočtu jsme proto věnovali velkou pozornost tomu, aby prostředky ve fondech oprav odpovídaly svojí výší objektivní potřebě.

Fondy oprav jsou v roce 1989 plánovány ve výši 10,7 mld Kčs a zvyšují se o 11,5 %. Dosažení jejich normativní výše bylo spojeno s velkým úsilím. Na základě našich jednání, podložených průkaznými rozbory, federální vláda souhlasila se zvýšením fondů oprav v ČSR o 1 mld Kčs oproti původnímu návrhu rozpočtu.

Jsou tak vytvářeny příznivé finanční předpoklady pro zlepšení oprav zejména v bytovém a vodním hospodářství a v dopravě. V této souvislosti chci zdůraznit, že budeme vyžadovat reálné výsledky, odpovídající zvýšení finančních prostředků pro tuto sféru činnosti.

V roce 1989 vznikají problémy s finančním zajištěním akce "Z". Prostředky fondů rezerv a rozvoje národních výborů nebudou stačit k profinancování úkolů státního plánu v investiční části akce "Z".

Vláda si je plně vědoma politického a ekonomického významu akce "Z". V souvislosti s přestavbou a demokratizací společenského života, s rozvíjením samosprávných principů v činnosti národních výborů a s prohlubováním úlohy městských a místních národních výborů je nutno vidět, že právě akce "Z" je významným prostředkem získávání občanů k aktivní účasti na řešení místních problémů.

Počítáme proto s tím, že finanční krytí úkolů státního plánu, stanovených pro investice v rámci akce "Z" dořešíme v souvislosti se zúčtováním za rok 1988. Chceme tak národním výborům poskytnout prostředky co nejdříve, aby měly jistotu a mohly plánované akce včas připravit a organizovat. Na druhé straně chci zdůraznit, že nepřipustíme živelnost v požadavcích některých národních výborů.

Vyžadujeme přitom, aby i národní výbory věnovaly větší péči získávání vlastních a sdružených prostředků potřebných k financování akce "Z".

V souladu s návrhem zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy budou - v případě jeho schválení - provedeny pro rok 1989 změny ve struktuře rozpočtových příjmů národních výborů. Tyto změny oznámíme krajským národním výborům ještě do konce tohoto roku.

Z příjmů rozpočtů národních výborů bude převedena do státního rozpočtu zemědělská daň placená socialistickými organizacemi a daň z obratu placená organizacemi řízenými národními výbory. Rozpočtovým příjmem národních výborů se stane stabilnější daň ze mzdy. Tím se výrazně posílí vlastní příjmová základna rozpočtů národních výborů, což umožní snížit absolutně i relativně výši neúčelové dotace poskytované ze státního rozpočtu ČSR do rozpočtů národních výborů. Podíl vlastních příjmů na financování neinvestičních výdajů se zvýší z dosavadních 60 % na 86 %. V návrhu zákona o státním rozpočtu ČSR na rok 1989 je neúčelová dotace plánována v rozsahu 260,6 mld Kčs. Po uvedené změně příjmové struktury klesne neúčelová dotace na 9,5 mld Kčs a podstatně se sníží její podíl na krytí rozpočtových výdajů národních výborů.

Těmito přesuny se celkový objem zdrojů v rozpočtech národních výborů nezvyšuje. Očekáváme však, že posílení závislosti na vlastních příjmech podnítí jejich zájem o růst a hospodárnější využití finančních zdrojů.

Určitým problémem bylo nalezení spravedlivého a přitom administrativně nenáročného způsobu rozdělování daně ze mzdy mezi jednotlivé národní výbory. Plátcem daně ze mzdy jsou totiž závody, které jsou rozmístěny na území městských a místních národních výborů nerovnoměrně. Proto ministerstvo financí, cen a mezd připravilo a s národními výbory dohodlo postup při rozdělování výnosu daně ze mzdy, zajišťující pro městské a místní národní výbory podíly na dani ze mzdy v souladu s je jich potřebami a vyrovnaným finančním hospodařením. Podíly na dani ze mzdy určí pro jednotlivé městské a místní národní výbory příslušné okresní národní výbory při rozpisu rozpočtu. Finanční správy rozdělí skutečně vybranou daň ze mzdy podle těchto stanovených podílů.

Z plánovaných příjmů rozpočtů národních výborů bude do doplňkových zdrojů městských a místních národních výborů převedena daň z příjmů obyvatelstva a poplatek ze psů. V důsledku tohoto opatření se celkově zvýší doplňkové zdroje národních výborů v roce 1989 o 120 mil. Kčs. Úbytek plánovaných příjmů bude národním výborům nahrazen neúčelovou dotací ze státního rozpočtu, o níž se fakticky zvýší jejich zdroje.

Změny v příjmové struktuře národních výborů posílí rovnoměrnost a stabilitu jejich rozpočtového hospodaření. Zvýšení finanční soběstačnosti národních výborů vytvoří předpoklady k prohloubení jejich odpovědnosti za plnění rozpočtu.

V současné době připravujeme opatření ke zvýšení ekonomické samostatnosti a odpovědnosti národních výborů s platností od roku 1990 a 1991. Uvažujeme například o převedení dalších příjmů do doplňkových zdrojů, o rozšíření okruhu poplatků placených národním výborům organizacemi a o převedení výnosu ze všech pokut, které orgány národních výborů ukládají, do jejich příjmů. Řešíme také problematiku odvodů, daní a poplatků, které by měly platit organizace do rozpočtů městských a místních národních výborů za využívání životního prostředí.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, státní rozpočet ČSR na rok 1989 je náročným finančním programem vlády. K jeho splnění bude nutno vynaložit velké úsilí a mnoho umu ve všech sférách naší ekonomiky a na všech pracovištích.

Vláda je odhodlána řešit problémy a odstraňovat překážky, které stojí v cestě přechodu od extenzívních k intenzívním metodám hospodaření. víme, že všechny nedostatky, které naše občany trápí, nelze odstranit najednou. Budeme však ve své práci postupovat důsledně, s vysokou náročností na sebe, na vedoucí hospodářské pracovníky i na práci každého pracujícího. Dosahované výsledky musíme hodnotit nejen podle plnění úkolů na rok 1989, nýbrž i z hledisek perspektivního rozvoje a cílů přestavby hospodářského mechanismu.

Spoléháme na to, že stejně jako v minulosti nalezneme plné porozumění a podporu i u vás, poslanců nejvyššího zákonodárného orgánu České socialistické republiky. Děkuji vám za aktivní přístup a podnětné návrhy, které jste k návrhu zákona o státním rozpočtu vznesli ve výborech České národní rady. Využijeme jich ve své další práci.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, doporučuji, aby Česká národní rada předložený návrh zákona o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 schválila.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru financí soudruhu Nikodýmovi.

Prosím nyní společného zpravodaje výborů ČNR poslance Miroslava Mrázka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj poslanec Miroslav Mrázek: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, při posuzování předloženého vládního návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 bych chtěl nejprve připomenout myšlenku, která odezněla na našem jednání, když jsme schvalovali státní rozpočet na tento rok.

Mimo jiné jsme zdůraznili, že pro úspěch přestavby je do značné míry rozhodující, jakou základnu si vytváříme plněním hospodářských úkolů. Plně se to odráží i v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který dnes projednáváme.

Pětiletý plán a na něj navazující rozpočtový výhled počítal s rozhodným prosazením intenzifikace. V souladu s tím měl například zisk hospodářských organizací vzrůst v roce 1989 proti roku 1985 o 52,8 %, materiálové náklady se měly snížit o 3,9 bodu. Vztah hospodářských organizací ke státnímu rozpočtu se měl zlepšit o 85 %, tj. absolutně o 16,7 mld Kčs.

Jak jsme však museli konstatovat například na jednáních výboru pro plán a rozpočet, vlivem neplnění záměrů v tvorbě zdrojů, založené na intenzifikaci a růstu efektivnosti reprodukčního procesu, může návrh státního rozpočtu na rok 1989 počítat se zvýšením zisku hospodářských organizací jen o 27,7 %, což je prakticky poloviční tempo růstu proti předpokladům rozpočtového výhledu.

V návrhu státního rozpočtu na rok 1989 se v důsledku pokračujícího extenzívního rozvoje prohlubuje napětí mezi tvorbou finančních zdrojů a jejich potřebou. Jak potvrdila jednání ve výborech, existují nejzávažnější ohniska nerovnováhy v dosavadním neplnění záměrů ve snižování materiálové nákladovosti, investiční výstavě, ve vývoji zásob a v rozporu mezi vývojem upravených vlastních výkonů a použitými mzdovými prostředky. I nízká efektivnost zahraničně ekonomických vztahů působí v tomto směru nepříznivě.

Na druhé straně výdaje státního rozpočtu ČSR se ve srovnání s rozpočtovým výhledem vyvíjely v prvých třech letech této pětiletky zhruba takto:

- rozpočtové dotace hospodářským organizacím byly skoro o 4 mld vyšší než se předpokládalo,

- neinvestiční výdaje na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo rovněž převýšily uvažovanou úroveň zhruba o 1 mld Kčs,

- dotace a subvence do rozpočtů národních výborů jsou celkově o 220 mil. Kčs vyšší než v rozpočtovém výhledu.

Vyplývá z toho značné napětí v zajišťování rozpočtové rovnováhy, promítající se i v návrhu rozpočtu na rok 1989. Při posuzování všech existujících potřeb musíme proto důsledně vycházet z toho, že rozdělovat lze pouze ty prostředky, které si vytvoříme. To je jediná a absolutně neoddiskutovatelná pravda.

Oceňujeme, že státní rozpočet i v této situaci zabezpečuje potřebné výdaje na řešení otázek životní úrovně obyvatelstva. Plně pokrývá mj. i přijatá opatření v sociální oblasti.

Při jeho posuzování musíme vzít v úvahu spolu s dosavadním vývojem ekonomiky i některé objektivní skutečnosti specifické i pro příští rok. Především je to platnost komplexní přestavby velkoobchodních a nákupních cen od 1. 1. 1989. Zatím je obtížné kvantifikovat dopad tohoto vlivu na finanční situaci podniků, což bylo také konstatováno v jednání výboru. Očekává se, že 30 - 40 % podniků bude mít nedostatek finančních prostředků a dopady bude nutno řešit dočasným rozšířením přerozdělovacích procesů i v rámci státního rozpočtu.

Požadujeme důrazně od vlády zabezpečit plnou kontrolu nad těmito procesy tak, aby vytvářely podmínky pro urychlení přestavby ekonomiky v souladu s celospolečenskými zájmy. Je to současně i úkol pro nás jako poslance ČNR i pro jednotlivé výbory.

Složitost situace nejlépe dokumentuje vývoj finančního postavení podniků chozrasčotní sféry. v prvých třech letech pětiletky se výrazně zvýšila platební neschopnost. Přes tuto skutečnost a tedy přes reálný nedostatek finančních prostředků nekorigovaly například podniky své investiční záměry. To pochopitelně pouze prohloubilo existující zadluženost.

Ve sféře řízené vládou ČSR činila vnitřní zadluženost podniků ke konci října t.r. přes 8 mld Kčs.

Největší je v resortu ministerstva výstavby a stavebnictví (cca 4,5 mld Kčs) a dále pak v resortu ministerstva průmyslu (cca 2,5 mld Kčs).

Existuje řada hospodářských organizací, které vykazují dlouhodobě ztrátu ve výsledcích svého hospodaření a jsou nositeli primární platební neschopnosti. Mezi ně především patří n.p. Mosilana Brno, státní podnik Triola Praha, k.p. Sklárny Kavalier Sázava a dále 8 organizací resortu stavebnictví, mezi nimi i dva státní podniky, a to Pozemní stavby Plzeň a Pozemní stavby Brno.

Prakticky ve všech těchto podnicích je hlavní příčinou platební neschopnosti vývoj zásob. K tomuto problému opakovaně kriticky hovoříme, ale situace se vyvíjí dále neuspokojivě. Úkoly vládních usnesení jak federální, tak i české vlády plněny v této oblasti nejsou.

Podniky zde vesměs poukazují na stále se zhoršující situaci v odběratelsko-dodavatelských vztazích. I to ukazuje potřebu urychlit komplexní přechod do náročnějších podmínek fungování nového hospodářského mechanismu jako celku, s rozhodujícím podílem ekonomických metod a nástrojů, na úkor direktivně administrativního řízení.

Je pozitivní, že návrh státního rozpočtu na rok 1989 i v situaci nedostatku zdrojů nepracuje s tzv. mobilizačními položkami v příjmech, které jsme v minulosti mnohokrát kritizovali. Je rovněž pozitivní, že se podařilo v době od schválení rozpočtu vládou dořešit některé původně nekryté požadavky. Jde vesměs o politicky citlivé záležitosti a v úvodním výkladu o nich bylo hovořeno.

Přesto však, právě v důsledku již zmiňovaného neplnění záměrů v tvorbě zdrojů vlivem nedostatečného tempa intenzifikace a efektivnosti reprodukčního procesu, existují požadavky na finanční prostředky, které zatím státní rozpočet nepokrývá. Týkají se v převážné míře oblasti činnosti národních výborů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP