Úterý 20. prosince 1988

Byli jsme informováni, že počátkem roku má tyto otázky projednat vláda. Chtěla bych proto doporučit, abychom ji dnes podpořili v odpovědnosti i v náročných opatřeních, aby tato nepozornost a necitlivost vůči našim povrchovým i podzemním vodám nepokračovala a neopakovala se. Vždyť to má vliv i na kvalitu pitné vody a na životní prostředí vůbec.

K úkolům příštího roku v lesním a vodním hospodářství patří i likvidace kalamity v lesích a další racionalizace ve spotřebě vody. V tomto smyslu jsou úkoly i jejich výsledky zapracovány do státního rozpočtu. Jeho součástí jsou i fondy vodního hospodářství a fond ochrany ovzduší. Oba tyto fondy mají příjmy a výdaje zbilancovány a je představa o jejich užití. Nic by se však nestalo, kdyby v rámci zvýšené náročnosti proti znečišťovatelům se jejich příjmy zvýšily. Myslím, že i užití by se našlo. Vždyť v akci "Z" by jistě bylo možné postavit řadu čističek a dalších potřebných zařízení.

Soudružky a soudruzi poslanci, také dřevozpracující průmysl má podle odhadů splnit své plánované úkoly. Přesto je zde řada problémů, o nichž jsem již částečně hovořila. Také situace v nábytkářském průmyslu vyžaduje zamyšlení, jak postupovat v obnově a modernizaci výrobních zařízení. Myslím, že velké úkoly čekají i ve využívání dřevní hmoty, aby se snížily požadavky na těžbu v lesích. Na to samozřejmě navazuje i vyšší využití sběrového papíru, kde také nejsme na odpovídající úrovni. Nejsou ani naplněny možnosti jeho využití.

Souhrnně bych řekla, soudružky a soudruzi poslanci, že letošní rok by měl být splněn. Pro příští rok jsou vytvářeny odpovídající předpoklady. Úkolů, které zde jsou, je však dost, zejména máme-li zachovávat a rozmnožovat hodnoty našich lesů a kvalitu našich vod při současné intenzifikaci dřevozpracujícího průmyslu.

Domnívám se, že příští rok by bylo možné začít na těchto úkolech pracovat. Přitom bych se přimlouvala, aby prostředky na tyto účely, zejména na ekologii nebyly příliš kráceny a byly maximálně ve prospěch nás všech využívány.

V tomto smyslu doporučuji schválit předložený státní rozpočet na příští rok, včetně návrhu fondů vodního hospodářství a ochrany ovzduší. Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Jiřině Sůvové. Slovo má poslanec Jiří Fleyberk. Připraví se poslanec Antonín Očenášek.

Poslanec Jiří Fleyberk: Soudružky a soudruzi, i v oblasti práce národních výborů vstupujeme v příštím roce do období zásadních změn uskutečňovaných v rámci přestavby hospodářského mechanismu, která bude - ve shodě s přijatými rozhodnutími - o rok urychlena.

Rozpočet na rok 1989 je zatím sestaven podle metodiky roku 1988 a nejsou v něm ještě promítnuty změny vyplývající ze změn v rozpočtovém určení a správě zemědělské daně a daně ze mzdy, důsledky vyplývající z nových velkoobchodních cen a další metodické a organizační vlivy, které lze ve vztahu k národním výborům očekávat.

Prakticky například již v příštím roce budou Restaurace a jídelny hospodařit bez dotací a podniky schopné samofinancování budou hospodařit jako státní podniky. Také podniky bytového hospodářství budou fungovat podle nových pravidel hospodářského mechanismu a experiment u ČSAO v Jihočeském kraji a v okresních stavebních podnicích ve Svitavách a Blansku bude i v příštím roce pokračovat. Koncepce uplatnění hospodářského mechanismu u národních výborů může - samozřejmě po přepočtu velkoobchodních cen - doznat i podstatné změny.

Z materiálů, které máme k dispozici, vyplývá, že návrh rozpočtu na příští rok vychází z rozpočtového výhledu na 8. pětiletku a dodržuje jeho základní proporce a záměry a že se v něm podaří v podstatě zabezpečit zdroje pro plnění plánovaných úkolů na příští rok. V této souvislosti je užitečné říci - a myslím, že je to nutné říci vzhledem k obsahu některých novinových zpráv - že uplatnění zákona o rozpočtovém určení a správě zemědělské daně a daně ze mzdy zvýší pouze podíl národních výborů na vlastním příjmovém úhrnu. Prakticky to bude znamenat, že vlastní příjmová základna národních výborů dosáhne 56 mld Kčs a že podíl vlastních příjmů na financování neinvestičních výdajů vzroste z dosavadních necelých 60 % na 80 %. Ale - a to je nutné zdůraznit - jde pouze o zvýšení podílu na rozpočtovaných příjmech národních výborů a nikoliv o zvýšení příjmů, které by - samo o sobě - otevíralo nový či další prostor nad úkoly stanovené plánem a rozpočtovým výhledem na tuto pětiletku.

Skutečnost, že součástí příjmů národních výborů se stává celý výnos daně ze mzdy - nejen tedy z jimi řízených podniků a družstev, ale i z podniků ústředně řízených, a že jde o daň, s jejímž pravidelným inkasem nebyly dosud žádné potíže (rozhodně ne jako s daní zemědělskou) znamená, že se touto změnou posílí rovnoměrnost a stabilita rozpočtových příjmů národních výborů a že zvýší jejich zájem o počet produktivních obyvatel v daném obvodě.

Pokládám za užitečné proto znovu připomenout, že posílení vlastní příjmové základny národních výborů neznamená v žádném případě zvýšení celkových příjmů národních výborů, ale pouze jeho podílu a že rozsah výdajů národních výborů je a musí být rozpočtován v souladu s plánem a - samozřejmě i v souladu s možnostmi naší ekonomiky. Je však také samozřejmé, že právem národních výborů zůstává, aby si ve schválených rozpočtech své příjmy zvýšily o vlastní doplňkové zdroje, o sdružené prostředky, dotace ze státních fondů a popřípadě i o úvěry, a aby o ně zvýšily i své výdaje.

Jak již bylo řečeno, rozpočet je sestaven podle metodiky roku 1988 a změny v příjmové základně národních výborů, o kterých jsem hovořil, v něm ještě nejsou promítnuty. Stane se tak s účinností od 1. ledna 1989 po schválení zákona o rozpočtovém určení a správě zemědělské daně a daně ze mzdy. A jak jsem již také říkal, v další etapě rozpočtových prací budou do rozpočtů národních výborů promítnuty i důsledky z nových velkoobchodních cen a další metodické a organizační vlivy.

Soudružky a soudruzi, v předloženém návrhu rozpočtu národních výborů jsou příjmy a výdaje vyrovnány na úrovni 95,8 mld Kčs.

Nesporným kladem je i - proti rozpočtu na letošní rok - to, že se podařilo do nákladů zapracovat v plné výši normativní příděly do fondů oprav, především pro bytové hospodářství, městskou hromadnou dopravu, vodní hospodářství a pro podniky ČSAD.

Na opravy a údržbu základních fondů v hospodářských organizacích národních výborů se v příštím roce počítá s téměř 11 mld Kčs. A vůbec je možno konstatovat, že na hlavní odvětví společenské spotřeby dává státní rozpočet 45,5 mld Kčs, což je o 5 % více než rozpočet na rok letošní. Z toho je určeno - ve shodě se zákonnou úpravou - na sociální zabezpečení téměř 4,8 mld Kčs, na školství 16,3 mld Kčs, na zdravotnictví 21,4 mld - z toho je téměř 1/3 určena na krytí výdajů za léky a speciální zdravotnický materiál a 400 mil. Kčs na prevenci AIDS, 3,1 mld Kčs na oblast kultury, včetně nezbytné údržby a opravy historických památek. V příštím roce má být ve všech formách bytové výstavby dokončeno 65 145 bytů a zahájeno 57 773 bytů a modernizováno 6 000 bytů. Zajistit tento důležitý úkol - domnívám se a bylo to také zde podtrženo - nebude snadné.

Soudružky a soudruzi, všichni víme, že jednou z nejvýznamnějších oblastí rozvoje iniciativy národních výborů je akce "Z", která je podstatnou součástí volebních programů Národní fronty. V příštím roce by mělo být odevzdáno dílo v hodnotě 3 mld Kčs. K realizaci je třeba 2,6 mld Kčs zdrojů. Již dnes je zřejmé, že národním výborům bude chybět zhruba 940 mil. Kčs, nepodaří-li se jim zvýšit vlastní zdroje, sdružit prostředky a využít příslušné státní fondy a úvěry. Ve shodě se stanoviskem výboru pro národní výbory a národnosti doporučuji, aby česká vláda převzala závazek, že finance nebudou příčinou útlumu iniciativy lidí v místě bydliště.

Soudružky a soudruzi, myslím, že mohu problematiku rozpočtu národních výborů na příští rok shrnout takto:

1. Nesporným kladem je, že se podařilo zvýšit dotaci do fondu oprav hospodářských organizací řízených národními výbory, což vytváří důležitý předpoklad pro zlepšení oprav, zejména v bytovém hospodářství a ve vodním hospodářství.

2. Právě tak nesporným záporem je skutečnost, že se zatím nepodařilo pokrýt potřebu akce "Z", na kterou chybí 940 mil. Kčs.

3. Ne všechny potřeby - podtrhuji, že zcela odůvodněné potřeby - v oblasti společenské spotřeby rozpočet pokrývá. Chybí zejména 600 mil. Kčs na zdravotnictví a 400 mil. Kčs na školství a kulturu. Výbor pro národní výbory a národnosti vzal s radostí na vědomí ujištění soudruha ministra, že tyto problémy budou za určitých podmínek v průběhu roku řešeny v rámci rozpočtové soustavy celé ČSSR.

Dále pak myslím, že můžeme souhlasit s náměty na posílení závaznosti a stability rozpočtu národních výborů, které soudruh ministr uvedl ve svém projevu a které se týkají neúčelové dotace ze státního rozpočtu a dlouhodobosti její platnosti, právě tak jako se sdělením, že na zabezpečení rozvoje území při západní hranici, řešení potřeb Krkonoš, Severočeského kraje apod. budou i v roce 1989 poskytovány ze státního rozpočtu oblastní dotace.

Domnívám se také, že vyslovený požadavek, aby v rozpočtovém hospodaření národních výborů byla dále upevňována finanční a plánovací kázeň a aby každý národní výbor cítil za plnění rozpočtu a za efektivní vynakládání finančních a rozpočtových prostředků plnou odpovědnost, musíme podpořit.

Navrhuji z pověření výboru pro národní výbory a národnosti, abychom předložený návrh s uvedenými připomínkami schválili. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Fleyberkovi. Slovo má poslanec Antonín Očenášek. Připraví se poslanec Josef Meier.

Poslanec Antonín Očenášek: Vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, stavebnictví a výroba stavebních hmot patřily v minulých obdobích mezi preferovaná odvětví národního hospodářství. Kvalitativní měřítka při hodnocení byla dlouhodobě působícím regulátorem řídící a organizátorské práce. Předurčenost výrobních plánů a trvalá poptávka po stavebních kapacitách umožňovaly setrvat u extenzívních metod hospodaření. A nenutily podnikovou sféru hledat nové přístupy při zabezpečování uložených úkolů.

Tyto významné faktory z minulosti přetrvávají i do současnosti. Tato skutečnost se projevuje řadou problémů při plnění plánu.

V prvních dvou letech 8. pětiletky bylo dosaženo 38,6 % plánovaného pětiletého objemu investičních prací a dodávek. Z toho u stavebních prací tento podíl činí 41 %. Podíl opožděně dokončovaných staveb dosáhl v loňském roce 34,7 %, což zvýšilo náklady na výstavbu a zhoršilo ekonomické výsledky. Dokladem toho je skutečnost, že resort výstavby a stavebnictví ČSR dosáhl plnění zisku jen na 81,5 %.

Tyto výsledky ovlivnily další chování resortu a tak se letošní rok stal praktickou prověrkou jeho řídících struktur. Prověrka odhalila nejen slabiny, nedostatky, nedůslednost, ale ukázala i ty organizace, kde nejen chtějí, ale i umějí v rámci daných pravidel v hospodaření hledat nové přístupy a prvky k zabezpečení úkolů.

Nově nastoupený kurs a opatření, které resort přijal, jak ukázalo poslední jednání výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví, přispívá k zabezpečování úkolů s výjimkou komplexní bytové výstavby. Zároveň je ale skutečností, že předstih plnění stavební výroby získaný při mimořádně příznivém počasí v prvním čtvrtletí letošního roku nebyl u mnoha podniků v resortu dostatečný. Proto se celková dynamika výroby v dalším průběhu letošního roku neustále snižuje, zvláště v podnicích pozemního stavitelství. Závažné však také je, že prognózy vývoje do konce roku jsou v těchto organizacích málo uspokojivé.

Velmi obtížná je však situace v plnění kvalitativních úkolů plánu. Vlivem překračování materiálové nákladovosti zásob a značné finanční neschopnosti většiny stavebních organizací nejsou ve stále rostoucím počtu podniků vytvářeny plánované upravené vlastní výkony a zisk. Výpadky jsou signalizovány i v podnicích, které jsou zařazeny v komplexním experimentu.

Na této situaci se nepříznivě podepisuje i finanční neschopnost investorů. A tak sankce, to je penále z prodlení placení, se za stejné období ve srovnání s loňským rokem zdvojnásobily.

V této souvislosti chci požádat vládu ČSR o řešení vleklých problémů souvisejících s platbou za provedené práce na vybraných integračních akcích v Sovětském svazu.

Dále musí být řešena otázka, aby stavební podniky za provedenou práci na závazné stavbě dostaly včas zaplaceno. Není přece možné a není věcí dodavatele, že investor nemá finanční zdroje. Jako je tomu u státního podniku Armabeton ve vztahu k Automobilovým závodům Mladá Boleslav.

Dobré výsledky, tedy i zisk, ovlivňuje i kvalita výroby. Přesto jí není dosud všude věnována odpovídající pozornost. Např. Prefa Ústí nad Labem při nástupu Výboru lidové kontroly v roce 1987 měla skoro 100 % prefabrikátů v nevyhovující kvalitě. Po ročním působení kontroly se expedovalo jen 2 % výrobků se sníženou jakostí. Bohužel v říjnu letošního roku se kvalita zhoršila u 62 % výrobků.

Na druhé straně je řada podniků, které se nejen s úkoly, ale i s kvalitou dovedou vyrovnat. Patří mezi ně Inženýrské a průmyslové stavby Praha, Vodní stavby, Metrostav, Pozemní stavby České Budějovice, Pozemní stavby Brno, Pozemní stavby Olomouc a další.

Plán výroby stavebních hmot pro rok 1988 v požadovaných položkách, které zahrnují cement, kamenivo, obklady a zdící materiály, je značně vyšší než původní záměr 8. pětiletky a je u převážné většiny překračován. Přesto dochází k určitým disproporcím mezi nabídkou a poptávkou vnitřního trhu.

Jen v mém volebním obvodě v okrese Hradec Králové se často voliči ptají, proč chybí na trhu stavební materiál. A to nejde jen o problém letošního roku.

Rozhodující množství stavebních materiálů pro vnitřní trh dodávají a ovlivňují podniky ministerstva stavebnictví a výstavby ČSR, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR a federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky.

Jmenované organizace, podniky, ministerstva, včetně ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR mají plnou odpovědnost za současnou situaci a je na nich, aby co nejdříve našly společnou řeč k odstranění poruch v zásobování vnitřního trhu.

Proto bylo uloženo například ministerstvu výstavby a stavebnictví ČSR zvýšit dodávky pro vnitřní trh proti úrovni uvažované v tomto pětiletém plánu o 200 mil. Kčs v maloobchodních cenách v roce 1989 a o 270 mil. Kčs v roce 1990.

Prodej stavebnin obyvatelstvu v ČSR roste od roku 1985 rychleji než dodávky stavebního materiálu pro tržní fondy. Lze to argumentovat na faktech.

V roce 1988 bylo vydáno v ČSR přibližně 15 tisíc stavebních povolení. Pro rok 1989 lze předpokládat 18 tisíc stavebních povolení. Zároveň z plánu na rok 1989 vyplývá, že má být dokončeno 17 800 rodinných domků. Je nanejvýš správné, že vlády ČSSR i ČSR k otázkám zásobování trhu stavebními materiály nemlčí.

Týdeník ústředního výboru KSČ Tribuna již od čísla 37 letošního roku pod titulem "Aby stavebník nebyl prosebník" upozorňuje na poruchy v zásobování stavebními materiály, ale i na nedostatky v řízení a organizaci.

Jeden příklad za všechny: závod na výrobu tvárnic v Chlumčanech byl několik dnů mimo provoz jenom proto, že odpovědní pracovníci z velkolomu Čertovy schody zapomněli oznámit generální opravu mlýna. To zavinilo značný výpadek ve výrobě důležitého a na trhu chybějícího materiálu. Takových příkladů by mělo být co nejméně.

V této souvislosti bych chtěl také upozornit na to, že velmi často jsou kritizovány zemědělské podniky za to, že odčerpávají příliš mnoho stavebního materiálu právě na úkor individuálních stavebníků. Ze získaných informací vyplývá, že za tři čtvrtiny roku z celoročního objemu ročního plánu zemědělsko-potravinářský komplex vyčerpal 74,1 % zdících materiálů, 82,6 % cementu, 78,5 % krytiny. Přitom zemědělské podniky nestaví jen výrobní objekty, ale významně přispívají k výstavbě investičních akcí národních výborů i průmyslových závodů.

Vážené soudružky a soudruzi, na základě našich poznatků a analýzy současného stavu v resortu ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR jsme ve výboru doporučili ministrovi, aby věnoval v závěru letošního roku zvýšenou pozornost splnění úkolů v komplexní bytové výstavbě a v plnění ekonomických ukazatelů u stavební výroby. Zároveň s plnou odpovědností dořešit problémy plánu na rok 1989 a provést taková opatření, která povedou k rovnoměrnému plnění úkolů resortu vůči společnosti už od počátku příštího roku.

Chce-li naše stavebnictví obstát ve srovnání se zahraničím, musí spolu s kvalitně provedenou řemeslnou prací mít také dobré základní vstupní materiály, tj. cement, pojiva, krytiny a další cihlářské zboží. Jestliže náš cement má již dobrou kvalitu, což prokázaly atestace v Norimberku, zhoršuje se kvalita některých výrobků vyráběných v Jihočeských cihelnách a Prefě Třebovice a v Keramických závodech Poštorná. A to není příznivý jev.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP