Úterý 20. prosince 1988

Využívám této příležitosti, abych odpověděl na otázku, která je velice často kladena. Proč, když Česká socialistická republika splnila plán výroby obilí, máme tak velký nedostatek jadrných krmiv?

Vyplývá to především ze skutečnosti, že nároky na spotřebu masa stoupají. V 8. pětiletce jsme založili spotřebu masa zhruba na úrovni celé Československé republiky 87,5 kg, v České socialistické republice cca 89 kg. V loňském roce byla již v České socialistické republice dosažena spotřeba 91 kg. Letos očekáváme spotřebu cca 92 kg a jestliže vezmeme v úvahu, že jeden kilogram masa reprezentuje ve výrobě potřebu 120 tisíc tun obilí, pak to znamená, že se zvýšila spotřeba obilí za toto období o cca 500 až 600 tisíc tun. V letošním roce dojde proti tomu, co bylo založeno v plánu, k překročení dodávek o cca šest tisíc tun masa do tržních fondů. Pro příští rok nám ministerstvo vnitřního obchodu již nyní dává první signál, že nebude stačit vyčleněný objem a bude třeba dále zvýšit dodávky masa o 5 - 8 tisíc tun k posílení tržního fondu. Tolik k vysvětlení této problematiky.

V hospodaření s obilím měl by působit významný regulativ, kdy podniky, budou dostávat 70 korun navíc za každý metrický cent obilí, který prodají státu nad státní plán. Naproti tomu podniky, které budou mít větší spotřebu jadrných krmiv, než je stanovený normativ, budou muset zaplatit za jeden metrický cent obilí v krmné směsi nakoupený k doplnění svých zdrojů o 68,- Kčs více.

Cílem tohoto opatření je zvýšit soběstačnost a úsilí o zabezpečení jadrných krmiv z vlastních zdrojů. Je to ekonomická motivace. Je samozřejmé, že v případě živelných pohrom nemůžeme takovouto ekonomickou motivaci považovat za žádoucí a tyto situace řešit formou výpomoci bez těchto ekonomických dopadů.

Námět na rozdílné bilancování krmiv v jednotlivých oblastech bych se soudruhem poslancem projednal separátně. Nejde o věc novou.

Soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, ještě jednou bych chtěl poděkovat za připomínky a ubezpečit, že všechny náměty zvážíme, popřát vám mnoho zdraví a úsilí do společné práce v nastávajícím roce. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji prvnímu místopředsedovi vlády soudruhu Tomanovi.

Máte, soudružky a soudruzi, k jeho vystoupení nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.)

O slovo se dále přihlásil soudruh ministr Jiří Nikodým. Prosím. aby se ujal slova.

Ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi také stručné reagovat na některé vaše podněty a připomínky, i když jsem si vědom toho, že podstatnou část jsme si vyříkali v jednotlivých výborech při projednávání rozpočtu.

Především bych chtěl ubezpečit společného zpravodaje poslance Mrázka, že úkolem číslo jedna pro ministerstvo financí, cen a mezd je přepočet velkoobchodních cen. v české vládě uzavíráme závěrečnou zprávu zítra. v ní se ministerstvu financí, cen a mezd ukládá okamžitě po přehodnocení celé finanční situace projednat problematiku s jednotlivými resorty, KNV, podniky atd.

Ubezpečuji, že vláda s tímto úkolem pro ministerstvo financí, cen a mezd počítá.

K tomu, co říkal poslanec Horáček, bych chtěl doplnit, že jde o určité nedorozumění, jestliže hodnotíme podíl průmyslu na tvorbě vlastních zdrojů a na rozpočtových výdajích. To přece ani takto nejde. všichni víme, odkud může ekonomika získat finanční zdroje: od hospodářsky řízených organizací. U organizací řízených českou vládou je to české ministerstvo průmyslu. Kde bychom vzali finanční prostředky pro školství, zdravotnictví a kulturu? Myslím, že je potřeba si vysvětlit proč.

Soudruh poslanec o tom sice hovořil, ale znovu bych chtěl podotknout, že naše vláda v průběhu celých tří let 8. pětiletky reagovala na vývoj plnění plánu tohoto ministerstva. Už na zasedání předminulé České národní rady jsem říkal, že za tři roky snížení tvorby zisku činilo kolem 18 miliard korun, které ale potom chyběly pro zdravotnictví, školství a kulturu a muselo se zajištění prostředků řešit jinak. Tolik na vysvětlenou.

Pokud se týká intenzifikace údržby a oprav, řekl jsem, že počítáme ročně s částkou kolem 800 miliónů korun. Ministerstvo průmyslu má na tomto objemu jeden z největších podílů. Poskytování prostředků není vůbec žádný problém, pokud je dokázáno, že intenzifikace plní parametry. Jinými slovy řečeno: vložená koruna se musí několikanásobně vrátit, a to nejenom tím, že se provede nějaká údržba. Jde o mimořádné prostředky státního rozpočtu.

Soudružku poslankyni Sůvovou ubezpečuji, že nepočítáme s jakýmkoliv krácením finančních prostředků na vodní hospodářství. Naopak hledáme cesty - bylo to také řečeno soudruhem prvním místopředsedou vlády - jak všechny tyto ekologické akce pokrýt v příštím roce, ovšem za jediného předpokladu: že existuje dodavatel a projektová dokumentace. Potom ubezpečuji Českou národní radu, že finanční prostředky na ekologické stavby budou.

Soudruhu poslanci Fleyberkovi v souvislosti s akcí "Z" potvrzuji to, co jsem řekl také ve výboru ČNR, že vláda ČSR se určitě bude snažit pokrýt neinvestiční část akce "Z" dle plánu, který byl schválen na rok 1989. Není však možné brát v úvahu stále další požadavky, které by byly kladeny, protože to by byl nekonečný řetěz a nikdy bychom neskončili.

Soudruh poslanec správně uvedl vybilancování změn. K tomu se vrátíme ještě v dalším bodě programu v souvislosti se zdroji, ale chtěl bych ještě říci, že odvody z mezd nejen, že jsou stabilní, ale nemají klesající trend, spíše mají trend stoupající. Tady je tudíž reálný předpoklad, že národní výbory naopak proti zemědělské dani získají více, než plánujeme, protože mzdy vždy stoupaly rychleji, než se plánovalo.

Řekl jsem také, že dalších 120 miliónů korun získávají národní výbory převodem daně z příjmů obyvatelstva a poplatků ze psů.

K vyrovnanému rozpočtu, o kterém hovořila poslankyně Hambalčíková, bych chtěl říci, že jsme se skutečně rozhodli, stejně tak i federální vláda, že předložíme vyrovnaný rozpočet, protože nechceme slibovat na začátku roku něco, na co v současné době nemáme, nebo - také se zde o tom hovořilo - že bychom rozhodovali o dalším zadlužení, a to nikoliv vůči socialistickým státům, ale vůči NSZ. A v tom je veliký rozdíl.

Pokud jde o připomínku soudruha Domase ke zdravotnictví, ale to se týká také školství a kultury, řekl jsem, že je to obsaženo v usnesení federální vlády i v usnesení vlády ČSR. Budeme se snažit, abychom v průběhu roku 1989 našli další finanční prostředky k tomu, abychom tyto požadavky pokryli.

K tomu, co zde říkala poslankyně Zajebalová o usměrňování mzdových prostředků u kulturních organizací řízených národními výbory, bych chtěl říci, že žádný předpis nebrání tomu, aby se kursy realizovaly. Za každou 1,- Kčs překročení plánu tržeb je možno zvýšit objem mzdových prostředků o 0,90 Kčs. Překážkou není předpis, ale praxe, prováděná některými národními výbory, které musí problém řešit podle konkrétní situace.

Pokud jde o vystoupení soudruha Vysloužila, chtěl bych říci, že po dohodě s ministrem lesního, vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu bychom požádali o poskytnutí tohoto diskusního příspěvku, protože jde o konkrétní případ převodu správy drobných vodních toků národním výborům. Musíme zjistit, z jakého důvodu k tomu došlo. Soudruha poslance bude MLVD ČSR o řešení případu informovat.

Soudružky a soudruzi poslanci, i já bych vám chtěl v závěru ještě jednou poděkovat za všechny podněty a ubezpečit vás, že naše ministerstvo i celá vláda ČSR budou vyvíjet veškerou činnost k tomu, abychom oprávněné požadavky ekonomiky v co nejširším rozsahu mohli pokrýt.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru Nikodýmovi.

Kdo z členů vlády chce ještě hovořit k těmto dvěma bodům, to je k plánu a státnímu rozpočtu?

(Nikdo.)

Přeje si vystoupit zpravodaj poslanec Alois Skoupý? (Ne.)

Přeje si vystoupit zpravodaj poslanec Miroslav Mrázek? (Ne.)

Tím jsme uzavřeli projednávání problematiky plánu na příští rok a návrhu státního rozpočtu.

Prosím nyní předsedu návrhové komise poslance Zdeňka Krče, aby přednesl zprávu návrhové komise.

Místopředseda ČNR poslanec Zdeněk Krč: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, návrhová komise vám doporučuje následující formulační úpravy v usnesení České národní rady:

- na straně 1, bod I. kde se konstatuje, že se v letošním roce daří naplňovat úkoly státního plánu, doporučuje návrhová komise po slově "plánu" udělat tečku, slovo "lépe" škrtnout;

- ve druhé větě doporučujeme škrtnout slovo "však", stejně tak celou následující větu, začínající slovy: "Cílem plánu ... ",

- dále doporučujeme škrtnout první větu druhého odstavce,

- předposlední větu doplnit slovy " a hospodaření se zásobami",

- na straně 2, bod II, první odrážka škrtnout slovo "navržený", takže věta by začínala: "Plán považovat ...", dále v této větě doplnit "ve společensky žádoucích směrech";

- v druhé odrážce upravit: " ... provázanosti a vybilancovanosti ...."

- ve třetí odrážce upravit "strukturálními změnami",

- v další odrážce slovo "energičtější" nahradit slovem "důslednější a pružnější", slovo "účinnější" škrtnout,

- v další odrážce škrtnout slovo "kvalitnější",

- v následující odrážce škrtnout slovo "koncepce", takže text bude znít: "dopracování dlouhodobého výhledu rozvoje ČSR, vycházejícího ...."

- text v poslední odrážce bude znít: " včasnou a kvalitní přípravou ...." a tento text bude pokračovat: "důslednějším odstraňováním bariér bránících jejímu rychlému zavádění do života",

- dále doporučujeme doplnit bod III: "Ukládá

1) předsednictvu a všem výborům ČNR ..."

- v druhé odrážce škrtnout slovo "stupeň", potřeby podle", takže text bude znít: "uspokojování hlavních směrů užití vyrobené produkce s přednostním zabezpečováním vnitřního trhu ...",

- na straně 3 v první odrážce místo "úroveň doporučujeme uvést "snižování vyráběné produkce", zbývající text škrtnout,

- bod číslo 3 bude nahražen bodem 2 a bude doplněn "poslancům ČNR".

To jsou všechny formulační úpravy usnesení.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji. Soudružky a soudruzi, slyšeli jste, jak návrhová komise upravila text návrhu usnesení na základě vašich připomínek. Má někdo k tomuto upravenému návrhu, jak byl přednesen poslancem Krčem, připomínky nebo doplňky?

Poslanec Josef Mečl: Mám formulační připomínku k bodu II, odstavci prvnímu, první odrážce, kde se hovoří o podřízených organizacích. To už dnes nejsou podřízené organizace. Proto je tam potřeba uvést neutrální výraz "hospodářské organizace", ale nemůžeme již hovořit o organizacích podřízených vládě.

Místopředseda ČNR poslanec Zdeněk Krč: Ano, uvedeme výraz "hospodářské organizace", takže text bude znít: "vytvoření podmínek k naplnění úkolů státního plánu na rok 1989 ve všech hospodářských organizacích".

Předseda ČNR Josef Kempný: Soudruhu poslanče, souhlasíš s tímto zněním textu? (Ano.)

Má ještě někdo další připomínky? (Nikdo.)

Soudružky a soudruzi poslanci, děkuji návrhové komisi a jejímu předsedovi poslanci Krčovi.

Podle prezenční listiny je nyní přítomno 185 poslanců a Česká národní rada je schopna se usnášet.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, nyní přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení České národní rady ke zprávě vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1989, jak jej předložila návrhová komise a odůvodnil její předseda, včetně připomínky z diskuse, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Nyní předkládám k hlasování vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 včetně jeho příloh podle tisku 90 ve znění společné zprávy výborů České národní rady, obsažené v tisku 91.

Doporučuji, abychom hlasovali o celém vládním návrhu najednou.

Jsou k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? (Nebyly.)

Kdo tedy souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Tím Česká národní rada schválila podle článku 107 odst. 1 písmene d) ústavního zákona o československé federaci státní rozpočet České socialistické republiky na příští rok.

Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme projednali čtvrtý a pátý bod pořadu naší schůze.

Šestým bodem pořadu je

VI.

Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy

Vláda České socialistické republiky pověřila odůvodněním vládního návrhu zákona ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky předkládá k projednání a ke schválení návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy.

Předpokládaný návrh navazuje na zákon o zemědělské dani, schválený 8. listopadu 1988 Federálním shromážděním Československé socialistické republiky a přináší významnou změnu v příjmové základně rozpočtů národních výborů, která je založena Směrnicí k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu. Jde o opatření, kterým se v oblasti rozpočtového hospodaření realizují záměry z dokumentu předsednictva ústředního výboru KSČ z 19. srpna tohoto roku o úkolech národních výborů v rozvoji socialistické demokracie a v přestavbě hospodářského mechanismu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP