Úterý 20. prosince 1988

Navržená právní úprava umožňuje již od 1. ledna 1989 výrazně zvýšit finančně ekonomickou soběstačnost národních výborů a snížit jejich závislost na centrálních zdrojích, především na neúčelové globální dotaci ze státního rozpočtu. Omezí se tak nežádoucí přerozdělování finančních zdrojů prostřednictvím státního rozpočtu. Zvýší se současně stabilita příjmové základny národních výborů, a to snížením její závislosti na nerovnoměrných zdrojích příjmů. Posílí se příjmová základna zejména národních výborů základního stupně.

Z dosavadních příjmů národních výborů se převádí do státního rozpočtu převážná část zemědělské daně. Součástí příjmů národních výborů však zůstává výnos zemědělské daně od organizací řízených národními výbory (to je za podniky pekáren a Státní statek Praha) zemědělská daň placená občany a daň z pozemků.

Soustřeďujeme tudíž do státního rozpočtu tu část zemědělské daně, která působí nejen jako územně nerovnoměrně rozložený druh příjmů, ale je svou závislostí na klimatických podmínkách značně labilní jak ve svém úhrnu, tak zejména v dopadu na příjmy jednotlivých okresů a krajů.

Dále do státního rozpočtu převedeme daň z obratu, kterou dle dosavadní právní úpravy do rozpočtů národních výborů odvádějí organizace jimi řízené a družstevní organizace.

Navrhovanou úpravou se odstraní negativní dopady plnění daně v důsledku změn výrobního sortimentu nebo změn směru užití produkce v průběhu roku. Výkyvy a nepříznivé dopady těchto daňových příjmů lze operativněji vyrovnat v rámci státního rozpočtu.

Od 1. ledna příštího roku se navrhuje do vlastních rozpočtových příjmů národních výborů naopak zařadit namísto toho celý výnos daně ze mzdy. Až dosud jej odváděly do rozpočtů národních výborů pouze organizace řízené národními výbory a některé další určené organizace, nově získají národní výbory výnos daně i od ústředně řízených organizací.

Převedení celé daně ze mzdy mezi rozpočtové příjmy národních výborů umožní optimálně rozdělit její výnos mezi všechny stupně národních výborů. Jde o to zajistit potřebný objem příjmů především národním výborům nejnižších stupňů, které ve srovnání s ONV a KNV řídí jen malý počet hospodářských organizací, a proto jejich rozpočtově vyrovnané hospodaření ve velké míře závisí na dotacích z rozpočtů národních výborů vyšších stupňů.

Daň ze mzdy jako hlavní vlastní příjem národních výborů byla zvolena proto, že je stabilní, má potřebnou dynamiku, v průběhu roku je rovnoměrná a má vztah k počtu produktivních obyvatel v jednotlivých obcích, okresech a krajích. Nelze ji však ponechat v plné výši v místech, kde se tvoří, protože v územích, v nichž mají sídlo velké organizace, by vznikl nadbytek zdrojů, které by u jiných národních výborů chyběly.

Ministerstvo financí, cen a mezd proto po projednání se zástupci národních výborů připravilo opatření k rozdělování výnosu daně ze mzdy tak, aby každý národní výbor dostal podíl potřebný pro krytí plánovaných neinvestičních výdajů. Daň ze mzdy budou organizace odvádět okresní finanční správě, která ji podle předem stanoveného podílu rozdělí na jednotlivé národní výbory. Podíly určí okresní, popřípadě krajský národní výbor.

Malým místním národním výborům s nízkým objemem rozpočtů poskytne ONV hned na začátku roku, případně pololetně, jednou částkou příděl potřebný k pokrytí jejich plánovaných výdajů. Výnosem daně ze mzdy, který v plánu na rok 1989 činí 35,7 miliard korun, budou z větší části pokryty potřeby národních výborů základního stupně i okresních národních výborů.

V souhrnu se těmito opatřeními zvýší vlastní příjmová základna národních výborů z 39 miliard na 56 miliard korun.

Jak jsem již uvedl ve svém vystoupení ke státnímu rozpočtu na rok 1989 podíl vlastních příjmů na financování neinvestičních výdajů se tím tedy zvýší v úhrnu za ČSR z dosavadních 60 % na 86 %.

Neúčelová dotace a tím i závislost národních výborů na státním rozpočtu se sníží z 26,6 miliard korun na 9,5 miliardy korun a její podíl na financování neinvestičních výdajů se sníží ze 40 na 14 %. Neúčelová dotace bude určena na doplnění zdrojů potřebných pro zabezpečení zákonem stanovených plánovaných úkolů národních výborů, především v oblasti společenské potřeby.

Očekáváme, že posílení závislosti rozpočtů národních výborů na jejich vlastních příjmech bude působit nejen k vyššímu zájmu o tvorbu finančních zdrojů, ale i k vyšší hospodárnosti vynakládaných prostředků.

Navrhovaná právní úprava řeší rovněž otázku správy daní.

Správu zemědělské daně od organizací, která bude příjmem státního rozpočtu republiky nebo federace, budou vykonávat finanční správy. Správu té části daně, která se ponechává jako příjem národních výborů, budou jako dosud vykonávat národní výbory.

Správu daně ze mzdy budou nadále vykonávat finanční správy, které budou výnos daně převádět národním výborům.

Návrh zákona byl zpracován v úzké součinnosti s ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a projednán s federálními ústředními orgány, ústředními orgány ČSR, krajskými národními výbory a Národním výborem hlavního města Prahy.

Jménem vlády České socialistické republiky proto doporučuji, aby Česká národní rada po projednání předložený vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy schválila.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu ministru Nikodýmovi.

Prosím nyní společnou zpravodajku výborů České národní rady poslankyni Janu Kolbabovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu.

Zpravodajka poslankyně Jana Kolbabová: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, jednou z hlavních cest prohlubování demokracie v naší společnosti je rozvíjení úlohy národních výborů. Je třeba vytvářet politické, právní a ekonomické podmínky pro široký rozvoj a aktivitu národních výborů všech stupňů.

Při nedávném projednávání novely zákona o národních výborech v České národní radě byla zdůrazňována zvýšená odpovědnost národních výborů, zejména základních stupňů, za komplexní rozvoj svého území. Tato zvýšená odpovědnost vyžaduje na druhé straně nutnost výrazně posílit jejich samostatnost ve finančním hospodaření vytvářením potřebné ekonomické základny.

Předpokládaný návrh zákona odstraňuje, respektive podstatně snižuje závislost národních výborů na centralizovaných zdrojích a dotacích. Programově omezuje nežádoucí přerozdělování finančních zdrojů uskutečňovaných prostřednictvím státního rozpočtu.

Uvedených cílů je dosahováno tím, že celý výnos daně ze mzdy bude plynout do rozpočtů národních výborů. Naproti tomu výnos zemědělské daně placené organizacemi, s výjimkou organizací založených nebo řízených národními výbory, bude plynout do státního rozpočtu republiky. Příjmem národních výborů zůstává zemědělská daň placená občany.

Na schůzích výborů České národní rady bylo konstatováno, že takové řešení je třeba přivítat, neboť daň ze mzdy je příjmem mnohem stabilnějším, který není závislý na klimatických podmínkách jako některé části zemědělské daně, například daň ze zisku. Kromě toho je daň ze mzdy i příznivěji územně rozložena. Rozpočty národních výborů se tak posilují o stabilní, v průběhu roku rovnoměrně tvořený příjem.

Předpokládaná právní úprava řeší také otázky obou daní, jak zemědělské, tak daně ze mzdy. Správu zemědělské daně placené organizacemi, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu, budou provádět finanční správy. V ostatních případech, tj. jde-li o organizace založené nebo řízené národními výbory, spravují zemědělskou daň národní výbory. Správu daně ze mzdy budou nadále provádět finanční správy neboť u národních výborů nejsou pro jejich správu v současné době podmínky. Finanční správy budou výnos daně ze mzdy národním výborům převádět.

Uvedený přesun působnosti, pokud jde o správu zemědělské daně z národních výborů na finanční správy, bude znamenat určité zvýšení počtu pracovníků finančních správ a zvýšení mzdových fondů těchto správ. S tím je třeba vyslovit souhlas. Jak vyplynulo z jednáni výborů, budou finanční správy posíleny především o odborníky ze zrušených zemědělských správ. Řádný výkon správy zemědělské daně musí zajistit, aby všechny organizace a občané řádně plnili své daňové povinnosti.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že navrhovaný zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy splní očekávání a přispěje k vytvoření lepších podmínek pro činnost národních výborů, zejména základního stupně.

Doporučuji jménem výborů České národní rady, které vládní návrh zákona projednaly, České národní radě, aby předložený návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy schválila.

Děkuji. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Janě Kolbabové za zpravodajskou zprávu.

Soudružky a soudruzi poslanci, do rozpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona se zatím nikdo nepřihlásil. Ptám se proto, zda si někdo přeje promluvit.

(Nikdo.)

Přeje si ještě slovo ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým ke zpravodajské zprávě? (Ne.)

Soudružky a soudruzi poslanci, můžeme přistoupit k hlasování. Podle prezenční listiny je přítomno 185 poslanců a Česká národní rada je tudíž schopna se usnášet.

Doporučuji proto, abychom hlasovali o celém návrhu najednou. Máte k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? (Nebyly.)

Kdo tedy souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy podle sněmovního tisku 88 ve znění společné zprávy výborů České národní rady, obsažené v tisku 97, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Schválením tohoto zákona jsme projednali šestý bod pořadu.

Dalším bodem je

VII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady číslo 134/1973 Sb. o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady číslo 39/1983 Sb.

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní i tento vládní návrh zákona ministr financí, cen a mezd ČSR soudruh Jiří Nikodým. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým: vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky předkládá k projednání a ke schválení návrh novely zákona České národní rady číslo 134/1973 Sb. o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

Předpokládanou novelou se naplňuje důležitý požadavek zásad hospodářského mechanismu o vzájemných vztazích a dělbě výkonných pravomocí ve stanovování a změnách cen mezi centrálním cenovým orgánem, národními výbory a organizacemi. Současně se umožní proti dosavadní úpravě přenos cenové působnosti ve stanovení a zejména ve změnách cen v širším rozměru. Tím se nejen vytvoří potřebné podmínky pro centrální cenový orgán zaměřit se především na základní strategické cíle v oblasti cen, ale zároveň se umožní i výrazněji zpružnit cenotvorný proces dalším přiblížením místa, kde se ceny stanoví nebo změní, místu vzniku výrobků, prací a služeb.

Původně se předpokládalo zpracovat, projednat a vydat tuto novelu až v roce 1989 a stanovit termín účinnosti od 1. ledna 1990. Změna v organizačních strukturách státních orgánů, realizovaná k 21. dubnu tohoto roku, si však vynutila urychlit práce tak, aby novela zákona mohla nabýt účinnosti již k 1. 1. 1989.

Po zrušení bývalého Českého cenového úřadu jde zejména o vyjádření dělby působnosti mezi ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj.

Na Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj přechází působnost ve zpracování směrnice pro plán vývoje cen a zpracování návrhu plánu vývoje cen jako součást státního plánu České socialistické republiky.

K tomu bude ve spolupráci s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky provádět rozbory vývoje a působení cen.

Všechny ostatní činnosti na úseku cen přešly z bývalého Českého cenového úřadu na ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky. Působnost ostatních orgánů České socialistické republiky v oblasti cen není organizačními změnami, realizovanými k 21. dubnu 1988, dotčena.

Věcným důvodem ke zpracování novely zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen bylo vyjádřit v zákoně provádění změn cen a přenos cenové působnosti na nižší stupně řízení. Jde zde o naplnění jedné z důležitých zásad Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu, která předpokládá vyšší pružnost ve státním řízení cen. Tato má být mimo jiné zabezpečena i uplatňováním operativních změn cen výrobků, výkonů, prací a služeb podle stanovených pravidel.

Uvedený záměr je řešen navrhovaným rozšířením oprávnění ústředního cenového orgánu o možnost pověřovat jiné orgány České socialistické republiky a organizace v jejich působnosti nejen stanovením cen, ale nově i prováděním změn cen. Shodně s tím se rozšiřuje i zákonná působnost krajských národních výborů o provádění změn cen výrobků, zatímco v dosud platné zákonné úpravě mohou krajské národní výbory provádět pouze změny cen výkonů, prací a služeb.

K tomu chci zároveň poznamenat, že stanovení cen a provádění jejich změn je podrobně upraveno usnesením federální vlády číslo 112/1985, vyhláškou o cenách a dalšími prováděcími předpisy. Těmito opatřeními se výkonně nadále realizuje jednotná státní cenová politika.

K podstatné změně dochází také v přenosu cenové působnosti u národních výborů. Dosud mohly tyto orgány státní správy pověřovat cenovou působností pouze národní výbory nižších stupňů. Navrhovaná novela zákona umožní, aby mohly krajské národní výbory pověřit výkonem jejich cenové působnosti po předchozí dohodě i jiné orgány České socialistické republiky a jimi řízené nebo založené organizace.

V souvislosti s provedenými organizačními změnami k 21. dubnu tohoto roku je nezbytné nově řešit i začlenění cenové kontroly. Po zrušení Českého cenového úřadu provádí ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky v rozhodující míře kontrolu cen odloučenými pracovišti v Praze a v sídlech krajských národních výborů.

Protože naše ministerstvo řídí krajské finanční správy a Finanční správu v hlavním městě Praze, které dosud plní úkoly na úseku finanční kontroly, navrhuje se, aby byly pověřeny přímo zákonem krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze prováděním i cenové kontroly. Toto řešení umožní sjednocení a zracionálnění řídících vztahů ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky.

K podstatné změně v kontrolním systému dochází také u národních výborů, které dosud ze zákona zabezpečovaly kontrolu cen u těch organizací, které řídí.

V ostatních případech, kde národní výbory vykonávají cenovou působnost, ale organizace neřídí, mohou dosud vykonávat cenovou kontrolu až po pověření ústředním cenovým úřadem.

V předkládané novele zákona se navrhuje, aby národní výbory zabezpečovaly cenovou kontrolu v plném rozsahu jejich cenové působnosti, a to bez ohledu na organizační začlenění daných organizací. Přímé pověření národních výborů prováděním cenových kontrol odpovídá jejich zákonným pravomocem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP