Úterý 20. prosince 1988

Vlastní rozsah kontrolní činnosti na úseku cen bude jako dosud upraven plánem cenových kontrol, který sestavuje podle příslušných ustanovení vyhlášky o cenách ústřední cenový orgán republiky. Navrhované zákonné úpravy nezvýší administrativní náročnost jednotlivých orgánů a organizací, protože vlastní pravidla tvorby cen i vymezení rozsahu prací jednotlivých orgánů je předmětem, jak jsem již uvedl, nižších norem, které budou většinou také novelizovány v rámci změn předpisů podmiňujících přestavbu hospodářského mechanismu.

Toto konstatování bylo také již projednáno a odsouhlaseno při závěrečné poradě k meziresortnímu připomínkovému řízení, které proběhlo podle zásad pro právní předpisy zařazené do první etapy, to je s účinností od 1. 1. 1989, poté byl návrh upraven podle pokynu sekretariátu Legislativní rady vlády České socialistické republiky.

V průběhu přípravy návrhu bylo zároveň o postupu prací průběžně informováno ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, které zpracovalo návrh novely zákona, založený v oblasti cen na stejných principech. Vlastní znění původního zákona Slovenské národní rady číslo 135/1973 Sb. je v některých ustanoveních odlišné od znění našeho zákona České národní rady číslo 134/1973 Sb.

Rozdíl je například v tom, že zákon Slovenské národní rady již přímo v textu zákonné normy rozděluje působnost v oblasti cen mezi krajské národní výbory a okresní národní výbory. Z hlediska znalosti podmínek v České socialistické republice považujeme za účelnější ponechat tyto otázky v rozhodovací pravomoci národním výborům.

Mimo rámec potřebných úprav, které si klade za cíl návrh českého zákona, obsahuje návrh slovenského zákona některé úpravy v oblasti finančních správ. Jedná se vesměs o doplnění ustanovení, která již v České socialistické republice platí od roku 1970.

Předpokládaný návrh novely zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen představuje významný dokument, který plně vychází z principů nového hospodářského mechanismu.

Doporučuji proto, soudružky a soudruzi, aby jej Česká národní rada schválila.

Děkuji za pozornost. (potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru Jiřímu Nikodýmovi a prosím společného zpravodaje poslance Jiřího Krátkého, aby přednesl zprávu výborů České národní rady o projednání tohoto vládního návrhu.

Zpravodaj poslanec Jiří Krátký: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážený soudruhu předsedo, předloženým návrhem zákona České národní rady se mimo jiné reaguje na skutečnost, že došlo k rozdělení působnosti bývalého Českého cenového úřadu mezi dva resorty, a to mezi ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a Českou komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, kam byla vyčleněna působnost za celý úsek plánování cen.

Navrhovaná právní úprava si klade za cíl vytvořit právní předpoklady pro zjednodušení a zpružnění cenového řízení zejména tím, že ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy budou moci ve větší míře přenášet svou působnost v oblasti cen i na jiné orgány a organizace. Zákonná působnost krajských národních výborů bude tak rozšířena i na provádění změn cen výrobků.

Navržený zákon provádí výrazné změny v oblasti cenové kontroly. Kontrolní činností na úseku cen budou pověřeny krajské finanční správy a finanční správa v hlavním městě Praze. Tím tedy v rámci jednotlivých krajů nebudou působit jednak finanční správy a jednak odloučená pracoviště cenové kontroly. Za závažný považujeme svůj požadavek, aby pracovníci cenové kontroly jako vysocí specialisté v kontrole cen získali odpovídající společenské uplatnění a aby byli při této zásadní organizační změně plně využiti.

Navrhovaný zákon provádí některé význačnější změny ve struktuře i obsahu práce, jakož i v dosavadní dělbě činnosti mezi oba resorty vlády České socialistické republiky. Je však přitom třeba vidět, že ani touto změnou zatím nedochází ke změně celkové koncepce v oblasti tvorby cen.

Problémy, které zde existují, byly mimo jiné vzpomenuty i při projednávání dopadu komplexní přestavby velkoobchodních a nákupních cen v některých výborech České národní rady.

Bude nutné nadále intenzivně hledat cesty, jak cenovou tvorbu zracionalizovat a docílit toho, aby cena působila jako ekonomický nástroj v souladu se zásadami přestavby hospodářského mechanismu, aby v potřebné míře odrážela nezbytná mezinárodní srovnání. Tyto cíle, o kterých se v zásadách ekonomické přestavby hovoří, se zatím nedaří naplňovat v praxi.

V souladu s přikázáním projednaly předložený vládní návrh zákona čtyři výbory České národní rady, a to ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro národní výbory a národnosti, pro obchod, službu a dopravu. Z těchto jednání vzešlo jedno společné doporučení na úpravu předloženého vládního návrhu zákona, a to v § 3 odstavci 6 upravit úvod tohoto odstavce takto: "Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města prahy mohou pověřit ...." a dále pokračuje znění podle vládního návrhu. Vypouští se tím původně požadovaný souhlas ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky.

Důvodem je především snaha zjednodušovat administrativu v oblasti činnosti národních výborů. Zpracovatel, tj. ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, s touto úpravou souhlasí. Podobnou úpravu předpokládá také návrh zákona Slovenské národní rady.

Doporučuji proto, aby Česká národní rada vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona České národní rady, který máte předložen v tisku číslo 89, se změnou, která vyplynula ze společného posouzení v příslušných výborech České národní rady tak, jak jsem ji specifikoval a jak je obsažena v tisku číslo 98, který máte k dispozici.

Závěrem bych chtěl vyslovit přesvědčení, že vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, přispěje ke zjednodušení cenového řízení i cenových kontrol a bude jedním z postupných kroků při zdokonalování hospodářského mechanismu. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Krátkému za zpravodajskou zprávu.

Soudružky a soudruzi, přeje si někdo k této problematice vystoupit? (Nikdo.)

Přeje si ještě vystoupit soudruh ministr Nikodým? (Ne.)

Přeje si ještě slovo soudruh poslanec Krátký? (Ne.)

Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Doporučuji, abychom hlasovali o celém návrhu najednou.

Máte k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? (Nebyly.)

Kdo tedy souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady číslo 134/1973 Sb. o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady číslo 39/1983 Sb., podle tisku 89 ve znění

Společné zprávy výborů České národní rady, obsažené v tisku 98, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu našeho pořadu, kterým je

VIII.

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Návrh ústavně právního výboru odůvodní zpravodaj poslanec Jiří Kabát, kterého prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj poslanec Jiří Kabát: vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, od poslední schůze České národní rady v říjnu tohoto roku požádalo podle zákona o organizaci a volbách soudců 23 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

Z uvedeného množství je 14 soudců znovu navrhováno k jiným soudům, jeden soudce přechází do funkce vedoucího státního notářství, tři soudkyně odcházejí z důvodu péče o děti, dva soudci odcházejí z vážných rodinných důvodů, dva soudci hodlají nastoupit jiné zaměstnání a jeden soudce odchází ze zdravotních důvodů.

Ústavně právní výbor České národní rady projednal došlé žádosti o zproštění soudcovské funkce ve své schůzi 8. prosince tohoto roku a jeho jménem doporučuji, aby Česká národní rada zprostila funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku číslo 92.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Jiřímu Kabátovi.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte nějaké připomínky nebo dotazy k návrhu ústavně právního výboru České národní rady? (Nebyly.)

Navrhuji, abychom hlasovali najednou o celém písemném návrhu usnesení.

Souhlasíte s takovýmto postupem? (Souhlas.)

Kdo tedy souhlasí s návrhem ústavně právního výboru České národní rady podle tisku 92, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání, uvedené v tomto návrhu, soudcovské funkce, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Devátým bodem pořadu našeho jednání je

IX.

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Prosím místopředsedu ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslance Václav Běžela, aby předložený návrh zdůvodnil.

Místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec Václav Běžel: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, z pověření předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky předkládám vám návrh na schválení 52 kandidátů na volbu soudců z povolání k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky, ke krajským, okresním a obvodním soudům v České socialistické republice. Písemný návrh jste obdrželi.

Jde o tyto návrhy:

- pro Nejvyšší soud jednoho kandidáta,

- pro Městský soud v Praze, Krajský soud v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě 13 kandidátů,

- pro obvodní soudy v Praze a pro okresní soudy v České socialistické republice 38 kandidátů.

V návrhu, který předkládáme, je 25 mužů a 27 žen. Jejich věkové složení je následující:

- 18 kandidátů je ve věku do 25 let,

- 21 kandidátů do 35 let,

- 13 kandidátů do 60 let.

Vážení poslanci, při výběru kandidátů na soudce z povolání byla sledována jejich všestranná připravenost, zkušenosti z justiční praxe a angažovanost při uplatňování právních norem a předpisů socialistického soudnictví.

Všichni kandidáti, které předkládáme, se podle předložených podkladů podílejí na politickém a společenském životě na pracovištích i mimo ně. Na základě provedených hodnocení jednotlivých kandidátů na soudce z povolání konstatuji, že všichni splňují politické i odborné předpoklady, stanovené v § 39 odstavce 1 zákona číslo 36/1964 Sb. Sbírky zákonů o organizaci soudů a o volbách soudců z povolání, ve znění vyhlášeném pod číslem 19 z roku 1970 Sbírky zákonů.

Všichni kandidáti se svou kandidaturou k uvedeným soudům souhlasí.

Vážené soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych z pověření předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky doporučil předložené návrhy na soudce z povolání ke zvolení a vyslovil přesvědčení, že pokud budou navrhovaní kandidáti schváleni, budou ve své činnosti prosazovat a uskutečňovat politiku Komunistické strany Československa a záměry našeho socialistického soudnictví.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Václavu Běželovi za odůvodnění návrhu.

Máte, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, k tomuto návrhu nějaký dotaz nebo připomínku? (Nebyly.)

Doporučuji proto, abychom hlasovali o celém návrhu usnesení najednou. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.)

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsažen v písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Děkuji soudruhu poslanci Běželovi.

Tím jsme zvolili navržené soudce do jejich funkcí a projednali tak předposlední bod našeho pořadu.

Posledním bodem pořadu je

X.

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 1. listopadu do 20. prosince 1988

Zpráva vám byla rozdána před schůzí. Máte k ní nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.)

Navrhuji, aby Česká národní rada schválila zprávu o činnosti svého předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady podle tisku 94.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Tím jsme projednali celý pořad dnešní schůze.

Rád bych vás ještě, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, informoval o zajištění realizace podnětů přednesených na 11. schůzi České národní rady v červnu letošního roku.

Všechny přednesené podněty na této schůzi již byly zodpovězeny kromě dvou, které přednesl poslanec Michal Kraus. Týkaly se zdravotnické a sociální problematiky a jejich odpovědí byl proto předsedou vlády České socialistické republiky pověřen soudruh ministr Prokopec. Prosím ho, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP