Úterý 20. prosince 1988

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí ČSR Jaroslav Prokopec: Omlouvám se soudruhu Krausovi za to, že odpověď dostává v závěrečné schůzi České národní rady.

Vážená Česká národní rado,

na první otázku mohu konstatovat, že po stránce metodické a legislativní jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se zlepšilo kádrové zabezpečení kurátorů pro těžko vychovatelné mladé lidi.

V roce 1986 byly vydány orientační normy pro práci oddělené péče o děti okresních národních výborů. Norma počítá s jedním pracovníkem na 100 evidovaných těžko vychovatelných mladistvých. Národní výbory jsou s tímto opatřením seznámeny a snažíme se, aby funkční místa kurátorů opravdu obsazovaly. Kromě toho byla vydána také vzorová náplň sociálního kurátora pro mládež.

Zároveň žádáme, aby se příslušní kurátoři zúčastňovali jak trestního řízení, tak hlavního přelíčení s mladistvými a už v této fázi se začali o mladistvé delikventy starat. V současné době je předložen vládě České socialistické republiky návrh na ucelený systém sociální prevence negativních jevů mezi mladou generací.

Materiál obsahuje požadavek, aby krajské a okresní národní výbory doplnily počty kurátorů a zajistily pro tato místa pracovníky s vysokoškolským vzděláním. Zároveň je stanoven rozsah péče a spolupráce kurátora s dalšími státními orgány a společenskými organizacemi, především se Socialistickým svazem mládeže. Gestorem těchto úkolů by mělo být nadále ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky.

Také na druhý podnět poslance Krause mohu odpovědět kladně. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky doporučilo již v roce 1977 zřizování samostatných oddělení pro psychiatrickou péči o mladistvé, závislé na alkoholu a narkotikách. V letošním roce jsme zaslali všem odborům zdravotnictví pokyn, v němž se právě na nedostatky v psychiatrické péči o děti a mládež upozorňuje. Kromě toho jsme zařadili tuto vážnou problematiku do státního lékařského výzkumu v 8. pětiletce. abychom získali nové teoretické poznatky a mohli zkvalitnit péči a její účinnost.

V současné době existují samostatné oddělení pro péči o mladé alkoholiky a toxikomany pouze v léčebně v Praze-Bohnicích a Horních Beřkovicích v Severočeském kraji. v ostatních krajích se mladiství léčí společně s dospělými.

Národní výbor hlavního města Prahy chtěl samostatné oddělení zřídit ve zdravotnickém zařízení v Tuchoměřicích, ale proti tomuto záměru se postavil místní národní výbor a občané.

V roce 1987 jsme v České socialistické republice registrovali 86 dětských toxikomanů a 790 toxikomanů dorostového věku, z toho 227 dívek, ale dále 27 dětských a 570 mladistvých alkoholiků. Máme proto medicínský a společenský zájem speciální léčbu rozšířit. Vytvořili jsme také podmínky pro to, aby samostatná oddělení byla lépe kádrově vybavena, aby tu mohli vedle lékařů a sester pracovat také psychologové, speciální pedagogičtí odborníci a dozorci.

Chci vás, soudružky a soudruzi, požádat, abyste uvedené záměry pomohli prosazovat ve svých krajích. Zdravotnická zařízení všech typů zřizují a spravují národní výbory a je plně v jejich kompetenci, aby zřídily uvedená samostatná oddělení a vybavily je odbornými pracovníky.

Kromě toho vás chci upozornit, že léčba osob závislých na alkoholu a toxikomanů není jen věcí mého resortu, je zároveň i úkolem ministerstva spravedlnosti. Léčení nařízené soudem by se mělo provádět během výkonu trestu. Zatím je stav takový, že léčba alkoholiků se během trestu provádí v nedostatečném rozsahu a léčba toxikomanů se zatím neprovádí vůbec.

To samozřejmě není výtka na adresu ministerstva spravedlnosti, to je dáno strukturou ústavů nápravné výchovy.

Během poledne jsem si získal ucelená čísla, a to pouze pro vaši informaci. Je to smutná předvánoční statistika.

Toxikomanů v České socialistické republice ke konci minulého roku, evidovaných zdravotnickými zařízeními, bylo celkem 5 296, z toho dětí 86, dorostu 790. Počet alkoholiků se pohybuje řádově desetkrát výše. Počet alkoholiků byl 51 313, z toho dětí 27, dorostu 570.

Přál bych si, aby moje odpověď, přestože je tak smutná, soudruha poslance Krause uspokojila.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru Prokopcovi. Souhlasí soudruh poslanec Kraus s odpovědí? (Ano.)

Děkuji.

Než uzavřeme naše jednání chtěl bych Českou národní radu informovat, že ve dnech 5. - 8. prosince letošního roku dlela v Praze delegace Skupštiny Srbské socialistické republiky, vedená jejím předsedou soudruhem Borisavem Jovičem, předsedou Skupštiny.

Návštěva se uskutečnila na základě usnesení sekretariátu ústředního výboru Komunistické strany Československa o navázání družebních styků mezi Českou socialistickou republikou a Srbskou socialistickou republikou. Během pobytu delegace jednala na České národní radě, byla přijata předsedou vlády České socialistické republiky soudruhem Františkem Pitrou, místopředsedou federální vlády soudruhem Jaromírem Obzinou a primátorem hlavního města Prahy soudruhem Zdeňkem Horčíkem. Navštívila závod TOS Hostivař a položila kytici k památníku v Lidicích.

Na závěr pobytu byl podepsán protokolární záznam o přátelské návštěvě delegace Skupštiny Srbské socialistické republiky v České socialistické republice a přijato pozvání k návštěvě Srbské socialistické republiky. Bylo dohodnuto, že při této příležitosti bude podepsán protokol o společných družebních stycích nejenom mezi národními radami, mezi vládami našich republik, ale i mezi podniky, jednotnými zemědělskými družstvy, prostě po všech liniích.

Jinak, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovolte mi na závěr dnešního jednání, které je naším posledním setkáním v tomto roce, poděkovat všem za velice náročnou práci našeho zákonodárného sboru v tomto roce.

Projednali jsme celou řadu závažných otázek, ale především jsme projednali více jak 20 zákonů a jiných právních dokumentů, které úzce souvisí s celou přestavbou řízení naší ekonomiky i prohlubováním socialistické demokracie v naší zemi.

Chtěl bych ovšem říci, že ani příští rok nebude méně náročný. Je několik dnů po 12. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Chceme se na závěrech tohoto zasedání aktivně a účinně podílet. Připravíme úkoly především ve třech základních oblastech, tak jak to ze zasedání vyplynulo. Jsou to úkoly, které souvisí s plánem a pro nás i státním rozpočtem na příští rok, tak jak jsme ho dnes podrobně projednávali.

Dále to souvisí s naším podílem na přípravě dokumentů pro XVIII. sjezd Komunistické strany Československa, který byl svolán na květen 1990 a kterému má být předložena celá řada závažných dokumentů. Za všechny bych chtěl citovat zásady programu strany, programu rozvoje naší společnosti a dále zásady nové ústavy.

Myslím, že i náš zastupitelský sbor, jednotliví poslanci, a to i v úzké součinnosti ve svých volebních obvodech, na pracovištích se mohou významně podílet na této přípravě.

Konečně třetí oblast se bude týkat přípravy na urychlené zavedení komplexní přestavby celé soustavy řízení naší ekonomiky. Tam bude náš podíl největší, protože půjde o přípravu celé řady dalších zákonů a norem, které podmíní urychlené zavedení ekonomické reformy.

Rád bych vyjádřil přesvědčení, že mohu jménem celého našeho poslaneckého sboru prohlásit, že učiníme všechno pro splnění úkolů, které pro nás vyplynuly z 12. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Chtěl bych využít příležitosti našeho letošního posledního setkání k tomu, abych poděkoval vládě České socialistické republiky v čele s jejím předsedou soudruhem Františkem Pitrou za dosavadní spolupráci a vyslovil přesvědčení, že i v příštím roce na tuto dobrou spolupráci navážeme a budeme ji dále prohlubovat.

Vám všem, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, členové vlády, vážení hosté, bych chtěl popřát do nového roku 1989 mnoho zdraví, úspěchů v pracovním i soukromém životě, hodně sil a energie při plnění našich společných úkolů.

Nám všem bych chtěl popřát společně mnoho úspěchů. Děkuji vám, končím naši schůzi.

Připomínám členům předsednictva České národní rady, že se hned po ukončení našeho jednání sejde předsednictvo v konferenčním sále.

Děkuji vám. Čest práci! (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP