Pondělí 18. prosince 1989

Budeme se muset, milé poslankyně a vážení poslanci, rovněž zamyslet nad celým fungováním Kanceláře ČNR. Zde bude potřeba stanovit jasnou zásadu, že aparát, ať je jakkoli kvalifikovaný, je zde kvůli nám, poslancům, že je samozřejmě povinen pomáhat, ale není oprávněn jakýmkoli způsobem jejich činnost omezovat. Aparát Kanceláře ČNR bude muset vytvářet všechny podmínky pro to, aby se ČNR co nejdříve stala českým sněmem se všemi demokratickými atributy tohoto stavu.

Budeme muset do budoucna i promyslit zpřesnění vazeb mezi aparátem a poslanci.

Na druhé straně si musíme uvědomit my, poslanci, že ne vždy jsem na úrovni požadavků doby. Již dnes budeme muset počítat s tím, že všichni budeme muset podstatně více vědět, podstatně více znát a lépe věcem rozumět. Kancelář ČNR bude muset pro to vytvořit všechny podmínky, a to nikoli jakýmisi jednorázovými akcemi, které se konají jednou za půl roku. Poslanec, to je významný politik, a musí být v pravém slova smyslu profesionálem.

Naše heslo musí být: poslanec je partnerem ministra. K tomu ovšem musí být vybaven širokým zázemím odborníků, expertů, ale i administrativně technického personálu. Samozřejmě někdo na to nebude mít, ale ten se musí smířit s tím, že v příštích svobodných volbách nebude zvolen.

Milé poslankyně, vážení poslanci, vždy mne rmoutilo, že ČNR, náš sněm, který by měl navázat na tradice českého a moravského sněmu, byl chápán lidmi jako jakýsi do značné míry útvar, který o čemsi jedná, ale nemá to žádný efekt. Lid této země české a moravské musí vzhlížet k ČNR jako ke svému vrcholnému orgánu, orgánu, který bude ztělesňovat a představovat jeho zájmy. Budou situace, kdy ostře povedeme vládu k odpovědnosti. Ministři ať již dnes se připravují na to, že prakticky nebude schůze ČNR, na které se nebudou odpovídat ze své činnosti. Náš názor, že by každá schůze měla začínat hodinovou interpelací, zůstává nezměněn. Nepovedeme-li vládu k odpovědnosti my, poslanci ČNR, nezbyde, aby tak činil lid, jak to vidíme v dnešních dnech.

Chceme být jeho důsledným mluvčím, a budeme jím. Nebude ministra, nebude resortu, který by nepodléhal naší kontrole, nebudeme se bát jít do samých temných zákoutí resortní činnosti, nesmí existovat žádné tabu.

Jak už to tak bývá, celé mohutné lidové hnutí, jež rozrušuje dosavadní struktury, začalo v Praze. Teprve později se přeneslo do ostatních částí České a Slovenské republiky. Je naší morální povinností vůči národu navázat na to, co on sám svou moudrostí již vykonal a dovést věci aspoň pokud jde o Českou republiku, do důsledných demokratických konců. Nemůže být krásnějšího cíle pro ČNR, nemůže být většího životního naplnění pro mně samotného. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Děkuji předsedovi České národní za jeho vystoupení. Tím jsme ukončili druhý bod pořadu. Pro zbývající body prosím předsedu ČNR Jaroslava Šafaříka, aby se ujal řízení schůze.

Ještě před tím, než tak učiním, požádal mě I. místopředseda vlády, abych členy vlády omluvil z dalšího průběhu schůze, protože budeme projednávat další procedurální otázky. Vláda se potřebuje připravit na zítřejší jednání. Jsou k tomu připomínky od poslanců? Nejsou. Uvolňujeme vládu. Přerušuji schůzi zhruba na 2 minuty, než vláda odejde.

(Členové vlády blahopřejí J. Šafaříkovi ke zvolení a odcházejí.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v našem jednání projednáním třetího bodu dnešní schůze.

III.

Návrh na přijetí rezignace místopředsedů České národní rady, předsedů výborů České národní rady a dalších členů předsednictva České národní rady na jejich funkci

Vážené poslankyně, vážení poslanci, někteří členové předsednictva České národní rady požádali Českou národní radu o uvolnění ze svých funkcí. Jde o následující poslankyně a poslance:

poslance Milana Vondrušku z funkce místopředsedy České národní rady, poslankyni Marii Jarošovou z funkce místopředsedkyně České národní rady a předsedkyně výboru pro národní výbory a národnosti, poslance Zdeňka Krče z funkce místopředsedy České národní rady a předsedy mandátového a imunitního výboru, poslance Oldřicha Burského z funkce místopředsedy České národní rady a předsedy zdravotního a sociálního výboru, poslance Miloslava Vacíka z funkce člena předsednictva České národní rasy, poslance Aloise Olšana z funkce člena předsednictva České národní rady, poslance Václava Běžela z funkce člena předsednictva České národní rady, poslance Aloise Skoupého z funkce člena předsednictva České národní rady, poslance Jana Koláčného z funkce předsedy výboru pro průmysl a stavebnictví s tím, že i nadále bude členem předsednictva České národní rady, poslance Miloslava Mrázka z funkce předsedy výboru pro plán a rozpočet s tím, že bude i nadále členem předsednictva České národní rady, poslance Aloise Švrčka z funkce předsedy výboru pro zemědělství a výživu s tím, že bude dál členem předsednictva České národní rady, poslankyni Gertrudu Hambalčíkovou z funkce členky předsednictva České národní rady, poslankyni Evu Hálkovou z funkce členky předsednictva České národní rady, poslankyni Marcelu Černou z funkce předsedkyně výboru pro kulturu a výchovu s tím, že bude stále členkou předsednictva České národní rady.

Písemné žádosti uvedených poslanců mám zde k dispozici.

Dále doporučuji odvolat pro potřebnou rekonstrukci České národní rady Miroslavu Němcovou z funkce členky předsednictva České národní rady.

Máte k tomuto návrhu, k těmto žádostem nějaké připomínky? Nikoliv.

Navrhuji hlasovat o žádostech všech uvedených poslanců najednou.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Také nikdo.

Děkuji vám.

Budeme tedy hlasovat o návrhu následujícího usnesení: Česká národní rada podle § 4 písm. k) zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady odvolává na vlastní žádost poslance Milana Vondrušku z funkce místopředsedy České národní rady, poslankyni Marii Jarošovou z funkce místopředsedkyně České národní rady a předsedkyně výboru pro národní výbory a národnosti, poslance Zdeňka Krče z funkce místopředsedy České národní rady a předsedy mandátového a imunitního výboru, poslance Oldřicha Burského z funkce místopředsedy České národní rady a předsedy zdravotního a sociálního výboru, poslance Miloslava Vacíka z funkce člena předsednictva České národní rady, poslance Aloise Olšana z funkce člena předsednictva České národní rady, poslance Václava Běžela z funkce člena předsednictva České národní rady, poslance Aloise Skoupého z funkce člena předsednictva České národní rady, poslankyni Gertrudu Hambalčíkovou z funkce členky předsednictva České národní rady. Dále podle téhož ustanovení jednacího řádu České národní rady odvolává poslankyni Miroslavu Němcovou z funkce členky předsednictva České národní rady. Dále pak Evu Hálkovou z funkce členky předsednictva České národní rady, poslance Jana Koláčného z funkce předsedy výboru pro průmysl a stavebnictví, poslance Miloslava Mrázka z funkce předsedy výboru pro plán a rozpočet, poslance Aloise Švrčka z funkce předsedy výboru pro zemědělství a výživu, poslankyni Marcelu Černou z funkce předsedkyně výboru pro kulturu a výchovu s tím, že budou dále členy předsednictva.

Jsou k tomuto návrhu na uvolnění nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s předneseným návrhem na usnesení, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Zdržel se někdo hlasování? Ne.

Je někdo proti? Rovněž ne.

Děkuji vám.

Tím jsme uvolnili z funkcí členů předsednictva ČNR, případně předsedů výborů ty poslance, kteří o to požádali. Děkuji jménem poslaneckého sboru za jejich práci a přeji jim v další činnosti hodně zdraví a osobní pohody. Nyní tedy zůstává v předsednictvu České národní rady 13 členů z původních 25.

Můžeme pokračovat čtvrtým bodem našeho programu, kterým je

IV.

Volba místopředsedů České národní rady, předsedů výborů České národní rady a dalších členů předsednictva České národní rady

K tomuto bodu, zejména k volbě místopředsedů, podávám návrh ve smyslu § 8 odst. 3 jednacího řádu, abychom jako Česká národní rada stanovili počet místopředsedů České národní rady na tři. Má někdo připomínku k tomuto návrhu? Nemá.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby Česká národní rada měla tři místopředsedy, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? Ne.

Zdržel se hlasování? Rovněž ne.

Konstatuji, že jsme odsouhlasili počet místopředsedů České národní rady na tři.

Může se předseda volební komise ujmout slova nebo se ještě komise potřebuje sejít k jednání? Ne, děkuji vám. Prosím předsedkyni volební komise, aby se ujala slova k přípravě tajných voleb členů předsednictva České národní rady.

Poslankyně Hana Lagová: Vážené poslankyně, vážení poslanci. Využili jsme chvíle po volbě předsedy České národní rady, abychom projednali další otázky, proto přestávku nepotřebujeme. Před chvílí jsme rozhodli o uvolnění některých místopředsedů České národní rady, členů předsednictva České národní rady a předsedů některých výborů České národní rady z jejich funkcí.

Nyní tedy máme rozhodnout o doplnění na tyto uvolněné funkce. Jde o místopředsedy České národní rady, předsedy některých výborů a další členy předsednictva. Pro každou z těchto skupin bude zvláštní kandidátní listina. Než předložíme jménem volební komise návrh kandidátů na tyto funkce, dovolte mi znovu zdůraznit, že také tito kandidáti, se kterými vás potom seznámím, byli navrženi po jednání mezi zástupci politických stran a Občanského fóra. Rovněž dnešní schůze klubů poslanců jednotlivých politických stran a sdružení poslanců bez politické příslušnosti vyslovili s návrhy kandidátů souhlas.

Na kandidátní listině pro volbu místopředsedů České národní rady jsou navrhováni poslanci: Bohumír Rosický, člen Komunistické strany Československa, Jan Uřičář, bez politické příslušnosti. Na uvolněná místa předsedů výborů se doporučuje kandidovat poslance: za předsedu mandátového a imunitního výboru Vratislav Štěpánek, bez politické příslušnosti, do výboru pro plán a rozpočet Josef Hrabaň, člen Československé strany socialistické, za předsedu výboru pro národní výbory a národnosti Walter Herrgesell, člen Komunistické strany Československa, za předsedu výboru pro průmysl a stavebnictví Václav Anděl, člen Československé strany lidové, za předsedu výboru pro zemědělství a výživu Josef Meier, člen Československé strany lidové, za předsedu zdravotního a sociálního výboru Josef Domas, bez politické příslušnosti, za předsedkyni výboru pro kulturu a výchovu poslankyně Karla Pochová, členka Československé strany socialistické.

Za další členy předsednictva České národní rady kandidují poslanci a poslankyně: Marie Stiborová, členka Komunistické strany Československa, poslanec Pavel Krystyník, člen Československé strany lidové, poslankyně Miroslava Voleská, bez politické příslušnosti, poslanec Miroslav Němec, bez politické příslušnosti, poslanec Pavel Krubl, bez politické příslušnosti.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, při následujících tajných volbách budeme postupovat podle schváleného volebního řádu. Organizace voleb bude stejná jako při volbě předsedy České národní rady. Rozdíl je pouze v tom, že každý poslanec obdrží tři kandidátky, a to pro každou skupinu členů předsednictva, jak jsem o nich před chvílí informovala.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji předsedkyni volební komise poslankyni Lagové.

Byla zde připomínka, resp. požadavek poslankyně Stiborové, aby kandidáti na funkci místopředsedů se krátce představili. Souhlasí Česká národní rada s tímto návrhem poslankyně Stiborové? Ano.

Poznámka z pléna: Poslankyně Stiborová měla na mysli, aby se představili všichni - i ti, kteří zůstali v bývalém předsednictvu.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jde o to, abychom všichni věděli, o jaké lidi jde, abychom to také mohli tlumočit našim voličům.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Dám doplňující otázku: to znamená, že se mají představovat i kandidáti na členy předsednictva a na předsedy výborů?

Slyšeli jste návrh poslankyně Stiborové. Přeje si někdo k tomuto návrhu se vyjádřit? Ne.

Kdo souhlasí s návrhem poslankyně Stiborové, aby se krátce představili všichni navrhovaní kandidáti?

Kdo je proti návrhu? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (31)

Návrh poslankyně Stiborové byl přijat.

Prosím znovu předsedkyni volební komise, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Lagová: Kandidát pro místopředsedu ČNR poslanec Bohumír Rosický.

Poslanec Bohumír Rosický: Pane předsedo, poslankyně a poslanci, do tohoto volebního období jako do dřívějších jsem byl zvolen jako pracovník ve zdravotnictví, jako ředitel Institutu hygieny a epidemiologie, institutu, který se ve své podstatě zabývá problematikou životního prostředí.

Narodil jsem se v Brně v roce 1922. Po absolvování University Karlovy, lékařské a přírodovědecké fakulty, jsem 30 let pracoval v Československé akademii věd, v parazitologickém ústavu, který jsem v roce 1962 založil.

Prošel jsem celou řadou funkcí v ČSAV. Předtím jsem pracoval jako chemik ve Spolaně, v bývalém Spolku pro chemickou a hutní výboru v Neratovicích. V současné době v ČNR ve dvou předcházejících volebních obdobích jsem vedl stálou pracovní skupinu předsednictva ČNR pro životní prostředí, v současné době vedu výbor pro školství a vědu, kde je také zahrnuta problematika životního prostředí. Myslím, že v těchto otázkách náš výbor i pracovní skupina projednala celou řadu otázek, které se velmi dotýkaly problematiky životního prostředí v ČSR. Naše činnost zabránila celé řadě chybných kroků.

Poslední vystoupení, které vedl náš výbor na základě jednání všech ostatních výborů, byla 14. schůze, která se zabývala problematikou životního prostředí. Na základě této schůze česká vláda přijala podrobné usnesení. V případě, že budu zvolen, kandiduji na vedení tohoto výboru.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Rosickému.

Poslankyně Hana Lagová: Kandidát na místopředsedu ČNR Jan Uřičář.

Poslanec Jan Uřičář: Vážené poslankyně, vážení poslanci, když jsem dnes ráno z Ostravy cestoval na toto naše dnešní jednání, zdaleka jsem neměl takovou představu, že tady budu stát v tuto chvíli v tomto postavení, tím spíše, že jako bezpartijní poslanec jsem neměl ambice k tomu, že bych mohl zastávat vyšší funkce v úrovni státních orgánů nebo českého parlamentu, stejně jako vyšší funkce hospodářské.

Nicméně poslancuji již 4. volební období. V předchozích třech jsem byl členem výboru pro plán a rozpočet, kde jsem získával potřebné zkušenosti o závažných národohospodářských děních a potřebách. Zejména v oblasti vědeckotechnického rozvoje jsem byl pověřován vážnějšími určeními, protože to odpovídá mému profesnímu zaměření.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP