Pondělí 18. prosince 1989

V tomto volebním období pracuji ve výboru pro vědu a školství.

Jsem ročník 1930, profesně jsem absolvent hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 1953 pracuji nepřetržitě v Třineckých železárnách, v posledních letech ve funkcích metalurgického výzkumu.

Výkon poslanecké činnosti jsem se podle své povahy snažil usměrňovat tak, jak to bylo příznačné pro většinu bezpertijních poslanců, na věcně usměrněný pracovní výkon podle toho, jak jsme byli ve výborech vyžadováni, stejně tak ve volebním obvodu bez pompezních vystupování v roli tribuna lidu. Nemám k tomu ani osobní předpoklady.

Drobná poslanecká práce jak v zákonodárném sboru, tak ve volebním obvodu byla pro mne morálním a pracovním určením.

Chtěl bych slíbit, i když bych do funkce místopředsedy zvolen nebyl, že do konce tohoto volebního období se budu snažit podle svého dobrého vědomí a svědomí a podle svých schopností nadále.

Jako bezpartijní bych chtěl při této příležitosti poznamenat, že se zřejmě v přípravě těchto činností a v rekonstrukci orgánů ČNR ne zrovna moc dobře respektovala vážná zásada výzva dnešních dnů při velkém politicko-společenském hnutí otázka mladých poslanců. Ti nebyli oficiálně přizváni ke kulatému stolu ke konzultaci s Občanským fórem. Ve skupině poslanců bez politické příslušnosti se dost naléhavě tyto problémy ozvaly.

Měl bych prosbu, abychom při dokonstruování našich orgánů, zejména ve výborech, na přiměřené a na aktivní funkční zapojení našich mladých poslanců pamatovali.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Uřičářovi. Další kandidáty prosím, aby omezili svá vystoupení na konkrétní fakta.

Poslankyně Hana Lagová: Do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru kandiduje poslanec Vratislav Štěpánek.

Poslanec Vratislav Štěpánek: Vážený pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslanci, podle známého klíče o volbách do České národní rady v roce 1986 byl jsem vybrán jako kandidát za křesťanské církve. V každém našem zákonodárném sboru je jeden kněz. Byl jsem vybrán i já jako zástupce církve československo - husitské.

Narodil jsem se v roce 1930, vystudoval jsem Husovu bohosloveckou fakultu. V letošním roce jsem byl při tajných volbách zvolen ve své brněnské diecesi biskupem této církve.

Pracuji od počátku volebního období ve zdravotním a sociálním výboru. Ve svém volebním obvodu Holešov se snažím všechnu tuto práci, kterou konáme ve zdravotním a sociálním výboru, prosazovat tak, abychom splnili svůj cíl.

S velkými rozpaky jsem přijal na sdružení poslanců bez stranické příslušnosti tento návrh, protože jsem si vědom, že jakkoli v minulosti imunitní a mandátový výbor jenom ověřoval nově zvolené poslance, bude v nastávajícím období 6 měsíců jeho práce podstatně složitější.

Poslankyně Hana Lagová: Za předsedu výboru pro plán a rozpočet kandiduje poslanec Josef Hrabaň.

Poslanec Josef Hrabaň: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi 55 let, jsem ženatý, mám 2 děti, 1 vnuka a bydlím v Sázavě, kde pracuji ve sklárnách Kvalier, kde jsem zastával celou řadu hospodářských funkcí. V současné době jsem vedoucím útvaru energetiky. Dále pracuji ve stranických funkcí naší Československé strany socialistické jako předseda krajského výboru.

Dosud jsem byl členem našeho výboru pro průmysl a stavebnictví. Až dosud jsem v něm uplatňoval své technické znalosti. Po dobu půl roku, která zbývá do voleb, budu své znalosti i vše, co na mne přenesou voliči z mého volebního obvodu uplatňovat i v novém výboru, do kterého jsem navrhován jako předseda.

Poslankyně Hana Lagová: Za předsedu výboru pro národní výbory a národnosti kandiduje Walter Herrgesell.

Poslanec Walter Herrgesell: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zastupuji volební obvod 89, to znamená jižní část okresu Liberec, Severočeský kraj.

Narodil jsem se 10. dubna 1942 a jsem německé národnosti. Původním povoláním učitel, vykonával jsem funkci ředitele základní devítileté školy, později okresního školního inspektora, dnes vykonávám funkci vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ONV v Liberci. Členem KSČ jsem od roku 1974. Třetí volební období pracuji ve výboru pro národní výbory a národnosti, do dnešního dne pod vedením Marie Jarošové, což je jistě pro vás i všechny obyvatele ČSR známý pojem.

Jinak jsem otcem dvou dětí, jednoho vnoučete. Na druhé vnouče čekám každou hodinu.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Herrgesellovi.

Poslankyně Hana Lagová: Do funkce předsedy výboru pro průmysl a stavebnictví kandiduje Václav Anděl.

Poslanec Václav Anděl: Jsem narozen v roce 1940, členem Československé strany lidové, nově i členem jejího ústředního výboru. Poslancem jsem za volební obvod 26, Beroun, druhé volební období. Původním povoláním hutní inženýr. Pracoval jsem řadu let v Královodvorských železárnách Beroun jako technolog, naposledy jako vedoucí výzkumného oddělení. Poslední dva roky pracuji v Technicko-ekonomickém výzkumném ústavu hutního průmyslu v Praze jako vědecký pracovník.

V České národní radě jsem poslancem druhé volební období. V obou volebních obdobích jsem pracoval ve výboru pro průmysl a stavebnictví, jehož předsedou jsem navrhován, a chci tuto funkci vykonávat za podpory ostatních poslanců, členů výboru podle svých schopností co nejlépe. Jsem v posledním volebním období členem předsednictva České národní rady.

Chci zde říci, že jsem nehlasoval spolu s dalšími dvěma poslanci členy předsednictva pro prohlášení předsednictva České národní rady 20. listopadu 1989, protože jsem s tímto prohlášením nesouhlasil.

Jinak snad jenom poznámku: protože mám volební obvod Beroun a nejenom proto, tak se snažím při jednání výboru i předsednictva věnovat velkou pozornost řešení otázek životního prostředí v celé naší republice a pochopitelně i v mém volebním obvodu, kde situace s čistotou ovzduší v Berouně je velice kritická.

Jsem ženatý, mám dvě děti.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Andělovi.

Poslankyně Hana Lagová: Za předsedu výboru pro zemědělství a výživu se navrhuje Josef Meier.

Poslanec Josef Meier: Vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi 45 let, jsem ženatý, mám dvě děti, bydlím v Plzni - v Račicích. Jsem profesně zemědělec na státním statku v Křimicích, okres Plzeň-sever, kde jsem prošel celou řadou funkcí. V současné době zastávám funkci výrobního náměstka ředitele.

Jsem tedy Západočech v okrese Plzeň-sever, vystudoval jsem střední zemědělskou technickou školu a Vysokou školu zemědělskou v Praze. Celou řadu let jsem místopředsedou výboru České národní rady pro zemědělství a výživu. Volební obvod mám č. 72, okres Plzeň-sever. Jsem členem Československé strany lidové, členem předsednictva ústředního výboru a členem předsednictva krajského výboru.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Meierovi.

Poslankyně Hana Lagová: Za předsedu zdravotního a sociálního výboru kandiduje Josef Domas.

Poslanec Josef Domas: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jsem poslancem České národní rady první volební období. Jmenuji se Josef Domas, jsem bez politické příslušnosti. Kandidoval jsem a zvolen jsem byl ve volebním obvodu č. 32 v Kutné Hoře, kde jsem se narodil a bydlím dosud.

V roce 1970 jsem dokončil střední všeobecně vzdělávací školu v Kutné Hoře, v roce 1976 jsem promoval na fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. V rámci postgraduálního studia jsem absolvoval první a druhou atestaci z vnitřního lékařství, v současné době se připravuji na kardiologickou atestaci v rámci interního oboru. Jsem otcem dvou nezletilých dcer. Kandiduji na funkci předsedy výboru zdravotního a sociálního. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Domasovi.

Poslankyně Hana Lagová: Do funkce předsedy výboru pro kulturu a výchovu kandiduje poslankyně Karla Pochová.

Poslankyně Karla Pochová: Vážený bratře předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v doplňovacích volbách v červnu tohoto roku jsem byla zvolena výběrem ze dvou kandidátů poslankyní České národní rady ve volebním obvodu č. 93, Louny-východ. Chtěla bych podotknout, že vedení Československé strany socialistické, jejíž jsem členkou, trvalo na volbě výběru ze dvou kandidátů.

Moji zatím velmi krátkou práci ve výboru České národní rady pro kulturu a výchovu - jistě chápete - sama hodnotit nemohu. to ponechám jiným. Ale přesto jednu poznámku: Patřím k těm pěti poslancům, kteří se v minulé schůzi České národní rady zdrželi hlasování nad přijetím novely divadelního zákona, což tehdy vzbudilo nebývalý údiv, podiv a někdy i nemístné poznámky.

Druhé desetiletí pracuji v různých funkcích aparátu Československé strany socialistické, v současné době vykonávám funkci vedoucí tajemnice Krajského výboru strany v Severočeském kraji. Ve všech svých povinnostech poslankyně České národní rady se řídím vedle názoru svých voličů svým lidským úsudkem, doufám, že zdravým a nekompromisním.

Ke své budoucí práci si dovolím říci, že snad za přispění celého kolektivu výboru pro kulturu a výchovu doufám, že do svobodných voleb ji budu vykonávat ke spokojenosti. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Pochové.

Poslankyně Hana Lagová: Za další členku předsednictva České národní rady kandiduje poslankyně Marie Stiborová

Poslankyně Marie Stiborová: Vážené poslankyně, vážení poslanci. je mi 39 let, jsem členkou komunistické strany Československa a pracuji na přírodovědecké fakultě University Karlovy jako vysokoškolský pedagog v oboru biochemie.

Jsem poslankyní České národní rady první volební období, kdy jsem pracovala ve výboru pro školství a vědu, čili výboru, který je blízký i mému profesnímu zařazení. Jsem matkou jedné dcery. Jsem poslankyní v pražském volebním obvodu č. 11, což je Praha 5.

Ve své práci jak ve výboru, tak i vlastně na svém pracovišti jsem se vždycky snažila o to, a do budoucna se chci o to snažit také, aby skutečně naše školství, včetně vysokého, bylo takové, abychom mohli říci, že jsme skutečně národem Jana Ámose Komenského. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Stiborové.

Poslankyně Hana Lagová: Dalším členem předsednictva se navrhuje poslanec Pavel Krystyník.

Poslanec Pavel Krystyník: Vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi 49 let, do České národní rady jsem byl zvolen ve volbách v roce 1981 a jsem členem výboru pro plán a rozpočet. Pracuji ve výrobním družstvu Beskyd ve svém rodišti. Jsem vdovec a starám se o výchovu čtyř starších synů.

V politické práci jsem členem předsednictva okresního výboru Československé strany lidové ve Vsetíně a současně členem ústředního výboru. Zastávám funkci člena představenstva Českého svazu výrobních družstev. V práci poslance České národní rady se řídím hlasy svých voličů a ty uplatňuji při jednání České národní rady. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Krystyníkovi.

Poslankyně Hana Lagová: Za další členku předsednictva se navrhuje poslankyně Miroslava Voleská.

Poslankyně Miroslava Voleská: Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve funkci poslance České národní rady jsem první volební období, pracuji ve výboru pro školství a vědu. Pocházím z dělnické rodiny, jsem vyučená dámská krejčová, nyní dělnice v AZNP Mladá Boleslav, což je také můj volební obvod č. 36.

Bydlím v Mnichově Hradišti, jsem bezpartijní, narozena v roce 1958, mám dvě děti, jsem vdaná. V současné době dokončuji dálkové studium na střední ekonomické škole a budu-li zvolena do předsednictva, chci pracovat tak, abych nezklamala jak své voliče, tak vás, poslance. Děkuji za důvěru.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji rovněž.

Poslankyně Hana Lagová: Dále za člena předsednictva České národní rady se navrhuje poslanec Miroslav Němec.

Poslanec Miroslav Němec: Vážený pane předsedo vážené poslankyně, vážení poslanci, poslancem České národní rady jsem první volební období za volební obvod 133, Brno venkov. V Brně je také moje pracoviště, jsem v současné době vedoucím katedry mikrobiologie a genetiky na přírodovědecké fakultě. kterou jsem absolvoval v roce 1964. Od té doby na katedře pracuji, nejdřív jako asistent, později jako odborný asistent, v současné době jako docent a jinak od pátku minulého týdne jsem proděkanem přírodovědecké fakulty.

Takže mohu slíbit, že v obou případech, ať už jako člen zdravotního a sociálního výboru nebo jako proděkan, budu vždycky prosazovat zdravé racionální myšlení a vždycky práci pro dobrou věc. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Němcovi.

Poslankyně Hana Lagová: Poslední kandidát na člena předsednictva České národní rady se navrhuje poslanec Pavel Krubl.

Poslanec Pavel Krubl: Vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi 50 let, pracuji ve státním podniku Válcovny trub Chomutov, jsem v prvním volebním období. Předtím jsem pracoval ve veřejných funkcích 13 let jako poslanec Městského národního výboru v Chomutově, kde jsem tři roky byl členem komise výstavby a deset let jsem byl členem rady Městského výboru. Mám tři vdané děti, výbornou manželku, která má pochopení pro moji poslaneckou činnost a je mně v tomto oporou.

Pokud budu zvolen do předsednictva České národní rady, chtěl bych říci, že je to i vyjádření pocty mému pracovnímu kolektivu Válcoven trub v Chomutově. Jinak jsem byl zvolen ve volebním obvodu č. 85, to je okres Chomutov bez města Chomutova. To by asi tak bylo všechno.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Krublovi.

Poslankyně Hana Lagová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě na doplnění, i když to předseda České národní rady uvedl, protože mně někteří poslanci poslali připomínku - nezapomněla jsem, chtěla bych uvést, že místopředsedou České národní rady zůstává poslanec Kaňa.

Jenom na informaci doplním, že ze stávajících členů předsednictva České národní rady zůstávají tito poslanci a poslankyně: Kaňa, Přibyl, Anděl, Černá, Koláčný, Kotvald, Mečl, Mrázek, Reinberg, Škoda, Švrček, Uřičář.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji. Prosím pana místopředsedu Kaňu, aby i on řekl pár slov, velice krátce, protože ho všichni známe z předcházejících jednání.

Místopředseda ČNR poslanec Josef Kaňa: Uvědomuji si s plnou tíhou a vážností, jaká náročná práce nás v tomto období do svobodných voleb čeká, jak daleko kompetentněji budeme muset reagovat na dynamický vývoj v naší společnosti. Bude to vyžadovat nejen legislativní činnost, ale i řešení všech starostí a problémů, které projednáváme ve výborech.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP