Pondělí 18. prosince 1989

Jsem poslancem 1. volební období. Jsem předsedou výboru pro obchod, služby a dopravu. I tam si uvědomujeme, jaká to bude obtížná situace, daleko obtížnější, než byla před 3 lety, když jsme projednávali problematiku uhlí a pevných paliv a od té doby celou řadu dalších problémů. V tomto směru to bude velmi náročné, protože tento výbor zahrnuje celou oblast materiální životní úrovně našeho lidu.

Před třemi a půl roky jsem do funkce místopředsedy a poslance ČNR spadl rovnými nohama, do funkce místopředsedy téměř tak, jak o tom mluvil poslanec Uřičář. Chtěl bych vás požádat o důvěru.

Pocházím z Hodonínska. Je mi 46 let, mám 2 děti, jsem ženatý. Volební obvod mám na okrese Vyškov v Jihomoravském kraji, což poněkud ztěžuje mou práci a styk s volením obvodem. Přesto si myslím podle názorů voličů, které jsem v těchto dnech dostal, že mám jejich důvěru.

Jsem členem Československé strany lidové, prošel jsem v této straně celou řadou funkcí. V současné době jsem členem jejího ústředního výboru. Pro tuto funkci mám plnou důvěru současného nového vedení ČSL.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji místopředsedovi ČNR poslanci Kaňovi.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, slyšeli jste návrh kandidátů na členy předsednictva ČNR za ty poslance, kteří rezignovali. Zároveň jste vyslechli i jejich stručné charakteristiky. Máte k navrhovaným kandidátům ať již do funkcí místopředsedů ČNR, předsedů výborů ČNR, případně na členy předsednictva ČNR doplňující nebo pozměňující návrhy?

Poslanec Ladislav Pazderník: Vážený pane předsedo, vážené a milé kolegyně, vážení poslanci, dovolte mi jménem vedení Československé strany lidové podpořit volbu poslanců naší strany do předsednictva ČNR a do funkcí předsedů výborů.

Navržení bratři Václav Anděl, Josef Meier a Pavel Krystyník mají v této kandidatuře plnou podporu a důvěru ústředního výboru naší strany i její členské základny. Jejich práce a výsledky při výkonu poslaneckého mandátu dokazují, že jde o zkušené a odpovědné funkcionáře a občany, odborníky na svém místě, lidsky i morálně na výši, kteří jistě budou svěřené funkce vykonávat s plnou odpovědností, jak se na křesťany a členy Československé strany lidové sluší a patří.

Žádám vás tedy, poslankyně a poslance ČNR, o jejich podporu při nastávajících volbách a děkuji vám jménem Československé strany lidové a jejího ústředního výboru.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Pazderníkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Poslanec František Vrbka: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jménem klubu poslanců členů Československé strany lidové ČNR, který projednal kádrové záležitosti v obsazení místopředsedů ČNR. členů předsednictva a předsedů výborů, vyjadřuji podporu novému vedení ČNR, jak bylo navrženo v čele s předsedou poslancem Jaroslavem Šafaříkem. Přeji jim mnoho úspěchů v jejich odpovědné práci.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Poslanec Bohumil Ladislav: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych jménem Klubu komunistických poslanců vyslovil podporu celé kandidátce vedení České národní rady, kterou jsme řádně na našem zasedání projednali a všichni podporujeme.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Poslanec Jan Škoda: Vážené poslankyně, vážení poslanci, Československá strana socialistická, jejímž jsem ústředním tajemníkem, plně důvěřuje všem těm, které jsme navrhli do funkcí v České národní radě a bereme také spoluodpovědnost za jejich budoucí činnost. Přejeme nově zvolenému vedení České národní rady hodně úspěchů a chceme jí co nejvíce pomáhat.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Škodovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Mohu uzavřít rozpravu k volbě navrhovaných kandidátů? Ano.

Nyní se odebereme opět do volební místnosti. Zároveň vás upozorňuji, že lze využít čas během voleb ke svačině. Budeme pokračovat za 25 minut.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Budeme pokračovat v jednání. Prosím předsedkyni volební komise poslankyni Hanu Lagovou, aby nás seznámila s výsledky voleb. Volební komise zřejmě ještě pracuje.

Měl bych takový návrh, abychom přikročili a přistoupili k projednávání dalšího bodu, který ještě dneska musíme projednat, protože zítra zasedá Federální shromáždění a očekává vyjádření České národní rady, a sice:

Usnesení České národní rady, jímž se souhlasí s návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon o československé federaci

Máte k dispozici tisk Federálního shromáždění 224 a tisk České národní rady 161. Jde o návrh na prodloužení lhůty pro volbu prezidenta republiky po abdikaci. Navrhovaná změna vyplývá ze současné situace. K tomu vám byly dnes rozdány sněmovní tisky Federálního shromáždění s uvedeným návrhem a zpráva ústavně právního výboru, který tento návrh projednal. Jde sice formálně o malou změnu, ale ve svých důsledcích závažnou, a proto je nutné, abychom tento bod projednali ještě v pořadu dnešní schůze. Jak už jsem předeslal, schůze Federálního shromáždění se k této otázce sejde zítra.

Chce někdo z poslanců k tomuto bodu promluvit? Prosím, slovo má poslanec Meier.

Poslanec Josef Meier: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, na dnešním zasedání Klubu poslanců ČNR, Československé strany lidové jsme projednali návrh změny ústavního zákona č. 143/68 Sb., o československé federaci. Vzhledem k tomu, že dosavadní lhůta pro provedení volby prezidenta Československé socialistické republiky se jeví jako příliš krátká, podporujeme návrh na její prodloužení do 40 dnů.

Chci říci závěrem, přestože souhlasíme s prodloužením lhůty do 40 dnů, vyzýváme všechny, kteří mohou svým podílem přispět k maximálnímu zkrácení doby do uskutečnění volby prezidenta Československé socialistické republiky, aby tak učinili.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Meierovi. Hlásí se někdo další do rozpravy k tomuto bodu jednání? Ne. Podle prezenční listiny je přítomno 188 poslanců.

Navrhuji tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak je obsaženo ve zprávě ústavně právního výboru podle tisku České národní rady 161. Protože nepřišly pozměňující návrhy, nechávám hlasovat ve znění tohoto tisku. Kdo tedy souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? Ne.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž ne.

Konstatuji, že návrh usnesení České národní rady podle tisku 161 ke změně Ústavy Československé socialistické republiky byl schválen jednomyslně.

Nyní ještě čekáme stále na výsledky práce volební komise, takže prosím, zůstaňte ještě na svých místech. Teď mi sdělili, že se jedná asi o 3 až 5 minut pilného sčítání, přece jen těch materiálů bylo víc.

Vážené poslankyně a poslanci, ještě bych využil kratičkou chvilku, než nás seznámí se svou prací volební komise: Doporučuji vzhledem k tomu, že jsme neměli skutečně čas a nebo velice málo času, abychom se mohli seznámit s některými materiály - mám tím na mysli zprávu předsednictva České národní rady o činnosti i zprávu komise Federálního shromáždění a České národní rady k vyšetření událostí ze 17. listopadu t. r., včetně zprávy na interpelaci poslanců Burského a dalších, abychom celý tento blok otázek projednali na zítřejší 18. schůzi České národní rady a abychom prakticky dnešní naše jednání ukončili zprávou volební komise k volbám členů předsednictva, předsedů výborů i místopředsedů České národní rady. Má někdo námitku k tomuto návrhu? Nemá. Předpokládám, že s tím souhlasíte a že ukončíme naše jednání dnes zprávou volební komise.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Dokončíme čtvrtý bod našeho jednání, kterým je volba poslanců.

Prosím poslankyni Lagovou, aby nás seznámila s výsledky voleb.

Poslankyně Hana Lagová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, informuji vás o výsledku tajného hlasování při volbách místopředsedů České národní rady.

Celkem bylo vydáno 183 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 183 platných hlasovacích lístků. Hlasování se nezdržel žádný z poslanců.

Pro prvního navrženého kandidáta - akademika Rosického bylo odevzdáno 181 hlasů, 2 byly proti. Místopředsedou ČNR byl zvolen poslanec Bohumír Rosický.

Pro druhého navrženého kandidáta bylo odevzdáno 179 hlasů, proti 4. Místopředsedou ČNR byl zvolen poslanec Jan Uřičář.

K výsledku tajného hlasování při volbě předsedů výborů České národní rady.

Celkem bylo vydáno 183 hlasovacích lístků, z toho bylo odevzdáno 183 platných, žádný neplatný. Hlasování se nezdržel žádný z poslanců. Pro předsedu mandátového a imunitního výboru bylo odevzdáno 181 hlasů, 2 byly proti. Předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen poslanec Vratislav Štěpánek.

Pro předsedu výboru pro plán a rozpočet bylo odevzdáno 174 hlasů, 9 bylo proti. Předsedou výboru pro plán a rozpočet byl zvolen poslanec Josef Hrabaň.

Pro předsedu výboru pro národní výbory a národnosti bylo odevzdáno 178 hlasů, 5 bylo proti. Předsedou výboru pro národní výbory a národnosti byl zvolen poslanec Walter Herrgesell.

Pro předsedu výboru pro průmysl a stavebnictví bylo odevzdáno 167 hlasů, proti 16. Předsedou výboru pro průmysl a stavebnictví byl zvolen poslanec Václav Anděl.

Pro kandidáta na předsedu výboru pro zemědělství a výživu bylo odevzdáno 178 hlasů, 5 bylo proti. Předsedou výboru pro zemědělství a výživu byl zvolen poslanec Josef Meier.

Pro předsedu zdravotního a sociálního výboru bylo odevzdáno 181 hlasů, 2 proti. Předsedou zdravotního a sociálního výboru byl zvolen poslanec Josef Domas.

Pro kandidáta na předsedu výboru pro kulturu a výchovu bylo odevzdáno 160 hlasů, proti 23 hlasů. Předsedkyní výboru pro kulturu a výchovu byla zvolena poslankyně Karla Pochová.

Nyní zpráva o výsledku tajného hlasování při volbě dalších členů předsednictva ČNR.

Celkem bylo vydáno 183 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 183 hlasovacích lístků platných, žádný neplatný. Žádný z poslanců se nezdržel hlasování.

Pro prvního navrženého kandidáta bylo odevzdáno 177 hlasů, 6 bylo proti. Dalším členem předsednictva byla zvolena poslankyně Marie Stiborová.

Pro druhého navrženého kandidáta bylo odevzdáno 181 hlasů, 2 byly proti. Dalším členem předsednictva byl zvolen poslanec Pavel Krystyník.

Pro třetího navrženého kandidáta bylo odevzdáno 181 hlasů, proti 2. Dalším členem předsednictva byla zvolena poslankyně Miroslava Voleská.

Pro čtvrtého navrženého kandidáta bylo odevzdáno 182 hlasů, 1 proti. Dalším členem předsednictva byl zvolen poslanec Pavel Krubl.

Pro pátého navrženého kandidáta bylo odevzdáno 183 hlasů, žádný proti. Posledním členem předsednictva byl zvolen poslanec Miroslav Němec.

Tolik zpráva volební komise.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji předsedkyni volební komise za podanou zprávu a celé volební komisi za její vykonanou práci.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, mohu konstatovat, že byli podle § 4 písm. k) a l) a § 27 odst. 3 zákona ČNR o jednacím řádu ČNR v tajných volbách zvoleni poslanci: Bohumír Rosický místopředsedou ČNR, Jan Uřičář místopředsedou ČNR. Vratislav Štěpánek předsedou mandátového a imunitního výboru, Josef Hrabaň předsedou výboru pro plán a rozpočet, Walter Herrgesell předsedou výboru pro národní výbory a národnosti, Václav Anděl předsedou výboru pro průmysl a stavebnictví, Josef Meier předsedou výboru pro zemědělství a výživu, Josef Domas předsedou zdravotního a sociálního výboru, Karla Pochová předsedkyní výboru pro kulturu a výchovu.

Dále byli zvoleni členové předsednictva ČNR k jeho doplnění: Marie Stiborová, Pavel Krystyník, Miroslava Voleská, Pavel Krubl, Miroslav Němec.

Blahopřeji všem nově zvoleným členům předsednictva ČNR, místopředsedům, předsedům výborů a jménem nás všech jim přeji hodně úspěchů v jejich další práci. (Potlesk.)

Pro úplnost mi dovolte, abych nyní sdělil celkové složení předsednictva ČNR. Kromě předsedy jsou dalšími členy: místopředsedové: poslanci Bohumír Rosický, Josef Kaňa, Jan Uřičář.

Předsedové výborů poslanci: mandátového a imunitního Vratislav Štěpánek, ústavně právního Josef Mečl, pro plán a rozpočet Josef Hrabaň, pro národní výbory a národností Walter Herrgesell, pro průmysl a stavebnictví Václav Anděl, pro zemědělství a výživu Josef Meier, pro obchod, služby a dopravu Josef Kaňa, zdravotního a sociálního výboru Josef Domas, pro školství a vědu Bohumír Rosický, pro kulturu a výchovu Karla Pochová.

Další členové předsednictva poslanci: Marcela Černá, Jan Koláčný, Jan Kotvald, Pavel Krubl, Pavel Krystyník, Miroslav Mrázek, Miroslav Němec, František Přibyl, Václav Reinberg, Marie Stiborová, Jan Škoda, Alois Švrček a Miroslava Voleská.

Vážené poslankyně a poslanci, dohodli jsme se, že tím ukončíme dnešní, naši 17. schůzi ČNR.

O slovo se hlásí poslanec Rosický.

Místopředseda ČNR Bohumír Rosický: Vážená Česká národní rado, nebudete mi mít jistě za zlé, abych jménem všech zvolených do předsednictva poděkoval všem poslankyním a poslancům, kteří nás poctili svou vysokou důvěrou.

Chtěl bych také jménem všech blahopřát našemu předsedovi bratru Šafaříkovi, poblahopřát celému předsednictvu, aby se zdařily všechny úkoly, o nichž zde hovořil náš předseda.

Současně bych chtěl upozornit, že celé tyto volby ukázaly, že Komunistická strana Československa je solidním partnerem ostatních politických sil v naší zemi a že dovede dodržet dané slovo a daná ujednání.

Dovolte mi závěrem, abych slíbil za všechny zvolené, že budeme pracovat ve prospěch našeho lidu, ve prospěch České socialistické republiky, že budeme pracovat na upevnění České národní rady, která je dědičkou více než tisíc stoletých tradic českého národa. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji místopředsedovi České národní rady akademikovi Rosickému za jeho příspěvek.

Prosím členy předsednictva České národní rady, aby se sešli ke schůzi v jednací místnosti. Ostatním děkuji za aktivní účast na dnešní 17. mimořádné schůzi a sděluji, že je připravena večeře dole v jídelně České národní rady.

Těším se na shledanou zítra na 18. schůzi České národní rady v 9.00 hodin.

/Schůze skončila v 19.30 hodin./Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP