Úterý 26. ledna 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Navrhujete, pane poslanče, hlasovat o všech návrzích dohromady, nebo o každém zvlášť?

Poslanec Robert Kolář: Domnívám se, že můžeme hlasovat o všech dohromady.

Předseda PSP Milan Uhde: Dohromady. Má někdo námitky proti tomuto způsobu hlasování o čtyřech dodatečných návrzích, které přednesl pan poslanec Kolář? Není námitka, budeme tedy hlasovat o těchto čtyřech dodatečných návrzích pohromadě.

Kdo je pro přijetí čtyř pozměňovacích návrhů, které pan poslance Kolář uvedl ve svém úvodním vystoupení a které se týkají bodu 7 pís. a), b), c) a bodu 1, ať to dá najevo zvednutím ruky. 169 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti těmto pozměňovacím návrhům, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tyto čtyři pozměňovací návrhy byly přijaty.

Nyní můžeme hlasovat o celém návrhu volebního řádu pro tajné hlasování při volbě prezidenta republiky.

Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem volebního řádu pro tajné hlasování při volbě prezidenta republiky podle předloženého písemného návrhu a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 179.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Jeden.

Schválili jsme volební řád pro tajné hlasování.

Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi a v jeho osobě všem ověřovatelům, kteří se podíleli na přípravě volebního řádu.

Chcete-li, pane poslanče, pronést několik slov, máte příležitost.

Poslanec Robert Kolář: Děkuji pane předsedo. V závěrečném slově bych rád přednesl pouze grafický výklad toho, jak budeme volit poté, co jsme změnili bod 7, písm. a), b) a c). Domnívám se, že toto krátké zdržení nám ulehčí hlasování a ověřovatelům posléze jejich práci.

Pokud souhlasím s některým z kandidátů, zakroužkuji číslo před jeho jménem, ostatní čísla před jmény ostatních kandidátů jsou přeškrtnuta do křížku písmenem x, a také je přeškrtnuto písmeno "z" před "zdržuji se hlasování".

Pokud vyjadřuji nesouhlas, zakřížkuji čísla před všemi kandidáty, kteří jsou uvedeni na hlasovacích lístcích, plus písmeno "z".

Pokud se zdržuji hlasování, zakřížkuji opět všechna čísla před jmény kandidátů a zakroužkuji pouze písmeno "z".

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi za jeho upozornění.

Projednali jsme první bod našeho pořadu.

Hlásí se pan poslanec Čundrle s technickou poznámkou. Dostává příležitost ji přednést.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, členové vlády, hosté, kolegové, protože byly schváleny zásadní změny ve volebním řádu a jedná se o volbu prezidenta, doporučuji, abychom volební řád dostali znovu i s přílohou. Než budeme volit, je na to dost času.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že není potřebí o tomto požadavku hlasovat. Požádáme Kancelář, aby pozměněný definitivní text volebního řádu pro tajné hlasování připravila tak, aby ho poslanci včas měli.

Dále se hlásí pan poslanec Kužílek s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že ještě mělo zaznít jedno sdělení o věci, která je odlišná od ostatních voleb, které se zde prováděly.

Na základě tohoto volebního řádu se poslanec nemůže zdržet hlasování tím, že si vyzvedne lístek a pak se nedostaví k urnám. Tím by se vůbec neúčastnil hlasování. To je rozdíl proti minulým volbám. Zdržení se lze provést pouze vhozením označeného lístku, a to zakroužkováním písmene "z" a škrtnutím všeho ostatního. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi za jeho velmi případný výklad a upozornění.

Nejsou-li další faktické poznámky, upozorňuji ještě, že čerstvě zvolená komise poslanců, která má za úkol ověřovat volitelnost kandidátů, se sejde na začátku polední přestávky u prezence.

Ke druhému bodu schváleného pořadu, kterým je volba prezidenta republiky, se sejdeme přesně v 15,00 hodin. Do této doby přerušuji jednání.

Prosím, abyste s ohledem na mimořádný význam odpoledního jednání, který je znásoben přímým televizním přenosem, byli opravdu dochvilní.

Hlásí se ještě paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Prosím zástupce navrhovatelů kandidátů, aby nám zajistili občanské průkazy těchto kandidátů.

Dále svolávám mandátový a imunitní výbor na 13,00 hodin do č. 108.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji.

Přerušuji schůzi. Budeme pokračovat v 15,00 hodin.

Děkuji vám za dosavadní přispění k jejímu dobrému průběhu.

(Schůze přerušena v 11,47 h.)

II.

Volba prezidenta republiky

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vás, kteří jste ještě nezaujali svá místa v sále, zvu, abyste tak neprodleně učinili, abychom mohli začít.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání druhé schůze Poslanecké sněmovny. Na pořadu máme volbu prezidenta České republiky, prvního prezidenta tohoto nově vzniklého státu. Vítám vládu České republiky, kterou vede její předseda pan Václav Klaus. Vítám vás všechny. Vítám hosty, kteří budou sledovat naše jednání. Vítám všechny, kdo sledují televizní přenos této události, a také rozhlasové posluchače. Než se pustíme do práce, apeluji na pracovníky sdělovacích prostředků, fotografy a ostatní, aby laskavě vyklidili prostor, který nutně potřebujeme pro práci. Poslanci nevidí na předsednickou tribunu, z předsednické tribuny není přehled po sále. Nebudeme moci pracovat, pokud nebude zjednána náprava. Ještě jednou žádám pracovníky sdělovacích prostředků o rozumný přístup. Nemůžeme pracovat, pokud budete zaujímat místa, která zaujímáte v tuto chvíli. (Pracovníci sdělovacích prostředků nereagují na výzvu.) Vaše několikaminutová příležitost tu byla, využili jste ji. Prosím, umožněte nám, abychom se pustili do práce. (Potlesk v levé části sálu.) Je tu faktická poznámka. Udělím-li slovo tomu, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, přistoupím na stav, který ve sněmovně vznikl, a to odmítám. Tak není možné začít pracovat. Prosím, pane poslanče, jestli chcete pronést svou faktickou poznámku, máte příležitost.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, navrhuji, abychom přerušili jednání dnešní schůze na deset minut na to, aby ochranka mohla provést uspořádání ve sněmovně tak, abychom mohli zahájit řádně dnešní jednání. Děkuji vám. (Potlesk v levé části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Je to praktický návrh. Než dám o něm hlasovat, doporučoval bych poslední pokus, který by nás uchránil od takového radikálního způsobu řešení vzniklé situace. Prostor u jednoho vchodu a východu byl už uvolněn, doporučoval bych, aby se podobným způsobem postupovalo u druhého, abychom nemuseli přerušovat a mohli jednat.

Fotografové opustili sál, budeme jednat ještě s televizními štáby, aby uvolnily uličku. Domnívám se - i když oceníme návrh pana poslance Kozáka jako věcný - že je dobré, že netrvá na hlasování o něm a začneme jednat.

Jak jsem vás již v úvodu naší dopolední schůze informoval, byly předloženy celkem tři návrhy poslanců na kandidáty pro volbu prezidenta České republiky. Všechny návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisky. Návrh na pana Václava Havla jste obdrželi jako sněmovní tisk 65 a dodatek k němu s připojenými dalšími podpisy poslanců. Návrh na paní Marii Stiborovou je uveden ve sněmovním tisku 66 a návrh na pana Miroslava Sládka jste obdrželi jako sněmovní tisk 67. Pan poslanec Vik má faktickou poznámku, dostává příležitost ji pronést.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, domnívám se, že pokud novinářská obec neopustí Poslaneckou sněmovnu, nemůžeme začít naši práci. Domnívám se, že stačí, když tu budou zástupci České televize a Rozhlasu a ostatní prostě budou muset odejít. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za tuto poznámku. Doufám, že bude respektován takový stav, abychom mohli pracovat, aby tu byli představitelé sdělovacích prostředků, kteří mimo tento sál na přenosu pracovat nemohou, čili představitelé České televize a Českého rozhlasu. O polední přestávce byl podle schválených pozměňovacích návrhů upraven a na lavice rozdán volební řád pro tajné hlasování při volbě prezidenta republiky. Nyní zahajuji rozpravu k volbě prezidenta republiky. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Ortman, jako další se přihlásil a připraví se s procedurálním návrhem pan poslanec Jiří Šoler. Prosím pana poslance Ortmana.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, dámy a pánové. Ve středu dne 20. ledna 1993 navrhla skupina předkladatelů jako kandidátku do funkce prezidenta republiky paní Marii Stiborovou. Dovolte, abych vás jménem předkladatelů s tímto návrhem seznámil a krátce jej také zdůvodnil.

Docentka doktorka Marie Stiborová se narodila dne 2. února 1950 v Praze. Je vdaná, je matkou jednoho dítěte. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie, specializace biochemie. Po ukončení fakulty byla řádnou vědeckou aspirantkou na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Následně pracovala 2,5 roku na onkologickém ústavu v Praze. Od roku 1981 působila nejprve jako asistentka a poté jako docentka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1990 nominovala Evropská akademie věd, umění a humanit se sídlem v Paříži paní Marii Stiborovou za svého člena-korespondenta. Navrhovaná kandidátka se vědecky věnuje biochemii nádorového bujení, způsobeného karcinogeny. Je spolupracovnicí Německého centra výzkumu rakoviny v Heidelbergu. Publikovala na 70 původních vědeckých prací v renovovaných mezinárodních časopisech, přednáší na vědeckých sympoziích a kongresech u nás i v zahraničí. Aktivně ovládá angličtinu, němčinu a ruštinu.

Paní Marie Stiborová je poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, je členkou zahraničního výboru a členkou a ověřovatelkou organizačního výboru.

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že odborné a vědecké renomé navrhované kandidátky, její zkušenosti z práce Parlamentu, jazyková vybavenost i její charakterové vlastnosti splňují náročná kritéria, jež veřejnost spojuje s hlavou státu. Zvolení paní Marie Stiborové by přispělo k národnímu porozumění, tolik potřebnému pro budoucnost naší země.

Jsem oprávněn vám sdělit, že paní Marie Stiborová nevyužije svého práva vystoupit jako poslankyně Parlamentu České republiky v rozpravě, čímž respektuje skutečnost, že další dva kandidáti bez souhlasu Sněmovny tuto možnost nemají. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Dále se přihlásil s procedurálním návrhem pan poslanec Šoler, kterého zvu ... Hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Novák. Prosím, dávám příležitost této faktické poznámce.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych dal procedurální návrh v tom smyslu, aby opravdu novináři, kteří zde nemají co dělat, opustili sál - abychom mohli jednat, aby tady opravdu zůstala jen Česká televize a Český rozhlas. Žádám, aby o tomto mém návrhu bylo hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: O procedurálním návrhu, byť i poněkud nezvyklém, se hlasuje bez rozpravy. Znamená to, že sněmovna se hlasováním vyjádří k tomu, abychom kontrolou přítomných novinářů zabezpečili, že zůstanou přítomni jen ti, na které poukázal pan poslanec Novák ve svém procedurálním návrhu. Kdo je pro to, abychom takové řešení nastoupili, ať zvedne ruku. 13.

Kdo je proti tomuto návrhu? 96 hlasů proti.

Tento procedurální návrh nebyl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vik. Zvu ho k řečništi. Dále bude mluvit pan místopředseda Vlach.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já se divím, proč poslanecká sněmovna odmítla návrh kolegy Nováka. Domnívám se, že to bylo i ve smyslu doporučení předsedy Poslanecké sněmovny, aby skutečně novináři opustili tento sál, takže tím pádem slova pana předsedy šla zřejmě do prázdna. Proto dávám procedurální návrh, aby byla schůze přerušena na 20 minut, abychom mohli zabezpečit jen účast těch novinářů, kteří zde mají být. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Než dám o tomto návrhu hlasovat, mluví pan místopředseda Vlach, který se hlásil předtím s faktickou poznámkou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, jen velice stručně, netroufám si odhadnout, kteří novináři by zde měli být a kteří ne, ale chtěl bych požádat štáby o pochopení. Je velice těžké pro řídícího schůze, jestliže zakrýváte část sněmovny s některými poslanci. My bychom rádi poskytli maximální publicitu a jsme pro přítomnost maxima televizních štábů. Ale prosím, abyste i vy pochopili, že skutečně bychom rádi dodrželi pracovní charakter tohoto jednání a někteří kolegové za vámi nemají přehled o tom, co se děje u řečniště a předsedající má velmi ztíženou pozici.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji místopředsedovi Vlachovi. Hlásí se pan poslanec Brožík s faktickou poznámkou.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, páni poslanci, paní poslankyně. Myslím, že jsme neodhlasovali to, že toto jednání bude neveřejné, ale že bychom měli spíš dát prostor, neboť zde zůstaly jen televizní štáby. Já si myslím, že kdybychom je umístili za zadní řady lavic, že by se nám tady prostor uvolnil a tam odtud by oni mohli snímat jednání naší schůze. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tu přesto návrh pana poslance Vika přerušit schůzi n 20 minut a zajistit podmínky, které požadoval.

Domnívám se, že je to zcela průhledná modifikace návrhu, který jsme už zamítli v podobě návrhu pana poslance Nováka. Domnívám se, že hlasovat o tom nemá smyslu. Sněmovna se již jednou hlasováním vyjádřila, že tento stav, jaký je ve sněmovně, většině poslanců v principu vyhovuje. Doporučuji, abychom dalšími procedurálními poznámkami nesnižovali svou práci a abychom se pustili do další rozpravy. Je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Šoler. Připraví se paní poslankyně Mazalová.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi líto, že musím svůj návrh přednášet za těchto nedůstojných podmínek, ale když si tak sněmovna přeje, mohu.

Podle § 20 jednacího řádu může se souhlasem České národní rady se zúčastnit rozpravy též významní představitelé politického, hospodářského a kulturního života. Domnívám se, že volba prezidenta je tak důležitý akt pro nově vznikající český stát, že by bylo vhodné, aby dostali jednotliví prezidenští kandidáti v rámci tohoto paragrafu příležitost se představit svým voličům. Proto navrhuji, aby všichni prezidenští kandidáti měli možnost tady vystoupit.

Dále žádám, aby člen předsednictva Federálního shromáždění pan Josef Krejza měl také možnost tady vystoupit. To je můj procedurální návrh.

Ještě bych měl technickou poznámku. Podle jednacího řádu České národní rady jsou jednání veřejná. Chápu, že není možné sem umístit všechny davy, které se shromažďují před sněmovnou. Přesto se domnívám, že pokud místa na galerii jsou tvrdě vyhrazována pouze pro členy jedné vládní koalice, ostatní prostě nemají příležitost, potom něco není v pořádku. Proto se obracím s dotazem na předsednictvo a organizační výbor, proč organizovalo dnešní schůzi tímto způsobem. Děkuji vám.

Ještě žádám, aby o mých procedurálních návrzích bylo hlasováno jednotlivě.

Předseda PSP Milan Uhde: Než budeme hlasovat o předložených procedurálních návrzích pana poslance Šolera, chci informovat poslance, ke kterým se informace nedostala, že všichni tři kandidáti na funkci prezidenta, jejichž kandidatura byla do této chvíle vznesena, dostali oficiální pozvánku, kterou jsem jim adresoval a kterou jsem sám podepsal a v níž byli pozváni, aby se zúčastnili dnešního aktu.

Panu poslanci Šolerovi šlo ale o něco jiného - o to, abychom s odkazem na ustanovení, které citoval, umožnili všem třem kandidátům zde ve sněmovně vystoupit. Byl to správně interpretovaný první návrh pana poslance Šolera? O tomto návrhu tedy dávám hlasovat.

Kdo je pro to, abychom tuto možnost třem doposud ohlášeným kandidátům dali, ať zvedne ruku. 81 hlas pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 23 hlasy proti.

Výsledek je zjevný, ale dám dokončit hlasování.

Kdo se zdržel hlasování? 93 se zdrželo hlasování.

Tento návrh tedy nebyl sněmovnou přijat.

Prosím pana poslance Šolera, aby další svůj návrh nebo návrhy zopakoval sněmovně sám. Nezaznamenal jsem si je tak přesně, abych je dokázal reprodukovat bez újmy.

Poslanec Jiří Šoler: Dále jsem žádal, aby podle stejného paragrafu jednacího řádu bylo umožněno

vystoupení členovi předsednictva Federálního shromáždění Josefu Krejzovi.

Předseda PSP Milan Uhde: Další návrh pana poslance Šolera zní, aby sněmovna hlasovala o tom, že má umožnit vystoupení členovi někdejšího Federálního shromáždění panu Krejzovi.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 11 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu. 114 hlasů.

Je zcela zjevné, že tento návrh nebyl přijat.

Dále pan poslanec Šoler adresoval organizačnímu výboru dotaz, proč byla dnešní volba organizována způsobem, který podrobil kritice. V tuto chvíli nemůže organizační výbor odpovědět, ale o vstupenkách podá vysvětlení pan místopředseda Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, pan poslanec Šoler upozornil na skutečnost, která by se mohla zdát diskutabilní, a sice na záležitost týkající se vstupenek na galerii hostů do budovy Poslanecké sněmovny.

Všechny přítomné bych chtěl ubezpečit, že veškeré vstupenky, které Kancelář Poslanecké sněmovny měla k dispozici, byly rozdány těm, kteří se přihlásili. Těm, kteří se přihlásili do té doby, pokud vstupenky stačily. Kdo se přihlásil pozdě, na toho vstupenky nezbyly. Nejsme sportovní hala. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostal jsem stížnost od pana poslance Vika, že jsem nedal hlasovat o jeho procedurálním návrhu na přerušení našeho zasedání na 20 minut.

Dávám tedy pro pořádek hlasovat o tom, kdo je pro přerušení našeho zasedání na 20 minut ke zjednání pořádku, jak to navrhl pan poslanec Vik, ať zvedne laskavě ruku. 11 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 124 hlasy proti.

Tento návrh nebyl přijat.

Zvu k řečništi paní poslankyni Gertu Mazalovou, která je řádně přihlášena do rozpravy o volbě prezidenta.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté, dnes, ve významný a historický den volíme představitele našeho státu, volíme prezidenta samostatné České republiky. Jsou nám zde představeni a navrženi zatím tři kandidáti, ze kterých máme vybrat tohoto nejlepšího, toho jedině správného. Máme vybrat člověka nad jiné spravedlivého s širokým politickým rozhledem, vysokou politickou kulturou, morálně i kulturně na výši. Tedy člověka, který bude nejen zde, ale i v zahraničí reprezentovat naši malou, ale o to nám dražší republiku.

V minulosti jsme byli známi svým umem, dovedností, vzděláním i kulturou, vystupováním a dovedli jsme si těmito vlastnostmi získat respekt i v těch nejvyspělejších státech. Musím v tomto výčtu však pominout neblahé období totality.

Představitel nyní o tolik menšího našeho státu bude muset vyvinout mnoho energie, aby se Česká republika zařadila co nejrychleji mezi ty evropské státy, které patří k její špičce.

Prezident nového státu bude muset zastupovat všechny ty, kteří žijí v České republice, tzn. Čechy, Moravany, Slezany a všechny národnostní menšiny i etnika, která se dříve opomíjela. Musí být demokratem a tedy i uznávat nejen jednu národnost, ale i ty ostatní, včetně národnosti moravské, ke které se přihlásilo okolo 1,5 milionu obyvatel České republiky při posledním sčítání lidu. Aby nedocházelo k tomu, že se bude moravská národnost i nadále zakazovat dětem, vycházejícím ze škol, aby nikdy v této zemi nebyl nikdo diskriminován, aby měli všichni obyvatelé České republiky právo na svá práva!

Jsem zde v tomto Parlamentu z vůle těch voličů z Moravy, kteří chtějí být oslovováni představitelem společného státu stejně jako Čechové. Nechápou, proč si mají svá práva v právním státě teprve vybojovat, proč se jim vytýká nezralost a proč jsou neustále podceňováni.

Morava a Slezsko jsou vyspělé kulturně i hospodářsky. Snad nemusím připomínat světoznámého učitele národů, který byl Moravanem a mnohé další.

Dovolte, abych důrazně připomněla, že Morava a Slezsko se svým zemědělstvím a průmyslovým potenciálem patří mezi ta území v našem novém státě, která budou do státního rozpočtu odvádět víc, než kolik by jim náleželo z hlediska počtu obyvatel. Já jsem o tom přesvědčena. Jde tu také o to, aby budoucí hlava státu se zasadila o spravedlivý hospodářský růst všech území v novém státě podle práce a výsledků. Aby nikdo v budoucnu nemusel mít pocit křivdy a poškození.

Kdo z navrhovaných kandidátů je pro obyvatele Moravy a Slezska zárukou jejich práv, zárukou demokracie? Prezident by měl být spravedlivým otcem všech národů, národnostních menšin i etnik ve svém státě a nečinit mezi nimi rozdíl. Přiznávám, že bych ráda uvítala, kdyby byl větší výběr kandidátů. Nemohu uvěřit, že v České republice jsou pouze tři osobnosti, které kandidují na funkci prezidenta. Asi jsou schopnosti jedna věc a odvaha druhá.

Jsem nezávislá poslankyně, zůstala jsem věrna svému přesvědčení a volebnímu programu, který jsem odmítla změnit. Proto mohu volit pouze kandidáta, který alespoň v současné době dává určité záruky, že Morava a Slezsko bude mít v novém státě svoje spravedlivé místo na slunci. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Svůj příspěvek dokončila paní poslankyně Gerta Mazalová a nyní zvu k řečništi pana poslance Jana Vika, který se přihlásil do rozpravy na téma prezidentská volba. Připraví se pan poslanec Ladislav Nedorost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP