Čtvrtek 28. ledna 1993

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená sněmovno. Dovolte mi, abych přednesl úvodní slovo k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ve věci přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení mezinárodní kamionové dopravy.

Jednou z nezbytných podmínek realizace mezinárodní silniční dopravy je nutnost vlastnit příslušná přepravní povolení opravňující k vjezdu do zvolených zemí.

Základní ekonomickou skutečností je, že poptávka po těchto povoleních vysoce převyšuje mezistátními dohodami stanovený počet.

Hybnou silou jakékoli fungující ekonomiky je konkurence. Jejím výsledkem je eliminační proces likvidující neschopné a umožňující těm nejschopnějším dosažení nejvyšších zisků.

Tento konkurenční boj probíhá v mezinárodní silniční dopravě samozřejmě i na mezinárodní úrovni. Co neodvezou čeští dopravci, odvezou dopravci zahraniční. Okamžitý dopad se projeví zúžením prostoru pro podnikání českých mezinárodních dopravců a následně dojde ke snížení přínosu deviz pro ČR. Jinými slovy je v zájmu České republiky, aby možnost provozování mezinárodní dopravy dostali ti nejschopnější.

Tato kvalita se nedá zajistit žádným předběžným výběrem, jako je počet aut, doba existence firmy, vzdělání a délka praxe jejích pracovníků atd. Jediným kritériem je a vždy bude dosažený ekonomický výsledek.

Vzhledem k závažnosti a významu přepravních povolení považuji za naprosto nezbytné, aby jejich distribucí byl pověřen nezávislý státní orgán.

Dobrovolná zájmová sdružení, jako jsou ČESMAD, Bohemia, Českomoravský svaz autodopravců apod. by měla být skutečně dobrovolná a měla by se věnovat výhradně zastupování svých členů.

Je více než problematické tvrdit, že zájmová dobrovolná sdružení přepravců jsou tím správným distributorem veřejných listin vysokého významu a ceny. Dle mého názoru, a praxe tomu tak nasvědčuje, vede stav, kdy zájmové sdružení je pověřeným distributorem mezinárodních silničních povolení a monopolním nákupcem karnetů, do budoucna k tomu, že se "dobrovolně" jeho členy stanou všichni dopravci v ČR, což je stav, který je sice 42 let vyzkoušený, nicméně hrozivý.

Vůbec bych se pak už nechtěl zmiňovat o tom, že pokud si podnikatel pořídil nákladní vozidlo, ať už formou úvěru, leasingu, či za hotové, musí vykonávat svoji podnikatelskou činnost a je odhodlán za toto povolení dát doslova cokoli.

Vážená sněmovno, při hospodářském výboru byla ustavena a pracuje dopravní komise. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu pověřila hospodářský výbor řešením shora popsaného problému s tím, že návrh cílového řešení problému bude předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu do 31.3.1993.

Nyní dovolte, abych přednesl návrh na usnesení tak, jak jste ho dostali - předpokládám všichni - do poslaneckých lavic.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu, aby do 31.3.1993 předložil Poslanecké sněmovně návrh na řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení mezinárodní kamionové dopravy." Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otvírám rozpravu. Písemně se nikdo nepřihlásil. (Nikdo se do rozpravy nehlásil.)

Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 103.

Je někdo proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme toto usnesení přijali.

Děkuji panu kolegovi Kolářovi.

Dalším bodem dnešní schůze je

XVIII.

Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

K tomuto bodu jste obdrželi sněmovní tisk 79.

Prosím předsedu zahraničního výboru poslanecké sněmovny pana Jiřího Payna, aby předložený návrh odůvodnil.

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova.

K sněmovnímu tisku 79 bych měl několik připomínek.

Za prvé musím s politováním konstatovat, že se tam vloudila jedna tisková chyba, a sice zcela na konci, v poslední delegaci do Meziparlamentní unie, omylem došlo k uvedení jména Vladimíra Koronthályho. Správně tam měl být pan Vychodil za ODS ze zahraničního výboru. Tak znělo správně usnesení zahraničního výboru, k chybě došlo při přepisování.

Na základě tohoto sněmovního tisku 79 se rozpředlo ještě další kolo rozpravy během dnešního dne - a některé kluby požádaly o určité změny v těchto seznamech.

Zahraniční výbor se sešel ke krátké poradě a přijal další usnesení, kterým některá tato jména změnil. Prosím, abyste toto vzali na vědomí. Přečtu vám změny, které byly navrženy.

Na str. 2 je uvedena delegace do Evropského parlamentu. V této delegaci je poslanec Václav Exner. Z řady důvodů, mimo jiné také proto, že sociální demokracie není v této delegaci zastoupena a bylo by účelné, aby tam mohla spolupracovat se svými partnery, navrhl zahraniční výbor, aby poslanec Exner byl nahrazen panem poslancem Karlem Hrdým z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Je členem sociální demokracie.

Dále se zahraniční výbor usnesl, aby místo pana poslance Věnceslava Lukáše, který je ve stálé delegaci do parlamentního shromáždění KBSE, delegace je také uvedena na str. 2, byl uveden poslanec Jan Navrátil z ústavně právního výboru za Levý blok.

Dále zahraniční výbor navrhl, aby poslanec Jiří Šoler, který je v delegaci Evropského parlamentu, byl nahrazen poslancem Františkem Brožíkem z hospodářského výboru.

Konečně zahraniční výbor na návrh nezávislého liberálního klubu navrhl, aby poslanec Vyvadil, který je zapsán mezi náhradníky do parlamentního shromáždění Rady Evropy, a to na str. 1, byl nahrazen poslancem Hiršem ze stejného klubu.

Tolik změny, na kterých se zahraniční výbor usnesl, a proto vás prosím, abyste si svůj sněmovní tisk v tomto smyslu upravili a abyste vzali na vědomí, že na základě tiskové chyby je potřeba v poslední delegaci chápat jméno tak, že Vladimír Koronthály je nahrazen Otakarem Vychodilem.

Domnívám se, že údaje uvedené v tomto sněmovním tisku o stranické příslušnosti a příslušnosti k výborům není potřeba zahrnovat do usnesení. Znamená to, že pokud bychom schvalovali usnesení v tom smyslu, jak je navrženo ve sněmovním tisku, ve znění usnesení by byly vypuštěny údaje, které jsou jenom orientační a pomocné. Je zbytečné se na tom usnášet. V tomto smyslu, s těmito pozměňovacími návrhy, zní návrh zahraničního výboru. Prosím pana předsedajícího, zda by mohl zahájit rozpravu k uvedenému návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji předsedovi zahraničního výboru. Kdo se hlásí do rozpravy? (Posl. Orgoníková.) Prosím paní poslankyni, aby se ujala slova, připraví se pan poslanec Fejfar.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, pane předsedo, mám dotaz na pana poslance Payna, který oznámil, že ve stálé delegaci do Meziparlamentní unie místo pana Koronthályho bude pan poslanec Vychodil Otakar. Upozorňuji však, že pan poslanec Vychodil je současně veden v delegaci do Severoatlantického shromáždění.

Prosím pana poslance Payna, aby tuto skutečnost upřesnil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pro upřesnění bych chtěl říci, že toto není jediný případ, kdy některé kluby navrhují jednoho I poslance do dvou delegací. Jedná se především o jazykové znalosti a využití poslanců, kteří mají dobré jazykové znalosti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je paní poslankyně spokojena s odpovědí? (Ano.)

Prosím pana kolegu Fejfara, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Fejfar: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji další změnu, a to, aby ze seznamu náhradníků do stálé delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy byl vypuštěn poslanec Milan Loukota, aby dále ze stálé delegace do Meziparlamentní unie byl vypuštěn poslanec Bohuslav Kuba. Krátce zdůvodním proč.

Kromě poslance Šolera, který byl navržen a předcházejícím usnesením stažen, jsou další dva poslanci republikánské strany, té strany, která při volbě prezidenta zde předvedla kousky nevídané.

Myslím, že členové této strany by neměli tento stát reprezentovat v zahraničí. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Novák.

Poslanec Jaroslav Novák: Pane předsedající, dámy a pánové, jménem klubu Republikánů bych chtěl prohlásit, že se zde jedná o jasnou politickou diskriminaci určité části poslanců a co nejdůrazněji proti tomuto protestujeme. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Poslanec Vladimír Budinský: Nedomnívám se, že se jedná o politickou diskriminaci, ale vzhledem k tomu, že pan poslanec Kuba zde v tomto maratonu nevystupoval, navrhoval bych, abychom o jménech hlasovali jednotlivě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slovo má pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, mám návrh, ke kterému mne vede množství uvedených jmen a důležitost aktivní práce v těchto komisích.

Není mi známo, že by navržení kandidáti do těchto delegací podstoupili jazykové zkoušky.

Jak mi pravil předseda zahraničního výboru, pouze kluby mluvily o tom, že jsou to poslanci, kteří aktivně znají angličtinu, případně jiné světové jazyky. Přesto mám určité pochybnosti a nechtěl bych, aby delegace české republiky byla odkázána na tlumočníky. Proto navrhuji, aby kancelář zajistila například experta z jazykové školy, aby v pondělí mohli být kandidáti jistým způsobem přezkoušeni, a protože v úterý dopoledne bude další schůze Poslanecké sněmovny, tam bychom mohli rozhodnout o definitivním složení těchto delegací. (Potlesk.)

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážení poslanci, vážené poslankyně, daly by se přečíst dva články z Deklarace lidských práv OSN: článek 2 - Každý je oprávněn ke všem právům a svobodám, jež stanoví tato deklarace bez jakéhokoliv rozdílu rasy, pohlaví, jazyka, náboženského, politického nebo jiného smýšlení, národnosti nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Dále nebude činěn žádný rozdíl z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení zemí nebo území, k nimž osoba přísluší, ať jde o země nebo území nezávislé, o území nesamosprávné nebo podrobené jinému omezení suverenity.

Domnívám se, že toto je typický příklad, kdy se státní moc snaží omezit práva celého půl miliónu lidí, kteří byli voliči naší strany. Důrazně se proti tomu ohrazuji, na druhé straně upozorňuji, když jsem si dokázal psát s Radou Evropy a s podobnými organizacemi před tím, než jsme byl poslancem, dokáži to i potom. A ničí názor a nikdo mi nezabrání, abych s těmito lidmi komunikoval.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy. Kolega Karas, pak pan kolega Novák Libor starší.

Poslanec Jiří Karas: Jedna poznámka k tomu, co zde řekl kolega Syka. Domnívám se, že bych byl schopen předstoupit kdykoliv před jazykovou zkoušku, ale jenom díky tomu, že jsem měl možnost v roce 1968 a 1969 pobýt v zahraničí, to je v NSR. Je zde celá řada kolegů, kteří ovládají světové jazyky, ovládají je pasivně a jsem přesvědčen, že budou-li mít možnost určitou dobu působit v zahraničí, to znamená v Evropském parlamentu, že si velice rychle tuto znalost osvojí aktivně. Budí to možná smích, ale považuji za ponižující všechny tyto kolegy vláčet před jakoukoliv komisi. Je to můj osobní názor.

Poslanec Libor Novák (1958): Dámy a pánové, zejména pane poslanče Šolere, k vám teď totiž především mluvím. Jsem přesvědčen, že nikdo z nás, kteří zde teď sedíme, nemá v úmyslu pošlapat to, co jste právě přečetl. Ale myslím si, že při reprezentaci všech voličů, a dá se říci občanů této země, nejde snad jenom o to, jaké má kdo přesvědčení, ale o to, jak se kdo umí chovat. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, pan kolega Ortmana, připraví se poslanec Stodůlka.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vždy jsem ctil autoritu výborů a klubu. Myslím si, že výbor, který se tím zabýval, to je gesční výbor pro zahraničí, vážil všechny argumenty pro a proti. Jsem rozhodně proti tomu, aby jednotliví kandidáti, respektive navrhovaní do těchto orgánů, podstupovali jakési jazykové zkoušky. O tom bychom mohli říci, ať se neschází zahraniční výbor, ale příslušné opatření učiní zkoušející či examinátoři. Pokud se zjistí, že některý klub nominoval člena, který neovládá jazyk, pak je to jeho ostuda a klub asi zváží nominaci. Proto doporučuji, abychom hlasovali o návrhu, jak ho předložil zahraniční výbor. Znovu říkám, že nemám žádný důvod k tomu, abych jeho návrhu nedůvěřoval.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, byl jsem jedním z poslanců, kteří při projevu poslanců Republikánské strany opustili sněmovnu. Nicméně svědomí mi velí říci jednu věc - že za výroky ve sněmovně podle ústavy, podle jednacího řádu, může být poslanec trestán pouze disciplinárním řízením a tam, pokud vím, nelze uložit zákaz činnost či obdobné ochranné opatření. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má pan poslanec Ullmann, připraví se pan kolega Koronthály, kolega Váca, kolega Vlček.

Poslanec Josef Ullmann: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, rád bych navázal na předřečníka. Použil zde dvou termínů. A sice termín potrestání a termín zákaz činnosti, pokud mě paměť neklame. Domnívám se, že je to něco úplně jiného. Domnívám se, že skutečně nejde o zákaz činnosti, protože mi poslanci jsme byli zvoleni tady do této sněmovny a naše činnost spočívá v tom, co v této sněmovně děláme. Rovněž se nedomnívám, že jde o nějakou diskriminaci. V opačném případě bych se konečně i já musel cítit diskriminován. A necítím se, je to můj nedostatek, že nevyhovuji příslušným podmínkám jazykovým. A i z toho pohledu bych se mohl cítit diskriminován.

Domnívám se, že problém stojí úplně jinde. Tato sněmovna má zodpovědnost, a tvrdím plnou zodpovědnost za to, koho vyšle do světa, kdo tam bude reprezentovat Českou republiku. Jsem hluboce přesvědčen, že pánové z Republikánské strany ji nereprezentují, že naopak reprezentují něco, o čem bych si strašně přál, aby v této republice nebylo. Ale je to jenom přání, zjevně skutečnost je poněkud jiná.

Proto zásadně nesouhlasím, aby lidé, kteří na domácí půdě dokáží takto vystupovat, měli příležitost tímto způsobem jako delegace České republiky oficiálně vystupovat někde venku. Styděl bych se za to, proto nemohu zvednout ruku. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Faktická poznámka kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Omlouvám se, asi to nebylo slyšet. Použil jsem termínu zákaz činnosti či jiné ochranné opatření. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Koronthály, dále se hlásí kolega Váca, kolega Vlček, kolega Čapek.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, nevím, o čem tady tak dlouho diskutujeme. Přece na členství ve stálé delegaci neexistuje žádný právní nárok. Navíc i kdybychom přečetli všechny deklarace všech lidských práv světa a ještě nějaké přidali, neznám žádnou, ve které by byl článek, který by zavazoval poslance k tomu, zda má nebo nemá pro někoho hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Šimánek.

Poslanec Jaromír Šimánek: Dámy a pánové, domnívám se, že toto vyřešíme velice jednoduše, a to tím způsobem, když necháme hlasovat o každém z navrhovaných kandidátů jednotlivě a každý z kolegů se může jasně vyslovit, zdali si přeje, aby nás zastupoval, nebo nepřeje. Další protahování této debaty nás okrádá o drahocenný čas. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, nerad to dělám, ale musím vás pokárat. To nebyla technická poznámka. Kolega Váca.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si upozornit pana kolegu Šolera, když tady prohlásil, že mu státní moc brání, na to, že má zřejmě trochu nedostatky. Ve státě existuje vláda, parlament a tady volí parlament. A parlament není státní moc. Parlament je moc zákonodárná, která tady volí své zástupce, kteří jej budou reprezentovat v Evropě. I já se přikláním k názoru, že musíme velice důkladně zvažovat, zda nás mají ve světě reprezentovat lidé, kteří vystupovali tak, jak zde v této sněmovně doposud vystupovali. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji vám, prosím pana kolegu Vlčka.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedající, byl jsem jedním z těch, kteří dvacátého šestého poprosili své kolegy, aby utnuli ten řetěz, který tady zazníval. Domníval jsem se, že to není ani vhodné ani důstojné nás poslanců. Přesto se domnívám, že nejsme žádný ústřední výbor, který ze svých řad vysílá své reprezentanty, protože my samy jsme reprezentanty někoho, kdo nás volil, a v tomto případě, jestli chci, nebo jestli se mi to líbí nebo nelíbí, my reprezentujeme ty voliče, kteří zvolili ty poslance, podle mého názoru - i když se mi to bude nebo nebude líbit - strana republikánská získala křesla v parlamentě a má právo - domnívám se tak a tak to i cítím - zúčastnit se všech akcí, které tato sněmovna pořádá. Domnívám se - a chovejme se v tomto jako lidé a vychovávejme vzájemně jeden druhého - není správná formulace, že my někoho vysíláme. To pak jsme skutečně ústředním výborem. My tvoříme kluby a kluby někoho zastupují. Omlouvám se za toto vystoupení i vám pane předsedající. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Mně se neomlouvejte, pan kolega Čapek se vzdává svého vystoupení. Prosím kolegu Seifera.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, já jsem také odešel, když se zde pomlouval kandidát na úřad prezidenta. Já s většinou politických názorů republikánů nesouhlasím, také jsem v jiné straně, jistě jste si všimli. Já osobně znám pana Šolera několik let. Pan Šoler je slušný člověk. Možná, že se budete smát, protože tady vystoupil s nějakým politickým vystoupením. Ale pan Šoler je slušný člověk. A já si nepřeji, aby se v této sněmovně urážel slušný člověk. Žádal bych sněmovnu, aby se chovala důstojně, aby potom mohla důstojnost žádat od ostatních. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Valach.

Poslanec Vítězslav Valach: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, připojil bych se k návrhu pana poslance Syky s ohledem na to, že tento tisk jsme dostali vlastně dneska ráno nebo dopoledne, s ohledem na to, že ještě teď v průběhu projednávání nám byly zahraničním výborem navrženy některé změny, i s ohledem na to, že tato věc nebyla ani projednána v politickém grémiu. Dále s ohledem na to, jak se nám rozprava "pěkně" rozvíjí, dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a jeho zařazení na další schůzi.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím jenom o jednu laskavost, jestli byste upřesnil, co je to další schůze. Já jsem udělal - omlouvám se za to, tutéž chybu včera při svém pozměňovacím návrhu. Prosím o upřesnění.

Poslanec Vítězslav Valach: Na následující schůzi Poslanecké sněmovny. /Hlasy: To je totéž./

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: To je schůze začínající 21. února? /Ano./ Děkuji. Protože se jedná o procedurální návrh, podle jednacího řádu o něm nechám hlasovat. Faktická poznámka kolegy Syky.

Poslanec Martin Syka: Pan kolega neví, jak to spěchá. Já bych v tom smyslu měl faktickou poznámku přetvořenou v dotaz, jestli je možné ty tři neděle ještě čekat, abychom se mohli vzhledem k tomu rozhodnout hlasováním.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosil bych pana kolegu Valacha, zda souhlasí s tím, aby o jeho procedurálním návrhu bylo hlasováno až po ukončení rozpravy. /Souhlas./ Děkuji, tím je vyhověno proceduře. Technickou poznámku má pan poslanec Valach.

Poslanec Vítězslav Valach: Doplním své vystoupení. Dávám na zvážení - pokud tato věc zde předjednaná, resp. pokud se dosáhne souhlasu na jednání politického grémia, zda by se nemohlo rozhodnout na té následující schůzi, to je 2. února.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Kolega Pavela.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poznamenat, že část těch navrhovaných má být 1. února v Bruselu, je to tak?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy, ptám se kolegy Payna, zdali na závěr rozpravy se chce vyjádřit? Pan kolega Payne.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP