Středa 3. února 1993

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, podle zákona č. 103 z roku 92 má mít Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 9 členů. Třemi jejími členy byli členové federální Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jejichž mandát zánikem federace zanikl. Proto byl na základě usnesení organizačního výboru schválen harmonogram dovolby těchto třech členů. Na tomto podkladě shromáždil náš výbor kandidátku na volbu do této Rady a dne 1. února projednal tyto kandidáty za jejich osobní účasti.

Výsledek jednání našeho výboru máte před sebou v podobě usnesení. V tuto chvíli máte na lavici dvě usnesení, z nichž to, které obsahuje i jména navrhovatelů, není správné. Správné je to stručnější, to bez závorek. Jinak jsou oba dva texty identické. Zároveň máte na lavici předložen návrh volebního řádu pro tuto volbu. Domnívám se, že všechny potřebné údaje jsou v usnesení, případně v návrhu volebního řádu a proto bych požádal pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi, abych k předloženým podkladům k návrhu na kandidáty a k návrhu volebního řádu a na žádost pana poslance Kozla otevřel rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Holub. Další písemně přihlášené nemám. Připraví se kolega Kužílek.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní. Mé vystoupení berte jako poznámku k materiálu, z něhož tři uvedení poslanci mají být zvoleni. Česká televize zastoupená ředitelem programu panem Pitermanem uzavřela v roce 1993 řadu smluv o vysílání pořadu v tzv. regionálním vysílání, který v roce 1992 nesl název OK3 a zároveň podle čísla 36/93 Sb., nadále patřil do správy České televize a nyní nese název ČT3. Tyto smlouvy se pokusila Česká televize prostřednictvím pana Pitermana zrušit zasláním dopisu druhé smluvní straně. Ty naštěstí se zrušením nesouhlasily, nicméně jim slibované vysílání Česká televize v měsíci lednu v rozporu se zněním smluv neumožnila. Tím si zlikvidovala veškerou konkurenci, kterou v té době měla. Nyní v době trvání těchto smluv povoluje obnovené vysílání s tím, že ještě před zahájením vysílání dává smluvním stranám 60denní výpověď, která teoreticky odpovídá uzavřeným smlouvám. Česká televize tak v zárodku ničí již zaběhnuté regionální vysílání za benevolentního přihlížení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Na jaké úrovni Česká televize jedná je zarážející. Pro ilustraci jeden z dopisů České televize, které smluvním stranám zasílá upozornění, že jsou povinni se řídit obecně závaznými právními normami zákonem č. 458/91 Sb., ve znění zákona č. 36/92 Sb. Když pominu fakt, že smlouvy obsahují pro regionální vysílání závazné procento reklam, musím konstatovat, že citované právní normy nemají s vysíláním České televize nic společného. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání může říci, že o celé záležitosti nic neví. Přesto, nebo právě proto ji žádám, aby si začala plnit své povinnosti, zejména ty, vyplývající z § 2, odst. 1 písm. f) zákona č. 103/92 Sb. Alespoň minimální konkurence České televize, kterou regionální vysílání bezesporu jsou, nemůžou skončit do 30. června 1993 tak, jak si Česká televize přeje. Současní členové Rady se sice snaží vzbudit dojem zdání o zachování konkurence. V tomto případě však "jejich snahu " staví do jiného světla. V únoru má Rada předložit zprávu o činnosti. Já osobně ji zřejmě nebudu schopen podpořit. O totéž prosím i ostatní členy sněmovny. Domnívám se totiž, že Rada svými dosavadními činy nebudí důvěru v celém spektru parlamentních politických stran a měli bychom především zvážit setrvání některých členů v dosavadních funkcích. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se přihlásil kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k volebnímu řádu se domnívám, že je třeba přednést několik drobných, víceméně formálních úprav, především, aby byl v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, což v této chvíli není.

Navrhoval bych tedy změnu v bodě 10, která by spočívala v tom, že druhá věta by se škrtla, neboť v ní je obsažen rozpor s jednacím řádem, protože zvolen může být ten, kdo získá nadpoloviční většinu přítomných a nikoli pouze nejvyšší počet platných hlasů. Škrtneme tedy tuto větu a na konci první věty č. 7 změníme na č. 8, to znamená, že se použije ustanovení odst. 8, které přesně obsahuje to, čeho je třeba dosáhnout. Tak je tento problém vyřešen, to je první pozměňovací návrh.

V odst. 10 na konci první věty č. 7 změnit na č. 8 a škrtnout třetí větu. To je jedna změna.

Další dvě změny přečtu a z toho bude jasné i zdůvodnění. Navrhuji doplnit odst. 11 v tomto znění: "Jestliže nejsou zvoleni všichni členové Rady, následuje třetí kolo voleb."

Další odst. 12: "Jestliže ani po třetím kole nejsou zvoleni všichni členové Rady, koná se nová volba." Čili, navrhuje se tříkolová volba.

I Chci ještě říci, že paní poslankyně Marvanová podá podle dohody - další pozměňovací návrh k bodu 6, který podporuji a vřele doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále je ke slovu přilášen pan poslanec Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovoluji si jenom maličkost k plamennému projevu pana kolegy Holuba. Za a) se domnívám, že není zcela k tématu, domnívám se, že na to by bylo třeba upozornit dříve, za b) domnívám se, že kritizovaný problém spadá do kompetence Rady České televize, které je třeba adresovat výtky a za c) bych poznamenal, že zpráva Rady, která má být předložena, se týče činnosti v roce 1992 a nikoliv v roce 1993.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, dále se přihlásila paní kolegyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak již řekl můj předřečník pan poslanec Kužílek, ráda bych ještě doplnila jeho pozměňovací návrhy o návrh další. K jeho pozměňovacímu návrhu, kde navrhoval doplnit nový bod 11, který by upravoval třetí kolo, bych ráda ještě doplnila dovětek, který mu vypadl. Navrhuji tedy, aby celý bod 11 o třetím kole zněl takto: "Jestliže nejsou ani po druhém kole zvoleni všichni členové Rady, následuje třetí kolo voleb" a nyní dovětek - "které se řídí ustanovením odst. 10." To bylo ustanovení o druhém kole, takže by se nevědělo, jak postupovat při třetím kole.

Dále mám pozměňovací návrh jenom zpřesňující k bodu 6 a 8, který vychází, podle mého názoru, z lepší dikce volebního řádu, který jsme schválili při volbě prezidenta republiky.

V 6. bodě navrhuji, aby první věta byla přeformulována takto: "Souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující zakroužkováním čísla před jménem kandidáta." Druhá věta: "Čísla před jmény všech kandidátů, se kterými nesouhlasí, hlasující dvakrát přeškrtne, a to takto: "X"."

Druhá věta v dosavadním bodě 6 by zůstala "Každý hlasující může volit nejvíce tři kandidáty."

Třetí věta, navrhuji, aby doznala tuto změnu za slova "ten hlasovací lístek" doplnit slova "který není upraven tak, jak je zde uvedeno".

Poslední věta by se škrtla.

Pokud jde o zdůvodnění, odvolávám se na příslušné body volebního řádu pro volbu prezidenta, kde je to takto formulováno a připadá mi to přesnější.

V bodě 8 navrhuji takové zpřesnění, že v druhé části věty, kde věta končí slovy "a nejvyšší počet platných hlasů doporučuji, aby tam byla doplněna slova z nichž ti, kteří získali", takže konec věty by zněl "z nichž ti, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů". Domnívám se, že s tímto doplňkem bude tato věta srozumitelnější. Přece jenom, pokud ponecháme bod 8 tak, jak je uveden, mohl by vzniknout spor, zdali musí být splněny obě podmínky. Jinak, jak již uvedl poslance Kužílek, podporuji jeho návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a prosím pana poslance Kozla, pokud je připraven, aby nás seznámil s jednotlivými pozměňovacími návrhy. Pokusili jsme se schválit předložený volební řád a způsob hlasování.

Poslanec František Kozel: Vážená sněmovno, v rozpravě vystoupili čtyři kolegové. Kolega Holub nevznesl pozměňovací návrh. Kolega Kužílek vznesl první pozměňovací návrh, který se týká bodu 10, volebního řádu, kde navrhl škrtnout třetí větu. Doporučuji tento návrh ke schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, doporučil bych, zdali bychom nejprve hlasovali o tom, zdali sněmovna souhlasí se způsobem hlasování.

Poslanec Oldřich Kužílek: Navrhl bych tedy, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, o jednotlivých bodech tak, jak je to ve volebním řádu, abychom měli představu o celém volebním řádu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se tedy sněmovny, kdo souhlasí s návrhem, abychom tyto volby provedli tajným hlasováním, nechť zvedne ruku. 122.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že budeme hlasovat tajně. Prosím pana poslance Kozla, aby přistoupil ke schválení návrhů.

Poslanec František Kozel: Omlouvám se, že jsem navrhl jinou proceduru. Doporučuji tedy postupovat podle jednotlivých bodů, protože pozměňovací návrhy vznesli pouze dva kolegové, tedy kolegyně a kolega. Navrhuji začít bodem 6, kde kolegyně Marvanová navrhla jiný text první věty. První věta by tedy zněla takto: "Souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující zakroužkováním čísla před jménem kandidáta. Čísla před jmény všech kandidátů, se kterými nesouhlasí, hlasující dvakrát přeškrtne, a to takto: "X"." Druhá věta potom zůstává v původním znění.

V bodě 6 ještě dále navrhla kolegyně Marvanová upravit větu, která začíná slovy "neplatný hlasovací lístek odevzdaný na jiném než odevzdaném tiskopise a ten hlasovací lístek, který není upraven tak, jak je zde uvedeno" - další část věty celého bodu 6 se vypouští.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem kolegyně Marvanové, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh kolegyně Marvanové se týká bodu 8, kde navrhla za spojku "a" doplnit text "z nichž ti, kteří získali" a pokračovat "nejvyšší počet platných hlasů ". Tedy změna závěru jediné věty bodu 8. Doporučuji přijmout tento návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 117.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh se týká bodu 10 navrženého volebního řádu, přednesl jej pan poslanec Kužílek. Navrhuje škrtnout třetí větu tohoto bodu, jinak řečeno poslední větu tohoto bodu. Doporučuji přijmout.

Já jsem to chápal tak, že záměna bodu 7 a 8 je jiný pozměňovací návrh. Jestliže se sněmovna domnívá, že můžeme najednou hlasovat - vidím, že navrhovatel nemá námitky - v tomto bodě 10 navrhl pan poslanec Kužílek číslici 7 na konci první věty změnit na číslici 8.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 112.

Kdo je proti? Nikdo.

l tento návrh byl přijat.

Poslanec František Kozel: Dále pan poslanec Kužílek navrhl doplnit bod 11 navrženého volebního řádu, ale protože kolegyně Marvanová navrhla celý nový text bodu 11, domnívám se - a pan kolega Kužílek kýváním hlavy potvrzuje - že mohu přečíst návrh kolegyně Marvanové a hlasovat pouze o tomto návrhu. Bod 11 zařazený za současný bod 10 by zněl: "Jestliže nejsou ani po druhém kole zvoleni všichni členové Rady, následuje třetí kolo voleb, které se řídí ustanovením odstavce 10." Doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 95.

Kdo je proti? Nikdo.

l tento návrh byl přijat.

Poslanec František Kozel: Poslední pozměňovací návrh vznesl k bodu 12, přesněji řečeno vložit bod 12, pan poslanec Kužílek. Bod 12 by měl znít takto: "Jestliže ani po třetím kole nejsou zvoleni všichni členové Rady, konají se nové volby." Doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 96.

Kdo je proti? Nikdo.

l tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec František Kozel: Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Domnívám se, že není třeba hlasovat o tom, že současné body 11 a 12 se přečíslují na 13 a 14.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nechám tedy hlasovat, Kdo souhlasí, abychom se při volbě členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání řídili volebním řádem podle návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 120.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl přijat. Děkuji.

Žádám ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby se připravili k provedení tajné volby.

Než přeruším jednání k vlastnímu aktu voleb, navrhuji postupovat tak, že za 10 minut bychom se sešli v prostorách státních aktů, kde budou vydávány hlasovací lístky - dokonce slyším návrh, že se sejdeme již za 5 minut. Doba výdeje hlasovacích lístků bude 20 minut. Dalších 30 minut ponecháme ověřovatelům, aby zpracovali výsledky tajného hlasování. Takže se v jednacím sále sejdeme opět v 15.45 hodin.

(Přerušeno ve 14.48 hodin.)

(Po přerušení opět zahájena schůze v 15,48 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání s prosbou, aby zástupce ověřovatelů nás seznámil s výsledky voleb.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 140 hlasovacích lístků, odevzdáno 125 platných lístků a 16 neplatných lístků. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků byl 4.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Miroslava Bendu bylo odevzdáno 13 platných hlasů. Pro pana Václava Erbena bylo odevzdáno 33 platných hlasů. Pro pana Leopolda Hajíčka bylo odevzdáno 98 platných hlasů. Pro pana Milana Jakobce bylo odevzdáno 7 platných hlasů. Pro pana Petra Kadlece bylo odevzdáno 10 platných hlasů. Pro pana Vladimíra Mlatečku bylo odevzdáno 74 platných hlasů. Pro pana Jaroslava Orla nebyl odevzdán žádný platný hlas. Pro pana Vojtěcha Štursu byly odevzdány 2 platné hlasy. Pro pana Oldřicha Tomka bylo odevzdáno 65 platných hlasů. Pro pana Josefa Zahradníčka bylo odevzdáno 6 platných hlasů.

Členy Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byli zvoleni pan ing. Leopold Hajíček a pan ing. Vladimír Mlateček.

V souladu s naším volebním řádem tak, jak jsme si jej odhlasovali, postupují všichni zbývající kandidáti do 2. kola, jelikož z technických důvodů, které jsou nutné pro vytištění nových kandidátních listin a pro práci ověřovatelů, navrhuji, aby volba byla zahájena od tohoto okamžiku za 30 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Vzhledem k tomu, co jste slyšeli, nezbývá mně nic jiného, než přerušit schůzi do 16,20 hodin. Souhlasíte s tím?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak zhruba za 30 minut by bylo možné přistoupit ke druhému kolu volby. Nemusíme se scházet zde ve sněmovně, ale můžeme se sejít rovnou za 35 minut v místě, kde bude provedeno 2. kolo volby a 50 minut poté se můžeme opět sejít zde.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za tento návrh. Myslím si, že nám nezbývá nic jiného, než ho akceptovat. Sejdeme se zde po provedené volbě v 16,45 hodin.

(Jednání přerušeno v 15,58 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP