Čtvrtek 25. února 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, rozprava je otevřena. Hlásí se do ní ještě někdo? Nevidím přihlášky do rozpravy, uzavírám ji tedy a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které předložím ve smyslu vystoupení pana poslance Vyvadila.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila na ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťhu ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní dr. E. Beneše v Praze 2, Resslova 8, jak bylo uvedeno v tisku 31 A."

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku! 31.

Kdo je proti? 14.

Toto usnesení zcela zjevně nezískalo nadpoloviční podporu.

Předložím opačný návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance J. Vyvadila na ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťhu ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní dr. E. Beneše v Praze 2, Resslova 8, uvedenou v tisku 31 A.

Kdo je pro přijetí usnesení v této podobě, ať zvedne ruku! 49.

Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku! 30.

Kdo se zdržel hlasování, nechť zvedne ruku! 46.

Ani tento návrh usnesení nezískal nadpoloviční většinu. Odpověď na interpelaci zůstává otevřeným tématem pro příští schůzi.

Ukončili jsme, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předposlední bod, odpovědi na interpelace, využívám svého práva a vyhlašuji půlhodinovou přestávku. Sejdeme se v 17.15, abychom projednali poslední bod našeho programu.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, posledním bodem, k jehož projednání nás zavázal schválený program, je

XXVI.

Návrh poslance místopředsedy Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu, sněmovní tisky dva, původní tisk 300 ČNR a sněmovní tisk 122

Ještě než dám slovo zástupci skupiny navrhovatelů, jímž bude pan poslanec Josef Pavela, oznamuji, že mě pan poslanec Výborný písemně požádal o udělení slova k pronesení několika procedurálních návrhů, a já mu toto slovo udílím. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, není tomu tak dávno, co tato sněmovna, tehdy Česká národní rada, 172 hlasy poslanců přijala Ústavu České republiky a hlasovala o této ústavě po jménech, dne 16. prosince 1992. Oněch 172 poslanců hlasovalo i pro článek 106, odst. 2 ústavy, který mimo jiné konstatuje, že bude ustaven Prozatímní senát. Pohledem do sněmovních lavic zjišťuji, že v tuto chvíli zde zdaleka není přítomno 172 poslanců a i když je sněmovna usnášení schopná, zdá se, že by bylo vhodnější tento ústavní zákon, který navazuje na ústavu a bude-li přijat, provede článek 106, odst. 2, nebude-li přijat, nenaplní ústavu, aby tento ústavní zákon byl přijímán v důstojnějším počtu poslanců českého sněmu. Proto přednáším tento procedurální návrh:

1. Navrhuji, aby naše jednání o tomto bodu bylo přerušeno do zítra do 10 hodin. (Hluk v sále.) Pánové, kteří hlučíte, jistě svůj názor tu budete moci vyslovit formou hlasování, nikoliv hlukem. Aby tedy jednání bylo přerušeno do zítra do 10 hodin a aby po rozpravě bylo o návrhu ústavního zákona hlasováno stejným způsobem, jako se hlasovalo o Ústavě České republiky, tedy jmenovitě. Toto je první procedurální návrh.

Pro případ, že by tento procedurální návrh sněmovna nepřijala, z čehož by vyplynulo, že projednávání tisku č. 300 České národní rady bude uskutečněno dnes, navrhuji, aby po rozpravě bylo o konečném znění návrhu ústavního zákona hlasováno stejně, jako o Ústavě České republiky, tedy jmenovitě každým poslancem.

Žádám, pane předsedo, aby bez rozpravy bylo o mých procedurálních návrzích hlasováno v pořadí, jak jsem je přednesl.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Dávám bez rozpravy hlasovat o jeho návrhu. Pan poslanec Výborný navrhl, aby projednání tohoto bodu bylo přerušeno do zítřka do 10.00 a poté, po rozpravě, aby bylo hlasováno po jménech. To je první procedurální návrh.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Je tady poznámka pana poslance Kužílka. Prosím.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, neznám ustanovení jednacího řádu o procedurálním návrhu, ani o tom, že by se o něm mělo hlasovat bez rozpravy. Nic takového neexistuje. Nevím, v čem zítra má být jiná situace než dnes. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále požádal o slovo pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, náš klub se informoval, jaký je program jednání sněmovny v tomto týdnu a bylo řečeno, že s jistotou skončí ve čtvrtek. Důvod naší informace předem je zřejmý. Zítra začíná sjezd naší strany. Je nám velmi líto, ale za okolností těchto by bylo zcela nevhodné, kdyby došlo k jednání, protože nemohu zajistit žádným způsobem, aby kdokoliv z nás mohl být přítomen jednání. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji oběma poslancům, kteří se vyjádřili. Nevidím důvod, abychom hlasováním neověřili, jakou podporu si získá návrh pana poslance Výborného. Proto se ptám sněmovny:

Kdo je pro přijetí prvního z procedurálních návrhů, které přednesl pan poslanec Výborný, ať zvedne ruku. 16.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 65.

Tento návrh nebyl přijat.

Pro případ, že tento návrh nebude přijat, což se stalo, navrhl pan poslanec Výborný, abychom se usnesli, že po rozpravě, která proběhne dnes, bude o tomto zákoně hlasováno stejně jako o ústavě, to jest po jménech.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať to dá najevo zvednutím ruky. 45.

Kdo je proti tomuto návrhu? 22.

Tento návrh zcela zjevně nezískal nadpoloviční podporu.

Přikročíme tedy k projednávání. Žádám zástupce skupiny navrhovatelů, pana poslance Josefa Pavelu, aby sněmovně odůvodnil předložený návrh ústavního zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 2.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, předstupuji před vás v zastoupení předkladatelů, poslanců P. Tollnera, F. Kozla a J. Pavely, a předkládám vám k projednání návrh ústavního zákona o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu.

Především dovolte, abych poděkoval za váš souhlas se zkrácením zákonné lhůty, čímž jste umožnili, že tento návrh může být projednán ještě na této schůzi. Domnívám se, že zabývat se znovu podrobně důvody, které vedly předkladatele k podání tohoto návrhu ústavního zákona, by bylo neúčelné. Všechno, co mohlo být řečeno, už řečeno bylo. Stejně tak není nutné seznamovat vás s obsahem návrhu, proto jen v krátkosti.

Ústava ČR ve svém čl. 106 předpokládá ustavení Prozatímního senátu. Proto přijetí tohoto zákona znamená naplnění ústavy. Prozatímní senát Parlamentu má plnit všechny funkce senátu podle Ústavy ČR do doby, než na základě prvních voleb do senátu bude senát ustaven, nejdéle však do 31. prosince 1994.

Návrh předpokládá ustavení Prozatímního senátu Parlamentu z poslanců Federálního shromáždění, kteří v parlamentních volbách v červnu 1992 získali mandát do Federálního shromáždění v kterékoli jeho komoře. Počet senátorů Prozatímního senátu Parlamentu je dán Ústavou ČR, tj. číslem 81.

V návrhu zákona se rovněž vyžaduje splnění podmínky volitelnosti, tzn. že senátorem Prozatímního senátu Parlamentu se může stát pouze ten poslanec FS zvolený v České republice, který dosáhl k 1. lednu 1993 věku 40 let.

V návrhu jsou respektovány výsledky parlamentních voleb v červnu 1992. Znamená to, že zastoupení jednotlivých politických stran v senátu je podle návrhu zákona stejné, jako bylo v souhrnu českých poslanců ve Federálním shromáždění.

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 13. ledna 1993 vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas s podmínkou, že pro vznik mandátu Prozatímního senátu nebude stanovena dolní věková hranice 40 let. Tato skutečnost je už zakotvena do společné zprávy.

Na závěr se přimlouvám za to, abychom se oprostili od emocí, které se vyskytly v souvislosti s projednáváním ustavení Prozatímního senátu, a abychom tento návrh ústavního zákona přijali. Cena za nenaplnění Ústavy v tomto bodu by v budoucnu mohla být příliš velká. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavelovi a žádám sněmovnu, prosím, ukázněte se. Není možné, abyste rušili řečníka, je to potom nadlidský výkon, má-li se soustředit na to, co říká. Usnadníte tím průběh, bude to dobré pro nás pro všechny. Žádám pana poslance Libora Nováka staršího jako společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych jako zpravodaj k tomuto návrhu, který právě projednáváme, stručně odůvodnil společnou zprávu, kterou máme, jak pevně věřím, před sebou a připojil několik svých slov.

Často v této sněmovně bývá zdůrazňováno, že není třeba přespříliš politizovat rozhodnutí, která zde přijímáme. Podle mého názoru, v tomto případě právě naopak. Rozhodnutí, které zde přijmeme, je navýsost politické. Není pravdou, že řešení, o kterém se zde jedná, je řešení technické, oproštěné od všech emocí. Mám za to, že stěžejní práce, která předcházela projednání tohoto návrhu zákona, byla učiněna v klubech, v politických klubech této sněmovny, nikoli ve výborech. Přesto mi dovolte, abych stručně popsal společnou zprávu, kterou máte před sebou.

Jeden výbor této sněmovny nedoporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem tohoto zákona. Tři výbory nepřijaly k návrhu tohoto zákona žádné usnesení. Pět výborů doporučuje sněmovně, aby vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas s tím, že má být přihlédnuto ke společné zprávě.

Mohu říci, že ve společné zprávě jsou zahrnuty veškeré pozměňovací návrhy, které byly přijaty těmi výbory, které doporučily sněmovně návrh zákona k přijetí.

Dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení přidal ještě jednu informaci, a to, že vláda České republiky vyjádřila s předloženým návrhem zákona souhlas. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi staršímu, společnému zpravodaji výborů, a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Podle písemných přihlášek máme na prvním místě pana poslance Marka Bendu. Uděluji mu slovo. Připraví se pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Marek Benda: Pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, asi nemusím opakovat stanovisko mé i strany, kterou zde reprezentuji, k tomuto návrhu zákona. Je všeobecně známo. A asi také nemusím opakovat důvody, pro které se domnívám, že by tento zákon měl být přijat,

Stejně tak si myslím, že všichni tušíme, že zákon přijat nebude. Přesto pro případ, že by snad náhodou ti zásadní odpůrci Prozatímního senátu a tím naplnění ústavních principů, kteří zatím ve sněmovně existují změnili svůj názor, dovoluji si podat jeden podstatnější a několik méně podstatných pozměňovacích návrhů, aby zákon mohl být vůbec proveden.

Podstatný pozměňovací návrh se týká čl. 8 stávajícího tisku navrhovatelů pana Tollnera, Kozla a Pavely, kde navrhuji čl, 8 vypustit. Jedná se o to, že po dobu činnosti Prozatímního senátu Parlamentu nelze Poslaneckou sněmovnu rozpustit. Domnívám se, že toto ustanovení je chybné a že by nevyřešilo ty problémy, které má ustavení Prozatímního senátu řešit a že by naopak prohloubilo problém, který zde existuje a který je skryt v čl. 106 Ústavy.

Další dvě drobné změny se týkají čl. 4 odst. 6, kde navrhuji první větu ukončit již za slovy - "své politické strany. Tam udělat tečku, vypustit slova - "přičemž se přihlíží k počtu získaných preferenčních hlasů". Ustanovení, tak jak je, nemá charakter, že by někoho zavazovalo, je pouze jakýmsi návodem a domnívám se, že toto do ústavy nepatří. Poslední změnu navrhuji v čl. 7 odst. 2, kde navrhuji doplnit - "pro jednání Prozatímního senátu Parlamentu platí obdobně platný" - slovo "platí obdobně platný jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu ". Aby bylo zřejmé, že se bude jednat o jiný orgán. (Poznámka stenografky: Napsána přesná citace ověřená magnetofonovým záznamem.) Tolik mé pozměňovací návrhy. Samozřejmě vám doporučuji, abyste zákon přijali, i když si jsem vědom, že to nebude jednoduché. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Marek Benda skončil svůj příspěvek. Na řadě je pan poslanec Jan Vik. Má slovo. Připraví se pan poslanec Stanislav Kozák.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, vážená sněmovno, ačkoliv jsem toho názoru, že návrh zákona o Prozatímním senátu naštěstí v zájmu občanů a v zájmu ČR nebude přijat v žádné podobě, přesto si dovoluji podat následující pozměňující návrh.

Dosavadní články 4 - 6 se vypouštějí, vkládají se nově články 4 - 6, které znějí: Čl. 4 odst. 1. Prozatímní senát Parlamentu má 81 senátora. odst. 2. Politická strana, politické hnutí, nebo jejich koalice, která získala v ČR mandáty do FS, dále jen politická strana, získá tolik mandátů do Prozatímního senátu Parlamentu, kolik činí podíl počtu ve volbách získaných mandátů politické strany ve FS k celkovému počtu mandátů za Českou republiku ve FS, násobený počtem senátorů Prozatímního senátu Parlamentu. U takto zjištěného podílu se k desetinným místům nepřihlíží. Odst. 3. Je-li součet počtu mandátů získaných politickými stranami nižší než počet senátorů Prozatímního senátu Parlamentu, získají zbylé mandáty postupně ty politické strany, které vykazují nejvyšší zbytek dělení podle odst. 2. Odst. 4. Do tří dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona oznámí politická strana předsedovi Poslanecké sněmovny jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zmocněnce politické strany, oprávněného jednat za politickou stranu ve věci mandátu senátorů Prozatímního senátu Parlamentu. Odst. 5. Počet mandátů, který jednotlivé politické strany podle odst. 2 a 3 získaly, oznámí předseda Poslanecké sněmovny zmocněncům podle odst. 4 do šesti dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona. Odst. 6. Zmocněnec podle odst. 4 písemně oznámí předsedovi Poslanecké sněmovny jména, příjmení a adresy trvalého bydliště poslanců FS podle čl. 3, kteří se stávají senátory Prozatímního senátu Parlamentu. Počet těchto poslanců se musí shodovat s počtem mandátů, které politická strana získala. K písemnému oznámení, které nevyhovuje stanoveným podmínkám, se nepřihlíží. Písemné prohlášení je nutno doručit předsedovi Poslanecké sněmovny do 15 dnů od převzetí oznámení o počtu mandátů podle odst. 4. Nevyužije-li politická strana oprávnění podle tohoto odstavce, její mandáty zůstanou neobsazeny.

Čl. 5. Uprázdní-li se mandát v Prozatímním senátu Parlamentu, zůstává neobsazen.

Čl. 6. Mandát senátorů Prozatímního senátu Parlamentu vzniká dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení podle čl. 4. odst. 5 doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny.

Čl. 7. odst. 1 se mění takto: Pro postavení a činnost Prozatímního senátu Parlamentu platí ustanovení Ústavy ČR, týkající se senátu s výjimkou ustanovení o jejich věku."

To by bylo vše k pozměňovacím návrhům. A nyní si dovoluji přednést procedurální návrh, aby hlasování o ústavním zákonu o ustavení Prozatímního senátu bylo provedeno tajně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Zaznamenávám si i jeho procedurální návrh. Doporučuji, abychom o něm hlasovali až po ukončení rozpravy. Je to tak přijatelné pro pana poslance Vika, hlasovat o tomto procedurálním návrhu až po ukončení rozpravy? Dále je do rozpravy přihlášen a slovo dostává pan poslanec Stanislav Kozák, připraví se pan poslanec Špaček.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nevím, jestli to je náhoda, či shoda okolností, ale pokud jste se podívali do kalendáře, tak je dneska 25. února. Před 45 lety došlo v tomto státě k puči. A já se domnívám, že naplněním senátu jakoukoliv prakticky nelegální cestou, tzn. volbou tímto Parlamentem, se dopouštíme dalšího puče. Já bych byl hrozně nerad, abychom opakovali tuto situaci, která tady nastala před 45 lety, a proto věřím, že většina poslanců si toto uvědomí a nebude pro tento zákon hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Radim Špaček. Připraví se pan poslanec Jiří Drápela.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl na pravou míru jednu velmi nepřesnou informaci ze společné zprávy, kde je na první straně uvedeno, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tento tisk odmítl projednávat. Není tomu tak. Náš výbor se tiskem zabýval, domnívám se, že poměrně seriozně. A předkládané usnesení, které doporučovalo tento zákon sněmovně, nepřijal. Takže náš výbor patří do té množiny výborů, které nepřijaly žádné usnesení. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Drápela, který je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovolte, abych z pověření klubu Liberálně sociální unie sdělil, že poslanci tohoto klubu nepodpoří tento zákon. Odůvodnění: Liberálně sociální unie je pro ustavení Prozatímního senátu, ale řádnou volbou, nikoli transformací poslanců bývalého FS. Vycházíme také z názoru občanů a našich voličů, kteří v posledních průzkumech IVVM jasně dokazují, že si nepřejí tvorbu Senátu právě transformací poslanců bývalého FS. Hledejme proto jiné, legální a ústavní cesty pro tvorbu senátu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Drápela ukončil svůj příspěvek. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, uzavírám proto rozpravu. Jak jsem slíbil, dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vika, aby se o tomto ústavním zákonu hlasovalo tajným hlasováním.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku. 25 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 82 hlasů se vyjádřilo proti tajnému hláskování.

Procedurální návrh nebyl přijat.

Žádám zástupce skupiny navrhovatelů pana poslance Pavelu, aby mi sdělil, zda si přeje pronést závěrečné slovo, popř. aby je pronesl.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, dámy a pánové, pokud se týká pozměňovacích návrhů pana poslance Bendy, je možno s nimi jednoznačně souhlasit.

Pokud jde o pozměňovací návrhy pana poslance Vika, nechám to na uvážení sněmovně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavelovi, který promluvil za skupinu navrhovatelů. Táži se pana společného zpravodaje výborů poslance Libora Nováka staršího, zda může pronést závěrečné slovo a zároveň také připravit jednotlivé pozměňovací návrhy k projednání, resp. hlasování ve sněmovně.

Poslanec Libor Novák (1958): Vzdávám se závěrečného slova, návrhy jsou však připraveny.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, pane společný zpravodaji, abyste přistoupil k předložení těchto návrhů k hlasování sněmovně.

Poslanec Libor Novák (1958): Dámy a pánové, první pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Benda, a sice navrhl vypustit čl. 8 předlohy. Jako společný zpravodaj mohu říci, že s tímto návrhem souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu, který předložil pan poslanec Benda a komentoval pan společný zpravodaj.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 54.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 8.

Je zcela zjevné, že tento pozměňovací návrh nedostal nadpoloviční podporu přítomných.

Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Libor Novák (1958): Pan poslanec Benda přednesl další pozměňovací návrh, ve kterém navrhuje, aby v čl. 4 odst. 6 předlohy první věta zněla takto:

"Politická strana na základě výsledků voleb do FS sestaví pořadí zvolených poslanců své politické strany.:

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Benda.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 54.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku" 6.

Ani tento návrh nezískal nadpoloviční podporu poslanců.

Poslanec Libor Novák (1958): Ve svém třetím návrhu pan poslanec Benda navrhuje, aby v čl. 7 odst. 2 byl text pozměněn takto:

"Pro jednání Prozatímního senátu Parlamentu platí obdobně jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku" 34.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 1.

Je zjevné, že ani tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Další pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Vik.

Ve svém prvním návrhu navrhuje, aby stávající články 4 až 6 návrhu byly nahrazeny novými články 4 až 6 znění, které uvedl.

Nyní nechávám na zvážení sněmovny, zda mám text návrhu znovu přečíst.

Předseda PSP Milan Uhde: Táži se, zda někdo požaduje, aby se návrh znovu přečetl, a tím znovu připomněl? Vidím, že jsou takové požadavky. S ohledem na ně doporučuji, aby pan společný zpravodaj návrh přečetl.

Poslanec Libor Novák (1958): Přečtu tedy návrh pana poslance Vika. Zároveň ho prosím, pokud bych se dopustil chyby, aby mě opravil.

Podle tohoto návrhu článek 4 zní takto:

"1. Prozatímní senát Parlamentu má 81 senátora.

2. Politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice, která získala v ČR mandáty do FS (dále jen politická strana), získá tolik mandátů do Prozatímního senátu Parlamentu, kolik činí podíl počtu ve volbách získaných mandátů politické strany ve FS k celkovému počtu mandátů za ČR ve FS násobený počtem senátorů Prozatímního senátu Parlamentu. U takto zjištěného podílu se k desetinným místům nepřihlíží.

3. Je-li součet počtu mandátů získaných politickými stranami nižší než počet senátorů Prozatímního senátu Parlamentu, získají zbylé mandáty postupně ty politické strany, které vykazují nejvyšší zbytek dělení podle odst. 2.

4. Do tří dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona oznámí politická strana předsedovi Poslanecké sněmovny jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zmocněnce politické strany oprávněného jednat za politickou stranu ve věci mandátu senátorů Prozatímního senátu Parlamentu.

Odst. 5. Počet mandátů, který jednotlivé politické strany podle odst. 2 a 3 získaly, oznámí předseda Poslanecké sněmovny zmocněncům podle odst. 4 do šesti dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona.

Odst. 6. Zmocněnec podle odst. 4 písemně oznámí předsedovi Poslanecké sněmovny jména, příjmení a adresy trvalého bydliště poslanců Federálního shromáždění podle čl. 3, kteří se stávají senátory Prozatímního senátu Parlamentu. Počet těchto poslanců se musí shodovat s počtem mandátů, které politická strana získala. K písemnému oznámení, které nevyhovuje stanoveným podmínkám, se nepřihlíží. Písemné prohlášení je nutno doručit předsedovi Poslanecké sněmovny do 15 dnů od převzetí oznámení o počtu mandátů podle odst. 4. Nevyužije-li politická strana oprávnění podle tohoto odstavce, její mandáty zůstanou neobsazeny.

Čl. 5. Uprázdní-li se mandát v Prozatímním senátu Parlamentu, zůstává neobsazen.

čl. 6. Mandát senátorů Prozatímního senátu Parlamentu vzniká dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení podle čl. 4 odst. 5 doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny."

To je text prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Vika.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 17.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh nezískal potřebnou podporu a nebyl přijat.

Poslanec Libor Novák (1958): Ve svém druhém návrhu pan poslanec Vik navrhuje, aby text čl. 7 odst. 1 byl nahrazen následujícím textem: "Pro postavení a činnost Prozatímního senátu Parlamentu platí ustanovení Ústavy České republiky týkající se senátu, s výjimkou ustanovení o jejich věku."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Vika.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 14.

Kdo je proti? 6.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, jsou ještě nějaké pozměňovací návrhy?

Poslanec Libor Novák (1958): Ano, pan poslanec Vik přednesl ještě jeden návrh, který není pozměňovací, ale procedurální, ve kterém navrhuje, aby se o návrhu zákona hlasovalo tajně.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že tento procedurální návrh jsme už nechali projít hlasováním a byl zamítnut.

Poslanec Libor Novák (1958): V rozpravě vystoupili ještě další tři poslanci, kteří nepřednesli žádný pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím tomu tak, že můžeme přistoupit k hlasování o celém předloženém návrhu. Připomínám, že podle § 24 zákona České národní rady o jednacím řádu je k přijetí ústavního zákona třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců České národní rady.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu, podle sněmovního tisku 2, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 122, ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti? 55.

Kdo se zdržel hlasování? 20.

Konstatuji, že tento návrh ústavního zákona nezískal potřebnou třípětinovou většinu a nebyl přijat.

Tím byl zároveň vyčerpán celý program 6. schůze Poslanecké sněmovny. Schůzi končím. Děkuji všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

(Konec 18.06 hod.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP