Středa 24. března 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

24. března 1993 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, P. Tollner a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Zahajuji přerušené jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Včera jsme projednali sedm bodů z 28 bodů schváleného pořadu a přerušili jsme projednávání vládního návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky do dnešního dne, aby se k projednávanému vládnímu návrhu mohly ještě sejít poslanecké kluby. Poslanecké kluby tak, jak mám informace z posledních minut, tak učinily. Stanoviska některých ještě nejsou zcela vyjasněna a obdržel jsem žádosti od zástupců některých klubů, zda bychom mohli pokračovat v projednávání tohoto přerušeného bodu až v průběhu jednacího dne, ale ne jako bodem prvním.

Pokud by nebylo námitek, tak bych těmto signálům z poslaneckých klubů chtěl vyhovět a pokračoval bych dalším bodem, který je v pořadí, což je bod devět upraveného programu.

IX.

Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Pana ministra Rumla jsem před několika vteřinami zahlédl v budově Poslanecké sněmovny.

Prosím, aby pracovnice Kanceláře vyslaly signál do kuloárů, kde vidím, že je značná část ctěných poslanců a poslankyň.

Dalším bodem je návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu k řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid.

Dovolte mi, abych v úvodu krátce připomenul, že o problematice migrace jsme diskutovali už na 4. schůzi Poslanecké sněmovny a přijali jsme usnesení, ve kterém jsme mimo jiné vyzvali výbory Poslanecké sněmovny, aby se zabývaly usnesením vlády České republiky č. 31 ze dne 20. ledna k uvedené problematice. Dále jsme požádali výbory petiční, pro lidská práva a národnosti a pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby doporučení výborů Poslanecké sněmovny shrnuly a předložily na schůzi Poslanecké sněmovny. Zprávu o výsledku projednávání uvedeného vládního usnesení ve výborech Poslanecké sněmovny a návrh na usnesení Poslanecké sněmovny jste obdrželi v podkladu zpracovaném výborem petičním, pro lidská práva a národnosti, a proto nyní prosím zástupce výboru pana předsedu Zubka, aby se ujal slova a k předloženým podkladům se vyjádřil.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, úvodní slovo vlastně pan místopředseda řekl. Já bych jenom shrnul, že téměř všechny výbory se problematikou zabývaly, některé z nich hlásily i výjezdní zasedání do severních Čech, kde se tato problematika zejména koncentruje.

Garanční výbor, petiční, pro lidská práva a národnosti, shromáždil všechna stanoviska z jednotlivých výborů. Na společném jednání s naším výborem, to je výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, byla za účasti pana ministra Rumla věc projednána. Byl zpracován návrh usnesení Poslanecké sněmovny tak, jak jste jej obdrželi do lavic. Návrh obsahuje dále komentář závěrů jednotlivých výborů.

Jestli dovolíte, pro úplnost přečtu návrh usnesení. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ze 7. schůze:

"Poslanecká sněmovna konstatuje

a) že opatření vyplývající z usnesení vlády č. 31 z 20. ledna 1993 a č. 67 z 10. února 1993 jsou přiměřená, potřebná a vyslovuje s nimi souhlas:

b) že při realizaci těchto opatření je nezbytné dodržovat zákony a vyvozovat důsledky z jejich porušování u všech skupin obyvatelstva, orgánů státní správy i samosprávy.

Poslanecká sněmovna žádá vládu

a) aby zajistila důslednou realizaci úkolů vyplývajících z těchto usnesení na všech stupních státní správy,

b) aby předkládala jednou za tři měsíce garančnímu výboru Poslanecké sněmovny a jednou za pololetí Poslanecké sněmovně zprávu o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy s tím, že první zprávu předloží Poslanecké sněmovně do konce srpna 1993,

c) aby vypracovala dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace a předložila ji Poslanecké sněmovně Parlamentu do 30. 6. 1993."

Pane předsedající, děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Zubkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemně se do rozpravy nikdo nepřihlásil, nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím, myslím, že není třeba předávat slovo k závěrečnému vyjádření a přistoupíme hned k hlasování o návrhu usnesení. Domnívám se, že vzhledem k průběhu rozpravy je možno o usnesení hlasovat jako o jednom celku. Je někdo jiného názoru? Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o návrhu usnesení, který přednesl pan kolega Zubek.

Kdo je pro přijetí tohoto znění usnesení, ať prosím zvedne ruku. 123. Děkuji.

Kdo je proti? 10. Děkuji.

Toto usnesení bylo přijato a tím jsme projednali další bod našeho programu.

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 10, což je vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1993, sněmovní tisk 7.

Návrh měl přednést pan ministr Skalický, který není přítomen, Kancelář se pokouší zajistit jeho účast. Chci se vás zeptat, vážené kolegyně a vážení kolegové, zda byste měli námitky, kdybychom pokračovali dalším bodem, což je

XI.

Návrh pana poslance Šumana a pana poslance Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, sněmovní tisk 82119

Pokud není námitek proti tomuto postupu, konstatuji, že přistoupíme k projednávání tohoto bodu. Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 82, odůvodní nám ho předseda branného a bezpečnostního výboru pan poslanec Vladimír Šuman, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud porovnáte tisk 82, ve kterém je náš návrh, a tisk 119 společná zpráva, z formálního hlediska se vám může zdát, že jde o zcela rozdílné záležitosti. Pokud však se do toho začtete a celou záležitost posoudíte věcně, zjistíte, že věcně jsou to záležitosti zcela shodné. Proto doporučuji, aby sněmovna projednala a schválila tento zákon ve znění společné zprávy.

A teď k věcné podstatě věci. My jsme schválili koncem října na plénu zákon o Bezpečnostní a informační službě, který obsahoval ustanovení, že trestné činy příslušníků BIS ČR vyšetřují vyšetřovatelé této služby. Po seriozním zvážení ve výboru i tady v plénu tak to bylo zváženo a takový právní stát byl také do 31. 12.

Předkládaná novela neznamená nic jiného, než návrat k tomuto stavu k 31. 12. a zajištění toho, aby vyšetřovatelé, kteří pro to jsou určeni zákonem, který jsme schválili, mohli konat svoji práci.

Proto vás prosím, abyste tuto jednoduchou novelu schválili. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi výboru poslanci Šumanovi a prosím společnou zpravodajku paní Milenu Kolářovou, aby nám odůvodnila předloženou společnou zprávu výboru, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 119. Prosím, paní kolegyně.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesla návrh společně zprávy k návrhu zákona, kterým se mění trestní řád, tisk č. 81, který projednáváme ve znění společné zprávy - tisk č. 119.

Pan předkladatel se již zmínil o tom, že se jedná o velmi jednoduchou novelu, která v podstatě dává do souladu dvě zákonné normy. Tento návrh zákona projednaly dva výbory - výbor ústavně právní a výbor branný a bezpečnostní. Návrh společné zprávy vychází ze znění výboru ústavně právního. Ten provedl v podstatě legislativní změnu, jinak zůstává věcná podstata tak, jak byl původní návrh zákona, zcela stejná, tj. jde pouze o novelu jediného § 161.

Na základě společné zprávy vám doporučuji přijmout tento návrh zákona ve znění společné zprávy s tím, že předpokládám, že bude jeden pozměňovací návrh - mohou samozřejmě být i další.

Jak jste si jistě všimli, účinnost, která je zde uvedena, 15. března, není již aktuální, ztrácí smysl, protože tato zpráva byla projednávána už před delším časem.

Děkuji vám zatím za pozornost a prosím o vaše pozměňovací návrhy písemně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Jako první se přihlásil pan kolega Matulka, pak pan kolega Šuman.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, dámy a pánové, souhlasím s předkladatelem i s paní zpravodajkou, že návrh zákona, respektive novely zákona je velmi jednoduchý. To je pravda.

Dovoluji si ale upozornit na to, že oč je jednodušší, o to jej považuji za závažnější. Závažné na něm považuji to, jestliže trestné činy příslušníků BIS má vyšetřovat BIS sama svou inspekcí, znamená to, že vyšetřování trestních činů příslušníků BIS neprovádí jiný orgán činný v trestním řízení.

Dovedeme si jistě spočítat, že co není z nejrůznějších důvodů objektivně a řádně vyšetřeno, lze dost těžko trestně stíhat a trestně postihnout. Mám veliké pochybnosti o objektivitě tohoto vyšetřování, jestliže BIS má vyšetřovat trestné činy svých příslušníků. Předpokládám, že ve značném počtu případů tam lze předpokládat určitou podjatost, protože se jedná o vyšetřování uvnitř té organizace samotné, a to, co je v zákoně o BIS stanoveno o kontrole činnosti této služby, jednak zvažte sami, zda ustanovení zákona o BIS ČR v té části mluvící o zvláštním kontrolním orgánu jsou dostatečná, a navíc upozorňuji, že v těchto ustanoveních není ani slůvka o tom, že by zvláštní kontrolní orgán měl pravomoc jakýmkoliv způsobem kontrolovat vyšetřovací činnost inspekce BIS. Čili tato záležitost zůstává zcela mimo kontrolu.

Když jsme projednávali návrh novely ve výboru ústavně právním, vznesl jsem na navrhovatele dotaz, zda těmito trestními činy jsou míněny trestné činy úplně všechny, anebo zda se to týká pouze trestních činů spáchaných při výkonu služby anebo v přímé souvislosti s ní. Bylo mi vysvětleno, že tato otázka byla zvažována předkladateli i při jednání v bezpečnostním výboru a že předkladatelé usoudili, že z důvodů ochrany důvěrných informací, které má BIS k dispozici, je zapotřebí, aby se tato novela vztahovala na všechny trestné činy, tzn. i ty, které spáchají příslušníci BIS nezávisle na svém povolání, nezávisle na výkonu služby. Pro mne to znamená, že např. když dojde k zanedbání povinné výživy nebo ke znásilnění, že spáchá-li to příslušník BIS, nevyšetřuje to nikdo jiný, než BIS samotná, alespoň podle textu, který je zde navrhován.

Dovolím si předložit dva doplňující návrhy k tomuto textu návrhu novely.

V první řadě doporučuji, aby v textu byla za slova "České republiky" vsunuta další slova tohoto znění: "... spáchané při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s výkonem služby ...". Pak by dosavadní věta pokračovala dále, čili celá věta by zněla: "Vyšetřování trestných činů příslušníků BIS ČR, spáchaných při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s výkonem služby, konají vyšetřovatelé inspekce této služby."

Zdůvodnění už jsem částečně řekl - domnívám se, že není možné, aby jakékoliv trestné činy opravdu vyšetřovala pouze tato služba sama. Nechápu také, jaký státní zájem je na tom činit důvěrnými informace o trestné činnosti tohoto druhu příslušníků BIS.

Mám ještě jeden doplňující návrh související s tím, že bych rád předešel tomu, aby někdy vyšetřování trestných činů příslušníků BIS bylo zcela vynecháno nebo záměrně zkresleno.

Např. z technických důvodů, a abychom se nedostali za nějakou dobu do stejného problému jako dnes, kdy se hovoří např. o návrhu zákona o protikomunistickém odboji. Přednesu svůj pozměňovací návrh, z něho posoudíte, o co mi asi jde.

Doporučuji, aby za doposud navrhovaný text odst. 5 byla připojena další věta, která by zněla: "Po dobu, v níž nedošlo z politických důvodů k vznesení obvinění, neběží u těchto trestných činů promlčecí lhůta." To je všechno, děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane kolego, mohl byste předat pozměňovací návrhy písemně. Zaznamenal jsem, že padly pozměňovací návrhy, urychlí to práci.

Dále se hlásí o slovo pan poslanec Šuman, připraví se pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Šuman: Dovolte mi, abych zahájil tím nejméně důležitým, co chci říci a proč jsem se původně hlásil o slovo, a to je to, že jak se zmínila paní zpravodajka, přednáším zde pozměňovací návrh na změnu účinnosti k 15. dubnu.

Dále mi dovolte, abych konstatoval, že návrh pana poslance Matulky, ten druhý, který přednesl, považuji za naprosto nepřijatelný. Podle mého názoru je to návrh, který předjímá pravděpodobnost, že je možné v tomto našem státě, aby z politických důvodů byla zabráněno vyšetřování jakékoliv věci. Vylučuji možnost schválení takovéhoto návrhu. Myslím, že není potřeba dále v této věci argumentovat.

A nyní mi dovolte v této věci prvního jeho návrhu, to znamená, doplnění textu, který byl předložen, vsuvkou. Já se vám, kolegyně a kolegové, přiznám, že přesně s tímto návrhem jsem přišel já při prvním projednávání návrhu v našem výboru a byl předmětem důkladné věcné analýzy projednání toho, zda by to bylo správné a jak dalece by to službu ohrozilo. Podstata v té věci spočívá v tom, že při vyšetřování jakéhokoliv trestného činu v každém případě může dojít k tomu, že se dojde k souvislosti s činností této služby a v tomto směru je tady nebezpečí provalu jak té činnosti toho kterého pracovníka, tak tedy i služby jako takové. K tomu dodávám, že samozřejmě dozorovou funkci nad tímto vyšetřováním má stále prokurátor, tedy někdo, kdo je mimo BIS, a k tomu dodávám další, že samozřejmě nic nemůže bránit v první řadě kontrolnímu orgánu Parlamentu a kdyby ani tady nestačila jeho působnost a objevila se tam jakákoli pochybnost, pak nic nebrání Parlamentu, aby vytvořil vyšetřovací komisi, která se tímto případem bude zabývat. Vzhledem k tomu, o jak vážné věci jde pro zájmy tohoto státu, doporučuji s plným vědomím zodpovědnosti za toto doporučení a s vědomím, že ve výboru tak to bylo odhlasováno, že má návrh takto znít. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šumanovi, dávám slovo panu poslanci Řezáčovi.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegově, mám pozměňující návrh, a to ve dvou směrech: Jednak jeden obdobný návrhu kolegy JUDr. Matulky a jeden, který se týká rozšíření okruhu vyšetřovatelů, kteří mohou vyšetřovat uvedené trestné činy. Můj pozměňující návrh zní takto:

Vyšetřování trestných činů příslušníků BIS České republiky spáchaných při výkonu služby nebo v souvislosti s výkonem služby konají vyšetřovatelé Inspekce BIS nebo vyšetřovatelé Generální prokuratury České republiky. Odůvodnění: Moje důvody jsou naprosto prozaické. Nedomnívám se, že bychom měli předpokládat nějaké politické důvody, které by měly bránit zahájení trestního stíhání, ale z praktických zkušeností advokáta mohu uvést jenom typické příklady, kdy kterýkoli obviněný může namítnout podjatost podle § 30 trestního řádu, např. proto, že má nepřátelský vztah třeba s ředitelem BIS nebo s šéfem Inspekce BIS a jestliže by takový důvod byl dán, samozřejmě potom musí příslušný orgán činný v trestním řízení rozhodnout, kdo místo vyšetřovatelů Inspekce BIS bude tuto věc vyšetřovat. Řešení takové, že by to musel dělat přímo prokurátor, je podle mého názoru naprosto nesprávné, protože do jisté míry se tím odjímá vlastně obviněnému jedna nezávislá instance spočívající v tom, že když věc vyšetřuje vyšetřovatel - v tomto případě Generální prokuratury - stále tu věc ještě dozoruje příslušný prokurátor.

Je nepochybně důvodné, aby byla zvýšena ochrana příslušníků BIS i při tomto vyšetřování, aby nedošlo k jejich dekonspiraci, k ohrožení jejich života, nebo života jejich rodinných příslušníků s ohledem na charakter jejich práce a činnosti. Nicméně není žádného důvodu, aby vyšetřování trestních činů příslušníků BIS se konalo u vyšetřovatelů Inspekce Bezpečnostní informační služby ve všech případech, nýbrž skutečně jenom tam, kde jde o výkon služby nebo o souvislost s výkonem služby. Např. když způsobí příslušník BIS z nedbalosti dopravní nehodu a nebyl na cestě, která souvisela s výkonem služby, není důvodu, proč by to nemohly vyšetřovat normální orgány činné v trestním řízení příslušné pro každého občana.

Pokud jde o vyšetřovatele generální prokuratury, mám za to, že přímo nejvyšší orgán prokuratury by měl zajišťovat dostatečnou záruku toho, aby nemohlo dojít k žádné dekonspiraci, bez ohledu na to, že generální prokurátor může sám svým interním pokynem rozhodnout, kteří pověření vyšetřovatelé generální prokuratury takové případy budou vyšetřovat. Pokud bychom nechali návrh v původní podobě, pak zakládáme stát ve státě, kde bude stejný státní orgán rozhodovat o tom, jestli jeho příslušník bude nebo nebude stíhán, s jediným možným dozorem prokurátora event. velice vzdálenou parlamentní kontrolou. Domnívám se, že tento návrh je naprosto praktický a žádám vás o jeho podporu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Řezáčovi. Prosba stejného typu - prosím o předání pozměňovacího návrhu v písemné formě. Chci se zeptat, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan kolega Matulka chce dál zareagovat.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, chtěl bych zareagovat stručně na slova pana předsedy Šumana, když hodnotil můj druhý pozměňovací návrh, týkající se běhu promlčecí lhůty, resp. "neběhu" promlčecí lhůty. Ani já si nemyslím, že by BIS měla v úmyslu z politických důvodů nezahájit vyšetřování trestných činů svých příslušníků. Myslím si, že není naší vůlí, aby tomu tak bylo, ale domnívám se právě naopak, že to je právě důvodem, aby můj pozměňovací návrh byl přijat, abychom tím mimo jiné doložili, že skutečně nic takového v úmyslu nemáme a hodláme pro to sami v zákoně k tomu stanovit zákonnou pojistku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Matulkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a chci se zeptat zástupce navrhovatelů a paní společné zpravodajky, jaký časový prostor bude potřeba ke zpracování. Není potřeba. Výborně. Děkuji. Chci se zeptat pana poslance Šumana, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Ne. Předávám slovo paní společné zpravodajce.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili čtyři poslanci a byly vzneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy. Nebudu se již vyjadřovat k těmto pozměňovacím návrhům, neboť souhlasím se stanoviskem předkladatele, tzn. v podstatě doporučuji k přijetí pouze návrh pana poslance Šumana. Nyní bych se vrátila k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Jako první vystoupil kolega Matulka, který navrhuje, aby za slova "České republiky" byla vložena věta "spáchané při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s výkonem služby". Domnívám se, že nemusím číst celý tento text.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, já jsem teď dostával zprávu o šanci na přítomnost zástupce vlády, takže poslední slova zpravodajky jsem nezaslechl.

Poslankyně Milena Kolářová: Přečtu to ještě jednou. Znělo by to: "Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky, spáchaných při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s výkonem služby" - toto si přeje vložit pan kolega Matulka "konají vyšetřovatelé inspekce této služby."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je nám jasné, o čem budeme hlasovat?

Kdo je prosím pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 45.

Kdo se zdržel hlasování? 41.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Další návrh, který podal pan poslanec Matulka, zní tak, že na konci odst. 5 by byla poslední věta - "Po dobu, v níž nedošlo z politických důvodů k vznesení obvinění, neběží u těchto trestných činů promlčecí lhůta."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 64.

Kdo je proti? 47.

Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Kolega Šuman navrhl účinnost tohoto zákona stanovit dnem 15. dubna 1993.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan kolega Řezáč navrhl, aby za slova "České republiky" se vložilo "spáchaných při výkonu služby nebo v souvislosti s výkonem služby konají vyšetřovatelé inspekce BIS nebo vyšetřovatelé generální prokuratury".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 70.

Kdo je proti? 40.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Milena Kolářová: To byly všechny pozměňovací návrhy a můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Navrhuji vám tedy hlasovat o celém návrhu.

Kdo souhlasí s návrhem poslanců Vladimíra Šumana a Tomáše Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním - trestní řád - podle sněmovního tisku 82 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 119 včetně schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 92.

Kdo je proti? 47.

Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Šumanovi a paní poslankyni Kolářové.

Tím jsme projednali bod č. 11 našeho programu.

Musím konstatovat, že zástupce navrhovatele k bodu 10 stále není přítomen ve sněmovně.

Dámy a pánové, dovolil bych si v tomto okamžiku vyhlásit 35 minutovou přestávku pro jednání poslaneckých klubů - začneme jednat v 10.30 hodin.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji přerušené jednání. Vítám pana ministra Skalického a zahajuji projednávání dalšího bodu našeho programu, což je

X.

Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993

Předložený návrh nám odůvodní pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP