Středa 24. března 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí paní poslankyně Pavlíková.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, aby můj pozměňovací návrh směřoval k předloženému návrhu usnesení, a to k jeho odstavci 2, k prvnímu řádku. Můj návrh zní tak, aby v prvním řádku bylo za slovo "novely" doplněno - přečtu raději celý text:

"Žádá vládu České republiky, aby urychleně vypracovala návrh novely zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ..." za tímto slovem čárka a pak zbývající text nezměněn.

Na vysvětlení: zákon 468/1991 Sb. je zásadní zákon, který upravuje postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a podmínky přidělování licencí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Jestliže se nikdo dále do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a předám slovo panu zpravodaji.

Přistoupíme k hlasování. Nejprve tedy o jeho vlastním pozměňovacím nebo spíše doplňujícím návrhu k návrhu usnesení.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 89. Děkuji.

Kdo je proti. Nikdo.

Tento pozměňující návrh byl přijat.

Dále byl návrh paní kolegyně Pavlíkové.

Poslanec Tomáš Páv: Návrh paní kolegyně Pavlíkové rozšiřuje bod 2. Jestli dovolíte, přečtu ho celý, jak by zněl v novém znění:

"Žádá vládu České republiky, aby urychleně vypracovala návrh novely zákona č. 486/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona ČNR č. 103 o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a zákona ČNR č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a odstranila tak nedostatky v právním a ekonomickém postavení Rady."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 118. Děkuji.

Kdo je proti, nikdo.

I tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Páv: Nyní můžeme hlasovat o celém návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vzhledem ke krátkosti rozpravy se domnívám, že není třeba rekapitulovat celé usnesení. Je někdo jiného názoru? Jestli tomu tak není, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení tak, jak byl přednesen, včetně právě schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro schválení, ať zvedne ruku! 112.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji.

Tím jsme schválili usnesení a děkuji panu kolegovi Pávovi, a projednali jsme bod 13.

Dámy a pánové, přestávka na oběd. Zahájíme jednání projednáváním bodu 14 ve 14.00 hodin.

(Přerušeno do 14.00 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Skončili jsme projednávání 13. bodu schváleného pořadu a nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodu

XIV.

Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Věřím, dámy a pánové, že dáte najevo zájem o projednávání tohoto bodu programu tím, že vstoupíte do sněmovny a budete se aktivně účastnit projednávání tohoto statutu. Prosím, aby byly neprodleně a neustále dávány zvukové signály do předsálí.

Prosím, aby byly uzavřeny dveře do sněmovny a začneme s projednáváním tohoto bodu. Opakuji, že budeme projednávat návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna". Úvodem mi dovolte jen krátké připomenutí. Na 6. schůzi Poslanecké sněmovny přednesl poslanec Tomáš Fejfar návrh na zřízení vyšetřovací komise pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna". Poslanecká sněmovna svým usnesení číslo 40 komisi zřídila a uložila organizačnímu výboru a politickému grémiu, aby ve spolupráci s ústavně právním výborem předložily na dnešní schůzi statut vyšetřovací komise, případně i její jednací řád a aby jednotlivé poslanecké kluby navrhly kandidáty na členy této komise. Ústavně právní výbor a výbor branný a bezpečnostní zpracovaly návrh statutu a jednacího řádu. Tyto návrhy vám byly rozdány na lavice. Odůvodněním obou předložených návrhů byl pověřen poslanec Tomáš Fejfar, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych stručně odůvodnil návrh statutu a jednacího řádu, který máte před sebou. Tento návrh projednaly dva výbory, výbor ústavně právní a výbor branný a bezpečnostní. Výsledkem tohoto jednání je návrh, který předkládáme. Stručně ke statutu. Statut, který je předložen, je v podstatě kopií usnesení, které bylo schváleno na minulém plénu, kterým se tato komise zřizuje, a jako jeho příloha je jednací řád, který specifikuje podrobnosti o činnosti komise. Myslím, že není třeba dlouho o této věci mluvit, jednali jsme o tom minule. Budu připraven zaznamenat a případně odůvodnit jakékoli dotazy, návrhy na změny apod. Zatím děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Fejfarovi za odůvodnění předložených návrhů a zahajuji rozpravu. Písemně se do rozpravy nepřihlásil nikdo. Hlásí se nyní pan poslanec Matulka, takže mu uděluji v tuto chvíli slovo.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám krátký pozměňovací návrh k textu statutu vyšetřovací komise. Nejdříve ho zdůvodním, pak ho podám. Když jsme projednávali statut v ústavně právním výboru, upozorňoval jsem na své přesvědčení o tom, že jestliže v článku 2 statutu je řeč o odpovědnosti občanů, tak není z toho zřejmé, jaká odpovědnost je tímto vyjádřena. Jestli jde o odpovědnost morální nebo odpovědnost politickou, anebo odpovědnost právní. Jednalo se mi o odpovědnost právní. Protože jestliže je v textu použito, že předmětem činnosti vyšetřovací komise je vyšetřit tyto věci, já jsem přesvědčen, že vyšetřit právní odpovědnost, míru právní odpovědnosti - a zřejmě by se jednalo o trestně právní odpovědnost - je věcí, která přísluší orgánům činným v trestním řízení. Domnívám se, že vyšetřovací komise může vyšetřit účast občanů, posoudit ji, ale pokud dojde k podezření, že došlo k trestné činnosti, pak je věcí orgánů činných v trestním řízení tuto záležitost vyšetřit. Nemůže to být věcí vyšetřovací komise samotné, protože by se tady suplovala činnost orgánů činných v trestním řízení, což se mi nezdá vhodné. Mám proto drobný pozměňující návrh, i když chápu, že obsahově významný, aby z toho textu odstavce 2 byla vynechána na přelomu prvního a druhého řádku slova "a míru odpovědnosti". To znamená, že by ten text zůstal v této podobě: "Předmětem činnosti vyšetřovací komise je vyšetřit a posoudit účast občanů bývalé ČSFR na iniciaci..." a dále beze změny. Tímto pozměňovacím návrhem by se nic podstatného na rozsahu činnosti komise neměnilo, pouze by z ní vypadlo to vyšetřování míry odpovědnosti, protože o tom se domnívám, že to přísluší jiným orgánům, ke kterým se tato komise může obrátit, pokud to uzná za vhodné. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si předložit krátký doplňující pozměňovací návrh k jednacímu řádu, který je na straně 2 v tisku, který začíná statutem.

Jde o návrh k bodu 6, kam bych navrhl doplnit druhou větu ve znění: "V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy." Tento návrh nemá za cíl jiný smysl než ten, aby nerozhodné hlasování bylo překlenutelné, aby činnost komise nebyla v takovém případě zablokována.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Kužílkovi. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím pana poslance Tomáše Fejfara, aby se k návrhům, které v rozpravě zazněly, vyjádřil, a poté bychom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vyjádřil bych se hlavně k prvnímu návrhu, který přednesl pan poslanec Matulka. Jeho návrh zní, aby ze statutu z odst. 2 se vyškrtla slova "a míru odpovědnosti".

Vypadá to nenápadně, pan poslanec sám se zmínil o tom, že to podstatným způsobem mění návrh statutu, a protože já s tímto návrhem nesouhlasím, chtěl bych říci proč.

Tato komise bude totiž vyšetřovat, jak zodpovědnost trestní, tak zodpovědnost politickou. A určit míru politické zodpovědnosti může - podle mého názoru - jenom Parlament prostřednictvím této své komise, protože co se týče trestní odpovědnosti, pan poslanec jistě pozorně nalistoval stránku č. 2, kde je jednací řád a kde se hovoří o tom, že s komisí budou pracovat dva vyšetřovatelé. A to je právě ten případ, kdy ve chvíli, kdy komise narazí na jakékoliv podezření z trestného činu, tak to budou právě tito lidé, kteří budou posuzovat míru trestní odpovědnosti a budou předávat eventuálně dál orgánům činným v trestním řízení.

To znamená, že ta slova, která chce pan poslanec Matulka vypustit, by tam měla zůstat a týkají se odpovědnosti politické.

To znamená, že tento návrh si dovolím nedoporučovat.

Co se týče druhého návrhu, který přednesl pan poslanec Kužílek, s tím souhlasím. Myslím, že je to určité opomenutí, ke kterému došlo při tvorbě jednacího řádu této vyšetřovací komise a že to může napravit některé spory, které by mohly nastat. Proto tento návrh doporučuji.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Matulky.

Chtěl bych se zeptat, zdali je třeba v tuto chvíli návrh pana poslance Matulky ještě jednou zopakovat. (Hlasy: Není třeba.) Není tomu tak.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem poslance Matulky, ať zvedne ruku. 37.

Kdo je proti tomuto návrhu? 59.

Návrh poslance Matulky nebyl přijat.

Druhým návrhem byl návrh pana poslance Kužílka, který se však v tuto chvíli hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci se omluvit za určité opomenutí. Návrh, který jsem předkládal, by měl logiku a smysl tehdy, když by bod 6. tak, jak je napsán, zněl tak, že rozhodující je nadpoloviční většina přítomných členů komise.

V určité rychlosti toho předložení mně to uniklo a tudíž to nemohu teď zamlčet před sněmovnou, že tak, jak je to v tuto chvíli navrženo, že by to nedávalo logický smysl.

Jsou tedy dvě možnosti: buď umožnit procedurálně to, aby ten bod šestý byl proměněn tak, že by šlo o nadpoloviční většinu přítomných, anebo bych musel ten svůj návrh navrhnout ke stažení, protože by byl nesmyslným.

Omlouvám se za situaci, kterou jsem způsobil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji za připomínku. Pan poslanec Fejfar se pokusí nabídnout řešení.

Poslanec Tomáš Fejfar: Já bych to osobně, protože logiku to má, považoval za upřesnění návrhu, což myslím jednací řád připouští.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jednací řád připouští samozřejmě upřesnění návrhu, nicméně v této věci je třeba konsensu přítomných. Nehlásí se nikdo, že by protestoval hlásí se pan poslanec Hrazdíra? Nehlásí. Můžeme to vzít jako upřesnění? Nemůžeme. Takže budeme pokračovat tak, jak nám to umožňuje jednací řád v tuto chvíli.

Pane zpravodaji, co navrhujete?

Poslanec Tomáš Fejfar: Navrhuji, abychom hlasovali, a dovolím si návrh zopakovat, protože došlo k tomu drobnému upřesnění - to znamená přečtu bod šest, tak jak je navrhován:

"K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů komise." A druhá věta zní: "V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ač mi možná může být věcně líto, upozorňuji, že tento návrh je v rozporu s jednacím řádem, který o vyšetřovací komisi říká, že k platnosti usnesení komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů, čili ten návrh by vzhledem k jednacímu řádu byl nulitní. Proto doporučuji panu kolegovi Kužílkovi, aby svůj návrh stáhl, protože řešení neexistuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Domnívám se, že nelze jinak. Přesto pan poslanec Kužílek se vyjádří osobně.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, mám pocit, že pohár hořkosti si musím vypít do dna a tudíž mi nezbývá, než co řekl kolega Benda, přičemž chci sdělit, že věcným smyslem toho, co jsem chtěl navrhnout, je v podstatě to, že tak, jak nařizuje jednací řád sněmovny, by muselo jít o to, že by předseda měl dva hlasy. To vlastně jsem měl na mysli a to, jak jsem to navrhoval, bylo nešťastně zformulováno. Říkám to proto, aby bylo zřetelné, co jsem měl na mysli, a aby případně pan zpravodaj uvážil, jestli se pokusí tímto směrem nějakým způsobem to dál vyřešit, neboť já se necítím být v této věci kompetentní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Slovo má pan poslanec Fejfar, ale nejdříve pan poslanec Wagner s faktickou poznámkou. (Rozprava byla uzavřena, samozřejmě.)

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, z povzdechu pravicových lavic pociťuji poklonu, že vůči levicovému poslanci, který se chtěl ozvat s tímtéž, ale nikoli z obavy, že někdo řekne pravdu, ale z obavy, že se trapně porušuje jednací řád: provádíte již deset minut rozpravu, která byla dávno uzavřena. Chcete-li ji provádět, navrhněte, ať je znovu otevřena.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi za toto upozornění. Rozuměl-li jsem vystoupení pana poslance Bendy a pana poslance Kužílka, bude zřejmě přesto, že se v návrhu objevil námět, který není v souladu s jednacím řádem, bude asi účinnější, když dáme hlasovat o možnosti zpětvzetí toho návrhu.

Kdo souhlasí s tím, aby pan poslanec Kužílek vzal zpět svůj návrh, ať zvedne ruku! 115.

Kdo je proti? Nikdo.

Takže tím jsme hlasovali o obou pozměňovacích návrzích a nyní můžeme přistoupit k návrhu o hlasování o návrhu Statutu a návrhu jednacího řádu. Souhlasíte s tím, abychom hlasovali vcelku? Nejsou námitky proti tomuto způsobu? Zdá se, že nikoliv, takže:

Táži se, kdo souhlasí s návrhy Statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" - kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 115.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Dalším bodem, dámy a pánové, je

XV.

Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetřování okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

K tomuto bodu vám byl rozdán seznam kandidátů na členství v této vyšetřovací komisi, jak vyplynul z jednání politického grémia.

Hlásí se pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, že vstupuji teď do tohoto jednání, ale pokud jsme schválili statut a jednací řád, tak jsme také schválili, že předsedu této komise volí Poslanecká sněmovna z členů komise. My tento bod nemáme zařazen v programu, čili domnívám se, že by bylo vhodné procedurálně zařadit jako další bod za volbu členů, až tito budou zvoleni, volbu předsedy komise.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže rozumím-li správně návrhu pana poslance Koláře, navrhuje, aby volba předsedy vyšetřovací komise následovala za bodem volba členů vyšetřovací komise bezprostředně.

Kdo souhlasí s tím, abychom v tomto smyslu rozšířili program 7. schůze, ať zvedne ruku. 112.

Kdo je proti? Nikdo.

Zařadili jsme tedy tento bod do programu naší schůze.

Budu tedy pokračovat v úvodu bodu "Volba členů vyšetřovací komise". Seznam, který máte, obsahuje jména poslaneckých zástupců klubů podle poměrného zastoupení s výjimkou klubu Svobodných liberálů. Klub Levého bloku zástupce dosud neoznámil. Proto se ptám předsedy klubu, zda-li chce návrh učinit nyní.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, na jednání politického grémia, které se týkalo této otázky, jsme vždy zdůrazňovali, že klub Levého bloku se vysloví k otázce své účasti a případných kandidátů na člena této komise poté, co bude projednán statut a jednací řád. V návaznosti na toto již řečené Vás tedy žádám, abyste nám umožnili jako poslaneckému klubu přerušení schůze na dobu 30 minut, aby se klub mohl sejít a sdělit potom své stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji za tento návrh, s faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych měl pouze stručnou prosbu k vám všem, abyste uvážili, zda je rozumné jeden z poslaneckých klubů ponechat mimo tuto komisi a mimo spojení s jednou z věcí, která se může stát jednou z nejvýznamnějších v tomto volebním období.

Měl bych za to, že by kolegové z klubu liberálů měli uvážit, zda-li předloží nebo nepředloží návrh rovněž během této přestávky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, hlásí se pan poslanec Výborný, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, k poslednímu příspěvku kolegy Wagnera chci poznamenat, že poněkud mi uniká, proč existuje politické grémium, kde se tyto záležitosti řeší, i tato záležitost tam byla řešena. Ale chtěl bych připomenout, že při volbě vyšetřovací komise je třeba dbát, aby v komisi byly zastoupeny všechny politické strany, resp. politická hnutí podle principu poměrného zastoupení, nikoliv všechny poslanecké kluby. Tak praví § 55a odst. 8 našeho jednacího řádu. Čili námitka, že by byl porušen zákon, pokud by klub, kterému předsedá kolega Vyvadil, nebyl v komisi zastoupen, je námitkou lichou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Výbornému, dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem poslance Ortmana, abychom schůzi přerušili do 15.00 hod, ať zvedne ruku. Děkuji. Domnívám se, že počítání by bylo ztrátou času. Přesně v 15.00 hod. začínáme.

(Po přestávce.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, doba určená ke schůzkám politických klubů vypršela, nyní je čas, abych požádal předsedu poslaneckého klubu LB poslance Jaroslava Ortmana, aby poslance a poslankyně seznámil se stanoviskem klubu, kterému předsedá. Prosím, aby všichni zaujali svá místa v poslaneckých lavicích a pana poslance Ortmana, aby přistoupil k řečništi.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vám z pověření poslaneckého klubu LB sdělil, že klub deleguje své dva zástupce, a to pana Miroslava Čapka a pana Martina Chudobu. Prosím, aby byli zapsáni do seznamu jmen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Prosím, abyste si seznam o právě přednesená jména doplnili.

Dámy a pánové, dále vám byly rozdány volební řády pro případ, že bychom schválili způsob tajného hlasování. Hodlá někdo přednést návrh na tajné hlasování? - Ano je to pan poslanec Jaromír Šimánek. Dávám mu slovo.

Poslanec Jaromír Šimánek: Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že tato komise je svým významem velmi důležitá pro naši sněmovnu, dovoluji si přednést návrh, aby členové vyšetřovací komise byli voleni tajným hlasováním, a taktéž, aby tajným hlasováním byl volen předseda této vyšetřovací komise.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci za tento návrh. Dále se hlásí pan poslanec Kozák, prosím.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane místopředsedo, mám poněkud odlišný návrh od toho, který přednesl pan kolega Šimánek. Navrhuji, aby vzhledem k tomu, že kandidáti byli navrženi a odsouhlaseni prakticky politickou dohodou na politickém grémiu, abychom o všech kandidátech hlasovali en bloc, veřejně a o předsedovi tajně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozákovi.

Domnívám se, že bude užitečné, když hlasováním rozhodneme o těchto dvou návrzích, které stojí proti sobě. Dám hlasovat o návrzích tak, jak byly podány.

Pan poslanec Šimánek navrhuje, aby členové komise a posléze ze zvolných členů komise byl zvolen předseda v tajném hlasování.

Kdo je téhož názoru, ať zvedne ruku! 72 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu? 53.

Kdo se zdržel hlasování? 13.

Konstatuji, že návrh poslance Šimánka prošel a tudíž je bezpředmětné dávat hlasovat o návrhu pana poslance Kozáka.

Nyní prosím pověřeného člena branného a bezpečnostního výboru, pana poslance Šimánka, aby odůvodnil návrhy volebních řádů.

Poslanec Jaromír Šimánek: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych odůvodnil volební řády na volbu členů vyšetřovací komise a na volbu předsedy vyšetřovací komise současně.

Jak ze statutu vyplývá, sněmovna volí předsedu vyšetřovací komise z poslanců, kteří byli řádně zvoleni za členy vyšetřovací komise. V tomto případě by volba předsedy byla tajná až po volbě členů vyšetřovací komise.

V krátkosti bych zdůvodnil oba volební řády současně. Sněmovna volí 13 členů vyšetřovací komise podle kandidátky, kterou máte všichni před sebou a máte ji doplněnu o zástupce Levého bloku, o pana kolegu Čapka a o pana kolegu Chudobu. Oba dva tyto volební řády vycházejí z volebních řádů, které sněmovna již dostatečně precizovala a domnívám se proto, že by mohly být připomínkovány oba současně a hlasováno o nich současně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP