Úterý 18. května 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

18. května 1993 v 13.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka a 193 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr školství mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, podle prezenční listiny bylo před malou chvílí podepsáno 125 poslanců. To znamená, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji 9. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Vítám členy vlády v čele s jejím předsedou panem Václavem Klausem.

Návrh pořadu jste dostali na pozvánce. Jde o návrh, který původně připravil organizační výbor. O přípravě této schůze jednal organizační výbor ještě jednou ve čtvrtek 13. května a návrh pořadu upravil. Takto upravený návrh pořadu 9. schůze vám byl rozdán. Body 8. a 9. - pro vaši informaci - jsou zatím zařazeny pouze orientačně, protože organizační výbor doporučuje, aby byly projednány ve středu dopoledne. To je vše pokud jde o závěry z organizačního výboru. Připomínám, že každý poslanec může nyní navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O předneseném návrhu rozhodne potě Poslanecká sněmovna bez rozpravy. Táži se tedy, kdo z přítomných si přeje navrhnout změnu? Jako prvního jsem zaznamenal poslance Výborného, potom poslance Kozla, pana poslance Wagnera, pana poslance Seifera. Prosím, abyste se v tomto pořadí dostavovali k mikrofonu.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji dvě změny pořadu této schůze Poslanecké sněmovny. Především doporučuji, aby sněmovna přijala můj návrh na zařazení 15. bodu pořadu, jedná se o "Vládní návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o půdě", až za nyní 24. bod pořadu. Tento návrh zdůvodňuji tím, že ústavně právní výbor bude vládní návrh zákona projednávat dnes v noci, takže ještě není k dispozici společná zpráva, a zařazení tohoto bodu už jako 15. bod pořadu by pravděpodobně přineslo sněmovně komplikace. Dále navrhuji, aby tato schůze Poslanecké sněmovny neprojednávala zprávu o činnosti Generální prokuratury ČR, tedy navrhuji, aby 16. bod pořadu byl z pořadu schůze vypuštěn. Je pravdou, že zpráva o činnosti generální prokuratury byla nám předána dne 20. dubna t.r. a že jsem již tehdy vystupoval s žádostí, aby ji projednávala až květnová schůze sněmovny. To proto, že jsem považoval za nezbytně, aby ona několik desítek stran čítající zpráva byla před tím projednána garančním výborem, to je ústavně právním výborem. Ústavně právní výbor zařadil projednání této zprávy na svou schůzi dne 12. května, přičemž pan generální prokurátor byl na tuto schůzi pozván. Omluvil se však, neboť dlel služebně v zahraničí, a proto výbor odmítl zprávu bez přítomnosti generálního prokurátora, jen za přítomnosti jeho náměstka pana Dr. Pavla Breta projednávat. Domnívám se, že za této situace nezbývá než vypustit tento bod pořadu z programu schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Zaznamenal jsem jeho návrhy na změny a zvu k řečništi pana poslance Kozla. Připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánově, dovoluji si vznést návrh na stažení bodu č. 11" Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona" (atd.) - z toho důvodu, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční výbor z časových důvodů tento návrh neprojednal. Chtěl bych tento návrh přesunout na červnové plénum.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Slovo má pan poslanec Wagner. Připraví se pan poslanec Ortman, který jako předseda klubu má právo přednostně promluvit. Poté pan poslanec Seifer.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánově, navrhuji, aby z programu této schůze byl vypuštěn bod, kterým se má projednat návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě - sněmovní tisky 128274. (Veselost v části sálu, kde sedí poslanci ODS.) Humorný přístup části sněmovny k tomuto návrhu dokazuje, že mluvíme o věci nikoli humorné, ale vážně. Ke zdůvodnění mého návrhu: Jak bylo v několika výborech jednáno, tento návrh obsahuje též části, které jsou v rozporu s limskou deklarací, za předpokladu přijetí takovýchto návrhů by mezinárodní postavení Nejvyššího kontrolního úřadu ČR mohlo být ohroženo a mohli bychom přestat být členy mezinárodních organizací EUROSAY a INTOSAY. Z tohoto důvodu doporučuji záležitost odložit do té doby, než příslušné výbory projednají stanoviska expertů k těmto výhradám. Dále navrhuji, aby byl zařazen další bod. S ohledem na to, že byl předložen návrh, jehož přijetím by byl porušen slib, který opozice v této sněmovně dostala (když předložila návrh, aby se na zvláštní schůzi projednala činnost generální prokuratury, a to slib, že se to nebude na té schůzi projednávat proto, že se to nechá dobře spojit se zprávou o činnosti generální prokuratury samotné; my jsme tento názor jako rozumný akceptovali; Nyní se navrhuje, aby se činnost generální prokuratury neprojednávala jako součást bodu zpráva o činnosti, protože tento bod se navrhuje vypustit), navrhuji, aby součástí pořadu této schůze se stal bod původně navržený opozicí, podepsaný příslušným kvorem poslanců a navržený tak, aby se svolala mimořádná schůze. To je samozřejmě zbytečné, je to i s odkladem, dovolávám se tedy minulých slibů a považuji za korektní, aby se tato věc uskutečnila.

Domnívám se, že sliby se mají plnit a že splněním tohoto slibu bychom přispěli ke konstruktivní spolupráci v této sněmovně. Chce-li mít koaliční většina konstruktivní opozici, musí se též chovat konstruktivně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, pod jakým názvem chcete tento bod zařadit, já jsem nezachytil přesné znění, abych mohl dát o něm hlasovat. Upřesněte prosím název.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, myslím, že původní návrh zněl: "Posouzení činnosti generální prokuratury a generálního prokurátora Jiřího Šetiny osobně".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Zaznamenal jsem. Zvu k řečništi poslance Ortmana, připraví se poslanec Seifer.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, předseda ústavně právního výboru Dr. Výborný zde přednesl návrh, zřejmě jménem výboru, na stažení bodu 16 "Zpráva o činnosti generální prokuratury". Tato otázka byla určitým způsobem avizována na politickém grémiu a poslanecký klub Levého bloku mě pověřil, abych vám sdělil, že poslanecký klub trvá na projednávání tohoto bodu z následujících důvodů: Za prvé je to vlastní usnesení Poslanecké sněmovny, kdy jsme bod přerušili a konstatovali, že se mu budeme věnovat na této schůzi. Doba 1 měsíce, tedy 30 dnů, byla dost dlouhá k tomu, aby ústavně právní výbor mohl celou otázku projednat. Případná snaha o vyřazení tohoto bodu je chápána poslaneckým klubem Levého bloku jako určitá redukce kontrolní činnosti parlamentu vůči tomuto orgánu, t.j. generální prokuratuře, a dále jako určitá snaha zpochybnit program, který byl - jak již bylo řečeno kolegou Wagnerem, předložen opozičními poslanci na samostatně mimořádné schůzi. Proto se domníváme, že zařazení tohoto bodu je důležitě pro jednání sněmovny a trváme na projednání bodu "Zpráva o činnosti Generální prokuratury ČR".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. K řečništi se dostaví pan poslanec Faifr. Připraví se - pane poslanče, já na vás vůbec nevidím, ale vím, že se hlásíte. Prosím, máte slovo po panu poslanci Faifrovi.

Poslanec Jiří Faifr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji jako 25. bod původního programu zařadit informaci vlády o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis, resp. o záměrech vlády využít objektů, které byly v majetku federální televize a rozhlasu a nepřešly do vlastnictví České televize a Českého rozhlasu. Zdůvodnění: jedná se o částku přibližně 1 miliardy Kč, ale podstatnější je, že jsem dostal dnes ráno kopii návrhu usnesení vlády, které předpokládá zřízení této organizace Orbis a mimo jiné se v činnostech, jako zásada 5, bod 2, uvádí, že úkolem bude vytvářet, vyrábět a šířit produkci zvukově, obrazové a akustické, včetně propagační, reklamní a publicistické činnosti. Obecně se tomu říká "vládní vlnka". Rád bych měl o tom informaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci, zaznamenal jsem stručně tento bod. Prosím pana poslance Loukotu, aby se ujal slova.

Poslanec Milan Loukota: Jménem poslanců, poslaneckého klubu SPR-RSČ žádám o doplnění bodu programu 9. schůze, který by byl zařazen jako bod 3. "Přeřazení poslanců ve výborech". Pro upřesnění: jedná se o poslance Bohuslava Kubu, jeho přeřazení z hospodářského výboru do ústavně právního výboru, o poslance Miroslava Kašpárka z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Do rozpravy se písemně přihlásil poslanec Čechák.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vznáším protinávrh k první části návrhu kolegy Výborného, který doporučuje, aby dnešní bod č. 15 byl přeřazen až na jednání sněmovny jako bod 24. Vzhledem k tomu, že dosud vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229, neprojednal ústavně právní výbor, stanovisko k němu nezaujal ani výbor hospodářský a rozpory panovaly i v zemědělském výboru, není k dispozici společná zpráva a na některé části pozměňovacích návrhů jsou rozporná stanoviska i ve vládě, doporučuji stáhnout tento bod z programu dnešního jednání a přeložit jej na další jednání Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čechákovi. K řečništi se dostaví pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, váženě poslankyně, poslanci, navrhuji, aby do programu 9. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen bod "Návrh na odvolání předsedy výboru petičního, pro lidská práva a národnosti ing. J. Pavely a volba nového předsedy". Tento bod by byl zařazen jako nový bod 3 upraveného programu schůze. Krátké odůvodnění: když jsem obsazovali jednotlivá místa ve výborech, byli jsme vedeni také myšlenkou, aby přišli vhodní lidé na vhodná místa. Předpokládali jsme, že předseda výboru, který má řešit problematiku národnostní, bude mít pochopení pro jednotlivě národnosti, které žijí na území České republiky. A o to více, že podle stranické příslušnosti by měl být křesťanského světového názoru.

V pátek 15. května na zasedání Rady pro národnosti se zúčastnil také předseda tohoto výboru a vyjádřil se velmi nevkusným způsobem o Moravanech a moravské národnosti, což mělo znaky trestného činu hanobení rasy a národnosti. Obvinil Moravany, že rozbíjí stát, že nejsou národem, a myslím, že pro činnost tohoto výboru je nutně, aby v čele tohoto výboru stál člověk, který respektuje rozhodnutí přihlášení se k národnosti, a to 1 mil. 360 tisíc obyvatel na Moravě.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Pavela se přihlásil k faktické poznámce. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Bílý odůvodňoval svůj návrh, považuji za správné dát příležitost panu poslanci Pavelovi ke krátké odpovědi.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánově, chtěl bych jenom v krátkosti upřesnit, k čemu došlo na schůzi Rady pro národnosti. Pan poslanec Bílý, ačkoli není členem Rady pro národnosti, vzal si tam slovo a hovořil o žádosti, aby časopis Hlas Moravy dostal dotaci z fondu, který je určen pro národnostní tisk. Není třeba zdůrazňovat, jaké problémy má Rada pro národnosti, fond pro národnostní tisk, školství atd., řešit. Když pan poslanec Bílý hovořil v tom smyslu, o moravské národnosti, pochopitelně jsme ho nechali dohovořit. Když jsem začal hovořit já, řekl jsem, že jestliže někdo tyto problémy Moravy zatahuje a řeší na úrovni národnostní a politické, začal na mne docela vulgárně pokřikovat, že urážím atd. Pochopitelně jsem si zjednal pořádek a řekl jsem asi tolik, že jako občan Moravy se cítím Čechem, že jsem hrdý, že jsem občanem Moravy, ale pořád jsem české národnosti. To je asi obsah toho, co bylo. Já se samozřejmě naprosto klidně podřídím vůli sněmovny, když mě odvolá z funkce předsedy petičního výboru, ale považoval jsem za nutné říci, o čem budeme hlasovat.

Proč mne děsí to, když se toto nacionalizuje. Domnívám se, a jsem přesvědčen - myslím, že v souladu s většinou sněmovny - že problém Moravy není problém nacionalistický, ani problém politický. Když to někdo politizuje a nacionalizuje, tak si myslím, že zadělává do budoucna na takové problémy, jaké jsme měli nebo máme se Slovenskem a nedej Pán Bůh, aby z toho vznikly i nějaké další problémy. A pokud někdo manipuluje s křesťanským světovým názorem jiných poslanců, tak si myslím, že to už sem vůbec nepatří a zvlášť ne v takových vazbách a souvislostech, když to vůbec tyto souvislosti nemá. /Potlesk./

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Hlásí se ještě pan místopředseda Kasal. K technické poznámce se hlásí poslanec Bílý, navrhuji, abychom se sjednotili na tom, že bylo řečeno vše, co je třeba k hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, byť bych měl sto chutí zapojit se do právě se rozbíhající rozpravy, odpustím si toto potěšení a přednesu pouze jeden další návrh na rozšíření programu schůze a sice o bod "Změna ve skupině ověřovatelů Poslanecké sněmovny".

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bílý. Předem ale upozorňuji, pane poslanče, že je třeba, aby to byla faktická poznámka, nikoli meritorní polemika. Svůj názor vyjádří poslanci hlasováním.

Poslanec Jiří Bílý: Nebudu polemizovat, mám jen faktickou poznámku k tomu, máme všichni přehledy o národnostech zde žijících a víme, kolik je zde obyvatel. 650 tisíc Němců dostalo 1 mil. 500 tisíc Kč - je to návrh vládě - na národnostní tisk. Milión 360 tisíc Moravanů nedostalo ani korunu. Myslím si, že toto je vůči Moravanům jako daňovým poplatníkům velmi nevkusné.

Předseda PSP Milan Uhde: Má někdo další návrhy k programu? Hlásí se pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, váženě kolegyně a kolegově, navrhuji rozšířit program naší schůze ještě o jeden bod, a to o bod "Změny ve výborech Poslanecké sněmovny".

Pokud jsem správně zaznamenal návrh od kolegů z republikánské strany, oni ho specifikovali, ale my budeme mít další konkrétní návrhy, a proto navrhuji tento bod takto rozšířit, nebo ho zařadit jako samostatný bod tak, jak jsem ho navrhl.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Hlásí se pan poslanec Drápela.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegově, mám dvě poznámky k probíhající diskusi mezi poslanci Pavelou a Bílým. Chtěl bych podotknout, že jsem se schůze zúčastnil, a že nevole, kterou vyjádřil poslanec Bílý, byla oprávněná. Poslanec Pavela mluvil o nějakém moravském národě. Nedivím se poslanci Bílému, že byl uražen. Takto by předseda petičního výboru hovořit neměl.

Za druhé bych chtěl upozornit, že pokud není schválena zkrácená lhůta pro projednávání zákona, tak by neměl být zařazen na dnešní program, ale až po schválení zkrácené lhůty. Těchto případů je tady několik, konkrétně třeba zákon o báňské správě.

Předseda PSP Milan Uhde: Další hlasy s návrhy na změny a doplnění nejsou. Končím rozpravu o programu a budeme hlasovat o jednotlivých podaných pozměňovacích a doplňovacích návrzích. Budu se snažit rekapitulovat je ze svého záznamu. Pokud dojde ke zkreslení, prosím jednotlivé navrhovatele, aby zpřesnili, doplnili a opravili to, co budu říkat.

Za prvé pan poslanec Výborný navrhl, aby bod, který se týká zákona o půdě, původně navrhovaný jako bod 15, byl přesunut až na místo 24. Odůvodnil tento návrh a já se sněmovny ptám, kdo podporuje návrh pana poslance Výborného, ať to dá najevo zvednutím ruky. 103 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 31 hlas proti.

Tento návrh byl přijat a já prosím, aby byl proveden.

Dále pan poslanec Výborný navrhl, aby z programu byl vyřazen bod, který se týká zprávy o činnosti Generální prokuratury České republiky. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 103 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 76 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Poznámka pana místopředsedy Vlacha, dávám mu příležitost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, jen takto z místa. Abychom dosáhli větší přesnosti, musíme formulovat trochu nepřesněji. U toho minulého návrhu navrhuji, abychom to brali tak, že jsme odsouhlasili ne, že to bude bod 24, ale bod zařazený za stávající bod 23, protože dalšími změnami může dojít k jiné situaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za zpřesnění, je to tak. Návrh poslance Výborného byl přijat.

Jako třetí byl pan poslanec Kozel s návrhem na stažení bodu 11, "Návrhu poslance Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o státní správě a samosprávě ve školství".

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Kozla, ať zvedne ruku. 163 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

I tento návrh byl přijat.

Jako čtvrtý návrh na změnu zazněl návrh pana poslance Jozefa Wagnera na stažení bodu 10, to je "Návrhu poslance Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě".

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Wagnera, ať to dá najevo zvednutím ruky. 93 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 92.

Myslím, že je správně, abych se zeptal, kdo se zdržel hlasování, protože je to potřeba. 7.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu přítomných a nebyl přijat.

Jako pátý návrh na změnu zazněl návrh pana poslance Jozefa Wagnera, aby byl zařazen bod "Posouzení činnosti Generální prokuratury". Je to tak, pane poslanče, nebo aspoň zhruba tak?

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, já jsem přesně formuloval, aby byl zařazen bod v názvu, jak jsme jej předložili v opozičním návrhu na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že projednání tohoto návrhu bylo odloženo a spojeno s návrhem na projednání bodu "Zpráva o činnosti Generální prokuratury". Ten byl stažen, čili žádáme, aby byl splněn původní příslib a aby sněmovna projednala bod, který jsme navrhli na mimořádnou schůzi, jejíž program byl vcelku naplněn až na tento jeden jediný bod před měsícem.

Navrhujeme tedy, aby se bod jmenoval tak, jak byl navržen tehdy: "Posouzení činnosti Generální prokuratury a pana generálního prokurátora Jiřího Šetiny osobně". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to nejlépe upřesněno ústy samého navrhovatele. Budeme hlasovat o jeho návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 83.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Pan poslanec Ortman nepodal žádný pozměňovací návrh, zdůraznil jen, že jeho politický klub trvá na projednání bodu 16 o Generální prokuratuře. Dále poslanec Seifer navrhoval zařadit bod týkající se zřízení organizace Orbis. Prosím pana poslance, aby návrh upřesnil.

Poslanec Pavel Seifer: Pane předsedo, jedná se o informaci vlády o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis, respektive o záměrech vlády na využití objektů, které byly v majetku federální televize a rozhlasu a nepřešly do vlastnictví České televize a rozhlasu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Seiferovi. Je jasné, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro zařazení této informace na program, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti? 15.

Tento návrh byl přijat.

Prosím pana poslance Seifera, aby ze svého místa upřesnil, na které místo programu si představuje, že bychom mohli tento bod zařadit.

Poslanec Pavel Seifer: Navrhuji zařadit tento bod před interpelace.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že je to příhodné místo a že není třeba o tomto zařazení hlasovat.

Další návrh podal poslanec Valenta. Omlouvám se, že jsem ho překřtil za jiného klubového kolegu. Navrhl, aby sněmovna zařadila na svůj program bod "Přeřazení poslanců Kuby a Kašpárka z výborů, ve kterých působí, do jiných výborů ".

Kdo je pro zařazení tohoto bodu na program našeho jednání, ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti? 23.

Kdo se zdržel hlasování? 78.

Tento návrh nebyl přijat a bod nebyl zařazen.

Dále poslanec Čechák navrhl, aby byl z programu vyřazen tisk 229, týkající se zákona o půdě. Pan poslanec Čechák svůj návrh stručně odůvodnil.

Budeme o něm hlasovat.

Kdo je pro přijetí návrhu poslance Čecháka, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? 86.

Kdo se zdržel hlasování? 11.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Jako další zazněl návrh poslance Bílého, aby byl na program zařazen bod "Návrh na odvolání předsedy Josefa Pavely z výboru petičního, pro lidská práva a národnosti a volba nového předsedy tohoto výboru".

Kdo je pro návrh poslance Bílého, ať zvedne ruku. 21.

Kdo je proti? 108.

Návrh poslance Bílého nebyl přijat.

Dále místopředseda Kasal navrhl zařadit bod "Změna ve skupině ověřovatelů ".

Tento bod by měl být zařazen po návrhu, který doporučil poslanec Honajzer.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 129.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh místopředsedy Kasala byl přijat.

Dále navrhl poslanec Honajzer zařadit bod "Změny ve výborech ". Pane poslanče, na které místo?

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP