Čtvrtek 17. června 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Prosím pana poslance Čapka, připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s názorem klubu poslanců Levého bloku.

Klub poslanců Levého bloku zastává názor, že poslanci českého parlamentu, stejně jako další ústavní činitelé a držitelé diplomatických pasů, kteří nepodléhají imunitě podle mezinárodního práva, nemají požívat žádných celních výhod a výjimek. Předložený návrh novely celního zákona není systémovým a komplexním řešením celé problematiky, o čemž svědčí usnesení č. 63 ústavně právního výboru Parlamentu ČR ze dne 7. května 1993. Jsme pro to, aby tato otázka nebyla řešena novelou celního zákona č. 13/1993 Sb., ale řešil ji připravovaný zákon o konfliktu zájmů, na kterém pracuje skupina poslanců a které jsme připraveni poskytnout naše návrhy i pomoc expertní. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Čapkovi. Prosím pana poslance Jaroše, připraví se pan poslanec Loukota.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zatím jsme slyšeli ze strany navrhovatelů i zpravodaje určitý pohled, určitý úhel pohledu na danou problematiku. Já bych chtěl vaši pozornost obrátit k jinému úhlu pohledu, a to je úhel pohledu přímo na institut poslanecké imunity jako takové. Proč vznikl, proč tu má určitou tradici a proč jsou jím poslanci obdařeni. Ta filozofie podle mě a asi i ostatních je k tomu, aby svým způsobem chránila hlavně opoziční poslance (ale pochopitelně i ostatní) před účinkem, zásahem represivních orgánů státní moci momentální nebo v dané době vládnoucí garnitury. To, že poslanec není momentálně trestně zodpovědný za určitý přestupek, není určitou výhodou, jak by se zdálo na první pohled, ale pochopitelně může být vydán trestné moci po projednání v určitém imunitním výboru, po projednání ve sněmovně atd. To znamená, že zde není na místě taková námitka, že má imunitu proto, aby mohl páchat (jak se někde populisticky říká) přestupky, případně horší činy. Pochopitelně, že je to všechno věc určité morálky, etiky, přístupu jednotlivce.

Chci říci, že imunita chrání před všemi represivními orgány. A celní stráž je též represivním orgánem. Celní stráž nepůsobí pouze na hraničním přechodu, ale v celém celním pásmu. Chci jenom připomenout, že Praha je celním pásmem. Sídlem parlamentu je Praha. To znamená, že my všichni jsme bezprostředně vydáni určité represivní moci v případě, že přistoupíme na tuto novelu. V praktickém důsledku, když to přeženu, to znamená, že přijde celník a vyzve někoho z nás, kdo tu má zaparkované auto, ať sundáme pneumatiku, že se domnívá, že tam něco nekalého převážíme. Je to opravdu svým způsobem určitý zásah a já bych řekl, že do tradiční instituce poslanecké imunity. Toto by mělo být řešeno spíše v jiné rovině otázka osvobození od cla resp. placení cla by měla být řešena v rovině morální, etické, v rovině řekl bych politické strany, kterou jednotliví poslanci reprezentují.

Záleží přesně na nich, na poslancích, kteří si jakési zboží přivezou, co s touto částkou udělají, mohou ji například věnovat na humanitární účely a mohou to svým způsobem prezentovat veřejnosti.

Nezdá se mi, že přijetím této novely bychom řešili samu podstatu věci, protože i otázka zavazadla je pro mě otázka příliš vágní. Sám si nedovedu představit, jak má být zavazadlo veliké, zdali je to brašna na spisy, kufřík, kufr, lodní kufr, zdali ho musím unést nebo ho mohou nést dva atd.

Jestliže se budu chtít dopouštět nějakých nekalých činů nebo přestupků, jestliže bych byl toho naturelu, že bych chtěl pašovat nějaké zboží, jistě by mi to i tato novela umožňovala. Znovu připomínám, že je to spíš problém na úrovni morální, etické, než na úrovni právní.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Prosím pana poslance Loukotu, připraví se pan poslanec Výborný.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanci poslaneckého klubu SPR-RSČ nepodpoří návrh poslance Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon, neboť se domníváme, že poslancům nepřísluší žádné výhody, tedy ani navrhované zavazadlo, proti ostatním řadovým občanům této země.

Přes to, co zde bylo řečeno ráno panem předsedou sněmovny, trváme na zřízení vyšetřovací komise, která by prošetřila veškeré záležitosti ohledně bezcelních dovozů, a to nejen poslanců současného českého parlamentu, ale i poslanců České národní rady v předcházejícím volebním období a také i poslanců bývalého FS, ministrů a vysokých úředníků vlády. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Prosím pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Dostál, potom pan poslanec Kužílek.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, doufám, že nebudu obviněn z populismu, abych se předem bránil proti tomuto obvinění, ale chci připomenout, že jsem patřil k těm nemnoha právníkům, kteří tvrdili, že i dosavadní právní úprava neosvobozuje poslance od celní kontroly a od cla a že je třeba na poslance mít metr stejný jako na občany ostatní.

Nicméně bych se rád vyjádřil k návrhu pana poslance Budinského a k tomu, co přednesl pan poslanec Čapek a pan poslanec Loukota.

Těší mě, jak sdělil kolega Budinský, že klub ODS na své schůzi podpoří jeho návrh. Současný stav při projednávání ve výborech byl takový, že v hospodářském výboru tento návrh získal mou podporu ze strany navrhovatelů, neboť já jsem kolegu Budinského už v hospodářském výboru podporoval, on však tam zůstal osamocen. Doufám, že při hlasování dnes bude situace jiná.

Já jako jeden ze tří navrhovatelů návrh poslance Budinského podporuji. Nevím, zda jej podporuje také kolegyně Röschová, a nevím, zda tento pozměňovací návrh podpoří poslanec Benda. Za sebe mohu říci, že ho podporuji a podporoval jsem ho i při projednávání v hospodářském výboru.

Zvláštní je stanovisko, které bylo předneseno kolegou Čapkem za Levý blok. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, kolegové z Levého bloku jsou pro to, aby nebyly žádné výhody. Já jsem pro totéž, podporuji poslance Budinského. A protože poslanci z Levého bloku jsou pro to, aby nebyly žádné výhody, tak zákon nepodpoří, protože není systémový. Výsledkem bude to, že zůstanou výhody, které jsou nyní.

Jestliže poslanec Loukota přednesl v podstatě totéž, že nechce žádné výhody, tak bych mu doporučoval, aby podpořil návrh poslance Budinského, neboť pak jsou výhody odbourány. Zdá se mi poněkud - nezlobte se pokrytecké, říkat: my jsme pro to, aby poslanci neměli žádné výhody a tak zákon nepodpoříme. Výsledek je ten, že výhody zůstávají.

Cítil jsem povinnost to říci, nezlobte se za rozvláčnost této řeči.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Dostála. S faktickou připomínkou se hlásí pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Omlouvám se panu kolegovi Dostálovi, omlouvám se i vám. Žádám pana předsedu Výborného, aby mi blíže vysvětlil, co jsou to výhody ve smyslu celního zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Dostála.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážení přátelé, současné postavení poslanců českého parlamentu se stává - alespoň pro mne - přímo degradující. Občané si nás přitom zvolili zcela dobrovolně a svobodně jako své zástupce, lidi vzdělané, byť někdy mladé.

Nepříznivá reakce na činnost parlamentu a jeho členů je záměrně opakovaně přetřásána, zveličována, takže tento nejvyšší zákonodárný orgán ztrácí svou autoritu, svůj význam, tedy nastává stav, který nemá s demokratickým světem, o který chceme usilovat, to nejmenší srovnání.

Imunita poslance se stává prakticky směšným označením. Hovořím ze zkušenosti, kterou jsem učinil před několika málo dny.

Mimo naši zem jsou přijímáni naši poslanci a zástupci jako dobří zástupci nové republiky a celá řada poslanců je zde respektována pro své kvality. V domácím prostředí však žijeme v obavě, že budeme bez důvodu násilně vyvedeni nebo dokonce vyneseni z hromadného dopravního prostředku bezpečnost zajišťujícím orgánem, že budeme žít, přes všechno pracovní úsilí, o kterém naše veřejnost zdaleka nic neví, přes prokázanou vzdělanost i autoritu i ve své předcházející práci, ve strachu a nesnázích právě proto, že jsme poslanci.

Nemohu souhlasit s celou řadou vyjádření některých členů naší vlády, nemohu dokonce souhlasit ani s vysvětlením neoblíbenosti českého parlamentu, které bylo zveřejněno v Telegrafu jako odpověď našeho pana předsedy Uhdeho.

Vyzýval jsem vás všechny při svém prvním vystoupení k dodržení přátelských principů vzájemnosti a pracovitosti jako potřeby k zajištění skutečné prosperity a funkčnosti českého parlamentu, jako nutnost k zajištění demokratického rozvoje u nás.

Tuto výzvu mi dovolte jen připomenout, dnes však jako základ toliko naší obrany.

Žádám, aby poslanecká imunita byla v plném rozsahu a smyslu tohoto slova respektována a dodržena, a tedy i při přijetí doplňku celního zákona předkládaného poslancem Výborným a dalšími, bez nějakého mimořádného pozměňovacího návrhu.

Toto stanovisko není jen stanoviskem mým, ale stanoviskem klubu ČSSD.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Dostálovi. Než dám slovo panu kolegovi Kužílkovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Vik.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, nedomnívám se, že by půda Poslanecké sněmovny měla sloužit k tomu, aby jeden poslanec vyzýval druhého k tomu, aby mu něco vysvětlil, nota bene z oboru práva a z oboru zákona. Jestliže tak kolega Stodůlka učinil, a žádá abych vysvětlil, v čem jsou ony výhody, tak to učiním.

Stávající text § 49 celního zákona v písm. a) říká, že celní kontrole nepodléhá zboží dovážené, vyvážené a přepravované v tranzitu, jako zavazadla představitelů jiných států a ostatních osob, které požívají výsady a imunity podle zákona a mezinárodního práva.

To je jedno ustanovení, na něž navazují různé výklady. Jeden z výkladů je (opírá se o zákon o poslancích, který byl přijat někdy na jaře 1989), že poslanec požívá imunity podle zákona (to zde dokonce nikdo ani nezpochybňoval) a že zboží, které vyváží a tranzituje, nepodléhá celní kontrole. Je-li tomu tak, je výhoda dána § 237 odst. 1 celního zákona, kde je řečeno, že od cla je osvobozeno zboží, které je osvobozeno od celní kontroly. V tom je celý vtip, přičemž existuje ještě zákon o spotřební dani, který říká, že od spotřební daně je osvobozeno zboží, které je osvobozeno od celní kontroly.

Já to činím nerad, nikdy bych nevysvětloval právo Poslanecké sněmovně, nevysvětloval bych hmotně právní ustanovení, ale když o to pan dr. Stodůlka žádal, tak jsem to učinil. Doufám, že to byla jen faktická poznámka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi Výbornému za jeho vysvětlení. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Vik, poté pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, jsem nucen reagovat na první vystoupení pana poslance Výborného. To, co zde řekl kolega Loukota, nebylo příliš správně pochopeno, takže opakuji, my podpoříme návrh pana poslance Budinského. V případě, že bude přijat, novelu podpoříme. To jen pro vysvětlení vám všem.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Chtěl bych panu předsedovi Výbornému poděkovat za ono vysvětlení, avšak bohužel musím konstatovat, že takto měla být věc vysvětlena při projednávání celního zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím dalšího z přihlášených, pana poslance Kužílka, o slovo. Připraví se paní poslankyně Röschová, pak poslanec Čapek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že se nacházíme v určité "šlamastice", která vyplývá z toho, že současný stav je nepřijatelný a nemůže dále trvat. My se snažíme rychle se od něj odpoutat. Touto rychlostí vznikají různé varianty řešení, které jsou všechny nějakým způsobem nedokonalé. Domnívám se ovšem, že druhým extrémem je to, co navrhuje pan poslanec Budinský, a domnívám se, že jeho návrh především nese rysy výrazného populismu. (Potlesk.) Poněkud nešťastně jsem si vysloužil potlesk zleva. (Potlesk ze všech stran.) Chci říci, že návrh, který zní tak jednoduše a prostě - vypustit poslance z režimu celních výjimek a zvláštních ustanovení, je sice lákavý, ale podle mého názoru nesmírně problematický nejen z toho hlediska, které tady bylo traktováno, to je z hlediska toho, co je vlastně poslanecká imunita a k čemu je. Do závorky bych zde řekl, že imunita není k tomu, aby se někdo vyhnul zaplacení nějakého cla, ale je pouze a jenom k tomu, aby nebyla možnost ho různým způsobem buď šikanovat, pokud je třeba opozičním poslancem, nebo mu zabránit v určitou chvíli se dostavit tam, kam se dostavit potřebuje kvůli různému jednání, třeba sněmovnímu. To je jeden úhel.

Podle mého názoru je tu ještě mnohem vážnější úhel pohledu, bude-li přijat návrh pana poslance Budinského jaký vlastně nastane právní stav. Dále bude totiž platit, že za přestupky poslanec není postižitelný podle přestupkového zákona. Podle ústavy, čl. 27 odst. 3 podléhá pouze disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem a dále podle odst. 5 čl. 27 je řečeno, že poslance nebo senátora lze zadržet jen tehdy, byl-li dopaden při trestném činu. To znamená, že třeba odmítnutí podrobit se určitému typu přehnané celní prohlídky a opouštění celnice není trestným činem. Byl by to pouze jakýsi přestupek, ale poslance nelze v takový okamžik zadržet, poslanec by prostě mohl uplatnit toto právo odejít.

Táži se, jaký právní stav by vlastně nastal. Předpokládám, že poslanec by v určitých situacích možná správně využil takového práva, pokud by byl neodpovědně a nemístně šikanován nebo mu bylo bráněno ve výkonu funkce takovým způsobem.

Já se tedy domnívám, že tímto návrhem se dostáváme do příliš velkých rozporů s ústavou a jinými ustanoveními, a varuji před takto urychleným přijetím zdánlivě líbivého návrhu. Pakliže je zde asi 14 dní připravován kompromisní návrh (který jistě nemá všechna "p", ale alespoň nás odpoutává od současné úpravy), přimlouval bych se za to, abychom u něj setrvali a věřili si, že za těch 14 dní se to alespoň částečně vybalancovalo. Je jasné, že dlouhodobě je třeba mířit ke komplexnější úpravě, pravděpodobně buď přes jednací řád, přes zákon o konfliktu zájmů, jak zde bylo navrhováno, nebo jiným podobným způsobem. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, slovo má poslankyně Röschová, připraví se pan poslanec Čapek.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěla jsem se původně vyjádřit jen velice krátce, ale využiji toho, že jsem přihlášena právě za panem poslancem Kužílkem, abych se vyjádřila k jeho odůvodnění. Já nevidím souvislost a logiku toho, že poslanec může být stíhán za přestupek i za trestný čin se souhlasem sněmovny s tím, aby byl osvobozen od placení cla. To mi nepřipadá logické.

Nicméně jsem se přihlásila z jiného důvodu. Budu označena panem poslancem Kužílkem a jeho podporovateli zleva za populistku. Já se připojuji k návrhu pana poslance Budinského.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slovo má pan poslanec Čapek.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane předsedající, dámy a pánově, nevím, jestli dochází k nepochopení ze strany kolegy Výborného. Stejně jako kolega Stodůlka a jako kolega Vik musím reagovat na jeho vystoupení. Nebylo to myšleno tak, jak to parafrázoval. Nic takového jsem neřekl. Ve své podstatě říkáme jedno a totéž - my jsme proti výhodám, pouze namítáme proti postupu a nesystémovému řešení celé této problematiky. Nic víc a nic méně. Nevím, zřejmě to panem kolegou Výborným nebylo pochopeno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slovo má pan poslanec Řezáč, jeho přihláška je poslední písemnou přihláškou do rozpravy, kterou jsem obdržel.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, pouze chci říci, že souhlasím s tím, co řekl dr. Čapek a co řekl kolega Kužílek, i když mi za to nikdo z pravého rohu nezatleská, ale chci upozornit na to, že všichni žijeme v nějakém velkém omylu.

Diplomatický pas nás totiž před celní prohlídkou ze strany jiných orgánů nechrání v absolutním rozsahu, jak se tady zřejmě všichni domníváme.

Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1969 i podle Vídeňské úmluvy o konsulárních stycích z téhož roku a podle mezinárodního obyčejového práva veřejného v podstatě nemůže zahraniční celník prohlížet pouze diplomatické zavazadlo, které je označeno diplomatickou pečetí, totiž když je v něm kurýrní pošta. Jinak může být i diplomat kontrolován. Tak jsem se to učil před 20 lety. Pokud se na tom něco změnilo, mohlo by nám to nejlépe říci ministerstvo zahraničních věcí.

Za druhé. Mám za to, že takové stanovisko je třeba vyžádat. Navrhuji, ať to posoudí ústavně právní výbor event. další pověřené výbory.

Domnívám se, že je skutečně nesystémové řešit to narychlo, tedy takovouto novelou. Stačí, když zde všechny kluby prohlásí, a já se domnívám, že už to v podstatě prohlásily, že nikomu nejde o to, aby nějaký poslanec byl osvobozen od cla. To by bylo naprosto nesprávné. Musíme to přijmout novelou, která bude v souladu s mezinárodním právem, která vyjasní režim.

Nahlédnete-li do svého diplomatického pasu, především tam najdete, že se žádají všechny subjekty mezinárodního práva veřejného, tedy všechny státy, aby držiteli tohoto pasu poskytly pomoc, aby bez překážky urychleně mohl překročit hranice. Ne, aby ho někdo neprohlížel anebo něco podobného.

V podstatě stejné právo mají naše orgány z hlediska mezinárodního práva, pokud nám celní ředitelství nebo bývalá Ústřední celní správa nedala osvobození od celní prohlídky a pokud by to nevyplývalo z tohoto celního zákona. Z hlediska ostatních zahraničních orgánů tam celní kontrola fakticky možná je.

Uveďme režim do souladu s celním režimem, jak je uveden v těchto úmluvách, v mezinárodním právu veřejném. Udělejme to pořádně, normou, na červencové schůzi, což je za 3 týdny. Děkuji Vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Výborný. Uděluji mu slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, nepřeslechl jsem výtky, že už jsem tu potřetí, ale dovolte, abych ještě jednou zopakoval. Bude-li přijat tento návrh, s pozměňovacím návrhem pana poslance Budinského, k němuž jsem se připojil, nevím, co je na tom nesystémového.

Nebude-li přijat, tak zůstane současný stav. Nechápu, v čem je lepší návrh, odkládat to o měsíc anebo to neřešit vůbec.

Domnívám se, že bude-li návrh přijat, dostane se to do souladu i s mezinárodním právem. Jinak souhlasím s tím, co řekl poslanec Řezáč. Diplomatický pas nás skutečně neopravňuje k nějakým výhodám, jak si většina poslanců myslí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Musím říci, že když jsem šel ráno plavat, přemýšlel jsem, jak to bude s tímto návrhem zákona. Uvědomoval jsem si, že v té podobě, jak je přijímaný, je to něco jako "kočkopes". Na jedné straně, aby "vlk se nažral a koza zůstala celá".

Musím říci, že jsem vděčen panu poslanci Budinskému za jeho pozměňovací návrh, neboť teprve jeho pozměňovacím návrhem to, co přijímáme, má smysl.

Přiznávám, že když to probíhalo v ústavně právním výboru bez tohoto pozměňovacího návrhu, tak jsem neshledával smysluplnost tohoto zákona, této novely, a nehlasoval jsem pro to.

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, já jej podpořím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Špaček. Prosím.

Poslanec Radim Špaček: Pane předsedající, pane vicepremiére, dámy a pánové, přestože se jedná o velmi krátkou novelku, je jediný pozměňovací návrh, dovolil bych si navrhnout přerušení tohoto bodu na schůzi klubů, na což předpokládám, že by stačilo zhruba 15 minut.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je zde procedurální návrh na přerušení schůze na 20 minut.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 35.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Než přeruším schůzi, ptám se, kdo chce ještě vystoupit v rozpravě? (Nikdo.)

Přerušuji schůzi do 16,45 hodin.

(Schůze přerušena v 16,28 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.52 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat v rozpravě k bodu, který se nazývá "Návrh poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon."

Jako další se přihlásil do rozpravy pan poslanec Páv. Uděluji mu slovo.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, domnívám se, že dosud zde mluvili nejrůznější právníci, kteří se snažili obhájit předkládaný návrh a to, co před tímto návrhem bylo, z hlediska právního. Osobně se domnívám, že nejde vůbec o právní problém, ale že jde o problém výsostně morální. Problém morální má dvě úrovně. Morální problém nás poslanců a morální problém státní správy. Dovedu si představit apokalyptickou vizi opozičního poslance, který odjíždí na důležité zasedání jeho spřízněných stran v zahraničí. Začne to okamžitě za Prahou tím, že mu naměří rychlosti sto dvacet, kterou mu žádný "esenbák" není schopen dokázat, a skončí to dokonalou prohlídkou na hranicích.

Druhý problém nás poslanců je ten, že potřebujeme záruku pro to, aby naše poslanecká funkce mohla být vykonávána takovým způsobem, aby v ní státní správa nemohla žádným způsobem bránit. Upozorňuji, že jsem poslanec vládní koalice a pléduju zde momentálně pro opozici. To je to, o co dneska jde, proto velice podporuji, co zde přede mnou říkal kolega Jaroš, že jakékoliv úpravy v této chvíli jsou absolutně zbytečné, pokud nebudou konzistentní a úplné z hlediska celé státní správy a zejména celní správy našeho státu.

Na okraj jen malou poznámku. Jde o to, abychom se nedopustili toho, čemu se říká pravicový oportunismus. Nesnažili se zveličit něco, co rozvířili novináři a co rozvířil pan Hronovský, kdy se ze sta poslanců, kteří něco odněkud pašovali, ukázalo, že jde o pět jedinců, kteří navíc pro své údajně protizákonné jednání mají zcela normální zákonné a právní vysvětlení. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Pávovi. Konstatuji, že to byla poslední písemná přihláška do rozpravy. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Špaček - uděluji mu slovo.

Poslanec Radim Špaček: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že stále trvá stav, že věc není zdaleka tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Proto si dovoluji v souladu s jednacím řádem podle § 22, odst. 2 a 3 navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu s tím, že by měly k pozměňovacímu návrhu zaujmout stanovisko příslušné výbory - navrhuji ústavně právní a hospodářský výbor - a aby byl bod dokončen na příštím plénu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je zde procedurální návrh, jak jste ho všichni slyšeli. Dávám o něm hlasovat. (Poslanec Výborný: Jsou to dva návrhy.) Ano, dva procedurální návrhy. První procedurální návrh je, aby tento bod byl přerušen a abychom se k němu vrátili na příštím, červencovém plénu. Druhý procedurální návrh - aby se pozměňujícím návrhem znovu zabýval výbor ústavně právní a hospodářský.

Pan poslanec Špaček trvá na tom, že to je jeden návrh. Dám hlasovat o tomto návrhu.

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, mám dojem, že hospodářský výbor se tímto návrhem, který přednesl pan kolega Budinský, zabýval na svém zasedání a bylo z toho jasné usnesení, pro které hlasoval pouze pan předseda Budinský. Nevím, proč by se k tomu měl znovu vracet hospodářský výbor.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za tuto připomínku. Hlásí se pan místopředseda Ledvinka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se, pane kolego, ale skutečně si myslím, že s využitím § 22, odst. 2 a 3 jednacího řádu můžeme použít jako jeden návrh a hlasovat o něm. Je skutečností, že je povinností v tomto případě příslušného výboru, který určí sněmovna, aby se jím znovu zabýval.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec Špaček trvá na svém procedurálním návrhu jako na jednom komplexním návrhu. Dám tedy o něm hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 76.

Kdo je proti? 32.

Kdo se zdržel hlasování? 37.

Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat. Tento bod je tedy přerušen do příští schůze s tím, že se otázkou budou zabývat výbory ústavně právní a hospodářský.

Přistoupíme tedy k dalšímu bodu, tedy bodu poslednímu, a tím jsou

XVII.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi dobře víme, že odpovědi na interpelace, se kterými bychom se měli vypořádat, jsou z 99,5% náměty pro vládu, ale nicméně byly podány jako interpelace. Navrhuji, abychom tento bod programu přerušili do příští schůze a dávám to jako procedurální návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde procedurální návrh pana poslance Koháčka. Nezbývá mi, než o něm dát hlasovat.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať zvedne ruku! 101.

Dámy a pánové, já bych prosil o klid ve sněmovně. Pro tento procedurální návrh byl 101 poslanec.

Ptám se, kdo je proti tomuto návrhu? 24.

Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat.

S faktickou poznámkou pan poslanec Kryčer. Prosím o klid ve sněmovně.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám neblahý pocit, že vláda tušila, že tento bod nebude projednáván a z toho důvodu se nedostavila. Proto bych apeloval na to, aby příště, až bude tento bod projednáván, tady skutečně byla.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, projednali jsme stanovený pořad 10. schůze. Než se rozejdeme, chci připomenout, že další, to je 11. schůze Poslanecké sněmovny, bude zahájena již za 3 týdny. Vzhledem k tomu, že týden, v němž se má konat 11. schůze Poslanecké sněmovny, začíná dvěma státními svátky, může být naším prvním jednacím dnem středa. Předpokládáme, že organizační výbor i přes toto zkrácení stanoví zahájení schůze až na 13 hodin, aby se mohly sejít všechny poslanecké kluby. Vezměte prosím na vědomí toto sdělení.

Končím 10. schůzi Poslanecké sněmovny a děkuji vám za aktivní účast.

(Konec jednání v 17,05 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP