Pátek 9. července 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme. Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu.

Řízení schůze se ujímá místopředseda Tollner.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Paní poslankyně, páni poslanci, dalším bodem, který budeme projednávat, je

XXIX.

Návrh statutu Fondu dětí a mládeže

Původně jste obdrželi návrh statutu jako sněmovní tisk 385.

Po projednání tohoto materiálu ve vládě byl však zpracován nový návrh, který zaslal předseda výboru Fondu dětí a mládeže pan Břetislav Verner zároveň se žádostí o stažení sněmovního tisku 385.

Budeme se proto zabývat sněmovním tiskem 463.

Prosím pověřeného zástupce výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Alfreda Frommera, aby nám předložený materiál odůvodnil.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, po velikém úsilí se nám podařilo v nedávné době předložit vám na lavice tisk číslo 463 - návrh statutu Fondu dětí a mládeže.

Je třeba říci, že je to společné dílo výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, na kterém se ve velké míře zasloužil jak poslanec Karas, tak i snad trochu moje maličkost.

Tento návrh statutu Fondu dětí a mládeže prošel určitým vývojem. Jistě víte, neb jste dokonale informováni, že původní návrh, jak uvedl pan předsedající, byl stažen z pořadu jednání a po zapracování připomínek naší vlády byl zrenovován a předložen vám k vašemu laskavému posouzení.

Dámy a pánové, je to jeden z dalších kroků, jak se určitým způsobem vyrovnat s minulostí. Zde je třeba říci, že v podstatě napravujeme hřích minulého parlamentu, který snad z určitých důvodů neměl na tuto práci čas.

Domnívám se, že statut Fondu dětí a mládeže je zpracován velmi dobře a nebude v něm mít potřebu nikdo z nás nic zásadního měnit.

Proč jsme chtěli, aby statut Fondu dětí a mládeže byl schválen ještě na poslední schůzi před parlamentními prázdninami?

Jak vyplývá ze zákona o Fondu dětí a mládeže, je to poslední krok před tím, než bude Fond dětí a mládeže zapsán do podnikového rejstříku, aby se z něj stala faktická právnická osoba a mohl se tím chopit své moci.

Pravděpodobně všichni máte své informace o tom, jakým způsobem bylo v nedávné minulosti zacházeno s tímto majetkem. Je přímo naší povinností, abychom odsouhlasením tohoto statutu dosáhli toho, aby se fond mohl svých povinností chopit a vykonat to, k čemu ho zákon ustavil. To je vše, co jsem vám chtěl říci k fondu a předpokládám, že statut Fondu dětí a mládeže bez nějakých zásadních problémů schválíme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nemám písemné přihlášky. Ptám se proto, kdo se hlásí do rozpravy. (Nikdo.)

Rozpravu končím, a prosím pana poslance Frommera, aby navrhl usnesení.

Poslanec Alfred Frommer: Dámy a pánové, nejsem stylista usnesení, a proto prosím, kdybych se dopustil nějaké formální chyby, aby mě pan předsedající korigoval. Domnívám se, že usnesení by mělo být v následující podobě:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh statutu Fondu dětí a mládeže."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Děkuji panu poslanci Frommerovi, který si přeje ještě promluvit.

Poslanec Alfred Frommer: Dámy a pánové, Sněmovna projevila státnickou moudrost. Myslím, že jsme udělali veliký krok k tomu, abychom zabránili všem manipulacím a nebojím se říci i malverzacím s majetkem bývalého Socialistického svazu mládeže. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Přistoupíme k dalšímu bodu programu, dalším bodem je vládní návrh zákona 135/61 o pozemních komunikacích silniční zákon. Nevidím zde předkladatele, prosím Kancelář, aby mi sdělila, zda je pan ministr Stráský v budově. Prosím, technická.

Poslanec Václav Čundrle: (Hovořil z místa). Myslím, že byl program schválen a že nyní bychom měli projednávat zákon 172 o vysokých školách.

Místopředseda PSP Pavel Tollner. Nevidím zde nikoho z předkladatelů (smích v sále), omlouvám se panu ministrovi. Technická prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo omlouvám se i vám, kolegyně a kolegové, ale pokud mé vědomosti sahají, zpravodajem k tomuto zákonu je kolega dr. Hirš.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou pan kolega Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že ztrácíme čas zbytečnými procedurálními dohady, navrhuji, abychom postupovali dále, až se celá věc vyjasní, můžeme se k tomuto bodu vrátit. (Šum v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Beru to jako procedurální návrh, tedy dalším bodem je silniční zákon, jak jsem přednesl.

Kdo je pro toto řešení, ať zvedne ruku! (Počítá někdo?) Faktická paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, já se velmi omlouvám, ale myslím, že nemůžeme tímto způsobem postupovat, tady je schválený program, pokud bychom měli přejít k jinému bodu, než který nyní následuje podle programu, museli bychom hlasovat o změně programu a nikoli o takovémto procedurálním návrhu. (Šum v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se pana poslance Zeminy, zda to byl návrh na změnu programu.

Poslanec Ondřej Zemina: (Z místa.) Odpovídám hlasitě ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde tedy návrh pana poslance Zeminy na změnu programu. S faktickou pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, já se domnívám, že takto nelze vést jednání schůze. Byl schválen program a my bychom museli revokovat naše usnesení o tomto schváleném programu. To za prvé. Za druhé, zde sedí jak předkladatel, tak samozřejmě zpravodaj, já vůbec nevím proč teď máme projednávat jiný zákon a podle jakého mechanismu se bude projednávat otázka dalších zákonů v budoucnu, tzn. v dalším programu schůze. Držme se schváleného programu a jednejme o tom, co má být dalším bodem a tím má být otázka vysokoškolského zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji pane poslanče, nicméně domnívám se, že pan poslanec Zemina vznesl řádný návrh na změnu programu. (Hluk v sále). Prosím pana poslance, zda si přeje odůvodnit změnu programu. (Šum v sále.)

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že je pátek odpoledne, před námi je dlouhý pracovní víkend, už ztrácíme v tuto chvíli 18 minut tím, že jedna část Poslanecké sněmovny se domnívá, že za každou cenu v tuto chvíli je třeba projednat novelu vysokoškolského zákona. Máme rozjednán zásadní bod této naší schůze, zpravodajka dr. Röschová se připravuje, domnívám se, že v brzku se začne hlasovat, pokud vím, zákon o drahách je možno projednat, pan ministr dopravy je přítomen, je naprosto připraven, bezproblémový, domnívám se, že můžeme hlasovat o mém návrhu na změnu programu schůze.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, je zde tedy procedurální návrh pana poslance Zeminy na změnu programu, abychom teď neprojednávali vládní návrh zákona o vysokých školách, ale věnovali se návrhu zákona silničního, zákona 135/61 Sb., ve znění zákona č. 27/84 Sb.

Kdo je pro tento návrh programu?

Faktická.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedající, dámy a pánové, jestli se nemýlím, kolega Zemina navrhl, abychom projednávali zákon o drahách, je třeba upřesnit, co to vlastně budeme projednávat. (Šum v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Omlouvám se, budeme se věnovat bodu č. 31 zákona 135/61 Sb., tak zněl pozměňovací návrh poslance Zeminy. (Hluk v sále.).. Faktická.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, já jenom chci poznamenat, že k dobrému tónu dobrého Parlamentu patří jednak dodržovat jednací řád a jednak dodržovat určitá pravidla parlamentní slušnosti.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Omlouvám se sněmovně, budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Zeminy, abychom se věnovali bodu č. 31, vládnímu návrhu zákona o českých drahách.

Kdo je pro toto řešení, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu? 43.

Tento návrh byl přijat.

Kdo se zdržel hlasování? 15.

Tento návrh byl přijat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy projednávat vládní návrh zákona. Před tím se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Hrdý. Prosím ho o slovo.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, takovéto kotrmelce v programu jsou velmi nečekané a nutí mne k tomu, abych požádal o přestávku pro jednání klubu, abychom se připravili na případné další změny. Předpokládám, že by tato přestávka měla být hodinová. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přeslechl jsem konec?

Poslanec Karel Hrdý: Hodinová přestávka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Hrdý požádal o hodinovou přestávku. Dávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro toto řešení, ať laskavě zvedne ruku. Použiji svého práva předsedajícího schůze a vyhlašuji na přání pana poslance Hrdého hodinovou přestávku k jednání klubu.

S faktickou poznámkou pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já bych chtěl požádat jménem klubu LSNS, aby po této přestávce řídil zasedání kterýkoli jiný z kompetentních - buď předseda Poslanecké sněmovny nebo jiný místopředseda, protože věci musí mít svůj řád. A ten pan kolega Tollner dnes asi není schopen zvládnout. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyhovím panu poslanci Vyvadilovi. Vyhlašuji hodinovou přestávku.

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat. Máme před sebou gigantické úkoly. Máme před sebou dlouhou noc, měli bychom pracovat.

Dovolte, abych pokračoval v přerušeném jednání a abych vás seznámil s výsledky dohody politického grémia. Politické grémium doporučuje sněmovně, abychom nyní pokračovali následujícím způsobem. Je připraven navrhovatel i zpravodaj k projednávání přerušeného bodu 25. Projednáme ho jako první a pak bychom postupovali následujícím způsobem. Protože došlo k žádosti předkladatele, abychom bod 27 projednávali až zítra, pokračovali bychom projednáváním podle schváleného pořadu, tzn. silniční zákon, spotřební daň, České dráhy, zkrácení platnosti cestovních dokladů, Jugoslávie, kolega Matulka, kolega Vyvadil a dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie. Kdyby se nám podařilo toto dnes splnit, byli bychom nadšeni, jinak předpokládáme, že budeme pokračovat zítra.

Ptám se všech poslanců, jestli má někdo k tomuto postupu navrženého grémiem vážné výhrady? Není tomu tak, děkuji. Prosím pana poslance Maška, aby za předkladatele předložil závěrečnou zprávu.

XXVII.

Návrh poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na začátku svého závěrečného slova bych se chtěl krátce vyjádřit především k některým výhradám, které jsme zaslechli v rozpravě ze strany Levého bloku a poslanců KSČM. Tito poslanci nepřednesli prakticky žádný pozměňovací návrh, takže jen krátce.

Já osobně musím říci, že jsem doufal, že poslanci komunistické strany budou při projednávání tohoto návrhu zákona sedět a tiše se stydět a nebudou zde vystupovat. K výhradám, které říkají, že tento návrh zákona je v rozporu s některými články Ústavy nebo Ústavní listiny o lidských právech a základních svobodách, mohu jen říci, že to není pravda a dotyční budou mít případně možnost své tvrzení dokázat před Ústavním soudem.

Dále bych chtěl ujistit paní kolegyni Váchalovou, že autory tohoto návrhu zákona nevedla žádná zášť ani netolerance. Chtěl bych ještě říci něco ke dvěma věcem. Za prvé pana poslance Řezáče a pana poslance Štraita bych chtěl ujistit, že navrhovatelé se zabývali problémem legitimity. Někteří z nich se dokonce tímto starým problémem filozofie práva zabývají už po léta. Naopak bylo zřetelně vidět z toho, co oba pánové poslanci říkali, že oni nevědí, co je to legitimita. Na tom není nic divného, že to nevědí, protože samozřejmě marx-leninská teorie státu pojmu legitimity neužívá, vychází z učení o diktatuře vládnoucí třídy jako sociálně politické podstaty státu a dovozuje, že tato diktatura je koneckonců mocí. A zde citát: ničím neomezenou, neohraničenou žádnými zákony, žádnými předpisy a přímo se opírající o násilí. Vladimír Iljič Lenin. To celé, co jsem nyní řekl, je také citát a měl by být znám aspoň panu poslanci Řezáčovi, je to citát z právnického slovníku, ze čtvrtého doplněného vydání, Praha 1978.

Pak bych se chtěl vyjádřit k té věci označení některých organizací za organizace zločinné. Je zde tvrzení, že toto označení má nějakou souvislost s trestním právem. Chci říci, že pojem zločin se v našem trestním řádu nevyskytuje od roku 1950. Pojem zločin se ale vyskytuje jak v právu mezinárodním, jak zde správně připomněl poslanec Gjurič, a skutečně statut mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku vymezil tři kategorie zločinu: zločin proti míru, válečný zločin a zločin proti lidskosti. Mezi tyto zločiny patří i pronásledování z příčin politických, rasových či náboženských, a to bez ohledu na to, zda bylo porušeno místní právo země, kde byly zločiny páchány. Chtěl bych upozornit, že zásady a normy mezinárodního práva, obsažené ve statutu a rozsudku Norimberského soudu, byly potvrzeny jednomyslnou rezolucí OSN č. 95 z 11. 12. 1946. Z hlediska mezinárodního práva je tedy minimálně od 11. 12. 1946 možné nějakou organizaci označit za zločinnou.

K tomu, že první část zákona je politicko-ideologický traktát. Tato námitka, která částečně je obsažena i ve vyjádření vlády, které samozřejmě hovoří jiným jazykem a říká, že tato část nemá normativní charakter, není také pravdivá. Právní norma jako pravidlo o nějakém chování má tři části. Je to hypotéza, dispozice a sankce. Tyto části se samozřejmě nemusejí vyskytovat v jednom zákoně. Pokud se podíváme jako na normu na všechny zákony, které se chtějí vyrovnat s minulostí a napravit některé křivdy, je jednoznačné, že ustanovení § 1 tohoto návrhu zákona je zřetelně hypotézou. Čili má normativní charakter.

Nyní bych se chtěl vyjádřit za navrhovatele k jednotlivým návrhům tak, jak zde byly podány. Pan poslanec Honajzer navrhl, a spolu s ním řada jiných poslanců, vypustit § 7 návrhu. V této věci mám úlohu poměrně obtížnou, protože zde zastupuji mnoho desítek navrhovatelů, jejichž názory se v této věci různí. Někteří navrhovatelé, jako např. pan poslanec Honajzer, tento návrh dokonce podávali.

Ostatní navrhovatelé (a k nim se počítám i já) trvají na znění společné zprávy u tohoto paragrafu.

Pan poslanec Hirš měl řadu návrhů. Po pravdě musím říci, že žádný z nich nemohu podpořit. Věcně mohu podpořit návrh první, ale i v tomto případě je správnější a přesnější návrh, který podal pan poslanec Benda.

Návrhy pana poslance Vika, jak jistě tušíte, nepodpořím. Stejně tak nemohu podpořit návrh pana poslance Skočovského, podobně návrhy pánů poslanců Nováka a Šolera. Navrhovatelé nepodporují ani návrh pana poslance Tomáše Štěrby.

Z návrhů pana poslance Kavana podporují navrhovatelé návrh první, tzn. za slova "lidských práv" doplnit slova "v preambuli zákona".

První návrh pana poslance Vyvadila je podmíněn schválením návrhu pana poslance Vika, takže navrhovatelé s ním nesouhlasí stejně jako s návrhem pana poslance Vika. Druhý návrh pana poslance Vyvadila, který se týká § 6, naopak navrhovatelé podporují.

Návrhy pana poslance Libora Nováka, jednoho z navrhovatelů, navrhovatelé podporují. Nepodporují naopak ani jeden z návrhů pana poslance Kozáka. Pak je zde návrh pana poslance Hofhanzla, mého stranického kolegy, na zákaz komunistické strany. Navrhovatelé tento návrh nemohou podpořit, protože formulace je chybná, což mě osobně velice mrzí. Navrhovatelé podporují návrh pana poslance Bendy.

K návrhům pana poslance Gjuriče za navrhovatele chci říci, že se domníváme, že tyto věci by měla zvážit sněmovna a rozhodnout se sama, proto se nevyjadřuji. Návrh pana poslance Špačka se týká § 5 - vypustit slova "v souladu s výslovnou nebo domnělou vůlí státních nebo stranických orgánů". Tento návrh byl už obsažen v připomínkách vlády. Domnívám se, že jde o rozšíření, které navrhovatelé mohou podpořit. Naopak nemohou podpořit druhý návrh poslance Špačka, který se týká téhož paragrafu. Pokud by došlo k přijetí tohoto návrhu, byly by pravdivé výhrady, že zákon porušuje zásadu trestního práva - ne dvakrát za stejný čin.

Návrhy paní poslankyně Kolářové navrhovatelé podporují. Nepodporují první návrh pana poslance Stodůlky. Podporují jeho druhý návrh doplnit slova "a svobod" do § 6.

Návrh paní poslankyně Marvanové je lépe řešen jazykově než návrh pana poslance Špačka, i když věcně je to totéž.

Na začátku projednávání tohoto návrhu zákona jsem požádal sněmovnu, aby návrh zákona podpořila. V závěrečném slově již nebudu o nic žádat, protože jsem přesvědčen, že všichni slušní lidé v této sněmovně návrh zákona podpoří. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji navrhovateli. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, s ohledem na skutečnost, že jsme písemný protokol o pozměňovacích návrzích k tomuto zákonu obdrželi až nyní, žádám o možnost 15minutové přestávky pro schůzi klubu dříve než budeme o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, ještě než dojde k přerušení, o kterém nepochybuji, chtěl bych navrhnout sněmovně, aby přijala můj návrh na stažení mého druhého pozměňujícího návrhu, což se netýká prvního, který byl navíc fortifikován paní kolegyní Marvanovou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. O tom ani nemusíme hlasovat, protože to je v rámci společné zprávy. Je tu další faktická poznámka.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Chtěl bych upřesnit svůj návrh - Komunistická strana Čech a Moravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, musím vás pokárat, není otevřena rozprava. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Pane místopředsedo, v seznamu pozměňovacích návrhů byl opomenut můj pozměňovací návrh na zkrácení lhůty splatnosti státních dluhopisů do 30. června 1994.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, prosím, abyste si návrh doplnili.

Vážené kolegyně a kolegové, nechci vás omezovat v dalších faktických poznámkách, ale nebylo by dobré nejdříve hlasovat o procedurálním návrhu a v dalších minutách se potom dohadovat? S faktickou poznámkou se hlásí kolega Skočovský.

Poslanec Miloš Skočovský: Prosím o malou opravu mého návrhu, kde je mírný přepis. Na str. 3, první řádek mého návrhu, § 2 odst. 1 doplnit na konci místo tečky středník a pokračovat "všechny zákony a právní předpisy".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upřesnění. Nyní má slovo kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, když nedávno v ústavně právním výboru kolega Marek Benda řekl cosi, co mně se nezdálo, pokládal jsem za vhodné, aby se mi v ústavně právním výboru omluvil, a on to s veškerým glancem učinil.

Já mám stále za to, že pan kolega Tollner není dnes ve své kůži a bylo moudré, že nastala výměna v osobě řídícího, nicméně mám za to, že moje poslední věta, která byla řečena, řečena býti neměla. Není to korektní. Poslední věta zněla, že není kompetentní, a to nepokládám za správné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za omluvu. Dále bude hovořit kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že byl vznesen procedurální návrh - tuším hlasovat podle jmen domnívám se, že před schůzkou klubu, která by měla trvat 15 minut, by se o tomto návrhu mělo dát hlasovat. O procedurálním návrhu se dává hlasovat bezodkladně. My jsme přistoupili na to, že to bude po skončení rozpravy. Doporučuji tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který se týká hlasování podle jmen a pak přerušit jednání na 15 minut pro zasedání klubů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, děkuji. Procedurální návrhy tu mám napsané a dokonce v pořadí, jak byly předneseny. Předpokládal jsem, že by bylo z logiky věci správné, kdyby to bylo až po projednání v klubech, protože předseda klubu se pak může přihlásit kdykoliv a může nám to všechno zhatit. Domníval jsem se, že by to bylo taktičtější. Bohužel, procedura je taková, jaká je.

Dovolte mi, abych nechal hlasovat o návrhu kolegy Kozáka, abychom v současné době přerušili projednávání tohoto bodu na 15 minut k jednání klubů.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. Je to jasná většina.

Děkuji vám za pochopení. Sejdeme se v 18.10 hodin.

(Schůze přerušena v 17.50 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání s tím, že poprosím paní zpravodajku Röschovou, aby se ujala své funkce.

Poslankyně Anna Röschová: Dámy a pánové, v rozpravě došlo ke 45 vystoupením, neříkám, že vystoupilo 45 poslanců a z toho 22 poslanců předneslo pozměňovací návrhy. Z toho 1 pozměňovací návrh byl procedurální, a sice paní poslankyně Orgoníkové, která podala návrh, abychom o zákonu jako celku na závěr hlasovali po jménech. Domnívám se, že než začneme hlasovat věcně, o tomto procedurálním návrhu bychom měli hlasovat teď.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP