Sobota 10. července 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Mám dát o tomto návrhu hlasovat okamžitě nebo po ukončení rozpravy? (Poslankyně Stiborová: Po ukončení rozpravy.) Pan poslanec Mandelík má slovo. Připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane prezidente Nejvyššího kontrolního úřadu, kolegyně a kolegové, správně bych býval měl vystoupit okamžitě po vystoupení prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, protože jsme považoval za svou povinnost vám sdělit, že ověřovatelé rozpočtového výboru podle usnesení rozpočtového výboru ověřili, že všichni kandidáti, navržení prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu na členy NKÚ, splňují podmínky stanovené zákonem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi, slovo má pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jen stručnou poznámku, kterou bych chtěl podpořit návrh nespěchat s touto volbou, protože jsem se doslechl, že například jeden z kandidátů byl již kandidován do podobné kontrolní instituce, jenže v době, kterou Parlament včera odsoudil. Není asi rozumné, aby muž, který byl kandidován do komunistické kontrolní instituce, mohl mít naši důvěru. Já nemám stoprocentní jistotu, kdy a jak byl kandidován, bylo by třeba tyto věci vyšetřit, prověřit, a vědět to bezpečně. Vzhledem k tomu, že není příliš času, mi nezbývá než říci to, co vím, co jsem se dozvěděl. Dr. Jiří Drábek byl navrhován do Výboru lidové kontroly v roce 1989 a jen 17. listopad zabránil tomu, že výbor už nebyl zvolen. Domnívám se, že by bylo na místě tuto věc prověřit, zda je pravdivá a pokud je, mohli bychom se před hlasováním podle toho zařídit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, už jedenkrát jsem před sněmovnou hovořil o problému kandidáta, tehdy na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, pana Drábka. Byl zde rozšiřován nějaký písemný materiál, který nebyl nikým podepsán, anonym, který hovořil v tom smyslu, jak zde hovořil pan poslanec Wagner.

Je politováníhodné, že do sněmovny se dostávají anonymní, pomlouvačné věci. Mohu konstatovat, že na základě tohoto anonymního sdělení jsem si zavolal do klubu pana Drábka. Na tyto věci, které jsou uvedeny v materiálu, jsem se ho zeptal. Před klubem prohlásil, že se nezakládají na pravdě. To je vše, co mohu k celému případu říci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Navrhoval bych takovýto postup. Prosím o pozornost paní kolegyni Stiborovou.

Tato rozprava byla k návrhu volebního řádu i k předložené kandidátce. K návrhu volebního řádu nepadly žádné pozměňovací návrhy. Domnívám se, že bychom se mohli nyní zabývat schválením volebního řádu, případně odmítnutím, a poté chci využít svého práva předsedajícího a bez hlasování vyhovět vašemu návrhu.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nepadl v rozpravě žádný pozměňovací návrh, domnívám se, že můžeme hlasovat ihned o návrhu volebního řádu, který máme všichni před sebou.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? 2.

Děkuji. Konstatuji, že jsme schválili návrh volebního řádu, který je přílohou usnesení rozpočtového výboru č. 104. Využívám svého práva předsedajícího a vyhlašuji v tomto okamžiku přestávku pro jednání politických klubů.

Sejdeme se ve sněmovní síni ve 20.30 hodin.

(Schůze přerušena ve 20.15 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.49 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přerušili jsme naše jednání, abychom umožnili jednání politických klubů. Prosím, abyste se dostavili do sněmovny. Uzavřeli jsme rozpravu a rozhodli jsme o schválení návrhu volebního řádu. V tomto okamžiku bychom měli přistoupit k volbě členů Nejvyššího kontrolního úřadu veřejným hlasováním. Dovolím si požádat ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby se aktivně zapojili do volby. Bylo by rozumné, aby se jeden zástupce koaličních klubů a jeden zástupce opozičních klubů z řad ověřovatelů ujali své role, obdobně jako jsme postupovali při projednávání minulých bodů dnešní schůze, a zaujali svá místa na místech, která jsou běžně vyhražena vládě. Ostatní ověřovatelé by měli asistovat skrutátorkám, jak je běžné.

Pan kolega Sýkora už zaujal své místo, prosím pana poslance Effenbergera, aby ho následoval, abychom mohli ve smyslu schváleného volebního řádu zahájit proceduru.

Dámy a pánové, byl vám rozdán abecedně uspořádaný seznam návrhu kandidátů pro volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Jako první je na seznamu, který odůvodnil pan doktor Voleník, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, pan ing. Karel Bidlo. Budeme hlasovat o každém kandidátu zvlášť.

Kdo je pro to, aby pan ing. Karel Bidlo byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku! 118.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pan ing. Karel Bidlo byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro, aby se členem Nejvyššího kontrolního úřadu stal pan doktor Jiří Drábek, ať zvedne ruku! 109.

Kdo je proti? 4.

Konstatuji, že pan doktor Jiří Drábek byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dalším kandidátem je pan ing. Vladimír Dušek.

Kdo je pro, aby se členem Nejvyššího kontrolního úřadu stal tento kandidát, ať zvedne ruku. 115. Děkuji.

Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Dámy a pánové, konstatuji, že členem NKÚ byl dále zvolen pan ing. Vladimír Dušek.

Dalším kandidátem je pan JUDr. Jan Holeček.

Kdo je pro, aby se pan JUDr. Jan Holeček stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku. 110. Děkuji. Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pan JUDr. Jan Holeček se stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro, aby se paní ing. Jana Krejčová stala členkou Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku. 107. Děkuji.

Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že paní ing. Jana Krejčová byla zvolena členkou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro, aby se pan ing. Josef Pohl stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku. 108.

Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pan ing. Josef Pohl byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dále se ptám, kdo je pro, aby pan ing. Zdeněk Rodr byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku. 107. Děkuji.

Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pan ing. Zdeněk Rodr byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro, aby pan ing. Alexandr Růžek byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku. 115. Děkuji.

Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pan ing. Alexandr Růžek byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro, aby se pan ing. Zdeněk Smělík stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu, ať zvedne ruku. 102. Děkuji.

Souhlasí ověřovatelé s tímto součtem? Ano.

Kdo je proti? 2.

Konstatuji, že pan ing. Zdeněk Smělík byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ptám se dále, kdo je pro, aby členem NKÚ byl zvolen pan ing. Ladislav Zeman? 105. Děkuji. Není námitek ze strany ověřovatelů.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pan ing. Ladislav Zeman byl zvolen členem NKÚ.

Tím jsme dokončili hlasování a ukončili projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

Dovolte, abych všem zvoleným členům Nejvyššího kontrolního úřadu blahopřál a popřál mnoho zdaru do jejich práce, stejně tak abych poblahopřál prezidentovi NKÚ ke stoprocentnímu úspěchu. Pan dr. Lubomír Voleník se hlásí o slovo, v souladu s jednacím řádem mu ho samozřejmě uděluji.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Lubomír Voleník: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci českého Parlamentu, děkuji vám za důvěru, kterou jste dali mým návrhům, a věřím, že před vás budu vždycky moci předstupovat se zprávami o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu tak, abych s těmito svými přednesy vždy vyšel se ctí, i se ctí tento Parlament a tato země, a každý občan aby v této zemi pohlížel k NKÚ jako k úřadu, který dbá o to, aby nic v této zemi nebylo vynaloženo ze státních prostředků nadarmo. Děkuji ještě jednou. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu dr. Lubomíru Voleníkovi. Konstatuji, že jsme projednali 45. bod této schůze. O slovo se hlásí pan poslanec Vladimír Budinský, prosím, aby přistoupil k řečništi.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych navrhnout do našeho jednání nový bod, který by se jmenoval "Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku ". Chtěl bych jen velmi stručně tento bod odůvodnit.

Včera se nám nepodařilo zvolit dozorčí radu Fondu národní majetku tak, aby mohla fungovat, tzn., aby mohla mít nejméně tři členy a byla usnášeníschopná. Hospodářský výbor se touto situací včera zabýval a konstatoval, že situace, kdy při přípravě druhé vlny kupónové privatizace bude Fond národního majetku, který realizuje privatizaci, po téměř tři měsíce bez svého důležitého orgánu, kterým je dozorčí rada, je nepřijatelná.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně zvolit dozorčí radu Fondu národního majetku České republiky v celkovém počtu alespoň tří členů tak, aby mohla plnit své úkoly. Prosím vás tedy o zařazení tohoto bodu na program dnešní schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému. O jeho návrhu je třeba hlasovat neprodleně. Kdo je prosím pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 73. Děkuji.

Kdo je proti? 15 poslanců je proti.

Konstatuji, že návrh pana poslance Budinského byl přijat.

Dámy a pánové, dalším bodem, který jsme se rozhodli projednat, je

XXXXVI.

Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny

Prosím navrhovatele, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k přerušení zasedání...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte prosím, chtěl bych požádat přes pokročilou hodinu o klid. Děkuji a prosím, abyste pokračoval.

Poslanec Oldřich Kužílek: Tento návrh jsem předal předsedům poslaneckých klubů zhruba před půl dnem. Doufám, že byl nějakým způsobem projednán, a proto se omezím na poměrně stručné zdůvodnění.

Ústava ČR v čl. 34, odst. 2 zná institut přerušení zasedání Parlamentu. Je zřetelné, že tento institut v ústavě neexistuje z žádného jiného důvodu, než z toho, čemu se jinak říká prázdniny. Protože prázdniny musíme mít, navrhuji, abychom tento institut k tomu též využili a aby věci byly pojmenovány správnými jmény.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se usnesla takto.

l. podle čl. 34, odst. 2 Ústavy ČR se zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu přerušuje na období od 19. 7. do 20. 8. 1993,

II. podle § 3, odst. 2 jednacího řádu se stanoví, že

a) se v době tohoto přerušení zasedání poslancům nerozesílají návrhy zákonů podle § 75 jednacího řádu,

b) orgány Poslanecké sněmovny mohou v době tohoto přerušení jednat,

c) lhůty již rozeslaných návrhů zákonů běží."

Tolik návrh usnesení. Abych přiblížil suchou řeč tohoto návrhu běžnému životu, vysvětluji, že tímto návrhem se chce dosáhnout pouze toho, aby - jsou-li i pro Parlament jakési prázdniny - v tomto období neprobíhalo to, že vláda předkládá návrhy a tyto návrhy jsou okamžitě rozesílány poslancům, což znamená, že začíná běžet lhůta a poslanci se musejí těmito návrhy zabývat. Domnívám se - zejména pro ty, kteří jsou v Parlamentech již několik let, kdy žádné prázdniny neexistovaly a přitom sami cítíte, co dělá červenec s Parlamentem - že bude dobré, když Parlament konečně přistoupí k tomu, co je běžné, co potřebuje a co je v každé zemi zvykem, že se na léto zasedání přeruší, že tak poslanci sami učiní a Parlament se nebude tvářit, že se děje něco jiného. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Kužílkovi. Pokud je mi známo, tento problém byl probírán na politickém grémiu a předseda Poslanecké sněmovny požádal o vyjádření ústavně právní výbor.

V tomto okamžiku se o slovo hlásí předseda tohoto výboru pan poslanec Výborný. Prosím ho, aby zaujal místo u řečniště.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, je správná informace o tom, že předseda Poslanecké sněmovny požádal ústavně právní výbor, aby předběžně vyjádřil své stanovisko k možnosti přerušit zasedání Poslanecké sněmovny ve smyslu ústavy a současně aby zodpověděl tento výbor otázky, zda v průběhu přerušeného zasedání běží lhůty ve vztahu k rozeslaným návrhům zákonů a zda se mohou či nemohou scházet orgány sněmovny:

Ústavně právní výbor po poměrně rozsáhlé rozpravě, které se zčásti účastnil i předkladatel tohoto návrhu pan poslanec Oldřich Kužílek, zaujal svými usneseními číslo, tuším, 106, 107, 108 - to ale nemusí být úplně přesné tato stanoviska:

Především, i kdyby došlo k přerušení zasedání Poslanecké sněmovny podle ústavy, nadále je možné, aby jednotlivé orgány sněmovny - výbory, komise, vyšetřovací komise, event. poslanecké kluby, neboť i tyto jsou počítány mezi orgány sněmovny - byly svolávány a jednaly.

Dalším usnesením ústavně právní výbor zaujal stanovisko, že lhůty k projednávání zákonů i v době, kdy je zasedání sněmovny přerušeno, běží.

A konečně, když jsme hlasovali v našem výboru o tom, zda je doporučeníhodné přerušit zasedání Poslanecké sněmovny ve smyslu článku 34, odst. 2 Ústavy ČR, hlasovali pro takové doporučení, pro takové stanovisko, jen 2 členové ústavně právního výboru, takže jsme toto doporučení neučinili. Chápali jsme, samozřejmě, a je potřeba to poctivě říci, že jde v zásadě jen okrajově o otázku právní. Spíše jde o otázku rozhodnutí politického. Nicméně není možné přehlédnout, že i když jen okrajově, tak přece jen se jedná také o otázku právní. Ústava totiž připouští přerušení zasedání Poslanecké sněmovny, ale starý jednací řád, který není odvozen z této ústavy, vlastně nic neříká o tom, co se má díti nebo co se naopak nemá díti a co se neděje v průběhu přerušeného zasedání. A právě i z tohoto důvodu pouze 2 členové ústavně právního výboru podpořili ten názor, že by zasedání sněmovny mělo být přerušeno.

Podávám tuto informaci o jednání ústavně právního výboru ne proto, abych ovlivňoval vaše hlasování, ale proto, že považuji za korektní informovat sněmovnu o tom, že jeden z výborů jistým způsobem předběžně se vyjádřil k tomu, co právě dnes navrhuje kolega Kužílek.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan kolega Vyvadil s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Navrhuji, aby se hlasovalo odděleně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Odděleně o kterých bodech, prosím? Pan kolega Kužílek se hlásí do rozpravy?

Poslanec Oldřich Kužílek: Zcela stručně chci říci tolik. V ústavně právním výboru se projednával návrh na přerušení. Konstatovalo se, že jednací řád toto málo upravuje. Proto jsem doplnil usnesení o určitý výklad na základě § 3, odst. 2 jednacího řádu, který umožňuje upravovat to, co přímo jednacím řádem není dostatečně detailně upraveno. Jediné, co by tedy v tuto dobu nastalo, by bylo nerozesílání návrhů zákonů poslancům. To znamená, že by u nich nezačala běžet 60 denní lhůta po dobu přerušení. U těch, které jsou už rozeslány, by lhůta běžela. To je vše, co jsem v usnesení doplnil. Proto se domnívám, že není vhodné navrhovat rozdělení usnesení. Druhá část je k té první navržena proto, že by sama o sobě byla jaksi nedostatečná. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pak kolega Páv se hlásí o slovo. Prosím.

Poslanec Tomáš Páv: Pane předsedo, pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych se jen ještě zeptat na něco, co vyplývá z mé právní nevědomosti. Pochopím, že se tu můžeme sejít - výbory atd. Chci se však zeptat, zda usnesení, která v té době přijmeme, budou zcela právně platná, jako ve chvíli, kdy běží normální zasedání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já bych si dovolil podotknout, že jde o vážný problém. My se budeme muset rozhodnout o tomto problému. Chtěl bych jenom říci, že já, jako zvolený předseda komise k územně správnímu uspořádání, se obávám, že budu muset několikrát v průběhu uvažované lhůty svolat komisi vzhledem k naléhavosti problému. V debatách, které jsem měl k této záležitosti, jsem nepochopil rozdíl mezi tím, když bude přerušeno zasedání a nebude přerušeno zasedání.

Do rozpravy se hlásí dále pan kolega Kužílek. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, není složité ty dotazy zodpovědět. Když jsem uváděl bod programu, sdělil jsem, že do určité míry jde o návrh, který by měl podle mého názoru pouze zvyšovat parlamentní kulturu. To znamená, že věci jsou pojmenovány tak, jak mají být pojmenovány a případně i některé mechanismy, z nichž některé se mohou zdát někomu málo podstatné, někomu více podstatné, budou fungovat. To je obecně. Rozdíl mezi stavem, kdy není přerušeno zasedání a kdy je přerušeno zasedání, je v tom, že když je přerušeno jednání, může předseda Parlamentu svolat schůzi, může ji svolat také na žádost určitého počtu poslanců nebo na žádost vlády, ale má se samozřejmě tím pádem za to, že v takovém případě ji může svolat jedině z důvodu, který skutečně objektivně bude velmi závažný, že bude obecně nutno posoudit, že takový důvod je závažný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid, abychom mohli rozumět poslancům, kteří hovoří.

Poslanec Oldřich Kužílek: Když bude přerušeno, mohou se zejména poslanci z opozice cítit poškozeni v případě takové možnosti, že nečekaně bude svoláno bez zvláštního důvodu zasedání, na kterém bez jejich přítomnosti bude něco projednáváno. To je asi smysl parlamentní kultury v tomto bodě.

Na otázku pana poslance Páva bych chtěl říci, že fakt přerušení nic nemění na charakteru usnesení orgánů sněmovny, jako jsou výbory, komise a dalších, které v tu dobu budou přijaty.

Pokud by mělo být přijato usnesení schůze, musela by být nejdříve svolána, čímž by došlo k ukončení tohoto přerušení, takže to není problém. (Veselost.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Přihlásil jsem se do rozpravy, dovolte, abych přednesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze. (Dlouhotrvající potlesk.)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 11.

Budeme se zabývat dalším bodem programu. Tento bod je přerušen a problém je odložen na zasedání příští schůze. Prosím pana kolegu Kužílka, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Děkuji, pane předsedající, chtěl bych jen poděkovat za hladký průběh projednávání tohoto bodu. (Potlesk a veselost.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte, abych vyslovil zcela upřímné přání, touhu a přesvědčení, že nás podobná atmosféra bude provázet i při projednávání dalších bodů poté, co přerušíme nebo ukončíme naše jednání a sejdeme se zde opět v září.

Dámy a pánové, dalším bodem programu je bod

XXXXVII.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Dávám slovo vám, kolegyně a kolegové, a ptám se kdo se hlásí do rozpravy? - Pan kolega Exner, prosím.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, je velmi pokročilá doba a není rozumné schůzi dále prodlužovat. Přesto však problém, který chci přednést, je relativně vážný a důležitý, a proto bych tento dotaz přednesl. Kromě toho jsem dotazován řadou voličů a žádán, abych se na tyto otázky dotázal.

Svůj dotaz směřuji na pana ministra vnitra.

1. května 1993 asi ve třičtvrtě na čtyři jsem scházel v Praze 7 z Letné ke Švermovu mostu shodou okolností právě v době, kdy síly Policie ČR zaujímaly místa, jak jsem později pochopil, k usměrnění pochodu anarchistů. Policisté v různých uniformách, tradičních i nových, byli soustředěni kolem dopravních prostředků na nábřeží asi 30 metrů od mostu. 4 z nich však vystupovali po parkových cestách nahoru na Letenskou pláň, přímo jsem je míjel. Měli podle pohledu nové černé uniformy s velkým obdélníkovým nápisem "Policie", avšak ani jeden z nich neměl identifikační číslo policisty.

V této souvislosti prosím odpovědět na tyto dotazy:

1. Kdo byl v daném případě odpovědný za označení policistů identifikačním číslem, případně proč policisté tímto číslem nebyli označeni.

2. Jaký je účinek opatření přijatých po poslední Velké Pardubické k nošení identifikačních čísel policistů.

3. Jak pan ministr posuzuje důvěru občanů k ujištění jeho i dalších odpovědných pracovníků ministerstva vnitra a Policie ČR o tom, že Policie bude při podobných příležitostech identifikační čísla v souladu s příslušnými předpisy vždy užívat.

4. A poslední otázka, zda budou případně přijata nová opatření v této oblasti. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP