Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 16. schůze

16. schůze (15., 16., 17., 18. února 1994)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 801 až 809 a 818

Projednávání (15. února 1994)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 810, 811, 819

Projednávání (15. února 1994)

III. Návrh na odvolání ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. února 1994)

IV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně Mileny Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku

Projednávání (15. února 1994)

V. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Karla Ledvinky a dalších na vydání zákona o sdružování v politických stranách

Projednávání (15. února 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569

Projednávání (15. února 1994)

VII. Vládní návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, podle sněmovních tisků 756 a 820

Projednávání (15. února 1994)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 600 a 823

Projednávání (15. února 1994)

IX. Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti, podle sněmovních tisků 603 a 822

Projednávání (15. února 1994)

X. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů, podle sněmovních tisků 791 a 824

Projednávání (15. února 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (15. února 1994)
Projednávání, část č. 2 (18. února 1994)

XII. Vládní návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovních tisků 604 a 825

Projednávání, část č. 1 (16. února 1994)
Projednávání, část č. 2

XIII. Návrh poslance Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., podle sněmovních tisků 749 a 827

Projednávání (16. února 1994)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a Jana Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993, podle sněmovních tisků 777 a 828

Projednávání (16. února 1994)

XV. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích, podle sněmovních tisků 648 a 829

Projednávání (16. února 1994)

XVI. Návrh poslance Jana Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 494 a 630

Projednávání (16. února 1994)

XVII. Návrh poslance Miroslava Kašpárka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 602 a 830

Projednávání (16. února 1994)

XVIII. Návrh poslanců - členů zahraničního výboru a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, podle sněmovních tisků 798 a 831

Projednávání (16. února 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

Projednávání (16. února 1994)

XX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu Evropské rámcové dohody o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány

Projednávání (16. února 1994)

XXI. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

Projednávání (16. února 1994)

XXII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1993

Projednávání (16. února 1994)

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Projednávání, část č. 1 (16. února 1994)
Projednávání, část č. 2 (17. února 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (17. února 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. února 1994)

XXVI. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost

Projednávání (17. února 1994)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 547 a 821

Projednávání (17. února 1994)

XXVIII. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 846

Projednávání (17. února 1994)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766 a 832

Projednávání (17. února 1994)

XXX. Vládní návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. května 1993 v Praze, Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře, a Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti, podle sněmovních tisků 570 a 621

Projednávání (17. února 1994)

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných státními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákon ČNR 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525 a 746

Projednávání (18. února 1994)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 616 a 647

Projednávání, část č. 1 (18. února 1994)
Projednávání, část č. 2

XXXIII. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, podle sněmovních tisků 700 a 826

Projednávání, část č. 1 (18. února 1994)
Projednávání, část č. 2

XXXIV. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním ústavního soudce

Projednávání (18. února 1994)

XXXV. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994, podle sněmovních tisků 738, 738 A, 738 B

Projednávání (18. února 1994)

XXXVI. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994, podle sněmovního tisku 768

Projednávání (18. února 1994)

XXXVII. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace ORBIS

Projednávání (18. února 1994)

XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby

Projednávání (18. února 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993

Projednávání (18. února 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Projednávání (18. února 1994)

XXXXI. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Projednávání (18. února 1994)

XXXXII. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Projednávání (18. února 1994)

XXXXIII. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS (pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP)

Projednávání (18. února 1994)

XXXXIV. Rezignace člena Rady České televize

Projednávání (18. února 1994)

XXXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 812

Projednávání (18. února 1994)

XXXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 813

Projednávání (18. února 1994)

XXXXVII. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi

Projednávání (18. února 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP