Čtvrtek 17. února 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci výuky dějepisu na středních školách pomocí učebnice České a Československé dějiny II. díl - tisk 539. Odpověď byla předložena jako tisk 539 A. její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Jan Vik: Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec nesouhlasí. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Jana Vika ve věci výuky dějepisu na středních školách pomocí učebnice České a Československé dějiny II. díl, uvedenou v tisku 539 A."

Kdo podporuje tento návrh ve 103. hlasování? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat - 26 poslanců bylo pro, 31 proti, 26 se zdrželo hlasování.

Dovolte mi tedy navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Jana Vika ve věci výuky dějepisu na středních školách pomocí učebnice České a Československé dějiny II. díl, uvedenou v tisku 539 A."

Kdo ve 104. hlasování podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 187, zdrželo se 20 poslanců.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci předložení návrhu zákona k soukromým školám podle sněmovního tisku 736. Odpověď byla předložena jako tisk 736 J. Prosím paní poslankyni o vyjádření.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, je mi milou povinností panu ministru Piťhovi poděkovat za odpověď určující předpokládaný termín nabytí účinnosti zákona o předškolním, základním a středním vzdělávání. Dovolte mi uvést, že mnozí z této sněmovny to považovali za zcela neskutečné. Já nyní už nikoli. Ještě jednou děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Evy Fisherové ve věci předložení návrhu zákona k soukromým školám, uvedenou v tisku 736 J."

Kdo ve 105. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 85 poslanců, nikdo nebyl proti, 9 poslanců se zdrželo.

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Vladislava Nedorosta ve věci zamítnutí žádosti paní Jiřiny Šimkové na zřízení soukromé mateřské školy na ulici Emila Holuba, v Havířově - V podlesí, 760. Odpověď byla předložena jako tisk 760 A. Prosím pana poslance o vyjádření. Pro nepřítomnost pana poslance předpokládám, že můžeme projednávání této interpelace přesunout na další schůzi.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci zřizování a vlastní existence soukromých škol a zařízení, která jsou k provozu těchto škol nutná, podle sněmovního tisku 767. Odpověď byla předložena jako tisk 767 A. Prosím paní poslankyni o vyjádření.

Poslankyně Hana Orgoníková: Souhlasím a děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasí a děkuje. Já také a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci zřizování a vlastní existence soukromých škol a zařízení, která jsou k provozu těchto škol nutná, uvedenou v tisku 767 A."

Ptám se, kdo ve 106. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato - 76 poslanců hlasovalo pro, 1 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci výuky na gymnáziu v Kutné Hoře podle sněmovního tisku 796. Odpověď byla předložena jako tisk 796 A. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, s vaší odpovědí nemohu souhlasit z několika důvodů.

Za prvé - zřejmě jste vůbec nepochopil otázku o studentech na gymnáziu. Já bych považoval za velmi povážlivé, kdyby se studenti gymnázia v politické výchově dozvídali pouze skutečnosti, kdo je prezidentem republiky a jak se jmenuje ministerský předseda - jak to totiž vyplývá z vaší odpovědi. A že tedy nepovažujete za porušení demokracie, když se student dozví, že v čele

státu dnes stojí prezident Václav Havel a v čele vlády premiér doc. ing. Václav Klaus. To bychom velmi, ale opravdu velmi velice zjednodušili naši politickou scénu na neblaze vzpomínaný marxismus-leninismus, ve kterém bylo možno pouze hledat odpovědi na jakékoli otázky, a toto učení bylo jediné pravdivé a o ostatních se nemluvilo, protože byly nemarxistické. Nezavádějme si proto do naší politiky další "izmy" - jména si laskavě doplňte sám, protože bych se nerad dostal do konfliktu s § 102 a 103.

Za druhé - v mojí otázce vůbec nešlo o to, kdo je prezidentem a kdo je premiérem. Dovolím si odcitovat odstavec, o který hlavně jde. Cituji: "Ptám se tedy, jak je možné, že např. na gymnáziu v Kutné Hoře se opět studentům podsouvají prototypy demokratů Václava Klause a Václava Havla a jak je možné, že opět existuje pouze jedna ekonomie, a to Klausova. Navíc k tíži těchto demokratů jejich názory prezentují učitelé, kteří aktivně v minulých letech opěvovali filozofii Marxe, Engelse a Lenina a pro něž byla závazná jediná a správná politická ekonomie."

Jak je vidět, šlo mi zcela o něco jiného, a sice o různé ekonomické směry. Tak jako byla dříve jediná správná politická strana a jediná správná politická ekonomie, která právě měla za úkol podpořit správnost ekonomiky této jediné správné strany, nyní se děje něco podobného. Jedině správná ekonomická koncepce - dle přednášejících na kutnohorském gymnáziu - je koncepce doc. Klause. Ostatní jsou zřejmě špatné, a proto se o nich nikdo nezmiňuje.

Namátkou si vzpomínám na ekonomickou koncepci profesorů Matějky, Zeleného, Komárka a dalších, které se velmi podstatně lišily od té oficiální. A právě v tomto byla podstata mé otázky, na kterou jste takovým - mírně řečeno - přezíravým způsobem odpověděl.

V souvislosti s vaší odpovědí mě napadá otázka, kterou jste nadhodil, o demokracii v tomto státě. Není to právě vaše odpověď na moji interpelaci, která by mohla být jednou z příčin mých obav o naši demokracii? Proto z těchto důvodů s vaší odpovědí nemohu souhlasit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci výuky na gymnáziu v Kutné Hoře, uvedenou v tisku 796 A."

Ptám se, kdo ve 107. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 27, proti 40, zdrželo se 15 poslankyň a poslanců.

Dovolte mi tedy navrhnout následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci výuky na gymnáziu v Kutné Hoře, uvedenou v tisku 796 A."

Kdo tedy ve 108. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 45 poslanců, proti 17, zdrželo se 20 a nehlasovalo 22.

Než budeme pokračovat, dovolte, abych vás odhlásil a poprosil, abyste se znovu zaregistrovali.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci vyřešení neúnosného stavu v oblasti životního prostředí města Nového Jičína a obce Starý Jičín, který je způsoben provozem na komunikaci l/48 - tisk 712. Odpověď se předkládá jako tisk 712 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance a já pana poslance prosím o vyjádření.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, na tuto interpelaci přišly dvě odpovědi, které mají číslo sněmovního tisku 712 A a 712 B. Dovolil bych si odpovědět na obě současně. Nejdříve se budu věnovat odpovědi místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, předkládané jako sněmovní tisk 712 A.

Pan ministr navrhuje, aby se na výstavbu protihlukových bariér na silnici l/48 použilo prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu pro zlepšení životního prostředí na území severní Moravy. Okresu Nový Jičín byla přidělena částka 20 milionů korun, kterou bude přerozdělovat okresní shromáždění. Uvolnění finančních prostředků pro tento účel není reálné, protože jak uvedu pro informaci, jen na výstavbu vodovodů a kanalizací je pro letošní rok zapotřebí vynaložit částku 56 milionů korun a další prostředky jsou nutné k odstranění ekologických škod, způsobených pobytem sovětské armády ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Také jím druhé navrhované řešení, to je požádat o poskytnutí finanční podpory státní Fond životního prostředí, je neschůdné. Dle sdělení jeho ředitele pana Beneše nespadá tato záležitost do působnosti fondu, protože, cituji z jeho dopisu, "opatření tohoto druhu spadají více do problematiky ochranných životních podmínek a zdraví obyvatelstva než do problematiky životního prostředí".

Nyní k vyjádření odpovědi ministra životního prostředí pana Bendy, která je obsažena v tisku 712 B. Měl jsem radost, že pan ministr chápe problémy, které obtěžují více jak 20 tisíc občanů a má snahu pomoci. Rovněž oceňuji, že pracovníci ministerstva pod jeho vedením věnují pozornost výstavbě dopravních staveb z hlediska zatížení krajiny a dodržování ekologických limitů, takže k obdobných chybám by v budoucnu již docházet nemělo.

Ale ani jím navrhované řešení problém nevyřeší, protože stejně jako pan ministr Kočárník, tak i pan ministr Benda odkazuje na použití prostředků Fondu životního prostředí. Bylo by zbytečným zdržováním poslanců a členů vlády znovu opakovat stanovisko jeho ředitele.

Okres Nový Jičín patří k těm okresům, které dostaly ze státního rozpočtu jen velmi málo účelových investičních prostředků, snad nejméně ze všech okresů a hned po okrese Bruntál má největší nezaměstnanost v Severomoravském kraji a ta se navíc neustále zvyšuje. Každá aktivita směřující k vytvoření dočasných pracovních příležitostí se zde setká s příznivým ohlasem. Proto jsem ve své interpelaci navrhl spojit potřebné s užitečným. Patřím k poslancům, kteří mají výhrady k přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím státního rozpočtu, protože k hlavním úkolům státu patří zajistit proporcionální rozvoj celého území a nejen jeho jednotlivých částí. Proto tam, kde je vysoká nezaměstnanost, by mělo být poskytnuto ze státního rozpočtu více finančních prostředků a směrováno více veřejných zakázek.

Chápu ale, že státní pokladna není bezedná. Proto respektuji schválený rozpočet. Nepatřím k těm poslancům, kteří obíhají jednotlivá ministerstva a získávají prostředky jinou, podle mne pro poslance nedůstojnou cestou. Domnívám se, že institut interpelace je zde právě pro takovéto naléhavé případy, které je nutno řešit ve veřejném zájmu. Nebudu žádat Poslaneckou sněmovnu, aby odpověď pánů ministrů nepřijala, nebudu žádat ani jiné hlasování. Po předcházejících zkušenostech na takto navržené usnesení kladný výsledek neočekávám, protože celá řada poslanců si dosud neuvědomila svoje já a jsou pouhým kolečkem hlasovací mašinérie, které je předem naprogramováno, jak má výsledek hlasování dopadnout a ke své škodě nedokáží rozhodnout, kdy slouží dobru a kdy slouží zlu.

Obracím se proto znovu na pány ministry se žádostí, aby přehodnotili své odpovědi a společným úsilím se pokusili potřebnou finanční částku zajistit a tím přispět k realizaci užitečné věci a dokázali tak, že jim potřeby občanů nejsou lhostejně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, pane kolego, trochu jste mě dostal do úzkých, vzhledem k jednacímu řádu, musím se vás zeptat, zdali tudíž považujete odpověď na svoji interpelaci za vyřízenou.

Poslanec František Kačenka: Ano, považuji ji za vyřízenou ve smyslu jednacího řádu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, to znamená, že už ji nebudeme znovu projednávat. Děkuji.

Pan kolega Opatřil zde není, pan kolega Vyvadil zde není, pan kolega již tu je, takže místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín podle sněmovního tisku 742. Odpověď se předkládá jako tisk 742 E. Žádám pana poslance, aby se vyjádřil. (Poslanec Opatřil: Souhlasím.) Pan poslanec souhlasí, já děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecké sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, uvedenou v tisku 742 E."

Ptám se, kdo ve 109. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat pro 66 hlasů, nikdo proti, 5 se hlasování zdrželo.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci dálnice D 47, podle sněmovního tisku 744. Odpověď se předkládá jako tisk 744 C. Prosím pana poslance o vyjádřeni. (Poslanec Opatřil: Souhlasím.) Pan poslanec s odpovědí souhlasí, takže děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci dálnice D 47, uvedenou v tisku 744 C."

Kdo podporuje tento návrh usnesení ve 110. hlasování? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro 60 hlasů, proti 2, 10 poslanců se zdrželo hlasování.

Kolega Vyvadil zde není, takže musíme odložit projednávání jeho interpelace na další schůzi.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci prošetření způsobu stanovení maximální ceny benzinu od 1. 1. 1994 - podle sněmovního tisku 788. Odpověď se předkládá jako tisk 788 A. Pan poslanec Vorlíček se chce vyjádřit, prosím.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pane místopředsedo, páni členové vlády, dámy a pánové, já bych se zároveň vyjádřil i k odpovědi na interpelaci 788 B. Chtěl bych konstatovat, že pan ministr Bělehrádek v odpovědi říká, že Ministerstvo pro hospodářskou soutěž šetří v současné době, zda zpracovatelé ropy nezneužívají svého dominantního postavení a zda snížení ceny rafinerií asi o 20 h není neúměrně nízké vzhledem ke snížení ropy. To bylo v podstatě cílem mé interpelace. Já bych jenom pana ministra Bělehrádka požádal, zda by se nepodíval na to, jestli téměř dokonale jednotné ceny benzinu u čerpadel na horní hranici od Aše až po Jablunkovský průsmyk, bez ohledu na prodejce, bez ohledu na podmínky, nejsou projevem cenového kartelu. Jinak jsem s odpovědí spokojen.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí? Takže ji končím. (Žádost z pléna o odhlášení.) Jste tedy odhlášeni. Rozpravu jsem skončil a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci prošetření způsobu stanovení maximální ceny benzinu od 1. 1. 1994, uvedenou v tisku 788 A."

Ptám se, kdo ve 111. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79 poslanců, nikdo nebyl proti, 5 poslanců se zdrželo hlasování.

Omlouvám se vám všem, pan kolega Kačenka souhlasil s tím, že jeho interpelace se už nebude dále projednávat. Přesto mi dovolte, abych vás požádal o souhlas sněmovny s tímto návrhem. Je to podle jednacího řádu nutné.

Ptám se vás proto, kdo ve 112. hlasování souhlasí s návrhem pana kolegy Kačenky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 78, proti 1, 4 se zdrželi hlasování.

Vrátil se nám pan poslanec Vyvadil. Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci zohlednění práce studentů při přípravě novel daňových předpisů podle sněmovního tisku 585. Odpověď se předkládá jako tisk 585 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Prosím pana poslance, aby se vyjádřil. (Poslanec Vyvadil dává z lavice najevo nesouhlas.) Poslanec Vyvadil nesouhlasí. Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci zohlednění práce studentů při přípravě novel daňových předpisů, uvedenou v tisku 585 A."

Ptám se, kdo ve 113. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 34, 20 se zdrželo hlasování.

Dovolte mi, abych vám navrhl následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci zohlednění práce studentů při přípravě novel daňových předpisů, uvedenou v tisku 585 A."

Ptám se, kdo ve 114. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 23 a 23 se zdrželo hlasování.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci hospodaření se státním majetkem - tisk 710. Odpověď byla předložena jako tisk 710 A. Prosím paní poslankyni o vyjádření.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jako parlamentní tisk č. 710 jsem dne 1. 11. 1993 podala na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe interpelaci ve věci hospodaření se státním majetkem. Pan ministr mi odpověděl dopisem č. j. 6703/93-100 ze dne 21. 12. 1993.

Položila jsem panu ministrovi čtyři zcela konkrétní otázky a zdůvodnila jsem je zcela konkrétním případem zneužití pravomoci ze strany náměstka ministra zemědělství pana ing. Václava Slavíčka. Případ podrobně líčí má původní interpelace. Nyní jen připomínám, že šlo o pronájem budovy Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze - Řepích kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského za symbolickou částku 1 Kč za metr čtvereční ročně. Smlouva i její pozdější dodatek, kterým se doba pronájmu změnila na 99 let, byla podepsána na výslovný příkaz náměstka Slavíčka, což stojí psáno v původním znění smlouvy i v dodatku. Je prokazatelné, že pan náměstek Slavíček si vynutil souhlas se smlouvou hrubým nátlakem na své podřízené. Pan ministr Lux mi však na konkrétní vylíčení tohoto případu odpověděl, že smlouva předešla škodám z předem prohraného sporu mezi státem a kongregací milosrdných sester. K tomu ještě přidal chválu na záměr této kongregace - zřídit v budově léčebnu dlouhodobě nemocných a částečně obnovit ženskou trestnici.

Tato odpověď natolik připomíná vysvětlování, které podával ve sdělovacích prostředcích náměstek Slavíček, že mi nezbývá, než předpokládat jeho autorství i zde. Kdyby se ovšem pan ministr věnoval skutečnému prošetření mé interpelace a nespoléhal na slovo svého náměstka, zjistil by, že není o záležitostech svého resortu informován tak, jak se asi domnívá. Základem jeho odpovědi na mou interpelaci je totiž tvrzení, že vlastnictví pronajaté budovy a přilehlých pozemků nikdy na stát nebylo převedeno, před ani po 25. 2. 1948. Z toho plyne, že kongregace milosrdných sester je nadále vlastníkem tohoto majetku, jak se ostatně v závěru odpovědi výslovně uvádí.

Odkaz na "list vlastnictví, obecný výpis z vložky č. 50 pozemkové knihy, katastrální území Řepy Trestnice" má zřejmě toto tvrzení dokládat. Kdyby pan ministr využil početného aparátu svého úřadu k prověření uvedených údajů, ušetřil by si ostudu svého podpisu pod nepravdivým tvrzením. I on by se totiž patrně v takovém případě seznámil s výpisem z pozemkové knihy katastrálního území Řepy, číslo knihovní vložky 690, a s výpisem z evidence nemovitostí - list vlastnictví č. 34 a evidenční list č. 1. Dověděl by se odtud, že podle přídělově listiny ONV Praha-západ ze dne 3. 2. 1958 bylo vlastnické právo k pronajatým nemovitostem vloženo na Československý stát.

Pokud by ostatně stát vlastníkem nebyl, nemohla by Kongregace s výzkumným ústavem nájemní smlouvu vůbec uzavřít, ani kdyby tak náměstek Slavíček sebedůrazněji přikazoval. Milosrdné sestry by si v takovém případě jakožto vlastník pronajímaly svůj majetek od státu jakožto nevlastníka. Jak by mohly přejímat majetek a poukazovat částky nájemného dle smlouvy, kterou by jako právní absurditu nebylo vůbec možno zaregistrovat?

Tyto elementární principy jsou jasné i neprávníkům, zřejmě však nejsou jasné ministrovi a dokonce místopředsedovi vlády, podepsanému pod dokumentem. který je zcela jasně ignoruje.

Dále konstatuji, že místopředseda vlády a ministr zemědělství ing. Josef Lux se vyhnul odpovědi na otázky v mé interpelaci jednoznačně formulované. Obecné tvrzení, že Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond České republiky postupují ve věci privatizace majetku, na který si dělá nároky římskokatolická církev dle zákona č. 229/91 Sb., není odpovědí na otázku, zda ministr či některý z jeho podřízených uzavřel o postupu v případech privatizace takového majetku formální či faktickou dohodu s orgány této církve.

Tvrzení, že Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond jsou povinny při privatizaci zjistit, zda nejde o neprivatizovatelný majetek v souladu s výše uvedeným zákonem, není odpovědí na otázku, zda má Ministerstvo zemědělství či Pozemkový fond České republiky k dispozici seznamy takového majetku a zda byly vypracovány z jejich vlastní iniciativy či na základě jednání s orgány římskokatolické církve. Ministrovo prohlášení, že vztahy pana náměstka ing. Slavíčka s Biskupskou konferencí a Pražským arcibiskupstvím jsou jeho soukromou záležitostí, nemohu chápat jinak, než jako arogantní výsměch.

Stačí porovnat výši nájemného jedna koruna za metr čtvereční ročně, kterou přikázal náměstek Slavíček přijmout Výzkumnému ústavu zemědělské techniky, s nájemným ve výši 1000 korun za metr čtvereční ročně, které platil Památník národního písemnictví strahovským premonstrátům od října 1991 a které bylo od 1. 1. 1994 zvýšeno na 1500 korun za metr čtvereční ročně. Zatímco Výzkumný ústav zemědělské techniky dostal za poslední dva měsíce roku 1993 od boromejek 2000 korun nájemného, vyplatil Památník národního písemnictví za totéž období premonstrátům 753 500 korun. Zatímco za celý rok 1994 zaplatí boromejky na nájemném 8 tis. korun, získají premonstráti 5 710 500 korun.

Náměstek ministra zemědělství tak fakticky zřídil pro římskokatolickou církev svou soukromou nadaci, jejímž prostřednictvím jí poskytuje milionové dotace. Vztahy státního úředníka k instituci, které může plynout a skutečně plyne z výkonu jeho funkce majetkový prospěch, nejsou v civilizovaných zemích nikdy jeho soukromou záležitostí. Tím méně jí mohou být v případě, kdy jde o prospěch tak značný a dosažený zneužitím služební pravomoci.

Dále jsem se tázala, zda ministr zemědělství pokládá za správné počínání svého náměstka v celé záležitosti. Aniž bych chtěla zpochybňovat obecnou prospěšnost myšlenky využít pronajímaných budov Výzkumného ústavu zemědělské techniky ke zřízení léčebny dlouhodobě nemocných a dalším humanitárním účelům, musím konstatovat, že ministrovu odpověď lze shrnout heslem "účel světí prostředky". Tím je dána i jeho závěrečná odpověď, že ve věci nehodlá přijmout žádné opatření.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, z výše uvedených důvodů nemohu souhlasit s odpovědí pana ministra a místopředsedy vlády Josefa Luxe. Současně navrhuji, aby tato sněmovna přijala navíc ještě další usnesení, o kterém by se hlasovalo odděleně a které by znělo:

"Poslanecká sněmovna podává podnět podle § 17 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě, k prošetření věci hospodaření se státním majetkem, popsané v interpelaci poslankyně Petry Buzkové ze dne 2. 11. 1993 - parlamentní tisk č. 710." Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP