Úterý 26. dubna 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi a otevírám rozpravu. Jako první se do ní písemně přihlásil pan poslanec Václav Exner, udílím mu slovo. Další písemné přihlášky nemám, prosím, aby se přihlásili ti, kdo mají zájem v rozpravě vystoupit. Mluví pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, současný stav v oblasti územního uspořádání a územní samosprávy je odrazem neochoty vlády a koaliční části sněmovny řešit problematiku ustavení zastupitelské samosprávy mezi obcí a parlamentem. Jsme v současné době spolu se Slovenskou republikou, se kterou jsme zdědili stav roku 1990, evropskou raritou v tom, že máme zastupitelské orgány na úrovni obce a pak už nic až Poslaneckou sněmovnu.

Skupina poslanců svým návrhem ukázala, že při politické vůli je možné otázku řešit. Jsem pro klidné řešení otázky územního uspořádání, územní samosprávy, ne však pro její odkládání. Není normální stav, že o všech otázkách mezi ministerstvy a obcí rozhodují jen státní úředníci. Vyzývám vás, abyste měli tyto otázky na mysli při hlasování o předloženém návrhu skupiny poslanců i při dalších legislativních pracech v uvedené oblasti.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Exner ukončil svou promluvu. Táži se po dalších přihláškách do rozpravy ne proto, abych je vymáhal. Přihlášky do rozpravy nejsou, proto rozpravu uzavírám.

Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Prosím proto, aby se ujal slova zástupce navrhovatele v případě, že si přeje přednést závěrečné slovo. Zříká se tohoto práva.

Společný zpravodaj pan poslanec Jan Litomiský si rovněž nepřeje promluvit. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu. Připomínám, že k jeho přijetí jako ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců.

Oznamuji tedy, že vás odhlašuji, a žádám, abyste se znovu přihlásili k přítomnosti svými registračními magnetickými kartami.

Předpokládám, že všichni jsou řádně přihlášeni jako přítomní. Je nás v tuto chvíli podle elektronického zařízení 137 a já dávám hlasovat o celém návrhu poslance Františka Kačenky a 64 dalších poslanců na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice podle sněmovního tisku 836.

Kdo souhlasí s tímto návrhem ústavního zákona, dejte to v 36. hlasování na této schůzi najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 55 hlasů, proti 61, zdrželo se 26 poslanců a poslankyň, jeden nehlasoval. Nebylo dosaženo 120 potřebných hlasů tvořících třípětinovou většinu poslanců. Tento návrh ústavního zákona tudíž nebyl přijat.

Děkuji panu poslanci Františku Kačenkovi i panu společnému zpravodaji Janu Litomiskému.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

XI.

Návrh poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění zákona č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 878 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 924. (Hluk v sále.) V případě, že se sněmovna poněkud utiší, dám příležitost zástupci navrhovatelů Karlu Machovi a poprosím ho, aby odůvodnil předložený návrh. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, dovolte, abych dnes podruhé odůvodnil předloženou předlohu. Jedná se o návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 18 a 322 a dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Odůvodnění je velmi jednoduché a ta novela je mnou předkládána také proto, aby se umožnila a zrychlila celá činnost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, zkráceně garančního fondu, jak jej známe, aby se mohl rozběhnout a plnit úkol, který plnit má. To znamená, aby tento fond mohl garantovat úvěry poskytované zemědělské výrobě a do zemědělství obecně, a také proto že tato forma byla zvolena jako hlavní nástroj určité politiky státní intervence do zemědělství z hlediska pomoci přílivu finančních toků. K tomu, aby toto fungovalo řádně, je potřeba upravit tento zákon tak, jak je ve sněmovním tisku č. 878 uvedeno, kde v podstatě se zdůvodňuje převedení majetku čili akcií z Fondu národního majetku a z Pozemkového fondu ČR na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Důvodem tohoto opatření je to, že akcie rezervované z první vlny kuponové privatizace jsou v tuto chvíli ještě v držení Fondu národního majetku (byly s původním záměrem rezervovány pro odprodej prvovýrobcům v zemědělství, není však zcela jasné, jak tyto akcie rozdělit, není ani kupní síla prvovýrobců si je koupit, možná, že je jich i méně než se předpokládalo), který tyto převede na PGRLF, a.s. S portfoliem těchto akcií a pomocí tohoto majetku se bude vytvářet garance za bankovní úvěry poskytované zemědělství.

Novela je to skutečně jednoduchá, ale je potřebná v této chvíli a myslím si, že je bezkonfliktní v tom, že je tento návrh řádně prokonzultován a odsouhlasen jak vládou, tak Ministerstvem financí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi a udílím slovo společnému zpravodaji výboru panu poslanci Richardu Mandelíkovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tento návrh zákona projednaly tři výbory - výbor rozpočtový, hospodářský a zemědělský, všechny souhlasně a doporučily, aby předložený návrh schválila Poslanecká sněmovna. Rozpočtový výbor pouze navrhuje, aby se doplnilo ustanovení o účinnosti, a to, že tento návrh zákona bude účinný dnem vyhlášení. Jinak nemám ke zprávě předkladatele co dodat, protože naprosto souhlasím s důvody, které vedly k předložení tohoto zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů. Otevírám rozpravu. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Jan Černý. Udílím mu slovo.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, já mám dva pozměňovací návrhy. Jeden je technická úprava v návrhu článku jedna, změnit odstavec z desítky na jedenáctku; odstavec 10 byl již do zákona doplněn v novele zákona o správních poplatcích. Druhá je věcná úprava - doplnit odstavec 11 (tzn. odstavec, o kterém mluví novela) o pokračování věty, která by zněla: a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., z majetku tohoto fondu. - Jedná se o to, aby od daně darovací byly osvobozeny subvence poskytované na snížení úrokové míry, protože pokud by je poskytovala akciová společnost z vlastního majetku, musely by být tyto zdaněny darovací daní. Tento návrh je podáván v souladu se stanoviskem Ministerstva financí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Černému. Nemám písemné přihlášky do rozpravy, ale vidím, že se hlásí pan poslanec Tomáš Ježek. Má slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vážení kolegové, já navrhuji, aby v § 20 odstavec 1 za slova "státní fondy" se doplnila slova "Fond dětí a mládeže" V době, kdy jsme tento zákon dělali, víte, že Fond dětí a mládeže ještě neexistoval a logika tohoto paragrafu se vztahuje i na Fond dětí a mládeže. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Nikdo další se nehlásí do rozpravy, proto rozpravu uzavírám a táži se pana poslance Macha, zda si přeje pronést závěrečné slovo. Nikoli. Předpokládám, že pan společný zpravodaj předloží všechny tři pozměňovací návrhy sněmovně k hlasování. Pokud je bude chtít nějakým způsobem shrnout, zhodnotit, má veškerá práva společného zpravodaje jako každý jiný.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě padly tři pozměňující návrhy. Pozměňující návrh pana poslance Černého č. 1, kdy se má přečíslovat odstavec 10 na 11, samozřejmě doporučuji, je to úprava, která by se musela udělat stejně legislativně technicky. Jeho druhý návrh je podle mého názoru nadbytečný, neboť stejný návrh padl již v rozpočtovém výboru. Ale přesto nechci říci, že by se o tomto návrhu nemělo hlasovat, a že by se stalo něco hrozného, kdyby sněmovna tento návrh přijala. Domnívám se jen, že je nadbytečný a neříkám svůj jednoznačný názor na to, zda má být přijat nebo ne. Třetí návrh byl návrh pana poslance Ježka, a to zařadit do § 20 odstavec 1 za slova "státní fondy" ještě slova "a Fond dětí a mládeže". Pan poslanec Ježek na mne kývá, že jsem to přečetl správně.

Zde nejsem schopen kvalifikovaně a odpovědně říci, zda takový návrh zaslouží mého souhlasu, protože bych si musel § 20 odst. 1 podrobně přečíst. S ideou, kterou zde navrhl pan poslanec Ježek, souhlasím. Nevyjadřuji se jednoznačně, zda bych tento návrh doporučil anebo zda bych doporučil ho odmítnout.

Tímto jsem se vyjádřil ke všem pozměňujícím návrhům, které padly v rozpravě. Pane předsedo, můžete nechat hlasovat o jednotlivých pozměňujících návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Dávám hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu. Přednesl jej pan poslanec Jan Černý. Pan společný zpravodaj jej komentoval.

Táži se sněmovny, kdo podporuje tento pozměňovací návrh. Dejte to prosím najevo v 37. hlasování tak, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh obdržel 125 kladných hlasů, proti nebyl nikdo, 1 se zdržel, 13 nehlasovalo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Černého zní, aby se v odst. 11, nyní přečíslovaném, ještě pokračovalo ve větě "a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a.s., z majetku tohoto fondu".

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Černého. Společný zpravodaj tento pozměňovací návrh komentoval.

Jde o 38. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 108 hlasů, proti 1, 26 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Richard Mandelík: Poslední pozměňovací návrh je návrh pana poslance Ježka - doplnit do § 20 odst. 1 za slova "státní fondy" slova "a Fond dětí a mládeže".

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu. Podal jej pan poslanec Tomáš Ježek. Společný zpravodaj se vyjádřil, jak se vyjádřil. Zbývá nám, abychom hlasovali.

39. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje pozměňovací návrh poslance Tomáše Ježka, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Za návrh se postavilo 129 poslankyň a poslanců, proti byl 1, zdrželo se 10, nehlasovalo 9. Tento návrh byl rovněž přijat.

Vzhledem k tomu, pane společný zpravodaji, že jsme ověřili hlasováním mínění sněmovny stran všech tří přednesených pozměňovacích návrhů, soudím, že můžeme hlasovat o celku předloženého zákona.

Budeme hlasovat o celém návrhu poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb., podle sněmovního tisku 878, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 924 a schválených pozměňovacích návrhů.

40. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh zákona, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh podporovalo 138 poslankyň a poslanců, nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Machovi i panu poslanci Mandelíkovi za práci odvedenou v rámci tohoto programového bodu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych přerušil 18. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejšího dne, a to tak, že začneme pracovat v 10.00 hod. Přeji vám dobrý večer a uvidíme se zítra!

(Schůze přerušena v 18.16 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP