Čtvrtek 28. dubna 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji ministru Dlouhému. Hlásí se pan poslanec Kraus, uděluji mu slovo.

Poslanec Michal Kraus: Děkuji. Já bych chtěl nejdříve poděkovat panu ministrovi za to, že ocenil mé politické zkušenosti. Já bych chtěl vrátit stejnou minci, já si myslím, že naše politické zkušenosti jsou minimálně stejné. (Slabý potlesk z části sněmovny.)

Ptal jste se mne, pane ministře, proč jsem neinterpeloval tehdy českou vládu. Možná jsem ji neinterpeloval proto, že jsem tehdy tomu nevěnoval tolik pozornosti, ale v každém případě se domnívám, že v roce 1990, 1991 i 1992 existovala ještě československá federace a myslím, že bychom se mohli, pokud bychom tuto debatu začali rozvíjet, bavit o tom, kdo měl jaké kompetence, kdo zodpovídal za celkovou hospodářskou politiku tehdy ještě federace. Myslím, že to rozhodně nebyli poslanci České národní rady.

Chtěl bych dost důrazně protestovat proti informacím okolo automobilu pana náměstka Sabely. Existují svědci na to, že pan Sabela skutečně vyžadoval zvláštní vybavení automobilu a dokonce bylo připravováno jeho slavnostní předání. Myslím si, že to jsou věci, které se skutečně staly a jejich zatajováním se věci nepomůže, spíše naopak.

Ostatních členů dozorčích rad, si myslím, že není třeba se ptát, protože nevím, neznám v kolika dozorčích radách jsou jako místopředsedové či dokonce jako předsedové náměstci nebo ministři. Pokud existuje ještě jiný příklad kromě vás, pane ministře, tak pochopitelně i tam se budu ptát, jak to je v jejich případě. Ale domnívám se, že váš případ je natolik ojedinělý, že je potřeba se tím zabývat.

Vzhledem k tomu, že ani v této odpovědi pana ministra nebyly zodpovězeny všechny ty dotazy a připomínky, které jsem uvedl v té první interpelaci i v tom dnešním vystoupení, požádal bych, aby sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědí, protože se nedomnívám, že tato odpověď je vyčerpávající a natolik obsažná a natolik vysvětlující jednotlivá ustanovení, abychom s ní - jako parlament, který má kontrolní funkci - mohli souhlasit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Krausovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Protože nikoho již nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Pan poslanec Kraus nesouhlasil s odpovědí a navrhl usnesení. Já se ptám, zda si pan poslanec Kraus ještě přeje zopakovat usnesení. Nepřeje. Víme, o čem budeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl pan poslanec Kraus, že totiž sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na jeho interpelaci a přeje si písemné doplnění.

Kdo je pro návrh usnesení pana poslance Krause, ať to dá najevo v hlasování č. 60 této schůze. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh usnesení pana poslance Krause nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 46 proti, 25 se zdrželo hlasování a nehlasovalo 13.

Budeme tedy hlasovat o usnesení opačném, které navrhnu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Dlouhého na interpelaci poslance Michala Krause ve věci vztahu mezi německou společností Volkswagen a českou automobilkou Škoda, uvedenou v tisku 904 C."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 61. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno. Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 49 proti, 25 se hlasování zdrželo a nehlasovalo 13. Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty. Ani jednoho z pánů poslanců nevidím ve sněmovní síni, a proto se touto odpovědí nebudeme zabývat, jak je v této sněmovně zvykem. Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka ve věci přiznání českého občanství pro rodinu Coufalíkovou, tisk 895. Odpověď se předkládá jako tisk 895 A. Ptám se pana poslance Nováka, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Novák: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci přiznání českého občanství pro rodinu Coufalíkovou, uvedenou v tisku 895 A."

Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 62. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh byl přijat poměrem hlasů 117 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 21 poslanců.

Pan ministr Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Kašpárka ve věci matky 15leté dcery z Teplic v Čechách. Tisk 896 A. Odpověď se předkládá jako tisk 896 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Miroslava Kašpárka ve věci matky 15leté dcery z Teplic v Čechách, uvedenou v tisku 896 A."

Budeme hlasovat. Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 63. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 114 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování a 27 poslanců nehlasovalo.

Dámy a pánové, vzhledem k tomuto číslu dovolte, abych vás odhlásil a poprosil vás o novou prezentaci.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nezákonně vydané vyhlášky č. 1 z roku 1993, kterou vydal Úřad městské části Brno - střed. Tisk 902.

Odpověď se předkládá jako tisk 902 A. Ptám se pana poslance Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Oldřich Vrcha: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí pana ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nezákonně vydané vyhlášky č. 1 z roku 1993, kterou vydal Úřad městské části Brno - střed, uvedenou v tisku 902 A."

Budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to vyjádří v hlasování č. 64. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 108 pro, 8 proti, 4 se zdrželi hlasování a 3 nehlasovali.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera ve věci projevu intolerance a fašismu k ústavním činitelům cizích států. Tisk 904. Odpověď se předkládá jako tisk 904 B. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci projevu intolerance a fašismu k ústavním činitelům cizích států, uvedenou v tisku 904 B."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to učiní hlasováním č. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 114 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování a 6 poslanců nehlasovalo.

Tím jsme vyčerpali odpovědi pana ministra Jana Rumla.

Pan místopředseda vlády a pan ministr zemědělství Josef Lux zaslal odpověď na interpelaci pana poslance Tomáše Štěrby ve věci uzavření dohody o přenechání nemovitostí k dočasnému užívání mezi panem Janem Kolomazníkem a ředitelem Státního plemenářského podniku Klatovy ing. Václavem Koželuhem. Jedná se o tisk 904. Odpověď se předkládá jako tisk 904 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci uzavření dohody o přenechání nemovitostí k dočasnému užívání mezi panem Janem Kolomazníkem a ředitelem Státního plemenářského podniku Klatovy ing. Václavem Koželuhem, uvedenou v tisku 904 A."

Budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 113 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 6.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický odpověděl na interpelaci pana poslance Milana Loukoty. Pan Milan Loukota tady není. Šlo o interpelaci ve věci privatizace Horáckých novin. Nebudeme se zde touto věcí zabývat.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci privatizace státního podniku VAK Rychnov nad Kněžnou - tisk 850. Odpověď byla předložena jako tisk 850 A. Její projednávání bylo na 17. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Dnes se tedy pana poslance ptám, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Unger: Pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, s odpovědí ministra ing. Jiřího Skalického nesouhlasím z těchto důvodů:

K bodu 1) jeho odpovědi je:

Konkurenční privatizační projekt města Rokytnice byl zakladatelskou komisí Ministerstva zemědělství doporučen v plném rozsahu projektu.

K bodu 2) jeho odpovědi:

Dopisem ředitele odboru privatizace zemědělství z 11. 12. 1992 pod číslem 330/735/1992 bylo vedení města vyzváno k dalšímu zdokumentování a podání důkazů, k jakým účelům bude převedený majetek využíván a zda nebudou narušeny zájmy jiných obcí. Privatizační projekt města tyto věci splňuje, a proto se městská rada se starostou již nevyjádřili, neboť by se jenom opakovali. V projektu je na přílohách jasně vymezen majetek požadovaný k bezúplatnému převodu včetně nemovitostí. Městu nebylo známo, z jakého důvodu byly sporné položky projektu vyčleněny, když doporučení zakladatelské komise Ministerstva zemědělství bylo jednoznačné, tedy v plném rozsahu projektu.

K bodu 3) odpovědi:

Žádné závěry věcného rozboru Ministerstva zemědělství z dubna 1993 město nikdy neobdrželo a do dnešního dne text vyjádření z 6. 2. 1993 nebyl znám. Tvrzení o tom, že závěry městu byly známy, jsou nepravdivé. Pokud by město tyto závěry obdrželo, obratem by se k této věci odvolalo. Není možno uplatňovat výhrady k něčemu, co není dáno na vědomí. Zde by tedy bylo vhodné zjistit, kdo za tímto stojí a komu tento způsob vyhovoval. O tom, že konkurenční projekt města je zamítnut a že převod bude uskutečněn podle aktualizovaného základního projektu, se město dozvědělo až dopisem náměstka ministra ing. Soukupa z 2. 11. 1993 pod číslem 840/93-360. Je nutno dodat, že s aktualizovaným zněním město nikdy nebylo seznámeno a o tom, že se sporné položky ponechají nově se tvořící společnosti v Rychnově, se město dovědělo až ústně 12. 11. 1993 od pana Maryšlera z VAK Rychnov nad Kněžnou. Město okamžitě reagovalo na zjištěnou skutečnost dopisem náměstkovi ministra ing. Soukupovi dne 15. 11. 1993 pod číslem 952/93. Do dnešního dne bez odpovědi.

Celá záležitost se jeví jako nečistá hra zkreslující podstatu celého problému s vědomím podávání nepravdivých informací. Domnívám se, že zařazení konkurenčního privatizačního projektu města Rokytnice v OH do základního privatizačního projektu VAK Rychnov nad Kněžnou mělo za účel vyhnout se splnění usnesení vlády České republiky ze dne 6. 10. 1993 č. 568. Zde se ministerstvu ukládá seznámit s návrhem rozhodnutí zakladatele privatizované jednotky.

S tímto návrhem město Rokytnice nebylo seznámeno. Začleněním konkurenčního projektu města Rokytnice do základního projektu VAK Rychnov nad Kněžnou byla dána státnímu podniku VAK možnost - pokud návrh rozhodnutí obdržel - tuto skutečnost městu Rokytnice zamlčet. O serióznosti státního podniku VAK Rychnov nad Kněžnou svědčí také neustálý nátlak na město Rokytnice, aby svůj privatizační projekt stáhlo a vstoupilo do privatizačního projektu VAK Rychnov nad Kněžnou.

V předposledním odstavci své odpovědi pan ministr konstatuje, že město získává výjimečně maximum majetku a žádné další výhody pro město Rokytnici nemůže doporučit. Zde dochází pravděpodobně k mylnému pohledu na celou záležitost. V tomto případě se nejedná o převod nějakého lukrativního majetku, hotelu nebo nějakého obchodního centra, za velice výhodných podmínek pro nabyvatele. Zde se skutečně jedná o převod životně důležitého zařízení pro celkem asi 3 tisíce lidí s jasným záměrem představitelů města zajišťovat kvalitně služby novou neziskovou organizací.

Je tedy nepochopitelné, proč by cizí akciová společnost měla vlastnit majetek, který samostatná organizace města ke své činnosti potřebuje. Zatímco nově vznikající akciová společnost v Rychnově nad Kněžnou chce tuto nemovitost využívat k rekreaci svých zaměstnanců, město Rokytnice potřebuje tuto nemovitost k přestavbě na byt budoucího správce celého objektu vodárny. Objekt, o který se vedou spory, není totiž žádný luxusní hotel s bazénem, ale obyčejný přízemní domek, z kterého bude možno zřídit byt maximálně 1 + 3 a nic víc.

Sporná nemovitost se nachází přímo v areálu vodárny. Otázka tedy zní, komu a proč je výhoda poskytována a z jakého důvodu je pan ministr Skalický mylně informován o celé věci.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ungrovi, který nesouhlasí s předloženou odpovědí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan ministr Skalický. Uděluji mu slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Omezím se na dvě stručné poznámky.

Za prvé - nedošlo k ničemu jinému než k tomu, že byl schválen základní projekt, který počítal s převodem téměř 98% všeho předmětného majetku na obec, protože se jedná o infrastrukturní majetek související s vodovody a kanalizacemi a o to, že prostě nebyl schválen konkurenční projekt, který si podalo město. Město o tom bylo řádně vyrozuměno v souladu se zákonem a odmítám tvrzení, že došlo k porušení usnesení vlády, podle kterého je ministerstvo povinno seznámit s návrhem svého rozhodnutí zřizovatele, protože - jak by pan poslanec měl vědět, když se o věc tolik zajímal - zřizovatelem tohoto podniku není město, ale Ministerstvo zemědělství. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci pana poslance Jaroslava Ungera ve věci privatizace státního podniku VAK Rychnov nad Kněžnou uvedenou v tisku 850 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať tak učiní v hlasování č. 67. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem 33 pro, 41 proti, 18 poslanců se zdrželo hlasování a 33 nehlasovalo.

Dámy a pánové, dovolte, abych vás znovu odhlásil a poprosil o novou prezentaci.

Budeme hlasovat o usnesení opačném:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci privatizace státního podniku VAK Rychnov nad Kněžnou uvedenou v tisku 850 A."

Kdo podpoří tento souhlasný návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 68.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 16 proti, 23 se zdrželo hlasování a 7 poslanců nehlasovalo.

Pan poslanec Bachna oznamuje, že má náhradní kartu č. 7.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci pana poslance Pavla Hirše ve věci vyplacení náhrady za nezákonně vyvlastněný majetek po únoru 1948 - tisk 873. Protože pan poslanec Hirš není ve sněmovně, nevidím ho, nebudeme se touto odpovědí zabývat.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Bohuslava Kuby ve věci privatizace státního podniku STS Frýdek-Místek, tisk 892. Protože ani pan poslanec Kuba není ve sněmovně, nebudeme se touto odpovědí zabývat.

Mám zde ještě poslední odpověď pana ministra Jiřího Skalického. Jedná se o odpověď na interpelaci pana poslance Michala Krause ve věci privatizace státního podniku ČSAD Praha-západ, tisk 904. Odpověď se předkládá jako tisk 904 F.

Ptám se pana poslance Krause, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace státního podniku ČSAD Praha-západ, uvedenou v tisku 904 F."

Budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 69 zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 91 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi hlasování, 7 poslanců nehlasovalo.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Hájka ve věci přístupu příslušných státních orgánů k domnělému restitučnímu nároku paní Elizabeth von Petzold - tisk 794. Odpověď byla předložena jako tisk 794 A. Její projednávání bylo na 17. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Já se nyní ptám pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jiří Hájek: Pane předsedající, abych se mohl k odpovědi pana premiéra zodpovědně a objektivně vyjádřit (neboť jde o věc podle mého názoru velmi závažnou), potřebuji znát odpovědi na své otázky, které jsem dopoledne vznesl jak na pana ministra vnitra Rumla, tak na pana ministra spravedlnosti dr. Nováka. Žádám, aby byla tato otázka odložena na příští plénum, kdy bych se na základě odpovědí, které od obou ministrů obdržím, k ní mohl s konečnou platností vyslovit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Chápu to jako procedurální návrh na odložení této odpovědi. Dávám o něm hlasovat okamžitě.

Kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Hájka na odložení této věci do příští schůze, ať to dá najevo v 70. hlasování zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 56 pro, 11 proti, 29 se zdrželo hlasování, 13 nehlasovalo. Tuto odpověď jsme odložili do příští schůze.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců ČSSD ve věci privatizace Nemocnice s poliklinikou Na Homolce, Roentgenova ulice č. 2, Praha 5, tisk 814. Odpověď byla předložena jako tisk 814 A. Její projednávání bylo usnesením Poslanecké sněmovny číslo 362 z 24. 3. 1994 přerušeno. Poslanecká sněmovna požádala výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se věcí zabýval ve svém usnesení, a ministra zdravotnictví, aby až do rozhodnutí Poslanecké sněmovny o odpovědi na interpelaci nebyly realizovány výsledky veřejné soutěže, týkající se Nemocnice Na Homolce.

Já žádám nyní předsedu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslance Martina Syku, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s usnesením výboru. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, na základě usnesení číslo 362 ze 17. schůze z 24. 3. se výbor zabýval problematikou privatizace Nemocnice Na Homolce. Pracovní skupina poslanců výboru se opakovaně seznámila s dostupnými materiály na Ministerstvu zdravotnictví a vyžádala si dvě právní expertizy z katedry obchodního práva právnické fakulty a z Ústavu státu a práva České akademie věd.

Na základě těchto skutečností dne 21. dubna 1994 na své schůzi přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví usnesení číslo 116, ve kterém navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. doporučuje vládě

1. aby se problematikou prodeje Nemocnice Na Homolce znovu zabývala,

2. aby při privatizaci zdravotnických zařízení postupovala podle § 45 odstavec 2 zákona číslo 92/1991 Sb., v platném znění, zcela mimořádně a po předchozím informování výboru pro sociální politiku a zdravotnictví,

3. aby prostředky získané případným prodejem Nemocnice Na Homolce byly využity ke zvýšení prostředků určených k řešení naléhavých stavů v resortu zdravotnictví."

Usnesení bylo přijato 12 hlasy ze 13 přítomných, přičemž 1 se zdržel hlasování. Zároveň výbor pro sociální politiku a zdravotnictví informuje Poslaneckou sněmovnu, že svým usnesením číslo 115/94 požádal Nejvyšší kontrolní úřad, aby se problematikou Nemocnice Na Homolce zabýval v rámci své kompetence. Toto usnesení bylo přijato všemi 13 hlasy poslanců výboru.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji Vám. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím a navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které jsme právě slyšeli. Budeme hlasovat o navrženém usnesení, jak jsme ho slyšeli v podání předsedy výboru pana poslance Syky.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať jej podpoří v hlasování číslo 72. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 104 pro, 6 proti, 16 se zdrželo, 6 nehlasovalo.

Dámy a pánové, tím, že jsme přijali toto usnesení, se domnívám, že Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání této věci a ukazuje, jaký postoj zaujímá vláda k doporučení Poslanecké sněmovny. Navrhuji proto přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přerušuje projednávání odpovědi předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců sociální demokracie."

Pan premiér si přeje vystoupit.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: (hovoří mimo mikrofon) Nerozumím, jaká reakce vlády, když to bylo dáno NKÚ a právníkům. Tak jaká reakce? (Hlasy ze sálu: Neslyšíme!)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nejprve pan premiér, potom pan ministr.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Promiňte, chtěl jsem říci jen jednu větu, a proto jsem myslel, že to bude slyšet. Já nechám pana ministra promluvit o věcné stránce této věci, on to zná daleko lépe než já. Já jsem pouze nepochopil, jaké vyčkávací stanovisko na rozhodnutí vlády na tento návrh výboru by bylo možné udělat. Výbor požádá NKÚ, tak nevím, co s tím vláda může udělat? NKÚ rozhodne tak či onak a nevím, proč by se vyčkávalo na názor vlády. Nevidím důvod to jakýmkoliv způsobem odlišovat, prodlužovat a cokoliv s tím dělat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP