Čtvrtek 2. června 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi za jeho vyjádření. Protože se nikdo další nehlásí, rozpravu končím a ve smyslu návrhu pana poslance Křížka navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci problematiky zásahů do vlastnictví práv vlastníků lesa nacházejícího se v katastrálním území Jaroměřice, uvedenou v tisku 904 J."

Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, ať to dá v hlasování č. 87 najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek - 49 pro, 22 proti, zdrželo se 28 poslanců.

Pokusím se tedy navrhnout druhé usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Josef Křížka ve věci problematiky zásahů do vlastnictví práv vlastníků lesa nacházejícího se v katastrálním území Jaroměřice, uvedenou v tisku 904 J."

Je mi signalizováno, abych vás opět odhlásil, takže tak činím. Zároveň žádám o novou prezentaci.

Zahajuji hlasování č. 88.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro 34 poslanců, proti 44, zdrželo se 31. Ani toto usnesení nebylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci napomáhání členů vlády Německému řádu, v českých zemích vystupujícímu pod jménem Řád bratří a sester domu Panny Marie v Jeruzalémě, při snahách o získání jeho někdejšího majetku, patřícího dnes českému státu, obcím i českým občanům, tisk 910. Odpověď se předkládá jako tisk 910 A. Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou?

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve věci napomáhání členů vlády Řádu německých rytířů k získání určitého majetku jsem interpelovala pana premiéra Klause, pana místopředsedu vlády Luxe a pana ministra Tigrida. Jedná se o problém velmi zapeklitý, složitý a k celému problému budu mít zásadní meritorní výhrady. Tyto výhrady se ovšem budou týkat spíše odpovědi pana ministra Luxe, o jeho postup se také jedná. Panu premiérovi Klausovi děkuji a s jeho odpovědí souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci napomáhání členů vlády Německému řádu, v českých zemích vystupujícímu pod jménem Řád bratří a sester domu Panny Marie v Jeruzalémě, při snahách o získání jeho někdejšího majetku, patřícího dnes českému státu, obcím i českým občanům, uvedenou v tisku 910 A."

Zahajuji hlasování č. 89.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasováni skončilo.

Výsledek - pro 105, nikdo proti, zdrželo se 10. Tento návrh na usnesení byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci zařazeni návrhu zákona o pojištění vkladů obyvatelstva do plánu práce vlády na druhé pololetí 1994, tisk 945. Odpověď se předkládá jako tisk 945 A. Ptám se pana poslance Vorlíčka, zda-li souhlasí.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Souhlasím a děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasí a děkuje. Takže otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci zařazení návrhu zákona o pojištění vkladů obyvatelstva do plánu práce vlády na druhé pololetí 1994, uvedenou v tisku 945 A."

Zahajuji hlasování č. 90.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek - 105 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. Usnesení bylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci ekonomických důsledků pro Českou republiku v souvislosti se sankcemi Organizace spojených národů proti Svazové republice Jugoslávii, tisk 970. Odpověď je předložena jako tisk 970 G. Ptám se pana poslance, zda-li považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se pan premiér ve své odpovědi omezil pouze na výčet holých fakt, považuji jeho odpověď za uspokojivou, děkuji mu a souhlasím s ní. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Andrej Gjurič.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pan poslanec Votava sice překvapivě souhlasil, já si nicméně nemohu pomoci, nemohu jinak, než zde odtud říci něco za sebe panu poslanci Votavovi k celé interpelaci, protože když ji podával, samozřejmě rozprava nebyla.

Jsem rád, že je rozprava až nyní, pane kolego, protože považuji za opravdu pozoruhodné, že právě vy, který jste zde zmiňoval Pinocheta a potom Hitlera, si neuvědomujete, o kom ve své interpelaci hovoříte. Nebo nechcete uvědomit. Hovoříte o postkomunistické militaristické síle, která bombardovala a ničila Dubrovník, což neudělali ani Němci, která vypálila Mostar, která rozmístila ostřelovače kolem Sarajeva, aby po dva roky zabíjeli stovky civilistů v ulicích, což zase nemělo obdobu ani ve druhé světové válce.

Hovoříte o srbsko-černohorské Jugoslávii, respektive její současné vládě, která etnické čistky, koncentrační tábory, exodus dvou milionů obyvatel, obsazování vypálené země, považuje za naprosto normální a výhodnou podobu mezinárodní politiky.

Podle mého názoru je naprosto nehorázné mluvit v tomto kontextu o ekonomické škodě, kterou nám celá tato záležitost způsobí. Podle mého názoru by bylo spíše na místě iniciovat finanční pomoc, třeba i ze státního rozpočtu, pro země v Jugoslávii.

Pan premiér vám na vaši interpelaci odpověděl, vy jste tuto interpelaci přijal. Ať už je situace jakákoliv, já sám vám, pane kolego, chci říci toto. Vaši interpelaci by mohl klidně podepsat N. Chamberlain v roce 1938. Jak jsem se díval do archivů, jistě by nebyla nijak zvláště v rozporu s dikcí nejkonzervativnějších izolacionistických senátorů amerického Kongresu v letech 1940-1941. Já to říkám právě vám, pane kolego, protože jsem vaším vystoupením hluboce pobouřen. Jestliže na něm vidím něco smysluplného, pak snad to, že byl opět podán důkaz, že fašisticko-imperialistická (nejsou to většinou mé výrazy, ale musím je říci) a totalitní ideologie se vždy zleva a zprava sejdou.

Končím tím, čím jste končil svou dnešní dopolední interpelaci vy - pověz mi, jaké máš přátele, a já ti řeknu, jak uvažuješ.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci ekonomických důsledků pro Českou republiku v souvislosti se sankcemi OSN proti Svazové republice Jugoslávii, uvedenou v tisku 970 G."

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 97 poslanců, proti 1, zdrželi se 4. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci řetězu úpadků bank v České republice, tisk 961. Odpověď se předkládá jako tisk 961 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jiří Šoler: Ano, děkuji za odpověď. Souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci řetězu úpadků bank v České republice, uvedenou v tisku 961 A."

Hlasování č. 92 bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 100 poslanců, proti nikdo, zdrželo se 5. Usnesení bylo přijato.

Pan poslanec Kalvoda má náhradní kartu č. 15.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci dopisu čj. 6767/1993 - 100, zaslaného velmistrovi Německého řádu opatu Arnoldu Wielandovi, tisk 911. Odpověď se předkládá jako tisk 911 A. Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve své interpelaci jsem se obrátila na pana místopředsedu vlády a ministra zemědělství Luxe ve věci napomáhání velmistrovi Řádu německých rytířů při uplatňování nároků na vydání hradu Bouzova, Sovince a dalších majetků. Požádala jsem pana ministra o sdělení, zda se pokládá za kompetentního zavazovat z titulu svých funkcí českou vládu k obhajobě a prosazování určitých majetkoprávních představ, a pokud ano, zda tak hodlá činit i nadále a využívat k tomu státních orgánů, zejména pak aparátu ministerstva zemědělství.

Pan ministr mi v podstatě na tuto otázku neodpověděl. Jeho obsáhlá odpověď na moji interpelaci je spíše pozoruhodným právním rozkladem majetkoprávních vztahů Řádu německých rytířů.

Ve své odpovědi na interpelaci pan ministr říká, že majetek byl znárodněn dekretem č. 12 z roku 1945 pana prezidenta Beneše. Současně zde také mluví o tom, že díky tomu, že rozhodnutí o konfiskaci nikdy nebylo doručeno, ke konfiskaci de facto nikdy nedošlo.

Pan ministr buď nezná závazný právní názor Vrchního soudu z minulého roku v této věci nebo úmyslně postupuje proti němu. Chtěla bych odcitovat stanovisko Vrchního soudu k restitučním nárokům, přešla-li věc na stát konfiskací podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. Cituji: "Vlastnictví majetku konfiskovaného podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. přešlo na stát dnem účinnosti tohoto dekretu, to je dnem 23. června 1945. Rozhodnutí příslušných správních orgánů podle § 3 odst. 2 respektive podle § 1 odst. 3 dekretu měla pouze deklaratorní charakter a jejich účinky působily ke dni účinnosti dekretu. V případě konfiskace nemovitého majetku podle uvedeného dekretu měla intabulace, odevzdání zápisem do pozemkových knih, ráz pouze deklaratorní, ve svých důsledcích znamenala nikoli dovršení přechodu vlastnického práva, nýbrž pouze zajištění knihovní ochrany státu jako vlastníka ve vztahu ke třetím osobám."

Pan ministr se dále ve své odpovědi ohání tím, že byla podána stížnost Nejvyššímu správnímu soudu, který vydal nález. Ve své odpovědi také pan ministr uvádí, že tento nález nebyl nikdy doručen. Vzhledem k tomu, že nebyl nikdy doručen, nechápu, proč se jím pan ministr zabývá, protože jako takový těžko může být uznáván jako závazný.

Na závěr bych chtěla říci, že pan ministr kromě do jisté míry pochybené právní argumentace neuvedl ve své odpovědi na moji interpelaci nic, co by mne přesvědčilo o oprávněnosti jeho postupu, na moji otázku neodpověděl, a proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď pana ministra Luxe nebyla přijata.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Buzkové. O slovo se přihlásil místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, velmi mě mrzí, že nemůžete souhlasit s mojí odpovědí, protože jsem přesvědčen, že je kvalifikovaná a vyčerpávající.

Přiznám se, že nerozumím vašim dvěma názorům, protože moje odpověď se stala bezesporu věcným podkladem pro odpověď pana premiéra, který v závěru svého vysvětlení v odpovědi na vaši interpelaci píše: z výše uvedeného též vyplývá i má odpověď na váš následující dotaz týkající se kompetence ministra zemědělství. Svým dopisem ze dne 16. 11. ministr Lux pouze zveřejnil skutečnosti zjištěné od roku 1949, které byly žadateli již známy, a doporučil postup podle platného právního řádu se zdůrazněním, že nespadá do kompetence Ministerstva zemědělství. Odpověď na poslední dotaz již pouze potvrzuje mé odpovědi na předešlé dotazy. Skutečně se nedomnívám, že ze strany ministra Luxe či náměstka Kratochvíla došlo k chybě, která by byla důvodem pro vyvození nějakých důsledků. V celé záležitostí je nutné vyčkat odpovědi příslušných orgánů, popř. rozhodnutí soudu.

S touto odpovědí pana premiéra jste, paní poslankyně, souhlasila a plénum, parlament, tuto a váš souhlas schválil.

Je pro mně velmi obtížné zaznamenat věcný důvod, proč s touto odpovědí vyslovujete souhlas a s mojí nikoli. Jediné vysvětlení pro mne může být v tom, že po svatbě je člověk roztržitý, ale byl bych rád, aby tomu bylo jinak. (Ruch v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se paní poslankyně Petra Buzková a poté pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr zemědělství Lux mi odpověděl odpovědí milou, plnou křesťanské lásky. Mě velmi těší, že se zajímá o moji posvatební roztržitost. Myslím, že kdyby se místo toho více zabýval stavem svého resortu a méně zabýval obcházením zákonů a snahou o napomáhání nezákonnému vydávání majetku katolické církvi, udělal by lépe. Na svém návrhu trvám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, možná bychom všichni udělali lépe, kdybychom se vrátili k věci samé. Chtěl bych říci, že podle mého mínění (přečetl jsem si jak interpelaci, tak i odpověď a také onu souběžnou interpelaci a souběžnou odpověď premiéra), nemám však pocit, že by v odpovědi nebylo odpovězeno na to, nač dotaz směřoval.

Skutečně se domnívám, že ministr zemědělství nikoho k ničemu, a tím spíše k nějaké nezákonnosti nepomáhal a nijak vládu nezavazoval.

Chci poznamenat, že nepovažuji za šťastné, aby se v Poslanecké sněmovně argumentovalo konkrétními rozsudky soudů, a aby se debata v Parlamentu odvíjela od právnických diskusí. Nicméně, když už kolegyně Buzková velmi přesně citovala onen rozsudek vrchního soudu v Praze, musím poznamenat, že je naprosto nepřípustné tvrdit v Poslanecké sněmovně něco tak neústavního, jako že se jedná, a cituji paní poslankyni, o závazný právní názor.

Paní poslankyně pravila, že pan ministr nezná závazný právní názor vyslovený tímto rozsudkem. Paní poslankyně velmi dobře ví, že rozsudek kteréhokoli soudu není závazným právním názorem pro soudy jiné, leda v té konkrétní věci a o to v tomto případě nešlo. Jakýkoli jiný výrok je v rozporu s platným ústavním pořádkem České republiky. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Vyvadil. Má slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, drahé kolegyně, kolegové, můj a mnou velmi respektovaný kolega, předseda ústavně právního výboru dr. Výborný, zde nepochybně před chvílí řekl cosi pravdivého. Neexistuje legální výklad. V tom má pravdu. Ale na druhé straně toto stanovisko, které zde paní dr. Buzková přečetla, zároveň bylo vydáno ve Sbírce rozhodnutí, které je jaksi určitou směrnicí pro výklad pro soudy, kterou nejsou podřízené, nicméně z této judikatury budou nepochybně vycházet. Kdyby nevycházely, tak by v této zemi, a to mi možná pan kolega Výborný připustí, vládl chaos. Judikatura je nezbytná. Je třeba sjednocovat soudy, pravda, nemusí dodržet to rozhodnutí, ale hrozí jim jedno nebezpečí, že jejich rozhodnutí bude tím nadřízeným odvolacím soudem zrušeno. Jinak řečeno, legální výklad to není, ale je to výklad, kterým by se soudy měly ubírat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Pan poslanec Miloslav Výborný bude zřejmě replikovat.

Poslanec Miloslav Výborný: V této zemi bude chaos tehdy, budou-li poslanci tvrdit, že pan ministr nezná závazný právní názor Vrchního soudu, ačkoli vědí, že o žádný závazný právní názor nejde. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému. Protože se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o usnesení. Dovolím si vás všechny odhlásit a vyzvat vás, abyste se znovu přihlásili.

Přečtu nyní návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci dopisu čj. 6767/93-100, zaslaného velmistrovi německého řádu opatu Arnoldu Wielandovi, uvedenou v tisku 911 A."

Kdo souhlasí, nechť to dá v hlasování č. 93 patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování. Děkuji.

Pro se vyslovilo 60, proti 56, zdrzelo se 10 poslanců. Tento návrh nebyl přijat.

Přednesu další návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci dopisu čj. 67/93-100 zaslanému velmistrovi německého Řádu opatu Arnoldu Wielandovi, uvedenou v tisku 911 A."

Jde o 94. hlasování.

Kdo je pro navržené usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasováni? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 59 hlasů, 55 proti, 13 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci majetkových nároků restituentů vůči Státnímu statku Kladruby, s. p. - tisk 946. Odpověď se předkládá jako tisk 946 A.

Ptám se pana poslance zdali považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. S odpovědí nemohu souhlasit, protože pouze konstatuje to, co jsem napsal ve své interpelaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Štěrba nesouhlasí, otevírám rozpravu (nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy končím a ve smyslu názoru pana poslance Štěrby dávám návrh na následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci majetkových nároků restituentů vůči Státnímu statku Kladruby, s. p., uvedenou v tisku 946 A."

Jde o 95. hlasování.

Kdo je pro navržené usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je pro? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 47 hlasů, 50 proti, 11 se zdrželo. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Dám tedy návrh na jiné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci majetkových nároků restituentů vůči Státnímu statku Kladruby, s. p. uvedenou v tisku 946 A."

Budeme hlasovat. Jde o 96. hlasování.

Kdo je pro navržené usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 57 hlasů, proti 38, zdrželo se 13. Ani toto usnesení nebylo přijato.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizačního projektu s. p. Jan Becher - tisk 963. Odpověď se předkládá jako tisk 963 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux i ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický mi zaslali odpovědi na interpelaci, kterou jsem vznesl ve věci privatizace s. p. Jan Becher. Odpovědi jsou sice podrobné, vstřícné, nikoliv však postačující.

Oba ministři tvrdí, že zachování Becherovky jako podniku po majetkové stránce českého bude zajištěno převedením 59% akcií na fondy sociálního a zdravotního pojištění. Ve své interpelaci jsem však upozorňoval, že tyto fondy dosud neexistují.

Zkušenosti s Fondem národního majetku, který má dle ministra privatizace držet akcie do jejich založení, vedou k pochybnostem o účinné ochraně národních zájmů jeho prostřednictvím. Některé konkrétní případy tyto pochybnosti zdůvodňující jsem uvedl již i v interpelaci a každý z poslanců by si jistě vzpomněl na další. Ministr zemědělství ve své odpovědi uvádí dokonce jen to, že k zachování majority pro instituce České republiky "je nezbytná koordinace s ministerstvem zdravotnictví a s ministerstvem práce a sociálních věcí tak, aby byla zabezpečena trvalá nezcizitelnost takto vyčleněného majetku". Pan ministr samozřejmě nemůže vědět, jak věci dopadnou, pokud tato koordinace zabezpečena nebude.

Z obou odpovědí dále vyplývá, že s vytvořením skutečně rovných podmínek účasti českých podnikatelských subjektů na soutěži, např. ochranou před finanční převahou zahraničních účastníků, se nepočítá. To ještě dále zpochybňuje veřejně vyhlášený slib zachovat "rodinné stříbro" přinejmenším v případě Becherovky, v českých rukách. 34% akcií v majetku zahraničního podílníka se při neexistenci fondů sociálního a zdravotního pojištění, nevyjasněnosti chování ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí do budoucna i při známé praxi Fondu národního majetku stane kontrolním balíkem se všemi důsledky pro budoucnost podniku.

Toto mé stanovisko platí k oběma odpovědím na interpelaci.

Žádám tedy, aby sněmovna odpovědi pánů ministrů nepřijala.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP