Čtvrtek 2. června 1994

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení kolegové, projednáváme jednu z klíčových norem, jež má určit právní úpravu voleb do Poslanecké sněmovny a definovat volební mechanismus naplnění druhé komory Parlamentu, tj. Senátu.

Za zásadně chybné považujeme to, že u tak klíčové normy, jako je tato, bylo upuštěno od projednávání zásad zákona. Místo toho, aby se projednáváním zásad zjistila politická vůle ve sněmovně, přikročilo se přímo k projednání zákona, a to ještě při zkrácení lhůty o deset dnů. Připomínám jen, že přijetím Ústavy České republiky uběhl už rok a půl a celá tato doba byla promarněna ze strany vlády a zásady zákona nebyly vůbec předloženy.

Místo toho se počet a podoba volebních obvodů do Senátu staly předmětem politických kalkulací a střetů. Máme obavu, že zvoleným způsobem projednávání může sněmovna přijmout takový zákon s výsledkem obdobným tomu, jako tomu bylo v případě zákona o tabákové reklamě. Avšak s tím rozdílem, že tento výsledek může být už nenapravitelný. K jakékoliv opravě přijatého volebního zákona totiž bude zapotřebí i souhlasu Senátu, tedy těch senátorů, které by námi přijatý volební zákon vynesl do jejich funkcí.

Jednou z klíčových otázek je i podoba volebních obvodů, podle jakého kritéria byly tyto obvody sestaveny. Jaké pravidlo pro rozdělení obvodů dle § 94 na volební období dvou, čtyř a šesti let zvolila vláda.

Za nelogické považujeme, aby byly určeny volební obvody do Senátu, zahrnující různé části současných okresů, aniž je známo, jakou podobu budou mít vyšší územně samosprávné celky a jak bude vypadat správní členění státu. Místo toho, aby rozhodnutí o této otázce předcházelo rozhodování o případných volebních obvodech do Senátu, volí se způsob opačný.

Vážený pane předsedající, navrhuji proto, aby sněmovna hlasovala o mém procedurálním návrhu. Zní takto:

"Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do té doby, než bude schválen ústavní zákon o zřízení vyšších územních samosprávných celků."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Všechno?

Poslanec Jaroslav Ortman: Čekám, pane místopředsedo, až dáte hlasovat. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Pak bych pokračoval dál.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosil bych vás tedy, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Ortmana. Poprosím o klid. Prosím kolegu Ortamana, aby přečetl znovu návrh.

Poslanec Jaroslav Ortman: Návrh tedy zní:

"Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do té doby, než bude schválen ústavní zákon o zřízení vyšších územních samosprávných celků."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájili jsme 123. hlasování. Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 64, proti 71, zdrželo se 26, nehlasovalo 5 poslanců.

Prosím, pane kolego.

Poslanec Jaroslav Ortman: Děkuji. V takovém případě pokračuji a předkládám sněmovně jeden komplexní pozměňovací návrh a zpravodaje bych chtěl požádat, aby o něm nechal hlasovat jako o celku.

Upravuje se název zákona na "Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Zbývající část názvu se vypouští.

V části první - jejím názvu - vypustit slova "a do Senátu ". V § 1 odst. 1 vypustit slova "a do Senátu".

V § 1 odst. 2 vypustit větu za středníkem "pro volby do Senátu se trvalý pobyt na území České republiky nevyžaduje".

V § 7 odst. 1 vypustit slova "i volby do Senátu".

V § 7 odst. 3 vypustit celý, odst. 4 přečíslovat na odst. 3.

V § 8 odst. 1 vypustit slova "nebo do Senátu".

V § 8 odst. 2 v první větě udělat tečku za slovy "do Poslanecké sněmovny". Zbývající část věty vypustit.

V § 12 odst. 6 písm. d) vypustit slova "a do Senátu".

V § 13 odst. 2 vypustit část první věty začínající slovy "a každá politická strana a koalice, jejíž kandidát byl zaregistrován ve volebním obvodu pro volby do Senátu, jehož součástí je volební okrsek".

V § 13 odst. 3 písm. b) vypustit konec věty začínající slovy "a obvodní volební komisi, pokud jde o volby do Senátu".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, pane kolego. Dámy a pánové, poprosím o klid.

Poslanec Jaroslav Ortman: V § 14 odst. 1 vypustit slova v první větě "a volby do Senátu".

V § 16 odst. 3 vypustit konec věty začínající slovy "případně kandidátů při volbách do Senátu".

Vypustit oddíl třetí - volby do Senátu - konkrétně § 56 až 79. Další oddíly a následující paragrafy přečíslovat.

Ve stávajícím § 83 vypustit slova "a do Senátu".

Vypustit stávající § 88 a následující paragrafy přečíslovat.

Ve stávajícím § 89 odst. 1 vypustit ve druhém řádku slova "nebo o zvolení senátorem" a ve čtvrtém řádku vypustit slova "nebo senátor".

Ve stávajícím § 89 odst. 2 vypustit slova "nebo Senátu".

V části druhé, týkající se změn a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:

V § 200j vypustit ve třetím řádku slovo "Senátu".

V § 200k odst. 1 vypustit písm. c). Příslušně upravit i odkaz 34b) uvedený v záhlaví tohoto odstavce.

V § 200l vypustit slova "nebo senátorem". Příslušně upravit i odkaz 34c), a to dle názvu zákona.

V části třetí vypustit stávající § 94, 95 a 97.

Ve stávajícím § 96 vypustit odstavec 2.

V příloze č. 1 upravit název zákona tak, že budou vypuštěna slova "a do Senátu". Obdobně upravit tento název i u přílohy č. 2.

A konečně vypustit přílohu č. 3.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Vyvadila. Připraví se kolega Vačkář.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, budu poměrně stručný. Dívám se na usmívajícího se mého drahého přítele Hirše. Děkuji mu za ono úvodní hodnotné vystoupení. Přiznávám, že dodnes jsem netušil, jak zásadní je změna ve složení v horní a dolní komoře v Rusku a jsem rád, že mně to osvětlil. (Potlesk.)

Zároveň musím říci, že jsem konečně dnes pochopil hloubku zásadovosti Levého bloku, který včera nepodpořil náš návrh na zkrácení novely ústavního zákona, aby právě teď vypustil volbu do Senátu.

Měl bych tři krátké pozměňovací návrhy. Vlastně dva.

V § 12 odstavec 2 a 3 zaměnit slovo "jmenuje" ve všech případech, kde je v těchto ustanoveních použito, slovem "potvrdí". Je tady formulace "jmenuje za členy ústřední volební komise". Myslím, že slovo "potvrdí" vyjadřuje to, že on pouze stvrdí náležitost podmínek. Navrhuji proto uvést všude slůvko "potvrdí".

V § 35 je to otázka kaucí. Myslím, že už to zde padlo. Otázka kaucí - to je relikvie 19. století.

V § 79 odstavec 4. V této Poslanecké sněmovně se stalo jakousi módou říci "a toto je protiústavní". § 79 odstavec 4 v této podobě, v jaké je, je protiústavní, neboť článek 16 odstavec 2 ústavy hovoří o tom, že volební období Senátu je šestileté a tedy dle našeho soudu není možné volit na kratší období než 6 let.

Z těchto důvodů navrhujeme ustanovení § 79 odstavec 4 vypustit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Vačkáře, připraví se pan kolega Kačenka.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu ještě stručnější a chci znovu zvednout jeden z návrhů, který byl schválen rozpočtovým výborem, a to k § 57 doplnit nový odstavec 2, který zní:

"S funkcí senátora je neslučitelný výkon funkce předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra." To je z mé strany vše. Písemný text je uveden v nezařazených připomínkách na straně 17. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím pana kolegu Kačenku, připraví se pan kolega Opatřil.

Poslanec František Kačenka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést 4 pozměňovací návrhy.

První se týká § 16, do kterého navrhuji vložit nové odstavce 3, 4 a 5 a ostatní přečíslovat.

Odstavec 3 zní:

"V době volební kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny má každá politická strana nebo koalice zajištěn rovný přístup k veřejnoprávním informačním prostředkům a jiným službám státu a územní samosprávy. V rámci vysílacích okruhů Českého rozhlasu a České televize je pro volební kampaň vyhrazeno celkem 14 hodin vysílacího času, který se rozdělí rovným dílem mezi kandidující strany nebo koalice tak, aby určením doby vysílání nebyla žádná z politických stran nebo koalic podstatně znevýhodněna; termíny vysílacích časů se rozdělí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany. Volební agitace v rozhlasovém a televizním vysílání držitelům licencí není dovolena."

Odstavec 4:

"V době volební kampaně je zakázáno vysílat volební projevy a volební programy kromě vysílacích časů vyhrazených kandidujícím politickým stranám a koalicím podle odstavce 3. Je rovněž zakázáno vysílat volební agitace v časech, které jsou v televizním a rozhlasovém vysílání vyhrazeny reklamě nebo využívat rozhlasové a televizní reklamy k volební agitaci."

Odstavec 5 zní:

"Spory a stížnosti týkající se průběhu volební kampaně ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích České republiky řeší ústřední volební komise; její rozhodnutí jsou závazná."

Zdůvodnění: Článek 22 Listiny základních práv a svobod říká, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a jejich výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických stran v demokratické společnosti. Tato zásada již byla prolomena v zákoně o politických stranách, kdy stát financuje některé politické strany a jiné nikoliv.

Neupravit volební kampaň ve sdělovacích prostředcích, ať již pozitivně nebo negativně, to je stanovením rovného a bezplatného přístupu politických stran nebo zákazem volební kampaně vůbec a nezakázat vysílání volebních projevů a programů na soukromých rozhlasových a televizních stanicích by znamenalo nastolit faktickou nerovnost mezi kandidující strany. Strana, která bude mít více finančních prostředků, si může zakoupit delší vysílací čas než druhá. Také by mohlo docházet ke zvýhodnění stran vládní koalice, kdy jejich představitelé a současně vysocí státní úředníci nebo funkcionáři v Parlamentu pod záminkou zveřejňování informací o plnění svých úkolů by mohli propagovat své strany nebo sami sebe jako kandidáty za poslance.

Doplněním § 16 o nový text bude zachován stejný stav, který zde byl v předchozích dvou volbách a zajistí se v rámci volební kampaně bezplatný a rovný přístup do veřejnoprávních sdělovacích prostředků všem politickým stranám a koalici, které kandidují do Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, mohl bych poprosit, jestli byste si nemohl dát mikrofony trochu blíže. Děkuji.

Poslanec František Kačenka: Nebude-li tento pozměňovací návrh přijat, dávám alternativní návrh, který spočívá v tom, že do § 16 by se vložil nový odstavec 3, který zní:

"V době volební kampaně není dovoleno vysílat volební projevy a volební programy kandidujících volebních stran nebo koalic ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, a to ani v časech, které jsou vyhrazeny k reklamě. Obdobný zákaz platí pro držitele licencí."

Druhý pozměňovací návrh se týká § 35. Navrhuji vypustit § 35 bez náhrady a ostatní paragrafy přečíslovat.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 65, který rovněž navrhuji vypustit bez náhrady. Ostatní paragrafy se přečíslují.

Zdůvodnění:

Vypuštěním § 35 a 65 se odstraňuje povinnost politických stran a jednotlivců složit kauci jako splnění nutné podmínky pro umožnění kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny i Senátu. Zavedením volební překážky spočívající v povinnosti složení kauce politickou stranou při volbách do Poslanecké sněmovny a jednotlivce při volbách do Senátu, aniž by zákon současně stanovil povinnost peněžním ústavům poskytnout půjčku politickým stranám, jejím koalicím nebo kandidujícím jednotlivcům, znamená porušení zásady rovného přístupu občanů do volených funkcí, jak stanoví článek 21 odstavec 4 v Listině základních práv a svobod.

Ten říká:

"Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím." Nerovnost spočívá v tom, že při volbách do Poslanecké sněmovny jednotlivec kauci neskládá, kdežto při kandidatuře do Senátu kauci skládá. Je to nedemokratický krok, kterým se společnost dělí na strany a jednotlivce, kteří kandidovat mohou, protože na to mají, a na druhé, kteří kandidovat nemohou pro nedostatek finančních prostředků.

Přijetí takovéto úpravy naší společnost vrací do minulého století. Není ani žádného podstatného rozdílu mezi tím, co zde existovalo v minulém režimu, který omezoval a podmiňoval kandidaturu souhlasem Národní fronty. Při neexistenci zákona o referendu se nejzákladnější politická práva nemajetných občanů redukují jen na možnost volit, a to je pro demokratickou společnost málo.

Další, čtvrtý, pozměňovací návrh se týká § 49. Navrhuji v odstavci 2 písm. b) nahradit slovo "osm" slovem "sedm", v písmenu c) nahradit slovo "jedenáct" slovem "devět", v písmenu d) slovo "čtrnáct" slovem "jedenáct". Dále navrhuji v odstavci 5 písmeno b) slovo "osm" nahradit slovem "sedm" a slovo "sedmi" nahradit slovem "šesti". V písmenu c) slovo "jedenáct" nahradit slovem "devět" a slovo "deseti" nahradit slovem "sedmi". V písmenu d) slovo "čtrnácti" nahradit slovem "jedenácti" a slovo "třinácti" nahradit slovem "deseti".

Navržená úprava vůbec neřeší problém, který měl předkladatel v úmyslu řešit, jak vyplývá z důvodové zprávy. Důvodem mělo být nedovolit kandidovat politickým stranám, které se skládají z několika politických stran. Problém vyřešila podle mne novela zákona o politických stranách. Zvýšení hranice potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny povede jen k omezení počtu parlamentních stran, znemožní se tím přístup zejména těm stranám, které zastávají jiný než materialistický filozofický názor. Na druhé straně dojde k vytváření nestabilních stran, jejichž jediným společným zájmem bude překonat potřebnou hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny a tam se stejně po čase rozpadnou. To nepovede ke stabilitě Poslanecké sněmovny. A nestabilita není v zájmu tohoto státu.

Je žádoucí vytvořit prostor a podmínky pro pozvolné vykrystalizování politického systému v České republice a nikoliv zvedáním limitu různorodost politického systému likvidovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Opatřila, připraví se kolega Špaček.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám procedurální návrh. Navrhuji přijmout usnesení, ve kterém sněmovna doporučuje vládě přepracovat předloženou předlohu návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky tak, aby byly sněmovně předloženy dva návrhy zákonů. Jeden o volbách do Parlamentu České republiky, druhý o volbách do Senátu Parlamentu České republiky. Tento návrh je v souladu s projednáváním předlohy vládního zákona ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o procedurální návrh. Chcete hlasovat ihned? (Ano.)

Poslanec Marek Benda: (Hovořil z místa.) Pane místopředsedo, návrh na usnesení není procedurální návrh.

Poslanec Rudolf Opatřil: V tom případě navrhuji před to ještě bod první, který je procedurálním návrhem. Navrhuji stažení projednávané předlohy vládního návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

Pro ty, kteří si myslí, že to bylo odhlasováno, mám sdělení, že se nehlasovalo o stažení, ale o přerušení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, jedná se o procedurální návrh, o kterém nechávám hlasovat. Jedná se o 124. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování jsme skončili.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 64, proti 79, zdrželo se 12.

Poslanec Rudolf Opatřil: Předpokládám, že se hlasovalo o bodu jedna a o bodu dvě, ač to není procedurální návrh, je možné hlasovat až po skončení rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předpokládám, že se jedná o doprovodné usnesení, jak bývá nyní jakýmsi "katastrofálním územ", ale prosím, po ukončení rozpravy.

Poprosím kolegu Špačka, připraví se pan kolega Výborný.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hodlám přednést drobný pozměňovací návrh, který zdaleka nemá takovou míru dosažnosti, jako předcházející pozměňovací návrhy, které zazněly od mých předřečníků.

Pozměňovací návrh, který chci přednést, je motivován osobní zkušeností z roku 1990, kdy mi byla náhodou zjištěna sérová infekční žloutenka. Byl jsem umístěn na infekčním oddělení nemocnice těsně před volbami v roce 1990. Nejen já, ale i všichni ostatní pacienti byli frustrováni tím, že se vlastně nemohli zúčastnit voleb, které navíc tehdy byly první svobodné po dlouhé době. Pouze díky pochopení nemocnice jsme byli propuštěni předčasně a volit jsme mohli.

Nicméně jako bývalý mikrobiolog vím, že lze uspořádat věci tak, aby i lidé na těchto odděleních mohli volit. Hlasovací lístky lze sterilizovat, desinfikovat, případně jinak dekontaminovat, stejně tak jako volební urny. Domnívám se, že není problém těmto několika tisícům lidí volby umožnit.

Navrhuji proto, aby v § 2 návrhu zákona byl dosavadní text označen jako odstavec jedna a připojen nový odstavec dva v následujícím znění: "Odstavec dva - Vláda stanoví nařízením podmínky, za kterých mohou voliči, u nichž nastala překážka ve výkonu volebního práva podle odstavce jedna písmeno a), vykonat volební právo." To je vše, děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegu Výborného a připraví se kolega Benda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP