Čtvrtek 7. července 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Umožním panu poslanci Čapkovi, aby svůj původně přednesený návrh poněkud zpřesnil. Domnívám se, že kolegové budou souhlasit s tím, abych mu tuto příležitost dal.

Poslanec Miroslav Čapek: Děkuji, pane předsedo, velice se omlouvám, ale ve svém pozměňovacím návrhu, který se týkal § 18, jsem ne zcela přesně citoval jeho znění.

V § 18 odst. 2 navrhuji ve druhém řádku za slova "člena vlády" doplnit slova "člena zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku a člena obecního zastupitelstva", dál by text pokračoval, tak jak jsem jej přečetl. Za slovy "člena obecního zastupitelstva" by byl pod čarou odkaz na § 27 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, kde je taxativně uveden výčet příslušných orgánů, které plní funkci obecního zastupitelstva tak, aby nemusely být v tomto zákonu, v tomto pozměňovacím návrhu, cele vypočítávány.

Celkový návrh by tedy přesně zněl (§ 18 odst. 2): "Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku a člena obecního zastupitelstva, člena Nejvyššího kontrolního úřadu nebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklad dosud žijící osoby." Takto upřesňuji svůj pozměňovací návrh v § 18 odst. 2. Děkuji vám, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Zároveň děkuji panu poslanci Matulkovi, že dovolil, abychom poněkud narušili pořadí. Slovo má poslanec Matulka, připraví se poslanec Doubrava.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám pozměňovací návrhy k textu § 8. Je sice hezké, že navrhovatelé zákona nezapomněli na to, že máme také prezidenta republiky, a že je slušné na něj v zákonech nezapomínat, nicméně se domnívám, že v případě § 8 bylo vhodnější prezidenta republiky z textu zákona vynechat.

V § 8 jde o to, komu se předávají zprávy od zpravodajských služeb a kdo je oprávněn těmto zpravodajským službám ukládat úkoly. Mluví se tu o vládě a prezidentu republiky. Já chci navrhnout, aby povinnost podávat zprávy o činnosti zpravodajských služeb prezidentu republiky nebyla zákonem stanovena. Jsem přesvědčen, že ačkoliv je prezident republiky systematicky v Ústavě České republiky zařazen pod moc výkonnou, tak konkrétní pravomoci prezidenta podle ústavy, ať už ty, které nevyžadují spolupodpis předsedy vlády a nebo které vyžadují podpis; tyto pravomoci prezidenta neopravňují k tomu, nenacházejí věcný obsah k tomu, aby zpravodajské služby prezidentu republiky dávaly zprávy. Tím méně, aby prezident republiky mohl ukládat zpravodajským službám úkoly mezi působností těchto služeb.

Nenašel jsem v ústavě jedinou takovou pravomoc prezidenta republiky, se kterou by toto souviselo, snad s výjimkou toho, že prezidenta považujeme za vrchního velitele ozbrojených sil, což možná bude věcí názoru každého z nás, do jaké míry se jedná o skutečnou funkci vrchního velitele a nebo o formální a čestnou funkci.

Navíc zde platí toto. Ty informace, se kterými zpravodajské služby budou přicházet do styku a pracovat, budou nepochybně informace velice citlivé, zejména politicky, ale i jinak, a nechť zprávy, jako výstupy ze zpravodajských služeb, dostává vláda. Vláda je jednoznačně ten orgán moci výkonné, který takové informace dostat má, má s nimi pracovat. Vláda je současně orgán, který je ústavně odpovědný. Zatímco o prezidentovi toto říci nemůžeme.

Jestliže bude prezident dostávat tytéž informace jako vláda, přičemž ale prezident ústavně odpovědný není, pak nemáme žádnou záruku, co se stane v případě, kdy prezident s takovými informacemi naloží způsobem, který bychom si nepřáli, příp. který vlastně ani ústava nepředpokládá, že by v rámci nějaké své kompetence mohl použít.

Je také všeobecně známo, že když se vypracovává jakákoliv zpráva, přihlíží se k tomu, pro koho se ta zpráva dělá. Nerad bych se dožit situace, kdy by zpravodajské služby musely přizpůsobovat obsah zprávy podle toho, že dávají zprávu nejenom vládě, která je dostat má, ale bohužel i prezidentovi, kde další osud informací je nejistý.

Proto dávám tyto pozměňovací návrhy k § 8.

Za prvé. V odst. 1 vypustit slova "a prezidentu republiky".

Za druhé. V odst. 2 vypustit slova "prezidentu republiky".

Za třetí. V odst. 4 vynechat v první větě slova "a prezident republiky"; místo slova "ukládají" použít slovo "ukládá". Dále v tomtéž odstavci vynechat, vypustit druhou větu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Slovo má pan poslanec Doubrava. Připomínám, že je to poslední předložená přihláška do rozpravy. Kdo ještě chce v rozpravě vystoupit, prosím přihlaste se. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážená sněmovno, dovolil bych si předložit pozměňovací návrh k § 18 námi projednávaného zákona, a to z tohoto důvodu. Tento paragraf, zejména jeho první odstavec řeší poměrně složitou problematiku, která ve speciálním zákoně o Bezpečnostní informační službě je zpracována podstatně precizněji a podstatně podrobněji. Nedomnívám se, že vzhledem k dikci a k celé struktuře projednávaného zákona by bylo vhodné upravovat celý tento odstavec obdobným způsobem, ale přesto se domnívám, že by bylo vhodné, aby byl jakýmsi způsobem dán do homogenního souladu tento § 18, respektive jeho první odstavec s tím, co navrhuje a přejímá k přijetí společná zpráva pro zákon o Bezpečnostní informační službě. Oč se jedná?

Jde zde o to, že § 18 odst. 1 povoluje zpravodajským službám tam vyjmenovaným zejména používání sledování osob a nástrahovou a zabezpečovací techniku. V obdobném kontextu je v zákoně o Bezpečnostní informační službě vymezeno, že takovéto užívání zpravodajské techniky atd., pokud tím není zasahováno do základních práv a svobod občanů - čili zde v § 18 je v podstatě používán volný režim, který není vázán na žádné odsouhlasení soudem. V tomto případě je nutné použít obdobného formulačního schematu, jako je použit v zákonu o Bezpečnostní informační službě pro obojí zpravodajské služby, to je pro služby, které výjimečně budou svoji činnost vyvíjet na území republiky, a pro službu, která tak činí trvale na území republiky.

Proto navrhuji, aby v souladu se zněním společné zprávy byla formulace § 18 odst. 1 upravena takto: Z části, která praví: "které konají na území České republiky používat sledování osob a věcí" vypustit nyní v této chvíli krycí doklady a pokračovat "a věcí, nástrahovou a zabezpečovací techniku, pokud tím není zasahováno do základních práv a svobod občanů. Mohou používat krycí doklady a využívat osoby jednající v jejich prospěch" atd., pokračovat ve znění společné zprávy. Čili doplnit pouze za "nástrahovou a zabezpečovací techniku a používání sledování osob" stejnou dikci, jak je uvedená v předpokládaném znění ve společné zprávě o Bezpečnostní informační službě, "pokud tím není zasahováno do základních práv a svobod občanů. Mohou používat krycí doklady a využívat osob jednajících v jejich prospěch" a dál již ve znění společné zprávy. Pokud by pan zpravodaj chtěl písemné znění, dodám mu je, pokud by nerozuměl. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Doubravovi, a protože nemám žádnou další přihlášku do rozpravy a nevidím nikoho, kdo by se do rozpravy hlásil, rozpravu uzavírám a táži se pana ministra, zda si přeje použít svého práva a pronést závěrečné slovo. Vidím, že se chystá tak učinit. Pane ministře, prosím.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vyjádřit se k některým pozměňovacím návrhům a zaujmout k nim své stanovisko. Co se týče pozměňovacích návrhů pana poslance Čapka na to, aby Úřad pro zahraniční styky a informace měl svoji vlastní rozpočtovou kapitolu a zrovna tak vojenské zpravodajství, které spadá pod Ministerstvo obrany, tak k tomu bych chtěl uvést, že já osobně si myslím, že skutečně nejvhodnější je, aby Úřad pro zahraniční styky a informace byl v budoucnu součástí Ministerstva vnitra, nicméně nejméně vhodné by bylo, aby byl součástí Ministerstva zahraničních věcí, jak navrhoval např. pan poslanec Čapek. Měli bychom s tím zcela jistě z mezinárodněpolitického hlediska obrovské problémy. Protože tuto věc nelze v současné době vyřešit jinak, zůstává Úřad pro zahraniční styky a informace podle návrhu příslušného zákona pod Ministerstvem vnitra a těžko si lze představit, že bych mohl být odpovědný za činnost této služby, pokud by rozpočtová kapitola této služby byla mimo rozpočtovou kapitolu Ministerstva vnitra. Proto si dovolím s tímto pozměňovacím návrhem nevyslovit souhlas.

Co se týče § 8, předávání zpráv výboru Parlamentu České republiky, myslím, že § 15 společné zprávy dostatečným způsobem řeší to, jak budou poslanci dostávat zprávy od zpravodajských služeb. Tento paragraf počítá se zřízením příslušného orgánu k tomuto účelu.

Co se týče téhož paragrafu a návrhu, aby Poslanecká sněmovna mohla zadávat úkoly zpravodajským službám, myslím, že toto ustanovení by bylo zcela nevhodné. Poslanecká sněmovna nenese odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a těžko si lze představit, že by mohla právě vzhledem ke svému postavení zákonodárného a kontrolního orgánu zadávat úkoly zpravodajským službám.

Co se týče změny § 18, to znamená to, aby nemohly být určité typy průkazů vydávány jako doklady krycí, zde bych se přidržel textu společné zprávy. Návrh pana poslance Čapka se mi zdá příliš extenzivní.

U pana poslance Klase bych se chtěl pouze zmínit o jednom ze tří pozměňovacích návrhů, především rozšíření působnosti Bezpečnostní informační služby na oblast organizovaného zločinu. Myslím, že to není vhodné rozšiřovat takto působnost BIS, protože se pak překrývá s kompetencemi Ministerstva vnitra a zákona o Policii České republiky.

K pozměňovacím návrhům pana poslance Exnera si dovolím se vyjádřit v průběhu hlasování.

Pan poslanec Matulka navrhuje, aby z tohoto zákona byl zcela vyjmut prezident republiky. Myslím, že to není správný návrh, protože prezident republiky je z Ústavy vrchním velitelem ozbrojených sil v této republice. Asi si nemůžeme tento pojem každý vykládat jinak. Ústava naprosto jasně takto hovoří a zdali je to jen čestná funkce nebo zda je to faktická funkce nám nepřísluší vykládat. Prostě v Ústavě je to takto stanoveno a samozřejmě prezident republiky v této funkci s touto působností musí mít informace relevantní pro bezpečnost České republiky.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Doubravy, § 18 určuje možnost pro Úřad pro zahraniční styky a informace a pro vojenské zpravodajské služby, aby mohly pro svoji činnost, kterou konají na území České republiky, používat určitých prostředků. Chtěl bych upozornit na to, že tyto dvě služby jsou služby vnější, které působí mimo území České republiky. V podstatě se zde jedná pouze o zabezpečování budov, některých zařízení na území ČR a nejedná se při používání těchto prostředků o operativní činnost. Chtěl bych ještě upozornit, že zde se nejedná o zpravodajské prostředky, na které je zapotřebí povolení příslušného soudce, že se jedná pouze o sledování osob a věcí, krycí doklady, nástrahovou a zabezpečovací techniku a osoby jednající v prospěch, což jsou v podstatě stejná ustanovení zákona o Policii, který byl v tomto paragrafu analogicky využit. Pokud by se jednalo o používání zpravodajských prostředků, samozřejmě potom by tam muselo být povolení soudu, protože jde o zasahování do práv občanů. Takže si dovolím i s tímto pozměňovacím návrhem pana poslance Doubravy vyslovit nesouhlas. Tolik k pozměňovacím návrhům.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Janu Rumlovi a žádám o závěrečné slovo pana společného zpravodaje výborů Vladimíra Šumana. Doplňuji ještě svou větu otázkou, zda bude připraven předložit sněmovně k hlasování pozměňovací návrhy, nebo zda žádá o nějakou lhůtu k jejich zpracování.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, odpovím nejdříve na druhou část vaší výzvy. Protože zákon o Bezpečnostní informační službě nemůže být projednáván dříve, než bude známo, v jaké verzi byl schválen tento zákon, a protože odložením dvou zákonů bychom poněkud změnili pořad jednání, doporučoval bych, aby sněmovna byla shovívavá k mému výkonu při řazení jednotlivých bodů ev. upřesňování a abychom to projednávali tak, jak jsme schválili i za cenu občasného nedorozumění. Je to ale jenom moje prosba o shovívavost sněmovny, ale o tom se hlasovat nedá. Kdybych viděl výrazný nesouhlas, tak bych se zachoval jinak.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem přesvědčen, pane poslanče, že to společným úsilím dobře překonáme. Prosím, abyste pronesl své závěrečné slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Děkuji. Nyní tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Přiznám se, že jsem trochu nerozuměl argumentaci pana poslance Čapka ke kontrole, kde žádá zařazení těch bodů, které jsou v jiné části zákona, v § 13 až 15, kde je zakotveno, že příslušný orgán má dostávat zprávy atd. - a zařazovat to do oblasti kontroly. Domnívám se, že dikce, která je nyní ve společné zprávě, je vyhovující. Co se týče jeho námitek proti tomu, jakým způsobem jsou dnes organizovány zpravodajské služby, musím říci, že do jisté míry sdílím jeho námitky proti této logice, ale na druhé straně chápu to, jak je to současně navrženo, jako výsledkem poměrně složitého jednání. Proto doporučuji, aby to zůstalo v té formě, v jaké je to ve společné zprávě.

Co se týče pozměňovacích návrhů pana posl. Klase. V § 4 - to se týká projednávání personálního návrhu - s tím se musím jen ztotožnit. Jednak to bylo usnesení našeho výboru, většinové usnesení, jednak jsem pro návrh sám hlasoval a z toho důvodu doporučuji sněmovně, aby ho přijala.

V § 5 bod e) zda doplnit nebo nedoplnit organizovaný zločin. Slyšeli jste argumentaci pana poslance Klase, slyšeli jste argumentaci pana ministra. Já mám dojem, že toto nebezpečí nehrozí, protože to, vůči čemu mají působnost zpravodajské služby, není dáno charakterem činnosti, jako v jaké fázi se tato činnost nachází. Proto se spíš nevýrazně kloním k pozměňovacím návrhům pana poslance Klase.

Třetí jeho pozměňovací návrh - oslovit pracující ve prospěch - nemohou být mladší 18 let, ale musí být starší 18 let, doporučuji podpořit. Je to legislativně technické a je to v souladu se zákonem o BIS.

Co se týče pana poslance Exnera, byli bychom pravděpodobně první službou na celém světě, která by měla zákon o zahraniční rozvědce. Nepovažuji to za účelné, ale ani za možné a doporučuji, aby to bylo zachováno přesně v té fázi, v jaké to je, že jsou vyjasněna oprávnění, pokud tato služba působí na území našeho státu.

Co se týče § 17, tj. doplnit nový odst. 1, který zní, že služební poměr pracovníků Úřadu pro zahraniční styky se řídí zákonem o Policii, nedomnívám se, že by to bylo šťastné, naopak, to jsou normální civilní zaměstnanci, a myslím, že by to tak mělo zůstat.

Konečně k otázce mezinárodních smluv - domnívám se, že to může zůstat v té poloze, v jaké je to v současné době. Pan poslanec Matulka "ne prezident" - mně se zdá tento požadavek až nepochopitelný, protože sama skutečnost, že prezident je nejvyšším představitelem vojenské moci, je pak nelogické, že by neměl mít právo zadávat tyto úkoly vůči službě, která je součástí armády a Ministerstva obrany. Takže se domnívám, že je to poněkud jiný přístup k prezidentské funkci. Já zastávám ten názor, který je zde koncipován, a proto doporučuji sněmovně, aby to zůstalo v navržené formě.

Doplnění, které navrhoval pan poslanec Doubrava. Byla o tom dlouhá rozprava v našem výboru, ale tento názor nenašel většinu hlasů. Přiznám se ale, že pokud by to tam bylo, že by to ničemu neuškodilo a sám jsem tedy k tomuto návrhu indiferentní.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Vzhledem k tomu, že obě závěrečná slova byla přednesena, prosím ho, aby postupně předkládal sněmovně pozměňující návrhy, abych o nich mohl dát hlasovat.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane poslanče Čapku, nemám, bohužel k dispozici stenozáznam a tak se budu držet pořadí, jaké je ve vašem textu, který jste mně předal. Podle toho je vaším prvním pozměňujícím návrhem nové znění § 3.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik prosím, pane společný zpravodaji. Vážení členové a členky sněmovny, jde o velmi vážnou věc, bude se hlasovat o vážných pozměňovacích návrzích. Samozřejmě, že vás odhlásím, tímto to činím a prosím, abyste se znovu přihlásili, že jste přítomni, a abyste výrazným zklidněním umožnili společnému zpravodaji předkládání návrhů a sobě rozhodování o tom, jak budete hlasovat. Přistoupíme tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Poslanec Vladimír Šuman: První pozměňovací návrh pana poslance Čapka se týká § 3, kde navrhuje toto znění: V Česká republice působí tyto zpravodajské služby: a) Bezpečnostní informační služba, b) Úřad pro zahraniční styky a informace, c) vojenské zpravodajství, jako součást Ministerstva obrany, tvořené vojenským obranným zpravodajstvím a vojenskou obrannou službou, přičemž příjmy a výdaje všech zpravodajských služeb tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Čapka.

22. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 164 přítomných bylo 51 pro, 87 proti, 21 se zdrželo hlasování, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Prosím společného zpravodaje.

Poslanec Vladimír Šuman: Dalším návrhem poslance Čapka je změna v § 8, odst. 1. Myslím, že navrhoval hlasovat odděleně o jednotlivých odstavcích.

Čili § 1. odst. 1 zní: Zpravodajské služby podávají vládě, prezidentu republiky a příslušnému parlamentnímu výboru jednou za rok zprávy o své činnosti a kdykoliv o to tyto orgány požádají.

Předkladatel ani zpravodaj nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 23. hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporuje tento návrh pana poslance Čapka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 166 přítomných bylo 51 pro, 89 proti, 15 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Další část téhož pozměňovacího návrhu se týká odstavce 2, který pan poslanec Čapek navrhuje v tomto znění: "Zpravodajské služby podávají prezidentu republiky, předsedovi vlády, příslušným členům vlády a příslušnému parlamentnímu výboru v případech zjištění, která nesnesou odkladu, informace bezprostředně." Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 24. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Čapka, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

24. hlasování skončilo. Ze 166 přítomných bylo 56 pro, 92 proti, 10 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Poslední část tohoto návrhu se týká odstavce 4 a zní takto: "Vláda, prezident republiky a Poslanecká sněmovna mohou ukládat zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb."

Druhá věta: "Prezident republiky může ukládat zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády."

Hlasujeme o první větě, jak jsem ji přečetl.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 25. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh poslance Čapka, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

25. hlasování skončilo. Ze 166 přítomných bylo 49 pro, 101 proti, 11 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Chci se zeptat pana poslance, zda trvá na hlasování o druhé části věty, která je souhlasná se zněním společné zprávy. Trvá. Nevím, jestli lze hlasovat o znění společné zprávy jako o pozměňovacím návrhu, protože to je ve vztahu ke společné zprávě. Domnívám se, že z hlediska procedury je to nepřijatelné.

Poslanec Miroslav Čapek: Já si myslím, že o tomto návrhu je možné hlasovat.

Poslanec Vladimír Šuman: Nechám sněmovnu, aby to posoudila. Přečtu vám, jaké je znění společné zprávy: "Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády." Pan poslanec Čapek navrhuje: "Prezident republiky může ukládat zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády." Má pravdu, že o tom je možné hlasovat. Hlasujeme tedy o větě tak, jak jsem ji nyní přečetl.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Čapka. Jde o 26. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporuje, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

26. hlasování skončilo. Ze 169 přítomných bylo 48 pro, 86 proti, 31 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Pan poslanec Čapek navrhuje, aby v § 18 odst. 2 byla dikce taková, že za slova "členy vlády" byla vložena slova "člena zastupitelstva vyššího úředního správního celku" - pane poslanče, buďte tak laskav a upřesněte to.

Poslanec Miroslav Čapek: Text by zněl: "Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku a člena obecního zastupitelstva, člena Nejvyššího kontrolního úřadu atd." Za slovy "člena obecního zastupitelstva" by byl odkaz na § 27 zákona č. 367/1990 Sb.

Poslanec Vladimír Šuman: Předkladatel nesouhlasí. Já se k návrhu stavím indiferentně.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 27. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený návrh pana poslance Čapka, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

27. hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 63 pro, 51 proti, 52 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Dalšími pozměňovacími návrhy jsou ty návrhy, které přednesl pan poslanec Klas. Jako první pozměňovací návrh doporučuje, aby v § 4 odst. 2 byl text upraven takto: "Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává." Stanovisko pana ministra je indiferentní, já návrh podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 28. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený pozměňovací návrh pana poslance Klase, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

28. hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 96 pro, 11 proti, 56 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Dalším návrhem pana poslance Klase je úprava § 5, působnost zpravodajských služeb. V odstavci 1, písm. e) navrhuje upravit text takto: "e) Týkající se organizovaného zločinu a terorismu ". Pan ministr nedoporučuje tuto úpravu, já spíše doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o 29. hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporuje předložený návrh pana poslance Klase, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

29. hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 134 pro, 6 proti, 28 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Třetí část návrhu poslance Klase se týká vyloženě technické věci a prosím, aby ji všichni podpořili. Jedná se o to nahradit slova "které nesmějí být mladší než 18 let" slovy "které musí být starší 18 let". Jedná se o osoby konající ve prospěch služby. Oba dva tento návrh podporujeme.

Předseda PSP Milan Uhde: 30. hlasování na této schůzi. Týká se dalšího pozměňovacího návrhu poslance Klase. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 30. hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných bylo 161 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali. Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Šuman: Dalším poslancem, který přednesl pozměňovací návrhy, byl pan poslanec Exner, jehož pozměňovací návrhy jsou v podstatě ty návrhy, které nebyly zařazeny do společné zprávy a byly schváleny ve výboru petičním, pro lidská práva a národnosti.

Jako první pozměňovací návrh uvedl v § 1 odst. 2 za slova "Bezpečnostní informační služby" vložit čárku a doplnit slovy "Úřadem pro zahraniční styky a informace". Již jsem o tom mluvil ve své závěrečné řeči. Znamenalo by to, že by byl zvláštní zákon pro tento úřad, čili pro rozvědku. Pan ministr ani já nedoporučujeme.

Předseda PSP Milan Uhde: 31. hlasování na dnešní schůzi. Týká se pozměňovacího návrhu pana poslance Exnera.

Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 31. hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných bylo 41 pro, 96 proti, 30 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: Další část návrhu poslance Exnera se týkala § 17, kde navrhuje doplnit nový odst. 1, předřadit ho před současný text, který by se stal odst. 2 a součástí tohoto odst. 1 by byl tento text:

Služební poměr pracovníků Úřadu pro zahraniční styk a informace se řídí zákonem o služebním poměru policistů České republiky.

Není to doporučeno ani panem ministrem ani mnou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP