Stenografický zápis 25. schůze, 15. prosince 1994


(Jednání opět zahájeno v 10.35 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, podle sněmovních tisků 1125 a 1264

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Hana Marvanová
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Ladislav Body
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Hana Marvanová
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Broulík
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Hana Marvanová


XXX. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297 a 297 A.

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Trojan


XXXI. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Poslanec František Kozel
Poslankyně Anna Röschová


XXXII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, podle sněmovních tisků 1191 a 1343

Poslanec František Kozel


XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, podle sněmovních tisků 1189 a 1347

Ministr vlády České republiky Igor Němec
Poslanec Pavel Hirš
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 11.48 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


XXXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu

Poslanec Miloslav Výborný


XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1207

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jan Kryčer


XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1208

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jan Kryčer


XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 1210

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Marie Stiborová
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno ve 12.21 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner


XXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. března 1994 v Limě, podle sněmovního tisku 1126

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994, podle sněmovního tisku 1183

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Čundrle
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Jiří Payne


XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě, podle sněmovního tisku 1187

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Václav Grulich


XXXXIII. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995

Poslanec Martin Syka
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Martin Syka


XXXXIV. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, podle sněmovních tisků 1145 a 1250

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Vlček
Poslanec Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Klas


XXXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1359

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy

Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Bílý


XXXXVIII. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


IL. Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev

Poslanec Jan Litomiský


L. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Vladimír Šuman


LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Trojan
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach


Přihlásit/registrovat se do ISP