Středa 7. prosince 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Marytovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vlastislav Kuchař. Připraví se paní poslankyně Kolářová.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s některými postřehy z poslanecké práce v terénu k zákonu o dani z přidané hodnoty v podobě pozměňovacích návrhů v tisku 1172.

První z nich se týká! 2 odst. 4 písm. o), kde navrhuji za stávající text doplnit za čárku další text v tomto znění: "případně pro vnitropodnikovou spotřebu plátce podléhající dani". Zařazení tohoto textu umožňuje zachycení úniku tržeb i mank na zboží a převodu osobních automobilů do hmotného a investičního majetku.

Druhý návrh se týká opět § 2 odst. 4 písm. q), kde navrhuji nahradit text "písemná smlouva o fakturaci" textem "písemná smlouva o úhradě". Druhý návrh je v podstatě legislativně technické povahy, neboť fakturace je pojem v zákonodárství neužívaný, a dnes spolehlivě nedefinovaný.

Třetí návrh se týká § 9 odst. 1, kde navrhuji doplnit nové písm. m) tohoto znění: "při prodeji zboží na předplatné dnem dodání první zásilky". Podle mého názoru je nutné jednoznačně stanovit uskutečnění zdanitelného plnění, zejména v distribuci novin a časopisů, jakož i neperiodických tiskovin.

Čtvrtý návrh se týká § 13 odst. 3, kde za slovo "určená" navrhuji doplnit text "nebo je rovna nule". Lze tak zabránit spekulativnímu uzavíráni smluv na bezúplatná plnění.

Pátý návrh se týká opět § 14 odst. 12, kde do poslední věty navrhuji vložit před slovo "pořizovací" slovo "maximálně". Plátci je, podle mého názoru, vhodné dát prostor pro snížení ceny ve vazbě na případnou reklamaci.

Šestý návrh se týká § 28 odst. 4, kde navrhuji vložit za slova "10% z jejich celkových výnosů" slova "za zdaňovací období". Jeví se mi to jako nezbytné pro to, aby nebyly uplatňovány odpočty během 11 měsíců v roce, a teprve ve 12. měsíci nebyl počítán krátící koeficient za celý rok.

Konečně v návrhu sedmém doporučuji v § 45 odst. 5 za § 19, 20, 21, doplnit do textu také § 25. Text by zněl: "§ 19, 20, 21 a 25". Jde o způsob podpory produkce středních škol. Cílem změny je postavit na roveň výrobky žáků učilišť a dalších škol při jejich vývozu, jako export zboží ostatních plátců daně, viz vazba na krátící koeficient.

Konečně poslední návrh je návrhem nad rámec této novely. Týká se zákona č. 321/1993 Sb., v něm § 17 odst. 7, kde za písm. b) navrhuji doplnit písm. c) následujícího znění: "služby zakoupené od oprávněných osob uvedených v § 28, 29, 31 a 32, které jsou osvobozeny od daňové povinnosti podle § 25, při prodeji již nezdaňuje. Tržby za tyto služby nevchází do jmenovatele krátícího koeficientu podle § 25". Dovolím si tento návrh odůvodnit. Jde o ryze praktické ustanovení, které staví oprávněné subjekty v této poloze, malá nestátní zdravotnická zařízení, lázně, sanatoria do stejné roviny s lázněmi a sanatorii, která jsou velkými plátci daně. Obě skupiny poskytují osvobozené služby. Aby se ty malé staly zajímavými pro cestovní kanceláře, měly by se stát pouze formálními plátci. Cestovní kanceláře stejně musí podle § 14 odst. 14 jmenovaného zákona č. 321/1993 Sb. dávat tržby za lázeňské pobyty do krátícího koeficientu, což je při prosté přefakturizaci z ekonomického hlediska nesmyslné a brzdí zároveň úroveň nabídky lázeňských služeb. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kuchařovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Kolářová. Připraví se pan poslanec Miroslav Kašpárek.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi podat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1172 ve znění společné zprávy.

V bodu 67 navrhuji doplnit písm. d), které zní - první věta v položce 8703 se nahrazuje textem: "Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhl. 49/1993 Sb., a to i v případě, že výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje". Druhá věta zůstává beze změn.

Dosavadní text položky 8703 tak, jak zní nyní, při striktním výkladu neumožňuje uplatnit sníženou sazbu daně 5%, pokud upravené vozidlo neobsahuje veškerou výbavu uvedenou v příloze 1 vyhl. 433/1992 Sb., tzn. včetně léků, přenosných jednoúčelových přístrojů a zdravotnického materiálu, což jsou např. i rukavice.

Jedná se tedy o to, ze nyní existuje rozdíl mezi sanitními vozidly, přičemž podstatná úprava pro požadovány účel je fakticky úprava konstrukční. Přitom se snížená DPH uplatňuje pouze tam, kde je i požadované vnitřní vybavení včetně spotřebního materiálu. To si může např. uživatel upravit také sám a především, jak už jsem se zmínila, dle technických expertů, neefektivní, neekonomické a díky normám i prakticky nemožné přebudovat sanitní vozidlo na vozidlo osobní či nákladní.

Mým pozměňovacím návrhem bychom dosáhli pouze sjednocení DPH u všech sanitních vozidel ve výši 5%, ale rozhodně tímto nenavrhuji sníženou DPH pro ostatní zdravotnická vozidla. Jde mi skutečně o transport nemocných. Nejedná se zároveň o závažné finanční dopady. Pozměňovací návrh dodám písemně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové. Prosím pana poslance Kašpárka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Šoler.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a páni poslanci, vážený pane ministře, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z přidané hodnoty, mi dovolte následující pozměňovací návrhy.

V § 2 odst. 1 písm. c) navrhujeme vypustit doplněnou část věty, cituji: "a to v případě, kdy osoba, která je uskutečňuje, není podnikatelem", což odpovídá smyslu společné zprávy.

Odůvodnění. Z § 2 odst. 1 obchodního zákoníku jasně vyplývá, že jednou z nutných podmínek pro to, aby se dala činnost nazvat podnikáním je, aby je provozovala osoba, která je podnikatelem.

Z tohoto důvodu je v navrhovaném znění rozpor s tímto zákonem, neboť jestliže osoba není podnikatelem, nemůže se jednat o podnikání.

Dále v § 2 odst. 4 písm. m) osobním automobilem silniční motorové vozidlo, které má v technickém průkazu zapsanou kategorii osobní automobil nebo M 1. Pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním předpisem.

Odůvodnění: Je velice nepraktické opírat se v tomto případě přímo o jiný zákon, když kategorie vozidla zapisovaná do technického průkazu se řídí stejným předpisem. I pro kontrolní činnost finančních orgánů bude mnohem snazší zjistit tuto kategorii nahlédnutím do technického průkazu vozidla, než vlastnit další předpisy a podle nich teprve vozidlo zařazovat.

Dále v § 5 odst. 6 - na konec odstavce se připojuje věta: "U majetku pořízeného vlastní činností má osoba právo uplatnit nárok na odpočet z materiálu potřebného na pořízení majetku vlastní činností."

Odůvodnění: Není důvod znevýhodňovat poplatníka, který si majetek pořídil vlastní činností, oproti poplatníkovi, který si ho pořídil od jiného subjektu.

V § 7 odst. 3 - navrhované znění: "Předmětem daně není bezúplatné poskytnutí reklamních a propagačních předmětů, opatřených obchodním názvem nebo firemní značkou plátce, jehož jednotková cena pořízení bez daně nepřesahuje 500 korun.

Je-li cena vyšší, je základem daně cena pořízení převyšující 500 Kč "

Odůvodnění: Navrhované zvýšení hranice ze 200 na 500 Kč by mělo postihnout například i kalendáře s logem firmy, které jsou naprosto obvyklým a vhodným propagačním prostředkem. Je pochopitelně možné zakoupit i kalendáře s potiskem, které se do výše uvedené hranice vejdou. Pak je ovšem jejich kvalita taková, ze lze diskutovat o tom, zda ještě naplňují podstatu reprezentačního předmětu. Formulace, že předmětem daně je pouze ta část, která přesahuje navrhovanou hranici, má vést k tomu, aby se podnikatelé nemuseli úzkostlivě držet navrhované hranice, ale mohli jako reprezentační předmět zakoupit i věc dražší, a pouze z ceny nad limitem zaplatit daň. Je to mnohem svobodnější volba, než navrhovaný způsob, kdy se daň neodvádí, nebo převýší-li hodnota limit, byť jen o několik haléřů, odvádí se daň ze všeho.

K § 19 odst. 4 - od slova "nárok na odpočet" vypustit celý zbytek odstavce.

Odůvodnění: Jestliže se v § 2 odst. 4 opíráme o § 10 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., ve znění vyhlášky 248, a podle tohoto zákona určíme, že se jedná o osobní automobil - viz § 2 odst. 4 písm. m), tak nemohu § 19 odst. 4 určovat, že se jedná o výše uvedený osobní automobil, který je možno zařadit jako nákladní automobil. Buď se jedná opravdu o osobní automobil, a pak jakékoliv další specifikování nemá logiku, a nebo se jedná o nákladní automobil, a v tom případě opět jakákoliv další definice není na místě.

V § 19 odst. 5 - odst. 4 se nevztahuje na nákup osobních automobilů za účelem dalšího prodeje, a to i formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. Dále pokud bude osobní automobil využíván provozovatelem silniční motorové dopravy, taxislužby a provozovatelem autoškoly na základě vydané koncese, pokud je uskutečňován plátcem.

Odůvodnění: Nemožnost odečíst daň z přidané hodnoty u osobních automobilů zavádí do celého zákona o dani z přidané hodnoty mnoho zvláštností a nejasností. Pokud je osobní automobil využíván k dosažení a udržení příjmů, které jsou předmětem daně, není nejmenší důvod pro toto nesystémové opatření. Vzhledem k tomu, že okamžité zavedení možnosti odpočtu by mělo značný dopad na státní rozpočet, navrhujeme pro tento rok možnost odpočtu u plátců, kteří využívají osobní automobil jako přímý nástroj k dosažení zdanitelných příjmů.

V § 19 odst. 8 navrhujeme doplnit na konci tento text: "Pokud byl tento poměr znám v okamžiku, kdy byl uplatněn nárok na odpočet. Pokud tento poměr nebyl v době odpočtu znám, nebo se nepředpokládalo využití pro osobní potřebu, je povinností poplatníka vystavit v den odevzdání daňového přiznání doklad o použití, kde základ daně bude totožný s výší odpisů, které nemohly být z důvodu osobního využití uplatněny pro účel daně z příjmu za zdaňovací období, kterého se daňové přiznání týká."

Odůvodnění: Uvedeme-li jako příklad majetku nákladní automobil, pak poměr odpisů, které nemohu uplatnit, zjistím až na konci roku z poměru mezi kilometry ujetými pro osobní potřebu, a kilometry, které ujedu celkem. Tento poměr ovšem znám až v okamžiku podání daňového přiznání.

Na druhou stranu může nastat případ, kdy v roce pořízení majetek pro osobní potřebu nevyužívám, začnu ho využívat až následující zdaňovací období po uplatnění odpočtu. V tomto případě, zejména bylo-li by využití větší, dochází k daňovému úniku, který novela nepostihuje.

Z uvedeného návrhu § 28 vyplývá, že bude zdaněna daní z přidané hodnoty i finanční služba leasingových společností. Proto navrhujeme zachovat původní znění zákona České národní rady č. 588/1992 Sb.

Odůvodnění: Zdanění leasingových společností na ně nebude mít jakýkoliv finanční vliv, pouze se stanou výběrčím daně. U podnikatelů, kteří jsou plátci, se pouze změní cashflow. Největší dopad bude mít toto ustanovení na neplátce, tedy nejmenší podnikatele, a dále na zdravotnická zařízení. Toto ustanovení je v ostrém rozporu s prohlášeními o podpoře malých a středních podnikatelů.

§ 38a) odst. 2: Dodatečné daňové přiznání je plátce povinen předložit v případě, že opravdu mění svoji daňovou povinnost. Tímto přiznáním lze provést i opravu sazby daně a výše daně podle § 15a) odst. 1.

Odst. 3 vypustit, ostatní přečíslovat.

Odůvodnění: Ze zákonů je nutno pomalu odstraňovat podle vzoru jiných států nesrovnalosti mezi podmínkami státu a poplatníka.

Z těchto důvodů navrhujeme sjednocení podání přiznání, jak na vyšší, tak na nižší daňovou povinnost a sjednocení možnosti opravy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kašpárkovi. Prosím pana poslance Šolera, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Tomáš Páv.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v příloze č. 1 novelizovaného zákona se má změnit v rámci bodu 67 písm. b) návrhu novelizace textu tak, že ve svých důsledcích povede ke snížení daně z přidané hodnoty u papírenských výrobků vyráběných z více než 70% z recyklovaného papíru, a to i v případě dovozu takových výrobků. V současné době toto osvobození platí pouze pro tuzemské výrobce. To mělo a má nemalý význam pro zajištění přechodu právě tuzemských výrobců na ekologicky výhodné technologie výroby papírenských produktů. Během transformace ekonomiky v posledních letech bohužel došlo k rozbití trhu s druhotnými surovinami a zatím se nepodařilo tento trh plně obnovit.

Obávám se, že se vstupem zahraniční konkurence, která je navíc zvýhodněna tím, že se zaváděním těchto technologií má více zkušeností a je v podstatě o několik let dále, vznikne nevýhodné klima pro domácí výrobce a pro nové vytvoření takového trhu. Toto opatření je přinejmenším předčasné.

Když jsem se snažil uplatnit podobný argument ve výboru, bylo mi řečeno, že smlouvy typu GATT, asociační dohody Evropských společenství a celní unie se Slovenskem takovéto opatření vylučují. Ovšem podle mých znalostí všechny takovéto dohody obsahují blokační paragraf, který umožňuje neuplatnění některých hledisek při ochraně vlastního životního prostředí. Proto se domnívám, že tento argument není na místě.

Z toho důvodu navrhuji, aby příloha č. 1 zákona v části položek 4801 až 4803, 4805, 4807, 4808, 4810, 4814, 4815, 4817 a 4823 zůstala včetně doprovodného textu v původní podobě. Jinými slovy navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna vyslovila ve zvláštním hlasování k přijetí textu uvedeného v bodě 67 písm. b) vládního návrhu a doporučuji sněmovně, aby tam uvedený text nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu ve společné zprávě a v dalších pozměňovacích návrzích přibyly další body, bude nezbytné v případě přijetí mého návrhu další body přečíslovat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Prosím pana poslance Páva, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Syka.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní kolegyně a kolegové, hodlám přednést tři pozměňovací návrhy, které nijak nemění ducha zákona, ani smysl předkládané novely. Ve dvou případech jde o upřesnění, které je na hranici legislativně technické změny a v jednom případě jde o odstranění zjevného omylu.

Celou novelou zákona byla platnost ustanovení, která se týkala vratných láhví ze skla rozšířena na všechny vratné láhve z jakéhokoli materiálu. V jediném odstavci v § 7 odst. 2 písm. d) slova "ze skla" zůstala. Navrhuji jejich vypuštění, neboť jde o zjevný omyl. Přesné znění mého pozměňovacího návrhu je, že za bod 8 se kromě návrhu uvedeného ve společné zprávě doplní další bod. V § 7 odst. 2 písm. d) se vypouští slova "ze skla".

V bodě 64 společné zprávy se definuje to, co se za mezinárodní přepravu nepovažuje. V tomto znění jde o přepravu z místa v tuzemsku do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma. Pochopitelně musí platit i cesta opačná ze svobodných pásem do místa v tuzemsku. Navrhuji proto v bodě 64 společné zprávy na konec věty doplnit slova "a naopak".

Třetí pozměňovací návrh se týká článku 2. Je v duchu novely zákona a je tak také uvedeno v důvodové zprávě v článku 2, že smlouvy, které byly uzavřeny za podmínek platných v roce 1994 by měly být také za stejných podmínek ukončeny. Z důvodu zachování rovných podmínek pro tyto smlouvy musí být součástí tohoto opatření ustanovení, ze u společností uskutečňujících finanční pronájem se nebude z důvodu osvobození od marže krátit nárok na odpočet daně, související s nákupem předmětů, na které byla uzavřena smlouva o finančním pronájmu. Text zní: Za text bodu 1 ve společné zprávě se doplní nová věta: "Do součtu jmenovatele koeficientu, kterým se podle paragrafu 20 zkracuje nárok na odpočet daně, se u těchto smluv nezapočítává částka za finanční pronájem osvobozený podle § 28 písm. c) dřívějších předpisů platných do 31. 12. 1994." Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pávovi. O slovo se hlásí společný zpravodaj. Sděluji, že pan poslanec Karas má náhradní kartu č. 16.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, chci jen sdělit, ze budeme potřebovat na přípravu společné zprávy jistý čas, čili budeme navrhovat přerušení schůze. K návrhům pana poslance Šolera mám dvě prosby. Jednu na pana kolegu Šolera, aby nám předložil návrh písemně, ale v čitelné podobě. Prosil bych, jestli by bylo možné v průběhu přestávky dostat stenozáznam z vystoupení kolegy Šolera.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. To je poznámka směrem k aparátu Poslanecké sněmovny, doufám, že byla zaznamenána. Prosím pana kolegu Syku, aby se ujal slova. Jen poznámka - pane zpravodaji, myslel jste zřejmě přípravu závěrečných vystoupení. Vy jste řekl "společné zprávy". To je jen drobná korekce, smyslu rozumíme. Slovo má pan poslanec Syka, připraví se pan poslanec Soural.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, to co nyní činím, činím velice nerad, to znamená, že vystupuji s pozměňovacími návrhy přímo na plénu bez projednání na výboru. Nicméně, protože jde pouze o návrh na doplnění přílohy č. 1, tedy zařazení předmětu do sazby pěti procent a věcí týkajících se zdravotnictví, a protože tyto návrhy nemohly být z časových důvodů projednány ve výboru, zvolil jsem cestu, že jsem tyto věci projednal s odpovědnými zástupci ministerstva financí, kteří s nimi vyslovili souhlas. Dovolte mi tedy z těchto důvodů přednést tři doplňující návrhy.

Příloha č. 1 k zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto. Číslo 9027 - přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře), nástroje k určování viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí a podobné nebo ke kalometrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů), mikrotomy - pouze pro použití ve zdravotnictví.

Druhý návrh je číslo 382200 - reagenční papírky pro glukometry. Ve společné zprávě na základě jednání našeho výboru byly do této kategorie zařazeny glukometry, nicméně pouze technicky nedošlo k zařazení těchto reagenčních papírků, které s tím samozřejmě věcně souvisejí.

Třetí položka č. 350790 - biologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů. Zde bych chtěl odůvodnit: dosavadní příloha č. 1 k zákonu o DPH již obsahuje položky 392690 - náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot kompletní, a 3917 - náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů, a 39140000 - náplně do domácích přístrojů na úpravy vody, které tedy podléhají sazbě daně 5%.

Navrhuji doplnění té výše uvedené položky do této přílohy č. 1, protože není důvod, aby použití jiného materiálu nebo technologie výroby znamenalo vyšší sazbu daně pro zboží se stejným použitím.

Ještě jednou se omlouvám za tento výstup, nicméně doporučuji vaší pozornosti a schválení tyto tři pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi. Prosím pana kolegu Sourala, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Křížek.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu mít pouze jeden stručný pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 52 novely. Konkrétně se jedná o § 37 a) - vracení nadměrného odpočtu. Navrhuji změnit takto.

Za prvé. Stávající text ve zněni společné zprávy označit jako odst. 1 a doplnit nový odst. 2 tohoto znění: "Plátcům, jejichž obrat je tvořen minimálně ze 70% (alternativa A z 50%) exportní činností, je vratitelný přeplatek vrácen bez žádosti do 20 dnů od vyměření nadměrného odpočtu."

Stručné zdůvodnění. Stávající praxe je v podstatě taková, že lhůta 30 dnů se vyčerpává poslední den, tzn. 30. den je vlastně dnem vrácení přeplatku a zejména exportéři, v daném případě z hlediska podílu exportu na celkovém obratu se jedná o malé a střední firmy, jsou tím velice znevýhodněni, komplikuje jim to život. Chci pana ministra Kočárníka trochu upozornit na jeho vlastní slova v tom smyslu, že když byl zrušen statut oprávněného vývozce, tak on slíbil prostřednictvím televizní obrazovky a tisku, že vydá interní pokyn finančním úřadům, aby exportéry zohlednily a upřednostnily při vracení přeplatku. V praxi to tak neprobíhá a komplikace existují.

Návrh, který jsem podal, je prakticky zvýhodňuje v tom smyslu, že tu lhůtu krátí o 10 dní. Víceméně to je smyslem tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Souralovi. Prosím pana poslance Křízka, aby se ujal slova a připraví se pan poslanec Brožík.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych využít příležitosti, kterou mi dává skutečnost, že projednáváme návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Jsem přesvědčen o tom, že ani stávající právní úprava, ani návrh novely, který v současné době projednáváme, nepamatuje na velmi závažnou problematiku týkající se meziproduktů rostlinného nebo živočišného původu navazujících na zemědělskou prvovýrobu. Tato prvovýroba, resp. její výstupy, jsou již převážně zařazeny do oblasti výměry daně představující 5%. Jedná se o výrobky, které jsou svým významem celospolečensky nezaměnitelné, jsou důležité po stránce potravinové a ekologické, ale jsou významné i pro zdravotnictví a farmaceuticky průmysl, a které svým charakterem navazují na zemědělskou výrobu, avšak nejsou z hlediska daně z přidané hodnoty náležitým způsobem ošetřeny.

Vzhledem k jejich charakteru tedy požaduji přeřadit tyto produkty z dosavadní sazby daně 23% daně z přidané hodnoty do oblasti 5%. Celou položku přílohy zákona č. 4401 zároveň přesunout do 5% sazby a tím zamezit spekulativnímu obcházení zákona. Můj návrh tedy zní doplnit přílohu č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění takto (první budu uvádět číslo kódu celního sazebníku a pak o jakou komoditu se jedná):

504 00 00 - střeva, měchýře a žaludky z jiných zvířat než z ryb, celé nebo jejich části.

506 - kosti a rohové kosti neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru) upravené kyselinou nebo zbavené klihu, prach a odpad z těchto hmot.

510 00 10 - žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům.

511 10 00 - býčí sperma.

511 91 10 - odpad z ryb.

511 91 90 - ostatní (to jsou živočišné zužitkované odpady).

511 99 50 - embrya hovězího dobytka.

51 1 99 80 - ostatní (rozumí se biologický materiál).

602 10 10 - nekořenovité řízky a rouby vinné révy.

602 20 - stromy, zákrsky, keře a keříky též roubované těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy.

602 20 10 - to jsou vinné keře roubované nebo kořenovité.

602 20 90 - ostatní.

602 9 1 00 - podhoubí.

602 99 30 - sazenice zeleniny a jahodníků.

602 99 41 - sazenice a semenáčky lesních dřevin.

602 99 45 - kořenovité řízky a mladé rostliny.

602 99 49 - ostatní venkovní rostliny.

602 99 51 - víceleté venkovní rostliny.

602 99 59 - ostatní.

3101 00 00 - živočišná nebo rostlinná hnojiva smíchaná i nesmíchaná, chemicky upravená i neupravená, hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišného nebo rostlinného původu, jako např. biohnojiva.

Pak je to položka 4401 - je to palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.), dřevěné štěpky nebo třísky, dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech. K tomu bych si dovolil příklad.

Například s 23% sazbou daně z přidané hodnoty je palivové dříví, špalky, a s 5% sazbou DPH jsou např. dřevěně zbytky, které mohou mít tvar špalků, což je uříznutý kmen na transportní délku. Je tomu tak proto, že je zde absolutní absence norem. Navíc jde o palivo, které je ekologicky nezávadné a je v zájmu státu, aby jako palivo bylo využíváno. V současné době je odbyt tohoto zboží velmi problematický, toto dřevo často zůstává v lese jako neodbytelná hmota.

Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás tímto o podporu předloženého návrhu. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP