Úterý 13. prosince 1994

5. den schůze (13. prosince 1994)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 171 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Jednání opět zahájeno v 10.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zahajuji pořad našeho jednání. V pondělí 12. prosince po obědě vám byly rozdány prostřednictvím poslaneckých klubů a nezávislým poslancům prostřednictvím výborů přehledy vystoupení poslanců a jejich pozměňovacích návrhů, zároveň se stanovisky rozpočtového výboru k projednávání vládního návrhu státního rozpočtu. Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 470 můžeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu až zítra, tj. ve středu odpoledne.

Pan kolega Němčík má náhradní kartu č. 2.

Proto se budeme nyní zabývat projednáváním dalších bodů schváleného pořadu.

Jako první to bude

XXI.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona, tisky 1387 a 1388

K tomuto bodu pořadu jste obdrželi sněmovní tisky, jejichž čísla jsem právě prezentoval. Uvedené tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů. Táži se, zda má někdo k předneseným návrhům nějakou připomínku nebo dotaz? Pokud tomu tak není, uzavírám rozpravu k tomuto bodu a doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť. Jsou námitky proti tomuto postupu? Jestliže ne, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů u vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství, podle sněmovního tisku č. 1387.

Kdo je pro schválení příslušného návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 165. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh byl přijat poměrem hlasů 57 pro, 3 proti, 26 se zdrželo.

Dále budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů u návrhu poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu podle sněmovního tisku 1388.

Kdo je prosím pro přijetí příslušného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 166. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 74 pro,.1 proti, 24 se zdrželo.

Je zde určitá nejasnost, já bych vás požádal o vteřinku strpení. Týká se upřesnění čísla sněmovního tisku.

Hlasovali jsme o návrhu organizačního výboru, který jste dostali na tisku č. 1388, sděluji pro upřesnění a vyjasnění.

Dámy a pánové, tím jsme projednali tento bod programu a přistoupíme k dalšímu, což je

XXII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání

návrhů zákonů a mezinárodních smluv, tisk 1389

O zkrácení zákonné lhůty se hlasuje bez rozpravy. Přistoupíme hned k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku.1389, který jsme dostali na lavice, týká se vládního návrhu zákona o státním zastupitelství.

Kdo je pro přijetí souhlasného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 167. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 70 pro, 3 proti, 31 se zdrželo.

Tím jsme projednali i další bod našeho pořadu.

Chci se zeptat kolegy Wagnera, který podal písemnou přihlášku, zda si přeje vystoupit nyní. (Ano.) Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci předložit procedurální návrh na doplnění bodu pořadu. Nejdříve jej zdůvodním.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím klid.

Poslanec Jozef Wagner: V době, kdy již probíhá tato schůze sněmovny, se velmi výrazně objevila rizika ohrožující sociální smír. Abych zbytečně nezdržoval, nejvýrazněji to zaznělo z veřejného televizního vystoupení ministra práce a sociálních věcí pana Vodičky. Jeho jednoznačné formulování věcí tak, jako že se nedá nic dělat, když hrozí stávky na znak nesouhlasu s vládní politikou v této věci, jednoznačně dokumentuje, že dochází ke střetu. Byl bych rád, aby - dojde-li k takovýmto věcem jen proto, že se prosazují zbytečně ostře některá stanoviska - došlo alespoň s vědomím parlamentu.

Navrhuji proto doplnit bod pořadu o bod s názvem: Posouzení situace, v níž dochází k ohrožení sociálního smíru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Posouzení situace, kdy dochází k ohrožení sociálního smíru. Tak je návrh, pokud jsem ho zachytil přesně. Dámy a pánové, o tomto návrhu budeme hlasovat bez rozpravy.

Pane kolego, navrhujete zařadit bod do programu ihned?

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, zařazení bych doporučoval tak, aby mohl být přítomen pan ministr Vodička.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Tedy operativně zareagovat za přítomnosti příslušného ministra.

Hlásí se pan poslanec Exner jako předseda klubu. V souladu se zákonem dostává právo vystoupit. Prosím.

l

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, návrh je přednesen poněkud rychle a neočekávaně. Prosím, aby před hlasováním bylo umožněno v klubech se poradit. Žádám o 15 minutovou přestávku na poradu klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Přeje si tuto přestávku využít ještě někdo k projednání něčeho dalšího? Obávám se, že 15 minut je poněkud optimistický údaj.

Dámy a pánové, vyhlašuji přestávku. Sejdeme se v 10.50 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 11.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolím si vás odhlásit, vzhledem k tomu, že nás evidentně není 104. Prosím, abyste se zaprezentovali, abychom mohli zahájit naše jednání. Na jeho začátku rozhodneme o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Wagner. Je to návrh na zařazení nového bodu s názvem "Posouzení situace, kdy dochází k ohrožení sociálního smíru." O slovo se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést procedurální návrh, který vyplývá z nedělního zasedání rozpočtového výboru. Je to věc rutinní, nicméně musíme se jí zabývat. Máme totiž povinnost projednat zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první tři čtvrtletí roku 1994, jak jsme obdrželi v tisku 1391. Já navrhuji zařadit tuto zprávu za bod 33 našeho pořadu, neboť, jak víme, body s pořadovými čísly nižšími se týkají návrhů zákonů, které podléhají podpisu pana prezidenta, tudíž by nebylo žádoucí tyto body zdržovat. Proto za bod 33 navrhuji bod, o němž jsem hovořil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Máme zde dva návrhy na rozšíření pořadu. Poznámka. Pan poslanec Kozel má náhradní kartu č. 7.

Dámy a pánové, nejprve tedy rozhodneme o návrhu poslance Wagnera, který navrhuje rozšířit schůzi o bod: Posouzení situace, kdy dochází k ohrožení sociálního smíru.

Pan poslanec Lom má náhradní kartu č. 6.

Budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 168. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 70 proti, 11 se zdrželo.

Dále navrhl pan poslanec Tomáš Ježek, jménem rozpočtového výboru, zařadit za bod 33 projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu za první tři čtvrtletí roku 1994, jak jsme obdrželi ve sněmovním tisku 1391.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 169. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 107 pro, nikdo nebyl proti, 29 se zdrželo.

Tím jsme rozšířili program našeho jednání o bod 34.

Můžeme přistoupit k projednání 23. bodu naší schůze. Je to

XXIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

(tisky 1385 a 1390)

Předložený vládní návrh, tisk 1385, nám odůvodní místopředseda vlády pan Jan Kalvoda, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tisk 1385 je velice přehledný, dovolím si být v úvodním slově velmi stručný.

Dodám, že původně jednoroční lhůtou omezený institut, umožňující státnímu zastupitelství zahájit občanské soudní řízení v uvedených věcech, se zdá být naléhavým a potřebným ještě i v budoucnu, vzhledem k tomu, že alternativní právní úprava předpokládaná v zákoně o státním majetku nebyla dosud přijata.

Navrhuji tedy s tímto obecným odůvodněním s poukazem na potřebnost možnosti státního zastupitelství, orgánu státu, k zahájení občanského soudního řízení, s tímto poukazem si dovoluji uzavřít své úvodní slovo a poprosím o přijetí této novely. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Miloslavu Výbornému, aby nám odůvodnil společnou zprávu výborů, kterou jsme obdrželi jako tisk.1390.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, tisk 1385 byl projednán výborem ústavně právním, výborem branným a bezpečnostním a výborem petičním, pro lidská práva a národnosti.

Všechny tyto výbory doporučují shodně Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s předloženým vládním návrhem zákona souhlas bez připomínek.

Rád bych přitom zdůraznil, že ve výborech, které jsem jmenoval, ale také v organizačním výboru, bylo jednoznačně konstatováno, že navrhovaná úprava je naprosto nezbytná, neboť, byť se jedná o úpravu velmi stručnou, nepřijetí navrhované novely by způsobilo velmi povážlivé důsledky v ochraně zájmu práv v těch případech, na které ustanovení § 42 zákona o státním zastupitelství míří.

Tím - jak se domnívám - je zpráva společného zpravodaje třech výborů k tisku.1385 dostatečným způsobem vyčerpána. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému a otvírám rozpravu k tomuto bodu.

Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Předpokládám, že ani zástupce předkladatele, ani společný zpravodaj nepovažují za nutné dodat něco dalšího. Proto s radostí konstatuji, že můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, podle sněmovního tisku 1385, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1390.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 170. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 125 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod. Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji. Přistoupíme k projednání dalšího bodu pořadu, což je

XXIV.

Návrh na odvolání poslance Jana Vraného

z výboru ústavně právního a jeho volba

do rozpočtového výboru

Prosím pana poslance Ludvíka Motyčku, aby předložený návrh odůvodnil. (Není přítomen.) Pan poslanec Výborný ho zastoupí.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, z předcházejícího projevu předsedajícího bylo patrno, že původně měl tento návrh odůvodnit předseda klubu KDU-ČSL, neboť jedná se nejen o požadavek pana poslance Vraného, ale i o návrh, který klub, jehož je poslanec Vraný členem, podporuje. Byl jsem požádán, abych tento návrh zdůvodnil já sám.

Cítím se být v dvojaké pozici. Zaprvé bych rád řekl, že samozřejmě podporuji to, co si přeje sám pan poslanec Jan Vraný, totiž aby byl odvolán z výboru ústavně právního a vzhledem ke své odbornosti aby byl současně zvolen do výboru rozpočtového. To říkám jako místopředseda klubu KDU-ČSL, ale současně jsem jako předseda výboru ústavně právního nerad, že touto cestou ztratí ústavně právní výbor poslance Jana Vraného. Rád bych mu poděkoval za práci, kterou ve výboru ústavně právním vykonal. Přes toto poděkování doufám, že jeho žádosti bude vyhověno. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Libor Novák starší.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, po vystoupení předsedy ústavně právního výboru si dovoluji přičinit tuto poznámku. Já osobně chápu veškeré důvody, které pan předseda výboru uvedl stran ztráty poslance svého výboru. Dovolte mi ovšem vyjádřit přesvědčení, že pan poslanec Vraný bude velice platným členem rozpočtového výboru, což se už ostatně projevilo v minulosti, kdy již členem tohoto výboru byl. Žádám vás všechny, abyste tuto změnu v členství pana poslance Vraného ve výborech podpořili. Děkuji panu poslanci Výbornému a zároveň předsedovi ústavně právního výboru za to, že se zachoval velmi korektně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Novákovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a navrhuji, aby sněmovna přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna odvolává poslance Jana Vraného z ústavně právního výboru a volí jej do rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 171. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 107 pro, 5 proti, 15 se zdrželo.

Tím jsme projednali 24. bod naší schůze a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což jsou

XXV.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké

sněmovny na členy vlády

Nyní tedy máte možnost, vážení kolegové a vážené kolegyně, přednést své interpelace, otázky a podněty na členy vlády. Jako první se do rozpravy písemně přihlásil pan poslanec Oldřich Vrcha s interpelací na ministry pana Jiřího Nováka a Jana Rumla ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, staronový starosta obce Plumlov pan Adolf Sušeň po řádném skončení voleb do obecního zastupitelstva v Plumlově svolal nově zvolené zastupitelstvo, aniž by nějak uvědomil předsedkyni volební komise k vyjádření správnosti voleb při zahajovacím ceremoniálu nového zastupitelstva. Podstatná věc je ta, že nově zvolené zastupitelstvo obce Plumlov si demokraticky zvolilo svého nového starostu obce pana Ladislava Otrubu, KDU-ČSL. Místostarostou byl zvolen pan Vladimír Zlatníček, KSČM.

Na základě této skutečnosti odstoupili od svých mandátů v obecním zastupitelstvu obce Plumlov všichni zástupci za ODS a jeden za ČSSD. l všichni ti, kteří by je mohli nahradit. Z těchto důvodů měly proběhnout v obci nové volby, neboť počet členů v zastupitelstvu obce klesl více než o jednu třetinu. Tuto skutečnost potvrdil na radnici města Prostějova i poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Robert Kolář. Po této skutečnosti nezvolený a odstoupený ze svého mandátu v zastupitelstvu obce Plumlov pan Adolf Sušeň ze své iniciativy svolal zastupitelstvo obce, aby převzalo mandáty zpět a nechal se jako nový starosta demokraticky či nedemokraticky navolit do funkce starosty znovu. Jeho uvolněným zástupcem se stal pan Vladimír Zlatníček, KSČM. Z těchto závažným důvodů porušení volebního zákona a všech demokratických práv, ke kterým se naše Česká republika zavázala vůči všem ostatním demokratickým státům světa, a také přijaté Ústavy České republiky, žádám pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka, aby z hlediska právního vykonal zadostiučinění vůči těm, kteří se podíleli ve věci trestní, tj. neoprávněné manipulace s mandáty zastupitelstva obce.

Pana ministra vnitra Jana Rumla žádám, aby vyvodil nápravné opatření činných orgánů zastupitelstva obce Plumlov. Jako důkaz předkládám fotokopie článků z tisku Prostějovský týden ze dne 7. 12. 1994 a redakce Zemědělských novin ze dne 1. 12. 1994. (Fotokopie byly předány stenografkám a jsou k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vrchovi. Vy jste, pane kolego, byl, nepletu-li se, přihlášen ještě s jednou záležitostí, takže můžete promluvit.

Poslanec Oldřich Vrcha: Dále podávám interpelaci na ministra spravedlnosti pana dr. Jiřího Nováka. Na základě porušení volebního zákona č. 152/1994 Sb. místní volební komisí v Prostějově, která přijala odvolání kandidáta v rozporu s § 29 odst. 3 citovaného zákona, vydal Krajský soud v Brně v usnesení č. 25 Nc/94 na můj podnět pro porušení tohoto volebního zákona zamítavé stanovisko. Krajský soud se vůbec neopírá o zákon, ale o to, že je nepochybné vzdání se kandidatury pana Jindřicha Gronycha a tvrdí, že zaslání jeho odvolání v jednom stejnopise nemůže samo o sobě znamenat neplatnost tohoto úkonu. Krajský soud tvrdí v rozporu s citovaným zákonem, že se pan Jindřich Gronych vzdal své kandidatury v souladu s platností volebního zákona.

Proto podávám tuto interpelaci na vás, pane ministře, abyste zdůvodnil, proč zákon schválený zákonodárným sborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky není ani soudem v naší republice respektován. Soud uvádí pouze svůj názor, jak je uvedeno v závěru usnesení Krajského soudu v Brně, zastoupeného panem JUDr. Böhmem. Fotokopie mé stížnosti na porušení volebního zákona a zamítavé usnesení Krajského soudu v Brně předkládám. Děkuji za pozornost. (Fotokopie byla předána stenografkám a je k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vrchovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vačkář, připraví se paní poslankyně Čelišová.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, chtěl bych se obrátit s otázkou na pana ministra Vodičku a pana místopředsedu vlády Kočárníka k otázce řešení problému, který vyvstal podle zákona 403 a 229, jež se týká především otázek ústavů sociální péče, léčeben dlouhodobě nemocných, domovů důchodců a dalších zařízení umístěných v objektech, jež byly restituovány a na něž je uvalen nucený nájem po dobu 10 let.

Zakladateli těchto zařízení jsou především okresní úřady a pravděpodobně budou i nadále, tak jak to bylo přijato v zákoně o okresních úřadech. Podle mého názoru tento problém je třeba svým způsobem upravit vzhledem k tomu, že zbývá ještě přibližně 7 let na dořešení a předpokládané náklady jdou skutečně do miliard korun.

Byl bych rád, kdyby bylo možné zejména pro rozpočet 1996 a dále s těmito věcmi počítat a tento problém řešit. Znovu opakuji, jedná se o otázky spojené s umístěním těchto ústavů do budoucna a řešením tohoto problému, protože skutečně si myslím, že to není tak jednoduché, jak se může v některých případech zdát. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Prosím paní kolegyni Čelišovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Votava.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, moji interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Pilipa ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci řešení stížnosti jste obdrželi pod tiskem 1376. Vzhledem k situaci, která na soukromé střední odborné škole umění a managementu nastala a vzhledem k tomu, že hrozí časové prodlení, žádám Poslaneckou sněmovnu, aby označila tuto interpelaci za naléhavou a žádám o zkrácení lhůty k jejímu projednávání na 20 dnů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Domnívám se, že o tomto návrhu rozhodneme hlasováním ihned. Vzhledem k tomu, že se podstatně změnil počet přítomných ve sněmovně, dovolil jsem si vás odhlásit a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, případně se dostavili a zaregistrovali se. Dám hlasovat o návrhu paní poslankyně Čelišové o tom, aby její interpelace byla označena za naléhavou a aby lhůta pro projednání byla zkrácena na 20 dnů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 172. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 24 proti, 27 se zdrželo.

Prosím pana poslance Votavu, aby se ujal slova.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, páni ministři, vážená sněmovno, dovolte, abych vystoupil s interpelací na místopředsedu vlády ČR a zároveň předsedu Legislativní rady ČR pana Jana Kalvodu a zároveň na ministra zahraničních věcí pana Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice.

Vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal, jaký postoj zaujme česká vláda ke kritice na adresu České republiky, která byla ve věci dodržování lidských práv vyslovena helsinskou komisí Kongresu Spojených států amerických v zářijové zprávě "Lidská práva a demokratizace v České republice". Nebudu polemizovat s povrchní úrovní zpracování tohoto materiálu ani s tím, do jaké míry v minulosti samy USA respektovaly doma a v zahraničí to, co jinde tak rády kritizují, ale závažná je ta okolnost, že zpráva ukazuje obraz naší země ve světě západní politiky.

Proto připomínám, že ve zprávě se jako problematická položka stavu lidských práv v naší zemi uvádí lustrační zákon, o němž se výslovně konstatuje, že kritické stanovisko mezinárodních organizací na ochranu lidských práv se vůči němu naprosto nezměnilo, i když nás česká oficiální místa ujišťují o opaku. Kongresová zpráva dále vyslovuje nesouhlas se zákonem, který tato sněmovna přijala 9. července.1993, o protiprávnosti komunistického režimu a konstatuje, že není jasné, zda tento zákon vyjadřuje skutečně rozchod s minulostí nebo je odrazem společnosti, která je minulostí stále pronásledována.

Helsinská komise také zpochybňuje oprávněnost těch částí trestního zákona, které ponechávají tresty za hanobení republiky a jejích představitelů. Za zcela nekompetentní pokládám část věnovanou sudetoněmeckému problému, ale otázky růstu netolerance k menšinám nelze přehlížet a domnívám se, že by vláda mohla v odpovědi na tuto zprávu k danému problému zaujmout stanovisko. Připomínám, že vláda dosud nemá např. ani žádnou představu o tom, jak se vzájemně vyrovnat s otázkou života Romů v české společnosti.

Za nejzávažnější pokládám tu část zprávy, kde se ostře kritizuje český zákon o státním občanství. Přisuzuje se mu retroaktivita, diskriminační charakter a hovoří se o něm jako o něčem, co není v souladu se všeobecnou deklarací lidských práv s doporučeními vysokého komisaře OSN pro národnostní menšiny, s dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě atd. Zpráva výslovně kritizuje Radu Evropy, že přijala Českou republiku bez splnění mezinárodních standardů v této otázce. Domnívám se, že takovýto obraz naší země v zákonodárném sboru nejsilnější světové velmoci s nesmírným vlivem na mezinárodní dění poškozuje image České republiky a vyžaduje kvalifikovanou odpověď z české strany, s níž by byl také přednostně seznámen český parlament.

Touto cestou vás o ni žádám, pane místopředsedo vlády Jane Kalvodo a pane ministře zahraničí Josefe Zieleniece. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP