Čtvrtek 15. prosince 1994

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, na základě usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR č. 61, resp. 225 z 12. 10. 1993 vláda pravidelně informuje o migrační problematice. Předchozí informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky shrnula poznatky za rok 1993 a opírala se o statistická data uzavřená za kalendářní rok. Tato informace je doplněna a aktualizována dnes projednávanou zprávou, která shrnuje vývoj v oblasti migrace v prvním pololetí 1994. Je zaměřena tematicky na aktuální problémy, zejména na nelegální migraci a ochranu státních hranic a na problematiku slovenských občanů na našem území.

Pokud se jedná o možnosti pobytu slovenských občanů, mohu říci, že občan Slovenské republiky, který byl trvale hlášen k 31. 12. 1992 na území ČR a tento stav nadále trvá, hodlá požádat o povolení k trvalému pobytu podle zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců, nyní předkládá pouze doklad, kterým prokáže, že byl trvale hlášen na území ČR do 31. 12. 1992. Recipročně se tedy upustilo nejen od vybírání správního poplatku, ale i od dokladování ubytování a hmotného zabezpečení.

V souvislosti s problematikou nelegální migrace vláda uvítala poslaneckou iniciativu na novelizaci zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců, která umožní vyžadovat po cizinci při vstupu na naše území doložení prostředků pro pobyt a dále umožní požadovat po osobě, která cizince na naše území pozvala, hrazení nákladů spojených s jeho vycestováním.

Přijatá novela je v souladu s praxí, které uplatňují středoevropské země, jako Polsko, Slovensko a Maďarsko. Státy Evropské unie vyžadují doložení prostředků pro pobyt jako podmínku pro udělení víza a zároveň jim jejich vnitrostátní zákonodárství umožňuje vyžadovat předložení prostředků k pobytu od osob cestujících v rámci bezvízového styku. Experti Ministerstva vnitra se nyní společně s dalšími resorty zabývají problematikou stanovení výše částky, která bude od cizinců při vstupu na naše území požadována.

Dále bych vás rád informoval o stavu projednávání mezinárodních dohod týkajících se migrace, a to zejména se Spolkovou republikou Německo. 3. listopadu jsem v Bonnu podepsal s ministrem vnitra SRN následující dokumenty: Smlouvu mezi ČR a SRN o společných státních hranicích, Dohodu mezi vládou ČR a vládou SRN o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, Dohodu mezi vládou ČR a vládou SRN o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Dohodu mezi vládou ČR a vládou SRN o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech. V blízké době se předpokládá podepsání smlouvy mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě.

Kromě zmíněných dohod se SRN jsem 2. listopadu podepsal v Budapešti Dohodu mezi vládou ČR a Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích. V jednání je podobná dohoda se Slovenskem a návrh vzorové readmisní dohody byl předán k prostudování ukrajinským partnerům. Zájem o sjednání readmisních dohod minulý týden projevilo i Švédsko.

Rád bych se ještě zmínil o průběhu druhého zasedání tzv. Budapešťské skupiny, která se zabývá kontrolou zavádění doporučení Evropské konference ministrů pro zabraňování nelegální migrace do praxe. Zasedání, které se konalo ve dnech 1. a 2. září v Praze, se zúčastnili experti z 30 států a 10 mezinárodních organizací. Na tomto zasedání se rozhodlo o vytvoření skupiny expertů, jejímž úkolem bude připravit pracovní dokumenty pro třetí zasedání Budapešťské skupiny v Záhřebu v roce 1995. Tato skupina je tvořena z expertů následujících vlád: Maďarsko, které předsedá této komisi, Česká republika, Turecko, Chorvatsko, Evropská unie zastupovaná Německem, Schengenská skupina zastupovaná Německem. Práce této skupiny bude podporována třemi mezinárodními institucemi, Mezinárodní organizací pro migraci, Mezivládní konzultací a Mezinárodním centrem pro vývoj migračních politik. Finanční a technickou stránku bude zajišťovat Švýcarsko a Rakousko.

Tato skupina by dále měla zkoumat možnosti speciální spolupráce v následujících oblastech:

1. kriminalizace pašování osob ve vztahu k harmonizaci penalizací zaměstnavatelů nelegálních migrantů v účastnických státech,

2. změny mezinárodních readmisních dohod a nástrojů s podobným účelem,

3. možnosti a omezení mezinárodní výměny informací z oblasti nelegální migrace a pašování osob,

4. finanční a technické projekty zaměřené na pomoc aktivitám pro zabránění zločinu v transitních zemích a jejich priority v jednotlivých zemích,

5. možnosti mezinárodní spolupráce při ekonomickém a rychlém navracení nelegálních migrantů do vzdálených zemí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já si vzpomínám, že jsem asi před rokem a půl zde vystoupil s programem vlády ČR pro oblast migrace a tehdy ta situace se zdála být velice dramatickou. Jednalo se také o podepsání readmisní smlouvy s Německem a já jsem zde prohlásil, že tuto smlouvu nemůžeme podepsat do té doby, dokud nebudou splněny některé podmínky, které vyplývají z našich vlastních aktivit, tzn. pokud neučiníme některá velmi důležitá opatření.

V podstatě šlo o čtyři základní opatření: vytvoření společné československé hranice a zavedení režimu na této hranici. Dále šlo o formulování nové vízové politiky vlády a její realizaci. Dále šlo o změny zákonů uprchlických a zákona o pobytu cizinců a dále šlo o vytvoření systému readmisních dohod. Všechny tyto čtyři body, tato čtyři opatření, byly splněny ve velmi krátké době a mohu říci, že důsledkem splnění těchto kroků, které si vláda předsevzala, je také to, že se v letošním roce velice výrazně, téměř o polovinu, snížil počet osob, které ilegálně přecházejí naši západní hranici, především hranici se SRN.

Tolik jsem považoval za nutné zde zdůraznit, aby bylo vidět, že vláda své aktivity brala velice vážně a skutečně všechna ta opatření, která jsem zde avizoval před rokem a půl, byla splněna.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi a prosím společného zpravodaje výborů, pana poslance Jana Klase, aby odůvodnil společnou zprávu výborů, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1250. Předpokládám, že rovněž přednese návrh usnesení.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, předloženou informaci o situaci v oblasti migrace na území ČR, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1145, projednaly dva výbory Poslanecké sněmovny, a to výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a dále výbor branný a bezpečnostní. Žádný z výborů neměl k předloženému materiálu připomínky a oba výbory vzaly informaci na vědomí, jak je uvedeno ve společné zprávě výborů, která vám byla rozdána jako tisk č. 1250. Proto mi dovolte, abych přednesl tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere informaci o situaci v oblasti migrace na území ČR na vědomí."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klasovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se přihlásil pan poslanec Zdeněk Vlček. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vlček: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, zpráva o stavu migrace se mi jeví jako velice obecná. Mnohé z toho, co máme před sebou, se můžeme dočíst i v tisku. Uvědomuji si, že zákony se novelizují, vytvářejí se i podmínky k dalším zákonným krokům, přesto mně tu chybí faktické plnění, jaká je úspěšnost opatření, která jsou již uvedena v život.

Pochopím, že zpráva je informativní, ale pokud nebude plnohodnotná a nebude obsahovat jasné kroky, které jsou činěny, a ne ty kroky, které by měly být činěny, tak je pro mne nedostatečná. Obdobným postupem jsme informováni již od roku 1992, kdy se stále hovoří o tom, co je potřeba udělat, ale tím to také končí.

Pokud by byl zprávy předkládány i nadále tímto způsobem, bylo by snad lepší, kdyby byly pouze na garančních výborech, kde by byly k nahlédnutí těm, kteří by projevili zájem. Ušetřil by se tak čas poslancům, kteří by mohli řešit jiné, také důležité úkoly.

Závěrem bych chtěl navrhnout následující znění usnesení:

"Za prvé, jak už zde bylo řečeno, Poslanecká sněmovna bere zprávu o migraci dle tisku 1145 na vědomí a za druhé Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby po přednesených připomínkách zpracovala novou konkrétní zprávu, kterou předloží Poslanecké sněmovně do června 1995."

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Gross, prosím.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, já budu poměrně stručný. Měl bych pouze jeden dotaz na pana ministra, neboť zde uvedl to, že vláda se snaží za rok a půl realizovat kroky, které byly v tehdejší době slíbeny v tom prohlášení, o kterém zde pan ministr hovořil. Já v této oblasti nezpochybňuji maximální iniciativu Ministerstva vnitra, ani vlády, jenom jediná věc, která si myslím, že by měla zajímat nás všechny, a to je otázka zavedení normálního hraničního režimu se Slovenskou republikou i v železniční dopravě. Na to bych byl rád, kdyby tady pan ministr odpověděl, protože tato cesta pro nelegální migraci do ČR je zatím stále otevřena.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grossovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a prosím pana ministra Rumla, aby se vyjádřil k obsahu rozpravy v závěrečném slově.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Já bych chtěl nejprve reagovat na vystoupení pana poslance Vlčka, který navrhuje změnu usnesení v bodě 2, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby po přednesených připomínkách zpracovala novou konkrétní zprávu, kterou předloží sněmovně do června 1995. Já musím stejně pravidelně předkládat půlroční zprávy sněmovně. Nakolik jsou konkrétní či nekonkrétní, to nechť posoudí sněmovna. Já si myslím, že i z projednávání výborů vyplývalo. že poslanci vnímají aktivitu vlády v této oblasti jako dostatečnou a zprávu jako dostatečné konkretizovanou, takže já ze svého hlediska nevidím žádný důvod, proč toto do usnesení dávat. Nechť Parlament posuzuje každou předloženou zprávu, kterou tak jako tak musím půlročně předkládat.

Co se týče dotazu pana poslance Grosse, jedná se o smlouvu o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, která byla podepsána mezi ministerstvy financí pro orgány celní správy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. My jsme vypracovali dodatek k této smlouvě, aby se ulehčení odbavování mohli zúčastňovat plnohodnotně i policisté, tzn. příslušníci pohraniční a cizinecké policie. Tento dodatek byl schválen vládou České republiky a v podstatě jenom politická situace na Slovensku, která vznikla po volbách, kdy nebyla ustavena dostatečně včas nová vláda, zabránila tomu, aby tento dodatek byl podepsán. Předpokládám, že nyní po jmenování slovenské vlády ministři financí podepíší tuto novou verzi smlouvy i s dodatkem a bude moci cizinecké pohraniční policie plně fungovat na československé hranici.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své funkce.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupili celkem dva poslanci, z toho kolega Gross nepřednesl žádný návrh na usnesení. Proto mi dovolte zabývat se návrhy poslance Zdeňka Vlčka. Mají celkem dvě části.

První část je návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna bere zprávu o migraci dle tisku 1145 na vědomí.

Je to v podstatě stejný návrh, jaký jsem předložil Poslanecké sněmovně já.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 417. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Poslanec Jan Klas: Druhý návrh, který přednesl pan poslanec Vlček zní:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby po přednesených připomínkách zpracovala novou konkrétní zprávu, kterou předloží Poslanecké sněmovně do června 1995. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať to dá najevo ve 418. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 55 proti, 17 se zdrželo hlasování.

Poslanec Jan Klas: Tím jsme, pane předsedající, vyčerpali všechny návrhy na usnesení k uvedenému materiálu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Domnívám se, že jsme tím projednali tento bod. Děkuji panu zpravodaji Klasovi, panu ministru Rumlovi.

Nebude-li námitek, domnívám se, že můžeme přistoupit k projednání bodu

XXXXV.

Zpráva o činnosti organizačního výboru

Poslanecké sněmovny

Zprávu o činnosti organizačního výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1359. K této zprávě otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 1. listopadu do 5. prosince, podle sněmovního tisku 1359.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 419. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 96 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

Dalším bodem je

XXXXVI.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Ta je nejjednodušší. Mezi 24. a 25. schůzí Poslanecké sněmovny neučinil předseda Poslanecké sněmovny žádná opatření. Je to tedy informace pro Poslaneckou sněmovnu.

Dále bychom mohli projednat bod původně navrhovaný jako poslední, což je

XXXXVII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda

o předložení návrhu zákonů souvisejících s územním

členěním státu a reformou veřejné správy

Návrh usnesení nám přednesl a odůvodnil pan poslanec Josef Ježek. Doporučil také, aby se před hlasováním o návrhu tohoto usnesení sešla komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy. Tato komise se sešla dokonce dvakrát. Na lavice jste dostali usnesení, které přijala.

Táži se pana poslance Ježka, zda se chce ještě ke svému původnímu návrhu vyjádřit. Prosím pana poslance Ježka.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vás stručně seznámit s průběhem projednávání mého návrhu usnesení. Komise pro reformu veřejné správy příslušný návrh usnesení upravila v podobě, v jaké vám byl rozdán. Domnívám se, že by bylo velmi účelné, abych seznámil sněmovnu s výčtem legislativních opatření, o které se jedná.

V tisku 1205 je uvedeno toto: Jednak jde o zákon o volbách do zastupitelstev vyšších územně samosprávných celků, zákon o obcích, novela zákona o hlavním městě Praze, novela zákona o okresních úřadech, zákon o orgánech vyšších územně samosprávných celků, případně i o jejich působnost ve státní správě, zákon o zemských nebo krajských úřadech, zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku vyšších územně samosprávných celků.

(Předsedající: Promiňte, pane kolego, dámy a pánové, prosím o klid, abych mohl sledovat řečníka. Děkuji.) Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR, zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky územní samosprávy, zákon o státní službě některých státních zaměstnanců (služební zákon) a zákon o některých zaměstnancích územní samosprávy. To je souhrn oněch návrhů usnesení, zmíněných návrhů zákonů, které jsou uvedeny v části V. tisku 1205.

Chtěl bych poprosit předsedajícího schůze, aby jakožto předseda komise pro reformu veřejné správy přečetl návrh usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Dámy a pánové, požádám vás o toleranci. Dovolte mi, abych z tohoto místa mohl splnit úkol, který jsem dostal od stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy na zasedání 14. prosince 1994, kde mi bylo uloženo, abych s návrhem usnesení seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Usnesení, resp. jeho návrh, jste všichni obdrželi. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení následujícího znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

1. předložila návrh novely zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů, do 28. února 1995,

2. legislativní návrhy uvedené v části V. tisku 1205, záměry vlády České republiky v oblasti veřejné správy byly jako návrh zákona předloženy do 31. srpna 1995.

To je přednesený návrh usnesení a nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Děkuji. Prosím, pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, navrhuji procedurální návrh, aby o jednotlivých bodech usnesení pod č. 1 a 2 části l bylo hlasováno odděleně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu pořadu? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Myslím si, že bez dalšího mohu oznámit, že vyhovím žádosti pana poslance Bílého.

Dovolil jsem si vás odhlásit a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dám hlasovat nejprve o první části předloženého návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 420. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 88 pro, 18 proti, 9 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o druhé části příslušného návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 421. Kdo jej proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 77 pro, 15 proti, 29 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod našeho pořadu.

Nyní se hlásí zřejmě s procedurálním návrhem pan kolega Ledvinka, kterého prosím, aby se ujal slova.

XXXXVIII.

Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu

pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku

České republiky v roce 1994, podle

sněmovního tisku 1221

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem předsedy prezídia Fondu národního majetku si dovolil předložit vám procedurální návrh o přeložení projednávání bodu 44 podle schváleného programu, a to " Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků u rozpočtu Fondu národního majetku ČR v r.1994, podle sněmovního tisku 1221", z této schůze na 27. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. O tomto procedurálním návrhu budeme hlasovat bez rozpravy.

Ptám se sněmovny, kdo je pro, abychom souhlasili s přeložením na příští schůzi, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 422. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 6 proti, 15 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali i s dalším bodem, který jsme měli v programu. Nyní, nebude-li námitek, přistoupíme k projednání

IL.

Návrhu na zrušení usnesení nebo části usnesení

některých obecních a městských zastupitelstev

Výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl pověřen pan poslanec Jan Litomiský, aby odůvodnil předložené návrhy na zrušení usnesení zastupitelstev. Návrhy jsou obsaženy v usneseních výboru č. 193, 194, 195 a 197. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, z pověření výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí si vám dovoluji předložit návrh na zrušení pozastavených usnesení některých zastupitelstev. Písemnou zprávu výboru k této věci jste obdrželi všichni v usneseních, které pan místopředseda četl. Proto se v některých případech budu odvolávat na tato usnesení výboru a s vaším dovolením nebudu předčítat jednotlivá čísla usnesení, která mají být zrušena.

Měli bychom projednat celkem čtyři kausy. Tyto čtyři kausy, bychom měli projednávat samostatně, tzn., každou zvlášť.

Prvním případem je návrh na zrušení usnesení Obecního zastupitelstva v Hřensku, pozastavených rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Děčín ze dne 27. června 1994. Jedná se o tuto záležitost.

Obecní zastupitelstvo v Hřensku v uplynulém období soustavně porušovalo ustanovení § 30 zákona o obcích, podle kterého při prodeji nemovitostí obec je povinna svůj záměr prodat nebo pronajmout nemovitost publikovat nejméně 30 dní před schválením tohoto záměru s tím, aby občané měli možnost předložit své nabídky.

Praxe Obecního zastupitelstva v Hřensku byla taková, že předmětný prodej vždy nejprve schválili určité konkrétní osobě, potom to vyvěsili na úřední desce s poznámkou, ze na později došlé žádosti nebude brán zřetel a dodatečně po 30 dnech tento prodej znovu schvalovali.

Tento postup je evidentně v rozporu se zákonem, protože neumožňuje právě to, co zákonodárce zamýšlel - aby občané, kteří mají zájem o předmětnou nemovitost, měli možnost předložit své nabídky, a naopak zastupitelstvo svým usnesením je od toho odrazovalo.

Proto navrhuji, aby sněmovna přijala toto usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po odůvodnění poslancem Litomiským a po rozpravě ruší usnesení Obecního zastupitelstva v Hřensku pozastavená rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Děčín č. j. PŘ 157/94 ze dne 27. června 1994. Jedná se o tato usnesení:

Dále návrh nebudu číst, protože usnesení máte uvedena v usnesení výboru pro veřejnou správu a životní prostředí.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP