Středa 21. června 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kryčerovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat pana ministra Dyby, zda si přeje vyjádřit se v závěrečném slově hned nebo po krátké přestávce. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, odpověděl bych na některé náměty, které tu vznikly, ve svém závěrečném vystoupení. Doplní mě pak pan poslanec Vlček.

Pan poslanec Exner navrhuje v § 16 doplnit odst. 4 určitého znění. Já ho ocituji: "Majitel ochranné známky je povinen i nadále strpět užívání označení shodného nebo zaměnitelného s ochrannou známkou jeho držitelem nebo uživatelem, jestliže ho vědomě strpěl po dobu pěti let." Vynechám právnické zdůvodnění, proč to odmítám, ale pokusím se vám to ukázat na příkladu, k čemu by mohlo dojít, kdyby se to přijalo.

Například podnikatel začne používat v obchodním styku označení Chrysler, které je shodné s totožnou ochrannou známkou, jejímž majitelem, jak dobře víme, je světoznámá firma. Tento podnikatel chce užíváním značky Chrysler těžit z dobré pověsti této světové firmy, a i když ví, že mu to bude tato firma zakazovat, stačí mu například pro uvedení na trh užívání tohoto označení po krátkou dobu, než mu soud další užívání zakáže. Toto jednání je z hledisek přijaté praxe ve světě naprosto nepřijatelné a není možné takový způsob jednání v našem právním řádu legalizovat, což by se stalo, kdybychom přijali to, co navrhuje pan poslanec Exner. Nedoporučuji tedy pozměňovací návrh pana poslance Exnera.

Co se týče návrhu pana poslance Kryčera. Myslím, že jsou to především technické náměty a návrhy a je možné se přít o tom, zda toto znění, které je uvedeno v zákoně, je přesnější než to, co navrhuje pan poslanec Kryčer. Musím trvat na tom, že po diskusích, které k těmto otázkám proběhly, jsou formulace navržené v zákoně přesnější a výstižnější a splňují účel, o který panu poslanci Kryčerovi jde. Proto nedoporučuji přijmout návrhy pana poslance Kryčera. Myslím si, že to, co je v zákoně obsaženo, je z hlediska toho, o co jde, lepší. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi za závěrečné vyjádření a prosím pana poslance Vlčka, společného zpravodaje, aby přistoupil k mikrofonu a ujal se svého závěrečného slova a vyjádřil se k obsahu rozpravy.

Poslanec Vlastimil Vlček: Dámy a pánové, protože je to technicky možné, domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ještě bych nejprve komentoval návrh poslance Koláře, který předložil pozměňovací návrh, který se týkal § 8, kde se doplňuje nový odst. 2, který zní: Na žádost přihlašovatele úřad podrobí přihlášku k urychlenému průzkumu. Uvedenou problematiku jsem přímo konzultoval na Úřadu průmyslového vlastnictví a původně jsem tuto myšlenku, tento nápad podporoval, ale je třeba říci, že tzv. urychlený průzkum ochranné známky za vyšší přihlašovací poplatky je nad technické možnosti zápisného úřadu. Oproti roku 1989 vzrostl počet přihlášek třicetkrát a lze je zásadně vyřizovat jen podle časové posloupnosti, kdy došly. Jinak by dřívější přihlašovatelé byli diskriminováni.

Zavedení této možnosti by sloužilo spíše bohatším zahraničním přihlašovatelům a uvedlo by do nerovných podmínek zdejší střední a drobné podnikatelské kruhy. I hlavní motiv návrhu neobstojí. Doba řízení, jakkoliv je dnes dlouhá, nemá žádný vliv na účinky zápisu, jak se mylně domnívá navrhovatel, protože účinky ochranné známky nastanou sice zápisem, ale působí zpětně k datu podané přihlášky. Nedoporučuji, nepodporuji.

V závěrečné rekapitulaci bych uvedl, že vystoupili v rozpravě 3 poslanci. Poslanec Kolář, poslanec Exner a poslanec Kryčer. Navrhoval bych, pane předsedající, že bychom u každého pozměňovacího návrhu vyjádřili oba společně s panem ministrem závěrečný souhlas či nesouhlas. Stručně ano-ne a mohli bychom přistoupit k závěrečnému hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovoluji si vás požádat o novou registraci, abychom mohli přistoupit k hlasování nejprve o pozměňovacích návrzích a poté o návrhu zákona jako o celku.

Jako první je nám předkládán k hlasování pozměňovací návrh pana poslance Koláře, nepletu-li se. Navrhovatel se vyjádřil negativně.

Poslanec Vlastimil Vlček: Jako zpravodaj bych se vyjádřil rovněž negativně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 48. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 14 pro, 42 proti, 60 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Vlastimil Vlček: Další návrh přednesl pan Exner. Dovolil bych si to přečíst, protože pozměňovací návrh nemáme v písemné podobě.

Do § 16 doplnit nový odstavec 4, který zní:

"Majitel ochranné známky je povinen strpět v užívání označení shodného nebo zaměnitelného s ochrannou známkou jeho držitelem nebo uživatelem, jestliže ho vědomě strpěl po dobu 5 let."

Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Navrhovatel se též vyjádřil negativně.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 49. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 8 pro, 66 proti, 50 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Vlastimil Vlček: Poslední v rozpravě vystoupil kolega Kryčer, který přednesl zhruba 5 pozměňovacích návrhů, které spíš upřesňují některé formulace. Dovolím si je přečíst, abychom věděli, kterých paragrafů se tyto pozměňovací návrhy týkají.

V § 1 nahradit formulaci "určené k rozlišení výrobků" formulací "způsobilé k rozlišení výrobků".

V § 2 doplnit odst. b) takto: "označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů ke dni podání přihlášky".

V § 2 doplnit o další odstavec tohoto znění: "Pokud přihlašovatel použije pro přihlášení jména osob, název firmy nebo název literárního díla, může tak učinit pouze na základě písemného souhlasu dotčených."

V § 4 nahradit dosavadní znění odst. 2 tímto textem: "Přihlášku může podat fyzická nebo právnická osoba, dále jen přihlašovatel, pro výrobky nebo služby, pro které má oprávnění k podnikání."

Poslední pozměňovací návrh se týká § 6, kde pan poslanec Kryčer navrhuje upravit text odst. 2 takto: "Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a na písemnou výzvu úřadu je ve lhůtě 3 měsíců od data doručení výzvy povinen právo přednosti prokázat."

To je vše. Tyto pozměňovací návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Kryčer se přihlásil s faktickou poznámkou, zřejmě s upřesněním.

Poslanec Jan Kryčer: Upřesnění, pane předsedající spočívá v tom, že bych se ohradil proti tomu, co bylo tvrzeno, že se jedná o technická pozměnění stávajícího textu. Jedná se tam o velmi závažnou záležitost, která se týká ochrany jména osobnosti a literárního díla. To není technická záležitost. Mluvil jsem tady o tom, že afrodisiakum pod jménem Kryčer se bude prodávat na trhu a nemám možnost ochrany. Z pohledu zákonodárce je to sice záležitost možná technická, nicméně z mého pohledu jako osobnosti je to záležitost nanejvýš závažná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, rozprava dávno skončila. Navrhovatel se vyjádřil. Zpravodaj se vyjádřil. Zahajuji hlasování č. 50.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana kolegy Kryčera, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 50. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 23 proti, 78 se zdrželo.

To byly všechny pozměňovací návrhy, nepletu-li se.

Nyní můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o ochranných známkách, podle sněmovního tisku 1639 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1794.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 51. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 119 pro, 1 proti, 14 se zdrželo.

Děkuji panu ministru Dybovi a děkuji panu společnému zpravodajovi poslanci Vlčkovi. Konstatuji, že jsme projednali další bod našeho schváleného pořadu.

Než přistoupíme k dalšímu bodu, prosím sněmovnu, aby mně věnovala krátce pozornost. Musím napravit jeden dluh, který se týká projednávání bodu Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Pokud si vzpomenete včera v rozpravě vystoupil pan poslanec Nájemník a přednesl, procedurální návrh, jehož podstatou je přerušit projednávání tohoto bodu až do doby, než se vláda vyjádří k finanční náročnosti navrhovaného řešení. Souhlasil s tím, aby o tomto procedurálním návrhu bylo hlasováno po skončení rozpravy. Opomněl jsem dát o tom hlasovat. Prosím o tolerantní přístup k mé chybě. Chystám se dát hlasovat o tomto procedurálním návrhu v tomto okamžiku.

Dámy a pánové, dovolil jsem si vás odhlásit. Prosím vás o registraci. Zároveň si uvědomuji, že jsme přijali procedurální návrh, který navrhl zpravodaj. Je tedy otázka, zda jde o úplně něco jiného, nového a zda přijetí procedury prvním hlasováním hned po přednesení zpravodajské zprávy se nevylučuje hlasování o tomto dalším procedurálním návrhu. Nicméně v průběhu včerejší schůze bylo konstatováno předsedajícím, že o tomto návrhu budě hlasováno po skončení rozpravy.

S faktickou poznámkou pan kolega Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Pane předsedající, dovolte mi, abych přednesl přesné znění návrhu pana poslance Nájemníka, které zní: Přerušit. Před dalším projednáváním vláda předloží způsob, jakým bude financováno zavedení vyšších územních samosprávných celků.

Faktická poznámka, kterou bych si dovolil přičinit, spočívá v tom, že vláda ve své koncepci reformy veřejné správy, kterou předložila sněmovně v tisku 1205, základní zásady financování vyšších celků, jak ve fázi jejich zavedení, tak i ve fázi jejich fungování, již předložila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Přesto si myslím, že je asi nejlepší způsob dát o procedurálním návrhu hlasovat. Je proti tomu námitek? Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat. Pan poslanec Špaček právě teď zopakoval předmět hlasováni.

Dámy a pánové, zahajuji hlasování č. 52 o tomto procedurálním návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 61 proti, 36 se zdrželo. Děkuji vám za pochopení.

Nyní bychom přistoupili k dalšímu bodu pořadu, což je

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol

(školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona

č. 171/1990 Sb., zákona c. 522/1990 Sb., zákona

č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona

č. 331/1993 Sb. a nálezu Ústavního soudu České

republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb.,

o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984

Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

a zákona č. 190/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1430 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1632.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Ivan Pilip, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych odůvodnil a předložil s návrhem ke schválení návrh na změnu uvedeného zákona, který se zabývá soustavou základního a středního školství a který by měl vnést určité nové rysy do celkové charakteristiky současné školské soustavy.

Školský zákon, tedy zákon 29, ve znění pozdějších úprav, v podstatě charakterizuje soustavu školství - od základních škol, až po maturitní vzdělávání. V průběhu minulých let pochopitelně vyvstala potřeba provést určitá vyjasnění a změny do tohoto systému.

Dovolte mi, abych charakterizoval nejdůležitější změny, které jsou obsaženy v návrhu tohoto zákona.

Za prvé. Jde o to, že tímto návrhem se jednoznačně upravuje základní školní docházka v České republice na docházku devítiletou, a to ve struktuře pětiletý první stupeň základní školy a čtyřletý druhý stupeň základní školy.

V současném znění zákona je možná výjimka odchodu po 8. ročníku, která způsobovala velkou nejasnost v celkovém pojetí výuky na základních školách.

Další úprava, která se týká struktury vzdělávacího systému, se týká odchodu ze základních škol, která by v důsledku této novely zákona měla být možná před ukončením deváté třídy pouze na víceletá gymnázia s tím, že i v případě víceletých gymnázií dochází ke zpřesnění, umožnění existence těchto gymnázií a sice tak, že tento zákon charakterizuje víceletá gymnázia buď jako osmiletá, případně jako šestiletá, a přechodnými ustanoveními ruší všechny mezitvary, které zde začaly v minulých letech vznikat.

Další úpravou, kterou obsahuje tento návrh novely zákona, je jasnější definování školy, zejména pokud jde o jistý kvantitativní ukazatel - tzn. o počty žáků ve třídách, neboť je snahou, aby i při veškeré tendenci podpory obnovy malých škol a zvětšování počtu škol nedocházelo k vzniku neracionálních malých školských zařízeni. Tato novela zákona proto navrhuje, aby počet žáků ve třídě neklesal pod 13, případně 15 dětí u tzv. malotřídních škol, a aby neklesal pod průměrný počet dětí 17 u kompletních škol s tím, že v odůvodněných případech mohou poskytnout výjimku orgány státní správy.

Další nová věc, kterou tato novela vnáší do celkového systém u školské soustavy je přístup k současným tzv. pomaturitním studiím, která v dnešním pojetí znamenají v podstatě druhou maturitu placenou plně ze státních prostředků. Tento návrh zákona doporučuje tuto formu zrušit, ovšem nerušit ji bez náhrady, ale v případě kvalitního provádění dalšího vzdělávání po první maturitě, umožnit převedení nebo nový vznik tzv. vyšších odborných škol, které by byly zpravidla 2 - 3letým odborným studiem rozšiřujícím maturitní vzdělávání v jednotlivých oborech a byly by ukončovány tzv. absolutoriem.

Další změny, které tato novela zákona definuje, je zavedení ještě tzv. typu praktické školy, která by měla být rozšířenou možností vzdělání po základní škole.

Posledním rysem, který návrh novely zákona obsahuje, je rozšířeni a upřesnění povinné dokumentace škol, která by měla dát větší možnost přehledu o celkové vzdělávací soustavě a informacích o jednotlivých typech škol.

Zároveň bych rád upozornil, že tato novela zákona je velmi úzce provázána s novelou zákona 564, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění dalších novel a předpisů, která také přesněji upravuje systém státní správy a podíl veřejnosti a dalších institutů na správě škol. Nicméně, ty podstatné změny budeme projednávat jako další bod programu.

Podstatné změny novely zákona 29 směřují, tak jak jsem je definoval, k vyjasnění celkového tvaru a podoby školské soustavy.

Doporučuji tedy, aby sněmovna podpořila tento návrh a přijala takto navrhované úpravy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Pilipovi. Než požádám společného zpravodaje výborů, dovolte mi jedno technické upozornění.

Já jsem obdržel několik informací o tom, že se chtějí sejít v polední přestávce některé výbory a některé kluby. Prosím, aby v průběhu rozpravy k tomuto bodu, vzhledem k tomu, že je čtvrt na jednu, ke mně tyto informace doběhly od těch, kteří budou žádat pravděpodobně o trochu větší polední přestávku tak, abych mohl o tom režimu rozumně rozhodnout. Děkuji.

A nyní prosím společného zpravodaje výborů poslanecké sněmovny pana poslance Františka Kozla, aby odůvodnil společnou zprávu výborů.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh zákona tisk 1430 projednaly dva výbory - výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Byla vypracována společná zpráva, která je rozdána jako tisk 1632 a tato společná zpráva je vlastně vládní návrh tisk 1430, ve znění pozměňovacích návrhů, které výbory přijaly. Doporučuji proto projednávat vládní návrh zákona, tisk 1430, ve znění společné zprávy.

Zároveň si dovolím navrhnout proceduru, která se týká následujícího bodu, tj. novely zákona číslo 564/90. Vzhledem k tomu, že oba dva tisky, původní tisky 1430 a 1431 nyní společné zprávy 1632 a 1633 spolu velmi úzce souvisejí, doporučuji, abychom projednali tento bod, tedy tisk 1632 a před závěrečným hlasováním pokračovali v projednání a hlasování o tisku 1633, a teprve až budeme před závěrečným hlasováním u obou tisků, obou společných zpráv, teprve potom abychom přikročili k hlasování o těchto dvou předlohách. Navrhuji to z toho důvodu, že oba zákony spolu velice úzce souvisejí a byl bych rád, abychom se vyhnuli nějaké kolizi, kdy bychom schválili něco v první předloze a potom se ukázalo, že jsme schválili v druhé předloze něco, co je v rozporu s tím prvním. Proto doporučuji tento postup. Jako zpravodaj jsem řekl vše.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji. Musím se trochu omluvit, protože jsem dostával informace, o které jsem si před tím řekl v době, kdy jste přednášel procedurální návrh, pane kolego. Jestli jsem dobře zaznamenal, je to návrh na to, abychom tento bod přerušili po skončení rozpravy a poté, co budou předloženy k hlasování pozměňovací návrhy, pokračovali projednáváním dalšího bodu, dospěli do stejného stádia po ukončení rozpravy a po odhlasování pozměňovacích návrhů před závěrečným hlasováním vlastně dali šanci ještě k určité poradě a potom teprve přistoupili po vyjádření zpravodaje a navrhovatele k závěrečným hlasováním o obou bodech. Tak je to správné? Děkuji. To znamená na návrh přerušení bodu po hlasování o pozměňovacích návrzích. Děkuji za toto upřesnění. Myslím si, že to nebude jediné přerušení tohoto bodu vzhledem k počtu přihlášek, které jsem obdržel do rozpravy s avizovanými pozměňovacími návrhy.

Do rozpravy se zatím přihlásil pan poslanec Kozel, paní poslankyně Čelišová, pan poslanec Mandík, pan poslanec Soural a Koronthály. Dávám tedy slovo nejprve panu poslanci Kozlovi a prosím, aby se paní kolegyně Čelišová připravila.

Poslanec František Kozel: Dámy a pánové, dovolil bych si v rozpravě přednést několik pozměňovacím návrhů, které směřují k tomu, aby byla upřesněna některá ustanovení, která se nám nepodařila provést před projednáním společné zprávy.

Nejprve tedy k článku 1 tisku 1632: První pozměňovací návrh - vypustit bod 12.

Druhý pozměňovací návrh: Bod 11 nově zní:

"Odst. 3. Vyšší odborné vzdělání poskytované v konzervatořích zahrnuje všeobecné vzdělání, uměleckou nebo umělecko pedagogickou přípravu a ukončuje se vykonáním absolutoria".

Třetí pozměňovací návrh: V bodě 20 ve druhé větě navrhovaného znění odst. 2 nahradit slova "v pátém ročníku" slovy "ve čtvrtém ročníku".

Čtvrtý pozměňovací návrh: V bodě 22 v první větě vypustit slovo "alespoň".

Pátý pozměňovací návrh: V bodě 28 v § 27 a) v odst. 2 v první větě nahradit středník čárkou a doplnit text: "..., které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání, náročnou praktickou přípravu a ukončuje se absolutoriem".

Další změna v § 27 a) v odst. 3 vypustit celou druhou větu.

A poslední změna v § 27 a): Doplnit odst. 5, který zní:

"Odst. 5. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku studia příslušného studijního oboru vyšší odborné školy pokud tento zákon nestanoví jinak".

Šestý návrh: V bodě 53 v textu § 19 odst. 5 nahradit číslici "5" číslicí "6".

Sedmý návrh: Vypustit bod 59.

Osmý návrh: Doplnit nový bod 64 následujícího znění:

"Bod 64. Do § 63 a) se doplňuje odst. 6, který zní:

Odst. 6. ustanovení § 6 odst. 3 a 5 nabývají platnosti od školního roku 1996 - 1997."

A tři návrhy do článku třetího společné zprávy:

První: Doplnit bod 6 tohoto znění:

"6. bod. V § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách."

Druhý pozměňovací návrh: Doplnit bod 7 tohoto znění:

"7. bod. § 1 odst. 1 až 4 a §§ 2-5 vyhlášky č. 353/1991 Sb., o soukromých školách".

A třetí poslední pozměňující návrh doplnit bod 8 tohoto znění:

"8. bod. § 2 až 6 vyhlášky č. 452/1991 Sb., o zřizování církevních škol a škol náboženských společenství."

Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou vlastně upřesněním toho, co bylo odhlasováno na výboru, ale technickým nedopatřením, přehlédnutími nebylo zcela správně do společné zprávy uvedeno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi a prosím paní poslankyni Čelišovou, aby se ujala slova připraví se pan poslanec Mandík.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP