Středa 21. června 1995

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěla bych vaši pozornost obrátit k § 3 bod 8, kde nově vkládaný odstavec zní:

"Vzdělávání na vyšších odborných školách zřizovaných státem lze poskytovat za úplatu od doby, kdy její výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením; v těchto školách zřizovaných obcí, od doby, kdy výši a způsob úhrady stanoví obec obecně závaznou vyhláškou."

Ve výboru proběhla k tomuto bodu diskuse. Kolega Soural navrhuje, a já se přikláním k tomuto návrhu a doporučuji, aby tento bod byl vypuštěn a byl nový odstavec následujícího znění: "Vzdělávání na vyšších odborných školách zřizovaných státem nebo obcí se poskytuje bezplatně."

Pokud by tento můj návrh nebyl přijat, doporučuji původní znění odst. 2 rozšířit o novou větu: "Úplata nemůže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladů na jednoho žáka školy." Jako zdůvodnění bych si dovolila uvést. Myslím si, že ministerstvo školství přišlo s tímto návrhem ve chvíli, kdy diskuse kolem školného na vysokých školách dosahovala bodu varu. O školném na vyšších odborných školách se taktně mlčelo. Je třeba si uvědomit, že zavedením školného na těchto školách pouhou novelou školského zákona by mohlo být i jistým precendentem právě při projednávání připravovaného vysokoškolského zákona. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Čelišové. Prosím ji, aby předala své pozměňovací návrhy písemně - alespoň v tom smyslu gestikuluje společný zpravodaj. Nyní prosím pana poslance Mandíka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Soural.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, školský zákon č. 29/1984 Sb. legislativně zrovnoprávnil postavení středních škol, středních odborných učilišť, gymnázií a středních odborných škol a současně i zrovnoprávnil postavení všech žáků těchto středních škol a zajistil jim bezplatné vzdělávání ve státních školách. To bylo stvrzeno i čl. 33 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

Z uvedeného logicky vyplývá, že i financování všech středních škol ze strany státu by mělo být stejné. Tuto logiku však porušuje ustanovení § 12 školského zákona prakticky převzaté bývalého zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru, neboli učňovský zákon, zrušeného právě nyní platným školským zákonem k 31. 8. 1994.

Rovněž byl zrušen institut učebních smluv mezi zákonnými zástupci učně a podnikem, pro nějž se učeň připravoval na povolání a který hradil ze svých provozních prostředků náklady na jeho přípravu.

Současně bylo v § 227 a) zákoníku práce schváleno i ustanovení umožňující uzavřít pracovní smlouvu s úvazkem absolventa pracovat po ukončení přípravy na povolání v podniku, pro který se žák připravoval na povolání. Toto v podstatě donucovací ustanovení § 227 a) zákoníku práce ztratilo v současné době své opodstatnění a bylo zrušeno s účinností od 1. 6. 1994, neboť bylo evidentně v rozporu s Listinou základních práv a svobod. I když čl. 29 Listiny základních práv a svobod zaručuje každému právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, bylo a je i nadále toto právo porušováno ustanovením § 12 školského zákona v platném znění, který stanoví, že úhrada ostatních provozních nákladů se provádí z nákladů právnických a fyzických osob, pro něž se žáci připravují na povolání. Právě toto ustanovení do listé míry omezuje základní práva žáků středních odborných učilišť, neboť je nutí, aby se připravovali pro určitou organizaci, která za ně uhradí náklady na jejich přípravu na povolání, které nejsou podle ustanovení §.12 školského zákona hrazeny ze státního rozpočtu.

Současně však nutí podnikatelské subjekty hradit značnou část nákladů na přípravu svých budoucích zaměstnanců, pracovníků zejména v dělnických povoláních, a evidentně je znevýhodňuje proti podnikatelským subjektům, kteří své zaměstnance získávají z absolventů středních odborných škol a gymnázií, u nichž jsou náklady na jejich přípravu na povolání plně hrazeny ze státního rozpočtu.

Přitom zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, stanoví všem stejnou daňovou povinnost a neposkytuje žádné úlevy podnikatelským subjektům, jimž je dána § 12 odst. 2 školského zákona povinnost hradit část nákladů na přípravu svých budoucích zaměstnanců, přičemž absolventům středních odborných učilišť je zákonem dána možnost odejít po ukončení své přípravy k libovolnému zaměstnavateli nebo přejít k úplně jiné profesi. Přitom jejich nový zaměstnavatel není povinen uhradit vynaložené náklady na přípravu žáků na povolání ve středním odborném učilišti. Současně ze svých daní evidentně přispívají i na povolání žáků gymnázií a středních odborných škol, jejichž absolventy zaměstnávají i jiné podnikatelské subjekty, jimž povinnost uhradit náklady na jejich přípravu zákonem stanovena není.

Uvedené zvýhodnění jedněch podnikatelských subjektů vůči subjektům druhým je zřejmě i porušením pravidel hospodářské soutěže, i když zákon 63 o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších změn a doplňků, obdobnou záležitost neřeší, neboť stát de facto výše uvedeným ustanovením § 12 školského zákona stanoví podnikatelským subjektům nerovné podmínky hospodářské soutěže. Za účelem faktického zrovnoprávnění všech druhů středních škol a postavení jejich žáků, ale i stanovení stejných podmínek podnikatelským subjektům navrhuji nové znění § 12 školského zákona vypuštěním ustanovení znerovnoprávňující postavení středních odborných učilišť a tím i jejich žákům vůči ostatním středním školách a jejich žáků.

Navrhuji vypustit odst. 2. Odst. 1, 3 a 4 přečíslovat na odst. 1, 2 a 3 v tomto znění:

"Odst. 1 - Ze státního rozpočtu se poskytuje příspěvek nebo dotace prostřednictvím rozpočtu příslušných ústředních orgánů, kterým se plně hradí

a) platy a náhrady platů včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění pedagogických pracovníků, jejichž počty a výkony jsou stanoveny zvláštními předpisy

b) neinvestiční náklady na učebnice, učební texty, školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně.

Odst. 2 - Ze státního rozpočtu se poskytuje příspěvek nebo dotace prostřednictvím rozpočtu příslušných ústředních orgánů, kterým se hradí

a) neinvestiční náklady na učební pomůcky pro potřeby teoretického vyučování

b) ostatní provozní náklady podle náročnosti přípravy na povolání v příslušném učebním nebo studijním oboru středního odborného učiliště.

Odst. 3 - Výše příspěvku podle odst. 2 se stanoví na základě počtu žáků v učebních a studijních oborech středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování."

Stávající odst. 5 a 6 přečíslovat na odst. 4 a 5. Odůvodnění: Příspěvek ze státního rozpočtu musí plně hradit náklady, které jsou stanoveny právními předpisy, zejména platy pedagogických pracovníků, což je dáno zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., a odpovídající zákonné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem podle příslušných zákonů, neboť učňovská zařízení nemají jiný zdroj zabezpečení.

Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství a jejich počty jsou taxativně stanoveny příslušnými předpisy.

Je to nařízení vlády České republiky č. 503 z roku 1992 Sb., a vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah bezplatného poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb stanoví nařízení vlády č. 15/1994.

Požadavek přidělení ostatních provozních nákladů podle náročnosti přípravy na povolání v příslušném učebním nebo studijním oboru SOU je dán především rozdílným materiálně technickým vybavením nezbytně nutným pro přípravu na povolání v různých učebních a studijních oborech. V typicky zemědělských a lesnických oborech je pak náročnost dána i charakterem zemědělské a lesnické výroby v přímé vazbě na přírodní biologické procesy. Vzhledem k tomu, že podíl žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci, tak zvaných státních učňů nebo státních žáků, činí již více než 90% z celkového počtu žáků SOU, ale dále se zvyšuje, nebude zvýšení příspěvku ze státního rozpočtu příliš velké.

Finanční hospodaření SOU do značné míry ovlivňují nedobytné pohledávky vůči organizacím, pro něž se žáci připravují, které se neustále zvyšují. Např. pohledávky středních odborných učilišť v působnosti Ministerstva zemědělství jen vůči zemědělským organizacím činí více než 50 mil. korun, v celém učňovském školství jde zřejmě o stamiliony korun.

Nejen z výše uvedených důvodů považuji za účelné financovat SOU z peněz státního rozpočtu, obdobně jako ostatní druhy středních škol, a hledat jiné cesty k tomu, aby podnikatelské subjekty získaly své budoucí zaměstnance zejména na základě vztahů občanskoprávních, např. poskytováním stipendií, resp. jiného finančního či hmotného zabezpečení žáků SOU, sociálním programem podniku a jiné. Hrazení ze zisku po zdanění nikoliv z nákladů organizace.

Dále navrhuji § 10 odst. 1 zákona doplnit takto: za slova "střední odborné učiliště" doplnit "a školská zařízení jemu sloužící". Odůvodněni: součástí prakticky všech středních odborných učilišť jsou domovy mládeže, školní jídelny a jiná školská zařízení uvedená v § 45 školského zákona, avšak není právně upraveno jejich zřizování ústředními orgány státní správy, které jsou zřizovateli SOU. Dosud je zřizování školských zařízení upraveno pouze pro školy v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Čl. II zákona, může to být i společné zprávy, protože je ve společné zprávě upravován § 42 - takže čl. II společné zprávy. § 42 - navrhuji nové znění odst. 2: "Školní hospodářství se zřizuje při středních školách.". Odůvodnění: zřizování školních hospodářství již v počátcích širšího rozvoje zemědělského školství bylo vždy specifikou všech zemědělských škol včetně učilišť a pro školy v působnosti jiných resortů byly vždy okrajovou záležitostí, neboť jejich zřizování nebylo nezbytným předpokladem pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti těchto škol. Naopak zřizování školních hospodářství Při zemědělských školách a učilištích vždy bylo nezbytným předpokladem pro zajištění praktického vyučování, na němž závisely i výsledky učební a výchovné práce školy a pro značný počet SOU v působnosti Ministerstva zemědělství se v současné době, kdy zemědělské organizace ani soukromí podnikatelé nejeví nejen zájem o poskytování pracovišť a pracovních příležitostí pro odborný výcvik žáků, stává vlastní školní hospodářství nezbytným předpokladem nejen pro získání základní dovednosti pro práci v zemědělství, ale i dalšího rozvoje zemědělského školství.

V současné době řeší střední odborná učiliště zemědělská v působnosti Ministerstva zemědělství, zajišťující přípravu mládeže na povolání v typicky zemědělských učebních a studijních oborech, jako je zemědělec, jako je farmář, podnikatel, tuto situaci pronájmem státní půdy od Pozemkového fondu České republiky či od soukromých vlastníků. Je pronajato zhruba asi 730 ha zemědělské půdy.

Navrhované znění ve vazbě na navržené doplnění § 10 odst. 1 školského zákona umožní zřizování školních hospodářství i při středních odborných učilištích, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství. Tím se docílí v oblasti zajištění faktického vyučování žáků i rovnoprávné postavení SOU zemědělských a středních zemědělských škol, školským zákonem sice dané, ale souvisejícími zákonnými normami nerovnoprávné, což přispěje k rozvoji středního zemědělského školství.

Dále navrhuji v odst. 3 v závěru věty za slovo "rybářské" doplnit "nebo potravinářské". Odůvodnění: v některých středních školách zabezpečujících přípravu mládeže na povolání v zemědělství mohou být zavedeny i potravinářské obory, u nichž by praktické vyučování mohlo být zabezpečováno i v rámci školního hospodářství. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. Prosím pana poslance Sourala, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Koronthály.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jeden z pozměňovacích návrhů Levého bloku si s lehkou myslí osvojila kolegyně Čelišová, zůstávají na mne dvě záležitosti.

Konkrétně první pozměňovací návrh se vztahuje ke společné zprávě, kde navrhuji zařadit nový bod 14 a ostatní body přečíslovat, tohoto znění.

Varianta l - v § 10 odst. 6 se v první větě vypouštějí slova "anebo jejich právní nástupce" a slova "anebo s jejich právními nástupci".

Varianta II - pokud předkladatel usoudí, že je problém již životem vyřešen: v § 10 se vypouštějí odst. 6 a 7.

Stručné zdůvodnění: jedná se o problém určité skryté privatizace zařízení středních odborných učilišť, kdy právní nástupci státních podniků žádají o bezúplatný převod majetku do svého jmění. Existují již případy, kdy tento bezúplatný převod proběhl. Podle mého názoru to nebylo v zájmu zákonodárce, aby takové procesy probíhaly. Pokud život šel dál a ukáže se, že § 10 odst. 6 a 7 nejsou nezbytné, navrhuji je vypustit vůbec.

Další pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 28 společné zprávy. Zaprvé v § 27 a) odst. 2 za slova "označení absolventa vyšší odborné školy" navrhuji udělat čárku a text dále pokračuje formulací "jehož součástí je přídavné jméno diplomovaný". Dále text zůstává.

V § 27 b) v odst. 2 se věta "Žákům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola nejpozději do sedmi dnů od jeho vykonání vysvědčení o absolutoriu" neukončí tečkou a text by dále pokračoval formulací "a nejpozději do 30 dnů od jeho vykonání diplom absolventa vyšší odborné školy s příslušným označením absolventa vyšší odborné školy".

Na závěr si dovolím pouze poznámku v tom smyslu, že bychom velice přivítali, aby legislativa, která se dnes projednává, konkrétně novely dvou nebo tří klíčových školských zákonů, byla přijata. Nesporně by to přispělo k určité stabilizaci resortu. Legislativní rámec zřejmě v podobě nových školských zákonů již nezvládneme, ale v každém případě některé ožehavé problémy se v projednávaných novelách řeší.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Souralovi. Prosím pana poslance Koronthályho, aby se ujal slova, připraví se paní poslankyně Nováková.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, kromě toho, že si dovolím podat dva drobné pozměňovací návrhy, dovolím si lehounce upřesnit vyjádření pana zpravodaje ohledně jeho pozměňovacích návrhů. Možná jsem se přeslechl, ale rozhodně jsem neměl pocit, že všechny pozměňovací návrhy, které zmiňoval, by byly projednávány u nás na výboru a odhlasovány a nedopatřením se nedostaly do společné zprávy. Nevím, možná jsem slyšel špatně.

Každopádně to neplatí o jednom z nich, kdy pan zpravodaj navrhuje změnit ročník pátý na ročník čtvrtý. Vysvětlím - jedná se o průběžnou maturitu během studia na konzervatoři.

Je samozřejmě logické, že na středních školách se maturuje po čtyřech letech. Obávám se však, že konzervatoř je z tohoto hlediska poněkud specifickou školou díky tomu, že velký objem studia zabírá samotná praktická příprava nástrojová. Pro představu uvádím, že houslista na konzervatoři by měl cvičit 4 - 6 hodin denně, klavírista až do 8 hodin denně. Za tohoto předpokladu se domnívám, že chtít maturitu po čtvrtém ročníku je požadavek ne úplně rozumný, neboť povede buď k výraznému omezení nástrojové přípravy v prvních čtyřech letech nebo k výraznému snížení hodnoty náplně atd. maturity na konzervatoři. Zdá se mi, že tím by se vymkla z obecných požadavků na maturity co se náročnosti týče tak jak jsou na jiných školách.

Z tohoto důvodu bych doporučoval, aby se sněmovna přiklonila k původnímu znění, tedy ke znění společné zprávy, ve kterém se s maturitou na konzervatoři počítá až po pátém ročníku.

Nyní si dovolím předložit své dva pozměňovací návrhy. První se týká bodu 17. společné zprávy, kterou jinak v tomto znění velice vítám. Je to malé upřesnění bodu 17., který by měl znít takto. V § 17 se text odstavce 2 nahrazuje tímto zněním: "Je-li podstatná část výuky na čtyřletém gymnáziu v souladu se schváleným učebním plánem v cizím jazyku, může ministerstvo povolit rozložení studia na tomto gymnáziu na pět let." Druhá věta bodu 17. se tím stává zbytečnou, tudíž se vypustí.

Tento návrh odůvodním. Existuje toho času asi 10 - 12 gymnázií v této zemi, která v rámci specifického důrazu na jazykovou vybavenost absolventů přešla na pětiletý model studia, ve kterém v prvním ročníku se v podstatě celé studium odehrává v rovině velmi intenzívní jazykové přípravy až 20 hodin týdně a posléze v dalších čtyřech ročnících probíhá výuka obdobná normální gymnaziální výuce s tím rozdílem, že podstatná část výuky (ty nejzávažnější předměty) je vedena v onom cizím jazyce. Výhody není nutné zdůvodňovat. Pokud bychom tuto změnu do zákona nevsunuli, tak v souvislosti s tím, jak zákon nakládá s možností studia na gymnáziu, by tato gymnázia musela přejít opět na čtyřletý systém, tzn., že by musela naprosto opustit tuto intenzívní jazykovou přípravu, včetně získání odborné terminologie během výuky oněch předmětů v cizím jazyce.

Domnívám se, že vzhledem k tomu, že český jazyk dosud není uznáván jako jeden ze světových jazyků, bylo by vhodné tuto možnost pětiletých gymnázií zachovat s tím, že by samozřejmě neměla vznikat živelně, ale ministerstvo by mělo mít plně v rukou, do jaké míry si naše země může dovolit financovat tento druh studia ve větším nebo menším rozsahu.

Druhy pozměňovací návrh je k bodu 63. Ten by se měl změnit takto: V § 63 a) se v odstavci 4 vypouštějí slova "a sedmiletých" a na konec tohoto odstavce se připojí nová věta "Žáci, kteří jsou k 1. září 1995 žáky sedmiletých gymnázií, dokončí studium podle dosavadních předpisů, nerozhodne-li ředitel školy se sou hlasem rady školy (je-li zřízena) a zřizovatelem o dokončení studia podle tohoto zákona."

Opět se pokusím zdůvodnit. Jedná se o to, že přinejmenším v několika případech se stalo, že v době, když byla zřizována tato delší gymnázia, myslím sedmiletá, byla zřizována jako osmiletá. Přijímací zkoušky dělali žáci do těchto gymnázií jako do osmiletých gymnázií. Jako příklad mohu konkrétně uvést gymnázium v Ústavní ulici v Praze 8-Bohnice. Po nástupu žáků do prvního ročníku jim během prvního či druhého dne bylo sděleno, že osmileté gymnázium na základě nařízení muselo být změněno na sedmileté.

Domnívám se proto, že by bylo vhodné, aby tato gymnázia, která vlastně jen administrativním zásahem byla zřízena jinak než byla zamýšlena a jejich žáci nebyli sankcionováni za to, že si dovolili nastoupit do gymnázia dříve než vstoupil v platnost tento náš zákon, který by jim umožnil absolvovat studium podle jejich původních představ, tj. jako studium osmileté. Domnívám se, že by měla být otevřena cesta k tomu, aby v těchto gymnáziích, budou-li o to stát ředitel, zřizovatel, případně rada školy, byla možnost opět změnit výuku zpět na osmiletou. Účelnost toho se jeví zejména z toho hlediska, že ti studenti, kterých se to zejména týká, v této době teprve studují první ročník vyššího gymnázia, takže je možné ono poměrně velmi nepříjemné zhuštění studia opět rozředit, a tak jim umožnit jejich studium prohloubit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Koronthálymu a prosím paní poslankyni Novákovou, aby se ujala slova, připraví se pan poslanec Přibáň.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dovolím si přednést jeden pozměňovací návrh k projednávanému návrhu novely zákona č. 29/1984 Sb., v platném znění, ve znění společné zprávy.

V § 39 navrhuji, aby v odst. 2 část vypuštěného textu, a to poslední věta, byla vrácena do původního znění vládního návrhu zákona. Odst. 2 tedy navrhuji v tomto znění: "Učební dokumenty pro střední zdravotnické školy vydává ministerstvo po dohodě s ministerstvem zdravotnictví, učební plány a učební osnovy pro ostatní střední školy vydává ministerstvo po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy."

Svůj návrh zdůvodňuji takto, pokud nebude ponechán původní text vládního návrhu, nebude respektováno ustanovení zákona 474/1992 Sb., kompetenčního zákona, kterým je určena odpovědnost ministerstva hospodářství, potažmo jiných orgánů státní správy, za profesní přípravu učňů na povolání.

Lze předpokládat dopad této úpravy do kvality uvedených učebních dokumentů, neboť zřizovatelé, odvětvová ministerstva, by ztratili zákonnou možnost participace na učebních plánech a učebních osnovách. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Novákové. Prosím pana kolegu Přibáně, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Chtěl bych jen na drobné poznámce dokumentovat určitou provázanost mezi zákonem školským, který projednáváme nyní, a mezi návrhem novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství, kterou budeme projednávat za chvíli.

Já mám k tomuto návrhu připraven poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh týkající se financování nestátních škol a pokud bude přijat, bude se muset nutně odrazit v malé drobné změně tisku 1632, který projednáváme nyní. Já tady proto pouze pro forma přečtu ten pozměňovací návrh, o kterém se ovšem bude moci hlasovat až při hlasování o mnou dříve avizovaném rozsáhlejším pozměňovacím návrhu k dalšímu zákonu.

Takže bod 8 článku 2, tisku 1632. Z textu, který momentálně zní: "§ 45 odst. 8 zní: soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení atd. mohou obdržet dotaci, pokud zřizovatel uzavře se školským úřadem...." a pokračuje dále text, vypouštím veškeré zmínky o předškolních zařízeních. Objevuje se to v tomto odstavci dvakrát, tzn. dvakrát budu navrhovat vypustit slova "předškolní zařízení".

Znovu opakuji, o tomto návrhu bude možno hlasovat teprve v souvislosti s pozměňovacím návrhem k tisku 1633. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Přibáňovi a uzavírám rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní nikdo dál nehlásí. To, co uvedl teď pan kolega Přibáň, je určité odůvodnění postupu, který navrhl před tím pan zpravodaj Kozel. Dámy a pánové, proběhla rozprava a mám zde požadavky od zástupců některých klubů, aby pozměňovací návrhy byly připraveny tak, jak to bývá obvyklé u složitějších norem, písemně, aby byly rozdány jako určitý pracovní podklad všem poslancům.

Přerušuji tedy v tomto okamžiku projednávání tohoto bodu a zároveň bych rád ohlásil, co všechno se má udát v polední přestávce.

(Následovaly organizační poznámky.)

Vyhlašuji polední přestávku do 15.30 hodin.

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.38 hodin.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP