Středa 21. června 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Machovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pěnička. Připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, obrátil bych vaši pozornost na několik pozměňovacích návrhů.

První se týká společné zprávy. V bodu č. 36 společné zprávy navrhuji vypustit poslední řádek na str. 3, který zní: "V § 22 se u položky topné oleje lehké a velmi lehké, částka 2 200 Kč za tunu nahrazuje částkou 8 340 Kč za tunu." Odůvodnění jste slyšeli od pana ministra. Myslím, že k tomu není třeba dalších slov.

Druhý pozměňovací návrh se týká také společné zprávy, a to bodů 47 a 48.

Text. Bod 47 a 48 společné zprávy se upravuje takto:" V § 35 odst. 1 se doplňuje nové písm. a), které zní: a) révová vína, tj. nápoje vyrobené alkoholovým kvašením révového moštu, a to buď úplným nebo částečným, které mohou být obohacené i lihem".

Dosavadní písm. a) až d) se označují jako b) až e).

Za druhé. V § 35 se doplňuje odst. 2, který zní: Pro účely tohoto zákona se za révová vína považují i nápoje vyrobené alkoholovým kvašením ze zředěného révového moštu, výluhů matolin, případně zředěných kvasničních kalů".

Za třetí. V § 37 se do sloupců číselný kód nomenklatury celního sazebníku, text a sazba daně, doplňuje řádek 2204, révová vina, podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 - 2,50 za litr.

V položce 2204, text: "vína dosycovaná CO2, podle § 35 odst. 1 písm a) se sazba daně 23,40 Kč za litr nahrazuje sazbou 12,20 Kč za litr.

V položce 2206 se text "ostatní nápoje podle § 35 písm. d) - dosycované CO2, které při uzavřené obsahu a teplotě 200oC dosahují přetlak větší, než 0,1 megapascalů, se sazba daně 23,40 Kč za litr nahrazuje sazbou 12,20 Kč za litr.

Tady došlo ke změně oproti společné zprávě, kdy sazba z daně z vinné révy byla navržena sazbou nulovou. Myslíme si, že je to příliš velký skok a příliš radikální, takže po zralé úvaze navrhujeme zvýšit tuto sazbu na 2,50. Když si uvědomíme, že původní sazba byla 5,50, tak je to snížení stoprocentní.

U dosycovaného vína, na návrh, který je ve společné zprávě, nám docházely připomínky z Moravy, kdy se také zdálo některým vinařům, že návrh zvýšení u dosycovaných vín na 23,40, jako je to u šampaňských vín, že je to příliš radikální krok. Navrhujeme proto sazbu snížit na 12,20, přičemž toto zvýšení oproti původní sazbě 6,10 za litr zase představuje stoprocentní zvýšení.

Zároveň v této debatě upozorňuji na to, že zájmem zákonodárce bude tyto sazby sbližovat tak, aby i dosycovaná vína měla cenu sazby takovou, jako jsou vína šampaňská. To by bylo k tomu vínu.

Bod 49 ze společné zprávy navrhuji vypustit. Ve vládním návrhu novely bod 49 bude znít takto: "V § 40 se v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402, cigarety filtrové délky nad 70 mm, sazba daně 0,51 Kč za kus, nahrazuje sazbou 0,65 Kč za kus.

V položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402, cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně se sazba daně 0,41 Kč za kus nahrazuje sazbou daně 0,55 Kč za kus a v položce číselného kódy nomenklatury celního sazebníku 2403, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret se sazba daně 0,51 Kč za kus nahrazuje sazbou 0,60 Kč za kus." To je nové znění bodu 49.

Ještě ke společné zprávě, strana 2 bod 19 - týká se to § 12. Tento bod je nutno vypustit. V případě, že nebude přijat návrh pana kolegy Koháčka, bude nutné v čl. 5 vládního návrhu upravit účinnost tohoto zákona. Tento návrh by zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996 s výjimkou ustanovení čl. 1 bodů 32, 33, 35 a 36, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1995."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pěničkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jenom, abych projevil určité uspokojení nad jak vládním návrhem, tak i podpořil pozměňovací návrh pana kolegy Pěničky u spotřební daně tabákových výrobků, resp. cigaret.

Domnívám se, že je to správná cesta, nehledě k tomu, že měla přijít o trochu dříve. Myslím na přelomu roku 1994 - 1995, ale i toto je uspokojivé. Domnívám se, že by tabákový výrobek měl být vyňat ze spotřebního koše, neměl by se posuzovat s ostatním i komoditami ve spotřebním koši podobně jako alkoholické nápoje. Domnívám se, že ve spotřebním koši se nenalézají i jiné komodity, jako je marihuana a jiné drogy, nenalézají se tam ani poplatky za erotické služby apod.

Aby mé uspokojení bylo naprosto dokonalé, doporučuji, aby v čl. 5 vládního návrhu ve druhém řádku bylo vypuštěno mezi číslicí 42 a 43 písmeno "a", bylo nahrazeno čárkou, za číslicí 43 bylo "a" a číslice 49. Odůvodnění je prosté. Navrhuji, aby spotřební daň na cigarety platila ne od 1. ledna 1996, ale od 1. července 1995. Domnívám se, že daňových úniků už bylo dostatek a povýšení cen cigaret povede určitě k tomu, že někteří kuřáci budou mít motivaci, aby kouřit přestali. Nadále připlyne do státního rozpočtu přece jen určitá finanční částka, která potom bude moci být smysluplněji využita podle našich návrhů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Byla to poslední přihláška do rozpravy, takže rozpravu končím. Pan poslanec Jegla v posledním okamžiku se přihlásil, takže rozprava pokračuje.

Poslanec Jan Jegla: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych se vrátil ještě k pozměňovacím návrhům, co se týká vína. Osobně se domnívám, že je zbytečné, abychom snižovali u šumivých vín na 12 korun. Domnívám se, že jejich cenová hladina a jejich náklady na výrobu nejsou zase tak vysoké, a proto podávám návrh, aby to zůstalo ve znění společné zprávy. To znamená u položky 22 04 - šumivá vína podle § 30 odst. 1 to zůstalo na 23,40 korun.

Dále bych se chtěl vrátit k záležitostem lehkých topných olejů. Možná, že nedopatřením se stalo, že zemědělský výbor, který tuto záležitost projednával i s ohledem na probíhající žně předpokládáme, že budou mokré - jednoznačně schválil snížení daní u lehkých topných olejů z 2 200 na 600. Nějakým způsobem se to ze společné zprávy dostalo ven. Navrhuji znovu to, co schválil zemědělský výbor, aby tato položka - je to tedy můj pozměňovací návrh - byla snížena na částku 600 korun. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jeglovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, já jsem se přihlásil pouze z toho důvodu, že jsem neporozuměl zcela panu poslanci Jeglovi. Podle mého mínění byla ve společné zprávě uvedena jedna hranice. Nyní zpravodaj podal pozměňující návrh - vypustit. Vaše vystoupení lze chápat pouze jako váš názor, nikoliv jako pozměňující návrh. Já tomu nerozumím, každopádně bych chtěl vyjádřit... (Poslanec Jegla oponoval ze svého místa.) Ne, není to tak. Zde bylo ve společné zprávě šampaňská vína a sycená vína na 23 a něco. Zpravodaj navrhl vypustit ze společné zprávy snížit u sycených vín na 12,20 korun. O tom se bude hlasovat. Když návrh neprojde, platí návrh ve společné zprávě. Čili nevidím důvod, proč jste vystupoval s tímto návrhem. To je můj názor, že to bylo zbytečné. Každopádně s vaším návrhem, když už jsem vystoupil, nemohu souhlasit, neboť, jak určil zpravodaj, je to příliš drastický zásah za pár let, který se činí vaším návrhem do činnosti vesměs drobných podnikatelů. Myslím si, že daleko účinnější je zpřísnit kontrolu jakosti těchto vín a - jak říkal zpravodaj - do budoucna přijmout určitou tezi sbližování daní. Když se toto provede, rázem těmito daněmi zničíte iks - nedovedu si představit kolik - podnikatelů v této oblasti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sykovi. O slovo se přihlásil poslanec Jan Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale to, co zde zaznělo od kolegy Syky, mě tahalo natolik za uši, že jsem považoval za nutně vystoupit. Drastická opatření, budeme likvidovat podnikatele - ale uvědomme si, co jsou sycená vína a CO2. Nedávno si to ještě lidé dělali doma sami. Víno nalili do sifonové lahve, utáhli bombičku a měli v podstatě totéž. Náklady na výrobu jsou v podstatě pakatel, nulové. Tam se za minimum práce získává maximální hodnota. A to nejsou žádní chudáci, jsou to lidé, kteří neobyčejně bohatnou na tom, že v podstatě velice levnou technologií dávají na trh víno, které není plnohodnotné vůči šampaňskému vínu. A to se musí na dani někde projevit. Rozdíl je naprosto pochopitelný. Lobbování za sycená vína je v podstatě velice tvrdý knock out vůči kvalitě. Když se na trhu hodnotí šampaňská vína a sycená vína, musí to být někde vidět. Ale toto vystoupení nechápu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kryčerovi. Žádné další poznámky ke kvalitě vína už neuslyšíme, protože rozpravu končím.

Paní a pánové, navrhuji zvolit obdobný postup jako u předešlého zákona. Vy chcete, pane zpravodaji, hned, ale já jsem přesvědčen o tom, že abychom mohli odpovědně hlasovat, potřebujeme návrhy mít písemně před sebou. Takže přerušuji projednávání tohoto bodu.

Přistoupíme k projednávání dnes zřejmě posledního bodu, kterým je

XV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu

daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

K tomuto bodu jsme obdrželi tisky 17111795. Samozřejmě, že tento návrh zákona odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych stručně odůvodnil návrh novely zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Touto novelou se naplňuje cíl další etapy rozvoje naší daňové soustavy. Cílem této novely je uspokojivě řešit dlouho diskutovaný problém vytvoření režimu pro tvorbu zdrojů na odpis pohledávek po lhůtě splatnosti. Novela zákona o rezervách řeší v tomto případě ty pohledávky, jejichž lhůta splatnosti je po 31. 12. 1994. Pohledávky s lhůtou splatnosti do 31. 12. 1994 řeší novela zákona o dani z příjmu, který budeme ještě na této schůzi projednávat.

V případě pohledávek splatných po 31. 12. 1994 novela zákona o rezervách zavádí režim pro tvorbu zdrojů na jejich odpis v případě nedobytnosti, který se uplatňuje v zemích Evropské unie. Čili touto změnou přibližujeme naše zákonodárství zákonodárstvím zemí Evropské unie. Režim spočívá v uplatněni opravných položek ke konkrétním nepromlčeným pohledávkám, které smí vytvářet věřitel jako výdaj na dosažení, zajištěni a udržení příjmu, přitom je navrženo, aby v prvém roce po lhůtě splatnosti nepromlčené pohledávky mohl věřitel vytvořit opravnou položkou až do výše jedné třetiny hodnoty pohledávky. Tuto výši považujeme za zcela dostatečnou, protože předmětem zdanění u věřitele není nikdy celá hodnota pohledávky, ale jen její zisková marže, která je v praxi hluboko pod 30%, zpravidla do 12 až 15%.

Pokud lhůta po splatnosti překročí jeden rok, musí věřitel učinit určitá opatření k tomu, aby mohl vytvářet opravné položky vyšší než je 33%. Musí zabránit promlčení pohledávky, musí podat soudu návrh na zahájeni řízení proti dlužníkovi, který soud přijme. Návrh zákona tak umožňuje, aby ten věřitel, který se o své pohledávky staral, si mohl v průběhu tří let vytvořit na vrub daňového základu takové zdroje, které by mu umožnily nepromlčenou nedobytnou pohledávku odepsat a tím zkvalitnit ve svém účetnictví majetkovou situaci a zreálnit obraz o svém majetku a jeho hodnotě ve své bilanci zejména pro jednání s bankami, věřiteli, společníky, akcionáři a potencionálními investory.

Návrh zákona dává možnost věřiteli řešit negativní situaci, do které se může dostat při podnikání. Je nutné si uvědomit, že smyslem zákona není vytvořit podmínky pro odpisovací automat nedobytných pohledávek. Smyslem je pomoci řešit podnikatelskému sektoru situaci spojenou s nedobytnými pohledávkami. Cílem podnikání snad není vytvořit pohledávky a odepisovat je, ale pohledávky inkasovat. To má novela zákona o rezervách plně na mysli.

V souvislosti s uplatněním opravných položek ve vztahu k nepromlčeným pohledávkám se v návrhu zákona o rezervách upravuje přístup k opravným položkám a rezervám v bankách. Novela zákona vychází z toho, že opravné položky se uplatňují ke konkrétním pohledávkám z úvěrů ve vztahu k příslušnému klientovi, kdežto rezerva je položkou představující zdroj úhrady ztrát plynoucích z obecných rizik, spojených s bankovními operacemi úvěrovými a záručními.

Další úpravy, které jsou předmětem novely zákona, jsou vyvolány snahou po zpřesnění dosavadních ustanovení zákona tak, jak si je vyžaduje praxe zdaňovacího procesu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji Poslanecké sněmovně schválit novelu zákona o rezervách.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Ivanu Kočárníkovi za odůvodnění předloženého návrhu a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Robert Kolář, který ve funkci společného zpravodaje nás bude informovat o společné zprávě.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych velice krátce doplnil výklad pana ministra. Novela zákona je poměrně jednoduchá a krátká, takže se omezím pouze na konstatování toho, že samozřejmě tato novela má určitý rozpočtový dopad, který je způsoben snížením výnosu daně z příjmu. Tento rozpočtový dopad se předpokládá v roce 1996 ve výši 2,8 mld. korun, v roce 1997 pak ve výši 3,1 mld. korun.

Tento návrh novely zákona projednal výbor rozpočtový, výbor hospodářský a výbor zemědělský a ve znění společné zprávy vám jej doporučuji ke schválení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Karel Mach. Má slovo.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, nečiní mi žádnou radost ani potěšení, že vystupuji k těmto zákonům a nejsem na ně ani expertem. Nicméně musím tak učinit proto, že ve společné zprávě se opět nedostala připomínka výboru, která je tam jako nezařazená, takže jí podám, protože jinak to nelze. Nicméně problém byl diskutován, byli přítomni zástupci Ministerstva financí a s věcí nakonec vyjádřili souhlas. Byla to jediná věc, která z navrhovaných věcí v zemědělském výboru prošla. Neprošla však poradou zpravodajů, nebyla zařazena a máte ji na str. 12 společné zprávy pod bodem 38 jako nové písm. e) napsánu. Návrh přednesu:

K bodu 38 vládního návrhu zákona se v § 19 odst. 1 doplňuje nové písmeno, které zní - je to trochu jiné, nové písmeno nevím, jestli bude e) nebo jaké, až to bude přijato. Prostě nové písmeno, které bude znít: "O příjmy z rozdílu mezi odpisy pronajatého majetku státních zemědělských podniků uplatněnými v nákladech nájemce a zaplaceným nájemným v případě, že dochází k ukončení nájemního vztahu".

Promiňte, spletl jsem se, omlouvám se jak panu ministrovi tak vám, nejsem žádný daňový expert, patří to k jiné dani. Berte to tak, že to nezaznělo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: To patří do daně z příjmu. Doufám, že jsme všichni porozuměli tomu, co zaznělo v závěru pana poslance Macha. On to přednese ještě jednou určitě zítra. V tuto chvíli si myslím, že mohu rozpravu ukončit a ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit v závěrečném slově, nebo pana zpravodaje. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný pozměňovací návrh, nic nám nebrání, abychom o zákoně hlasovali. V tuto chvíli vás odhlásím a poprosím o nové zaregistrování. Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1711, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1795.

Dámy a pánové, právě jsem zahájil hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

53. hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 96 poslanců, proti nikdo, 4 poslanci se zdrželi hlasování. Konstatuji, že jsme návrh přijali.

Děkuji panu ministrovi, děkuji společnému zpravodaji.

Dámy a pánové, domnívám, se, že v tuto chvíli ukončíme odpolední program zde v Poslanecké sněmovně. Přestože tady není kolega Vlach, myslím, že je třeba, abych oznámil, že komise pro reformu veřejné správy se sejde v 18.00 hodin v místnosti číslo 106.

Zítra ráno budeme pokračovat v 9.00 hodin, takže se těším na shledanou a přeji vám hezký večer.

(Schůze byla přerušena v 17.52 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP