Pátek 30. června 1995

Poslanec Jindřich Němčík: Další pozměňovací návrh, o kterém můžeme hlasovat, začíná slovy: V bodu 35 se v § 38, odst. 3 na konci připojují tato slova.

Pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 484. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 124 pro, nikdo proti, 35 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Posledním pozměňovacím návrhem pana poslance Rašky, o kterém můžeme hlasovat, je předposlední odstavec na straně 3 začínající slovy: V bodě 90 se v § 120 odst. 1 za slovo...

Pan ministr doporučuje, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 485. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 120 pro, 1 proti, 31 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Druhým, kdo vznesl pozměňovací návrh k tomuto tisku, je pan poslanec Štrait, který svůj pozměňovací návrh považuje za jeden celek. Můžeme tedy o něm hlasovat jako o celku.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 486. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 48 pro, 94 proti, 17 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal já a který byl omylem uveden v předchozím materiálu a který zní: V článku 2 bod 13 nahradit číslo 27,2 číslem 26.

Pan ministr doporučuje, já už budu muset také, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana kolegy Němčíka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 487. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl schválen poměrem hlasů 102 pro, 26 proti, 24 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovního tisku 1674, ve znění doporučení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, uvedeném ve sněmovním tisku 1802 a schválených pozměňovacích návrhů.

Jsem žádán o to, abych vás odhlásil. Nezbývá mi než tuto žádost respektovat. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Kdo je pro schválení této normy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 488. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 104 pro, 36 proti, 33 se zdrželo.

Tím jsme projednali další bod našeho pořadu a já bych chtěl poděkovat panu ministru Vodičkovi a panu společnému zpravodaji Jindřichu Němčíkovi.

Dalším bodem je Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

Nicméně o slovo se přihlásil pan kolega Tomáš Ježek.

XXXX.

Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, velmi se omlouvám, ale jsem zavázán rozpočtovým výborem, abych navrhl rozšíření našeho programu o jeden bod. Ujišťuji vás, že je velmi krátký, ale musíme ho projednat. Bod se nazývá Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To bylo celé odůvodnění, pane kolego? To je velmi troufalé v tuto hodinu navrhovat nový bod. Doporučil bych ještě větičku navíc.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane kolego, chtěl jsem být tak úsporný, že odůvodnění je delší než vlastní jednání. Jedná se o to, že při schvalování přebytku rozpočtu za rok 1994 jsme schválili částku pod písmenem k) ve výši 121 764 000 a tam bylo řečeno, že bude převedena do příjmu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na investiční činnost, údržbu a opravy tělovýchovných zařízení. Leč ukázalo se, že to není moc přesné, protože jsou tělovýchovná zařízení ve školách a v občanských sdruženích. Od začátku bylo zřejmé, že jde o občanská sdružení. Proto navrhuji, aby slova "občanská sdružení" tam byla vložena. To je celý problém.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Teď už je nám jasné o čem hlasovat.

Dámy a pánové, kdo je pro zařazení tohoto bodu právě v tomto nezvyklém okamžiku, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 489. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 125 pro, 13 proti, 9 se zdrželo.

Pane kolego, prosím o velmi stručné odůvodnění.

Poslanec Tomáš Ježek: Ano. Odůvodnění jsem vlastně již podal. Dovolil bych si přečíst vlastni text návrhu.

Poslanecká sněmovna doplňuje své usnesení číslo 681/1995, část III, bod 1, písmeno k) takto:

Za slova "tělovýchovných zařízení" se doplňují slova "občanských sdružení".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Otevírám rozpravu k tomuto bodu, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil a budeme hlasovat o změně, kterou navrhl pan kolega Ježek.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 490. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 128 pro, 10 proti, 14 se zdrželo. Gratuluji vám k tomuto výkonu, pane kolego.

Poslanec Tomáš Ježek: Já děkuji všem za pochopení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám. Dámy a pánové, i mně se zdá tento způsob léta poněkud nešťastným, nicméně posledním bodem našeho pořadu je

XXXXI.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 23. května do 19. června 1995

Promiňte prosím, dnes proběhl organizační výbor. Omlouvám se, včera proběhl organizační výbor, datum je třeba opravit na 29.

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1811. Dnes jsme obdrželi na lavice dodatek k této zprávě. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 23. května do 29. června 1995, podle sněmovního tisku 1811 a jeho dodatku.

Doufám, že zahajuji poslední hlasování této sezóny.

Kdo je pro schválení tohoto usnesení, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování číslo 491. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Dovolte mi ještě jedno poměrně důležité organizační sdělení.

15 minut po skončení jednání z Valdštejnského náměstí odjede velký autobus - směr Sandra; velký Ford na Košík, malý Ford na ubytovnu IPS.

Dámy a pánové, usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 127 pro, 2 proti, 10 se zdrželo.

Děkuji vám.

Končím tuto schůzi. Přeji vám příjemné prožití letních týdnů!

(Schůze ukončena v 01.11 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP