Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 34. schůze

34. schůze (26., 27., 28. září 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Projednávání (26. září 1995)

II. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1603.

Projednávání (26. září 1995)

III. Vládní návrh devizového zákona, podle sněmovních tisků 1870 a 1930.

Projednávání (26. září 1995)

IV. Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 1866 a 1919.

Projednávání (26. září 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

Projednávání (26. září 1995)

VI. Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 1937.

Projednávání (26. září 1995)

VII. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, podle sněmovních tisků 1820 a 1928.

Projednávání (26. září 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775.

Projednávání (26. září 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857.

Projednávání (26. září 1995)

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858.

Projednávání (26. září 1995)

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873.

Projednávání (26. září 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.

Projednávání (27. září 1995)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841.

Projednávání (27. září 1995)

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 1048 a 1921.

Projednávání, část č. 1 (27. září 1995)
Projednávání, část č. 2

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1819 a 1911.

Projednávání (27. září 1995)

XVI. Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 1702 a 1808.

Projednávání (27. září 1995)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1714 a 1907.

Projednávání (27. září 1995)

XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1715 a 1908.

Projednávání (27. září 1995)

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1716 a 1909.

Projednávání (27. září 1995)

XXI. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, podle sněmovních tisků 1717 a 1910.

Projednávání (27. září 1995)

XXII. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 1791 a 1927.

Projednávání, část č. 1 (27. září 1995)
Projednávání, část č. 2 (28. září 1995)

XXIII. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.

Projednávání (27. září 1995)

XXIV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky, podle sněmovních tisků 1851 a 1916.

Projednávání (27. září 1995)

XXV. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, podle sněmovních tisků 1864 a 1917.

Projednávání (27. září 1995)

XXVI. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, podle sněmovních tisků 1865 a 1918.

Projednávání (27. září 1995)

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.

Projednávání (27. září 1995)

XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905.

Projednávání (27. září 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.

Projednávání (28. září 1995)

XXX. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 1705 a 1923.

Projednávání (28. září 1995)

XXXI. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1742 a 1925.

Projednávání (28. září 1995)

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994, podle sněmovního tisku 1703.

Projednávání (28. září 1995)

XXXIII. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996, podle sněmovního tisku 1934.

Projednávání (28. září 1995)

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna .

Projednávání (28. září 1995)

XXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1913.

Projednávání (28. září 1995)

XXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny od 29. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1914.

Projednávání (28. září 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení.

Projednávání (28. září 1995)

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.

Projednávání (28. září 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.

Projednávání (28. září 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.

Projednávání (28. září 1995)

XXXXI. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

Projednávání (28. září 1995)

XXXXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.

Projednávání (28. září 1995)

XXXXIII. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Projednávání (28. září 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP